Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin Representanter från Trygghetsteamet: Mathias Wahlström, Malin Åström och Jenny Tigerström Vår vision På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Empati, respekt och ödmjukhet för varandra ska råda. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Under vårterminens början deltog alla elever i Huset-undersökningen. Resultat bollades tillbaka till klasserna som diskuterade förslag på förbättringar på klassrådet. Detta skall sedan diskuterats på skolans elevråd. Eleverna få möjlighet att lämna synpunkter vid två enkätundersökningar och vid klassråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldramöten och utvecklingssamtal Vid läsårets första föräldramöte informeras föräldrar om elevernas trivsel och må-bra regler. Trygghetsteamet informerar om skolans arbete med likabehandling på åk 1 föräldramöte under vårterminen. Vid varje utvecklingssamtal lyfts frågan om elevens trygghet på skolan. Skolsamråd Föräldrar inbjuds till samråd för att diskutera skolans trivsel och miljö. Föräldrar har också haft möjlighet att tycka till om planen vid skolsamrådsmöte. Övrig information Likabehandlingsplanen ligger på skolans hemsida och föräldrar inbjuds att lämna synpunkter. En förkortat version av likabehandlingsplanen skickas hem för påseende och underskrifter. Personalens delaktighet Skolans likabehandlingsplan aktualiseras i början av läsåret. Under läsåret arbetar skolans personal utifrån tidsplanen med metoder för att främja likabehandling, ex. Huset-undersökning, trivselenkäter, föräldramöten och utvecklingssamtal. I slutet av vårterminen utvärderas planen och Trygghetsteamet reviderar den. I samband med utvecklingssamtal och föräldramöten diskuteras klassens och den enskilda elevens trygghet och trivsel. Under temaveckan "En skola för vänskap" arbetar skolans kulturgrupp (personalgrupp), trygghetsteam och elever tillsammans. Klasslärare genomför årliga enkäter i sina klasser. Trygghetsteamet sammanställer enkäterna och återkopplar sedan till klasslärare. I samband med huset-undersökningen involveras samtlig personal för att sammanställa en nulägesanalys. Vid APT lyfts resultatet och diskussioner förs om tänkbara förbättringar. Förankring av planen Vid höstterminens första APT förankras likabehandlingsplanen i personalgruppen. Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan. Likabehandlingsplanen lyfts isamband med att Trygghetsteamet går runt och presenterar sig på hösten. På kommande informationsmöte vid hösttermins start informeras föräldrar om likabehandlingsarbetet på skolan. Utvärdering 1/5

2 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av skolans arbete har skett under APT och arbetslagsträffar. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledningen och pedagogisk personal. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Utvärdering främjande insatser: Vi har i elevenkäterna samt på klassråd utvärderat språkbruket. Vi har haft tema med veckans ord där vi valt ut ett antal positiva ord som diskuterats i alla klasser. Olika jobb har gjorts med detta, bland annat har skolans Vi grupper fått välja ut det ord som var viktigast för den gruppen. Trots vårt arbete så bedömer vi att resultaten efter året ännu inte är tillfredsställande och vi kommer att fortsätta detta arbete. För att öka tryggheten i matsalen så blandade vi platserna i matsalen för år 1-3. Skolans matråd har vidare skrivit samman regler för matsalen som presenterades på ett elevråd under vårterminen Ljudplattor har också satts upp på vägg och i taket. Tillsammans med dukar och ljus på borden har det gett positiva resultat för miljön i matsalen. Övriga mål (gul reflexväst på rastvakter, vuxna i omklädningsrum och matsal, utvecklingssamtal med frågor om barns trivsel, årlig kartläggning enligt Huset-modellen, och trivselenkät, arbete utifrån Vi-tema på skolans aktivitetsdagar) för att främja trygghet på skolan anser vi att vi har uppnått. Kartläggning Vi har genomfört två trivselenkäter och det har upplevts positivt. Detta har också gett oss en större inblick i elevernas välmående. Förebyggande åtgärder Efter elevmedverkan på elevråd så köptes lekmaterial in. Under vårterminen har ett lånesystem utarbetats för lekmaterialet i samband med rasterna. Vi har under läsåret bemött fult språk,och haft språket som tema under läsåret. Under temaarbetet har vi varje vecka lyft ett nytt veckans ord som diskuterats i klasserna. Vi upplever att vi har mycket kvar att jobba med. Elev- och föräldramedverkan Vi har skickat hem en sammanfattning av Lilkabehandlingsplanen som elever och föräldrar läst och skrivit under. Vi har under läsåret haft Skol IF, elevråd samt matråd. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen ska hållas levande i arbetslagen och utvärderas regelbundet. Vid terminsstart, vid vårterminens början samt vid terminsavlutning går vi igenom planen tillsammans i arbetslagen. för att årets plan utvärderas Trygghetsteamet i samråd med rektor Peter Gehlin Främjande insatser Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet och Sexuell läggning På vår skola använder vi ett vårdat och trevligt språk mot varandra. Utvärderas vid enkätundersökningar och vid APT under höst- samt vårtermin. Frågor kring språkbruk tas upp på klassråd samt vid enkätundersökningarna (hösttermin samt vårtermin). Högläsningsprojekt med fokus på att uppmärksamma lika villkor och kränkande behandling. Kompissamtal i vissa klasser där man har möjlighet att reda ut konflikter i nära anslutning till händelsen. Utifrån föregående års arbete med språkbruk så kommer vi att arbeta vidare med ledordet RAST (Rörelse- Aktivitet-Språk- Trivsel) 2/5

3 Rektor och all personal på skolan. Trygghet och allas lika värde Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder På vår skola ska eleverna känna sig trygga och veta vem man ska vända sig till om det sker kränkningar. Vi strävar efter: att så många elever som möjligt kan få möjlighet att delta i Repulse för helklass. att år 2 deltar i Mormors by och samtalar om likheter och olikheter i olika kulturer i små grupper tillsammans med en pedagog. att flertalet klasser under läsåret får delta i Äventyrspedagogik där samarbete, tillit och kamratskap står i fokus. Arbetet leds av utbildad pedagog. att samtliga klasser under en vecka på vårterminen arbetar med frågor kring de övergripande målen i Lgr 11 och vår vision i likabehandlingsplanen. att samtliga elever under Naturdagen och Hälsingbergsskolans dag umgås och samarbetar i sina Vi grupper. att flertalet klasser börjar använda kompissamtal för att stärka självkänslan samt ta upp konflikter på ett konstruktivt strukturerat sätt. Arbete i Vi grupper för att eleverna ska lära känna varandra på ett tryggt sätt. Trygghetsteamet går runt i klasser och berättar om sitt arbete vid terminsstart. I klasserna diskuteras hur vi ska förhålla oss till varandra för att minimera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, må bra- och trivselregler tas fram. Vuxna rastvakter vid uteraster med gul reflexväst. Vuxna i omklädningsrum och matsal. Vid utvecklingssamtal har vi med frågor om barnens upplevelser kring kränkande behandling. Årlig kartläggning enligt Huset-modellen och trivselenkäter. Arbeta utifrån ett språktema på skolans aktivitetsdagar. Möjlighet för elever att gå Repulse kurs med utbildad pedagog. Möjlighet för klasser att få arbeta med repulse i helklass tillsammans med utbildad pedagog. Kompissamtal i helklass för att uppmärksamma stämningen i klassen samt reda ut konflikter. Rektor, trygghetsteam och all personal på skolan. Raster Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet och Ålder Eleverna ska få det roligare och tryggare på rasterna med färre antal konflikter och fler lekar och aktiviteter att välja på. Öka kamratskapen och sammanhållningen på skolan. Utveckla skolans växthus till någon form av uppehållsrum för de äldre eleverna. I ett elevens valprojekt kunna välja "Fixa rummet". Arbeta utifrån temat RAST på aktivitetsdagar under året. 3/5

4 Ledarledda aktivtiteter av pedagog eller Skol IF. Rastvakt vid bollspel på mellanstadiet. Nyinköpt lekmaterial till alla barn på skolan. Dessa leksaker kommer att finnas att låna från skolan. Lära in nya lekar som sedan kan lekas på rasterna. Utveckla skolgården med nya rutor och hopphagar t ex. Rektor och all personal på skolan. Kartläggning Kartläggningsmetoder Trivselenkäten utfördes under v.43 samt under v.7 och sammanställdes därefter. Husetundersökning genomfördes under v. 11. Frågeställningar till elever vid utvecklingssamtal om trivsel och om någon på skolan utsätts för kränkande behandling. Vid föräldrakontakt, elevsamtal samt vid elevrunda på personalkonferens kan också elever som utsätts för kränkande behandling uppmärksammas. Kompissamtal. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Etnisk tillhörighet Hur eleverna har involverats i kartläggningen * Eleverna har fyllt i en trivselenkät. * Eleverna deltog i Huset undersökningen. * Vid klassråd har eleverna kommenterat och gett förslag på åtgärder utifrån resultatet av enkät och huset undersökningen. Hur personalen har involverats i kartläggningen * Klasslärare tog del av och sammanfattade Trivselenkäten och återkopplade till Trygghetsteamet. * Resultatet från husetundersökningen presenterades på APT under vårterminen. Resultat och analys * Många fula ord används på skolan. * Nytt lekmaterial har inhandlats och vi upplever en positiv trend under raster med färre konflikter. * Matrådet fortsätter sitt arbete och kommer att presentera de regler de arbetat fram. * Vi strävar efter att ha många vuxna ute på rasterna för att öka tryggheten. Förebyggande åtgärder Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Uppmärksamma barnen på ett positivt språkbruk. Åtgärd Skolans aktivitetsdagar kommer att planeras utifrån temat RAST. Skolan kommer under året att arbeta med veckans lek för att främja en positiv rastupplevelse. Vi följer upp det på klassrådet där vi har en stående punkt under hela året. Det tas även upp vid varje elevråd. Tillsägelse från vuxen. Föräldrakontakt då elev vid upprepade tillfällen använder nedsättande språk. Motivera åtgärd Frågan har lyfts både på skolsamråd och i personalgruppen. Det ska alltid råda nolltolerans mot nedsättande språk på skolan. 4/5

5 All personal Arbetet pågår under hela läsåret Rutiner för akuta situationer Policy Skolan åtgärdar all mobbning eller kränkande behandling som vi får kännedom om. Trygghetsteamet blir involverat i alla fall som berör upprepade kränkningar och då prioriteras Trygghetsteamets arbete med ärendet vilket betyder att vissa resurser kan få lov att omfördelas. Vid akuta situationer tex konflikter på raster utreder alltid personal händelsen, vidtar åtgärder och gör uppföljning. Vårdnadshavare informeras alltid vid situationer när Trygghetsteamet kopplats in på händelsen. Vi prioriterar aktuella elevärenden vid vår onsdagskonferens. Vi följer upp resultat av tidigare vidtagna åtgärder, analyserar den aktuella situationen, det sociala klimatet på skolan, samt diskuterar och beslutar om eventuella åtgärder. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling * Vuxna rastvakter vid uteraster med gul reflexväst. * Vuxna i omklädningsrum och matsal. * Vid utvecklingssamtal har vi med frågor om barnens upplevelser kring kränkande behandling. * Årlig kartläggning enligt "Huset modellen" och trivselenkät. * Vid vår onsdagskonferens lyfter vi elevärenden som berör kränkningar och trakasserier både på grupp och individnivå. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Trygghetsteamet består av: Malin Åström, idrottslärare samt bildlärare Jenny Tigerström klasslärare åk 3 Mathias Wahlström fritidspedagog Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Se bilaga Falumodellen. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Ärenden där personal är inblandade utreds av rektor tillsammans med skolchefen. Rutiner för uppföljning Se bilaga Falumodellen Rutiner för dokumentation Se bilaga Falumodellen Ansvarsförhållande Alla vuxna är ansvariga att anmäla misstankar om mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering till Trygghetsteamet. Ytterst ansvarig är rektor. 5/5