UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN"

Transkript

1 RAPPORT VA-UTREDNING UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN RAPPORT 0--

2 UPPDRAG, Utredningar till DP Vitahallsslätten Titel på rapport: RAPPORT VA-UTREDNING Status: Datum: 0-- MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Sölvesborgs kommun Magnus Runesson Konsult: Handläggare: Uppdragsansvarig: Tyréns AB Maria Karlsson Green Peter Hammarström Uppdragsansvarig: Peter Hammarström Datum: 0-- Handlingen granskad av: Peter Hammarström Datum: 0-0- Tyréns AB 0 Malmö Besök: Isbergs gata Tel: Säte: Stockholm Org.nr: - 0--

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.... BAKGRUND OCH SYFTE.... OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING... UNDERLAG... BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN.... OMRÅDESBESKRIVNING.... TOPOGRAFI.... BEFINTLIGA LEDNINGAR... FÖRUTSÄTTNINGAR.... FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFILTRATION..... HYDRAULISK KONDUKTIVITET..... GRUNDVATTENNIVÅER... PLANERAD VA-FÖRSÖRJNING.... DRICKSVATTEN.... SPILLVATTEN DAGVATTEN BEHOV AV FÖRDRÖJNINGSVOLYMER LOD..... TRÖG AVLEDNING..... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAD PÅ TILLGÄNGLIGA YTOR ENLIGT URSPRUNGLIG PLANSKISS..... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAT PÅ FÖRSLAG DÄR TOMTMARK FÖRSKJUTITS NORRUT I FÖRHÅLLANDE TILL BLEKINGEVÄGEN.... ÖVERSVÄMNINGSANALYS.... AVRINNINGSVÄGAR.... SÅRBARA OMRÅDEN... DRIFT OCH UNDERHÅLL... FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE... BILAGA PRINCIPSKISS DAGVATTENHANTERING... BILAGA FÖRESLAGEN VA-UTBYGGNAD... BILAGA BEFINTLIGA LEDNINGAR...0 O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

4 INLEDNING. BAKGRUND OCH SYFTE Detta PM syftar till att översiktligt utreda förutsättningar för VA-utbyggnad inom det tilltänkta planområdet. Framförallt ska förutsättningar för och krav på dagvattenhantering inom området redogöras.. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Utredningen har genomförts i samband med framtagande av samrådsförslag för detaljplan, varför förutsättningar för VA-försörjning har studerats utifrån information från beställaren vad gäller antalet boende inom området. En principskiss för ledningsdragning inom området har tagits fram, med föreslagna dimensioner på ledningar utifrån gällande rekommendationer från Svenskt Vatten. Avrinningsberäkningar har gjorts för området och behov av utjämning och infiltration presenteras såväl som typexempel på lösningar som kan bli aktuella för planområdet. Som grund ligger också information från kommunen att det är önskvärt med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inne på respektive fastigheter, om förutsättningar för infiltration finns. Utifrån geoteknisk och geohydrologisk undersökning görs beräkningar på infiltrationsmöjligheter. I beräkningar för fördröjningsvolymer har det dock antagits att viss avrinning ändå kommer att ske från tomtmark ut på gatumark på grund av den relativt branta marklutningen i området. Utredningen är begränsad till det aktuella planområdet, inga beräkningar av kapacitet på befintligt ledningsnät har genomförts. För att få ett helhetsgrepp gällande dagvattenhantering har även viss analys av omliggande ytor gjorts. UNDERLAG Följande underlag har använts i denna utredning Planskiss över tilltänkta exploateringen, -0- MUR, 0-0- Höjddatata, LAS (Lantmäteriet) BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN. OMRÅDESBESKRIVNING Det tilltänkta exploateringsområdet ligger i den norra delen av Sölvesborg och avgränsas i söder av Blekingevägen, i väster av Kämpaslättsvägen och i öster av Kanehallsvägen. I sydväst finns skyddsvärda trädområden samt ledningsstråk och transformatorstation. Planområdet är idag inte bebyggt utan är ett skogs- och friluftsområde. Gränsen för planområdet innefattar ca, ha. Den area som blir bebyggd och som kommer att ledas till föreslagen anslutningspunkt är ca 0 ha stort och utgör grunden till flödes- och volymberäkningar för dagvatten. Tyréns AB 0 Malmö Besök: Isbergs gata Tel: Säte: Stockholm Org.nr: - 0--

5 Figur. Geografisk översikt över planområdet (Hitta.se, 0-0-0).. TOPOGRAFI Marknivån inom exploateringsområdet varierar mellan ca och meter över havet, se Figur. Figur. Befintliga höjder inom planområde. Området uppvisar en kraftig lutning från de norra delarna ner mot Blekingevägen. Figur. Befintliga höjder inom planområde. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

6 . BEFINTLIGA LEDNINGAR Inom området löper två stycken huvudledningar för dricksvatten, vilka måste tas hänsyn till både i detaljplaneskedet och under byggtid. I Blekingevägen finns ledning för dricksvatten. Spillvatten och dagvatten finns utbyggt i området söder om Blekingevägen och öster och väster om området. Planområdet är tänkt att ingå i kommunens verksamhetsområde för allmänt VA. Det finns ingen information på vilken kapacitet som finns i de befintliga ledningsnäten, enligt uppgifter från Sölvesborgs kommun och Sölvesborgs Energi finns ingen känd problematik med översvämningar. Längs med Blekingevägen löper också ett stråk med el- och optoledningar. Detta redovisas i figuren nedan, placeringen för ledningarna är osäkra och behöver sättas ut i kommande projektering/anläggning. Figur - Befintliga ledningar i planområdet O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

7 FÖRUTSÄTTNINGAR. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFILTRATION.. HYDRAULISK KONDUKTIVITET Infiltrationsförsök har genomförts inom planområdet och den hydrauliska konduktiviteten beräknades för fem stycken platser. I tabellen nedan redovisas den beräknade hydrauliska konduktiviteten. Infiltrationsmöjligheten är överlag god, de bästa möjligheterna för infiltration finns i de norra delarna. Tabell. Beräknad hydraulisk konduktivitet, infiltrationsförsök (MUR, 0).. GRUNDVATTENNIVÅER ID K infiltration (m/s) K infiltration (mm/h) T0 x0 - T0 x0-0 T0 x0 -, T0 x0 - T0 x0 - Mätning av grundvattennivåer har utförts vid olika tillfällen, i st provgropar. Nivåerna varierar mellan -, meter under markytan vilket är relativt grunt och sätter en begränsning i hur dagvattenanläggningar kan utformas. Grundvattnet stod vid mättillfällena som ytligast i det sydvästra hörnet av planområdet. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

8 Figur - platser för infiltrationsförsök och grundvattenlodning PLANERAD VA-FÖRSÖRJNING Området ligger i dagsläget utanför allmänt verksamhetsområde för VA men kommer att anslutas till kommunala ledningar vid utbyggnad. Uppskattningar av antalet boende inom området har gjorts utifrån skiss för plankarta daterad -0-. I denna skiss är området uppdelat enligt följande: Småhus st PE / bostad Radhus st PE / bostad Skola st elever + personal = 0 st, 0, PE / person Antal PE= (+) * + 0*0,= += O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

9 Figur - föreslagen VA-utbyggnad. DRICKSVATTEN Planområdet är beläget högt upp och alldeles i närheten av en högreservoar. Strax nordväst om planområdet finns ett relativt nybyggt bostadsområde. Till detta område är det ordnat tryckstegring i den befintliga högreservoaren och vattenledningen som försörjer detta bostadsområde är väl tilltagen och Vitahallslätten bör också kunna koppla in sig på denna ledning. Skulle det behövas kan man göra åtgärder vid befintlig tryckstegring i högreservoaren för att ytterligare öka utgående tryck. Detta innebär att det inte behöver placeras ut en egen anläggning för tryckstegring inom det nya planområdet. (källa Ronny på Sevab, telefon /0). Dricksvattenledningar förläggs frostfritt. Förslagsvis läggs en V0 från anslutningspunkt som matning till området, dim V0 i huvudgatorna för att kunna sätta brandposter, samt V i lokalgatorna. Huvudstråken kopplas ihop genom att förlägga en ledning längs med Blekingevägen som förbinder östra och västra sidan. De befintliga dricksvattenledningarna som löper i tilltänkt huvudgata är av stor vikt för Sölvesborgs dricksvattenförsörjning. Detta innebär att det behöver tas särskild hänsyn till dessa ledningar vid anläggningsarbete. Spolmöjligheter bör anordnas för att kunna underhålla ledningsnätet på ett önskvärt sätt och undvika stillastående vatten i ändledningar. Spolning kan genomföras via brandposter på huvudledningsnätet eller spolposter som kan placeras i ändpunkterna av de mindre ledningssträckorna. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

10 . SPILLVATTEN Då antalet PE ej överstiger 000, kan figur.0 i Svenskt Vatten publikation P0 användas och ett totalt dimensionerande flöde utläses till 0 l/s. Enligt rekommendationer i P0 (Svenskt Vatten) ska huvudledningar för spillvatten ej understiga dimensioner på 00 mm, varför denna storlek har valts för hela området. Föreslagna anslutningspunkter till befintligt ledningsnät är markerade i figuren ovan och har tagits fram i samråd med Sevab. I nya områden ska ledningarna ha en lutning på minst promille. Markhöjderna i detta område har en befintlig lutning på upp mot % (i de större huvudgatorna, nord-sydlig riktning) och kapacitet för att ta hand om genererat spillvatten uppnås.. DAGVATTEN Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (00) använts i enlighet med P0 (Svenskt Vatten). Återkomsttid för trycklinje i marknivå har valts till år, baserat på kraven för exploatering av tät bostadsbebyggelse angivna i tabell. i P0 (Svenskt Vatten). En klimatfaktor på. har använts. Exploateringsområdet har delats upp i olika avrinningsområden, inom varje avrinningsområde har ytorna delats upp i gator, bebyggelse småhus, bebyggelse radhus, skola, grönområde. Avrinningskoefficienterna för de olika ytorna har hämtats ur P0, tabell. och. enligt nedan: Tak 0, Asfaltsyta 0, Grönyta 0,.. BEHOV AV FÖRDRÖJNINGSVOLYMER. Beräkningar av fördröjningsvolymer har gjorts för respektive avrinningsområde. En antagen takyta på 0 m per fastighet är undantagen areaberäkningen eftersom detta förutsätts tas om hand lokalt inom respektive fastighet. För kvarvarande fastighetsyta sätts en avrinningskoefficient på 0, eftersom det är ett relativt kuperat område. Inget krav på utflöde till befintligt ledningsnät har erhållits från beställaren. Föreslagen ledning att ansluta till är av dimension 0 mm och i denna utredning föreslås ett utflöde från området på 0 l/ (s ha). Volymer som behövs för 0-respektive 00-årsregn: Västra sidan: 00 m respektive 0 m Östra sidan: m respektive 00 m Volym som behövs för att ta hand om ett 0-årsregn inom fastighet:, m. Vid beräkningar för 00-årsregn har den totala magasinsvolymen från fastighetsmark tagits bort. Totalt inom området behöver det skapas en fördröjningsvolym på 0m. Vad gäller avledning och fördröjning av dagvatten ska svenskt vattens publikation P0 vara vägledande. Inom området eftersträvas en kombination av lokaltomhändertagande inom fastighet, trög avledning, samt samlad fördröjning på allmän platsmark. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx 0()

11 Figur - Principer för att uppnå en hållbar dagvattenhantering... LOD Inom varje fastighet föreslås ett lokalt omhändertagande av det dagvatten som faller på takytor. Infiltrationsmöjligheterna är goda, men grundvattnet ligger relativt högt i området. För att grundvatten inte ska stiga in i magasinen föreslås att de anläggs ca 0, m under markyta och med ett djup på ca 0, meter. I tabell Redovisas exempel på utformning för ett makadammagasin inom tomtmark för att klara ett 0-årsregn genom infiltrationmagasin. En takyta på 0 m per fastighet har antagits vid beräkningen. Vid regn som överskrider 0-årsregnet får vattnet brädda ytledes mot gator och grönområden. Tabell - exempel på utformning av underjordiskt makadammagasin på tomtmark Erforderlig effektiv magasinsvolym, m Magasinsvolym (makadam = % porositet) m Djup magasin 0, m Bredd överkant m Längd överkant m Släntlutning : m Bottenarea m Sidoarea, m O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

12 Figur - principskiss av sektion för makadammagasin inom enskild fastighet För radhusområdet krävs antingen, m per fastighet, eller en total effektiv volym på,* = m. Detta motsvarar en total magasinsvolym på ca 0 m. För skolan krävs en total effektiv volym på ca 00 m, dvs 0 m makadammagasin. I beräkningen har då antagits att halva skoltomten hårdgörs... TRÖG AVLEDNING Det regn som inte ryms i de lokala makadammagasinen kommer att ledas vidare ut till kommunala dagvattenledningar ute i gatan. Även gatans dagvatten kommer att ledas via brunnar i dessa ledningar. Vägavvattningen från delar av den västra bebyggelsen föreslås att ledas, via vändplatserna, ut i grönstråket i mitten av planområdet. Här kan en ytlig, trög avledning av dagvattnet att ske genom att leda det via ett svackdike. Eftersom befintlig markyta uppvisar en lutning på ca % behöver uppbromsande dämmen anläggas då rekommenderad längslutning i ett dike utan dämme ej bör överskrida % Dämmena är nödvändiga för att kunna få ner vattenhastigheten vilken annars skulle vara väldigt hög i ett område som detta, med så hög marklutning. Viss fördröjning och infiltration kan komma att ske här men det största syftet med detta stråk är att leda dagvattnet kontrollerat ner mot de uppsamlande dagvattenanläggningarna i söder längs med Blekingevägen. Vid skyfall är kommer även ytvattnet att ledas hit, för en säkrare avledning. Utformningen bör göras så att stråket efterliknar en naturlig bäckfåra snarare än en betongkanal, för att behålla karaktären i området. Bäckfåran blir gräsbeklädd med stenar och block i varierande form och storlek. Det är önskvärt att använda lokalt förekommande material vid anläggningen. Vid detaljerad dimensionering och projektering av svackdiket med dämmen finns riktlinjer att förhålla sig till: En total längd på minst 0 meter för att ge möjlighet till infiltration Bottenbredd mellan 0, meter Släntlutning : : Längdslutning 0, %. >% behövs kompletterande fördröjande åtgärder som till exempel dämmen. Vid uppförande av dämmen bör en öppning lämnas i botten för vatten att kunna strömma genom. Gräsförklädd botten för att minska erosion och binda eventuella föroreningar. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

13 Grönytan bör också gestaltas som ett område där det är trevligt att röra sig och att det ges möjligheter att exempelvis promenera längs med svackdiket. För att kunna ta sig mellan de två bostadsområdena föreslås också att man anlägger anvisade vägar tvärs över svackdiket. Dessa kan utformas som exempelvis träbryggor, eller övergångar med stenar. Att anlägga en sådan multifunktionell yta i närheten av bostäder gynnar möjlighet för rekreation och ger ett trevligt grönt inslag bland hus och gator. Dagvatten från den östra delen kommer att ledas helt i ledningar ner till de uppsamlande anläggningarna i söder eftersom höjdskillnaderna inom området gör det svårt att leda ut detta vatten i mittstråket... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAD PÅ TILLGÄNGLIGA YTOR ENLIGT URSPRUNGLIG PLANSKISS En samlad fördröjning föreslås anläggas dels i slutet av trappstegsdiket, dels i grönytorna i söder längs med Blekingevägen. Dagvatten som leds till trappstegsdiket föreslås samlas upp i en större skålformad yta för fördröjning innan det leds vidare i diken längs Blekingevägen. Avrinning från ca, ha bebyggelse kommer att fördröjas här, varför en reglering på l / s bör sättas vid utloppet av denna yta. Volymen som måste skapas här för att ha kontroll över 00-årsregnet är ca 0 m. En ränndal som leder basflödet mot en brunn med strypning föreslås löpa genom den skålade ytan. Botten på denna ränndal hamnar ungefär meter högre än botten på diket längs Blekingevägen. Fördröjning längs Blekingevägen föreslås att utformas som torra diken med flacka lutningar för säkerhet och skötselmöjligheter. Den yta som är tillgänglig begränsas av fastighetsgränserna, det befintliga elstråket, samt den skyddsvärda skogen. Ytan söder om skolan har en lutning västerut. De befintliga ledningarna i det området är inte separerade och därför är det inte motiverat att använda denna yta som fördröjningsvolym. Däremot bör den ändå reserveras i plankartan som en reservvolym för framtida behov, under förutsättningen att nedströms ledningsnät separeras. Enligt ursprunglig planskiss, daterad -0- kan ytorna mellan fastighetsgräns och Blekingevägen som maximalt rymma några hundra m vatten. Utredningen föreslår därför att de södra fastigheterna förskjuts något norrut, för att frigöra mark för dagvattenhantering. Denna förändring av plankartan genomfördes och har varit en förutsättning för fortsatta beräkningar och redovisningar i Bilaga -... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAT PÅ FÖRSLAG DÄR TOMTMARK FÖRSKJUTITS NORRUT I FÖRHÅLLANDE TILL BLEKINGEVÄGEN. Efter föreslagen förändring i plankartan beräknas tillgängliga volymer totalt i de södra magasinen till ca 00m. Ytan söder om skolan bör reserveras i plankartan som en framtida yta för fördröjning, men som leds österut. Detta förutsätter en separering av nedströms ledningsnät. En principskiss över hur en sektion utformas syns i figuren nedan. Slänterna föreslås till :. Dämningsnivå i diken är ca, m. I botten av diket anläggs en skålning med makadam där dagvatten kommer att rinna vid mindre regn. För att klara att hålla ett 00-årsregn på ett kontrollerat sätt föreslås en invallning av transformatorstationen, för att skydda anläggningen mot översvämning. Dämningsnivån är även här +, m och vallen kommer uppgå till ca,- m över Blekingevägen i den sydvästra delen. Från magasinen föreslås vattnet avledas via ett dike, längs med insidan av vallen fram till det sydvästra hörnet av planområdet. Här sätts en brunn med en strypning i form av O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

14 regulator som stryper flödet till 00 l/s som sedan ansluter till föreslagen anslutningspunkt. Vattenvolymen som då kan samlas inom invallningen blir ca 00 m och den sammantagna volymen bedöms som tillräcklig för att klara 00-årsregnet. Brunnar med flödesregulering (regulator typ Mosbäck) sätts även mellan respektive magasin och mellan magasin och utgående dike. Se figur för utbredning av vattenspeglar vid ett 00- årsregn samt föreslagen flödesregulering. I detaljprojektering kan dessa volymer komma att förändras. Utredningens beräkningar syftar till att se över det areabehov som krävs för att kunna hantera ett 00-årsregn på ett hållbart sätt och att dessa ytor reserveras i plankartan. Figur - Föreslagen princip för dagvattenhantering samt ytor att reservera för dagvattenhantering i ny planskiss O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

15 I normalfallet kommer magasinen och invallningsytan att stå torra. Vattenspeglarna som redovisas i figuren ovan beskriver situationen vid ett 00-årsregn. Sammantaget kan dessa volymer ta hand om ett 00-årsregn som faller inom området, förutsatt att gator och fastigheter höjdsätts på rätt sätt. Nivå på invallningen bestäms i fortsatt projektering då man i detalj ser vilka volymer som skapas längs Blekingevägen och vilka kompletterande volymer man behöver. ÖVERSVÄMNINGSANALYS. AVRINNINGSVÄGAR En GIS-analys över avrinningsvägar och instängda områden har genomförts med hjälp av ArcHydro. Analysen visar dels att det inte är markanta avrinningsområden utanför planområdet som kommer att nå exploatering. Viss ytavrinning från nordöst kommer att ta sig in i planområdet och det är därför att rekommendera att ett avskärande dräneringsdike anläggs i planområdets norra del. Ett sådant dike skyddar bebyggelsen mot markavrinningen utifrån. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

16 Figur - resultat av avrinningsanalys i ArcGis. SÅRBARA OMRÅDEN Strax väster om den tilltänkta exploateringen ligger Sölvesborgs transformatorstation som inte får riskeras att bli översvämmad. Den befintliga bebyggelsen på andra sidan Blekingevägen ligger lägre än planområdet och det finns också en risk att avrinning vid skyfall når dessa fastigheter. Vid kraftigare skyfall kommer vattnet i första hand att ta sig över Blekingevägen. I projektering av området rekommenderas att man detaljstuderar var vattnet kan ta sig över och där en översvämning vid ett extremt skyfall skulle göra minsta möjliga skada. Det kan då visa sig att till exempel ytterligare invallning av transformataorstationen är nödvändig. Höjdsättning ska göras så att inga instängda områden skapas och husen ska ligga högre än omgivande gatumark. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

17 DRIFT OCH UNDERHÅLL För att bibehålla önskvärd funktion på dikena längs Blekingevägen krävs kontinuerlig skötsel. Detta innefattar bland annat gräsklippning och sedimentrensning. In-och utlopp behöver också kontinuerlig tillsyn. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE Utredningen har gjorts utifrån lantmäteriets laserscannade höjddata. Denna data har en viss felmarginal, särskilt svårt är det att få korrekta höjder i trädbevuxna områden. Det rekommenderas därför att göra en egen inmätning av området och utifrån dessa höjder göra en förprojektering. Fler lodningar efter grundvatten är också önskvärt för att få en tydligare bild över hur nivåerna varierar över säsongerna. En förprojektering bör startas i samband med fortsatt planarbete för att kunna specificera detaljer kring volymer och magasinsutformning. Det är möjligt att vissa delar av magasinen kommer att behöva tätas för att undvika inläckage av grundvatten, eller att det krävs ett tyngre lager i botten för att undvika bottenupptryckning. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

18 Mästarevägen Blekingevägen Blekingevägen Karl Johansgatan Blekingevägen Gröne väg Rönnströms- gatan Lindgrens- gatan Lars Kaggsgatan Skogsvägen Skogsvägen 0 Tornvägen Remivägen Bondevägen Tornvägen Mästarevägen SKOGEN FÖRENINGEN PILEN RÖNNEN TALLEN LINDGREN LÖNNEN STYRMANNEN ALEN VEGA POPPELN VITAHALLSSLÄTTEN SPRINGAREN BONDEN BONDEN MÄSTAREN ga: ga: ga: 0-0/. 0- ga: : : : : : : : : : : : 0 0 FÖRPROJEKTERING

19 Mästarevägen Blekingevägen Kämpaslättsvägen Blekingevägen Karl Johansgatan Blekingeväge Lindgrens- Lars Kaggsgatan Skogsvägen Skogsvägen Stallvägen Tornvägen Remivägen Bondevägen Tornvägen Mästarevägen FÖRENINGEN PILEN RÖNNEN TALLEN LINDGREN LÖNNEN TORNET ÖPAREN ALEN POPPELN ANIKERN VITAHALLSSLÄTTEN MÄSTAREN MÄSTAREN SPRINGAREN LÖPAREN BONDEN BONDEN MÄSTAREN ga: ga: ga: 0-0/. 0-0/. ga: : : : : : : : : : : : FÖRPROJEKTERING

20 0 ÖPAREN 0 TORNET Blekingeväge Lindgrens- Skogsvägen Lars Kaggsgatan Karl Johansgatan KOPB AGÖ0 +. Skogsvägen Blekingevägen 0 Blekingevägen Tornvägen Stallvägen Tornvägen Mästarevägen Remivägen Bondevägen Mästarevägen Kämpaslättsvägen X MUFF###+. M.0X BOJ0G###+. M 0X MUFF###+. M +. 0X MUFF###+. M X CENTRAL###+. M ANIKERN : LÖPAREN MÄSTAREN : MÄSTAREN 0 : MÄSTAREN : SPRINGAREN 0 : VITAHALLSSLÄTTEN BONDEN : BONDEN 0 : : ga: LÖNNEN : BK 0 0 ST " AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 ST " E ALEN : 0 PILEN TALLEN RÖNNEN 0 : ga: POPPELN ga: 0 FÖRENINGEN LINDGREN AX BK AK0 Op st ga: KOPT DK0 KOPT 0-0/. 0-0/. KOPT.. KOPB KOPB N KOPB KOPB KOPB KOPT T T AKKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ST PVC 00 ST GUL 0 AK EK EKKJ 0 0 PVC 0 ST P AXKJ EKLR * AKKJ 0 EKK EKKJ 0 0 FCJJ EKKJ AK EKKJ EKKJ EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 FKKJ 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ Op0 st EKFR 0*, ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKFR 0*, ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKKJ 0 0 AXKJ0 EKLR*. EKKJ 0 0 EKKJ ST PVC 0 FULLA AXKJ0 EKLR*. EKKJ Opx Opx Opx Op st + 0 st intern Op Bef rör 0grön Bef rör 0grön Op0 Op0 Op0 st N SVARTALED MSTN AK AK EKKJ 0 0 EKKJ ST PVC 0FULLA AXKJ 0 EKLR *. AKKJ 0 EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ EKKJ EKKJ EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ 0 0 AK EKKJ EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ EKKJ FKKJ 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ EKKJ AKKJ 0 AKKJ0 AKKJ0 AKKJ0 FKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ0 AKKJ0 AKKJ0 FKKJ FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 FCJJ EKKJ AK AGÖ00 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 AKKJ0 AKKJ 0 EKKJ EKKJ EKKJ FKKJ 0 EKKJ EKKJ AK EKKJ FCJJ 0 FCJJ EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 ST " FCJJ BK0 AK0 AK FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 NXV-U 0 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKLR *. EKFR 0*, EKFR 0*, EKLR *. ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKKJ EKKJ 00 NXV-AS 0 0 FCJJ EKKJ FCJJ 0 FKKJ ACJJ 0 EKFR 0*, FCJJ0 ACJJ0 EKFR0*, ST 00MM ST PVCSLANG NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKFR 0*, EKFR 0*, EKLR *. ACJJ 0 ACJJ 0 EKFR 0*, DK DK NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV -U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 N0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 DK0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 ST " NXV-U 0 0 BK EKKJ 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 BK DK0 NXV-U 0 0 ST.TOMT PVC0 BK NXV-AS 0 0 ST " ST " AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 ST " ST " ST " EKKJ 0 0 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKFR0*, AXCE0 EKFR0*, AXCE0 AKKJ0 AKKJ0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 AKKJ 0 EKFR0*, AXCE0 AKKJ0 FKKJ AKKJ 0 EKFR0*, AXCE0 EKFR 0*, AXCE 0 AKKJ 0 " FKKJ FEAL FKKJ FEAL EKFR 0*, AXCE 0 EKFR 0*, AXCE 0 AKKJ 0 AXKJ 00 AXKJ 00 EKKJ 0 0 FKKJ EKLR **. EKLR *. BG ST.PVC 0 FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ EKLR *. AXKJ 0 AXKJ 0 EKLK FKKJ FKKJ BG CK N0 FKKJ EKKJ ST.PVC.ST. 0-0 EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 AKKJ 0 FCJJ EKKJ EKFR 0*, ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKFR 0*, ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKKJ AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ EKKJ FCJ NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 EKFR0*. AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 NXV-AS00 EKFR0*. AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 DG0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS0 0 NXV-AS00 EKFR0*, AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U00 NXV-U00 AKKJ0 NXV-AS00 EKFR0*, AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR0*, NXV-AS00 AKKJ0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR 0*, NXV-AS 0 0 AKKJ 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 ST ". M #BOJ 0 / 0 UPP###+.0 m AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 NXV-U 0 0 0#PPL 0 / MUFF###+. m 000FV Cu 0/ AGÖ0 000FV 00FV AGÖ0 000FV AGÖ0 000FV AGÖ0 VB0 AGÖ0 000FV DN /0 AGÖ0 Cu 0/ Cu 0/ Cu /0 Cu 0/ Cu 0/ DN 0/0 Twin AGÖ 0000FV LB0 000FV 00FV DN 0/ 0FV 00FV AGÖ DN 0/ Cu 0/ 00FV DN 0/ 00FV DN /0 DN /0 000FV AGÖ DN /0 000FV DN 0/0 Twin 0FV FÖRPROJEKTERING FKKJ FKKJ FCJJ0 EKFR0*, FKKJ0 EKLK FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 ST? " T? " R **. FKKJ