UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN"

Transkript

1 RAPPORT VA-UTREDNING UTREDNINGAR TILL DETALJPLAN VITAHALLSSLÄTTEN RAPPORT 0--

2 UPPDRAG, Utredningar till DP Vitahallsslätten Titel på rapport: RAPPORT VA-UTREDNING Status: Datum: 0-- MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Sölvesborgs kommun Magnus Runesson Konsult: Handläggare: Uppdragsansvarig: Tyréns AB Maria Karlsson Green Peter Hammarström Uppdragsansvarig: Peter Hammarström Datum: 0-- Handlingen granskad av: Peter Hammarström Datum: 0-0- Tyréns AB 0 Malmö Besök: Isbergs gata Tel: Säte: Stockholm Org.nr: - 0--

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.... BAKGRUND OCH SYFTE.... OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING... UNDERLAG... BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN.... OMRÅDESBESKRIVNING.... TOPOGRAFI.... BEFINTLIGA LEDNINGAR... FÖRUTSÄTTNINGAR.... FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFILTRATION..... HYDRAULISK KONDUKTIVITET..... GRUNDVATTENNIVÅER... PLANERAD VA-FÖRSÖRJNING.... DRICKSVATTEN.... SPILLVATTEN DAGVATTEN BEHOV AV FÖRDRÖJNINGSVOLYMER LOD..... TRÖG AVLEDNING..... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAD PÅ TILLGÄNGLIGA YTOR ENLIGT URSPRUNGLIG PLANSKISS..... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAT PÅ FÖRSLAG DÄR TOMTMARK FÖRSKJUTITS NORRUT I FÖRHÅLLANDE TILL BLEKINGEVÄGEN.... ÖVERSVÄMNINGSANALYS.... AVRINNINGSVÄGAR.... SÅRBARA OMRÅDEN... DRIFT OCH UNDERHÅLL... FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE... BILAGA PRINCIPSKISS DAGVATTENHANTERING... BILAGA FÖRESLAGEN VA-UTBYGGNAD... BILAGA BEFINTLIGA LEDNINGAR...0 O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

4 INLEDNING. BAKGRUND OCH SYFTE Detta PM syftar till att översiktligt utreda förutsättningar för VA-utbyggnad inom det tilltänkta planområdet. Framförallt ska förutsättningar för och krav på dagvattenhantering inom området redogöras.. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Utredningen har genomförts i samband med framtagande av samrådsförslag för detaljplan, varför förutsättningar för VA-försörjning har studerats utifrån information från beställaren vad gäller antalet boende inom området. En principskiss för ledningsdragning inom området har tagits fram, med föreslagna dimensioner på ledningar utifrån gällande rekommendationer från Svenskt Vatten. Avrinningsberäkningar har gjorts för området och behov av utjämning och infiltration presenteras såväl som typexempel på lösningar som kan bli aktuella för planområdet. Som grund ligger också information från kommunen att det är önskvärt med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inne på respektive fastigheter, om förutsättningar för infiltration finns. Utifrån geoteknisk och geohydrologisk undersökning görs beräkningar på infiltrationsmöjligheter. I beräkningar för fördröjningsvolymer har det dock antagits att viss avrinning ändå kommer att ske från tomtmark ut på gatumark på grund av den relativt branta marklutningen i området. Utredningen är begränsad till det aktuella planområdet, inga beräkningar av kapacitet på befintligt ledningsnät har genomförts. För att få ett helhetsgrepp gällande dagvattenhantering har även viss analys av omliggande ytor gjorts. UNDERLAG Följande underlag har använts i denna utredning Planskiss över tilltänkta exploateringen, -0- MUR, 0-0- Höjddatata, LAS (Lantmäteriet) BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN. OMRÅDESBESKRIVNING Det tilltänkta exploateringsområdet ligger i den norra delen av Sölvesborg och avgränsas i söder av Blekingevägen, i väster av Kämpaslättsvägen och i öster av Kanehallsvägen. I sydväst finns skyddsvärda trädområden samt ledningsstråk och transformatorstation. Planområdet är idag inte bebyggt utan är ett skogs- och friluftsområde. Gränsen för planområdet innefattar ca, ha. Den area som blir bebyggd och som kommer att ledas till föreslagen anslutningspunkt är ca 0 ha stort och utgör grunden till flödes- och volymberäkningar för dagvatten. Tyréns AB 0 Malmö Besök: Isbergs gata Tel: Säte: Stockholm Org.nr: - 0--

5 Figur. Geografisk översikt över planområdet (Hitta.se, 0-0-0).. TOPOGRAFI Marknivån inom exploateringsområdet varierar mellan ca och meter över havet, se Figur. Figur. Befintliga höjder inom planområde. Området uppvisar en kraftig lutning från de norra delarna ner mot Blekingevägen. Figur. Befintliga höjder inom planområde. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

6 . BEFINTLIGA LEDNINGAR Inom området löper två stycken huvudledningar för dricksvatten, vilka måste tas hänsyn till både i detaljplaneskedet och under byggtid. I Blekingevägen finns ledning för dricksvatten. Spillvatten och dagvatten finns utbyggt i området söder om Blekingevägen och öster och väster om området. Planområdet är tänkt att ingå i kommunens verksamhetsområde för allmänt VA. Det finns ingen information på vilken kapacitet som finns i de befintliga ledningsnäten, enligt uppgifter från Sölvesborgs kommun och Sölvesborgs Energi finns ingen känd problematik med översvämningar. Längs med Blekingevägen löper också ett stråk med el- och optoledningar. Detta redovisas i figuren nedan, placeringen för ledningarna är osäkra och behöver sättas ut i kommande projektering/anläggning. Figur - Befintliga ledningar i planområdet O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

7 FÖRUTSÄTTNINGAR. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFILTRATION.. HYDRAULISK KONDUKTIVITET Infiltrationsförsök har genomförts inom planområdet och den hydrauliska konduktiviteten beräknades för fem stycken platser. I tabellen nedan redovisas den beräknade hydrauliska konduktiviteten. Infiltrationsmöjligheten är överlag god, de bästa möjligheterna för infiltration finns i de norra delarna. Tabell. Beräknad hydraulisk konduktivitet, infiltrationsförsök (MUR, 0).. GRUNDVATTENNIVÅER ID K infiltration (m/s) K infiltration (mm/h) T0 x0 - T0 x0-0 T0 x0 -, T0 x0 - T0 x0 - Mätning av grundvattennivåer har utförts vid olika tillfällen, i st provgropar. Nivåerna varierar mellan -, meter under markytan vilket är relativt grunt och sätter en begränsning i hur dagvattenanläggningar kan utformas. Grundvattnet stod vid mättillfällena som ytligast i det sydvästra hörnet av planområdet. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

8 Figur - platser för infiltrationsförsök och grundvattenlodning PLANERAD VA-FÖRSÖRJNING Området ligger i dagsläget utanför allmänt verksamhetsområde för VA men kommer att anslutas till kommunala ledningar vid utbyggnad. Uppskattningar av antalet boende inom området har gjorts utifrån skiss för plankarta daterad -0-. I denna skiss är området uppdelat enligt följande: Småhus st PE / bostad Radhus st PE / bostad Skola st elever + personal = 0 st, 0, PE / person Antal PE= (+) * + 0*0,= += O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

9 Figur - föreslagen VA-utbyggnad. DRICKSVATTEN Planområdet är beläget högt upp och alldeles i närheten av en högreservoar. Strax nordväst om planområdet finns ett relativt nybyggt bostadsområde. Till detta område är det ordnat tryckstegring i den befintliga högreservoaren och vattenledningen som försörjer detta bostadsområde är väl tilltagen och Vitahallslätten bör också kunna koppla in sig på denna ledning. Skulle det behövas kan man göra åtgärder vid befintlig tryckstegring i högreservoaren för att ytterligare öka utgående tryck. Detta innebär att det inte behöver placeras ut en egen anläggning för tryckstegring inom det nya planområdet. (källa Ronny på Sevab, telefon /0). Dricksvattenledningar förläggs frostfritt. Förslagsvis läggs en V0 från anslutningspunkt som matning till området, dim V0 i huvudgatorna för att kunna sätta brandposter, samt V i lokalgatorna. Huvudstråken kopplas ihop genom att förlägga en ledning längs med Blekingevägen som förbinder östra och västra sidan. De befintliga dricksvattenledningarna som löper i tilltänkt huvudgata är av stor vikt för Sölvesborgs dricksvattenförsörjning. Detta innebär att det behöver tas särskild hänsyn till dessa ledningar vid anläggningsarbete. Spolmöjligheter bör anordnas för att kunna underhålla ledningsnätet på ett önskvärt sätt och undvika stillastående vatten i ändledningar. Spolning kan genomföras via brandposter på huvudledningsnätet eller spolposter som kan placeras i ändpunkterna av de mindre ledningssträckorna. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

10 . SPILLVATTEN Då antalet PE ej överstiger 000, kan figur.0 i Svenskt Vatten publikation P0 användas och ett totalt dimensionerande flöde utläses till 0 l/s. Enligt rekommendationer i P0 (Svenskt Vatten) ska huvudledningar för spillvatten ej understiga dimensioner på 00 mm, varför denna storlek har valts för hela området. Föreslagna anslutningspunkter till befintligt ledningsnät är markerade i figuren ovan och har tagits fram i samråd med Sevab. I nya områden ska ledningarna ha en lutning på minst promille. Markhöjderna i detta område har en befintlig lutning på upp mot % (i de större huvudgatorna, nord-sydlig riktning) och kapacitet för att ta hand om genererat spillvatten uppnås.. DAGVATTEN Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (00) använts i enlighet med P0 (Svenskt Vatten). Återkomsttid för trycklinje i marknivå har valts till år, baserat på kraven för exploatering av tät bostadsbebyggelse angivna i tabell. i P0 (Svenskt Vatten). En klimatfaktor på. har använts. Exploateringsområdet har delats upp i olika avrinningsområden, inom varje avrinningsområde har ytorna delats upp i gator, bebyggelse småhus, bebyggelse radhus, skola, grönområde. Avrinningskoefficienterna för de olika ytorna har hämtats ur P0, tabell. och. enligt nedan: Tak 0, Asfaltsyta 0, Grönyta 0,.. BEHOV AV FÖRDRÖJNINGSVOLYMER. Beräkningar av fördröjningsvolymer har gjorts för respektive avrinningsområde. En antagen takyta på 0 m per fastighet är undantagen areaberäkningen eftersom detta förutsätts tas om hand lokalt inom respektive fastighet. För kvarvarande fastighetsyta sätts en avrinningskoefficient på 0, eftersom det är ett relativt kuperat område. Inget krav på utflöde till befintligt ledningsnät har erhållits från beställaren. Föreslagen ledning att ansluta till är av dimension 0 mm och i denna utredning föreslås ett utflöde från området på 0 l/ (s ha). Volymer som behövs för 0-respektive 00-årsregn: Västra sidan: 00 m respektive 0 m Östra sidan: m respektive 00 m Volym som behövs för att ta hand om ett 0-årsregn inom fastighet:, m. Vid beräkningar för 00-årsregn har den totala magasinsvolymen från fastighetsmark tagits bort. Totalt inom området behöver det skapas en fördröjningsvolym på 0m. Vad gäller avledning och fördröjning av dagvatten ska svenskt vattens publikation P0 vara vägledande. Inom området eftersträvas en kombination av lokaltomhändertagande inom fastighet, trög avledning, samt samlad fördröjning på allmän platsmark. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx 0()

11 Figur - Principer för att uppnå en hållbar dagvattenhantering... LOD Inom varje fastighet föreslås ett lokalt omhändertagande av det dagvatten som faller på takytor. Infiltrationsmöjligheterna är goda, men grundvattnet ligger relativt högt i området. För att grundvatten inte ska stiga in i magasinen föreslås att de anläggs ca 0, m under markyta och med ett djup på ca 0, meter. I tabell Redovisas exempel på utformning för ett makadammagasin inom tomtmark för att klara ett 0-årsregn genom infiltrationmagasin. En takyta på 0 m per fastighet har antagits vid beräkningen. Vid regn som överskrider 0-årsregnet får vattnet brädda ytledes mot gator och grönområden. Tabell - exempel på utformning av underjordiskt makadammagasin på tomtmark Erforderlig effektiv magasinsvolym, m Magasinsvolym (makadam = % porositet) m Djup magasin 0, m Bredd överkant m Längd överkant m Släntlutning : m Bottenarea m Sidoarea, m O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

12 Figur - principskiss av sektion för makadammagasin inom enskild fastighet För radhusområdet krävs antingen, m per fastighet, eller en total effektiv volym på,* = m. Detta motsvarar en total magasinsvolym på ca 0 m. För skolan krävs en total effektiv volym på ca 00 m, dvs 0 m makadammagasin. I beräkningen har då antagits att halva skoltomten hårdgörs... TRÖG AVLEDNING Det regn som inte ryms i de lokala makadammagasinen kommer att ledas vidare ut till kommunala dagvattenledningar ute i gatan. Även gatans dagvatten kommer att ledas via brunnar i dessa ledningar. Vägavvattningen från delar av den västra bebyggelsen föreslås att ledas, via vändplatserna, ut i grönstråket i mitten av planområdet. Här kan en ytlig, trög avledning av dagvattnet att ske genom att leda det via ett svackdike. Eftersom befintlig markyta uppvisar en lutning på ca % behöver uppbromsande dämmen anläggas då rekommenderad längslutning i ett dike utan dämme ej bör överskrida % Dämmena är nödvändiga för att kunna få ner vattenhastigheten vilken annars skulle vara väldigt hög i ett område som detta, med så hög marklutning. Viss fördröjning och infiltration kan komma att ske här men det största syftet med detta stråk är att leda dagvattnet kontrollerat ner mot de uppsamlande dagvattenanläggningarna i söder längs med Blekingevägen. Vid skyfall är kommer även ytvattnet att ledas hit, för en säkrare avledning. Utformningen bör göras så att stråket efterliknar en naturlig bäckfåra snarare än en betongkanal, för att behålla karaktären i området. Bäckfåran blir gräsbeklädd med stenar och block i varierande form och storlek. Det är önskvärt att använda lokalt förekommande material vid anläggningen. Vid detaljerad dimensionering och projektering av svackdiket med dämmen finns riktlinjer att förhålla sig till: En total längd på minst 0 meter för att ge möjlighet till infiltration Bottenbredd mellan 0, meter Släntlutning : : Längdslutning 0, %. >% behövs kompletterande fördröjande åtgärder som till exempel dämmen. Vid uppförande av dämmen bör en öppning lämnas i botten för vatten att kunna strömma genom. Gräsförklädd botten för att minska erosion och binda eventuella föroreningar. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

13 Grönytan bör också gestaltas som ett område där det är trevligt att röra sig och att det ges möjligheter att exempelvis promenera längs med svackdiket. För att kunna ta sig mellan de två bostadsområdena föreslås också att man anlägger anvisade vägar tvärs över svackdiket. Dessa kan utformas som exempelvis träbryggor, eller övergångar med stenar. Att anlägga en sådan multifunktionell yta i närheten av bostäder gynnar möjlighet för rekreation och ger ett trevligt grönt inslag bland hus och gator. Dagvatten från den östra delen kommer att ledas helt i ledningar ner till de uppsamlande anläggningarna i söder eftersom höjdskillnaderna inom området gör det svårt att leda ut detta vatten i mittstråket... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAD PÅ TILLGÄNGLIGA YTOR ENLIGT URSPRUNGLIG PLANSKISS En samlad fördröjning föreslås anläggas dels i slutet av trappstegsdiket, dels i grönytorna i söder längs med Blekingevägen. Dagvatten som leds till trappstegsdiket föreslås samlas upp i en större skålformad yta för fördröjning innan det leds vidare i diken längs Blekingevägen. Avrinning från ca, ha bebyggelse kommer att fördröjas här, varför en reglering på l / s bör sättas vid utloppet av denna yta. Volymen som måste skapas här för att ha kontroll över 00-årsregnet är ca 0 m. En ränndal som leder basflödet mot en brunn med strypning föreslås löpa genom den skålade ytan. Botten på denna ränndal hamnar ungefär meter högre än botten på diket längs Blekingevägen. Fördröjning längs Blekingevägen föreslås att utformas som torra diken med flacka lutningar för säkerhet och skötselmöjligheter. Den yta som är tillgänglig begränsas av fastighetsgränserna, det befintliga elstråket, samt den skyddsvärda skogen. Ytan söder om skolan har en lutning västerut. De befintliga ledningarna i det området är inte separerade och därför är det inte motiverat att använda denna yta som fördröjningsvolym. Däremot bör den ändå reserveras i plankartan som en reservvolym för framtida behov, under förutsättningen att nedströms ledningsnät separeras. Enligt ursprunglig planskiss, daterad -0- kan ytorna mellan fastighetsgräns och Blekingevägen som maximalt rymma några hundra m vatten. Utredningen föreslår därför att de södra fastigheterna förskjuts något norrut, för att frigöra mark för dagvattenhantering. Denna förändring av plankartan genomfördes och har varit en förutsättning för fortsatta beräkningar och redovisningar i Bilaga -... SAMLAD FÖRDRÖJNING BASERAT PÅ FÖRSLAG DÄR TOMTMARK FÖRSKJUTITS NORRUT I FÖRHÅLLANDE TILL BLEKINGEVÄGEN. Efter föreslagen förändring i plankartan beräknas tillgängliga volymer totalt i de södra magasinen till ca 00m. Ytan söder om skolan bör reserveras i plankartan som en framtida yta för fördröjning, men som leds österut. Detta förutsätter en separering av nedströms ledningsnät. En principskiss över hur en sektion utformas syns i figuren nedan. Slänterna föreslås till :. Dämningsnivå i diken är ca, m. I botten av diket anläggs en skålning med makadam där dagvatten kommer att rinna vid mindre regn. För att klara att hålla ett 00-årsregn på ett kontrollerat sätt föreslås en invallning av transformatorstationen, för att skydda anläggningen mot översvämning. Dämningsnivån är även här +, m och vallen kommer uppgå till ca,- m över Blekingevägen i den sydvästra delen. Från magasinen föreslås vattnet avledas via ett dike, längs med insidan av vallen fram till det sydvästra hörnet av planområdet. Här sätts en brunn med en strypning i form av O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

14 regulator som stryper flödet till 00 l/s som sedan ansluter till föreslagen anslutningspunkt. Vattenvolymen som då kan samlas inom invallningen blir ca 00 m och den sammantagna volymen bedöms som tillräcklig för att klara 00-årsregnet. Brunnar med flödesregulering (regulator typ Mosbäck) sätts även mellan respektive magasin och mellan magasin och utgående dike. Se figur för utbredning av vattenspeglar vid ett 00- årsregn samt föreslagen flödesregulering. I detaljprojektering kan dessa volymer komma att förändras. Utredningens beräkningar syftar till att se över det areabehov som krävs för att kunna hantera ett 00-årsregn på ett hållbart sätt och att dessa ytor reserveras i plankartan. Figur - Föreslagen princip för dagvattenhantering samt ytor att reservera för dagvattenhantering i ny planskiss O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

15 I normalfallet kommer magasinen och invallningsytan att stå torra. Vattenspeglarna som redovisas i figuren ovan beskriver situationen vid ett 00-årsregn. Sammantaget kan dessa volymer ta hand om ett 00-årsregn som faller inom området, förutsatt att gator och fastigheter höjdsätts på rätt sätt. Nivå på invallningen bestäms i fortsatt projektering då man i detalj ser vilka volymer som skapas längs Blekingevägen och vilka kompletterande volymer man behöver. ÖVERSVÄMNINGSANALYS. AVRINNINGSVÄGAR En GIS-analys över avrinningsvägar och instängda områden har genomförts med hjälp av ArcHydro. Analysen visar dels att det inte är markanta avrinningsområden utanför planområdet som kommer att nå exploatering. Viss ytavrinning från nordöst kommer att ta sig in i planområdet och det är därför att rekommendera att ett avskärande dräneringsdike anläggs i planområdets norra del. Ett sådant dike skyddar bebyggelsen mot markavrinningen utifrån. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

16 Figur - resultat av avrinningsanalys i ArcGis. SÅRBARA OMRÅDEN Strax väster om den tilltänkta exploateringen ligger Sölvesborgs transformatorstation som inte får riskeras att bli översvämmad. Den befintliga bebyggelsen på andra sidan Blekingevägen ligger lägre än planområdet och det finns också en risk att avrinning vid skyfall når dessa fastigheter. Vid kraftigare skyfall kommer vattnet i första hand att ta sig över Blekingevägen. I projektering av området rekommenderas att man detaljstuderar var vattnet kan ta sig över och där en översvämning vid ett extremt skyfall skulle göra minsta möjliga skada. Det kan då visa sig att till exempel ytterligare invallning av transformataorstationen är nödvändig. Höjdsättning ska göras så att inga instängda områden skapas och husen ska ligga högre än omgivande gatumark. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

17 DRIFT OCH UNDERHÅLL För att bibehålla önskvärd funktion på dikena längs Blekingevägen krävs kontinuerlig skötsel. Detta innefattar bland annat gräsklippning och sedimentrensning. In-och utlopp behöver också kontinuerlig tillsyn. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE Utredningen har gjorts utifrån lantmäteriets laserscannade höjddata. Denna data har en viss felmarginal, särskilt svårt är det att få korrekta höjder i trädbevuxna områden. Det rekommenderas därför att göra en egen inmätning av området och utifrån dessa höjder göra en förprojektering. Fler lodningar efter grundvatten är också önskvärt för att få en tydligare bild över hur nivåerna varierar över säsongerna. En förprojektering bör startas i samband med fortsatt planarbete för att kunna specificera detaljer kring volymer och magasinsutformning. Det är möjligt att vissa delar av magasinen kommer att behöva tätas för att undvika inläckage av grundvatten, eller att det krävs ett tyngre lager i botten för att undvika bottenupptryckning. O:\KSD\\R\=Arbetsarea=\VA-utredning arbetsmaterial\0 VA-utr.docx ()

18 Mästarevägen Blekingevägen Blekingevägen Karl Johansgatan Blekingevägen Gröne väg Rönnströms- gatan Lindgrens- gatan Lars Kaggsgatan Skogsvägen Skogsvägen 0 Tornvägen Remivägen Bondevägen Tornvägen Mästarevägen SKOGEN FÖRENINGEN PILEN RÖNNEN TALLEN LINDGREN LÖNNEN STYRMANNEN ALEN VEGA POPPELN VITAHALLSSLÄTTEN SPRINGAREN BONDEN BONDEN MÄSTAREN ga: ga: ga: 0-0/. 0- ga: : : : : : : : : : : : 0 0 FÖRPROJEKTERING

19 Mästarevägen Blekingevägen Kämpaslättsvägen Blekingevägen Karl Johansgatan Blekingeväge Lindgrens- Lars Kaggsgatan Skogsvägen Skogsvägen Stallvägen Tornvägen Remivägen Bondevägen Tornvägen Mästarevägen FÖRENINGEN PILEN RÖNNEN TALLEN LINDGREN LÖNNEN TORNET ÖPAREN ALEN POPPELN ANIKERN VITAHALLSSLÄTTEN MÄSTAREN MÄSTAREN SPRINGAREN LÖPAREN BONDEN BONDEN MÄSTAREN ga: ga: ga: 0-0/. 0-0/. ga: : : : : : : : : : : : FÖRPROJEKTERING

20 0 ÖPAREN 0 TORNET Blekingeväge Lindgrens- Skogsvägen Lars Kaggsgatan Karl Johansgatan KOPB AGÖ0 +. Skogsvägen Blekingevägen 0 Blekingevägen Tornvägen Stallvägen Tornvägen Mästarevägen Remivägen Bondevägen Mästarevägen Kämpaslättsvägen X MUFF###+. M.0X BOJ0G###+. M 0X MUFF###+. M +. 0X MUFF###+. M X CENTRAL###+. M ANIKERN : LÖPAREN MÄSTAREN : MÄSTAREN 0 : MÄSTAREN : SPRINGAREN 0 : VITAHALLSSLÄTTEN BONDEN : BONDEN 0 : : ga: LÖNNEN : BK 0 0 ST " AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 ST " E ALEN : 0 PILEN TALLEN RÖNNEN 0 : ga: POPPELN ga: 0 FÖRENINGEN LINDGREN AX BK AK0 Op st ga: KOPT DK0 KOPT 0-0/. 0-0/. KOPT.. KOPB KOPB N KOPB KOPB KOPB KOPT T T AKKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ST PVC 00 ST GUL 0 AK EK EKKJ 0 0 PVC 0 ST P AXKJ EKLR * AKKJ 0 EKK EKKJ 0 0 FCJJ EKKJ AK EKKJ EKKJ EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 FKKJ 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ Op0 st EKFR 0*, ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKFR 0*, ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKKJ 0 0 AXKJ0 EKLR*. EKKJ 0 0 EKKJ ST PVC 0 FULLA AXKJ0 EKLR*. EKKJ Opx Opx Opx Op st + 0 st intern Op Bef rör 0grön Bef rör 0grön Op0 Op0 Op0 st N SVARTALED MSTN AK AK EKKJ 0 0 EKKJ ST PVC 0FULLA AXKJ 0 EKLR *. AKKJ 0 EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ EKKJ EKKJ EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ 0 0 AK EKKJ EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ EKKJ FKKJ 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 NXV-AS 0 0 EKKJ EKKJ EKKJ AKKJ 0 AKKJ0 AKKJ0 AKKJ0 FKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ0 AKKJ0 AKKJ0 FKKJ FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 FCJJ EKKJ AK AGÖ00 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 AKKJ0 AKKJ 0 EKKJ EKKJ EKKJ FKKJ 0 EKKJ EKKJ AK EKKJ FCJJ 0 FCJJ EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 ST " FCJJ BK0 AK0 AK FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 NXV-U 0 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKLR *. EKFR 0*, EKFR 0*, EKLR *. ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKKJ EKKJ 00 NXV-AS 0 0 FCJJ EKKJ FCJJ 0 FKKJ ACJJ 0 EKFR 0*, FCJJ0 ACJJ0 EKFR0*, ST 00MM ST PVCSLANG NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKFR 0*, EKFR 0*, EKLR *. ACJJ 0 ACJJ 0 EKFR 0*, DK DK NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV -U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 N0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 DK0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 ST " NXV-U 0 0 BK EKKJ 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-AS 0 0 BK DK0 NXV-U 0 0 ST.TOMT PVC0 BK NXV-AS 0 0 ST " ST " AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 ST " ST " ST " EKKJ 0 0 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKKJ00 EKFR0*, AXCE0 EKFR0*, AXCE0 AKKJ0 AKKJ0 EKKJ 0 0 AKKJ 0 AKKJ 0 EKFR0*, AXCE0 AKKJ0 FKKJ AKKJ 0 EKFR0*, AXCE0 EKFR 0*, AXCE 0 AKKJ 0 " FKKJ FEAL FKKJ FEAL EKFR 0*, AXCE 0 EKFR 0*, AXCE 0 AKKJ 0 AXKJ 00 AXKJ 00 EKKJ 0 0 FKKJ EKLR **. EKLR *. BG ST.PVC 0 FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ FKKJ EKLR *. AXKJ 0 AXKJ 0 EKLK FKKJ FKKJ BG CK N0 FKKJ EKKJ ST.PVC.ST. 0-0 EKFR0*, EKFR0*, ACJJ0 AKKJ 0 FCJJ EKKJ EKFR 0*, ACJJ 0 AXKJ 0 AXKJ 0 EKFR 0*, ACJJ 0 ACJJ 0 AXKJ 0 EKLR *. AXKJ 0 EKLR *. EKKJ AKKJ 0 EKKJ 0 0 EKKJ 0 0 EKKJ EKKJ FCJ NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 EKFR0*. AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS00 NXV-AS00 EKFR0*. AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 EKKJ 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 DG0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS0 0 NXV-AS00 EKFR0*, AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U00 NXV-U00 AKKJ0 NXV-AS00 EKFR0*, AXKJ-SM0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-AS 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR0*, NXV-AS00 AKKJ0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR 0*, NXV-AS 0 0 AKKJ 0 NXV-U 0 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 AXCE 0 EKFR 0*, AKKJ 0 AKKJ 0 ST ". M #BOJ 0 / 0 UPP###+.0 m AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 AGÖ0 NXV-U 0 0 0#PPL 0 / MUFF###+. m 000FV Cu 0/ AGÖ0 000FV 00FV AGÖ0 000FV AGÖ0 000FV AGÖ0 VB0 AGÖ0 000FV DN /0 AGÖ0 Cu 0/ Cu 0/ Cu /0 Cu 0/ Cu 0/ DN 0/0 Twin AGÖ 0000FV LB0 000FV 00FV DN 0/ 0FV 00FV AGÖ DN 0/ Cu 0/ 00FV DN 0/ 00FV DN /0 DN /0 000FV AGÖ DN /0 000FV DN 0/0 Twin 0FV FÖRPROJEKTERING FKKJ FKKJ FCJJ0 EKFR0*, FKKJ0 EKLK FKKJ AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 AKKJ 0 ST? " T? " R **. FKKJ

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA VARA KOMMUN Kvarteret Ritaren, Vara, D-utr UPPDRAGSNUMMER 1354084000 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA SWECO ENVIRONMENT AB MATTIAS SALOMONSSON MARIE LARSSON Innehållsförteckning

Läs mer

HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE

HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE PM HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE 2014-01-30 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands bro kommun Titel på rapport: Hydraulisk analys, damm i Brunna verksamhetsområde

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2

Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 2016-11-14 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Dagvattenhantering i Askeslättsområdet Bilaga 1 På grund av områdets specifika markförhållanden, dess flacka topografi och klimatanpassning har

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

STRUCTOR MARK MALMÖ AB

STRUCTOR MARK MALMÖ AB Sida 1(14) Dagvattenutredning Helgedalsskolan Bilden hämtad från www.kristianstad.se Sida 2(14) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Befintliga ledningar... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV:

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING 2018-01-14 UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18402071 2018-01-14 HANDLÄGGARE: Tobias Högberg UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Charlotte Stenberg

Läs mer

FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN

FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN HELSINGBORG 2015-02-11 MARIA KARLSSON GREEN BAKGRUND OCH SYFTE Detaljplanearbete pågår gällande fastigheterna Kågeröd 15:1 m.fl. i Svalövs kommun.

Läs mer

Dagvattenutredning. Ekeby, Knivsta kommun PM. Utredning Revideringsdatum:

Dagvattenutredning. Ekeby, Knivsta kommun PM. Utredning Revideringsdatum: Utredning Revideringsdatum: Uppdragsgivare: Idun Invest AB Upprättat av: Anna Thorsell Reviderad av: Erika Hagström Konsult: Structor Uppsala Tel. 018-888 08 50 ANTAL BLAD: 10 BLAD NR: 1 Hemsida: 753 30

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning 1/10 Åkarp 7:89, Burlövs kommun PM Dagvattenutredning 190830 10 sidor + 1 bilaga Upprättat av era landskap box 4075 203 11 Malmö Innehåll sida 1 Inledning 2 2 Förutsättningar 2 3 Underlag 2 4 Befintlig

Läs mer

NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING

NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING RAPPORT NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT 2017-02-17 UPPDRAG 275185, Tidiga utredningar Nya Gatan Nacka Titel på rapport: Nya Gatan, Kv. Brytaren mindre, Dagvattenutredning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND 11 januari 2017 VÄG- O C H V A - I N G E N J Ö R E R N A I S V E R I G E A B V A S A G A T A N 1 5 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 0-3 1 3 4 1 5 0 O R G.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET 2018-11-06 UTKAST 2018-11-06 UPPDRAG 289281, Dagvattenutredning Vita Korset, Älmhult Titel på rapport: Dagvattenutredning Datum: 2018-11-06 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken handläggare Graciela Nilsson 1 Innehållförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 Markförhållanden... 4 2.1 Befintliga dagvattenflöden... 5 3 Framtida

Läs mer

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3: Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:16 2018-06-14 DAGVATTENUTREDNING MELBY MELBY 3:16 På uppdrag av Modern Art Projekt Sweden AB utförts platsbesök samt upprättande

Läs mer

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT 2017-12-06 UPPDRAG 282424, Dagvattenutredning Förrådet 1 Hässleholm Titel på rapport: Dagvattenutredning Status: Slutrapport Datum: 2017-12-06 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange. Datum Tel Mobil Fax

Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange. Datum Tel Mobil Fax PM 1 (11) Handläggare Datum Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange 2014-07-11 597457 Tel +46 10 505 35 29 Mobil +46 70 386 46 30 Fax +46 10 505 00 10 pierre.issa@afconsult.com Sollentuna 2:26, Rissne

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE UNDERLAG & KÄLLOR ARBETSGRUPP

DAGVATTENUTREDNING. Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE UNDERLAG & KÄLLOR ARBETSGRUPP DAGVATTENUTREDNING Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE Svalövs kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. i södra delen av Svalövs tätort (Figur

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR UPPDRAG Div. konsulttjänster UPPDRAGSNUMMER 13001315-900 UPPDRAGSLEDARE Linnea Larsson UPPRÄTTAD AV Hamed Tutunchi DATUM GRANSKAD AV Linnea Larsson Inledning Detta PM ska ligga som planeringsunderlag för

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG

DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG RAPPORT DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG SLUTRAPPORT UPPDRAG 277250, Dagvattenutredning inom Gamla Staden 7:1, Slottshöjden, Helsingborg Titel på rapport: Dagvattenutredning, Gamla staden

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad KUNGSBACKA KOMMUN Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun Halmstad 2013-06-18 Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Datum 2014-05-20 Reviderad - Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Mörby Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum:

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum: Dagvattenutredning Boviksvägen, Alhem Datum: 2018-07-04 1 Innehåll Bakgrund... 3 Förutsättningar... 4 Topografin i området:... 4 Flödesberäkningar... 5 Flöden före exploatering... 5 Markanvändning efter

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, Mellby 1:115

Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, Mellby 1:115 Uppdragsnr: 10211323 1 (8) PM Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Euro Commercial att inför detaljplan utreda dagvattenhantering inkl. VA-försörjning

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2016-05-13 02landskap Pusterviksgatan 13 413 01 Göteborg Tfn 031 711 14 80 PM Dagvatttenutredning sid 2/9 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...

Läs mer

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Uppdragsnr: 10194238 1 (6) PM Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Inledning WSP har fått i uppdrag av Titania att göra en dagvattenutredning inför VAprojekteringen av området

Läs mer

PM DAGVATTEN, DETALJPLAN FÖR MUNGA

PM DAGVATTEN, DETALJPLAN FÖR MUNGA DAGVATTEN, DETALJPLAN FÖR MUNGA 1 BAKGRUND OCH SYFTE Munga är ett av Västmanlands största fritidsområden. Det aktuella planområdet är lokaliserat vid Mungasjön, 20 kilometer norr om Västerås och 3 kilometer

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning - Pilängen

Dagvattenutredning - Pilängen Sida (5) Dagvattenutredning - Pilängen Bilden tillhör Landskrona stad. Sida 2(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3. Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Skanska Fastigheter Göteborg AB. Bålsta entré. Dagvattenutredning. Uppdragsnr: Version: GH

Skanska Fastigheter Göteborg AB. Bålsta entré. Dagvattenutredning. Uppdragsnr: Version: GH Skanska Fastigheter Göteborg AB Bålsta entré Dagvattenutredning Uppdragsnr: 105 15 58 Version: GH 2017-10-23 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Skanska

Läs mer

DAGVATTEN- OCH VA- UTREDNING

DAGVATTEN- OCH VA- UTREDNING 1 FALKENBERG KOMMUN LÅNGAVEKA 3:21 DAGVATTEN- OCH VA- UTREDNING HELSINGBORG 2018-08-24 MPB markprojekteringsbyrån syd AB 2 FÖRORD På uppdrag av VIVAB har MPB Syd AB gjort en dagvatten- och VA-utredning

Läs mer

Dagvattenutredning Skomakartorp södra

Dagvattenutredning Skomakartorp södra Datum 2014-05-27 Reviderad - Dagvattenutredning Skomakartorp södra (del av Träkvista 4:191), Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt T: +46-10-615 13 00 D: +46 (0)10 615

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING 2017-10-26 UNIVA Ann-Britt Lawén Hamntorget 1 Univa AB 62 26 KARLSTAD Org. Nr 906 68 Mobil +46 (0)70 60 91 19 www.univa.se Styrelsens

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1

Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1 UPPDRAG Stora Mossen dagvattenutredning (komplettering) UPPDRAGSNUMMER 1143567000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV GRANSKAD AV Agata Banach DATUM Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås 2017-06-10 Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås Handläggare Gunnar Eriksson 070-513 88 20; 021-448 04 30 gunnar.eriksson@gema.se Bakgrund Dagvattenutredningen ska utgöra underlag

Läs mer

PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna. Datum Uppdragsnr: 16113

PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna. Datum Uppdragsnr: 16113 PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna Datum 2017-06-29 Uppdragsnr: 16113 Innehåll Förutsättningar... 4 Dimensionerande regn... 5 Kapacitet befintligt ledningsnät... 5 Förslag dagvattenbehandling... 6 Ytavrinning

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

KLIPPAN, KAPELLET, DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLAN

KLIPPAN, KAPELLET, DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLAN Bilaga 3 PM KLIPPAN, KAPELLET, DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2014-09-17 Uppdrag: 255092 Titel på rapport: Klippan, Kapellet Status: Slutversion Datum: 2014-09-17 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR UPPDRAG Div. konsulttjänster UPPDRAGSNUMMER 13001315-900 UPPDRAGSLEDARE Linnea Larsson UPPRÄTTAD AV Hamed Tutunchi DATUM GRANSKAD AV Linnea Larsson Inledning Detta PM ska ligga som planeringsunderlag för

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning. Jutagårds förskola, Halmstad Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson

Dagvattenutredning. Jutagårds förskola, Halmstad Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson Jutagårds förskola, Halmstad 2017-06- 16 Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson Skapad av: Daiva Börjesson 2017-06-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Befintliga förhållanden... 2

Läs mer

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND:

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND: TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18102057 2018-10-05 HANDLÄGGARE: Erika Abrahamsson UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Tobias Högberg KUND: Torsby kommun

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenanalys detaljplan Megaliten

Dagvattenanalys detaljplan Megaliten 217-2-17 1 (5) Dagvattenanalys detaljplan Megaliten Syfte och avgränsning Structor har genomfört en översiktlig geohydroliogisk utredning PM Megaliten. Bedömning av risk för påverkan på Natura 2- området

Läs mer

ÖSTRA NYBY - LAHOLM. Dagvattenutredning. Datum: Upprättad av: Saida Celik Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Saida Celik

ÖSTRA NYBY - LAHOLM. Dagvattenutredning. Datum: Upprättad av: Saida Celik Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Saida Celik ÖSTRA NYBY - LAHOLM Datum: 2016-09-08 Upprättad av: Saida Celik Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Saida Celik ÖSTRA NYBY - LAHOLM Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM

Läs mer

RAPPORT. VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag

RAPPORT. VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag RAPPORT VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl. 2010-10-22 Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag RAPPORT VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl. Kund Styrsö

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS RAPPORT VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS 2013-01-22 Uppdrag: 225402, VA-PLAN FÖR VAXHOLMS STAD Titel på rapport: Vaxön översvämningsanalys Status: Slutrapport Datum: 2013-01-22 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

VA-utredning Hasselnöten, Upplands Väsby kommun

VA-utredning Hasselnöten, Upplands Väsby kommun Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +467307344 E-post axel.nordqvist.melander@afconsult.com Mottagare Upplands Väsby kommun Mats Åberg mats.aberg@upplandsvasby.se +46859097068 Datum

Läs mer

Vist Energi- och Miljöcenter Dagvattenutredning

Vist Energi- och Miljöcenter Dagvattenutredning Vist Energi- och Miljöcenter Dagvattenutredning 2017-08-28 2017-07-14 1 Innehåll 1 Orientering... 2 2 Befintlig dagvattenhantering... 2 3 Föreslagen dagvattenhantering... 3 3.1 Gröna tak... 4 3.2 Öppna

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag

Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag 2015 Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag Innehåll Åtgärdsförslag... 2 Södra industriområdet... 2 Åstorp tätort... 5 Hyllinge... 8 Färdigställd 2015-08-24 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Översiktlig VA-utredning till planprogram för Må 3:13 mfl i Upprättad av: Granskad av: Carina

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Rev. Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Revidering av dagvatten PM 2 (13) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Planen omfattar byggnation av bostäder

Läs mer

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning Datum Datum Ansvarig 2017-11-13 Dagvattenutredning Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköpings kommun Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 2017-11-13

Läs mer

Hydrauliska modeller för Riksten Spill- och dagvatten, DP 4 5

Hydrauliska modeller för Riksten Spill- och dagvatten, DP 4 5 RAPPORT Hydrauliska modeller för Riksten Spill- och dagvatten, DP 4 5 KONCEPT 2014-01-08 Uppdrag: 247920, HYDRAULISKA MODELLER FÖR RIKSTEN Titel på rapport: Hydrauliska modeller för Riksten spill- och

Läs mer

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 2018-08-23 1 (8) Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 Inledning och orientering En ny skola åk 7-9 ska byggas i det aktuella planområdet. Placeringen av området är i sydöstra

Läs mer

Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar

Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar tillägg till Dagvattenutredning för Södra staden, Underlag för strategiskt program 2015-03-20 Lokala åtgärder, kvartersmark och gata Inom kvartersmark och lokalt

Läs mer

PM PÅSKAGÄNGET Revidering dagvattenmodell

PM PÅSKAGÄNGET Revidering dagvattenmodell PM PÅSKAGÄNGET Revidering dagvattenmodell UPPDRAG Påskagänget, dagvattenmodell UPPDRAGSNUMMER 1231092000 UPPDRAGSLEDARE Elisabet Rudenholm UPPRÄTTAD AV Caroline Säfström DATUM 1 Påskagänget revidering

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Kv. Giggen Tallkrogen

DAGVATTENUTREDNING. Kv. Giggen Tallkrogen DAGVATTENUTREDNING Kv. Giggen Tallkrogen Stockholm 2013-02-26 Novamark AB Olle Burman Jimmy Jonsson I:\PDOC\13022, Kv, Giggen\M\M-dok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH HYDROLOGI 3 3. DAGVATTEN

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Dagvatten-PM, Parkeringsdäck Hagforsgatan 2 (9) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Detta PM är en komplettering till Dagvattenutredning

Läs mer

PM VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 1:13

PM VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 1:13 PM VA-OCH DAGVATTENUTREDNING BUA 1:13 Handläggare Emil Josefsson Telefon 070-242 97 56 E-mail emil.josefsson@afconsult.com Datum 03/07/2017 Projekt ID 738565 Beställare Kjell Lennartsson Fiskelia,3 432

Läs mer

Dagvattenutredning- Organisten 1

Dagvattenutredning- Organisten 1 Sida 1(14) Dagvattenutredning- Sida 2(14) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Beställare: Birger E2 AB Box 237 432 25 Varberg Beställarens representant: Mats Rydholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Theres

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Kantorn, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Kantorn, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Kantorn, Uppsala kommun 2013-08-26 Revidering 2013-09-10 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Läs mer

Dagvattenlösning Erstorp Södra

Dagvattenlösning Erstorp Södra Dagvattenlösning Erstorp Södra Fördjupad dagvattenutredning för Erstorp Södra, Lidköping Eksjöhus AB Rapport april 2017 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet certifierat

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Södra Infarten Detaljplan Etapp 1

Södra Infarten Detaljplan Etapp 1 Halmstads Kommun, Fastighetskontoret Södra Infarten Detaljplan Etapp 1 Malmö 2016-05-13 Datum 2016-05-13 Uppdragsnummer 61450827962-007 Utgåva/Status Mark Rodger Axel Sahlin Patrik Gliveson Uppdragsledare

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING

PM DAGVATTENHANTERING 1 (6) Kv. Varvet 1 Botkyrka Kommun PM DAGVATTENHANTERING Satellitbild över del av fastigheten Varvet 1, Fågelviksvägen 18-20. Synlig naturmark inom fastighet är området som skall exploateras. Täby 2015-11-04

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Särsta 38:4 Knivsta Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Upprättad datum 2015-10-05 Handläggare: Stina Carlsson Ändringar: rev 2016-03-20 Benämning Bakgrund Detta PM har tagits fram i samband med

Läs mer