Styrelsesammanträde den 7 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde den 7 mars 2012"

Transkript

1 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 7 mars 2010 Tid: Kl Plats: Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Dagordning: Övrigt: med handlingar bifogas Förhinder att delta i sammanträdet meddelas snarast till Helena Gozzi, tel eller e-post: Enl uppdag: Helena Gozzi Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik AB onsdagen den 7 mars kl Godkännande av dagordning 2. Protokolljustering 3. Föregående mötesprotokoll 4. Bokslut Kallelse till årsstämma 23 maj 6. Process för ändrat ägande av MÄLAB 7. Rapport möte En Bättre Sits DN Forum 19 januari 8. Beslutslutsprocess Trafikplan Resandeundersökning hösten Upphandling Ramavtal 11. Trafikavtal UVEN och Svealandsbanan 12. Fordon till UVEN 13. Aktuella marknadsfrågor (TiM-trafiken) 14. Information från VD 15. Övriga frågor Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

3 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 4 Bokslut 2011 Föredragande: Mårten Levin Bilaga: Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2011 Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till bokslut avseende 2011 att föreslå årsstämman a t t godkänna i årsberättelsen intagen balans- och resultaträkning a t t godkänna föreslagen förvaltningsberättelse a t t vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7921 kr

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 5 Kallelse till årsstämma 23 maj Föredragande: Bilaga: Mårten Levin Årsstämma för MÄLAB planeras sedan tidigare äga rum onsdagen den 23 maj. Styrelsen beslutar att kalla till årsstämma onsdagen den 23 maj kl 13.00

5 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 6 Process för ändrat ägande av MÄLAB Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin I de diskussioner som förts hos MÄLAB med företrädare för de regionala kollektivtrafik myndigheterna har frågan om det framtida ägandet av bolaget kommit upp. En samsyn tycks finnas om att ägandet av MÄLAB bör flyttas över från länstrafikbolagen till myndigheterna (i Stockholms län är landstinget sedan tidigare ägare). Samtidigt finns behov av att uppdatera det ägaravtal som gäller från I syfte att förbereda en process mot ändrat ägande kommer ett förslag till nytt ägaravtal, ny bolagsordning och s k aktieöverlåtelseavtal att tas fram. Lägesrapport lämnas på styrelsemötet. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information

6

7

8

9

10

11 En bättre sits förslag till process Presentation vid överläggningar om infrastruktur och trafikering den 19 januari 2012 i DN-huset Stockholm Nu tar vi nästa steg nystart av EBS-processen!

12 Arbetsgruppen Jonas Karlsson (S), Örebro läns landsting Cecilia Forss (M), Regionförbundet Uppsala län Bengt-Åke Nilsson (FP), Västerås stad Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting Ylva G Karlsson (MP), Landstinget Sörmland Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms läns landsting Jens Persson (C), Strängnäs kommun Stefan Bremberg (SD), Landstinget Sörmland

13 En bättre sits kort bakgrund En bättre sits-processen startade 2005 med två målsättningar: Ta fram en gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens transportsystem 2030 Ta fram ett gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt Några resultat: Relativt sett ett bra utfall i Nationella transportplanen Gemensamma transportpolitiska mål Gemensam systemanalys Gemensam prioriteringslista för vägar och järnvägar En mer sammansvetsad Stockholm-Mälarregion!

14 Utmaningar! En växande storstadsregion i behov av mer investeringar och nya effektiva lösningar Mer komplex situation än 2005 infrastruktur och trafikering behöver ses i sin helhet Behov av strategiska beslut om regionalt kollektivtrafiksystem Frågorna ägs av flera aktörer i regionen, kräver vidareutvecklat samarbete Draglok och personligt engagemang för den gemensamma processen

15 Övergripande mål för Stockholm- Mälarregionens transportsystem 2030 Målet är att skapa ett transportsystem som utvecklar regionens och nationens internationella konkurrenskraft och bidrar till en attraktiv Stockholm- Mälarregion. som är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. som främjar regional balans genom flerkärnighet och kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når en kritisk massa. som är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen.

16 En bättre sits 2012 (Mälardalsrådets verksamhetsplan) Det övergipande målet för En bättre sits är en bred samsyn i infrastrukturfrågor och ett sammanhållet kollektivtrafiksystem för Stockholm-Mälarregionen. En bättre sits ska vara den samlande mötesplatsen för regionens aktörer kring övergripande och strategiska diskussioner i infrastruktur och trafikeringsfrågor. a) Nystart av En bättre sits-process Målet är att vara pådrivande i en förnyad En bättre sits-process från 2012 med utgångspunkt i de strategier och riktlinjer som fastställs gemensamt av ansvariga aktörer i regionen. b) Infrastrukturplanering Målen är att vårda systemsynen, följa upp genomförandet av prioriteringslistan i systemanalysen från 2008 och lägga grunden för arbetet med en ny planeringsomgång c) Trafikering Målet är att i samarbete med andra regionala aktörer vara pådrivande i utvecklingen av ett sammanhållande kollektivtrafiksystem i Stockholm-Mälarregionen.

17 Övergripande strategisk inriktning Nya kollektivtrafiklagstiftningen Ny infrastrukturprop. Nytt planeringssystem Direktiv systemanalyser Valår Beslut om nya infrastr.- planer Citybanan invigs 2017 Infraplaner genomförda Trafikförsörjningsprogram Systemanalyser färdiga Storregionala kunskapsunderlag Godsstudie, resandeundersökning, befolkningsframskrivningar m m Ta fram gemensam systemanalys Information och politisk förankring Kommunikation - pr och lobbying Fokus: internt Kommunikation - pr och lobbying Fokus: externt

18 Planerade aktiviteter 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 19/1 DN Forum 9/5 Storreg. konferens 31/5-1/6 Mälarting Storreg. konferens Uppdragsgivare ger legitimitet åt ny EBSprocess; Gemensam färdplan TrV remiss: ta fram gemensamma skrivningar Aktualitetspröva målbild för transportsystemet. Analys TrV kapacitetsutredning Fastställa målbild för transportsystemet Fördjupa diskussion inför inriktningsbeslut om regionalt kollektivtrafiksystem Information och politisk förankring på möten och konferenser i länen

19 Planerade aktiviteter forts MÄLAB strategiskt arbete Om drygt ett år måste RKTM i Stockholm-Mälarregionen ta ställning till hur trafiken efter Citybanans öppnande ska bedrivas Beslut Förberedande utredningar Genomförande Underlag trafikförsörjningsprogram Beskriva gemensamma mål och behov för länen Trafikplan Trafikplan 2017 Stomnätsstrategi Bedöma kostnader, intäkter, resande Genomförandeutredningar Modell för kostnads- och intäktsfördelning Underlag för ramavtal om kapacitet Förberedelser för fordonsupphandling

20 Roller, ansvar och funktioner Sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland) Uppdragsgivare: Stora Gruppen DN Forum : Ansvariga länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter. De partier som ej är representerade adjungeras. Möts 1 gg/år Lilla Gruppen: 1 repr från resp organisation med förhandlingsmandat. Möts vid behov. Politisk förankring: Storregionala konferenser 2 ggr/år, löpande information och förankring vid möten och konferenser i respektive län MDR politisk arbetsgrupp: 1 repr för varje parti. Föreslår upplägg, följer processen Tjänstemannastöd: Lilla tjmgruppen: Ledningsgrupp med tjänstemän från uppdragsgivarna med ansvar att leda arbetet, bereda dagordningar, ta fram underlag Stora tjmgruppen: Permanent arbetsgrupp med tjänstemän från intressenterna, regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning Tillfälliga arbetsgrupper: Bildas vid behov, t ex för godsstudie, resandeundersökning Processledare: Mälardalsrådet Intressenter: Regionförbund Landsting Kommunalförbund Länsstyrelser Kommuner Trafikverket Sjöfartsverket Länstrafikbolag TMR Swedavia MÄLAB Mälardalsrådet Näringslivet genom Handelskamrarna

21 Nu tar vi nästa steg nystart av EBS-processen!

22 Mål och behov från systemanalys Utgår från gemensam målbild Ligger till grund för nuvarande infrastrukturplanering fram till 2021; Citybanan, Mälarbanan mm. Koppling mellan trafik och infrastruktur Koppling mellan kollektivtrafik och övrig transportpolitik Analys i stegen Mål Funktion Strategi Åtgärd Trafikförsörjningsprogram Trafikplan

23 Trafikförsörjningsprogram MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER Målet är att skapa ett transportsystem som... utvecklar regionens och nationens internationella konkurrenskraft bidrar till attraktiv Stockholm Mälarregion främjar regional balans genom flerkärnighet kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når kritisk massa är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjandet av alla fyra trafikslagen där regionala tågtrafikens bidrag är att skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik möjliggöra ett ökat arbets- och vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt

24 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER De funktioner trafiken måste ha för att kunna sträva mot målen Delvis hämtade ur Systemanalysen Sammanhållet system Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet Klara ett fortsatt ökat resande Stockholm och Arlanda Restid < 45 minuter mellan kärnor Attraktivitet i förhållande till bilresande Basutbud med timmestrafik Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor Möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper

25 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER överenskommelser som säkerställer stabilitet över tiden och signalerar att samhällets garantier för trafiken är bestående REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens eller annan nivå Garanti för fordonsförsörjning, ny- och reinvestering (ca 3-4 tåg/fordon per år) Etablera gemensam strategi för utveckling Storregional stomnätsstrategi TRAFIKVERKET Spårkapacitet för dagens och morgondagens trafik via ramavtal FRAMTIDA SAMMANHÅLLEN ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR Framtida överenskommelser om spårinfrastruktur bör inkludera trafikering och hur dess kostnader ska finansieras

26 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET STOMTRAFIK Fasta linjesträckningar/enhetligt uppehållsmönster Styva tidtabeller Moderna, ändamånsenliga fordon Timmestafik SAMMANHÄNGANDE MED DEN LÄNSVISA KOLLEKTIVTRAFIKEN AVTAL INOM RAMEN FÖR ALLMÄN TRAFIKPLIKT Större utbud än vad marknaden kan bära Säkerställa stabilitet över tiden

27 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER skapa förutsättningar för direkt regionaltågstrafik mellan de stora städerna med syfte att driva på regionförstoringen KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping LÄGRE KRAV FRÅN SAMHÄLLET PÅ UTBUD OCH STABILITET ANTAS I FÖRSTA HAND BEDRIVAS KOMMERSIELLT LÄGRE PRIORITET ÄN TRAFIK I STORREGIONALT STOMNÄT

28 Trafikplan 2017 (2020) MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER Timmestrafik (18 dbt) Insatståg morgon/kväll (6 dbt) Genomgående linjer i Stockholm Svealandsbanan till Örebro Nyköpingsbanan och UVEN till Linköping Degerfors Örebro län Värmland Resande + 46 % (+24 %) Tågkm + 60 % Mot Karlstad Laxå Kostnader 1,9 mdr (1,2-1,3) (18) Underskott 400 milj (130) Ca 90 fordon krävs Mot Skövde Västra Götaland Örebro Kumla Hallsberg (18) Mjölby (18) (18) (13) Mot Borlänge Heby Fagersta Sala Ransta ( riktad) Västmanland Köping Arboga (18) (18) Västerås ( ) (18 + 6) Kolbäck Eskilstuna ( riktad) Hälleforsnäs Vingåker Katrineholm Flen Uppsala Uppsala län Knivsta Enköping Märsta Bålsta Kvicksund Strängnäs Sundbyberg Kungsör Arlanda Läggesta Flemingsberg Nykvarn Gnesta Vagnhärad ( riktad) ( riktad) Nyköping ( riktad) Kolmården Östergötland Norrköping (18) (18) Linköping Södermanland Mot Gävle Morgongåva (13) (13) (18 + 6) Stockholm (18) (1 Södertälje Stockholms län Förklaring = Upphandlad regional stomlinje (18 + 3) = Stomtåg + rusningståg per vardag (dbt)

29 Status på arbetet idag Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas Tillsammans med länen fördjupar MÄLAB arbetet med Trafikplan 2017 i syfte att möjliggöra beslut om genomförande under 2013

30 RKTM fastställer trafikförsörjningsprogram ev Letter of Intent mellan länen/rktm Grundläggande trafikutbud Kostnadsfördelning Organisation Fastställa fordonsbehov etapp 1 Beslut om organisation och genomförandeplan ev Revidering trafik etapp 1 Avrop fordon från ramavtal för etapp 1 Beslut borgensförbindelser etapp 1 Beslut om verkstadskapacitet Uppdrag åt Transitio genomföra ramavtalsupphandling av fordon ev Ansökan Trafikverket om ramavtal kapacitet februari 2016 Leverans av första fordon

31

32

33 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Beslutsprocess ny trafik 2017 Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin RKTM i Stockholm Mälardalen står inom ett år inför att fatta avgörande beslut om regionaltågstrafikens utformning efter 2016 när Citybanan under Stockholm tas i bruk. I ärendet beskrivs hur denna beslutsprocess föreslås se ut, med innebörden att berörda RKTM inom kort tecknar en avsiktsförklaring, för att därefter kunna fatta ett samlat genomförandebeslut under första halvåret Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information att uppdra åt vd att i samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i MÄLAB-länen och Östergötland ta fram förslag till gemensam avsiktsförklaring om genomförande av ny regionaltågstrafik 2017 Arbetet med storregional stomnätsstrategi (där Trafikplan 2017 utgör en första etapp) och genomförandeutredningar är som första steg inriktat på att möjliggöra att beslut om fordonsanskaffning för ny trafik efter Citybanans öppnande kan fattas under I MÄLAB:s verksamhetsplan för år 2012 redovisades en översiktlig tidsplan för processen fram till Tidplanen är framförallt kopplad till processen för fordonsanskaffning, där Transitio på MÄLAB:s uppdrag påbörjat en förstudie. I takt med att arbetet fortskrider finns behov av att utveckla denna tid- och processplan, primärt för åren 2012 och 2013.

34 Avsiktsförklaring mellan RKTM Beskriva övergripande syfte Principer för trafikutbud Avsikt att anskaffa fordon Ekonomiska ramar Principer för kostnadsfördelning Organisationsfrågor Fortsatt tidplan Samlat genomförandebeslut Linjevis tidplan Modell för kostnadsfördelning Affärsmodell för trafikupphandling Olika genomförandebeslut Avrop av fordon Start upphandlingsprojekt Etablera ny organisation Underlag Trafikförsörjningsprogram Trafikplan 2017 version maj 2012 Trafikplan 2017 version mars 2013 Fordonsanskaffning förstudie Fordonsanskaffning Upphandling ramavtal Fordonsanskaffning Avrop Trafikupphandling förstudie Trafikupphandling genomförandeprojekt Steg 1 Fastställande av Trafikförsörjningsprogram och tecknande av Avsiktsförklaring Innan den 1 oktober i år ska alla RKTM ha fastställt sina första regionala trafikförsörjningsprogram, vilka sedermera kommer att ligga till grund för beslut om trafikplikt dvs. att upphandla trafik. Inför styrelsesammanträdet den 30 november 2011 tog MÄLAB fram två underlag i form av pm och under våren inarbetas gemensamma skrivningar i programmen. Att trafikförsörjningsprogrammen innehåller likartade eller likalydande skrivningar lägger grund för en samsyn om utvecklingen på kort och lång sikt. I samband med att trafikförsörjningsprogrammen fastställs bör berörda RKTM, dvs RKTM i MÄLAB-länen samt Östergötland, teckna en gemensam avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att etablera ny trafik 2017 när Citybanan öppnas. Tecknande av en avsiktsförklaring har flera syften säkerställa att länen är överens om att gemensamt etablera en ny trafik när Citybanan öppnar, samt de huvudsakliga dragen i hur denna trafik ska se ut ge intern styrning av MÄLAB och RKTM-organisationerna inför fortsatt arbete inför ett samlat genomförandebeslut ge stöd till Transitios ramavtalsupphandling av fordon, genom att leverantörerna ser sannolikheten i kommande beställningar stöd i förhandlingar med externa parter som MÄLAB:s ramavtalsparter (SJ, Veolia, TKAB) och Trafikverket

35 Avsiktsförklaringen föreslås byggas upp på följande rubriker Bakgrund och övergripande syfte med trafiken Ett inledande avsnitt som beskriver de samhällspolitiska mål som trafiken syftar till att uppfylla; regionförstoring, hållbart transportsystem och att bidra till en samhällsutveckling i goda kollektivtrafiklägen. Dessa formuleringar tas ur de gemensamma skrivningarna till trafikförsörjningsprogrammen. Principer för trafik, linjenät och grundläggande trafikutbud En översiktlig beskrivning av trafiksystemet; linjenätet med ambitionen om att eftersträva timmestrafik på alla banor, styva tidtabeller, integration med den länsvisa kollektivtrafiken, särskild koppling mot Stockholm och Arlanda. Beskrivningarna hålls på en någorlunda övergripande nivå och tas ur den version av Trafikplan 2017 som tas fram inför styrelsesammanträdet 23 maj. Avsikt att anskaffa fordon för trafiken En beskrivning av det uppskattade fordonsbehovet på kort och längre sikt och ambitionen att dessa fordon ska anskaffas via Transitios ramavtalsupphandling. Eftersom ramavtalsupphandlingen av fordon även är kostsam för leverantörerna är vissheten om kommande avrop en avgörande fråga för att en ramavtalsupphandling ska bli framgångsrik i så motto att flera leverantörer lämnar anbud och att villkoren vid avrop blir goda (pris, leveranstid osv). Fordonsbehovet beskrivs i Trafikplan Kostnadsuppskattning/ekonomiska ramar och principer för kostnadsfördelning mellan länen I Trafikplan 2017 redovisas det uppskattade underskottet för trafiken och utifrån detta kan ekonomiska ramar sättas upp, exempelvis att trafiken ska planeras så att underskottet blir maximalt XXX miljoner. MÄLAB kommer också inom kort påbörja en särskild studie av möjliga modeller för fördelning av kostnader och intäkter. På en övergripande nivå bör avsiktsförklaringen också beskriva vilka principer som ska ligga till grund för fördelning av kostnader och intäkter (per invånare, nytta, produktionsmått, kostnader/intäkter för respektive län etc). Organisationsfrågor, ansvarsfördelning samt tidplan för genomförande Beskrivning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas och eventuellt riktlinjer kring framtida permanent organisation för trafiken. I detta ingår också hur och när kommande beslut ska fattas, eventuella kontrollstationer mm.

36 Beredning av en avsiktsförklaring görs inledningsvis i RKTM-gruppen (tjänstemannagrupp med representanter för MÄLAB och RKTM) med syfte att ett utkast ska finnas klart till MÄLAB:s styrelsesammanträde 23 maj. Steg 2 Samlat genomförandebeslut Givet tidplanen kommmer det under andra halvan av 2013 att behöva fattas flera större beslut, framförallt kopplat till avrop av fordon (i förstudien om fordonsanskaffnings nuvarande tidplan antas avrop av fordon göras perioden maj september 2013). Ungefär i samma tid kommer det också vara nödvändigt att påbörja ett upphandlingsprojekt för trafik. Innan dessa beslut fattas behöver berörda RKTM gemensamt fatta ett samlat beslut om genomförande av den nya trafiken. Detta beslut bör fattas när Transitios ramavtalsupphandling är på väg att avslutas och de kommersiella villkoren kring kommande fordonsavrop börjat klarna, exempelvis leveranstider. Kärnan i detta beslut är en genomförandeplan med tidssatta etapper och här framgår då när respektive läns åtganden avseende fordonsanskaffning respektive underskottstäckning faller ut i tid. Genomförandebeslutet ska också hantera frågor om permanent organisation för det framtida trafiksystemet och därmed ligga till grund för exempelvis nya ägaravtal och eventuellt en utökning av MÄLAB:s ägarkrets. Det samlade genomförandebeslutet behöver föregås av fördjupade utredningar inom de områden som beskrivs i avsiktsförklaringen. Därutöver behöver en förstudie inför kommande trafikupphandling görs för att övergripande definiera lämpliga affärsmodeller för trafiken. I detta ingår att ta in potentiella leverantörers synpunkter samt den kommersiella trafikens planer i form av en RFI (request for information). Avgörande information är här sådant som påverkar behovet eller takten av fordonsanskaffning, exempelvis ifall det finns banor där det kan vara affärsmässigt lämpligt att upphandla trafik från en leverantör som har egna fordon.

37 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 10 Upphandling ramavtal Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin Vid sammanträdet den 30 november 2011 uppdrog styrelsen till vd att genomföra upphandling av ramavtal om samverkan och trafik. Upphandlingen av ramavtal är nu avslutad. Tre företag, Veolia Transport AB, Svenska Tågkompaniet AB och SJ AB inkom med anbud och eftersom alla tre anbuden uppfyllde kraven kommer alla tre tilldelas ramavtal. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information Bakgrund Inom TiM-området bedrivs idag en stor del av den regionala tågtrafiken, framförallt Mälarbanan och Stockholm Uppsala, kommersiellt utan trafikavtal. Frånvaron av trafikavtal innebär att MÄLAB och ägarna inte behöver betala något för trafiken, men ger samtidigt utrymme för SJ att utforma trafiken på egen hand. För att underlätta planeringen har MÄLAB och ägarna behov av att så tidigt som möjligt få information om hur den regionala kommersiella tågtrafiken utvecklas. Av det skälet har MÄLAB sedan år 2010 ett samverkansavtal med SJ, TiM III, som på en övergripande nivå reglerar hur SJ och MÄLAB ska samverka i frågor som planering, marknadsföring och försäljning. TIM IIIavtalet innehåller också mekanismer för tillköp av trafik, men avtalet är i sig inte upphandlat och MÄLAB har därför bedömt att det inte är möjligt att nyttja dessa mekanismer utan en separat upphandling. Från december 2011 är järnvägstrafiken i Sverige fullt avreglerad och det är därmed möjligt att det åtminstone i teorin etableras flera trafikföretag som

38 bedriver kommersiell regional tågtrafik inom MÄLAB:s område. MÄLAB har därför behov av att framöver kunna samverkan med flera trafikföretag än SJ. Syftet med upphandlingen har varit att kunna etablera en avtalad samverkan likt TiM III mellan MÄLAB och andra trafikföretag än SJ. Utöver samverkan möjliggör ramavtalen också att MÄLAB vid kan göra avrop av trafikrelaterade tjänster, såsom utökad trafik eller giltigheter för färdbevis utfärdade av MÄLAB eller annan. Tecknande av ramavtal innebär i sig inga kostnader för MÄLAB. Ekonomiska åtaganden för trafik eller annat regleras först när avrop sker och separata avtal upprättas.

39

40 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 11 Trafikavtal UVEN och Svealandsbanan Föredragande: Bilaga: UVEN Mårten Levin Trafikavtal UVEN är konstruerat så att det förlängs automatiskt med ettårsperioder, förutsatt att någon av avtalsparterna inte väljer att säga upp avtalet senast nio månader innan avtalet löper ut. Avtalsperioderna följer järnvägens ettåriga tidtabeller, vilka träder ikraft andra söndagen i december. För innevarande år innebär det att UVEN-avtalet är uppsägningsbart per 8 december, förutsatt att uppsägningen görs senast den 8 mars. SJ har meddelat att man inte avser säga upp UVEN-avtalet inför nästa avtalsperiod. Inför 2013 finns behov av en omläggning av trafikutbudet, då behovet av UVEN-trafik på sträckan Sala Uppsala upphör. Motsvarande omläggning av trafiken gjordes inför år 2011 när trafikproduktion omfördelades från den norra till den södra delen. Eftersom kostnaderna för UVEN idag delas mellan berörda län utifrån produktion (tågkm i respektive län) kommer denna omläggning innebära att nya finansieringsavtal behöver tecknas mellan MÄLAB och berörda län. Den kostnad som behöver omfördelas är ca 2 miljoner kr. Namnet UVEN är en förkortning för Uppsala Västerås Eskilstuna Norrköping. Eftersom namnet är inarbetat planerar MÄLAB att även efter december 2012 kalla linjen för UVEN, trots att den inte längre trafikerar Uppsala. Svealandsbanan Trafikavtal Svealandsbanan löper ut i december 2013 men förlängs automatiskt på motsvarande sätt som avtalet för UVEN, men med en 12 månaders uppsägningsperiod och med december 2016 som bortre tidsgräns. I dagsläget finns inga från berörda RKTM uttalade behov om ändringar av trafiken på Svealandsbanan som motiverar att avtalet sägs upp från MÄLAB:s sida. Styrelsen beslutar att uppdra åt vd att i samråd med berörda länstrafikbolag och SJ ta fram en ny tidtabell för UVEN samt teckna erforderliga finansieringsavtal

41 Försäljning alternativt uthyrning av motorvagnar littera X12 Statens järnvägar har nöjet att till försäljning alternativt uthyrning erbjuda tre tågsätt av typ X12. Fordonen är tillgängliga från juni För ytterligare information se eller kontakta Fakta om fordonen: Fordonsnummer Tillverkningsår 1991 Tillverkare ABB (nuvarande Bombardier) Antal sittplatser 126 Hastighet 160 km/h Varje fordon består av två vagnar Statens järnvägar är ett affärsverk som bland annat förvaltar en flotta av järnvägsfordon för uthyrning till av staten upphandlad trafik. Fordon som inte nyttjas i denna trafik hyrs ut på marknaden.

42 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 12 Fordon till UVEN Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin Annons ASJ ASJ har annonserat ut de X12:or man nu hyr ut till SJ till försäljning alternativt uthyrning för en ny hyresperiod från juli Om inget görs finns en stor risk att fordonen försvinner iväg till trafik någon annanstans i landet, antingen till ett annat länstrafikbolag eller till en kommersiell operatör. Åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att fordonen fortsatt finns tillgängliga för trafik i MÄLAB:s område. Styrelsen beslutar att föreslå berörda ägare att söka förvärva de av ASJ utannonserade fordonen av typ X12 i syfte att hyra ut dessa för trafiken på UVEN mm Trafiken på UVEN bedrivs i huvudsak med fordon av typen X12 och Regina, totalt 11 st. Utöver för UVEN används samma fordon också för lokal trafik Nyköping Norrköping (Nyköpingsbanan) samt Eskilstuna Arboga (Svealandsbanan). De fyra Reginafordonen hyrs av SJ från VL. SJ hyr tre X12-fordon från Affärsverket Statens Järnvägar ( rest-sj ) och fyra äger man själva. I trafikavtalet med SJ beskrivs vilken fordonstyp trafiken bedrivs med, men MÄLAB har inget uttalat ansvar att tillhandahålla fordon för trafiken. Överenskommelserna om fordonshyra är tecknade mellan SJ och VL respektive ASJ, utan MÄLAB:s direkta medverkan. ASJ har annonserat ut de X12:or man nu hyr ut till SJ till försäljning alternativt uthyrning för en ny hyresperiod från juli Intresseanmälan för detta ska lämnas senast 2 maj. ASJ har i regleringsbrev för 2012 fått i uppdrag att förebreda en avveckling av sin verksamhet, så sannolikt är man därför framförallt intresserad av en försäljning.

43 Om inget görs finns en stor risk att fordonen försvinner iväg till trafik någon annanstans i landet, antingen till ett annat länstrafikbolag eller till en kommersiell operatör. SJ bedöms kunna ersätta fordonen med X40 eller loktåg, men dessa blir dyrare vilket sannolikt skulle göra att SJ antingen säger upp avtalet eller begär omförhandling. Åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att fordonen fortsatt finns tillgängliga för trafik i MÄLAB:s område. Detta bör ske genom att något av de berörda RKTM anmäler intresse om att förvärva fordonen från ASJ. Själva förvärvsprocessen inklusive värdering och besiktning mm hanteras lämpligen via Transitio som ombud och i ett senare skede som förvaltare. Transitio har stor erfarenhet av detta, bland annat har man under hösten medverkat vid förvärv av ett antal äldre fordon av typen X11 från Skånetrafiken (gamla Pågatåg) varav tre stycken för Tåg i Bergslagen. Kostnaden för att köpa de tre fordonen uppskattas grovt till ca miljoner kr totalt, en kostnad som ska fördelas ut över fordonens ca 10 års kvarvarande livslängd. Fordonen hyrs därefter ut till den entreprenör som bedriver trafiken, på samma sätt som VL idag hur ut Reginafordonen, där hyresbeloppet sätts så att det täcker kapitalkostnader, avskrivningar, förvaltning och tungt underhåll.

44 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 13 Aktuella marknadsfrågor Föredragande: Mårten Levin Bilaga: SJ Månadsrapport januari 2012 Vinter har hittills varit mildare än tidigare år, vilket tydligt syns på trafiken. SJ har gett oss information om att fordonsläget generellt är gott och man har inte behövt genomföra reduceringsplaner. Den lokala trafiken Eskilstuna Arboga, som tidigare varit ett sorgebarn, har under hösten uppvisat en avsevärd förbättring. Bakgrunden till detta är att SJ gett nya direktiv om hur reduceringar av trafiken ska göras vid störningar, liksom att underhållet lagts om. Den 20 februari återinförde SJ avgången från Stockholm till Västerås, vilket var en av de turer som drogs in vid tidtabellsskiftet i december Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information

45 Månadsrapport januari-12 Trafik i Mälardalen

46 Punktlighet Trafik i Mälardalen 2011: Ankomst RT+5 minuter till slutstation 2012: Ankomst RT+5 minuter till slutstation Mål 2012 = 96 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mål 6739 planerade tåg under januari