Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Nilsson Kind (C) Catharina Carlsson (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Kristina Thorvaldsson, planeringschef, 127 Frida Håkansson, planarkitekt, 128 Peter Rydell, projektledare, Paul Herbertsson, mark- och planeringschef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , , , 129 1(38)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(38)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 27 mars Information om byggnation på Sjöudden 128 Information om översiktsplan för Åryd Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen 133 Fullmakt för chefsjuristen 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård 138 Genomförandeavtal för World trade center 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Utdragsbestyrkande 4(38)

5 147 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 148 Redovisning av medborgarförslag där beslutanderätten har överlåtits Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelsen Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser 151 Införande av shoppingbiljett 152 Bidrag till projektet "En annan värld är möjlig" 153 Anmälan av skrivelse angående mottagande av ensamkommande barn Utdragsbestyrkande 5(38)

6 127 Information om byggnation på Sjöudden Kristina Thorvaldsson, planeringschef, informerar om läget i planerandet av byggnation på Sjöudden. Efter den workshop som tidigare anordnats har nu en skiss tagits fram över hur bebyggelsestrukturen skulle kunna se ut. Förslaget innebär att vissa partier av området lämnas orörda och att byggnation främst fokuseras till området vid gamla vattenverket. Utdragsbestyrkande 6(38)

7 128 Information om översiktsplan för Åryd Frida Håkansson, planarkitekt, informerar om de synpunkter som inkommit på samrådsförslaget till översiktsplan för Åryd och om hur utställningsförslaget kommer att se ut. Beslut om utställning tas av arbetsutskottet 3 april. Utdragsbestyrkande 7(38)

8 129 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef, informerar om att Växjö Lakers och Östers IF inkommit med skrivelser om att låna mer pengar från kommunen. Patric Svensson (FP) informerar om att han närvarat i ett möte med kommundelsrådet i Lammhult där det bland annat diskuterades hur man kan använda tekniken från mobilsamåkningsprojektet i Tolg i andra sammanhang. Carin Högstedt (V) informerar om att Sveriges kommuner och landsting har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur en ny kommunallag kan se ut. Per Schöldberg (C) informerar om att han varit i kontakt med stiftelsen Braåsbyggen för att diskutera hur stiftelsens kvarvarande medel kan användas så att stiftelsen sedan ska kunna upplösas. Utdragsbestyrkande 8(38)

9 130 Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati Dnr KS/2012:107 Arbetsutskottets beslut Ombudet får i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning Disposition av föreningens vinst enligt balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag till årsavgift för medlemmarna Styrelsens förslag till arvode åt styrelsen och revisorerna Institutet för lokal och regional demokrati har kallat till ordinarie föreningsstämma. Kommunstyrelsen har tidigare utsett ombud till stämman men inte gett något röstningsuppdrag. Utdragsbestyrkande 9(38)

10 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun Dnr KS/2012:188 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Reservationer Gunnar Storbjörk (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Byggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Sköldbucklan 18, Hov, Växjö kommun, till kommunstyrelsen för samråd. Planens syfte är att möjliggöra ny byggnation på privat fastighet längst Karlavägen, där det idag finns en nerlagd handelsträdgård, med växthus, boningshus, ett antal uthus och förråd samt en större byggnad. Dessa befintliga hus är i dåligt skick. Förslaget möjliggör ny bebyggelse med åtta nya friliggande villor med våningshöjd max två våningar. Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Området bör erbjudas fjärrvärme anslutning till Växjö kommuns fjärrvärmenät. Utdragsbestyrkande 10(38)

11 131 fortsättning Bo Frank (M): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 11(38)

12 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen Dnr KS/2012:252 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen återkallar fullmakt för kommunjuristen Louise Jeppson given i KS 259/ Kommunstyrelsen återkallar från och med 1 maj 2012 fullmakt för stadsjuristen Jan Bengtsson given i KS 93/1997. Kommunjuristen Louise Jeppson slutade sin anställning i kommunen den sista september 2011 och stadsjuristen Jan Bengtsson gick i pension vid årsskiftet 2011/2012. Stadsjuristen har sedan dess innehaft en timanställning som stadsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en ny chefsjurist tillträder 1 maj och att Jan Bengtssons fullmakt av praktiska skäl därför inte bör återkallas förrän från och med chefsjuristens tillträde. Utdragsbestyrkande 12(38)

13 133 Fullmakt för chefsjuristen Dnr KS/2012:253 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger fullmakt åt chefsjuristen Magnus Bengtsson eller den han sätter i sitt ställe, att vid domstolar och övriga myndigheter utföra Växjö kommuns talan, bevaka de mål och ärenden som angår kommunen samt motta stämning och annan delgivning för kommunens räkning. Magnus Bengtsson tillträder 1 maj 2012 en tjänst vid kommunkansliet som chefsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för den nya chefsjuristen. Utdragsbestyrkande 13(38)

14 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Dnr KS/2012:241 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av koncernens skuldportfölj per 31 december Växjö kommunföretag AB (VKAB) redovisar skuldportföljen för VKABkoncernen per den 31 december Enligt finanspolicyn ska skuldportföljen redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKAB-koncernens totala låneskuld uppgick till Mkr. Om man tar hänsyn till nettoeffekten av koncernkontot (tillgångar minus skulder på koncernkontot) blir skulden Mkr, en ökning med 19 Mkr under Utdragsbestyrkande 14(38)

15 135 Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation Dnr KS/2012:133 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetsfunktionen köper och bekostar 11 st RAKEL-terminaler för att förbättra förutsättningen för kommunens interna kriskommunikation. Den årliga abonnemangskostnaden ska betalas av respektive förvaltning och bolag med undantag för Stadsbyggnadskontoret och Vidéum, som bedömer sig sakna behov av RAKEL i samband med allvarlig händelse eller kris. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fastställa rutiner för förvaring och handhavande av terminalerna. RAKEL-systemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och används av allt fler kommuner i vardagen, för jourberedskap och i kris. Mot bakgrund av 2011 års risk- och sårbarhetsanalys där den interna kommunikationen i kommunen identifierats som en sårbarhet, beslöt Kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag att föreslå åtgärder för att upprätthålla kommunikation vid en krissituation. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en övergripande sambandsanalys har genomförts avseende kommunal verksamhet (ej räddningstjänst). I denna föreslås att det i de förvaltningar och bolag där det föreligger ett samverkansbehov med krisledningsstab, ska finnas minst en RAKEL-terminal. Utdragsbestyrkande 15(38)

16 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö Dnr KS/2012:246 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering (TRV:s avtalsnummer 20242) där markköp inom bangården i Växjö regleras mellan Växjö kommun och Trafikverket till en kostnad av kr. I enlighet med planprogram för Växjö Stationsområde samt avtal mellan Trafikverket, Regionförbundet och Växjö kommun, beträffande ombyggnad av bangården ska kommunen förvärva mark som inte längre ska användas för järnvägsändamål. Den förvärvade marken ska nyttjas för exploatering på såväl södra som norra sidan av den ombyggda bangården. Kommunfullmäktige har 328/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna avtal om markförvärv samt avtal om genomförande av bangårdsombyggnaden. Avtalen ska vara tecknade innan detaljplan för Södra station kan antas. Kommunchefen har i en skrivelse den14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslag till avtal överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Trafikverket och Växjö kommun innebärande att kommunen förvärvar ca m2, varav 3300 m2 på norra sidan och 8500 m2 söder om bangården. Detta avtal utgör också grund för slutligt godkännande av genomförandeavtal för ombyggnad av bangården. Utdragsbestyrkande 16(38)

17 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård Dnr KS/2011:648 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal, daterat , avseende ombyggnad av Växjö bangård. Kommunfullmäktige har i 251/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna genomförandeavtal avseende ombyggnad av Växjö bangård. Före godkännande ska avtal vara tecknat med Trafikverket om överlåtelse av mark som ej skall användas till järnvägsändamål. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avtal har tecknats med Trafikverket varigenom kommunen förvärvar ca m 2 mark som ska nyttjas för exploatering söder och norr om den ombyggda bangården. Utdragsbestyrkande 17(38)

18 138 Genomförandeavtal för World trade center Dnr KS/2012:245 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner bifogat förslag till genomförandeavtal gällande byggande av World Trade Center inom Växjö Stationsområde. Byggnadsnämnden har i beslut överlämnat förslag till detaljplan för Södra Station till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse mellan S Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecenter. Innan detaljplanen antas ska genomförandeavtal för byggande av World Trade Center godkännas av kommunfullmäktige. För intilliggande bostadskvarter ska genomförandeavtal tecknas innan marken försäljs till exploatör. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kärnhem AB och Växjö kommun innebärande att kommunen försäljer mark för uppförande av byggnad som ska rymma World Trade Center samt parkeringsanläggning för WTC:s behov jämte ytterligare ca 125 p-platser avsedda för allmänt nyttjande. Utdragsbestyrkande 18(38)

19 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet Dnr KS/2011:11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet. 2. Från antagande undantas två bostadskvarter särskilt markerade på tillhörande plankarta. 3. Förutsättningar för exploatering av kvarter som undantas från antagande ska studeras vidare i särskilt detaljplaneärende. Byggnadsnämnden har i 2011/175 överlämnat förslag till detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar tre kvarter för bostadsbebyggelse mellan Södra Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecentrum. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att då genomförandeavtal för exploatering av de två västligaste bostadskvarteren ännu inte tecknats, måste dessa två bostadskvarter undantas när detaljplanen antas. Till grund för antagande och genomförande av detaljplanen ligger följande avtal: Genomförandeavtal Växjö bangård, godkänt av kommunstyrelsen. Förvärv av mark från Trafikverket, godkänt av kommunstyrelsen. Genomförandeavtal för byggande av World Trade Center, godkänt av kommunfullmäktige. För kvarvarande bostadskvarter kommer genomförandeavtal att tecknas innan marken försäljs till exploatör. Utdragsbestyrkande 19(38)

20 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 Dnr KS/2012:259 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 20,4 ha av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (SF 2009/144). Fastigheterna är belägna söder om Södra Bergundasjön och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastighet Bergunda 8:3. Säljare är Sveaskog förvaltnings AB. Fastigheterna är intressanta då de ger Växjö kommun rådighet över marken för den tänkta Södra länkens sträckning samt för dess placering i anslutning till Södra Bergundasjön och fastigheten Bergunda 8:3. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att fastigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 20,4 ha, mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor. Förvärvet sker via fastighetsreglering. Utdragsbestyrkande 20(38)

21 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget Dnr KS/2012:236 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 25,2 ha av fastigheten Växjö 11:49 och del av Växjö 11:40 mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt köpekontrakt. Fastigheterna är belägna norr och öster om sjön Trummen och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastigheter Växjö 11:46 och Växjö 11:50. Fastigheterna är intressanta för kommunen p.g.a. sitt stadsnära läge och då de ger möjlighet att anta och genomföra detaljplanen Flamman 1 mm, Öster, Växjö kommun. Detaljplanen upprättas i första hand för att möjliggöra för Veab att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. För att möjliggöra den nämnda utbyggnaden och för att uppnå en rationell och flexibel bränslehantering krävs bl.a. en ny anslutningsväg till riksväg 27. Denna anslutningsväg är planerad på fastigheten Växjö 11:49. Planläggningen medför även att verksamhetsmark tillskapas på denna fastighet. Växjö kommun har även ett behov av att använda del av Växjö 11:40 till magasin för dagvattenhantering. Vidare medför köpet att naturliga fastighetsgränser skapas mellan Växjö kommun och Kronobergs läns landsting. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att f astigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 25,2 ha, mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor. Utdragsbestyrkande 21(38)

22 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 Dnr KS/2011:284 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Växjö Fastighetsförvaltning AB har i samarbete med referensgrupper från samtliga berörda intressenter projekterat förfrågningsunderlag för totalentreprenad avseende tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon. Tillbyggnadsarea är 1200 m 2 och ombyggnadsarea i anslutande befintliga lokaler 140 m 2. Byggstart planeras till sommaren 2012 och byggnationen ska stå klar till sommaren Kommunchefen har i en skrivelse den 15 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att avsiktsförklaringen avger en investeringskostnad på 21 mkr och en tillkommande hyra på 2,2 mkr/år första året. Växjö kommun kommer att hyra ca 6500 hyllmeter till en hyreskostnad av ca 70 % av den totala tillkommande hyran för tillbyggnaden. Hyreskostnaden finns med i verksamhetsplan för 2013 och 2014 under kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Utdragsbestyrkande 22(38)

23 142 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(38)

24 143 Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris Dnr KS/2012:75 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Kommunfullmäktige har inrättat Växjö kommuns mångfaldspris. För priset måste finnas bestämmelser som anger hur och när det ska delas ut. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till bestämmelser för mångfaldspriset samt förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunfullmäktige hemställer att fritidsnämnden upphäver sitt mångfaldspris i syfte att skapa genomslagskraft och tydlighet för det nya priset bör kommunfullmäktige samtidigt hemställa att fritidsnämndens upphäver sitt Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 24(38)

25 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän Dnr KS/2012:124 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen upphäver den rutin som beslutats av kommunstyrelsen i 107/2009 angående yttrande till försvarsmakten vid ansökan till hemvärnet, med anledning av att nämnden för arbete och välfärd i fortsättningen ska avge dessa yttranden. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att vid en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ta bort den delegation som rör yttrande över hemvärnsmän. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunstyrelsen: Under rubriken Uppgifter enligt speciallagstiftning ska bisatsen [ ] samt avger yttranden enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). strykas. 2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd: Under rubriken Nämnden ska ansvara för kommuns uppgifter enligt: görs tillägget - yttrande till försvarsmakten vid antagande av hemvärnsmän enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). Hemvärnsförordningen (1997:146), 5, anger att Försvarsmakten får anta personal till Hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon ska tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att försvarsmakten inte har krav på Utdragsbestyrkande 25(38)

26 144 fortsättning kommunen att göra kontroll mot landstinget, något som sker idag. Detta föranleder ett behov av förändring och förenkling av kommunens interna rutin som idag bygger på att säkerhetschefen har delegation på att avge yttranden. Utdragsbestyrkande 26(38)

27 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter Dnr KS/2011:628 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Polismyndigheten i Kronobergs län, Närpolisområde Växjö har i en skrivelse daterad den 7 juni 2011 framfört förslag, att Växjö kommun i vissa delar ska Utdragsbestyrkande 27(38)

28 145 fortsättning ändra de lokala ordningsföreskrifterna. I skrivelsen anför Polismyndigheten att texten om alkoholförtäringsförbud i 11 i ordningsföreskrifterna är otydlig vad avser vilka alkoholhaltiga drycker som omfattas av lagen. Polisen föreslår även att området där alkoholförtäringsförbud idag råder ska utökas till att även omfatta Evedals fritidsområde. Slutligen föreslår polismyndigheten att det område i Växjö city som idag omfattas av tillståndsplikt avseende ambulerande försäljning ska utökas. Kommunchefen har i en skrivelse den 15 november 2011 lämnat ett förslag till beslut för det fall att kommunfullmäktige godkänner polismyndighetens förslag på ändringar. Kommunjuristen har i en skrivelse den 14 november 2011 kommenterat ändringsförslagen. Brottsförebyggande rådet har vid sitt möte den 1 februari 2011 yttrat sig över förslaget. Rådet ställer sig positiv till polisens förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Utdragsbestyrkande 28(38)

29 145 fortsättning Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Charlotta Svanberg (S): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Västra Esplanaden, Västergatan, Bäckgatan, Klostergatan, Kungsgatan, Kronobergsgatan, Sandgärdsgatan, Norrgatan, Nygatan samt på Teatertorget, Stortorget och Båtsmanstorget. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Utdragsbestyrkande 29(38)

30 145 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 30(38)

31 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Dnr KS/2012:70 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Gullvi Strååt och Rose-Marie Holmqvist föreslår i en motion, den 21 januari 2012, att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att reservera lämplig tomt för framtida byggnation av ny räddningstjänststation. Kommunchefen har i en skrivelse den 8 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att man för att strategiskt kunna förvärva mark behöver mer preciserad information om lägen, ytbehov och typer av anläggningar som behövs för en ny station. Detta utreds lämpligen först av Räddningstjänsten. Yrkanden Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 31(38)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer