Styrelsesammanträde den 7 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde den 7 mars 2012"

Transkript

1 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 7 mars 2010 Tid: Kl Plats: Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Dagordning: Övrigt: med handlingar bifogas Förhinder att delta i sammanträdet meddelas snarast till Helena Gozzi, tel eller e-post: Enl uppdag: Helena Gozzi Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik AB onsdagen den 7 mars kl Godkännande av dagordning 2. Protokolljustering 3. Föregående mötesprotokoll 4. Bokslut Kallelse till årsstämma 23 maj 6. Process för ändrat ägande av MÄLAB 7. Rapport möte En Bättre Sits DN Forum 19 januari 8. Beslutslutsprocess Trafikplan Resandeundersökning hösten Upphandling Ramavtal 11. Trafikavtal UVEN och Svealandsbanan 12. Fordon till UVEN 13. Aktuella marknadsfrågor (TiM-trafiken) 14. Information från VD 15. Övriga frågor Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

3 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 4 Bokslut 2011 Föredragande: Mårten Levin Bilaga: Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2011 Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till bokslut avseende 2011 att föreslå årsstämman a t t godkänna i årsberättelsen intagen balans- och resultaträkning a t t godkänna föreslagen förvaltningsberättelse a t t vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7921 kr

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 5 Kallelse till årsstämma 23 maj Föredragande: Bilaga: Mårten Levin Årsstämma för MÄLAB planeras sedan tidigare äga rum onsdagen den 23 maj. Styrelsen beslutar att kalla till årsstämma onsdagen den 23 maj kl 13.00

5 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 6 Process för ändrat ägande av MÄLAB Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin I de diskussioner som förts hos MÄLAB med företrädare för de regionala kollektivtrafik myndigheterna har frågan om det framtida ägandet av bolaget kommit upp. En samsyn tycks finnas om att ägandet av MÄLAB bör flyttas över från länstrafikbolagen till myndigheterna (i Stockholms län är landstinget sedan tidigare ägare). Samtidigt finns behov av att uppdatera det ägaravtal som gäller från I syfte att förbereda en process mot ändrat ägande kommer ett förslag till nytt ägaravtal, ny bolagsordning och s k aktieöverlåtelseavtal att tas fram. Lägesrapport lämnas på styrelsemötet. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information

6

7

8

9

10

11 En bättre sits förslag till process Presentation vid överläggningar om infrastruktur och trafikering den 19 januari 2012 i DN-huset Stockholm Nu tar vi nästa steg nystart av EBS-processen!

12 Arbetsgruppen Jonas Karlsson (S), Örebro läns landsting Cecilia Forss (M), Regionförbundet Uppsala län Bengt-Åke Nilsson (FP), Västerås stad Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting Ylva G Karlsson (MP), Landstinget Sörmland Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms läns landsting Jens Persson (C), Strängnäs kommun Stefan Bremberg (SD), Landstinget Sörmland

13 En bättre sits kort bakgrund En bättre sits-processen startade 2005 med två målsättningar: Ta fram en gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens transportsystem 2030 Ta fram ett gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt Några resultat: Relativt sett ett bra utfall i Nationella transportplanen Gemensamma transportpolitiska mål Gemensam systemanalys Gemensam prioriteringslista för vägar och järnvägar En mer sammansvetsad Stockholm-Mälarregion!

14 Utmaningar! En växande storstadsregion i behov av mer investeringar och nya effektiva lösningar Mer komplex situation än 2005 infrastruktur och trafikering behöver ses i sin helhet Behov av strategiska beslut om regionalt kollektivtrafiksystem Frågorna ägs av flera aktörer i regionen, kräver vidareutvecklat samarbete Draglok och personligt engagemang för den gemensamma processen

15 Övergripande mål för Stockholm- Mälarregionens transportsystem 2030 Målet är att skapa ett transportsystem som utvecklar regionens och nationens internationella konkurrenskraft och bidrar till en attraktiv Stockholm- Mälarregion. som är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. som främjar regional balans genom flerkärnighet och kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når en kritisk massa. som är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen.

16 En bättre sits 2012 (Mälardalsrådets verksamhetsplan) Det övergipande målet för En bättre sits är en bred samsyn i infrastrukturfrågor och ett sammanhållet kollektivtrafiksystem för Stockholm-Mälarregionen. En bättre sits ska vara den samlande mötesplatsen för regionens aktörer kring övergripande och strategiska diskussioner i infrastruktur och trafikeringsfrågor. a) Nystart av En bättre sits-process Målet är att vara pådrivande i en förnyad En bättre sits-process från 2012 med utgångspunkt i de strategier och riktlinjer som fastställs gemensamt av ansvariga aktörer i regionen. b) Infrastrukturplanering Målen är att vårda systemsynen, följa upp genomförandet av prioriteringslistan i systemanalysen från 2008 och lägga grunden för arbetet med en ny planeringsomgång c) Trafikering Målet är att i samarbete med andra regionala aktörer vara pådrivande i utvecklingen av ett sammanhållande kollektivtrafiksystem i Stockholm-Mälarregionen.

17 Övergripande strategisk inriktning Nya kollektivtrafiklagstiftningen Ny infrastrukturprop. Nytt planeringssystem Direktiv systemanalyser Valår Beslut om nya infrastr.- planer Citybanan invigs 2017 Infraplaner genomförda Trafikförsörjningsprogram Systemanalyser färdiga Storregionala kunskapsunderlag Godsstudie, resandeundersökning, befolkningsframskrivningar m m Ta fram gemensam systemanalys Information och politisk förankring Kommunikation - pr och lobbying Fokus: internt Kommunikation - pr och lobbying Fokus: externt

18 Planerade aktiviteter 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 19/1 DN Forum 9/5 Storreg. konferens 31/5-1/6 Mälarting Storreg. konferens Uppdragsgivare ger legitimitet åt ny EBSprocess; Gemensam färdplan TrV remiss: ta fram gemensamma skrivningar Aktualitetspröva målbild för transportsystemet. Analys TrV kapacitetsutredning Fastställa målbild för transportsystemet Fördjupa diskussion inför inriktningsbeslut om regionalt kollektivtrafiksystem Information och politisk förankring på möten och konferenser i länen

19 Planerade aktiviteter forts MÄLAB strategiskt arbete Om drygt ett år måste RKTM i Stockholm-Mälarregionen ta ställning till hur trafiken efter Citybanans öppnande ska bedrivas Beslut Förberedande utredningar Genomförande Underlag trafikförsörjningsprogram Beskriva gemensamma mål och behov för länen Trafikplan Trafikplan 2017 Stomnätsstrategi Bedöma kostnader, intäkter, resande Genomförandeutredningar Modell för kostnads- och intäktsfördelning Underlag för ramavtal om kapacitet Förberedelser för fordonsupphandling

20 Roller, ansvar och funktioner Sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland) Uppdragsgivare: Stora Gruppen DN Forum : Ansvariga länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter. De partier som ej är representerade adjungeras. Möts 1 gg/år Lilla Gruppen: 1 repr från resp organisation med förhandlingsmandat. Möts vid behov. Politisk förankring: Storregionala konferenser 2 ggr/år, löpande information och förankring vid möten och konferenser i respektive län MDR politisk arbetsgrupp: 1 repr för varje parti. Föreslår upplägg, följer processen Tjänstemannastöd: Lilla tjmgruppen: Ledningsgrupp med tjänstemän från uppdragsgivarna med ansvar att leda arbetet, bereda dagordningar, ta fram underlag Stora tjmgruppen: Permanent arbetsgrupp med tjänstemän från intressenterna, regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning Tillfälliga arbetsgrupper: Bildas vid behov, t ex för godsstudie, resandeundersökning Processledare: Mälardalsrådet Intressenter: Regionförbund Landsting Kommunalförbund Länsstyrelser Kommuner Trafikverket Sjöfartsverket Länstrafikbolag TMR Swedavia MÄLAB Mälardalsrådet Näringslivet genom Handelskamrarna

21 Nu tar vi nästa steg nystart av EBS-processen!

22 Mål och behov från systemanalys Utgår från gemensam målbild Ligger till grund för nuvarande infrastrukturplanering fram till 2021; Citybanan, Mälarbanan mm. Koppling mellan trafik och infrastruktur Koppling mellan kollektivtrafik och övrig transportpolitik Analys i stegen Mål Funktion Strategi Åtgärd Trafikförsörjningsprogram Trafikplan

23 Trafikförsörjningsprogram MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER Målet är att skapa ett transportsystem som... utvecklar regionens och nationens internationella konkurrenskraft bidrar till attraktiv Stockholm Mälarregion främjar regional balans genom flerkärnighet kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når kritisk massa är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjandet av alla fyra trafikslagen där regionala tågtrafikens bidrag är att skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik möjliggöra ett ökat arbets- och vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt

24 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER De funktioner trafiken måste ha för att kunna sträva mot målen Delvis hämtade ur Systemanalysen Sammanhållet system Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet Klara ett fortsatt ökat resande Stockholm och Arlanda Restid < 45 minuter mellan kärnor Attraktivitet i förhållande till bilresande Basutbud med timmestrafik Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor Möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper

25 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER överenskommelser som säkerställer stabilitet över tiden och signalerar att samhällets garantier för trafiken är bestående REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens eller annan nivå Garanti för fordonsförsörjning, ny- och reinvestering (ca 3-4 tåg/fordon per år) Etablera gemensam strategi för utveckling Storregional stomnätsstrategi TRAFIKVERKET Spårkapacitet för dagens och morgondagens trafik via ramavtal FRAMTIDA SAMMANHÅLLEN ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR Framtida överenskommelser om spårinfrastruktur bör inkludera trafikering och hur dess kostnader ska finansieras

26 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET STOMTRAFIK Fasta linjesträckningar/enhetligt uppehållsmönster Styva tidtabeller Moderna, ändamånsenliga fordon Timmestafik SAMMANHÄNGANDE MED DEN LÄNSVISA KOLLEKTIVTRAFIKEN AVTAL INOM RAMEN FÖR ALLMÄN TRAFIKPLIKT Större utbud än vad marknaden kan bära Säkerställa stabilitet över tiden

27 MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER skapa förutsättningar för direkt regionaltågstrafik mellan de stora städerna med syfte att driva på regionförstoringen KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping LÄGRE KRAV FRÅN SAMHÄLLET PÅ UTBUD OCH STABILITET ANTAS I FÖRSTA HAND BEDRIVAS KOMMERSIELLT LÄGRE PRIORITET ÄN TRAFIK I STORREGIONALT STOMNÄT

28 Trafikplan 2017 (2020) MÅL FUNKTIONER STRATEGIER ÅTGÄRDER Timmestrafik (18 dbt) Insatståg morgon/kväll (6 dbt) Genomgående linjer i Stockholm Svealandsbanan till Örebro Nyköpingsbanan och UVEN till Linköping Degerfors Örebro län Värmland Resande + 46 % (+24 %) Tågkm + 60 % Mot Karlstad Laxå Kostnader 1,9 mdr (1,2-1,3) (18) Underskott 400 milj (130) Ca 90 fordon krävs Mot Skövde Västra Götaland Örebro Kumla Hallsberg (18) Mjölby (18) (18) (13) Mot Borlänge Heby Fagersta Sala Ransta ( riktad) Västmanland Köping Arboga (18) (18) Västerås ( ) (18 + 6) Kolbäck Eskilstuna ( riktad) Hälleforsnäs Vingåker Katrineholm Flen Uppsala Uppsala län Knivsta Enköping Märsta Bålsta Kvicksund Strängnäs Sundbyberg Kungsör Arlanda Läggesta Flemingsberg Nykvarn Gnesta Vagnhärad ( riktad) ( riktad) Nyköping ( riktad) Kolmården Östergötland Norrköping (18) (18) Linköping Södermanland Mot Gävle Morgongåva (13) (13) (18 + 6) Stockholm (18) (1 Södertälje Stockholms län Förklaring = Upphandlad regional stomlinje (18 + 3) = Stomtåg + rusningståg per vardag (dbt)

29 Status på arbetet idag Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas Tillsammans med länen fördjupar MÄLAB arbetet med Trafikplan 2017 i syfte att möjliggöra beslut om genomförande under 2013

30 RKTM fastställer trafikförsörjningsprogram ev Letter of Intent mellan länen/rktm Grundläggande trafikutbud Kostnadsfördelning Organisation Fastställa fordonsbehov etapp 1 Beslut om organisation och genomförandeplan ev Revidering trafik etapp 1 Avrop fordon från ramavtal för etapp 1 Beslut borgensförbindelser etapp 1 Beslut om verkstadskapacitet Uppdrag åt Transitio genomföra ramavtalsupphandling av fordon ev Ansökan Trafikverket om ramavtal kapacitet februari 2016 Leverans av första fordon

31

32

33 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Beslutsprocess ny trafik 2017 Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin RKTM i Stockholm Mälardalen står inom ett år inför att fatta avgörande beslut om regionaltågstrafikens utformning efter 2016 när Citybanan under Stockholm tas i bruk. I ärendet beskrivs hur denna beslutsprocess föreslås se ut, med innebörden att berörda RKTM inom kort tecknar en avsiktsförklaring, för att därefter kunna fatta ett samlat genomförandebeslut under första halvåret Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information att uppdra åt vd att i samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i MÄLAB-länen och Östergötland ta fram förslag till gemensam avsiktsförklaring om genomförande av ny regionaltågstrafik 2017 Arbetet med storregional stomnätsstrategi (där Trafikplan 2017 utgör en första etapp) och genomförandeutredningar är som första steg inriktat på att möjliggöra att beslut om fordonsanskaffning för ny trafik efter Citybanans öppnande kan fattas under I MÄLAB:s verksamhetsplan för år 2012 redovisades en översiktlig tidsplan för processen fram till Tidplanen är framförallt kopplad till processen för fordonsanskaffning, där Transitio på MÄLAB:s uppdrag påbörjat en förstudie. I takt med att arbetet fortskrider finns behov av att utveckla denna tid- och processplan, primärt för åren 2012 och 2013.

34 Avsiktsförklaring mellan RKTM Beskriva övergripande syfte Principer för trafikutbud Avsikt att anskaffa fordon Ekonomiska ramar Principer för kostnadsfördelning Organisationsfrågor Fortsatt tidplan Samlat genomförandebeslut Linjevis tidplan Modell för kostnadsfördelning Affärsmodell för trafikupphandling Olika genomförandebeslut Avrop av fordon Start upphandlingsprojekt Etablera ny organisation Underlag Trafikförsörjningsprogram Trafikplan 2017 version maj 2012 Trafikplan 2017 version mars 2013 Fordonsanskaffning förstudie Fordonsanskaffning Upphandling ramavtal Fordonsanskaffning Avrop Trafikupphandling förstudie Trafikupphandling genomförandeprojekt Steg 1 Fastställande av Trafikförsörjningsprogram och tecknande av Avsiktsförklaring Innan den 1 oktober i år ska alla RKTM ha fastställt sina första regionala trafikförsörjningsprogram, vilka sedermera kommer att ligga till grund för beslut om trafikplikt dvs. att upphandla trafik. Inför styrelsesammanträdet den 30 november 2011 tog MÄLAB fram två underlag i form av pm och under våren inarbetas gemensamma skrivningar i programmen. Att trafikförsörjningsprogrammen innehåller likartade eller likalydande skrivningar lägger grund för en samsyn om utvecklingen på kort och lång sikt. I samband med att trafikförsörjningsprogrammen fastställs bör berörda RKTM, dvs RKTM i MÄLAB-länen samt Östergötland, teckna en gemensam avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att etablera ny trafik 2017 när Citybanan öppnas. Tecknande av en avsiktsförklaring har flera syften säkerställa att länen är överens om att gemensamt etablera en ny trafik när Citybanan öppnar, samt de huvudsakliga dragen i hur denna trafik ska se ut ge intern styrning av MÄLAB och RKTM-organisationerna inför fortsatt arbete inför ett samlat genomförandebeslut ge stöd till Transitios ramavtalsupphandling av fordon, genom att leverantörerna ser sannolikheten i kommande beställningar stöd i förhandlingar med externa parter som MÄLAB:s ramavtalsparter (SJ, Veolia, TKAB) och Trafikverket

35 Avsiktsförklaringen föreslås byggas upp på följande rubriker Bakgrund och övergripande syfte med trafiken Ett inledande avsnitt som beskriver de samhällspolitiska mål som trafiken syftar till att uppfylla; regionförstoring, hållbart transportsystem och att bidra till en samhällsutveckling i goda kollektivtrafiklägen. Dessa formuleringar tas ur de gemensamma skrivningarna till trafikförsörjningsprogrammen. Principer för trafik, linjenät och grundläggande trafikutbud En översiktlig beskrivning av trafiksystemet; linjenätet med ambitionen om att eftersträva timmestrafik på alla banor, styva tidtabeller, integration med den länsvisa kollektivtrafiken, särskild koppling mot Stockholm och Arlanda. Beskrivningarna hålls på en någorlunda övergripande nivå och tas ur den version av Trafikplan 2017 som tas fram inför styrelsesammanträdet 23 maj. Avsikt att anskaffa fordon för trafiken En beskrivning av det uppskattade fordonsbehovet på kort och längre sikt och ambitionen att dessa fordon ska anskaffas via Transitios ramavtalsupphandling. Eftersom ramavtalsupphandlingen av fordon även är kostsam för leverantörerna är vissheten om kommande avrop en avgörande fråga för att en ramavtalsupphandling ska bli framgångsrik i så motto att flera leverantörer lämnar anbud och att villkoren vid avrop blir goda (pris, leveranstid osv). Fordonsbehovet beskrivs i Trafikplan Kostnadsuppskattning/ekonomiska ramar och principer för kostnadsfördelning mellan länen I Trafikplan 2017 redovisas det uppskattade underskottet för trafiken och utifrån detta kan ekonomiska ramar sättas upp, exempelvis att trafiken ska planeras så att underskottet blir maximalt XXX miljoner. MÄLAB kommer också inom kort påbörja en särskild studie av möjliga modeller för fördelning av kostnader och intäkter. På en övergripande nivå bör avsiktsförklaringen också beskriva vilka principer som ska ligga till grund för fördelning av kostnader och intäkter (per invånare, nytta, produktionsmått, kostnader/intäkter för respektive län etc). Organisationsfrågor, ansvarsfördelning samt tidplan för genomförande Beskrivning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas och eventuellt riktlinjer kring framtida permanent organisation för trafiken. I detta ingår också hur och när kommande beslut ska fattas, eventuella kontrollstationer mm.

36 Beredning av en avsiktsförklaring görs inledningsvis i RKTM-gruppen (tjänstemannagrupp med representanter för MÄLAB och RKTM) med syfte att ett utkast ska finnas klart till MÄLAB:s styrelsesammanträde 23 maj. Steg 2 Samlat genomförandebeslut Givet tidplanen kommmer det under andra halvan av 2013 att behöva fattas flera större beslut, framförallt kopplat till avrop av fordon (i förstudien om fordonsanskaffnings nuvarande tidplan antas avrop av fordon göras perioden maj september 2013). Ungefär i samma tid kommer det också vara nödvändigt att påbörja ett upphandlingsprojekt för trafik. Innan dessa beslut fattas behöver berörda RKTM gemensamt fatta ett samlat beslut om genomförande av den nya trafiken. Detta beslut bör fattas när Transitios ramavtalsupphandling är på väg att avslutas och de kommersiella villkoren kring kommande fordonsavrop börjat klarna, exempelvis leveranstider. Kärnan i detta beslut är en genomförandeplan med tidssatta etapper och här framgår då när respektive läns åtganden avseende fordonsanskaffning respektive underskottstäckning faller ut i tid. Genomförandebeslutet ska också hantera frågor om permanent organisation för det framtida trafiksystemet och därmed ligga till grund för exempelvis nya ägaravtal och eventuellt en utökning av MÄLAB:s ägarkrets. Det samlade genomförandebeslutet behöver föregås av fördjupade utredningar inom de områden som beskrivs i avsiktsförklaringen. Därutöver behöver en förstudie inför kommande trafikupphandling görs för att övergripande definiera lämpliga affärsmodeller för trafiken. I detta ingår att ta in potentiella leverantörers synpunkter samt den kommersiella trafikens planer i form av en RFI (request for information). Avgörande information är här sådant som påverkar behovet eller takten av fordonsanskaffning, exempelvis ifall det finns banor där det kan vara affärsmässigt lämpligt att upphandla trafik från en leverantör som har egna fordon.

37 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 10 Upphandling ramavtal Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin Vid sammanträdet den 30 november 2011 uppdrog styrelsen till vd att genomföra upphandling av ramavtal om samverkan och trafik. Upphandlingen av ramavtal är nu avslutad. Tre företag, Veolia Transport AB, Svenska Tågkompaniet AB och SJ AB inkom med anbud och eftersom alla tre anbuden uppfyllde kraven kommer alla tre tilldelas ramavtal. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information Bakgrund Inom TiM-området bedrivs idag en stor del av den regionala tågtrafiken, framförallt Mälarbanan och Stockholm Uppsala, kommersiellt utan trafikavtal. Frånvaron av trafikavtal innebär att MÄLAB och ägarna inte behöver betala något för trafiken, men ger samtidigt utrymme för SJ att utforma trafiken på egen hand. För att underlätta planeringen har MÄLAB och ägarna behov av att så tidigt som möjligt få information om hur den regionala kommersiella tågtrafiken utvecklas. Av det skälet har MÄLAB sedan år 2010 ett samverkansavtal med SJ, TiM III, som på en övergripande nivå reglerar hur SJ och MÄLAB ska samverka i frågor som planering, marknadsföring och försäljning. TIM IIIavtalet innehåller också mekanismer för tillköp av trafik, men avtalet är i sig inte upphandlat och MÄLAB har därför bedömt att det inte är möjligt att nyttja dessa mekanismer utan en separat upphandling. Från december 2011 är järnvägstrafiken i Sverige fullt avreglerad och det är därmed möjligt att det åtminstone i teorin etableras flera trafikföretag som

38 bedriver kommersiell regional tågtrafik inom MÄLAB:s område. MÄLAB har därför behov av att framöver kunna samverkan med flera trafikföretag än SJ. Syftet med upphandlingen har varit att kunna etablera en avtalad samverkan likt TiM III mellan MÄLAB och andra trafikföretag än SJ. Utöver samverkan möjliggör ramavtalen också att MÄLAB vid kan göra avrop av trafikrelaterade tjänster, såsom utökad trafik eller giltigheter för färdbevis utfärdade av MÄLAB eller annan. Tecknande av ramavtal innebär i sig inga kostnader för MÄLAB. Ekonomiska åtaganden för trafik eller annat regleras först när avrop sker och separata avtal upprättas.

39

40 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 11 Trafikavtal UVEN och Svealandsbanan Föredragande: Bilaga: UVEN Mårten Levin Trafikavtal UVEN är konstruerat så att det förlängs automatiskt med ettårsperioder, förutsatt att någon av avtalsparterna inte väljer att säga upp avtalet senast nio månader innan avtalet löper ut. Avtalsperioderna följer järnvägens ettåriga tidtabeller, vilka träder ikraft andra söndagen i december. För innevarande år innebär det att UVEN-avtalet är uppsägningsbart per 8 december, förutsatt att uppsägningen görs senast den 8 mars. SJ har meddelat att man inte avser säga upp UVEN-avtalet inför nästa avtalsperiod. Inför 2013 finns behov av en omläggning av trafikutbudet, då behovet av UVEN-trafik på sträckan Sala Uppsala upphör. Motsvarande omläggning av trafiken gjordes inför år 2011 när trafikproduktion omfördelades från den norra till den södra delen. Eftersom kostnaderna för UVEN idag delas mellan berörda län utifrån produktion (tågkm i respektive län) kommer denna omläggning innebära att nya finansieringsavtal behöver tecknas mellan MÄLAB och berörda län. Den kostnad som behöver omfördelas är ca 2 miljoner kr. Namnet UVEN är en förkortning för Uppsala Västerås Eskilstuna Norrköping. Eftersom namnet är inarbetat planerar MÄLAB att även efter december 2012 kalla linjen för UVEN, trots att den inte längre trafikerar Uppsala. Svealandsbanan Trafikavtal Svealandsbanan löper ut i december 2013 men förlängs automatiskt på motsvarande sätt som avtalet för UVEN, men med en 12 månaders uppsägningsperiod och med december 2016 som bortre tidsgräns. I dagsläget finns inga från berörda RKTM uttalade behov om ändringar av trafiken på Svealandsbanan som motiverar att avtalet sägs upp från MÄLAB:s sida. Styrelsen beslutar att uppdra åt vd att i samråd med berörda länstrafikbolag och SJ ta fram en ny tidtabell för UVEN samt teckna erforderliga finansieringsavtal

41 Försäljning alternativt uthyrning av motorvagnar littera X12 Statens järnvägar har nöjet att till försäljning alternativt uthyrning erbjuda tre tågsätt av typ X12. Fordonen är tillgängliga från juni För ytterligare information se eller kontakta Fakta om fordonen: Fordonsnummer Tillverkningsår 1991 Tillverkare ABB (nuvarande Bombardier) Antal sittplatser 126 Hastighet 160 km/h Varje fordon består av två vagnar Statens järnvägar är ett affärsverk som bland annat förvaltar en flotta av järnvägsfordon för uthyrning till av staten upphandlad trafik. Fordon som inte nyttjas i denna trafik hyrs ut på marknaden.

42 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 12 Fordon till UVEN Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Mårten Levin Annons ASJ ASJ har annonserat ut de X12:or man nu hyr ut till SJ till försäljning alternativt uthyrning för en ny hyresperiod från juli Om inget görs finns en stor risk att fordonen försvinner iväg till trafik någon annanstans i landet, antingen till ett annat länstrafikbolag eller till en kommersiell operatör. Åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att fordonen fortsatt finns tillgängliga för trafik i MÄLAB:s område. Styrelsen beslutar att föreslå berörda ägare att söka förvärva de av ASJ utannonserade fordonen av typ X12 i syfte att hyra ut dessa för trafiken på UVEN mm Trafiken på UVEN bedrivs i huvudsak med fordon av typen X12 och Regina, totalt 11 st. Utöver för UVEN används samma fordon också för lokal trafik Nyköping Norrköping (Nyköpingsbanan) samt Eskilstuna Arboga (Svealandsbanan). De fyra Reginafordonen hyrs av SJ från VL. SJ hyr tre X12-fordon från Affärsverket Statens Järnvägar ( rest-sj ) och fyra äger man själva. I trafikavtalet med SJ beskrivs vilken fordonstyp trafiken bedrivs med, men MÄLAB har inget uttalat ansvar att tillhandahålla fordon för trafiken. Överenskommelserna om fordonshyra är tecknade mellan SJ och VL respektive ASJ, utan MÄLAB:s direkta medverkan. ASJ har annonserat ut de X12:or man nu hyr ut till SJ till försäljning alternativt uthyrning för en ny hyresperiod från juli Intresseanmälan för detta ska lämnas senast 2 maj. ASJ har i regleringsbrev för 2012 fått i uppdrag att förebreda en avveckling av sin verksamhet, så sannolikt är man därför framförallt intresserad av en försäljning.

43 Om inget görs finns en stor risk att fordonen försvinner iväg till trafik någon annanstans i landet, antingen till ett annat länstrafikbolag eller till en kommersiell operatör. SJ bedöms kunna ersätta fordonen med X40 eller loktåg, men dessa blir dyrare vilket sannolikt skulle göra att SJ antingen säger upp avtalet eller begär omförhandling. Åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att fordonen fortsatt finns tillgängliga för trafik i MÄLAB:s område. Detta bör ske genom att något av de berörda RKTM anmäler intresse om att förvärva fordonen från ASJ. Själva förvärvsprocessen inklusive värdering och besiktning mm hanteras lämpligen via Transitio som ombud och i ett senare skede som förvaltare. Transitio har stor erfarenhet av detta, bland annat har man under hösten medverkat vid förvärv av ett antal äldre fordon av typen X11 från Skånetrafiken (gamla Pågatåg) varav tre stycken för Tåg i Bergslagen. Kostnaden för att köpa de tre fordonen uppskattas grovt till ca miljoner kr totalt, en kostnad som ska fördelas ut över fordonens ca 10 års kvarvarande livslängd. Fordonen hyrs därefter ut till den entreprenör som bedriver trafiken, på samma sätt som VL idag hur ut Reginafordonen, där hyresbeloppet sätts så att det täcker kapitalkostnader, avskrivningar, förvaltning och tungt underhåll.

44 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 13 Aktuella marknadsfrågor Föredragande: Mårten Levin Bilaga: SJ Månadsrapport januari 2012 Vinter har hittills varit mildare än tidigare år, vilket tydligt syns på trafiken. SJ har gett oss information om att fordonsläget generellt är gott och man har inte behövt genomföra reduceringsplaner. Den lokala trafiken Eskilstuna Arboga, som tidigare varit ett sorgebarn, har under hösten uppvisat en avsevärd förbättring. Bakgrunden till detta är att SJ gett nya direktiv om hur reduceringar av trafiken ska göras vid störningar, liksom att underhållet lagts om. Den 20 februari återinförde SJ avgången från Stockholm till Västerås, vilket var en av de turer som drogs in vid tidtabellsskiftet i december Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information

45 Månadsrapport januari-12 Trafik i Mälardalen

46 Punktlighet Trafik i Mälardalen 2011: Ankomst RT+5 minuter till slutstation 2012: Ankomst RT+5 minuter till slutstation Mål 2012 = 96 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mål 6739 planerade tåg under januari

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät Maj 2013 Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät i i Bakgrund Landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Samråd inför Upphandling Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Dagordning 1. Mötesformalia 2. Kort presentation av MÄLAB och bakgrund till SIU:n 3. Presentation av företaget samt diskussion

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-21 Version Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 12 Diarienummer TN 2014-0103 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik Hallsberg Örebro Västerås Stockholm (Mälarbanan) Samråd inför upphandling (SiU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SiU-processen

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-10-02 Identitet 1(7) TN 1206-0138 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 2011-10- 16 2 Yttrande över

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569)

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) 1 (6) Datum 2014 04 23 SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) Samverkansavtal Med grund i länens

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Richard Widén 2014-01-15 LiÖ 2013-93 Trafiknämnden Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige Bakgrund I november 2012 undertecknade de regionala

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Vikten av gemensamma ståndpunkter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

Vikten av gemensamma ståndpunkter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet Vikten av gemensamma ståndpunkter Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Medlemmar: 56 kommuner, 5 landsting, 5 associerade

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Länsplaneansvariga

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Kritiska områden Kommersiella operatörer Trafik och priser Fordon Kapacitet Biljettsystem Infrastruktur Trafik och priser MÄLABs kommande upphandling av

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

TÅGTIDER I MÄLARDALEN

TÅGTIDER I MÄLARDALEN Köp din TiM-biljett här! Det finns över 100 SJ Regionalautomater på ett 40-tal orter i Mälardalen. Tryck på TiM-knappen för att plussa på din SJ-resa med lokaltrafik i 24 timmar eller 30 dagar. Du som

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-16 Version Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 8 Diarienummer TN 2014-0302 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(12) Version 2017-10-01 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 sidan 1 av 37 sidan 2 av 37 sidan 3 av 37 bilaga 1 RSS 2016-11-24 Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 bilaga 1 Henrik Dagnäs tog en kontakt med undertecknad och KLT i början

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer