Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP) Tjänstgörande ersättare Lars Lundmark (S) tj ers för Lars-Erik Lidman (S) Övriga deltagande Bo Renberg, kommunrevisor 42 Philip Cohen, förtroendevald revisor 42 Ersättare Kristina Hedman (S) Karl-Gustav Lilja (KD) Tjänstemän Jörgen Lindkvist, avdelningschef Pär Hellgren, förvaltningschef Göran Brännström, sekreterare Karin Lindmark, konsumentvägledare 37 Elin Nordén, budgetrådgivare 38 Hans Andersson, förvaltningschef 36 Justerare Agda Johansson Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Valter Stenberg, ordförande Göran Brännström, sekreterare.. Agda Johansson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kontorshuset Hjorten Underskrift. Göran Brännström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 36 Dnr Översyn av kommunens organisation för samhällsbyggnadsfrågor, bildande av samhällsbyggnadsförvaltning Sammanfattning Under 2013 inleddes en översyn av kommunens organisation för samhällsbyggnadsfrågor. Översynen har genomförts med hjälp av stort engagemang från berörda medarbetare samt konsulter. De förvaltningar som omfattas av översynen är i första hand bygg- och miljökontoret, tekniska kontoret, räddningstjänsten och kommunledningskontoret. En inledande utredningsfas handlade om att se huvudlinjer för en framtida organisation mm. Utifrån detta arbete tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om fortsatt utredningsarbete med inriktningen att skapa en gemensam organisation för nuvarande bygg- och miljökontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. En sådan organisation ska kunna träda i kraft fr o m I beslutet sägs också bl a att Support och lokaler ska bereda frågan om samlokalisering av de verksamheter som ska ingå i den nya förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade också att utse tekniske chefen Hans Andersson till förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningsarbetet har gått vidare under hösten 2014 och nu finns ett färdigt förslag till ny organisation som framgår av bilaga 1. Förslaget innebär en organisation med sex avdelningar och fyra stödjande funktioner. Förvaltningen kommer att omfatta drygt 500 medarbetare. I förslaget ingår också en särskild lösning för frågor som innebär att kommunen utför myndighetsutövning mot egen produktion. Under utredningens gång har en särskild samverkansgrupp för översynen funnits. Formell samverkan om förslaget till organisation genomförs i den kommunövergripande samverkansgruppen. Detta förslag kommer också under november månad att behandlas av berörda nämnder.. Konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget. Bakgrund Allmänt Översynen av organisationen för samhällsbyggnadsfrågor inleddes våren Den främsta utgångspunkten för översynen var att skapa en organisation som kan bidra till att förverkliga kommunens vision och övergripande mål. I arbetet med

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 med målet invånare spelar samhällsbyggnadsfrågor en mycket viktig roll. Utredningen berör nuvarande bygg- och miljökontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. Andra funktioner i kommunen påverkas också, t ex kommunledningskontorets avdelning för samhällsutveckling. Översynsarbetet har delvis bedrivits med stöd av konsulter (inledningsskedet, hantering av myndighetsfrågor där kommunen själv är föremål för tillsyn), men en stor del av översynsarbetet har genomförts genom deltagande från medarbetare inom berörda verksamheter. Att alla involverade finns med i det fortsatta arbetet är en förutsättning för att kunna skapa en bra organisation för samhällsbyggnadsfrågor. Inledande faser Det inledande skedet av översynen var en förstudie och där ingick bl a intervjuer med representanter för berörda nämnder, förvaltningar och medarbetare. Inhämtande av erfarenheter från omvärlden ingick också i arbetet. Utifrån genomförda åtgärder landade förstudien i en rekommendation om att utredningarbetet skulle gå vidare och fördjupas. I det fortsatta översynsarbetet genomfördes intervjuer med externa intressenter som fick möjlighet att ge sin bild av hur kommunens samhällsbyggnadsverksamhet fungerar. Denna fas innehöll också utvecklingsarbete avseende viktiga processer inom de berörda verksamheterna, analys av relationen mellan samhällsbyggande verksamheter och kommunledningskontoret mm. Det inledande utredningsarbetet landade i en rapport med ett antal rekommendationer Översyn av plan- och exploateringsprocessen i sin helhet. Ett inriktningsbeslut fattas om en samlad samhällsbyggnads-förvaltning som preliminärt inrättas vid årsskiftet 2014/2015. Verksamhetens omfattning, roll och placering preciseras. Roll och ansvarsfördelning mellan kommunledningskontoret och förvaltningar inom samhällsbyggandet preciseras. Tillsynsverksamhetens styrning och placering analyseras, värderas och preciseras. Risker med en samhällsbyggnadsförvaltning analyseras inför ett slutligt ställningstagande till organisationslösning. Frågan om samlokalisering bereds. Detta utgjorde grunden för att kommunstyrelsen , 170, tog ett inriktningsbeslut för översynsarbetet. I detta beslut sägs bland annat att inriktningen för fortsatt arbete ska vara att skapa en gemensam organisation omfattande de nuvarande förvaltningarna bygg- och miljökontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. En sådan organisation ska kunna träda i kraft fr om Kommunstyrelsen beslutade därefter också , 294, att utse nuvarande tekniske chefen Hans Andersson till förvaltningschef för den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Fortsatt arbete Det fortsatta utredningsarbetet har genomförts genom brett engagemang från medarbetare inom berörda förvaltningar. Arbetsgrupper har funderat på möjligheter med en förändrad organisation. Dessa arbetsgrupper har jobbat med frågor kring planeringsprocessen, utredningar, myndighetsfrågor, stöd och stabsfunktioner, produktion och service. För tillsynsfrågor frågor där kommunens produktion också är föremål för tillsyn av kommunens myndighetsfunktioner har en konsult (Nils Alesund) anlitats som tillsammans med berörda verksamheter har genomfört en särskild studie för att hitta en lösning som överensstämmer med lagstiftningen och som ska ge en organisation som skapar förtroende. På de workshops som arbetsgrupperna har genomfört har många förslag till förbättringar kommit upp. Några av dessa vägs in i organisationsförslaget, andra kommer att ha stor betydelse i det fortsatta utvecklingsarbetet när den nya organisationen har sjösatts. Den allra viktigaste aspekten är att skapa en organisation som på bästa möjliga sätt kan möta medborgares och kunders behov. En samlad syn på samhällsbyggnadsfrågorna är också mycket viktig när det gäller att möta framtidens utmaningar. Nämnder De nämnder som framförallt berörs av en förändrad organisation är bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, konsumentnämnden och överförmyndarnämnden. Även kommunstyrelsen berörs i viss mån. Kommunens nämndsorganisation förändras inte inför den kommande mandatperioden när det gäller samhällsbyggnadsområdet. Däremot blir det aktuellt med justeringar i ansvarsområden mellan framförallt tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Därför behöver reglementen och delegationer ses över och detta bör bli ett uppdrag utifrån beslutet om ny organisation. De nämnder som framförallt berörs är tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Genom förändringen blir tekniska nämnden en mer renodlad verksamhetsnämnd och också den nämnd som ansvarar för den nya förvaltningen. Bygg- och miljönämnden blir en mer renodlad myndighetsnämnd. I dagsläget behåller nämnderna sina nuvarande namn. Förslag till organisation Förslaget innebär skapande av sex avdelningar samt fyra stödjande funktioner. Avdelningar: Hamn och logistik. I denna avdelning ingår verksamheterna hamn (i nuvarande organisation en avdelning inom tekniska kontoret) samt transport, verkstad och centralförråd (i dagsläget enheter i serviceavdelningen inom tekniska kontoret). Miljö och hälsa. I denna avdelning ingår nuvarande miljöavdelningen inom byggoch miljökontoret samt också den nuvarande avdelningen för konsument- och överförmyndarfrågor.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Gator och parker. I denna avdelning ingår verksamheterna projekt och gestaltning (tidigare planering), produktion, belysning och parkering. Räddningstjänst och sotning. I denna avdelning ingår den nuvarande förvaltningen räddningstjänsten samt nuvarande sotningsavdelningen inom tekniska kontoret. Fysisk planering. Denna avdelning omfattar bygglov, lantmäteri och plan (nuvarande planavdelning från bygg- och miljökontoret) samt trafikfrågor från tekniska kontoret. Tekniska kontorets mätenhet sammanförs med lantmäteriet. Projektet Framtidsvägen får sin hemvist inom verksamheten plan inom denna avdelning. Vatten och avfall. Denna avdelning motsvarar nuvarande vatten- och avfallsavdelningen inom tekniska kontoret och omfattar de verksamheter som idag heter kund & teknik, produktion VA/biogas och avfall. Förslaget innebär också skapande av fyra stödjande funktioner. Dessa funktioner är inte egna avdelningar utan enheter som ska stödja verksamhetsavdelningarna. I funktionerna samlas kompetensområden som idag finns i stabsfunktioner/administrativa funktioner inom nuvarande bygg- och miljökontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. Verksamhetsutveckling/IT HR/kommunikation Ekonomi/nämndadministration Projektledning. Denna funktion är nybildad och ska ha ansvar för ledning av större samhällsbyggnadsprojekt. Slutliga benämningar på avdelningar, verksamheter och funktioner utarbetas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Chefer för avdelningar, verksamheter och funktioner hämtas ur befintlig organisation och utses, efter samverkan, av förvaltningschef. När det gäller chef för projektledningsfunktionen så planeras en extern rekrytering. Rekrytering inleds omedelbart efter fattade beslut. Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av förvaltningschef, avdelningschefer samt cheferna för de stödjande funktionerna, totalt 11 personer. Konsekvensanalyser Förslag till organisation för den nya förvaltningen Samhällsbyggnad framgår av särskild bilaga. Konsekvensanalyser med riskbedömningar har genomförts enligt de riktlinjer som finns och utfall av dessa har vägts in i förslaget. Sedan organisationen sjösatts måste varje avdelningschef tillsammans med sina medarbetare fortsätta utvecklingsarbetet inom och mellan de olika avdelningarna. Den nya organisationen kommer totalt att omfatta drygt 500 medarbetare.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Samverkan Under organisationsöversynen har en särskild samverkansgrupp ( lilla KÖS ) funnits, med representanter för berörda verksamheter och fackliga organisationer. I denna särskilda samverkansgrupp har praktiska samverkansfrågor i anslutning till översynen hanterats. Formell samverkan om förslaget till organisation sker i kommunövergripande samverkansgruppen (KÖS). Frågor där kommunen har myndighetsutövning och tillsyn mot egen produktion Utifrån det utredningarbete som genomförts tillsammans med konsulten Nils Alesund har en modell för hantering av frågor där kommunens har myndighetsutövning och tillsyn över egen produktion utarbetats. Genom att tillämpa den modellen ska jävssituationer och också situationer som kan rubbar förtroendet för hanteringen undvikas. Det innebär bl a att frågor som rör myndighetstillsyn av egen produktion inte ska föredras av förvaltningschef utan av avdelningschefen för miljö & hälsa och att lönesättning för chefen för avdelningen för miljö & hälsa inte hanteras av förvaltningschef utan av kommunens personalchef. Avslutande kommentarer Den nya organisation som är tänkt att träda i kraft kommer naturligtvis att behöva bli föremål för fortsatt utvecklingsarbete. Chefer och medarbetare i den nya förvaltningen kommer tillsammans att jobba med detta och då är de många förbättringsförslag som kommit fram under processen till stor hjälp. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen har ju också behov av nära relationer till andra delar av kommunens organisation, t ex kommunledningskontoret. Support och lokaler har sedan tidigare ett uppdrag att utreda frågan om lokaler där hela den nya förvaltningen kan samlokaliseras. Detta är också en fråga som är fortsatt aktuell när den nya organisationen sjösätts, och målsättningen är att frågan är löst under Beslutsunderlag Förslag till organisation, särskild bilaga. Kommunstyrelsens protokoll , 170 Kommunstyrelsens protokoll , 294 Nils Alesunds rapport Samverkansprotokoll Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 37 Information från konsumentvägledningen Sammanfattning Konsumentvägledningen informerar om: november hålls en konsumentvägledarträff i Skellefteå som arrangeras av Konsument Skellefteå. Inbjudan har gått ut över hela landet. Konsumentvägledningen har stor ärendetillströmning. Ärendemängden har ökat markant jämfört med samma period 2013 Problemen med telefonförsäljning till äldre konsumenter fortsätter. Konsument Skellefteå servar förnärvarande Robertsfors kommun. Sedan tidigare så finns ett samarbetsavtal med Norsjö och Malå. Konsumentvägledarna har deltagit på en tvådagarskurs om bilhandels- och verkstadsjuridik vilken anordnades lokalt av Motorbranschens riksförbund. Konsumentnämnden tackar för informationen.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 38 Information från budgetrådgivningen Sammanfattning Budgetrådgivningen informerar om: Väntetid cirka 3-4 veckor. Budgetrådgivningen har haft ett ganska jämt inflöde av nybesök. Budgetrådgivningen har flera ärenden från kommunerna som köper tjänst av dem. Många av kunderna blir hänvisade hit av budgetrådgivningens samarbetspartners, Kronofogden, personliga ombuden, socialförvaltningen. Siffrorna för snabblånen fortsätter vara höga, både Kronofogdens och budgetrådgivningens siffror. Skuldsanering: Fram till idag totalt 66 ansökningar (Under tidigare år 2013: 47 stycken, 2012: 61 stycken, 2011: 46 stycken). Budgetrådgivningen kommer antagligen få över 70 ansökningar detta år. Ungefär 7 av 10 personer som söker skuldsanering får bifall på sin ansökan. Konsumentnämnden tackar för informationen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 39 Förvaltningschefen informerar Sammanfattning Risk- och konsekvensanalys är gjord bland tjänstemännen på förvaltningen inför organisationsförändringen till en ny Samhällsbyggnadsförvaltning. Analysen kommer att användas i det fortsatta arbetet med den nya organisationen. Skellefteå kommun har genomfört en medarbetarundersökning. Resultatet presenteras tisdag 18 november. Bygg- och miljökontoret planerar att ha en förvaltningsfest som en kick-off inför den nya organisationen. Konsumentnämndens budget följer plan. Konsumentnämnden tackar för informationen.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av internkontrollplan på bygg- och miljökontoret 2014 Sammanfattning Under året har det genomförts stickprov och kontroller enligt den internkontrollplan som bygg- och miljönämnden fastställde Ansvariga har rapporterat till förvaltningschef. Avvikelser och kommentarer rapporteras nedan. Konsumentnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för Beslutsunderlag Administrativa kontroller Delegationer De stickprov som är gjorts visar inga avvikelser från delegationsordningen. Arbetsmiljö Enligt stickprovskontrollen har alla avdelningar ett digitalt dokument som används vid dokumentation av risker. Där fastslås vem som ska genomföra åtgärder, när det ska vara klart och att det följs upp. Det är få risker som är identifierade, så det digitala dokumentet är sparsamt använt. En riskbedömning av den fysiska arbetsmiljön via en skyddsrond genomfördes i slutet av 2013 och början av Där är riskerna väl dokumenterade och tidssatta för åtgärd. Arbetet följs av förvaltningschef, Hr-specialist samt den övergripande samverkansgruppen. Samverkan Enligt stickprovskontrollen som har gjorts finns inget att anmärka på. Ärendena har samverkats på rätt nivå och enligt samverkansavtalet. Redovisningskontroller Kvalitetshöjning Rutinerna kring faktureringsrutinerna fungerar tillfredställande. Under 2014 har byggdebiteringen prioriteratas och den manuella hanteringen är nu minimerad. Eventuella kvittningar görs efter beslut av ansvarig handläggare. Förbättringsarbete: I samband med bildande av den nya förvaltningen from 1 januari 2015 så kommer debiteringsrutinerna åter att ses över för att anpassas till den nya organisationen.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Bidragshantering Inga bidrag har hanterats under Representation Två månaders samtliga representationsfakturor har granskats. Samtliga hade deltagarförteckning och alla utom en hade ett angivet syfte. Under hösten har ledningsgruppen informeratas och uppdaterats om de kommunövergripande riktlinjerna för representation och momsavdrag. Verksamhetskontroller Tjänsteresor Enligt rutinerna ska tjänsteresor beställas genom upphandlad leverantör, för närvarande Via Travel. En genomgång av hur tjänsteresor redovisas visar ingen avvikelse i beställningsrutinerna. Ärendehandläggning Från och med jan 2014 så har bygg- och miljökontoret tagit tillbaka samtliga arbetsuppgifter med de två registren OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och CFC (köldmedia) från kundtjänst. Kvalitetshöjning Hanteringen av flexiteärenden fungerar ur ett förvaltningsperspektiv bra, förutom inom byggavdelningen, där det under hösten varit många förfallna ärenden med missnöjda kunder som följd. Verksamheten hade under våren hittat en bra modell, men under hösten har antalet förfallna ärenden åter ökat. Verksamheten är medveten om problematiken och ärendena har prioriterats upp och rutinerna ses över för att hitta en långsiktigt hållbar hantering. Förbättringsarbete: Under november kommer kundtjänsten att vara med på Får jag lov? för att förbättra servicen till kunderna. Faller försöket väl ut kommer det att bli en varaktig nivåhöjning på servicen till kunderna. Diarium De kontroller som är gjorts visar inga avvikelser. Ärendehantering De stickprov som gjorts visar att arkivplan och reglementet efterföljs, förutom att byggavdelningens avslutade ärenden inte hamnar i pärmar som dokumenthanteringsplanen föreskriver utan i lådor. Förbättringsarbete: I samband med bildande av den nya förvaltningen from 1 januari 2015 så kommer bland annat dokumenthanteringsplan att uppdateras och synkroniseras med motsvarande dokument för tekniska kontoret och räddningstjänsten. Beslutet sänds till: KLK

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Konsumentnämndens sammanträdesdagar 2015 Konsumentnämnden beslutar att ha följande sammanträdesdagar 2015: Tisdag Tisdag Onsdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag 10 februari 10 mars 15 april 12 maj 9 juni 8 september 13 oktober 10 november 8 december Gruppmöten Sammanträdet börjar Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Margareta Granström och Cecilia Frank, båda KLK

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Besök från revisionen Sammanfattning Revisorerna ska granska all verksamhet årligen. Denna granskning avser de beredande och verkställande organens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande menas nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen är en del av det underlag som behövs för revisionsberättelsen. Revisorernas granskning visar att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2014 i allt väsentligt är tillräckligt. Granskningen visar även att flertalet organ har utvecklat sitt ansvarsutövande under mandatperioden. Generella utvecklingsområden till nästa mandatperiod: Vidta aktiva åtgärder vid bristande/delvis måluppfyllelse Konsekvent sätta tidsramar för återrapportering av beslut Vidareutveckla mätetal speciellt rörande kvalité och ekonomi Konsumentnämnden beslutar uppdra åt chefen på konsument- och överförmyndaravdelningen att till konsumentnämndens första sammanträde 2015 återkomma med förslag på förbättringar med anledning av de påpekanden som framkommit i revisionsrapporten. Beslutsunderlag Rapport Övergripande ansvarsutövande år 2014, PWC

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Frågor till Ungdomsfullmäktige 2015 Sammanfattning Konsumentnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått tillfälle att ställa ett antal frågor till de ungdomar som deltagit på Ungdomsfullmäktige under tidigare år. Konsumentnämnden vill nu se över frågorna inför Ungdomsfullmäktige Konsumentnämnden beslutar uppdra åt konsumentvägledarna och budgetrådgivarna att skriva om frågorna till ungdomarna som deltar på Ungdomsfullmäktige Förslag på nya frågor presenteras på nästa konsumentnämnd.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Nästa möte Konsumentnämnden beslutar att äta en gemensam lunch efter årets sista sammanträde i december.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Hallå Konsument Sammanfattning Jörgen Lindkvist informerar om den kommande upplysningstjänsten på Konsumentverket. Hallå konsument heter den nya rikstäckande upplysningstjänsten för konsumenter. Konsumentverket samordnar uppbyggnaden och lansering sker 31 mars Upplysningstjänsten knyter ihop den oberoende vägledning som myndigheter, konsumentbyråer och kommuner erbjuder. Den som vill ha vägledning kan gå in på webbplatsen hallåkonsument.se eller ringa, mejla eller chatta med experter. Hallå konsument ska svara på frågor om köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer och annat som konsumenter behöver hjälp med. Konsumentnämnden tackar för informationen. Bakgrund Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna en nationell kontaktpunkt med opartisk information och vägledning i konsumentfrågor. Tjänsten ska vara tillgänglig via bland annat internet, telefon och e-post. Konsumentverket har ansvar för uppbyggnaden men vägledningen drivs i samverkan med flera andra myndigheter, främst inom konsument-, finansmarknads-, pensions-, IT-, energi- bostads-, miljö- och livsmedelsområdet. De fyra konsumentbyråerna och landets kommuner, via konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, är också viktiga samarbetsparter.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delgivningar AU-KS- och KF-sammanträden 2015 Bestämmelser om ersättningar mm till kommunalt förtroendevalda.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer