Eventmarknadsföringens ingredienser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eventmarknadsföringens ingredienser"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen, Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare: Anna Aggeryd Jessica de Hevesy Cecilia Öhrner Handledare: Nazeem Seyed-Mohamed

2 Förord Denna magisteruppsats har skrivits vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet under andra halvan av höstterminen Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som har tagit sig tid till att träffa samt tala med oss och bistått med värdefull information. Vi vill även tacka vår handledare Nazeem Seyed-Mohamed, vår seminariegrupp och opponenter. Anna, Cecilia, Jessica 2

3 Abstract Title: Authors: Department: Supervisor: Language: Key words: Ingredients of Eventmarketing a study of event-marketing in different lines of business Anna Aggeryd, Jessica de Hevesy, Cecilia Öhrner Department of Business Studies, Uppsala University Nazeem Seyed-Mohamed Swedish Event marketing, effects of interaction, brand name, competitive strategy, industrial networks Event marketing (EM) is a phenomenon that developed during the 1990;s. EM could be described as something that happens when marketing becomes a part of a physical meeting. Today, both companies and organizations in different lines of businesses use EM as a part of their marketing strategy. This paper is written on behalf of the company Space Production AB. The main objective of the study is to investigate the purpose that EM plays in different companies' marketing strategies. We have investigated a number of factors that we believe are important when companies design their EM. The focus lies on which type of EM companies use and furthermore what lies behind the choice of these activities. We also wanted to identify how the network is organized as a prerequisite for this type of marketing. The reason for this is to give Space Production knowledge of the causes for EM. Through a qualitative survey, mainly interviews, we have analyzed the collected information with the assistance of our model based on four theories. Our results are that for most companies it could be profitable to collaborate with an event firm. We believe that Space Production should focus on one type of EM as well as focus on a few lines of businesses and work as a consultant in those particular areas. If Space Production can show that they have specialist knowledge in a few areas it will be easier for companies to trust them and let go of the control. We don t consider companies' competitive strategies and its effects on EM to have a considerable impact on each other. 3

4 Sammanfattning Titel: Författare: Institution: Handledare: Språk: Nyckelord: Eventmarknadsföringens ingredienser en studie i olika branschers eventmarknadsföring Anna Aggeryd, Jessica de Hevesy, Cecilia Öhrner Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet Nazeem Seyed-Mohamed Svenska Eventmarknadsföring, interaktionseffekter, varumärke, konkurrensstrategier, industriella nätverk Eventmarknadsföring (EM) är ett fenomen som växte fram under 1990-talet och handlar i stora drag om vad som händer när marknadsföringen blir en del av ett fysiskt möte; ansikte mot ansikte med målgruppen. EM används idag av företag och organisationer i olika branscher av varierande storlek. Vi skrev denna uppsats på uppdrag av Space Production, med syftet att utreda vilken roll EM spelar i företags marknadsföring. Vi har undersökt ett antal utvalda faktorer som vi anser vara betydelsefulla när företag utformar sin EM. Vi har fokuserat på vilken typ av EM de utvalda företagen använder sig av samt vilka faktorer som ligger bakom valet av dessa aktiviteter. Vidare ville vi identifiera hur nätverket med aktörer, aktiviteter och resurser är uppbyggt som en förutsättning för denna marknadsföring. Detta för att ge Space Production en bred kunskap om de bakomliggande faktorerna till hur EM används av företag samt om hur de bör positionera sig. Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metod. Den empiriska informationen är inhämtad genom intervjuer med nio företag. Vi har sedan analyserat informationen utifrån den modell vi sammanställt från de teorier vi utgått ifrån. Utifrån analysen är slutsatsen att för de flesta företag kan det vara givande att ha ett samarbete med en eventbyrå. Detta för att byrån förmodligen har en bred kunskap om den marknad företaget verkar på och kan ta fram rätt resurser. Vi tror att Space Production bör fokusera på en typ av inriktning inom EM och fungera som konsult inom detta område. Kan Space Production 4

5 visa att de har bransch- och specialistkunskaper inom EM blir det enklare för företagen att lita på deras arbete och släppa kontrollen. Vad beträffar ett företags konkurrensstrategi och dess påverkan på EM tror vi inte att dessa två har särskilt stor påverkan på varandra. 5

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion Inledning Bakgrund Eventmarknadsföring Syfte och målsättningar med eventmarknadsföring Olika former av eventmarknadsföring Space Production AB Problemdiskussion Syfte Tidigare forskning Metod Val av forskningsstrategi Kritik mot forskningsstrategin Datainsamling Litteratur Primär och sekundärdata Kritik mot valet av teoretiskt ramverk Urval av företag/respondenter Kritik mot urvalet Intervjuförfarandet Kritik mot intervjuförfarandet Tillförlitlighet Teori A model of industrial networks Aktörer Aktiviteter Resurser Nätverket Varumärket och EM Varumärkeskapital Varumärkeslojalitet Varumärkesmedvetenhet Upplevd kvalitet Varumärkesassociationer EM som en del av företagets konkurrensstrategi EM och kostnadsledarskap EM och differentiering EM och fokusering Evenemanget som plattform för interaktion Interaktion och dess effekter Analysmodell Empiri I detta avsnitt har vi sammanställt den information vi insamlat genom våra intervjuer Företag i bilbranschen Daimler AG Audi AG

7 4.2 Företag i alkoholbranschen Berntson Brands AB Carlsberg Läkemedel och sjukvård Pfizer Siemens Healthcare Företag i bemannings och rekryteringsbranschen Adecco Plus Care Dagligvaror Cloetta AB Analys Faktor: Eventmarknadsföringens påverkan på varumärkeskapitalet Företag i bilbranschen Företag i alkoholbranschen Läkemedel & Sjukvårdsbranschen Bemannings och rekryteringsbranschen Dagligvaruhandel Faktor: Eventmarknadsföringens påverkan på konkurrensstrategier Faktor: Interaktion och dess effekter Företag i bilbranschen Företag i alkoholbranschen Läkemedel & Sjukvård Bemannings och rekryteringsbranschen Dagligvaruhandel Nätverkets uppbyggnad: Aktörer, Aktiviteter och Resurser Slutdiskussion och slutsats Förslag till vidare forskning Referenser Böcker Elektroniska Källor (world wide web) Artiklar Personliga intervjuer E postintervjuer Telefonintervjuer Skypeintervjuer Bilagor Bilaga 1: Frågor till samtliga företag

8 1 Introduktion Detta kapitel avser introducera läsaren till begreppet eventmarknadsföring (EM) och hur detta har utvecklats utifrån den klassiska marknadsföringen. Dess syfte och målsättningar diskuteras samt olika former av fenomenet EM. Vidare följer en beskrivning av det uppdragsgivande företaget Space Production. 1.1 Inledning Utbudet av mediekanaler är idag större än någonsin och det har därför blivit allt viktigare för företagen att diversifiera sin marknadsföring för att nå ut till konsumenterna. Marknadsföringsmixen är exempelvis ett konkurrensverktyg många företag använder för att kunna skilja sin produkt eller erbjudande från konkurrenternas. Idag har många produktkategorier nått sin mognadsfas, något som innebär att det finns ett större utbud än efterfrågan på vissa produkter (Behrer & Larsson, 1998:54). På dagens marknader är det därför svårt att skapa mervärde för sina produkter genom de 4 P: na (pris, produkt, plats och promotion), något som Behrer & Larsson (1998:57) beskriver som en urholkad marketing mix. Det kvarvarande vapnet i marknadsföringsmixen, ett verktyg som inte har försvagats på samma sätt som ovanstående, är promotion. Promotion, reklam i vardagstal, har blivit leverantörernas viktigaste medel för att bygga efterfrågan och för att förstärka sina varumärken. (Behrer & Larsson, 1998:60-61). Behrer & Larsson (1998) menar att förutsättningarna för många företags marknadsföring idag har förändrats, då företagen möter en minskad och fragmenterad konsumtion, ett ökat och fragmenterat medieutbud, konsumenter som blivit mer kritiska mot reklam, samt att konsumenterna ställer allt högre krav på företagens engagemang i frågor utanför dess egna marknadsföringsmiljö. EM är ett verktyg som på många vis kan möta dessa nya krav, vilket kan förklara dess stora framväxt. EM är inte svaret på alla företags marknadsföringsproblem, men den kan tillföra många nya aspekter i företags marknadsföring (Behrer & Larsson, 1998:75-76). EM är ett fenomen som växte fram under 1990-talet och handlar i stora drag om vad som händer när marknadsföringen blir en del av ett fysiskt möte (Behrer & Larsson, 1998:11). Om ett event är genomtänkt och professionellt utfört kan det bli ett värdefullt komplement till andra kommunikationskanaler. Det ger då möjlighet att skapa en långsiktig relation till målgruppen och öppnar upp för att kommunicera med flera sinnen. Marknadsföringen ska förhoppningsvis också leda till att förändra beteenden hos konsumenten 8

9 och fördjupa relationer, istället för att bara vara en händelse för stunden (Lanner & Söderberg, 2006:10). 1.2 Bakgrund Eventmarknadsföring EM används idag av företag och organisationer i olika branscher av varierande storlek. Begreppet EM anspelar på det personliga mötet, att utnyttja önskan till att kommunicera med målgruppen och inbegripa ett flertal sinnen (Lanner och Söderberg, 2006:137). Idag när kommunikationskanalerna har växt i antal har det blivit upp till den som tar emot budskapet om denne vill lyssna eller inte. För att lyckas nå ut till mediemättade konsumenter måste företag hitta nya smarta vägar som talar till konsumentens känslor och förnuft, och som även upplevs tilltalande (Parment, 2008:175). En upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Sponsring- och eventföreningen, 2009). EM är ett förhållandevis kostnadseffektivt sätt att nå ut till nya såväl som befintliga kunder, samt utveckla långsiktiga relationer med den tänkta målgruppen (Behrer & Larsson 1998:140). Dock kan metoden uppfattas som dyr då den till exempel kräver hyror, arbetsstyrka och resor (SmartBiz, 2009). EM innefattar många olika delar som kan bestå av egna event, sponsring och/eller mässor. Sponsring handlar om att en part betalar för kommersiella privilegier att dra nytta av en sammankoppling med exempelvis en annan person, en verksamhet eller ett event (Sponsringsoch Eventföreningen, 2009). Det finns många anledningar till varför företag väljer att sponsra, de två huvudsakliga anledningarna är att öka varumärkets kännedom samt skapa, stärka eller ändra varumärkets image. Om någon önskar öka varumärkets kännedom vill denna gärna exponera märket till en så stor målgrupp som möjligt (Gwinner & Eaton, 1999). Sponsring är mycket effektivt och relativt billigt när ett namn, logga eller varumärke ska inarbetas hos någon (Grönkvist, 1985:56). Mässor är en konstellation av olika grunddrag såsom försäljning och informationsöverföring. Genom att företag deltar i olika mässor kan de locka till sig en stor målgrupp såväl som interagera med kunden på ett djupare plan. Ett eget event medverkar till att avsändaren blir mer distinkt än vid sponsring och kan därför ses som ett bättre sätt att skapa relationer (Behrer & Larsson, 1998). Då det inte finns andra alternativ att tillgå eller om företaget önskar ha ökad kontroll, kan ett eget event vara enda lösningen. Det finns dock en del 9

10 kritik mot anordnande av egna event, såsom svårigheten att locka till sig folk då eventet är nytt och oprövat, samt kostnaden av att anordna något på egen hand (Behrer & Larsson, 1998:202) Syfte och målsättningar med eventmarknadsföring Det finns många anledningar till att investera i event. Vissa företag vill kommunicera med blivande konsumenter via eventet genom att skapa intresse och uppståndelse kring varumärket. Andra ser EM som ett medel för att skapa image vilket är det mest förekommande syftet. Vidare kan EM skapa större produktkännedom och likaväl fungera som drivkraft i ett företags marknadsföring. Somliga önskar använda metoden för att införskaffa kapital till välgörande ändamål, till exempel medel till forskning. Slutligen kan EM användas som marknadsundersökning. Med detta menas att eventet agerar som ett test där man kan skaffa sig uppslag och tankar för att senare kunna utföra en större lansering (Behrer & Larsson, 1998:28-32) Olika former av eventmarknadsföring Action marketing är en ofta förekommande form av EM som påträffas i butiksmiljöer eller köpcentrum med dagligvaror där kunden kan känna sig delaktig. Action Marketing innebär levande möten med kunderna där företaget kan visa upp eller demonstrera sin produkt. Det innefattar även sampling, det vill säga utdelning av produktprover till kunderna så att de kan utforska produktens kvaliteter såsom smak, lukt, doft, eller liknande. Det är av stor vikt att varan delas ut vid det perfekta tillfället för att nå rätt målgrupp när de är i behov av produkten. Action Marketing är ett bra verktyg för att mäta resultat, öka försäljningen av en vara eller lansera en ny produkt (Lanner & Söderberg, 2006:33-34). Uttrycket Action Marketing kan beskrivas som olika kommunikationsaktiviteter som har till avsikt att inspirera och påverka köparen i det sista skedet av utvärderingsprocessen, alltså då denna genomgår ett inköp. I detta skede kan olika metoder såsom varuprover och kuponger påverka köparens beslut (Behrer & Larsson, 1998:108). Trafikskapande EM innebär att dra till sig folk och skapa trafik där produkten demonstreras för att skapa kundkontakter. Exempel på detta kan vara en bokaffär som lockar till sig kunder genom att erbjuda signerade böcker av en författare inne i butiken eller en mässmonter som erbjuder något av värde. Nivån på eventen varierar, men det är viktigt att kunden känner att de får ut något av att bege sig till evenemanget (Lanner & Söderberg, 2006:36). Tredimensionell marknadsföring handlar om att skapa ett intresse genom installationer. Företag använder denna typ för att exempelvis stärka eller skapa en viss image. Ett exempel på ett event 10

11 som väckte mycket uppmärksamhet var Gevalias luftballong som flög in i Sergels Torg och visade företagets tagline när du får oväntat besök (Lanner och Söderberg, 2006:38). Installationerna ska gärna vara okonventionella, kreativa och uppseendeväckande. Tredimensionella budskap är mycket uppsökande och syns ofta på vältrafikerade platser såsom mötesplatser inne i stadskärnor. Dessa bidrar till att skapa word of mouth (Behrer & Larsson, 1998: ). Imageskapande events är nära relaterat till sponsring. Om ett företag önskar skapa eller stärka sin image kan det ske genom att vistas i en viss miljö för att förknippas med särskilda begrepp, värderingar eller händelser. Genom att sponsra en festival eller evenemang kan de skapa den image som de önskas förknippas med och därmed attrahera den avsedda målgruppen. Genom långsiktiga och relativt omfattande insatser samt ett uppbyggande av relationer kan företaget därmed associeras med önskade företeelser, beteenden och/eller uppskattningar (Lanner & Söderberg, 2006:39-40). Relationskapande marknadsföring innefattar olika former av event. Denna typ av marknadsföring används mest inom exempelvis business to business marketing, intern marknadsföring samt information till media (Behrer & Larsson, 1998:117). Genom att arrangera event skapas och utvecklas personliga möten där nya kontakter kan knytas. Alla möten och events kan egentligen ses som relationskapande marknadsföring och ska därför vårdas och ses efter. Eftersom mötena är personliga kan man inte se efter för många kunder på samma gång. Förtroende skapas utifrån personliga möten och utan detta förtroende kan inte djupare relationer genereras. Alla företag strävar inte efter långsiktiga relationer men för vissa branscher är dock de långvariga relationerna mycket betydelsefulla. Det kostar mycket och tar tid att vårda en relation och därmed krävs det mycket av företaget vid dessa aktiviteter (Lanner & Söderberg, 2006:41). 11

12 Figur 1: Kategoriseringsmodell för EM (Behrer & Larsson, 1998:207) Space Production AB Space Production är ett svenskägt familjeföretag med huvudsäte i Västra Frölunda, Göteborg. Företaget grundades 1992 men bytte namn 2008 från Rang Exhibition AB till Space Production AB. Företaget assisterar andra företag med att skapa mässor och events genom att ansvara för de praktiska aspekterna av mässprojektet, det vill säga allt från management, skisser, montering på plats till logistik och förvaring (Space Production, 2009). Många gånger arbetar de tillsammans med en eventbyrå där denna utvecklar och utformar idén gällande hur exempelvis en mässa ska se ut. Därefter tar Space Production fram den praktiska lösningen (Edanius, 2009). Space Production har cirka 70 anställda i Sverige samt ett mindre kontor i Singapore där 10 personer arbetar. Av de personer som är anställda i Sverige arbetar 25 som projektledare, 20 med snickeriverksamhet, 8 med text och bild och resterande är ute på fältet där de bygger upp mässmontrar och liknande. Företaget är marknadsledande inom sin bransch i Sverige med en kraftig tillväxt på cirka 20 % de senaste åren. De producerar, tar fram lösningar samt utför ungefär 200 mässor och projekt varje år. Cirka två tredjedelar av dessa är mässor utanför Skandinavien. Målet är att producera högkvalitativa mässor och event som är anpassade efter kundernas önskemål (Edanius, 2009). Exempel på företag som idag finns i Space Productions kundregister är AstraZeneca, American Express, AB Volvo, Volvo Penta, SKF, Skanska, Absolut Vodka, Luftfartsverket, Ericsson och Puma (Space Production, 2009). Space Production har en relativt stor kundbas och enligt Robert Edanius (2009), Space Production, är kunderna i de flesta fall mycket lojala. På grund av den höga lojaliteten från kundernas sida har företaget ansett att det inte funnits något behov av omfattande marknadsföring. Edanius (2009) nämner dock att finanskrisen har minskat det 12

13 kapital som kunderna tidigare avsatt till att investera i mässor och events. I och med detta menar Edanius (2009) att det ligger i tiden för Space Production att ägna sig åt mer aktiv marknadsföring. Med en ökad marknadsföring hoppas företaget kunna vinna potentiella kunder men även behålla de gamla. I dagsläget har flertalet kunder funnit Space Production genom referenser från andra företag. De annonserar även i eventtidningar och ringer runt till kunder utifrån så kallade utställarlistor (Edanius, 2009). 1.3 Problemdiskussion Space Production är ett företag som idag har inriktat sig på de praktiska aspekterna av EM. Detta innebär att de sköter aktiviteter såsom management, logistik, skisser och montering, utifrån en redan utformad idé. Idag är inte Space Production aktiva i det initiala skedet, då idén kring projektet tas fram. I framtiden vill de utveckla denna aspekt för att kunna skapa ett mervärde kring sina tjänster. De vill kunna vara med från början till slut i utvecklandet av evenemangen och bidra med den kunskap och kompetens som efterfrågas. De vill att kunderna ska förknippa dem med kunskap eftersom de tror att detta är viktigt för att vinna förtroende hos kunden. Eftersom EM har blivit en allt väsentligare del av många företags marknadsföringsstrategier, vill Space Production vinna mer kunskap och öka sin förståelse över hur olika branscher tänker och agerar och varför de använder sig av EM. För att kunna förstå sina befintliga och potentiella kunder anser vi att det krävs kunskap om vilket önskat syfte EM har bland företag, samt vilka effekter ett företag önskar att uppnå med den valda EM. För att skapa en bild av detta har vi valt att undersöka nio välrenommerade företag inom fem olika branscher. Detta ska utredas genom att besvara följande frågeställningar: Hur bedriver olika företag sin eventmarknadsföring? Hur ska Space Production positionera sig i ett nätverk för att besvara företags behov av eventmarknadsföring? 1.4 Syfte Vi ämnar utreda hur Space Productions potentiella kunder använder EM idag och varför. Vi kommer att fokusera på vilken typ av EM de utvalda företagen använder sig av samt vilka faktorer som ligger bakom valet av dessa aktiviteter. Vidare vill vi identifiera hur det nätverk som skapas mellan Space Production och företagets kunder är uppbyggt som en förutsättning för hur Space Production ska positionera sig. 13

14 1.5 Tidigare forskning Eventmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen som till stor del har uppstått i och med ett fragmenterat medieutbud. Det finns en del tidigare forskning att tillgå i ämnet och vår angreppsvinkel är därför inte helt unik i sin utformning. Studien har dock gjorts på uppdrag av ett företag med ett visst behov, vilket rättfärdigar vårt val av syfte och frågeställning. Studien är också intressant med hänsyn till marknadsföringsverktygets växande framfart. 14

15 2 Metod Vi kommer i detta kapitel förklara hur vi gått tillväga i det arbete som ligger till grund för denna studie. Vi kommer att gå igenom val av forskningsstrategi, datainsamling, urval av respondenter, intervjuförfarandet och studiens tillförlitlighet. Vi tar även upp kritik mot forskningsstrategin, urval av respondenter samt intervjuförfarandet. 2.1 Val av forskningsstrategi En studie kan antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. En kvalitativ studie karakteriseras av ett socialt tankesätt där forskaren tolkar hur individerna upplever omgivningen. Kontext, flexibilitet och process är viktiga begrepp när en kvalitativ studie genomförs. Forskarens jobb kan sägas vara att beskriva något utifrån en annan persons uppfattning. En kvantitativ studie har däremot ett naturvetenskapligt förhållningsätt. Utifrån insamlad kvantitativ data ska forskaren pröva teorier, istället för att skapa dem (Bryman, 2001). I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ strategi. Kvalitativa metoder har en förmåga att ge en helhetsbild av en situation då de istället för att mäta delar av en situation genom att samla kvantitativ data, resulterar i en mer fullständig bild. På så vis får undersökaren möjlighet att förstå det totala sambandet i en bestämd situation (Seymour, 1992:47). Vi ämnar att utifrån ett antal faktorer beskriva varför företag använder sig av EM, samt de bakomliggande motiven till detta. Vi vill att företagen med egna ord ska berätta hur de ser på sin EM och vad det är de försöker kommunicera till sina kunder. Med en kvalitativ studie begränsas inte svarsmöjligheterna och svaren blir därför lättare att tillämpa till vårt syfte och vår problemformulering. Därför anser vi att det är ett krav för denna studie att vi ger våra respondenter full möjlighet att motivera sina svar utan begränsningar såsom olika svarsalternativ Kritik mot forskningsstrategin Det finns också nackdelar med att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi. Undersökaren kan hamna på sidospår från problemet då denne fokuserar mer på själva tekniken. Det är därför viktigt att ha en uppfattning om huruvida svaren är relevanta och inte fastna i till exempel en serie av varför det frågor. Det kan också vara ett problem att undersökaren övertolkar svaren då denne vill få fram en dimension av dem som inte existerar. Denne måste därför undvika hårddragna tolkningar utan validitet. Den kanske svåraste aspekten i kvalitativa undersökningar 15

16 är att de inte alltid är representativa. I många fall blir urvalet i studien litet och då finns ingen säkerhet i att resultatet kan representera hela populationen (Seymour 1992:51-52). Med en kvalitativ metod blir våra respondenter färre eftersom det krävs mer tid till att genomföra intervjuerna. Genom att antalet respondenter blir mindre än i en kvantitativ studie kan det därmed bli svårare att dra slutsatser om testgruppen som sedan ska generaliseras för populationen, i detta fall branschen. Vi måste därför vara försiktiga med våra generaliseringar och göra läsaren medveten om att resultatet kommer att ha dessa begränsningar. 2.2 Datainsamling Litteratur Vi har i denna studie använt oss av vetenskaplig litteratur och vetenskapliga artiklar. Artiklarna är framtagna genom sökmotorer såsom Business Source Premier, Artikelsök, Retriever och Google. Vi har även hämtat artiklar och fakta från hemsidor. Böckerna är funna via databaserna Libris och Disa som finns att tillgå via Uppsala Universitet. Vi har använt litteratur som är skriven av författare med en välrenommerad tidigare forskning Primär och sekundärdata Primärdata är information som insamlas för första gången och sekundärdata är information insamlad i tidigare forskning (Jacobsen, 2002). I denna studie har vi använt oss av både primäroch sekundärdata. Vi har valt att hämta den empiriska informationen enbart från intervjuer, det vill säga primärdata. En fördel med detta tillvägagångssätt är att vi som forskare själva kan välja varifrån vi vill att datan ska komma från samt att vi kan utforma våra frågor baserade på det teoretiska ramverket. Detta är en förutsättning för att datan skall passa syftet och problemformuleringen i studien. Det teoretiska ramverket, metoden och viss bakgrundsfakta bygger på sekundärdata. Följande teorier har valts för denna studie. A model of industrial networks behandlar företags utbytesprocesser affärsnätverk och har valts för att analysera vilka relationer Space Production bör satsa på för att kunna positionera sig på rätt sätt och vinna kunskap i dessa relationer. Eftersom det är många olika faktorer som påverkar hur ett företag bygger upp sin marknadsföringsstrategi har vi valt följande teorier som behandlar varumärket och eventmarknadsföring, eventmarknadsföring som en del av företags konkurrensstrategi samt eventmarknadsföring och interaktionseffekter. Detta för att ge en dimensionerad bild av vad som avgör företags val av EM. 16

17 2.2.3 Kritik mot valet av teoretiskt ramverk Kritik kan föras mot att vi har valt teorier grundade på våra personliga resonemang kring vilka faktorer som är viktiga i ett företags val av EM. Det finns därmed många andra faktorer som säkerligen skulle kunna anses viktiga och påverkar valet av EM, något som läsaren bör ha i åtanke när vi drar slutsatser i studien. 2.3 Urval av företag/respondenter Då målet med detta arbete är att ge Space Production kunskap om varför företag använder sig av EM ville vi intervjua individer från olika företag inom olika branscher. Detta var dels ett önskemål från vår uppdragsgivare och dels ett val vi gjorde för att kunna applicera respondenternas svar på en hel bransch. Det första vi gjorde var att välja ut ett antal företag inom olika branscher där vi visste att EM ofta förekommer och som Space Production kan se som potentiella kunder. Vi undersökte vilka kunder Space Production tidigare arbetat med och tog kontakt med likvärdiga företag inom branscher som de varit verksamma i. Tanken från början var att intervjua fem företag inom ett tre olika branscher då Space Production gärna ville se en komparativ studie mellan några få olika branscher. Vi skrev en lista på potentiella företag som vi sedan kontaktade för att få intervjuer med. Då vi endast fick positiva svar från ett fåtal företag inom respektive bransch valde vi istället att utöka antalet branscher och intervjua ett färre antal inom dessa. I ett initialt skede intervjuade vi tolv välrenommerade företag som är verksamma inom sju olika branscher. Baserat på intervjuresultatens kvalitet samt studiens begränsade omfattning beslutade vi slutligen att endast inkludera nio företag inom fem olika branscher. De personer vi talade med var alla välinsatta i verksamhetens EM där några arbetade som event- och sponsringsansvariga och andra på marknadsavdelningen. Intervjuerna varade mellan minuter. Kriterier för urvalet av företag var att: Samtliga företag ska vara verksamma i Sverige. Samtliga företag ska ägna sig åt minst två former av EM (sponsring, mässor, egna event). Samtliga företag ska erbjuda en produkt avsedd till slutkonsumtion för privatpersoner Kritik mot urvalet I det initiala skedet var vår avsikt att intervjua ett större antal företag inom de valda branscherna för att få ett trovärdigt resultat som kunde representera hela populationen, det vill säga 17

18 branschen. Då vi i de flesta branscher endast har fått intervjuer med två företag och i vissa fall ett, kan kritik föras mot resultatets trovärdighet. Det är därför av vikt att slutsatser läses med försiktighet då vi eventuellt inte fångat hela branschens komplexitet. 2.4 Intervjuförfarandet Intervjuer kan genomföras på två olika sätt; semistrukturerade eller ostrukturerade. Den semistrukturerade intervjun har oftast ett antal väl genomarbetade frågor som ska ställas, vilken ordning de kommer i beror självklart på hur respondenten svarar. Den ostrukturerade intervjun kan ofta inledas med en fråga för att sedan låta respondenten berätta och svara fritt (Bryman, 2001). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi valde detta alternativ då de företag vi ville intervjua visade sig vara väldigt upptagna och inte hade tid för några längre samtal. Intervjuerna har således genomförts personligen, via telefon och e-post. För att försäkra oss om att få samma typ av information från samtliga företag valde vi att genomföra alla intervjuer med tio genomarbetade frågor. Första kontakten med respondenterna togs via telefon. I ett initialt skede skedde kontakten genom att vi presenterade vilka vi var och syftet med vår studie. Om den kontaktade personen gick med på att delta i en intervju bokade vi in tid för denna, alternativt kom överens om att vi skulle e-posta de frågor vi tagit fram. I vår empiri redovisas de sammanställda resultaten från intervjuerna. Dessa sammanställningar är olika långa beroende på att vissa företag har svarat mer uttömmande än andra, samt att företagen i olika utsträckning arbetar med eventmarknadsföring Kritik mot intervjuförfarandet Kritik kan riktas mot att vi i somliga fall använt oss av telefon och e-postintervjuer. Vi kunde därför inte säkerställa att respondenten befann sig i en miljö där denne kunde prata fritt och ostört och vi hade inte möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk. E-postintervjuer kan också påverka svaren eftersom frågan kan uppfattas fel då intervjuaren inte har möjlighet att utveckla och förklara frågan. För vissa kan det även vara svårt att uttrycka sig i skrift och därför kanske budskapet inte förmedlas korrekt (Bryman, 2001). Anledningen till att vi ändå valde detta förfarande i några av fallen beror på att de flesta respondenter inte hade tid för en personlig intervju. 18

19 2.5 Tillförlitlighet Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan inte mätas i siffror då denna metod bygger på uppfattningar om verkligheten. För att vi ska uppnå kravet på tillförlitlighet måste vi som forskare istället genomföra denna studie efter de regler som finns och kontrollera att vi inte missförstått respondentens svar. Detta kallas för respondentvalidering (Bryman 2001). Vi valde att spela in en del intervjuer på band för att säkerhetsställa tillförlitligheten. Därmed kunde vi lyssna på svaren upprepade gånger för att undvika misstolkningar. Trots detta kvarstår alltid en risk att forskare och respondent missförstår frågan eller svaret. Vi har dock försökt att vara noggranna i vår tolkning och även utformat intervjufrågor med en mer allmän karaktär för att undvika missförstånd. Vid tillfällen vi varit osäkra på respondenternas svar har vi återkontaktat respondenten för att be dem utveckla svaret. Samtliga författare har också haft begränsade kunskaper om begreppet EM vilket kan ha lett till misstolkningar av termer under intervjuerna. Då ett flertal företag valt att inte lämna ut information gällande exempelvis konkurrensstrategier har vi dragit generella slutsatser som gäller för samtliga företag. För att undvika detta hade vi kunnat genomföra fler intervjuer med företag inom samma branscher för att få en djupare kunskap och undvika generella tolkningar. Vi hade dessutom kunnat intervjua två eller fler anställda från varje företag för att undvika personliga åsikter. Trovärdigheten stärks av att samtliga respondenter valt att inte vara anonyma. 19

20 3 Teori I detta avsnitt behandlas fyra teorier som vi tagit hjälp av för att besvara uppsatsens syfte. Inledningsvis presenteras en teori som tar upp de olika elementen i ett affärsnätverk. Därefter beskrivs EM:s påverkan på varumärket samt hur detta kan påverka företagens konkurrensstrategier. Vidare behandlas hur evenemanget fungerar som plattform för interaktion med målgruppen. 3.1 A model of industrial networks Denna teori ska kartlägga de tre byggstenarna som finns i ett nätverk. En grundläggande utgångspunkt när man undersöker ett företags nätverk är att varje enskilt företag eller organisation har relationer till andra företag och organisationer (Hammarkvist, Håkansson, & Mattson, 1982:21). Ett nätverk består av förbindelser och relationer mellan grupper, organisationer eller individer. Det är förbindelsen mellan aktörerna som tillsammans blir ett nätverk (Hasselberg & Peterson, 1996:46). Håkansson och Johansson har skapat en nätverksmodell med tre variabler; aktörer, aktiviteter och resurser. De tre variablerna är kopplade till varandra i ett nätverk. Aktörerna utför aktiviteter och/eller kontrollerar resurserna. Resurser är i sin tur medel som används av aktörerna för att utföra aktiviteterna. Nedan följer en beskrivning av varje variabel som ingår i nätverket (Håkansson & Johansson, 1992) Aktörer Aktören kontrollerar aktiviteterna och resurserna. Denne kan vara en individ, en grupp av individer, ett företag, en del av ett företag, eller en grupp av företag. Aktören har ett antal roller: Att besluta vilka aktiviteter som ska utföras och hur de ska utföras, samt vilka resurser som är kritiska när dessa aktiviteter ska utföras. Att utveckla relationer med andra aktörer genom utbytesprocesser. Att basera sina aktiviteter på kontrollen de har över resurserna. Denna kontroll kan vara indirekt eller direkt. Indirekt kontroll styrs av relationerna till andra aktörer och det beroende som är relaterat med dessa. Direkt kontroll styrs av ägarskap. Relationer med andra aktörer ger en indirekt kontroll över resurser som är direkt kontrollerade av dessa aktörer. 20

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner I takt med a) tjänstenäringarna växt sedan 1990- talet och kvaliteten jämnats ut mellan olika företag har service och goda rela>oner blivit allt vik>gare som konkurrensverktyg.

Läs mer

Eventmarknadsföringens påverkan på varumärkeskapitalet ur marknadschefers perspektiv.

Eventmarknadsföringens påverkan på varumärkeskapitalet ur marknadschefers perspektiv. Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet Eventmarknadsföringens påverkan på varumärkeskapitalet ur marknadschefers perspektiv. Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Sponsring. Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016

Sponsring. Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016 Sponsring Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016 Om Magnus Magnus Berglund Sponsringsrådgivare Hjälper företag att sponsra rätt

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Storytelling. Katarina Björk, +46(0)

Storytelling. Katarina Björk, +46(0) Storytelling Katarina Björk, katarina.bjork@thestorylab.se +46(0)702165900 BERÄTTELSER SKAPAR FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING SKAPAR BERÄTTELSER 2 Berättelser skapar förändring Förändring skapar berättelser 09.30

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer