Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010"

Transkript

1 Teknisk Infrastruktur PROJEKT KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1

2 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund, IT-strateg Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Textbearbetning: Ulf Lesley, Unify Tryck: Litografia Alfaprint 2 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

3 INNEHÅLL Sammanfattning...5 Inledning...7 Projekt 1: Federativ lösning för identifiering och behörighetshantering INTRODUKTION PROJEKTETS RESULTAT PROJEKTETS ERFARENHETER FORTSATTA STUDIER Projekt 2: Former för en IT-förvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän INTRODUKTION PROJEKTETS RESULTAT PROJEKTETS ERFARENHETER FORTSATTA STUDIER Projekt 3: Säkerhetskrav och specifikationer för informationsutbyte via Internet.. 19 INTRODUKTION PROJEKTETS RESULTAT PROJEKTETS ERFARENHETER FORTSATTA STUDIER Projekt 4: En länsnod för elektroniska identitetsuppgifter i regional samverkan INTRODUKTION PROJEKTETS RESULTAT PROJEKTETS ERFARENHETER FORTSATTA STUDIER Avslutningsvis Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 3

4 4 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

5 Sammanfattning Den nationella samverkansgruppen för kommunernas IT-infrastruktur har under 2010 genomfört fyra strategiska projekt med syftet att förse verksamhetsansvariga i kommunerna med verktyg för att enklare kunna strategiskt styra, ställa krav på och finansiera IT insatserna. Projekten syftar också till att skapa en bas för viktiga tekniska och organisatoriska lösningar som kan fungera långsiktigt både lokalt och nationellt. De fyra projekten innefattar behörighetshantering och säkerhet, samt organisation och styrning. Inom dessa områden har vi i projekten fokuserat på de fyra strategiskt mest väsentliga frågorna kortsiktigt som måste lösas inom kommunernas tekniska infrastrukturer för att driva Nationell ehälsa vidare: 1. Det måste vara möjligt att kommunicera säkert över Internet eftersom det är det enda praktisk möjliga sättet att kommunicera med invånarna. Vi har fastställt regler för vad som ska gälla när man skickar information som är sekretessbelagd över Internet. 2. Kraven för att säkert överföra information över huvudmannagränser måste uppfyllas. Federationer är avgörande för att enkelt klara att styra nivåerna av behörighet över huvudmannagränser. En federation förenklar, förbilligar och snabbar även upp införandet av nya e-tjänster. Vi beskriver de normer som man måste komma överens om för att en federation ska fungera. 3. Idag finns i kommunerna ett stort antal lokala databaser och system som var och en hanterar och registrerar identitets- och behörighetsuppgifter. Om man samordnar försörjning till dessa via en regional nod effektiviseras datahanteringen samtidigt som säkerheten avsevärt ökas. Vi har utrett de juridiska förutsättningarna, beskrivit de avtal som behövs, samt gjort en checklista för införande. 4. Idag används åtskilliga IT-applikationer och IT-tjänster gemensamt av flera kommuner och landsting/regioner. I framtiden kommer detta att öka. Lagar måste följas samtidigt som det behövs ordnade former för hur drift, förvaltning, support och utveckling för parterna skall skötas. Vi har tagit fram ett bibliotek med mallar innehållande avtal, förbundsordning, bolagsordning och beskrivning om överenskommelse i gemensam nämnd. Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 5

6 Under 2011 prioriteras arbetet i insatsområdet till att implementera och driftsätta samordningsaktiviteter och insatser som bygger på resultaten från arbetet i de regionala samverkansgrupperna och från resultatet av projekten Införandeaktiviteter 2011 koncentreras inom områdena för behörighetshantering och säkerhet i informationsutbytet mellan kommuner, landsting, vårdgivare och brukare. Av de fyra projekt som redovisas i denna rapport är Säkerhetskrav och de specifikationer för informationsutbyte via Internet helt slutförd. Prioriterade insatser 2011 En strategiskt mycket viktig insats under 2011 är att säkerställa införandet av SITHS*/HSA**, enligt överenskommelsen CeHis/SKL, för att klara kraven på säker kommunikation med landstinget och Apoteket. Särskilda aktiviteter med ett eget projekt sätts upp för detta ändamål. Federativ lösning för identifiering och behörighetshantering, fortsätter i utvecklad form 2011 genom att i praktisk samverkan med landstinget, CeHis och privatvården fortsätta utvecklingen samt införa gemensamma standarder för federativ lösning av identifiering och behörighetshantering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Former för en IT-förvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän samt En länsnod för elektroniska identitetsuppgifter i regional samverkan slås ihop för 2011 och fortsätter som ett gemensamt projekt Utvärdera införanden av regiongemensam organisation för styrning och förvaltning av gemensamma system över huvudmannagränser. Stockholm i april 2011 Christer Haglund Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Allt material som refereras i denna rapport finns tillgängligt på: * SITHS = Säkert tjänstekort med två separata autentiseringar, t.ex. chip i kortet samt PIN-kod ** HSA = Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, elektronisk katalogtjänst som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner (roller) och enheter 6 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

7 Inledning Genom Programmet för IT samverkan inom vård och omsorg genomförde SKL hösten 2009 en kartläggning av kommunernas IT-plattformar och analyserade hur dessa stödjer strategin för Nationell ehälsa. Den visade att bara ett fåtal enskilda kommuner har egna resurser för att ta ett samlat grepp över IT-utvecklingen inom vård och omsorg, samt att klara informationsutbytet med landstinget och privata utförare på ett säkert sätt. Kartläggningen visade klart att stora insatser och investeringar behövs i de flesta kommuner både för utveckling av processer och för ersättning av gammal teknik om vi inom rimlig tid ska nå de nationella målen i den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Nationell Samverkansgrupp För att nå en större insikt i frågan hur kommunerna ska klara de utmaningar som finns i uppdraget att realisera den nationella strategin för ehälsa tog SKL, avdelningen för vård och omsorg, initiativet att starta programmet Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg år Inom programmet etablerades 2009 en nationell samverkansgrupp för kommunernas IT-infrastruktur. Fokus i arbetet för denna samverkansgrupp under 2009 var en kartläggning för att finna ut och peka på kritiska framgångsfaktorer, och vilka insatser som därmed skulle prioriteras, för att åstadkomma en långsiktigt hållbar ITutveckling inom de områden som gav mest nytta för kommuner i samverkan med landsting och privata utförare inom området för vård och omsorg. Många olika verksamheter Kartläggningen visade att det är viktigt för kommunerna att deras speciellt och mycket varierande förutsättningar allsidigt tillvaratas i IT-utvecklingen. Man kan samtidigt konstatera att det behövs en utvecklad nationell och regional samordning och samverkan av både IT-utvecklingen och av användningen av IT. Det behövs också en betydligt mer handfast lokal styrning för att IT på bästa sätt ska stödja verksamheten inom vård och omsorg. Med så många olika verksamheter och sektorer som kommunerna har i sitt uppdrag är det endast ett fåtal kommuner som har ekonomiska resurser och tillräckliga medarbetarresurser för att ensam ta ett samlat grepp över sin IT-utveckling. Verksamhetsnytta Det långsiktiga behovet är framförallt att tillsammans med alla aktörer, inklusive leverantörer, enas runt nationellt gemensamma specifikationer för vilka förutsättningar som ska gälla för IT-lösningar och e-tjänster i informationsförsörjningen, och i informationsutbytet mellan olika huvudmän inom ehälsa. För att få en nyttodriven utveckling behöver en stegvis utveckling göras där kortsiktiga initiativ med befintlig infrastruktur kan leda till snabb verksamhetsnytta samtidigt som arbetet kan pågå parallellt mot en långsiktig målbild. Fokus i det nationella samverkansarbetet 2010 har varit att realisera verksamhetsnytta kortsiktigt inom vård och omsorg, även innan alla förutsättningar finns på plats för en gemensam och sammanhållen IT-infrastruktur inom offentliga sektorn. Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 7

8 Strategiskt styra, ställa krav på och finansiera IT insatserna Mot bakgrund av slutsatser och prioriteringar gjorda utifrån kartläggningen har det därmed varit särskilt viktigt att insatsområdet teknisk infrastrukturs aktiviteter 2010 fokuserat på insatser som underlättat för den kommunala ledningen och dess verksamhetsledningar att strategiskt styra, ställa krav på och finansiera IT insatserna inom vård och omsorg. Kraven på säkerhet och integritet måste följas fullt ut och skapandet och samverkan i drivandet av en gemensam IT-förvaltningsorganisation mellan olika huvudmän måste underlättas. Insatsområdets aktiviteter 2010 har därför koncentrerats till två huvudområden: Behörighetshantering och säkerhet Organisation och styrning Prioriteringar inom insatsområde teknisk infrastruktur: 1. Införa de metoder och modeller som är nödvändiga för effektiv styrning, organisation och förvaltning av gemensamma system över huvudmannagränser. 2. Implementera nödvändig infrastruktur och plattformar så att säkerhetskraven för sekretessbelagd information kan uppnås och följas fullt ut. 3. Definiera säkerhetskrav och fastställ de specifikationer som behövs för att säkert informationsutbyte via Internet mellan utförare och med den enskilde invånaren. 4 olika projekt Följande förutsättningar formulerades inför pilotverksamheterna: - Om det är möjligt att på basis av kommuners, landstings och privata aktörers nuvarande tekniska plattformar uppfylla säkerhetskraven med en federativ metod för behörighetshantering kan omfattande kostnadsdrivande investeringar inom kommunsektorn undvikas - Behovet av kommunal samverkan inom hela IT-området ökar för att minska resursbehovet vid utveckling och drift av IT-systemen från den enskilde kommunen. Ett mycket centralt område är att beskriva förutsättningarna för utveckling och etablering av regional samordning och drift av gemensamma IT-system och resurser mellan huvudmän - Det långsiktiga målet att sätta invånaren i centrum och att kunna utbyta informationen med invånarna, innebär att detta måste ske via Internet. En viktig uppgift är att få fram normer och krav som underlag för att vid en upphandling konkret kunna specificera hur sekretessbelagd info ska hanteras och skyddas när Internet används som kanal - Idag finns ett stort antal lokala system och databaser i varje kommun som var och en hanterar och registrerar identitets- och behörighetsuppgifter. Många av dessa register saknar i dag dessvärre nödvändig kvalitet och funktion för att klara säkerhetsuppdraget. En regional samordnad och kontinuerlig försörjning av identitets- och behörighetsuppgifter till dessa skulle avsevärt öka kvalitén och samtidigt minska kostnaderna betydligt 8 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

9 Dessa förutsättningar har strukturerats i 4 nationella projekt: - Federativ lösning för identifiering och behörighetshantering - Former för en IT-förvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän - Säkerhetskrav och specifikationer för sekretess- och integritetsskyddat informationsutbyte via Internet - En länsnod för elektroniska identitets- och behörighetsuppgifter i regional samverkan - Verksamheten måste ju vara med i utvecklingen. Det går inte om IT sitter för sig själva, och det går inte heller om verksamheten sitter för sig själva. Jag har varit med tidigare, och den erfarenhet jag har av IT system är att de gånger man utvecklat tillsammans, verksamheten och IT avdelningen, då har det oftast fungerat väldigt bra. Stina Seger, Kommunal samordningssjuksköterska, Primärvårdens administration, Hemvårdsenheten, Uppsala Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 9

10 Projekt 1: Federativ lösning för identifiering och behörighetshantering INTRODUKTION Bakgrund I inledningen till broschyren Nationell ehälsa 2010 strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg betonas att en säker och enkel tillgång till relevant information är nyckeln till att personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet. För att informationen ska vara användbar, skyddas mot obehörig åtkomst och samtidigt hanteras med full respekt för den personliga integriteten, behöver den struktureras, definieras och presenteras på olika sätt för olika mottagare oberoende av organisationstillhörighet. Organisatoriska gränser utgör inte längre ett hinder för en sammanhållen insats när relevant information kan utbytas mellan olika huvudmän och utförare på ett säkert och effektivt sätt. Federativa lösningar De federativa lösningarna kommer att vara en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare och andra intressenter. Det ska vara möjligt att dela information mellan olika organisatoriska enheter med bibehållen säkerhet. Syftet med en federation är att förenkla åtkomst till verksamhetssystem och tjänster för en eller flera organisationers användare samtidigt som administration av personers behörigheter förenklas. En federativ lösning innebär att olika parter, t.ex. utförare inom vård och omsorg, har en gemensam syn på, och överenskommelse om, informationssäkerhet och därmed tar ansvar för att sina egna IT-system uppfyller nödvändiga skyddskrav och samtidigt litar på att andras också gör det. Det innebär t.ex. att man inte behöver lägga över behörighetsinformation i varandras system, utan informationen skickas med som ett intyg när en förfrågan om e-tjänst görs. Federativa lösningar förenklar, förbilligar och snabbar avsevärt upp införandet av nya e-tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Federativa lösningar bygger på ömsesidig tillit. Tillit att de andra parterna inom federationen uppfyller säkerhetsoch integritetskraven. Inom ramen för federationer är det därför av största vikt att tillit etableras mellan organisationer samt i samspelet med den enskilde genom att gemensamma regler och riktlinjer upprättas och följs. 10 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

11 Utmaningar En federativ lösning för identifiering och behörighetshantering innebär stora fördelar för verksamheten och för personalen, men att etablera en federation innebär också flera utmaningar. Den organisation som ska ingå i en federation måste implementera regelverk och infrastrukturella tjänster som stödjer federationslösningen med rätt säkerhetsnivå för att uppnå tillit och förtroende från andra parter i federationen. Dessutom måste verksamhetssystem och efterfrågade tjänster fungera i en federativ lösning. PROJEKTETS RESULTAT Syftet med projektet var att ta fram en första version av policy och riktlinjer för federativa lösningar för identifiering och behörighetshantering, och sedan testa dessa i regionala pilotprojekt för att säkerställa att de är praktiskt och tekniskt tillämpbara. Projektet har tagit fram: 1. Styrande dokument för att etablera federativa lösningar med bibehållen hög informationssäkerhet 2. Genomfört ett antal tekniska piloter med flera organisationer i olika roller 3. Kostnads-/nyttoanalys 4. Riskanalys samt hindersanalys för realisering av nyttor 5. Omvärldsanalys 1. Styrande dokument för att etablera federativa lösningar Federation bygger på tillit mellan de ingående parterna, och ett verktyg för att uppnå detta och samtidigt trygga informationssäkerhet och personlig integritet är att alla parter anammar samma styrande dokument. De dokument som projektet tagit fram för detta är: - Avtal/överenskommelse Detta dokument syftar till att samordna och förenkla parternas roller och ansvar vid etablerande av federation. Avtalet ska kunna tillämpas på lokal/regional nivå i en federation. - Federationspolicy En förutsättning för delad åtkomst till verksamhetssystem och tjänster är att federationens medlemmar har inbördes förtroende för varandras autentiseringsrutiner. Federationen säkerställer detta förtroende genom att standardmässiga säkerhetsnivåer för identitetsadministration, autentisering och tjänsteleverans definieras i detta dokument. - Certifikat och utfärdarpolicy (CA-policy) Genom att endast ge ut certifikat till personer vars identitet är kontrollerad kan förlitande part lita på att innehavaren av certifikatet verkligen är den han/hon utger sig att vara. CA-policyn bygger på certifikatspolicyn från erkända och auktoriserade utfärdare. - Katalogpolicy Målsättningen med katalogpolicyn är att användare och system alltid ska ha tillgång till aktuell och korrekt information om personer, enheter och funktioner oavsett organisationstillhörighet. All information är tillgänglig på ett ställe och behöver bara registreras en gång, vilket minskar administrationsbehovet. Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 11

12 2. Genomförda pilottester Erfarenheterna från de tekniska piloterna visar att det är relativt enkelt att utbyta identitetsinformation, men att det är mer komplext att utbyta behörighetsinformation. Det senare har avsevärt större påverkan på verksamhetssystemet och den enskilda tjänsten. Projektet har genomfört ett antal tekniska piloter baserade på samma scenarier som nyttoanalysen. Lidingö stad, Praktikertjänst AB har agerat identitetsleverantörer och Stockholms Läns Landsting, Pulsen AB, UCR kvalitetsregister (Uppsala Clinical Research Center) har agerat tjänsteleverantörer. Vidare har ett långtgående planeringsarbete genomförts med Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting som identitetsleverantörer och Apotekens Service AB och Försäkringskassan som tjänsteleverantörer. Praktiska tester med dessa har dock inte genomförts under projekttiden. Följande pilottester genomfördes: - Pilot 1 Användningsfall (socialt system kommun) Verksamhetssystem, Pulsen Combine - Pilot 2 Användningsfall (landsting - kommun) Samordnad vårdplanering, testmiljö - Pilot 3 Användningsfall (landsting privat vårdgivare) Person-/patientinformation, Praktikertjänst - Pilot 4 Användningsfall (Senior Alert testmiljö) UCR - kvalitetsregister Senior Alert, Palliativa registret 3. Nyttoanalys Den kostnads-/nyttoanalys som projektet genomfört bekräftar att federativa lösningar innebär fördelar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, samt för den personal som arbetar inom området. Analysen har avgränsats till tre system/webbtjänster samt två kommuner (Stockholms stad och Lidingö stad) och ett landsting (Stockholms Läns Landsting). Analysen visar också att cirka tre fjärdedelar av nyttan kan relateras till kommunerna. De nyttor som klart dominerar värderingarna är: - Sparad tid för in- och utloggning - Möjlighet att arbeta parallellt i olika system utan att behöva logga in och ut däremellan Följande nyttor har också identifierats, men inte kvantifierats: - Sparad tid för behörighetsadministration - Sparad tid för personaladministration - Lägre kostnad för att ansluta till externa system - Sparad tid inom säkerhet, genom en PIN-kod och Single Sign-On - Sparad tid inom mobilitet, genom att personal på fältet slipper ta med flera olika id-prylar (kort, dosor, etc.) - Lägre kostnad tack vare färre id-prylar 12 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

13 4. Riskanalys Projektet har genomfört riskanalys samt hindersanalys för realisering av nyttor genom träffar med leverantörer av verksamhetssystem och leverantörer av tjänster och produkter avseende federationslösningar. De kontakter som projektet haft med leverantörerna har verifierat att det redan idag finns flera produkter och tjänster på marknaden för att etablera federativa lösningar. Dock är inte befintliga verksamhetssystem och standardsystem inom kommunsektorn anpassade för federativa lösningar. (Med några få undantag). 5. Omvärldsanalys och nulägeskartläggning Detta är sammanställt för gemensam bakgrund och referens. Projektet har inventerat befintliga identitetsfederationer, såväl nationellt som internationellt. Projektet har beskrivit exempel på hur en identitetsfederation kan fungera i praktiken. Här ingår t.ex. en semantisk och teknisk introduktion till identitetsfederation och protokollet federationsbiljett, SAML. Här hittar man även definitioner och förkortningar för begrepp inom området. PROJEKTETS ERFARENHETER - Projekt och aktiviteter måste fortsätta att genomföras för att få fram krav och specifikationer samt införa funktioner för säkert informationsutbyte inom vårdoch omsorgsområdet - Praktisk samverkan med landstinget och privatvården är nödvändig när det gäller utveckling och implementering av nya gemensamma tjänster - Det måste införas gemensamma standarder för federativ lösning av identifiering och behörighetshantering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård - Projektets resultat bör kommuniceras och förankras hos berörda myndigheter för att utgöra ett stöd för fortsatt utveckling av kravställning vid framtida upphandlingar av system och tjänster vid etablering av federation, samt för att helt enkelt sprida förståelsen och öka implementeringstakten - Allmänna råd, checklistor etc. behöver tas fram för att stödja kommunerna i syfte att utveckla verksamhetsprocesser med IT-stöd som klarar av att hantera säkerhet och integritet för olika aktörer och verksamheter med utgångspunkt i federativa lösningar Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 13

14 FORTSATTA STUDIER För 2011 fortsätter projektet i utvecklad form enligt beskrivningen i Verksamhetsplanen 2011 genom att i praktisk samverkan med landstingen, CeHis och privatvården fortsätta utvecklingen att införa gemensamma standarder för federativ lösning av identifiering och behörighetshantering inom vård och omsorg samt hälsooch sjukvård. Projektledare Projekt 1 Stefan Svensson, IT-strateg, Stockholms stad En federativ lösning innebär inte bara stora kostnadsbesparingar och ökad kvalitet inom vård- och omsorg. Genom att strukturen blir generisk för hela organisationen, ger det också andra möjligheter inom helt andra verksamhetsområden. Stockholms stads trafikkontor överför dagligen alla godkända och beslutade trafikföreskrifter till en rikstäckande databas för trafikföreskrifter. Till Trafikverket skickas alla förändringar i stadens vägnät till den nationella vägdatabasen. Det är viktigt att mottagaren har tillit till att informationen är korrekt. 14 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

15 Projekt 2: Former för en ITförvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän INTRODUKTION Gemensamma IT-system Det finns många IT-applikationer och IT-tjänster som används gemensamt av kommuner och landsting/regioner och förekomsten av huvudmannagränsöverskridande IT-system ökar snabbt. Ofta saknas dock ordnade former för hur finansiering, drift, förvaltning, support och utveckling för parterna ska skötas. Arbetet att sätta upp en organisation är både komplext och tidskrävande. Ofta blir resultatet inte heltäckande med onödiga komplikationer som följd. Det behövs en genomtänkt modell baserad på både teori och empiri som kan användas för att skapa en organisation eller funktion med åtaganden enligt ovan. En mall för en organisationsmodell kan spara mycket tid och resurser som grund för arbetet, även om anpassningar måste göras i varje enskilt fall. Nyttan Nyttan med projektet är: - Snabbt ökad professionalism i kommunernas systemförvaltning, genom direkt tillämpbara modeller och organisationsformer - Minskad risk för tvister om t.ex. kostnader, servicenivåer och ansvarsgränser, genom heltäckande och verifierade avtal - Stora samverkansvinster när huvudmän samverkar under ordnade former - Lägre kostnader per användare, vilket är särskilt viktigt för små kommuner Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 15

16 PROJEKTETS RESULTAT Projektet har tagit fram 6 rapporter med information och specifikationer inom: 1. Omvärldsbeskrivning 2. Gemensam systemförvaltning 3. Samverkansanalys juridiska förutsättningar 4. Praktisk användning 5. Avtalsförslag 6. Förvaltningsmodeller 1. Omvärldsbeskrivning En nulägesbeskrivning av tillståndet i kommunerna baserat på undersökningen 2009 och på i projektet genomförda intervjuer visar tillsammans på: - Brister i kunskaper om systemförvaltning - Endast ett fåtal kommuner tillämpar modeller och organisation för systemförvaltning - Behov av ordnade former för samarbete, samt behov av former för styrning och ledning av resurser i samband med samverkan - Där huvudmän samverkar under ordnade former finns det stora samverkansvinster 2. Gemensam systemförvaltning Specifikationerna preciserar vilka behov en gemensam systemförvaltning måste möta i form av styrning & ledning, juridiska former, ekonomi, kvalitet och ansvar/roller. Rapporten ger också en översikt över olika metoder och beskriver vad systemförvaltning är: - Vilka processer och modeller som finns att tillgå - Exempel på hur en organisation för systemförvaltning ser ut - Beskriver ansvar och roller hos ägare, beställare och leverantörer 3. Samverkansanalys juridiska förutsättningar De olika alternativa samarbetsformerna som finns för gemensam IT-förvaltning beskrivs: interkommunala avtal och företag, gemensam nämnd, kommunalförbund, samäganderätt och ideell förening. Vidare ges stöd vid val av juridisk samverkansform med hjälp av: - Checklistor per organisationsform - Beskrivning av ägande, styrning, finansiering, upphandling, politik och inflytande för respektive juridisk organisationsform - Redogörelse för hur olika speciallagstiftningar som bl.a. LOU, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, patientdatalagen inverkar på val av organisationsform 4. Praktisk användning Här tas de initiala ekonomiska effekterna av samarbete upp. Det gäller startkostnad, tydliggjorda kostnader, samverkansvinster, kostnadsfördelning m m. 16 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

17 De viktigaste framgångsfaktorer för en lyckad IT-förvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän preciseras och beskrivs: - Planering, kommunikation, ledning och styrning, förändringsarbete, nytta, praktisk hjälp och kvalitetssäkring - Lokalisering av verksamhet - Fyra perspektiv: verksamhet, kund, tjänst, avtal 5. Avtalsförslag Ett bibliotek med mallar och förslag på: - Avtal - Förbundsordning - Bolagsordning - Överenskommelse i gemensam nämnd 6. Förvaltningsmodeller Här ges en översikt över ett urval existerande förvaltningsmodeller och metoder som hjälp för att förstå vilka modeller som finns och vad de gör. De olika modellernas beståndsdelar beskrivs också. - Vi har haft stor nytta av det material som togs fram i SKL:s pilotprojekt om gemensam systemförvaltning eftersom vi nu, i enlighet med ett politiskt uppdrag, utreder om det är möjligt att finna gemensamma lösningar för IT drift och support för Lysekils och Munkedals kommuner. - I utredningen har vi använt materialet som en handledning och därigenom fått fram vad som är viktigt att dels ta hänsyn till och dels vad som bör ingå i utredningen. Maria Vikingsson. Chef enheten för IT, information, kvalitet och folkhälsa, Lysekils kommun PROJEKTETS ERFARENHETER Det finns ett stort behov av att få praktisk hjälp kring hur IT-resurser ska kunna delas mellan olika huvudmän. Det är mycket viktigt att genomförande av gemensamma projekt som delas över huvudmannagränser gynnar alla aktörer i samverkan genom att säkerställa att: - Samverkan är välförankrad och möter konkreta behov - Det finns tillräckligt med tid och resurser avsatta för ändamålet - Ansvar utses för att förvalta resultaten i ett långsiktigt perspektiv På ett tidigt stadium bör huvudmännen samarbeta kring framtagning av de processer som inkluderas i samverkansfallet samtidigt som de leverantörer som deltar i praktiska implementeringar bör vara processorienterade. Detta är centralt för att underlätta för andra huvudmän att ta emot och replikera samverkansfallet. Detta kommer att resultera i lägre kostnader och underlättar skapande av gemensam arkitektur och infrastruktur. Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 17

18 FORTSATTA STUDIER För 2011 fortsätter projektet i utvecklad form enligt beskrivningen i Verksamhetsplanen 2011 Utvärdera införanden av regiongemensam organisation för styrning och förvaltning av gemensamma system över huvudmannagränser. Projektet 2011 kommer att kombineras i ett praktiskt genomförande med projektet 4 En länsnod för elektroniska identitetsuppgifter i regional samverkan. Projektledare Projekt 2 Ragnar Ingibergsson, Västkom En av förutsättningarna för att vi ska kunna använda IT fullt ut till nytta för samhället är att de offentliga aktörerna kan samarbete kring ägande, drift och förvaltning av IT system. Men för att kommuner och landsting ska ta till sig nya samarbetsformer krävs att de beslutsfattare som ska driva förändringen ser en direkt och påtaglig verksamhetsnytta. För att projektet verkligen skulle ta fram praktiskt användbara former för en ITförvaltningsorganisation för samverkan mellan olika huvudmän, och inte bara teoretiska upplägg, letade vi tidigt efter en grupp som representerade den mångfald som vi vet finns i landets kommuner och län. Denna spridning ser jag som en av framgångsfaktorerna i projektet, och det stärktes när jag fick följande i min mail efter att jag bett om synpunkter för att förbättra projektets rapporter: - I min kommun har vi bedrivit ett införandeprojekt av ett verksamhetssystem för vård- och omsorg där vi nu har ett system med kvantitet, där vi inte har den kontroll över kvaliteten jag skulle önska, beroende på hur många orsaker som helst som du pekar på. Jag har under en längre tid befunnit mig i en situation där avsaknaden av kunskap om vikten av systematisk förvaltning av system hos förvaltningsledning varit total och jag har stångat pannan blodig många gånger, så jag hade faktiskt lite svårt att vara kritisk till din rapport om det var det du behövde? Er rapport gav mig nämligen till stor del en beskrivning av precis vad jag behövde. 18 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

19 Projekt 3: Säkerhetskrav och specifikationer för informationsutbyte via Internet INTRODUKTION Det faktum att vi idag kommunicerar känslig information över Internet ställer krav på skyddsmekanismer som garanterar att obehöriga inte kan ta del av innehållet. Några praktiska exempel på information som skickas över öppna nätverk är när: - en invånare loggar in på en "Mina sidor"-tjänst - två organisationer utbyter information mellan varandra, t.ex. en kommun som skickar in underlag till Försäkringskassan Ett mål är att invånaren ska kunna styra och förfoga över sin egen information. Det ställer krav också på skyddsnivå för utlämnande och överföring av information. Detta ökande krav på skyddsnivå får som bieffekt att det samtidigt höjer rättssäkerheten för invånaren. Invånarna ska kunna komma åt all information de är berättigade till, men samtidigt ingen annans information. Alla IT-system och e-tjänster har ett skyddsbehov. Genom att applicera tillräckliga skyddsmekanismer i form av kryptering, autentisering (d.v.s kontroll av uppgiven identitet), signering och spårbarhet går det att skydda informationen. För att uppnå och upprätthålla önskvärd nivå för informationssäkerhet vid sådan kommunikation krävs ett strukturerat och enhetligt sätt att arbeta med IT-säkerhetsfrågor. Parterna måste enas om hur informationssäkerheten ska lösas för att kunna utveckla den elektroniska kommunikationen mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata utförare. Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 19

20 IT-säkerhet Bilden beskriver de beståndsdelar som informationssäkerhet består av enligt en standardmodell antagen av bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet har i sitt arbete avgränsats till att i enlighet med bilden omfatta området för Sekretess. Området tar bl.a. upp krypteringsalgoritmer och hantering av krypterings-, och dekrypteringsnycklar. Kryptering av data innebär att informationen blir obrukbar om den trots andra säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller skulle råka hamna i orätta händer ifall mottagaren inte innehar rätt nyckel för dekryptering. Istället för att beskriva enskilda system, plattformar eller kanaler ger projektet en generisk bild av informationssäkerheten utifrån att informationen befinner sig i något av tillstånden Rörelse eller Vila. Projektet visar tre användningsfall där informationen befinner sig i något av ovan nämnda tillstånd. För att hitta rätt säkerhetsnivå och tillhörande lösning, behöver varje verksamhet genomföra en analys av sina olika system och plattformar - informationsklassa dem. Informationsklassningen går bl.a. ut på att man försöker analysera konsekvenserna om informationen skadas, förvanskas eller hamnar i orätta händer. Beroende på hur allvarliga eller omfattande konsekvenserna blir så väljer man rätt nivå på säkerhetslösningen. Projektet har avgränsats när det gäller informationsklassning. 20 Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Federering i praktiken

Federering i praktiken Federering i praktiken IT-forum Stockholms län 26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting 2,1 miljoner invånare Byggstenar för samverkan Informationsklassning Autentisering Katalogsamverkan Identitetsfederering

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

De 16 principerna för samverkan

De 16 principerna för samverkan De 16 principerna för samverkan Syftet med de styrande principerna Kommunerna i Stockholms län värnar om nätneutralitet, autentiseringsneutralitet och federationsneutralitet. Syftet med principerna är

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Rätt informationssäkerhet är A&O vid införande av välfärdsteknologi. Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Nilsson, Certezza

Rätt informationssäkerhet är A&O vid införande av välfärdsteknologi. Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Nilsson, Certezza Rätt informationssäkerhet är A&O vid införande av välfärdsteknologi Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Nilsson, Certezza Området välfärdsteknologi Vilka typer av nya digitala lösningar

Läs mer

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Ett projekt för främjande av samverkan mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning FI 2001/4569 2008-05-12 Päivi Laritz 1 Bakgrund En arbetsgrupp

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation.

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Kommunens vision Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi I korthet SAMverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Metod för klassning av IT-system och E-tjänster

Metod för klassning av IT-system och E-tjänster Metod för klassning av IT-system och E-tjänster IT-FORUM 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Revisionshistorik... 3 2 Klassning av system och E-tjänster... 3 2.1 Säkerhetsnivå 3... 3 2.1.1

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner LRA Utbildning Utbildningsinnehåll Introduktion E-tjänstekort Kortkrav Korttyper Rutiner Nationell ehälsa SITHS en pusselbit i det stora hela E-tjänstekort- kort summering E-tjänstekortet är ett verktyg

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK

INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK OCH ATI-GRUPPEN Ulrika Ringeborn, IT-strateg/Objektägare IT, och Ola Ljungkrona, tekniskt införandestöd Nätverksträff för kontaktpersoner för Ladok

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen 2013-03-28 Vård och omsorg Cecilia Unge Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen Det framgår att hälso- och sjukvården ibland skickar NY medicinsk information via frågasvarsfunktionen

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

E-legitimationsdagen 2013-01-31

E-legitimationsdagen 2013-01-31 E-legitimationsdagen 2013-01-31 Agenda Sambi i korthet Federativ samverkan inom hälsa, vård & omsorg Sambi och Svensk e-legitimation Sambi i korthet Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Praktikfall i vården 2012-10-03

Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikertjänst AB Praktikertjänst är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där de 2120 aktieägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet Affärsområde

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer