Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Nilsson Kind (C) Catharina Carlsson (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Kristina Thorvaldsson, planeringschef, 127 Frida Håkansson, planarkitekt, 128 Peter Rydell, projektledare, Paul Herbertsson, mark- och planeringschef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , , , 129 1(38)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(38)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 27 mars Information om byggnation på Sjöudden 128 Information om översiktsplan för Åryd Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen 133 Fullmakt för chefsjuristen 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård 138 Genomförandeavtal för World trade center 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Utdragsbestyrkande 4(38)

5 147 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 148 Redovisning av medborgarförslag där beslutanderätten har överlåtits Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelsen Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser 151 Införande av shoppingbiljett 152 Bidrag till projektet "En annan värld är möjlig" 153 Anmälan av skrivelse angående mottagande av ensamkommande barn Utdragsbestyrkande 5(38)

6 127 Information om byggnation på Sjöudden Kristina Thorvaldsson, planeringschef, informerar om läget i planerandet av byggnation på Sjöudden. Efter den workshop som tidigare anordnats har nu en skiss tagits fram över hur bebyggelsestrukturen skulle kunna se ut. Förslaget innebär att vissa partier av området lämnas orörda och att byggnation främst fokuseras till området vid gamla vattenverket. Utdragsbestyrkande 6(38)

7 128 Information om översiktsplan för Åryd Frida Håkansson, planarkitekt, informerar om de synpunkter som inkommit på samrådsförslaget till översiktsplan för Åryd och om hur utställningsförslaget kommer att se ut. Beslut om utställning tas av arbetsutskottet 3 april. Utdragsbestyrkande 7(38)

8 129 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef, informerar om att Växjö Lakers och Östers IF inkommit med skrivelser om att låna mer pengar från kommunen. Patric Svensson (FP) informerar om att han närvarat i ett möte med kommundelsrådet i Lammhult där det bland annat diskuterades hur man kan använda tekniken från mobilsamåkningsprojektet i Tolg i andra sammanhang. Carin Högstedt (V) informerar om att Sveriges kommuner och landsting har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur en ny kommunallag kan se ut. Per Schöldberg (C) informerar om att han varit i kontakt med stiftelsen Braåsbyggen för att diskutera hur stiftelsens kvarvarande medel kan användas så att stiftelsen sedan ska kunna upplösas. Utdragsbestyrkande 8(38)

9 130 Röstningsuppdrag till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med institutet för lokal och regional demokrati Dnr KS/2012:107 Arbetsutskottets beslut Ombudet får i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning Disposition av föreningens vinst enligt balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag till årsavgift för medlemmarna Styrelsens förslag till arvode åt styrelsen och revisorerna Institutet för lokal och regional demokrati har kallat till ordinarie föreningsstämma. Kommunstyrelsen har tidigare utsett ombud till stämman men inte gett något röstningsuppdrag. Utdragsbestyrkande 9(38)

10 131 Yttrande över detaljplan Sköldbucklan 18 Hov i Växjö kommun Dnr KS/2012:188 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Reservationer Gunnar Storbjörk (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Byggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Sköldbucklan 18, Hov, Växjö kommun, till kommunstyrelsen för samråd. Planens syfte är att möjliggöra ny byggnation på privat fastighet längst Karlavägen, där det idag finns en nerlagd handelsträdgård, med växthus, boningshus, ett antal uthus och förråd samt en större byggnad. Dessa befintliga hus är i dåligt skick. Förslaget möjliggör ny bebyggelse med åtta nya friliggande villor med våningshöjd max två våningar. Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Området bör erbjudas fjärrvärme anslutning till Växjö kommuns fjärrvärmenät. Utdragsbestyrkande 10(38)

11 131 fortsättning Bo Frank (M): Arbetsutskottet tillstyrker samrådsförslaget till detaljplan Sköldbucklan 18 Hov, Växjö kommun med följande synpunkter: Lokalgatan borde utredas mer. Varje fastighet har garage, men området saknar gästparkeringar, vilket kan bidra till svårframkomlighet på gatan. Vidare bör plats för miljöhuset visas på illustrationen. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 11(38)

12 132 Återkallelse av fullmakter för kommunjuristen och stadsjuristen Dnr KS/2012:252 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen återkallar fullmakt för kommunjuristen Louise Jeppson given i KS 259/ Kommunstyrelsen återkallar från och med 1 maj 2012 fullmakt för stadsjuristen Jan Bengtsson given i KS 93/1997. Kommunjuristen Louise Jeppson slutade sin anställning i kommunen den sista september 2011 och stadsjuristen Jan Bengtsson gick i pension vid årsskiftet 2011/2012. Stadsjuristen har sedan dess innehaft en timanställning som stadsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en ny chefsjurist tillträder 1 maj och att Jan Bengtssons fullmakt av praktiska skäl därför inte bör återkallas förrän från och med chefsjuristens tillträde. Utdragsbestyrkande 12(38)

13 133 Fullmakt för chefsjuristen Dnr KS/2012:253 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger fullmakt åt chefsjuristen Magnus Bengtsson eller den han sätter i sitt ställe, att vid domstolar och övriga myndigheter utföra Växjö kommuns talan, bevaka de mål och ärenden som angår kommunen samt motta stämning och annan delgivning för kommunens räkning. Magnus Bengtsson tillträder 1 maj 2012 en tjänst vid kommunkansliet som chefsjurist. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för den nya chefsjuristen. Utdragsbestyrkande 13(38)

14 134 Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj Dnr KS/2012:241 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av koncernens skuldportfölj per 31 december Växjö kommunföretag AB (VKAB) redovisar skuldportföljen för VKABkoncernen per den 31 december Enligt finanspolicyn ska skuldportföljen redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKAB-koncernens totala låneskuld uppgick till Mkr. Om man tar hänsyn till nettoeffekten av koncernkontot (tillgångar minus skulder på koncernkontot) blir skulden Mkr, en ökning med 19 Mkr under Utdragsbestyrkande 14(38)

15 135 Inköp av Rakel-enheter för kriskommunikation Dnr KS/2012:133 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetsfunktionen köper och bekostar 11 st RAKEL-terminaler för att förbättra förutsättningen för kommunens interna kriskommunikation. Den årliga abonnemangskostnaden ska betalas av respektive förvaltning och bolag med undantag för Stadsbyggnadskontoret och Vidéum, som bedömer sig sakna behov av RAKEL i samband med allvarlig händelse eller kris. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fastställa rutiner för förvaring och handhavande av terminalerna. RAKEL-systemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och används av allt fler kommuner i vardagen, för jourberedskap och i kris. Mot bakgrund av 2011 års risk- och sårbarhetsanalys där den interna kommunikationen i kommunen identifierats som en sårbarhet, beslöt Kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag att föreslå åtgärder för att upprätthålla kommunikation vid en krissituation. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en övergripande sambandsanalys har genomförts avseende kommunal verksamhet (ej räddningstjänst). I denna föreslås att det i de förvaltningar och bolag där det föreligger ett samverkansbehov med krisledningsstab, ska finnas minst en RAKEL-terminal. Utdragsbestyrkande 15(38)

16 136 Förvärv av mark från Trafikverket på stationsområdet i Växjö Dnr KS/2012:246 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering (TRV:s avtalsnummer 20242) där markköp inom bangården i Växjö regleras mellan Växjö kommun och Trafikverket till en kostnad av kr. I enlighet med planprogram för Växjö Stationsområde samt avtal mellan Trafikverket, Regionförbundet och Växjö kommun, beträffande ombyggnad av bangården ska kommunen förvärva mark som inte längre ska användas för järnvägsändamål. Den förvärvade marken ska nyttjas för exploatering på såväl södra som norra sidan av den ombyggda bangården. Kommunfullmäktige har 328/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna avtal om markförvärv samt avtal om genomförande av bangårdsombyggnaden. Avtalen ska vara tecknade innan detaljplan för Södra station kan antas. Kommunchefen har i en skrivelse den14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslag till avtal överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Trafikverket och Växjö kommun innebärande att kommunen förvärvar ca m2, varav 3300 m2 på norra sidan och 8500 m2 söder om bangården. Detta avtal utgör också grund för slutligt godkännande av genomförandeavtal för ombyggnad av bangården. Utdragsbestyrkande 16(38)

17 137 Genomförandeavtal för Växjö Bangård Dnr KS/2011:648 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal, daterat , avseende ombyggnad av Växjö bangård. Kommunfullmäktige har i 251/2011 bemyndigat kommunstyrelsen att godkänna genomförandeavtal avseende ombyggnad av Växjö bangård. Före godkännande ska avtal vara tecknat med Trafikverket om överlåtelse av mark som ej skall användas till järnvägsändamål. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avtal har tecknats med Trafikverket varigenom kommunen förvärvar ca m 2 mark som ska nyttjas för exploatering söder och norr om den ombyggda bangården. Utdragsbestyrkande 17(38)

18 138 Genomförandeavtal för World trade center Dnr KS/2012:245 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner bifogat förslag till genomförandeavtal gällande byggande av World Trade Center inom Växjö Stationsområde. Byggnadsnämnden har i beslut överlämnat förslag till detaljplan för Södra Station till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse mellan S Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecenter. Innan detaljplanen antas ska genomförandeavtal för byggande av World Trade Center godkännas av kommunfullmäktige. För intilliggande bostadskvarter ska genomförandeavtal tecknas innan marken försäljs till exploatör. Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kärnhem AB och Växjö kommun innebärande att kommunen försäljer mark för uppförande av byggnad som ska rymma World Trade Center samt parkeringsanläggning för WTC:s behov jämte ytterligare ca 125 p-platser avsedda för allmänt nyttjande. Utdragsbestyrkande 18(38)

19 139 Antagande av detaljplan för Växjö 10:15 Centrum i Växjö - Södra Stationsområdet Dnr KS/2011:11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet. 2. Från antagande undantas två bostadskvarter särskilt markerade på tillhörande plankarta. 3. Förutsättningar för exploatering av kvarter som undantas från antagande ska studeras vidare i särskilt detaljplaneärende. Byggnadsnämnden har i 2011/175 överlämnat förslag till detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar tre kvarter för bostadsbebyggelse mellan Södra Järnvägsgatan och den ombyggda bangården. Vidare ingår mark för uppförande av World Trade Center samt angöringsplats till resecentrum. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att då genomförandeavtal för exploatering av de två västligaste bostadskvarteren ännu inte tecknats, måste dessa två bostadskvarter undantas när detaljplanen antas. Till grund för antagande och genomförande av detaljplanen ligger följande avtal: Genomförandeavtal Växjö bangård, godkänt av kommunstyrelsen. Förvärv av mark från Trafikverket, godkänt av kommunstyrelsen. Genomförandeavtal för byggande av World Trade Center, godkänt av kommunfullmäktige. För kvarvarande bostadskvarter kommer genomförandeavtal att tecknas innan marken försäljs till exploatör. Utdragsbestyrkande 19(38)

20 140 Förvärv av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 Dnr KS/2012:259 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 20,4 ha av fastigheterna Dänningelanda 3:3, 4:2 samt 5:2 mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (SF 2009/144). Fastigheterna är belägna söder om Södra Bergundasjön och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastighet Bergunda 8:3. Säljare är Sveaskog förvaltnings AB. Fastigheterna är intressanta då de ger Växjö kommun rådighet över marken för den tänkta Södra länkens sträckning samt för dess placering i anslutning till Södra Bergundasjön och fastigheten Bergunda 8:3. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att fastigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 20,4 ha, mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundratusen ( ) kronor. Förvärvet sker via fastighetsreglering. Utdragsbestyrkande 20(38)

21 141 Förvärv av fastigheten del av 11:40 och del av 11:49 från landstinget Dnr KS/2012:236 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar ett område om ca 25,2 ha av fastigheten Växjö 11:49 och del av Växjö 11:40 mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor jämte villkor i övrigt enligt köpekontrakt. Fastigheterna är belägna norr och öster om sjön Trummen och gränsar bl.a. mot Växjö kommuns fastigheter Växjö 11:46 och Växjö 11:50. Fastigheterna är intressanta för kommunen p.g.a. sitt stadsnära läge och då de ger möjlighet att anta och genomföra detaljplanen Flamman 1 mm, Öster, Växjö kommun. Detaljplanen upprättas i första hand för att möjliggöra för Veab att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. För att möjliggöra den nämnda utbyggnaden och för att uppnå en rationell och flexibel bränslehantering krävs bl.a. en ny anslutningsväg till riksväg 27. Denna anslutningsväg är planerad på fastigheten Växjö 11:49. Planläggningen medför även att verksamhetsmark tillskapas på denna fastighet. Växjö kommun har även ett behov av att använda del av Växjö 11:40 till magasin för dagvattenhantering. Vidare medför köpet att naturliga fastighetsgränser skapas mellan Växjö kommun och Kronobergs läns landsting. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att f astigheterna har värderats av oberoende värderingsman och Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa dessa, ca 25,2 ha, mot en köpeskilling om fjorton miljoner ( ) kronor. Utdragsbestyrkande 21(38)

22 142 Tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 Dnr KS/2011:284 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Växjö Fastighetsförvaltning AB har i samarbete med referensgrupper från samtliga berörda intressenter projekterat förfrågningsunderlag för totalentreprenad avseende tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon. Tillbyggnadsarea är 1200 m 2 och ombyggnadsarea i anslutande befintliga lokaler 140 m 2. Byggstart planeras till sommaren 2012 och byggnationen ska stå klar till sommaren Kommunchefen har i en skrivelse den 15 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att avsiktsförklaringen avger en investeringskostnad på 21 mkr och en tillkommande hyra på 2,2 mkr/år första året. Växjö kommun kommer att hyra ca 6500 hyllmeter till en hyreskostnad av ca 70 % av den totala tillkommande hyran för tillbyggnaden. Hyreskostnaden finns med i verksamhetsplan för 2013 och 2014 under kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner tillbyggnad av arkivlokaler i kvarteret Pinnmon 1 i Växjö för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 20,9 mkr och med en tillkommande hyra på ca 2,22 mkr/år år 1, i enlighet med av Kommunstyrelsen godkänd avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Kulturparken Småland AB/Stiftelsen Smålands museum, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Landstinget Kronoberg. Utdragsbestyrkande 22(38)

23 142 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(38)

24 143 Bestämmelser för Växjö kommuns Mångfaldspris Dnr KS/2012:75 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Kommunfullmäktige har inrättat Växjö kommuns mångfaldspris. För priset måste finnas bestämmelser som anger hur och när det ska delas ut. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till bestämmelser för mångfaldspriset samt förslag till beslut. I skrivelsen föreslås att kommunfullmäktige hemställer att fritidsnämnden upphäver sitt mångfaldspris i syfte att skapa genomslagskraft och tydlighet för det nya priset bör kommunfullmäktige samtidigt hemställa att fritidsnämndens upphäver sitt Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige antar bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris daterade Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Utdragsbestyrkande 24(38)

25 144 Ny rutin för yttrande över hemvärnsmän Dnr KS/2012:124 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen upphäver den rutin som beslutats av kommunstyrelsen i 107/2009 angående yttrande till försvarsmakten vid ansökan till hemvärnet, med anledning av att nämnden för arbete och välfärd i fortsättningen ska avge dessa yttranden. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att vid en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ta bort den delegation som rör yttrande över hemvärnsmän. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunstyrelsen: Under rubriken Uppgifter enligt speciallagstiftning ska bisatsen [ ] samt avger yttranden enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). strykas. 2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd: Under rubriken Nämnden ska ansvara för kommuns uppgifter enligt: görs tillägget - yttrande till försvarsmakten vid antagande av hemvärnsmän enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146). Hemvärnsförordningen (1997:146), 5, anger att Försvarsmakten får anta personal till Hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon ska tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att försvarsmakten inte har krav på Utdragsbestyrkande 25(38)

26 144 fortsättning kommunen att göra kontroll mot landstinget, något som sker idag. Detta föranleder ett behov av förändring och förenkling av kommunens interna rutin som idag bygger på att säkerhetschefen har delegation på att avge yttranden. Utdragsbestyrkande 26(38)

27 145 Ändring av lokala ordningsföreskrifter Dnr KS/2011:628 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Polismyndigheten i Kronobergs län, Närpolisområde Växjö har i en skrivelse daterad den 7 juni 2011 framfört förslag, att Växjö kommun i vissa delar ska Utdragsbestyrkande 27(38)

28 145 fortsättning ändra de lokala ordningsföreskrifterna. I skrivelsen anför Polismyndigheten att texten om alkoholförtäringsförbud i 11 i ordningsföreskrifterna är otydlig vad avser vilka alkoholhaltiga drycker som omfattas av lagen. Polisen föreslår även att området där alkoholförtäringsförbud idag råder ska utökas till att även omfatta Evedals fritidsområde. Slutligen föreslår polismyndigheten att det område i Växjö city som idag omfattas av tillståndsplikt avseende ambulerande försäljning ska utökas. Kommunchefen har i en skrivelse den 15 november 2011 lämnat ett förslag till beslut för det fall att kommunfullmäktige godkänner polismyndighetens förslag på ändringar. Kommunjuristen har i en skrivelse den 14 november 2011 kommenterat ändringsförslagen. Brottsförebyggande rådet har vid sitt möte den 1 februari 2011 yttrat sig över förslaget. Rådet ställer sig positiv till polisens förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden, samt offentlig plats inom utritat område på Evedal. Utdragsbestyrkande 28(38)

29 145 fortsättning Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning inom rutnätsstaden krävs polismyndighetens tillstånd. Med rutnätsstaden menas området som avgränsas av Liedbergsgatan, Norra Esplanaden, Södra Järnvägsgatan och Linnégatan. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Charlotta Svanberg (S): Kommunfullmäktige beslutar att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun innebärande att paragraferna 11 och 12 får följande lydelse: 11 Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket, och ett område öster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 1 c, 2 e och 3 a 3 e. 12 För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Västra Esplanaden, Västergatan, Bäckgatan, Klostergatan, Kungsgatan, Kronobergsgatan, Sandgärdsgatan, Norrgatan, Nygatan samt på Teatertorget, Stortorget och Båtsmanstorget. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt Willans Park. Utdragsbestyrkande 29(38)

30 145 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 30(38)

31 146 Motion om planering för framtida byggnation av ny räddningstjänststation i Växjö tätort Dnr KS/2012:70 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Gullvi Strååt och Rose-Marie Holmqvist föreslår i en motion, den 21 januari 2012, att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att reservera lämplig tomt för framtida byggnation av ny räddningstjänststation. Kommunchefen har i en skrivelse den 8 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att man för att strategiskt kunna förvärva mark behöver mer preciserad information om lägen, ytbehov och typer av anläggningar som behövs för en ny station. Detta utreds lämpligen först av Räddningstjänsten. Yrkanden Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte är lämpligt att reservera en tomt för en ny räddningstjänststation förrän räddningstjänsten utrett de specifika behov som finns av läge, ytbehov med mera. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 31(38)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats Växjö Energi AB Tid Kl. 09:00 10:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer