Kommunens verksamhet i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens verksamhet i sammandrag"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande Kommunens verksamhet i sammandrag Förvaltningsberättelse Organisation...5 Omvärldsanalys...6 Demokrati och medborgarinflytande...8 Måluppfyllelse...9 Finansiell analys...1 Väsentliga personalförhållanden...13 Driftsredovisning / Investeringsredovisning...17 Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd...2 Framtidsbedömning...21 Finansiella rapporter Resultaträkning...22 Kassaflödesanalys...23 Balansräkning...24 Noter...25 Finansiell analys Djupare finansiell analys...29 Nyckeltal...31 Verksamhetsredovisning - en Kommunstyrelsen Barnomsorg- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Kultur och Fritidsnämnden Djurparken Miljö- och Byggnadsnämnden...51 Verksamhetsredovisning bolagen i den sammanställda redovisningen Lycksele Bostäder AB...53 Lycksele Industrihus AB...53 Stiftelsen Lycksele Allmänna Näringslivsfond...54 Lycksele Medborgarhusförening...55 AB Skytteanska...55 Redovisningsprinciper...56 Ord och uttryck...57 Anteckningar

2 Levande småstad 23 har varit ett speciellt år och det man kan konstatera i januari 24 är att det går fortfarande tungt för -Sverige. Våra medborgares förväntningar på den offentliga sektorn i Sverige rimmar inte med vad vi mäktar med. Vi får nästan dagligen ta del av mänskliga tragedier, beroende på att det skyddsnät som vi i Sverige varit så stolta över, har så stora hål att många faller igenom. Två av tre er i Sverige klarar inte lagens krav på en ekonomi i balans, Lycksele är en bland dessa. Jag tror inte att det beror på att två tredjedelar av erna är dåliga på att hålla i sin ekonomi, utan att kraven på något sätt har blivit oerhört hårda, för att inte säga orimliga. Nu förlåter detta inte att Lyckseles ekonomi ser ut som den gör, men det kan vara en del av förklaringen. Det vi kan konstatera är att vi i vår idag har en förhållande vis god kvalitet i vår verksamhet. Även under 22 var ens resultat negativt, men i år är problemet av en annan art. Den löpande driften i en går nätt och jämt ihop och vi ser ingen större tendens till att kostnaderna sänks. Som alla förstår kan vi inte ha det så i längden, till slut kommer ens kassa att sina. I Lycksele förutspådde vi detta för ett par år sedan och började arbeta med åtgärdsplaner för att minska ens kostnader. Problemet är att det tar för lång tid omställningen och anpassningen måste gå snabbare. Vi måste alla, politiker, anställda, föräldrar, vårdtagare ja alla som är berörda av den ala apparaten, förlika oss med tanken på att vi i morgon inte kommer att göra som vi gör idag och det behöver inte betyda att det är sämre. Lycksele har under det gångna året styrts i samförstånd mellan socialdemokraterna, folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna. En bred politisk styrning gör ju att det ibland kan ta längre tid innan vi enas om vilken väg vi ska välja, men samtidigt ger det bättre beslut. Det finns hopp. Under 23 har vi kommit allt närmare den dag då guld bryts i våra skogar och detta skapar både arbetstillfällen och framtidshopp. Vi har, för att i framtiden kunna fortsätta att vara det nav i Lappland som vi är idag, fortsatt att satsa på bra ikationer, bland annat bygger vi ut vår flygplats rejält. Under 24 ska vi fortsätta arbetet med att trimma den ala apparaten så att vi verkligen får ut det absolut mesta av varje spenderad krona, vi ska fortsätta arbeta för att utveckla näringslivet i en och vi ska genom strategiska satsningar inför framtiden se till att Lycksele även om tio eller trettio år har kvar sin roll som en sammanhållande länk och som en stad i södra Lappland. 2 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Ett hoppfullt 24 önskar jag alla Lilly Bäcklund Kommunstyrelsens ordförande 3

3 KOMMUNENS VERKSAMHET I SAMMANDRAG Kommunens verksamhet mkr Verksamhetens kostnader Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag Årets resultat Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag % Nettoinvesteringar Tillgångar Tillgångar i kr per inv Summa skulder inkl avsättningar skulder per invånare Eget kapital Eget kapital per invånare Likvida medel Långfristiga lån Antal tillsvidareanställda årsarbetare * 1 373* Kommunal skattesats Antal invånare (1 november) * Avser antal tillsvidareanställda, uppgift om årsarbetare går inte att ta fram 34

4 Lycksele s årsredovisning omfattar förutom en och dess nämnder även de bolag/organisationer där en har ett betydande inflytande. Årsredovisningen görs utifrån ett övergripande alt perspektiv. Vi hänvisar till respektive nämnds verksamhetsberättelse eller bolags årsredovisning för mer detaljerade uppgifter. Organisation Valberedning Fullmäktige Revisorerna Arbetsutskott Kommunstyrelsen Personal och organisationsutskott Kommunala bolag Barnomsorg och utbildningsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kultur- och Fritidsnämnd Miljö- och Byggnadsnämnd Valnämnd Ledamöter och mandatfördelning Lycksele Bostäder AB (LYBO) Lycksele Industrihus AB (Industrihus) Lycksele Allmänna Näringslivsfond (LYAN) Lycksele Medborgarhusförening (MB) Lycksele Djurpark Socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna, centerpartiet och moderaterna beslutade efter senast valet att ingå koalition och har bildat majoritet i fullmäktige. Moderaterna har under slutet av 23 meddelat att man inte kommer att fortsätta i koalitionen. Mandatfördelningen i fullmäktige Socialdemokraterna 19 Folkpartiet Liberalerna 6 Kristdemokraterna 5 Vänsterpartiet 4 Moderaterna 3 Centerpartiet 3 Miljöpartiet de Gröna 1 Totalt 41 2 ORGANISATION FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 35

5 OMVÄRLDSANALYS Kommunsektorn I februari 24 känns det äntligen som att det håller på att vända för den svenska ekonomin. Hela 23 har präglats av en väntan på en högkonjunktur som inte riktigt kommit sig. Först i slutet av året och nu i början av 24 känns det som att de riktigt säkra tecknen på att det håller på att vända finns. Aktiemarknaderna i Sverige vände uppåt under hösten och svensk ekonomis flaggskepp Ericson uppvisade vinst sista kvartalet 23. Ekonomin i den offentliga sektorn är dock fortfarande mycket ansträngd. Tillväxten har under 23 inte blivit vad regeringen tidigare trodde, vilket fått till följd att statens ekonomi idag är ansträngd. Kommun- och landstingssektorns ekonomiska situation är minst lika ansträngd som statens. Två av tre er i Sverige förutspådde under 23 att man skulle uppvisa underskott för hela året, vilket innebär att nästan 2 av landets er inte klarar en budget i balans. Beräkningar som förbundet genomfört visar att sektorn i Sverige kommer att uppvisa ett negativt resultat med 12 miljarder kr år 27. Problemen finns i både norr och söder och bland både små och stora er och faktiskt bland både er som växer och er som krymper i befolkningsmängd. Givetvis är läget extra allvarligt för en som Lycksele, där befolkningen stadigt minskar. På något sätt känns det som vi nått gränsen för vad en svensk kan mäkta med i ansvar för sina medborgare. Dessa tankar finns även på högre ort, eftersom regeringen tillsatt den så kallade ansvarsutredningen, som ska analysera var ansvaret för olika samhällsfunktioner ska ligga i framtiden. Regionens situation I vår region har landstingsvärldens ansträngda ekonomi fått mycket påtagliga följder. Västerbottens läns landsting under 23 genomfört en omorganisation i syfte att spara ett antal hundra miljoner kr. Hotet att dra in BB och akutkirurgin vid Lycksele lasarett är den fråga som helt klart aktiverat alla medborgare i Lycksele mest, under 23. Västerbotten som region, uppvisar inte några speciellt alarmerande siffror när det gäller befolkningsutveckling. Länet ökade sin befolkning med 726 personer under 23. Detta beror dock på att Umeå är en stark tillväxtort som hela tiden växer, medan samtliga andra er i länet förutom Nordmaling och Vännäs krymper. Utjämningssystem och bidrag från staten En fråga av avgörande betydelse har under 23 varit det förslag på nytt skatteutjämningssystem som lades fram under hösten. Remisstiden på förslaget gick ut i februari 24 och beslut kommer att tas under våren. Beräkningar visar att om förslaget går igenom kommer Lycksele att förlora ungefär 8 kr per år. Kommunministern, som för övrigt besökte Lycksele i december, har dock uttalat att regeringen kommer att skjuta till ytterligare miljoner till systemet. Antydningar finns också att förslaget inte kommer att gå igenom utan justeringar. Vad det slutliga utfallet blir, återstår att se. Något som varit mycket positivt för Lycksele är det utjämningssystem för LSSkostnader som fastställdes under året. 24 kommer Lycksele att erhålla ca 9 mkr i ersättning för LSS-kostnader och eftersom systemet införs stegvis kommer intäkten för en att öka under de tre första åren till ungefär 11 mkr per år. Regeringens budgetproposition som lades under hösten innebär att erna tillfördes en del nya pengar. Detta sker bland annat i form av sysselsättningsstöd som övergår från att ha varit ett tillfälligt stöd till att bli permanent och att den så kallade 2-kronan blir ett permanent stöd. Tillsammans innebär dessa stöd ca 5,5 mkr för Lycksele. Befolkningsutveckling Befolkning Lycksele s befolkning fortsatte att minska 2 under Vid 23 årsskiftet uppgick befolkningen till personer, vilket är en minskning sedan 22 med 64 personer. Befolkningsmängden Befolkningsminskning den 2-23, första antal november personer var personer, vilket är den siffra som ligger till grund -2 för 2 ens 21 skatteintäkter 22 under 23 hela Minskningen på 64 personer är något lägre än minskningen 22, som var 14 personer. Befolkningsminskning Befolkningsutveckling , antal personer

6 Befolkningsminskning Födda och döda Det föddes 17 barn i en under året, men 162 personer avled. Det innebär att ens så kallade födelseöverskott är negativt 55 personer. Antalet födda är en klar minskning sedan 22 då det föddes 131 personer, vilket då var den bästa siffran sedan Minskningen uppgår till 18%. Antalet döda i en har också minskat, från 184 till årets 162. Antalet döda år 22 var den högsta siffran sedan Flyttning Befolkningsminskning 2-23, antal personer Totalt flyttade 484 personer till en, men 492 personer flyttade ut. Det innebär att flyttningsnetto var 8 personer. Flyttningsnettot i förhållande till det egna länet var 3 och till övriga Sverige 35. Nettoflyttningen till och från utlandet var positiv med 57 personer. Befolkningssammansättning -7 Ett problem som Lycksele delar med många andra er i Sverige är den den allt äldre befolkningen. Befolkningspyramiden visar befolkningens sammansättning Antalet förvärvsarbetare Antal förvärvsarbetare Totalt inskr Öppet arbetslösa Arbetsmarknaden i Lycksele domineras av två 22stora 115 offentliga 68 aktörer, en och landstinget. Under året har kraftiga nedskärningar inom landstingets administration genomförts, Ungdomsarbetlöshet vilket fick (18-24 följd år) att ett tiotal arbetstillfällen antal personer 16 försvunnit. Klimatet i Lycksele 14 har under 23 påverkats av det arbetsmarknadsklimat 12 som råder i hela landet. Detta 1 innebär att antalet arbetssökande (inskrivna 8 vid arbetsförmedlingen) har ökat med personer eller 13%. Ökningen har skett 4 från 92 personer 22 till 1 19 personer Öppet arbetslösa vid årsskiftet var 391 personer och i olika åtgärder fanns 167 personer. Det totala antalet deltidsarbetslösa uppgick vecka 6 24 till 16 personer, vilket är en ökning med 33 personer sedan samma tidpunkt för ett år sedan. Ett urval av ens största arbetsgivare är En mycket oroande Lycksele trend under året är att antalet arbetssökande i åldersgruppen ökar mest, 14,5%. Det är och kommer att vara av avgörande betydelse att Lycksele lyckas vända den trenden, om inte annat för att försöka minimera utflyttningen. Ungdomar är lättrörliga och stannar inte kvar om det inte finns intressant sysselsättning Västerbottens läns landsting Boliden Mineral Hedlunda Snickeri AB ASSA Industri AB Texor AB Plymovent AB Svansele Bygg AB Skogsägarna Lycksele såg Hotell Lappland Cartesia Informationsteknik AB Lycksele Plåtprodukter AB Totalt inskr Öppet arbetslösa Arbetsmarknad Antalet förvärvsarbetande i Lycksele har legat på en relativt stabil nivå mellan 5 8 och 6 under de senaste åren. Siffrorna för länet visar även de på en relativ stabilitet. Sysselsättningen i en fördelar sig inom branscherna C.a antal personer Jord- och skogsbruk, fiske 35 Tillverkning och utvinning 95 Byggverksamhet 3 Handel och ikation 85 Finansiell verksamhet, media och företagstjänster 45 Utbildning och forskning 45 Vård och omsorg 18 Personliga och kulturella tjänster 35 37

7 DEMOKRATI OCH MEDBORGARINFLYTANDE Totalt inskr Öppet arbetslösa Överlag vittnar det gångna året om ett ökat tryck på utsatta grupper. Snävare ekonomiska ramar för både arbetsförmedlingen och länsarbetssnämnden innebär att ett mindre antal individer har kunnat få hjälp genom olika åtgärder. Även i vår märks trenden att arbetsgivare, både privata och offentliga, är försiktigare med att tillsätta vikariat eller att nyrekrytera. Pendling Lycksele en har en positiv nettopendling, dvs fler människor pendlar till vår för att arbeta än de som pendlar till annan. År 21 (färskare statistik finns inte hos SCB) pendlade totalt 793 personer till vår, varav 86% pendlade från annan i länet. 577 personer pendlade ut från en och 66% av dessa pendlade till annan i länet. Näringsliv 595 Näringslivet i en har klarat den rådande konjunkturen väl. Många av industriföretagen i Lycksele har till och med kunnat utöka sin verksamhet och anställa fler. Hedlunda Industri AB, som under året flyttat tillbaka all sin verksamhet till en har utökat antalet anställda till 97 personer. Plymovent, som verkar inom metallindustrin, har gjort likadant, dvs man har flyttat tillbaka sitt huvudkontor till en. Ett annat företag som utvecklats positivt, både vad gäller omsättning och antal anställda är Texor AB. Under året har ens näringslivskontor medverkat i 16 ansökningar om företagsstöd. Den totala investeringssumman i dessa företag uppgår till 1,5 mkr, varav bidrag utgått från olika bidragsgivare med 4,4 mkr. Detta har skapat 2 nya arbetstillfällen i en Ungdomsarbetlöshet (18-24 år) antal personer Totalt inskr Öppet arbetslösa 28 november 23 togs de första spadtagen i Svartliden och det gjordes tillsammans av alråden i Lycksele och Storuman. Demokrati och medborgarinflytande Partnerskap Projekt Partnerskap är ett sätt att bredda demokratin och öka medborgarinflytandet i syfte att skapa tillväxt. Partnerskap är en metodik som utvecklats av länsstyrelsen under arbete med Regionalt tillväxtavtal för år Projektet har i Lycksele fortsatt sitt arbete under 23 och är organiserat i en referensgrupp där aktuella framtids- och utvecklingsfrågor diskuteras. Utvecklingsarbetet sker i de olika tillväxtgrupperna som är; Företagsgruppen, Vi Lyft, Kulturgruppen, Marknadsgruppen, Turismgruppen, Översiktsplan och Verkstadsgruppen. Projekt Demokratiredovisningar Lycksele deltar i svenska förbundets projekt Demokratiredovisningar genom delprojektet Medborgarnas inflytande. Projektet Demokratiredovisningar drivs av demokrati och självstyrelseenheten på förbundet och syftar till att er ska kunna skaffa sig en bild av hur demokratin fungerar i praktiken. Projektet är indelat i följande teman: -Valet 22 (höst 2 - vår 3) -Medborgarnas inflytande (höst 3 - vår 4) -De förtroendevaldas inflytande (höst 4 vår 5) -Det offentliga rummet (höst 5 vår 6) Det delprojekt som Lycksele deltar i, Medborgarnas inflytande, syftar till att öka kunskapen om medborgarnas inflytande mellan valen. Att göra en demokratiredovisning innebär att en granskar och sedan värderar hur demokratin fungerar. Hur och kring vilka frågor utövar medborgarna inflytande över politiken? Hur stark och utbredd är medborgarnas vilja och intresse att ta ansvar för gemensamma angelägenheter och för att påverka beslut som rör en? Vilka grupper av medborgare kan och vill påverka besluten och vilka upplever maktlöshet och utanförskap? Den klart viktigaste frågan för Lyckseles näringsliv, kanske för en som helhet, är den gruvbrytning som håller på att starta upp i Svartliden. Många års projektering och idogt arbete från enskilda och ett australiensiskt företag, håller på att resultera i många viktiga arbetstillfällen för en. Den 38

8 Demokratiredovisningarna ska bli ett stöd för uppföljning och utvärdering av insatser inom området, men också ett underlag för återkommande diskussioner om hur demokratin kan utvecklas. Under 23 har ett antal aktiviteter pågått som anknyter till det aktuella delprojektet Ungdomsstyrelsens pilotprojekt Lycksele s deltagande i pilotprojektet LUPP, som påbörjades vintern 21/22, fortsatte under 23 genom djupintervjuer med ungdomar angående demokrati och inflytande. Under senhösten beviljade Ungdomsstyrelsen Lycksele medel till två nya aktiviteter. Dels till en resa för 24 elever från gymnasiets samhällsprogram till Ungdomsstyrelsens Rikskonferens i Botkyrka i november. Dels för en avslutande ungdomskonferens i januari 24 där cirka 1 ungdomar fick möta vuxna beslutsfattare och makthavare inom olika verksamheter och organisationer. Den insamlade kunskapen förväntas leda till nya aktiviteter samt utgöra en grund för ett nytt ungdomspolitiskt program. Motion kring ökad demokrati Fullmäktige har i november 23 bifallit en motion om ökad demokrati för delaktighet för medborgarna. Motionens innebörd är att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från alla partier där man tillsammans aktivt för att öka den ala demokratin. Temadag Fullmäktige har även beslutat att, förutom sex ordinarie sammanträden, ha ytterligare ett sammanträde 24. Detta extra sammanträde genomfördes som en temadag den andra februari under rubriken Framtidens ekonomi och demokrati. Medborgarförslag Under början av 24 kommer fullmäktige att ta ställning till ett förslag till ny arbetsordning, där möjligheten till så kallat medborgarförslag införs. Det innebär att alla medborgare får en möjlighet att lämna in förslag till fullmäktige. Ett medborgarförslag måste handla om frågor inom ens ansvarsområde och innehålla ett tydligt förslag på en åtgärd som en ska genomföra. Förslaget bereds som en motion, och när det behandlas i fullmäktige har den som lämnat förslaget rätt att yttra sig. Bredband Under 23 har ens satsning på utbyggnad av bredband fortsatt, vilket bl a främjar medborgarnas möjlighet att ta del av al information. Projektet ETTAN, som tidigare år inneburit att ett antal byar i en fått tillgång till bredband, avslutades under våren 23 i och med att utbyggnaden i Kattisavan blev klar. I Kattisavan har idag 37 hushåll anslutit sig till nätet. Utbyggnaden av bredbard drivs idag vidare i projektet TVÅAN. Förutom utbyggnad av nät i glesbyggd har projekt ETTAN inneburit att man byggt ortssammanbindande nät, vilket för en inneburit att man under 23 byggt klart nät från gränsen till Storumans i norr, till gränsen till Vindelns i söder. Det ortssammanbindande nätet innebär idag intäkter för en, eftersom bl a Svenska Kraftnät betalar för att få nyttja ens nät. Måluppfyllelse I fullmäktige fastställdes Vision 21 och övergripande mål: Vision 21 Lycksele skall vara en levande småstad med livskraftig landsbygd och en positiv befolkningsutveckling. Kommunövergripande mål Nöjda innevånare Lika villkor för kvinnor och män Goda levnadsvillkor för barn, ungdom och äldre Positivt näringsklimat Växande näringsliv, sysselsättning och utbildning Social och kulturell integration Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle Den ala organisationen ska präglas av: Ett bra bemötande mot alla medborgare En sund ekonomi och hög effektivitet Motiverad och delaktig personal Att vara en tydlig regional aktör 2 MÅLUPPFYLLELSE Fullmäktige beslöt under 22 även att åtgärdsplaner för att komma till rätta med kostnadsutvecklingen i en skulle tas fram och att den ala organisationen ska präglas av budgetdisciplin. 39

9 FINANSIELL ANALYS De finansiella målen är att inte mer än 98,5% av ens skatteintäkter och generella statsbidrag ska användas i den löpande driften. Vidare har fullmäktige slagit fast att amortering på ens låneskuld ska ske med 1 mkr per år i syfte att helt amortera bort skulden. Kommunen har av sina revisorer fått kritik för att det saknas tydlig målstruktur och att det saknas övergripande mål som går att följa upp på ett enkelt och tydligt sätt. Efter delårsrapporten fick en även kritik för att det finns för få finansiella mål. Detta har medfört att arbetet med att ta fram mål som lättare kan följas upp har inletts, men det arbetet kommer att vara helt klart först någon gång under 24. I ett försök att analysera hur ens verksamhet levt upp till de satta målen kan vi konstatera att vi inte lever upp till en positiv befolkningsutveckling, eftersom befolkningen fortsätter att minska. Kommunen har heller inte en sund ekonomi, eftersom årets resultat inte svarar upp till fullmäktiges budgeterade och behövliga överskott på 7 mkr. Att en förbrukade 11% av intäkterna visar också det att ens ekonomi inte är vad den borde vara. Fullmäktiges beslut om att den ala organisationen ska präglas av budgetdisciplin har inte haft någon som helst effekt. I takt med de nedskärningar som en tvingas göra ökar medborgarnas missnöje med en, inte minst har frågan om nedläggning av skolorna i byarna upprört olika grupper. Nedskärningarna påverkar också personalens arbetsmiljö, vilket innebär att det är svårt för personalen att känna sig motiverad och uppleva delaktighet. Finansiell analys Kommunens resultat Under 23 tog Lycksele s löpande driftverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 94,4% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var 5,6% och en nedskrivning av värdet på anläggningstillgångarna tog i anspråk 1,5%. Tillsammans tog verksamhetens nettokostnader 11,4% och om man bortser från nedskrivningen av värdet på anläggningstillgångarna är siffran 99,9%. Detta innebär att de totala kostnaderna överstiger intäkterna med 1,4 procentenheter och att ens resultat är 4,7 mkr. Detta motsvarar inte fullmäktiges målsättning, som var att 98,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag skulle användas i den löpande driften. Resultatet visar att ens kostnader fortsätter att öka, trots att stora ansträngningar vidtagits för att minska kostnadsvolymen. Jämfört med 22 har verksamheternas nettokostnader ökat med 13,6 mkr eller 2,55% om man bortsett från nedskrivningen av värdet på anläggningstillgångarna. Resultatet 22 blev även det negativt, men det berodde då på en kraftig nedskrivning av värdet på en placeringar i aktier och värdepapper med 9,8 mkr. Jämfört med budget avviker resultatet med 11,8 mkr, eftersom det budgeterade resultatet var 7,1 mkr. Kommunens nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse med 29,4 mkr, vilket motsvarar 3,7% av bruttoomslutningen och måste betraktas som mycket högt. Att budgetavvikelsen 23 i nämnderna är mindre än 22 får betraktas som en tillfällighet och beror inte på att följsamheten ökat. Tabell Budgetavvikelse (kkr) Budgeterat resultat Uppnått resultat Budgetavvikelse Budgetavvikelse i nämnderna Kommunens resultat har försämrats sedan 2 då resultatet var 22 mkr. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader ökar snabbare än ens intäkter. Intäkterna ökade från 22 med 1,3% jämfört med nettokostnaderna som ökade med 2,55%. Resultatutveckling 2-24 Inkl finansnetto Exkl finansnetto Inkl finansnetto Exkl finansnetto 31

10 Årets resultat har påverkats positivt av att aktiemarknaderna vänt uppåt under året och värdet på ens placering i aktier och värdepapper har stigit. Uppskrivning har gjorts med 4 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 22,3 mkr.trots det negativa resultatet har en amorterat 1 mkr på den långfristiga skulden och ens likviditet är fortsatt mycket god. Soliditeten uppgår till 69,2%, vilket är en liten försämring jämfört med 22 med 1,6 procentenheter. Förklaring till detta är att årets resultat bidragit till att det egna kapitalet sjönk med 4,7 mkr. Kommunens långfristiga skulder har ökat från 4 mkr till 6 mkr, trots att fullmäktiges målsättning är att amortera bort 1 mkr per år på den långfristiga skulden. Förklaringen till att skulden ökat är att en lånat upp 3 mkr under året som vidareutlånats till Lycksele Industrihus AB. Kommunen låneskuld uppgår totalt till 7 mkr, varav alltså 3 mkr motsvaras av en fordran på Lycksele Industrihus. Eftersom 1 mkr kommer att amorteras under innevarande år har dessa bokförts som kortfristig skuld. Kommunens likviditet i form av kassalikviditet stärktes under året från 13% till 132%. Sammanfattningvis bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara mycket god. De kortfristiga skulderna, som uppgår till 133 mkr, består till 26% eller 34,6 mkr av semesterlöneskuld till de anställda som inte beräknas kommer att omsättas under det närmaste året. Kommunen totala borgensåtagande uppgår till 289,7 mkr. Av dessa är 214,7 mkr beviljade till ens helägda bostadsföretag Lycksele Bostäder AB och 42,6 mkr till ens helägda industrihusföretag AB Lycksele Industrihus. Någon risk avseende borgensåtagandena till LYBO föreligger inte, eftersom bolaget för närvarande har en mycket stabil finansiell ställning. När det gäller industrihusbolaget är situationen en annan och risken bedöms som stor. Bolaget begärde under hösten 23 ett aktieägartillskott på 4,8 mkr eftersom bolagets resultat under ett antal år varit sådant att man förbrukat mer än 5% av aktiekapitalet. I början av 24 har man dessutom inkommit med en begäran om ytterligare tillskott, eftersom bolaget förlorat en tvist med skatteverket i kammarrätten som rörde moms på försäljning av fastigheter. Detta innebär att kostnaderna för bolaget ökade med ytterligare 1,1 mkr under 23 och bolaget har begärt att en ska tillskjuta motsvarande belopp. Ärendet kommer att avgöras av fullmäktige under våren. Kommunal borgen finns även till Lycksele Medborgarhusförening med drygt 32 mkr. Eftersom föreningens ekonomi ser ut som den gör, måste bedömningen bli att det även här finns en avsevärd risk. Totalt bedöms alltså ca 75 mkr av de borgensåtagande som en har, vara föremål för en avsevärd risk som kan innebära att en kan måsta infria sitt åtagande. Balanskrav Lycksele har uppfyllt balanskravet sedan starten 2. Det ansåg en gälla även för 22 trots att resultatet var negativt. Kommunens ställningstagande var då att resultatet påverkats negativt av nedskrivningen av värdet på ens placering i aktier och värdepapper och att detta inte skulle påverka ens resultat i förhållande till balanskravet, utan anses utgöra synnerliga skäl enligt 8 kap 5 i allagen. Nedskrivningen var då 1 mkr. Kommunens revisorer ansåg i granskningsrapporten efter förra årets årsredovisning att detta inte är korrekt, utan att resultatet borde ha återställts, dvs att även nedskrivningen av de finansiella tillgångarna borde ha tagits med. I år är förhållandena omvända. Aktiemarknaderna har vänt upp och en har kunnat skriva upp värdet på placeringarna med 4 mkr. Kommunen väljer i år att följa revisorernas linje, vilket innebär att en har ett negativt resultat från 22 att återställa i årets balanskravsutredning. Det finns i årets resultat andra poster som inte ska påverka resultatet i förhållande till balanskravet, utan faller under synnerliga skäl. Det är nedskrivningen av värdet på anläggningstillgångarna med 8 mkr och en realisationsförlust i samband med försäljning av en fastighet som uppgår till 2,6 mkr

11 Balanskravsutredning (mkr) Resultatet är påverkat av Korrigering av resultat Resultat 22-4,5 Resultat 23-4,7 Avgår reavinster -,2 Justerat resultat 23-4,9 Totalt resultat att balansera -8,7 Nedskrivning av värdet på anläggningstillgångar -8, +8, Realisationsförlust vid försäljning av fastigheter -2,6 +2,6 Summa resultat +1,9 Att balansera till kommande år I balanskravet ingår även att en ska ha en god ekonomisk hushållning. Vad det innebär varierar från till. En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man avgör vad som är god ekonomisk hushållning är beredskapen inför framtiden och vi kan konstatera att Lycksele kommer att få betydande kostnader för pensioner i framtiden. Detta är också bakgrunden till fullmäktiges mål att en ska uppvisa ett överskott varje år. Detta klarar vi inte och vi stärker alltså inte ens finansiella ställning inför framtiden. Sammanfattningsvis uppnår en inte en god ekonomisk hushållning. Sammanställd redovisning Här redovisas förutom ens egen verksamhet även de verksamheter som bedrivs i bolagsform där en äger minst 2% eller har ett betydande ekonomiskt inflytande. Resultatet enligt den sammanställda redovisningen uppgår till -5,2 mkr. Detta är en klar försämring jämfört med 22 då resultatet enligt den sammanställda redovisningen uppgick till -3,5 mkr. LYBO:s resultat fortsätter att vara positivt, i år med 4,5 mkr, medan övriga bolag i den sammanställda redovisningen uppvisar negativa resultat. Industrihus negativa resultat ökar jämfört med i fjol från -2,6 mkr till -3,3 mkr. LYAN går från ett positivt resultat 22 på 2 kkr till ett negativt på 2 kkr 23. MB:s resultat håller sig även i år på minussidan och uppgår till 2 kkr. Årets resultat för bolag i den sammanställda redovisningen (resultat före bokslutsdispositioner och skatt) (mkr) Lycksele -4,7-4,5 Lycksele bostäder 4,5 3,9 Lycksele Industrihus -3,3-2,6 LYAN -,2,2 MB -,2 -,1 Totalt resultat enl. sammanst redovsning -5,2-3,5 Nettokostnaderna i den sammanställda redovisningen har ökat med 22,3 mkr till mkr, vilket motsvarar en ökning på 4,3%. Bortser man från nedskrivningen av anläggningstillgångar som gjorts i en ökar nettokostnaderna med 14,3 mkr eller 2,8%. Kommunens motsvarande siffra är 2,5%. Soliditeten i den sammanställda redovisningen har ökat från 47,2% till 48,3% trots det negativa resultatet. Detta beror på att soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångarna och de totala tillgångarna i den sammanställda redovisningen har minskat från 1 21 mkr till 987 mkr 23, vilket förklaras av att de materiella anläggningstillgångarnas värde minskat från 821 mkr till 789 mkr. Det egna kapitalet har minskat från 481,6 mkr till 476,4 mkr. (mkr) Bruttoomsättning (verksamhetens kostnader) 732,5 741,1 Balansomslutning 987,4 121,3 Investeringsvolym 25,5 45,1 Fler nyckeltal avseende den sammanställda redovisningen presenteras på sid 31. Anmärkning till den sammanställda redovisningen Kommunfullmäktige har under hösten 23 beslutat tillskjuta 4,8 mkr i aktieägartillskott till AB Lycksele Industrihus budgetåret 24. Bolaget har i sitt bokslut bokat upp 4,8 mkr som en fordran på en, men en har i 23 års bokslut inte tagit upp detta som en skuld, eftersom beslutet anger att pengarna ska belasta budgetåret 24. För att den sammanställda redovisningen ska gå ihop har bolagets fordran tagits bort, vilket gör att det finns en differens i förhållande till bolagets egen balansräkning. 312