Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Nilsson Kind (C) Catharina Carlsson (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Kristina Thorvaldsson, planeringschef, 127 Frida Håkansson, planarkitekt, 128 Peter Rydell, projektledare, Paul Herbertsson, mark- och planeringschef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , , , 129 1(38)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(38)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 27 mars Information om byggnation på Sjöudden 128 Information om översiktsplan för Åryd Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen 133 Fullmakt för chefsjuristen 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård 138 Genomförandeavtal för World trade center 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Utdragsbestyrkande 4(38)

5 147 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 148 Redovisning av medborgarförslag där beslutanderätten har överlåtits Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelsen Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser 151 Införande av shoppingbiljett 152 Bidrag till projektet "En annan värld är möjlig" 153 Anmälan av skrivelse angående mottagande av ensamkommande barn Utdragsbestyrkande 5(38)

6 127 Information om byggnation på Sjöudden Kristina Thorvaldsson, planeringschef, informerar om läget i planerandet av byggnation på Sjöudden. Efter den workshop som tidigare anordnats har nu en skiss tagits fram över hur bebyggelsestrukturen skulle kunna se ut. Förslaget innebär att vissa partier av området lämnas orörda och att byggnation främst fokuseras till området vid gamla vattenverket. Utdragsbestyrkande 6(38)

7 128 Information om översiktsplan för Åryd Frida Håkansson, planarkitekt, informerar om de synpunkter som inkommit på samrådsförslaget till översiktsplan för Åryd och om hur utställningsförslaget kommer att se ut. Beslut om utställning tas av arbetsutskottet 3 april. Utdragsbestyrkande 7(38)

8 129 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef, informerar om att Växjö Lakers och Östers IF inkommit med skrivelser om att låna mer pengar från kommunen. Patric Svensson (FP) informerar om att han närvarat i ett möte med kommundelsrådet i Lammhult där det bland annat diskuterades hur man kan använda tekniken från mobilsamåkningsprojektet i Tolg i andra sammanhang. Carin Högstedt (V) informerar om att Sveriges kommuner och landsting har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur en ny kommunallag kan se ut. Per Schöldberg (C) informerar om att han varit i kontakt med stiftelsen Braåsbyggen för att diskutera hur stiftelsens kvarvarande medel kan användas så att stiftelsen sedan ska kunna upplösas. Utdragsbestyrkande 8(38)

9 130 Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati Dnr KS/2012:107 Arbetsutskottets beslut Ombudet får i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning Disposition av föreningens vinst enligt balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag till årsavgift för medlemmarna Styrelsens förslag till arvode åt styrelsen och revisorerna Institutet för lokal och regional demokrati har kallat till ordinarie föreningsstämma. Kommunstyrelsen har tidigare utsett ombud till stämman men inte gett något röstningsuppdrag. Utdragsbestyrkande 9(38)

10 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun Dnr KS/2012:188 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Reservationer Gunnar Storbjörk (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Byggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Sköldbucklan 18, Hov, Växjö kommun, till kommunstyrelsen för samråd. Planens syfte är att möjliggöra ny byggnation på privat fastighet längst Karlavägen, där det idag finns en nerlagd handelsträdgård, med växthus, boningshus, ett antal uthus och förråd samt en större byggnad. Dessa befintliga hus är i dåligt skick. Förslaget möjliggör ny bebyggelse med åtta nya friliggande villor med våningshöjd max två våningar. Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Området bör erbjudas fjärrvärme anslutning till Växjö kommuns fjärrvärmenät. Utdragsbestyrkande 10(38)

11 131 fortsättning Bo Frank (M): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 11(38)

12 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen Dnr KS/2012:252 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen återkallar fullmakt för kommunjuristen Louise Jeppson given i KS 259/ Kommunstyrelsen återkallar från och med 1 maj 2012 fullmakt för stadsjuristen Jan Bengtsson given i KS 93/1997. Kommunjuristen Louise Jeppson slutade sin anställning i kommunen den sista september 2011 och stadsjuristen Jan Bengtsson gick i pension vid årsskiftet 2011/2012. Stadsjuristen har sedan dess innehaft en timanställning som stadsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en ny chefsjurist tillträder 1 maj och att Jan Bengtssons fullmakt av praktiska skäl därför inte bör återkallas förrän från och med chefsjuristens tillträde. Utdragsbestyrkande 12(38)

13 133 Fullmakt för chefsjuristen Dnr KS/2012:253 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger fullmakt åt chefsjuristen Magnus Bengtsson eller den han sätter i sitt ställe, att vid domstolar och övriga myndigheter utföra Växjö kommuns talan, bevaka de mål och ärenden som angår kommunen samt motta stämning och annan delgivning för kommunens räkning. Magnus Bengtsson tillträder 1 maj 2012 en tjänst vid kommunkansliet som chefsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för den nya chefsjuristen. Utdragsbestyrkande 13(38)

14 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Dnr KS/2012:241 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av koncernens skuldportfölj per 31 december Växjö kommunföretag AB (VKAB) redovisar skuldportföljen för VKABkoncernen per den 31 december Enligt finanspolicyn ska skuldportföljen redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKAB-koncernens totala låneskuld uppgick till Mkr. Om man tar hänsyn till nettoeffekten av koncernkontot (tillgångar minus skulder på koncernkontot) blir skulden Mkr, en ökning med 19 Mkr under Utdragsbestyrkande 14(38)

15 135 Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation Dnr KS/2012:133 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetsfunktionen köper och bekostar 11 st RAKEL-terminaler för att förbättra förutsättningen för kommunens interna kriskommunikation. Den årliga abonnemangskostnaden ska betalas av respektive förvaltning och bolag med undantag för Stadsbyggnadskontoret och Vidéum, som bedömer sig sakna behov av RAKEL i samband med allvarlig händelse eller kris. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fastställa rutiner för förvaring och handhavande av terminalerna. RAKEL-systemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och används av allt fler kommuner i vardagen, för jourberedskap och i kris. Mot bakgrund av 2011 års risk- och sårbarhetsanalys där den interna kommunikationen i kommunen identifierats som en sårbarhet, beslöt Kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag att föreslå åtgärder för att upprätthålla kommunikation vid en krissituation. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en övergripande sambandsanalys har genomförts avseende kommunal verksamhet (ej räddningstjänst). I denna föreslås att det i de förvaltningar och bolag där det föreligger ett samverkansbehov med krisledningsstab, ska finnas minst en RAKEL-terminal. Utdragsbestyrkande 15(38)

16 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö Dnr KS/2012:246 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering (TRV:s avtalsnummer 20242) där markköp inom bangården i Växjö regleras mellan Växjö kommun och Trafikverket till en kostnad av kr. I enlighet med planprogram för Växjö Stationsområde samt avtal mellan Trafikverket, Regionförbundet och Växjö kommun, beträffande ombyggnad av bangården ska kommunen förvärva mark som inte längre ska användas för järnvägsändamål. Den förvärvade marken ska nyttjas för exploatering på såväl södra som norra sidan av den ombyggda bangården. Kommunfullmäktige har 328/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna avtal om markförvärv samt avtal om genomförande av bangårdsombyggnaden. Avtalen ska vara tecknade innan detaljplan för Södra station kan antas. Kommunchefen har i en skrivelse den14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslag till avtal överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Trafikverket och Växjö kommun innebärande att kommunen förvärvar ca m2, varav 3300 m2 på norra sidan och 8500 m2 söder om bangården. Detta avtal utgör också grund för slutligt godkännande av genomförandeavtal för ombyggnad av bangården. Utdragsbestyrkande 16(38)

17 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård Dnr KS/2011:648 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal, daterat , avseende ombyggnad av Växjö bangård. Kommunfullmäktige har i 251/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna genomförandeavtal avseende ombyggnad av Växjö bangård. Före godkännande ska avtal vara tecknat med Trafikverket om överlåtelse av mark som ej skall användas till järnvägsändamål. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avtal har tecknats med Trafikverket varigenom kommunen förvärvar ca m 2 mark som ska nyttjas för exploatering söder och norr om den ombyggda bangården. Utdragsbestyrkande 17(38)

18 138 Genomförandeavtal för World trade center Dnr KS/2012:245 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner bifogat förslag till genomförandeavtal gällande byggande av World Trade Center inom Växjö Stationsområde. Byggnadsnämnden har i beslut överlämnat förslag till detaljplan för Södra Station till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse mellan S Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecenter. Innan detaljplanen antas ska genomförandeavtal för byggande av World Trade Center godkännas av kommunfullmäktige. För intilliggande bostadskvarter ska genomförandeavtal tecknas innan marken försäljs till exploatör. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kärnhem AB och Växjö kommun innebärande att kommunen försäljer mark för uppförande av byggnad som ska rymma World Trade Center samt parkeringsanläggning för WTC:s behov jämte ytterligare ca 125 p-platser avsedda för allmänt nyttjande. Utdragsbestyrkande 18(38)

19 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet Dnr KS/2011:11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet. 2. Från antagande undantas två bostadskvarter särskilt markerade på tillhörande plankarta. 3. Förutsättningar för exploatering av kvarter som undantas från antagande ska studeras vidare i särskilt detaljplaneärende. Byggnadsnämnden har i 2011/175 överlämnat förslag till detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar tre kvarter för bostadsbebyggelse mellan Södra Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecentrum. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att då genomförandeavtal för exploatering av de två västligaste bostadskvarteren ännu inte tecknats, måste dessa två bostadskvarter undantas när detaljplanen antas. Till grund för antagande och genomförande av detaljplanen ligger följande avtal: Genomförandeavtal Växjö bangård, godkänt av kommunstyrelsen. Förvärv av mark från Trafikverket, godkänt av kommunstyrelsen. Genomförandeavtal för byggande av World Trade Center, godkänt av kommunfullmäktige. För kvarvarande bostadskvarter kommer genomförandeavtal att tecknas innan marken försäljs till exploatör. Utdragsbestyrkande 19(38)

20 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 Dnr KS/2012:259 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 20,4 ha av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (SF 2009/144). Fastigheterna är belägna söder om Södra Bergundasjön och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastighet Bergunda 8:3. Säljare är Sveaskog förvaltnings AB. Fastigheterna är intressanta då de ger Växjö kommun rådighet över marken för den tänkta Södra länkens sträckning samt för dess placering i anslutning till Södra Bergundasjön och fastigheten Bergunda 8:3. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att fastigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 20,4 ha, mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor. Förvärvet sker via fastighetsreglering. Utdragsbestyrkande 20(38)

21 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget Dnr KS/2012:236 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 25,2 ha av fastigheten Växjö 11:49 och del av Växjö 11:40 mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt köpekontrakt. Fastigheterna är belägna norr och öster om sjön Trummen och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastigheter Växjö 11:46 och Växjö 11:50. Fastigheterna är intressanta för kommunen p.g.a. sitt stadsnära läge och då de ger möjlighet att anta och genomföra detaljplanen Flamman 1 mm, Öster, Växjö kommun. Detaljplanen upprättas i första hand för att möjliggöra för Veab att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. För att möjliggöra den nämnda utbyggnaden och för att uppnå en rationell och flexibel bränslehantering krävs bl.a. en ny anslutningsväg till riksväg 27. Denna anslutningsväg är planerad på fastigheten Växjö 11:49. Planläggningen medför även att verksamhetsmark tillskapas på denna fastighet. Växjö kommun har även ett behov av att använda del av Växjö 11:40 till magasin för dagvattenhantering. Vidare medför köpet att naturliga fastighetsgränser skapas mellan Växjö kommun och Kronobergs läns landsting. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att f astigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 25,2 ha, mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor. Utdragsbestyrkande 21(38)

22 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 Dnr KS/2011:284 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Växjö Fastighetsförvaltning AB har i samarbete med referensgrupper från samtliga berörda intressenter projekterat förfrågningsunderlag för totalentreprenad avseende tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon. Tillbyggnadsarea är 1200 m 2 och ombyggnadsarea i anslutande befintliga lokaler 140 m 2. Byggstart planeras till sommaren 2012 och byggnationen ska stå klar till sommaren Kommunchefen har i en skrivelse den 15 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att avsiktsförklaringen avger en investeringskostnad på 21 mkr och en tillkommande hyra på 2,2 mkr/år första året. Växjö kommun kommer att hyra ca 6500 hyllmeter till en hyreskostnad av ca 70 % av den totala tillkommande hyran för tillbyggnaden. Hyreskostnaden finns med i verksamhetsplan för 2013 och 2014 under kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Utdragsbestyrkande 22(38)

23 142 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(38)

24 143 Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris Dnr KS/2012:75 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Kommunfullmäktige har inrättat Växjö kommuns mångfaldspris. För priset måste finnas bestämmelser som anger hur och när det ska delas ut. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till bestämmelser för mångfaldspriset samt förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunfullmäktige hemställer att fritidsnämnden upphäver sitt mångfaldspris i syfte att skapa genomslagskraft och tydlighet för det nya priset bör kommunfullmäktige samtidigt hemställa att fritidsnämndens upphäver sitt Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 24(38)

25 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän Dnr KS/2012:124 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen upphäver den rutin som beslutats av kommunstyrelsen i 107/2009 angående yttrande till försvarsmakten vid ansökan till hemvärnet, med anledning av att nämnden för arbete och välfärd i fortsättningen ska avge dessa yttranden. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att vid en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ta bort den delegation som rör yttrande över hemvärnsmän. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunstyrelsen: Under rubriken Uppgifter enligt speciallagstiftning ska bisatsen [ ] samt avger yttranden enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). strykas. 2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd: Under rubriken Nämnden ska ansvara för kommuns uppgifter enligt: görs tillägget - yttrande till försvarsmakten vid antagande av hemvärnsmän enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). Hemvärnsförordningen (1997:146), 5, anger att Försvarsmakten får anta personal till Hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon ska tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att försvarsmakten inte har krav på Utdragsbestyrkande 25(38)

26 144 fortsättning kommunen att göra kontroll mot landstinget, något som sker idag. Detta föranleder ett behov av förändring och förenkling av kommunens interna rutin som idag bygger på att säkerhetschefen har delegation på att avge yttranden. Utdragsbestyrkande 26(38)

27 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter Dnr KS/2011:628 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Polismyndigheten i Kronobergs län, Närpolisområde Växjö har i en skrivelse daterad den 7 juni 2011 framfört förslag, att Växjö kommun i vissa delar ska Utdragsbestyrkande 27(38)

28 145 fortsättning ändra de lokala ordningsföreskrifterna. I skrivelsen anför Polismyndigheten att texten om alkoholförtäringsförbud i 11 i ordningsföreskrifterna är otydlig vad avser vilka alkoholhaltiga drycker som omfattas av lagen. Polisen föreslår även att området där alkoholförtäringsförbud idag råder ska utökas till att även omfatta Evedals fritidsområde. Slutligen föreslår polismyndigheten att det område i Växjö city som idag omfattas av tillståndsplikt avseende ambulerande försäljning ska utökas. Kommunchefen har i en skrivelse den 15 november 2011 lämnat ett förslag till beslut för det fall att kommunfullmäktige godkänner polismyndighetens förslag på ändringar. Kommunjuristen har i en skrivelse den 14 november 2011 kommenterat ändringsförslagen. Brottsförebyggande rådet har vid sitt möte den 1 februari 2011 yttrat sig över förslaget. Rådet ställer sig positiv till polisens förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Utdragsbestyrkande 28(38)

29 145 fortsättning Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Charlotta Svanberg (S): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Västra Esplanaden, Västergatan, Bäckgatan, Klostergatan, Kungsgatan, Kronobergsgatan, Sandgärdsgatan, Norrgatan, Nygatan samt på Teatertorget, Stortorget och Båtsmanstorget. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Utdragsbestyrkande 29(38)

30 145 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 30(38)

31 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Dnr KS/2012:70 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Gullvi Strååt och Rose-Marie Holmqvist föreslår i en motion, den 21 januari 2012, att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att reservera lämplig tomt för framtida byggnation av ny räddningstjänststation. Kommunchefen har i en skrivelse den 8 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att man för att strategiskt kunna förvärva mark behöver mer preciserad information om lägen, ytbehov och typer av anläggningar som behövs för en ny station. Detta utreds lämpligen först av Räddningstjänsten. Yrkanden Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 31(38)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-08-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats A-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer