En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun"

Transkript

1 Institutionen för Urbana Studier EK103A, Företagsekonomisk fördjupningskurs hp Kultur och Samhälle En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun English title: A study of growth problems among small businesses in Gävle municipality Författare: Niclas Helgeson och Niklas Nordström Examinator: Kjell Mårtensson Handledare: Björn Carlsson Datum: Termin: VT2010

2 Förord Vi skulle vilja framföra ett stort tack till alla småföretagare i Gävle som har ställt upp på att bli intervjuade av oss i tid och otid. Tacksägelser riktas också till studiekamrater och övriga korrekturläsare som har gått igenom vår undersökning i jakt på stavfel och lämnat användbar feedback till förbättringar. Trevlig läsning! Niclas Helgeson Niklas Nordström 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Problemdiskussion Begreppsförklaring Tidigare forskning Problemformulering Syfte Teori Drivkrafterna bakom tillväxt Resurser Kompetens Strategi Miljö Motivering av vald teori Metod Undersökningsdesign Insamling och bearbetning av data Företagsurval Reliabilitet och validitet Avgränsningar Etik Metodkritik Empiri Rekrytering - Problematiken med att finna kompetent personal Överetablering - Överskott av aktörer inom vissa branscher Värderingar - Kommunens inställning gentemot företagare Kapital - Avsaknaden av eget kapital till utveckling och tillväxt Analys Interna hinder Externa hinder Diskussion Slutsats Förslag till vidare forskning Referenser Bilaga - Intervjuguide

4 Sammanfattning Titel: En undersökning av tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun. Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp. Författare: Niclas Helgeson & Niklas Nordström. Handledare: Björn Carlsson. Examinator: Kjell Mårtensson. Problemområde: Svenskt Näringslivs sammanställningar av Sveriges kommuners företagsklimat visar att Gävle kommun har ogynnsamma förutsättningar för småföretagare att utveckla och öka sin tillväxt. I och med de små företagens betydelse för att skapa arbetstillfällen kan en grundläggande uppfattning antas att Gävle kommun, med dess höga arbetslöshet och ofördelaktiga företagsklimat, drastiskt bör förändra den situation som idag råder. Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ telefonintervjuundersökning med semistrukturerade frågor. Urvalet av respondenterna är genomfört ur ett bekvämlighetsurval och har bestått av småföretagare i Gävle kommun ifrån flertalet olika branschområden såsom bygg, ekonomi, telemarketing och detaljhandelsbranschen. Resultat: Under och genom studien identifierades fyra tillväxthinder, två av intern karaktär och lika många därtill externa. Internt var det kompetens och kapital som lyftes fram och externt företagsklimat och överetablering. Det mest påtagliga hindret identifierades som kompetensanskaffning, givet att företagen eftersöker kvalificerad arbetskraft. Vidare Forskning: De fyra tillväxthinderna som utgör studiens resultat kan utgå som förutsättning för en åtgärdsanalys där konkreta förslag till åtgärder tas fram för vartdera tillväxthinder. En mer övergripande studie skulle också kunna sprida forskningsområdet vidare, där Sveriges alla 290 kommuner ingår i analysen och där en återknytning görs till huruvida förhållandena ser ut i övriga Sverige jämfört med Gävle kommun. Uppsatsens bidrag: Undersökningen bidrar till en ökad förståelse för tillväxtsvårigheter bland småföretagare vilket kan hjälpa Gävle kommun med eventuella förbättringsåtgärder för att öka attraktiviteten och den ekonomiska tillväxten i regionen. Nyckelord: Småföretag, Gävle kommun, Tillväxt, Tillväxthinder, Tillväxtsvårigheter. 4

5 Abstract Title: A study of growth problems among small businesses in Gävle municipality. Level: Bachelor thesis in Business Economy, 15 Hp. Authors: Niclas Helgeson and Niklas Nordström. Advisor: Björn Carlsson. Examiner: Kjell Mårtensson. Problem: The Confederation of Swedish Enterprise summary of Sweden s municipalities shows that the business climate in Gävle has unfavourable conditions for small businesses to develop and grow. With the importance of small businesses to create jobs, a basic understanding is assumed that the Gävle municipality, with its high unemployment and unfavourable business environment, should drastically change the situation that exists today. Method: The study was conducted using a qualitative telephone interview study with semi structured questions. The sample of respondents is conducted from a convenience sample and consisted of small entrepreneurs in Gävle from several different industry sectors such as construction, finance, telemarketing and retail business. Results: In and through the study four growth obstacles was identified, two of an internal nature, and as many external thereto. Internally, skill and capital was highlighted and external business environment and the establishment. The most significant impairment was identified as skill acquisition, given that companies are looking for a qualified workforce. Further research: The four growth of the barriers that constitute the results of this study can be given as a condition for an action in which the analysis of concrete proposals for measures to be developed for each growth barrier. A broader study would also help to raise further research, in which Sweden s 290 municipalities included in the analysis and where a ring back is made to whether the situation looks like in the rest of Sweden as compared to Gävle municipality. Contributions: The study contributes to a better understanding of the growth difficulties among small businesses which can help Gävle municipality with possible improvement to increase the attractiveness and economic growth in the region. Key Words: Small Business, Gävle municipality, Growth, Growth difficulties. 5

6 1. Inledning Detta avsnitt ger en grundläggande introduktion till undersökningen med avsikt att vägleda läsaren till vad ämnesområdet handlar om. Kapitlet följs upp med 2. Problemdiskussion där en fördjupning kring valt område sker. Fokusområdet för denna undersökning består av småföretagare och deras tillväxtsvårigheter i det svenska näringslivet. Författarna till studien kommer att undersöka hur småföretagare ser på tillväxt och försöka identifiera vad det finns för svårigheter för småföretagare att utvidga sin verksamhet. Vikström, Andersson och Scocco (2007) påpekar betydelsen av att svenska företag, små som stora, fortsätter att utvecklas och växa. Dess utveckling utgör många arbetstillfällen vilket styr den mängd av arbetskraft som kan sysselsättas i samhället. Författarna förklarar hur nutidens politiska debatt kring näringslivet tenderar att ha ett stort fokus på nystartande av företag. Regeringskansliet (2008) skriver att den svenska regeringen aktivt arbetar för att privatpersoner lättare ska kunna starta egna företag bland annat genom möjligheter till så kallade starta-eget-bidrag och en allmän uppmaning till att "våga förverkliga sin dröm". Att vara företagare handlar mycket om att just förverkliga sina egna idéer eller drömmar. Termer som entreprenörskap och drivkraft är två begrepp som ofta associeras med egenföretagande. Men även om den särskilda viljan att öka sin omsättning och utöka sin verksamhet finns hos företagaren, så finns det självklart vissa hinder som begränsar verksamheten från att växa och utvecklas. Problematiken med företagsverksamhet och ökad tillväxt kan bero på många olika orsaker. Bland annat krävs det naturligtvis en viss efterfrågan på produkter eller tjänster för att verksamheten ska kunna fungera och utvecklas, men även att trakten eller marknaden som företaget befinner sig i gynnar verksamheten på ett eller annat sätt. Detta gynnande kan dels vara i form av samarbete mellan företagen och kommunen som bidrar till ett gott företagsklimat bland entreprenörer och näringsidkare. Men även en god företagsanda bland företagen sinsemellan kan vara en bidragande faktor till ett gott företagsklimat. 6

7 En småföretagares roll innebär ett stort risktagande och kräver ett väldigt stort engagemang. Författarna Bornberger-Dankvardt, Ohlson och Westerholm (2003) beskriver i en rapport från Arbetslivsinstitutet att en småföretagare kan liknas vid en sorts allkonstnär som måste klara av att hantera alla problem som dyker upp i verksamheten. Vidare förklarar författarna att småföretagare idag i Sverige utgör drygt 99 procent av alla privata företag vilket också sysselsätter en tredjedel av Sveriges arbetskraft. Vad som kan upplevas problematiskt vilket även Vikström, Andersson och Scocco (2007) belyser är bristen inom den näringspolitiska debatten att föra fram slagkraftiga förslag vilka gynnar kvalitén bland de befintliga företagen och inte endast lösningar vilken underlättar för nystartande. Då småföretagen, vilket tidigare beskrivits, utgör en stor del av näringslivets arbetstillfällen borde således det vara av betydelse att värna om dessa företag för att gynna deras utveckling, en utveckling som vid tillväxt innefattar ytterligare arbetsplatser. Givet att en tredjedel av Sveriges arbetskraft utgörs av småföretagare så vill Sveriges makthavare ha ännu fler egenföretagare i näringslivet vilket självklart ökar kvantiteten på egenföretag förklarar Bornberger-Dankvardt et al. (2003), men frågan kvarstår om detta kommer att öka kvalitén eller tillväxten hos redan verksamma småföretag i landet. Nya företag innebär nödvändigtvis ej fler arbetstillfällen, åtminstone inte på kort sikt. Ett nystartat företag har en lång väg att vandra innan omsättningen tillåter en marginell personalomsättning, något som Davidsson, Delmar och Wiklund (2001) påpekar. Förhållandet mellan kvalité och kvantitet är något omstritt vilket beskrivs mer i nästkommande kapitel, men kortfattat kan det understrykas att allt fler vilka studerar området näringslivsverksamhet anser att det för Sveriges del bör fokuseras mer på att förbättra vardagen för de etablerade företagen, oavsett storlek, istället för att stirra sig blint på etablering av nya företag i Sverige. Som en steg i att göra Sverige konkurrenskraftigt och öka sysselsättningen bland landets arbetskraft. Genom att undersöka de faktorer vilka upplevs som barriärer för småföretagare är det möjligt att belysa detta område och bidra till en ökad förståelse kring vilka tillväxthinder som försvårar för företagen. Då upplevelserna är högst subjektiva och kommer direkt från källan ges en insyn i vilka problem som företagen själva anser vara problematiska och därav vad som bör åtgärdas för att underlätta och förbättra svensk näringslivsverksamhet. 7

8 2. Problemdiskussion I detta avsnitt rubriceras begreppsförklaring, tidigare forskning, problemformulering och syfte. Problemdiskussionen startar i vad olika undersökande organ har kommit fram till rörande småföretagande samt företagsklimat och går sedan in på den problemfrågeställning som undersökningen har för avsikt att besvara och som slutligen mynnar ut till syftet med undersökningen. Det geografiska området som småföretagarna, det vill säga respondenterna, för denna undersökning opererar i är Gävle kommun, som enligt aktuell statistik och forskning beskrivs vara något missgynnande emot de lokala aktörerna. Den svenska arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv (2010; 2009) publicerar årligen en sammanställning av Sveriges alla kommuners företagsklimat. Listan rankar från bäst till sämst och innefattar 290 platser där var och en av platserna representeras av samtliga kommuner i Sverige. I 2009 års mätning återfanns Gävle kommun enligt Svenskt Näringsliv (2009) i den nedre delen på listan på plats års rapport visade på ett nedfall sen föregående år och placerade Gävle kommun på plats 210 av 290. Det är möjligt att bryta ut enskilda variabler i undersökningen och analysera dem separat, sett till kommunpolitikernas attityder gentemot företagarna hamnar Gävle på plats 260. Beaktas posten kommunens tillämpning av lagar och regler återfinns Gävle kommun som nummer 227 av 290. Att döma av rapporterna kan företagsklimatet anses vara förhållandevis bristfälligt och bidrar möjligtvis med ökade svårigheter för kommunens småföretag att växa och utvecklas. Arbetslösheten i Gävle kommun är enligt Arbetsförmedlingen (2010) bland den högsta i Sverige och från år 2009 till år 2010 steg den med 22,2 %, den finansiella kris som undertiden pågick kan säkerligen vara en påverkande faktor, skälet är dock inte närmare undersökt och lämnas därav därhän. Oavsett de bakomliggande faktorerna har kommunen idag en arbetslöshet på totalt 18,9 % bland de invånare som är mellan åldern 16 till 64 år. Nutek (2003) förklarar vikten av småföretag och att de tillsammans står för den högsta delen av sysselsättningens nettotillskott i det svenska näringslivet. Samtidigt utgör de en nyckelroll i att frambringa nya arbetstillfällen, ekonomisk välfärd och innovationer. Även deras förmåga att bidra till konkurrens ses som en mycket viktig del i deras existens. I och med de små företagens betydelse för att skapa arbetstillfällen kan en grundtanke antas att Gävle kommun, med dess höga arbetslöshet och bristfälliga företagsklimat, drastiskt bör förändra den situation 8

9 som idag råder. Om kommunen vill anskaffa fler arbetstillfällen är det lämpligt att underlätta för småföretagen att växa, som i ett steg att reducera arbetslösheten och öka arbetstillfällena i kommunen. Frågan är då om Gävle kommuns småföretagare upplever tillväxthinder och vilka dessa kan tänkas vara, och finns det något som kan göras på en näringspolitisk nivå för att underlätta detta? Tillväxtsvårigheter, interna som externa, är vad denna undersökning kommer att inrikta sig på. Sett till statistiken vilken tillhandahålls av Svenskt Näringsliv (2010) klarar sig en mindre grannkommun till Gävle bättre. Företagsklimatet upplevs som betydligt mer tillfredsställande och dess företagare är påtagligt mer nöjda. Tydligen är det något som skiljer kommunernas arbetssätt åt. Något som negativt påverkar Gävle kommuns företagsklimat. Studien kommer inte vara av en jämförande karaktär och se över divergenser kommunerna emellan utan ämnar studera just de tillväxthinder som Gävles småföretagare upplever. Däremot ses det som en intressant faktor att klimatet skiftar så pass med bara ett par mils avstånd. Oavsett hur många företag som varje år startas är det alltid framgången som är det väsentliga. Nystartade företag kan möjligtvis se bra ut bland statistiken, men vad betyder det egentligen om de inte utvecklas, ökar i storlek eller senare möjligtvis går i konkurs? För Gävle kommuns del bör det i dessa ekonomiskt kärva tider vara av högsta intresse att ta vara på traktens entreprenörer för att tillsammans skapa ett samhälle med goda arbetsutsikter och en väl fungerande ekonomi. Därför är relevansen med denna undersökning att identifiera de faktorer som kommunens småföretagare anser försvåra tillväxten. Dels för att bringa klarhet bland företagen och dels för att upplysa kommunen om den rådande situationen. Även om studien idag avgränsar sig mot småföretag inom Gävle kommun kan dess resultat vara av intresse för andra kommuner med liknande problem. Den information som uppdagas kan vara användbar för övriga kommuner där företagsklimatet anses vara bristfälligt och där det finns ett behov för att föra fram de lokala aktörernas åsikter och upplevelser, som i ett steg att förbättra den det lokala samhället. 2.1 Begreppsförklaring För att förstå sig på begreppen småföretag, ekonomisk tillväxt, tillväxthinder samt entreprenörskap följer här ett klargörande för innebörden av dessa begrepp. 9

10 2.1.1 Småföretag Enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk (2001) förklaras ordet småföretag med följande formulering: Småföretag, litet företag med mindre än 50 anställda [ ] Småföretagare betraktas enligt Europeiska kommissionens (2003) direktiv för företagsstorlekar som företag med 10 till 49 antal anställda. Ett företag som understiger 10 stycken anställda ska benämnas som mikroföretag och ett företag med fler än 49 anställda kallas sedermera medelstora företag Ekonomisk tillväxt Ekonomisktillväxt förklarar Regeringskansliet (2008) i enkel mening som en ökning i produktion av varor eller tjänster. Det som vanligtvis leder till denna ökade tillväxt för ett företag är att produktionen av varor eller tjänster som efterfrågas ökar, eller att användningen av företagets resurser sker på ett mer effektivt sätt än tidigare vilket föranleder till en högre produktion och omsättning. En ökad produktion som uppstår när en viss mängd produktionsfaktorer nyttjas effektivare kallas produktivitet. Produktiviteten i ekonomin ökar genom att den tekniska utvecklingen går framåt menar Regeringskansliet (2008). Enligt Davidsson et al. (2001) kan ökad tillväxt också ses som ett tecken på konkurrens- och innovationskraft som bidrar till fler arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Sammanfattningsvis så bidrar ekonomisk tillväxt till både ökad produktion och ökad konkurrenskraft. Enligt Nationalencyklopedin (2001) så förklaras tillväxt enligt nedanstående uttryck: Tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land [ ] Tillväxthinder Tillväxthinder, även kallat barriärer i mindre företag förklaras av Davidsson et al. (2001) som ett materiellt eller immateriellt fenomen som förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Med hänsyn till varifrån dessa hinder uppstår så brukar dessa delas in i två olika kategorier interna hinder och externa hinder: 10

11 Interna tillväxthinder på det materiella stadiet kan enligt Davidsson et al. (2001) exempelvis vara brist på rutiner, metoder eller kontrollsystem för lager och kostnader. På det immateriella stadiet kan hinder exempelvis utgöras av ovilja från företagarens håll att expandera, brist på kompetenta medarbetare, brist på internt kapital eller dålig ledningsförmåga inom företaget. Externa tillväxthinder ur materiell synvinkel kan enligt Davidsson et al. (2001) bestå av brist på externt riskkapital, en bristande infrastruktur eller ett ogynnsamt regelsystem. Exempel på externa immateriella tillväxthinder kan vara en negativ uppfattning på företagande i form av en kultur eller värdering som utgör en svårighet i att rekrytera arbetskraft till småföretag när befolkningen har benägenhet för att istället söka sig till trygga jobb Entreprenörskap Begreppet entreprenör har omnämnts i ekonomiska författningar sedan 1700-talet och är idag ett välkänt begrepp med ett flertal olika tolkningar. Henreksons (2001) klargörande för begreppet entreprenörskap överensstämmer med Carree, Wennekers och Thuriks (1999) forskning, nämligen att begreppet entreprenörskap består av förmågan och viljan hos individer, att både på egen hand och inom organisationer: Se och skapa nya ekonomiska möjligheter. Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem. Konkurrera med andra företag för att öka sin egen marknadsandel. Vidare förklarar Henrekson (2001) att entreprenörskap inte nödvändigtvis är samma sak som egenföretagande, med hänsyn till att många företagare inte har som mål att växa i storlek eller skapa nya möjligheter eller förnyelser med sin verksamhet. 2.2 Tidigare forskning Vikström, Andersson och Scocco (2007) beskriver hur det finns ett intresse på näringspolitisk nivå att föra statistik kring antalet nystartade företag i Sverige, för att sedan jämföra dessa siffror i konkurrenssyfte med andra länder i Europa. Utifrån denna statistik har det uppdagats att Sverige ligger långt efter jämfört med andra länder när det kommer till nybildning av 11

12 företag, varpå det samtidigt tas fram förslag för vilka politiska åtgärder som kan införas för att underlätta startandet och drivandet av små företag. Då Sveriges näringspolitiska organ fokuserar mer på kvantitet än kvalité går det att skönja en kritik gentemot detta där kritikerna menar att kvalité väger tyngre i konkurrenssyfte. Vikström et al. (2007) påpekar vikten av etablerade företags förmåga att utvecklas till stora företag och menar att detta istället borde vara i Sveriges främsta intresse istället för fokus på antalet småföretag i landet. Författarna förklarar att vad som är avgörande för Sveriges konkurrenskraft inte ligger i antalet nystartade små företag, utan i kvalitén hos de redan befintliga företagen. Vikström et al. (2007) belyser även vikten av att Sveriges redan etablerade medelstora företag fortsätter utvecklas och expandera till stora företag. De näringspolitiska åtgärderna som är tagna för att underlätta uppstartandet av småföretag, beskrivet av Regeringskansliet (2008), anses på intet sätt onödiga eller bristfälliga, utan författarna vill, som ovan nämnt, lyfta fram andra aspekter och förhoppningsvis skjuta över fokus en aning mer åt de redan etablerade aktörerna. Lodin (1999) ställer sig bakom denna kritik och hävdar att Sverige idag, internationellt sett, inte har någon avsaknad på småföretag, utan snarare en brist på mindre samt medelstora företag med tillväxtambitioner. Sandström (2003) påpekar att andelen Svenska företag vilka har vuxit till internationella koncerner är lågt sett till andra länders utveckling. En utveckling vilken ses som kritiskt för välfärdsamhället med dess framtida tillväxt. Ämnet är i relativt stor utsträckning tidigare undersökt, dock med aningen olika infallsvinklar. Jörnsköld (2008) lyfter i sin studie fram problematiken med medelstora företags tillväxt och påpekar också vikten av att justera det rådande fokus som idag finns på etablering av nya småföretag. I studien presenteras en rad olika tillväxtsvårigheter sett ur ett medelstort företags perspektiv samt en form av åtgärdsanalys för dessa svårigheter. I studien får ledare för medelstora företag ventilera sina upplevelser kring de största och mest kritiska faktorerna gällande deras utveckling och tillväxt. En av de avgörande faktorerna för ökad tillväxt i Jörnskölds slutsats är just det geografiska läget för ett företag som återspeglar dess förutsättningar för tillväxt. Förutom studier kring tillväxtsvårigheter bland medelstora företag finns det även en rad forskning som behandlar olika strategier och ledarstilar. Dessa går att applicera på samtliga bolagsstorlekar och anses som avgörande eller kritiska för en organisations tillväxt och 12

13 utveckling. Davidsson et al. (2001) beskriver hur det i många fall är personerna bakom företagen som avgör huruvida verksamheten kommer att expandera eller ej. Författarna påvisar olika typer av entreprenörsstilar som de anser vara avgörande för framtida satsningar. Genom en studie har de kartlagt olika faktorer vilka antagligen bidrar eller motverkar tillväxt, i ett vad författarna kallar ett "tillväxtvilja-perspektiv". Dock finns det mindre forskning som fokuserar på vad småföretagarna själva anser om de tillväxthinder som finns idag inom deras lokala miljö, och om de tankar och idéer som finns bland Sveriges entreprenörer gällande deras verksamhetsutveckling och tillväxtplaner. Det finns ett behov i debatten om tillväxthinder att föra in småföretagarnas subjektiva upplevelser och tankar kring fenomenet för att öka förståelsen av hur personerna bakom företagen ser på den rådande situationen i det svenska näringslivet. 2.3 Problemformulering Med vad som har framkommit ovan och med stöd från problemdiskussionen finns det ett behov av att klargöra vilka tillväxthinder som återfinns i småföretagarnas vardag. Detta för att utvecklingen småföretag > medelstora företag > stora företag skall gynnas. Samtidigt är informationen minst lika viktig för en kommun som Gävle där arbetslösheten är hög och företagsklimatet klanderlikt. Om en grundtanke antas att detta klimat utgör ett hinder för de lokala aktörerna så finns det ett behov av att undersöka hur det upplevs av kommunens småföretagare, samt om fler tillväxthinder går att identifiera. Då vikten av småföretagens inverkan på sysselsättningen är så påtaglig torde det i Gävle kommun vara av allas intresse att situationen förbättras. Om dagsläget för kommunens småföretagare förbättras och företagens tillväxthinder kan reduceras skapas en bättre tillvaro för samtliga parter. En tillvaro där tillväxthinder minskas i takt med att sysselsättningen ökar. En vardag som gynnar både kommun, företag och invånare. Studien ämnar således behandla om Gävle kommuns något fientliga företagsklimat utgör några tillväxthinder eller om problematiken bottnar internt i den egna organisationen. Det ena behöver inte utesluta det andra och självklart kan problemen återfinnas i företagens omvärld utan att den nödvändigtvis behöver vara en näringspolitisk fråga. Det väsentliga med studien är att undersöka om det går att identifiera några generella tillväxtsvårigheter bland småföretagen. Detta för att belysa ämnesområdet och bidra till ökad kunskap, dels för företagen och dels för kommunen. 13

14 Utifrån vad som tidigare har diskuterats lyder studiens frågeställning enligt följande: Vilka tillväxthinder upplever småföretagare med tillväxtambitioner i Gävle kommun? 2.4 Syfte Studiens syfte är att belysa de åsikter och upplevelser Gävle kommuns småföretagare har angående tillväxtsvårigheter för att på så sätt öka förståelsen gällande den rådande situationen. 14

15 3. Teori Det teoretiska underlaget för undersökningen utgår ifrån författarna Davidsson, Delmar och Wiklunds (2001) teoretiska modell - drivkrafterna bakom tillväxt. Denna teorietiska modell kompletteras även med ytterligare teori kring tillväxt och småföretag. 3.1 Drivkrafterna bakom tillväxt Davidsson et al. (2001) presenterar en teori vilken förklarar och redogör för drivkrafterna bakom tillväxt. Teorin består av fem olika variabler vilka anses tillväxtfrämjande för ett företag om de nyttjas och hanteras på rätt sätt. De olika variablerna är resurser, kompetens, strategi, miljö samt motivation och beskrivs som bakomliggande faktorer till att ett företag skall kunna utvecklas och växa. För att erhålla en bredd i studiens teoretiska referensram används ytterligare teorier för att förklara dessa olika variabler, även med input från de tre ovan nämnda författarna. Tanken bakom att använda sig av denna grundläggande teori är att det finns en möjlighet att bryta ner variablerna och analysera dessa djupare med annan befintlig teori. Den sista variabeln motivation kommer dock ej behandlas i varken detta kapitel liksom resten av studien. Anledningen till detta utgörs av att frågeställningen och syftet med studien vänder sig till företag vilka redan är motiverade till utveckling och har tillväxtambitioner men upplever vissa hinder på vägen Resurser Resurser kan analyseras utifrån resursberoendeteorin vilken av Hatch (2006) förklaras som att omgivningen ofta kraftigt begränsar en organisations verksamhet. En organisation har i sin verksamhet knappa och kritiska resurser som det ligger i verksamhetens intresse att beakta för att det inte ska ske störningar i det dagliga arbetet, exempelvis en stor leverantör vilken besitter resurser som verksamheten inte klarar sig utan. Genom att begränsa leverantörens inflytande genom att finna alternativa leverantörer är det möjligt att erhålla en större kontroll. När det talas om resursstrategier för tillväxt framhålls ofta resursperspektivet där verksamhetens resurser, kompetenser och förmågor nämns. Slack och Lewis (2003) förklarar att själva resursperspektivet ses som kritiskt för konkurrenskraften och tillväxtarbetet då dagens marknad ofta initierar nya krav vilka behöver tillgodoses av företaget. Slack och 15

16 Lewis menar att en lyckad tillväxt ofta innebär att nya kundgrupper kan behöva tillfredställas, därav är det viktigt att företaget utvecklar sina förmågor, resurser och kompetenser. Svårighet att finna kapital En av entreprenörskapets starkaste drivkrafter är enligt Davidsson (1989) viljan att vara oberoende och vara sin egen chef, vilket innebär att entreprenören själv vill fatta viktiga beslut och inte vara underkastad andras viljor. Detta fenomen understryker den så kallade "peckingorder-teorin", vilket enligt Donaldson (1984) och Myers (1984) innebär att det finansiella sökbeteendet efter kapital hos småföretag ofta föranleder till att de tar ifrån interna medel eller lånefinansiering istället för extern finansiering med externt ägarkapital. Teorin förklarar hur företagare föredrar intern finansiering istället för extern menar Davidsson (1989) vilket understryker viljan att vara oberoende. Kontrollbehov av externa parter Externt kontrollbehov beskriver Davidsson (1989) som ett hinder när det kommer till att ta beslut om investeringar eller motsvarande som bidrar till tillväxt för företaget. Problemet uppstår när företagare är i behov av extern kontroll över företaget, där externa parter i företaget exempelvis kan vara finansiärer, vilket ideligen förhindrar tillväxt för företaget. Konklusionen kring problemet kontrollbehov är enligt Davidsson att tillväxt sker om entreprenören kan undvika extern kontroll. Osäkerhet kring kreditbeslut Om ett företag är i stadiet att låna kapital från en extern långivare, exempelvis en bank, kan tidigare erfarenheter från företagarens sida och knapphändig information kring företagets målsättningar och verksamhet spela roll för kreditsäkerheten hos den externa långivaren. Denna ovanstående problematik skildrar författaren Storey (1994) där författaren menar att om projektet eller företaget är nytt, där företagaren saknar tidigare erfarenhet från affärsområdet och lånesäkerhet saknas så talar detta till företagarens nackdel. Detta innebär därmed en större risk för en nekad kreditansökan. Storey skriver att om lånet trots omständigheterna blir beviljat till företagaren så kommer låntagaren med tiden försöka involvera sig i företagets verksamhet och resultat med tanke på den rådande osäkerheten kring det utlånade kapitalet. 16