SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn Elisabeth Öhmark Ulrica Öberg tj. ersättare Ersättare Styrbjörn Lindh Eva Lundmark, avdelningschef Göran Brännström, sekreterare Göran Åström 2, 5 Jenny Hällgren. 2 Utses att justera Ulrica Öberg Paragrafer 1-13 Underskrifter.. /Valter Stenberg, ordförande/ /Göran Brännström, sekreterare/.. /Ulrica Öberg, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av Konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Informations- och konsumentavdelningen Underskrift. Ulrica Morén

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 1 Presentation av ny ledamot Pia Risán (v), ny ledamot i nämnden, presenteras och hälsas välkommen. Pia Risán ersätter Marie Berglund (v).

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 2 Dnr Årsbokslut 2007 för konsumentnämnden Konsumentnämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2007 samt äskar att kr överförs till driftsbudget 2008 för konsumentnämndens planerade utökning av omvärldsbevakningen. Bygg- och miljökontoret har upprättat förslag till bokslut 2007 vilken redovisas i särskild bilaga.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 3 Dnr Kommentarer och åtgärder med anledning av revisionsrapport 2007 Konsumentnämnden beslutar att avge följande yttrande över revisionsrapporten Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport för Granskningen har avsett konsumentnämndens ansvarsutövande. Med ansvarsutövande avses nämndes aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen visar att konsumentnämndens ansvarsutövande sammantaget varit delvis tillfredsställande under Bedömningen baseras på att; Nämnden kunnat verifiera att den på ett tillfredställande sätt styr, följer upp och vidtar aktiva åtgärder inom ramen för sitt verksamhetsuppdrag Nämnden bedöms även upprättat de planer och dokument som befintlig lagstiftning kräver Nämnden bedöms inte fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat under granskningsperioden För att vidareutveckla ansvarsutövandet föreslås konsumentnämnden att; Uppdatera befintlig dokumenthanteringsplan så att det även framgår var handlingar är förvarade Utföra samtliga uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige Utveckla målarbetet ytterligare Kommentarer lagstiftning och uppdrag från kommunfullmäktige Planer som enligt lag ska upprättas Konsumentnämnden har för avsikt att under 2008 revidera dokumenthanteringsplanen och tydliggöra var samtliga handlingar förvaras.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Konsumentnämnden bedömde under 2007 att vissa av de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till konsumentnämnden svårligen rymdes inom konsumentnämndens ansvarsområde. Därför uppfattade nämnden att vissa av uppdragen från kommunfullmäktige endast var information till nämnden. Konsumentnämnden kommer från och med 2008 att, efter revisorernas påpekande, fatta beslut rörande uppdrag från kommunfullmäktige. Kommentarer nämndens styrning, uppföljning och aktiva åtgärder Ledning och styrning Konsumentnämnden arbetar för att förbättra och utveckla verksamhetsmålen ytterligare med avseende på precisering, tidsbestämning och mätbarhet.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 4 Dnr Internkontrollplan på bygg- och miljökontoret 2007 Konsumentnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll på bygg- och miljökontoret Beskrivning av ärendet Byggnadsnämnden, miljönämnden och konsumentnämnden har fastställt en plan för den interna kontrollen. I planen ingår administrativa -, redovisnings- och verksamhetskontroller. Under året har följande kontroller utförts: administrativa kontroller, samverkan, ärendehantering. redovisningskontroller, verksamhetskontroller och inga avvikelser förekommer. Inom bygg- och miljökontorets områden mobiltelefonpolicy, bidragshantering och representation har allt granskats utan anmärkningar.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 5 Dnr Uppföljning arbetsmiljöplan 2007 Konsumentnämnden beslutar att notera informationen om uppföljning av arbetsmiljöplanen. Göran Åström informerar nämnden om bygg- och miljökontorets uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöplan Resultatet redovisas i särskild bilaga.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 6 Konsumentnämndens omvärldsbevakning Konsumentnämnden beslutar att Styrbjörn Lindh fortsätter att arbeta för att nämnden ska ges möjlighet att göra en studieresa till Bryssel. Nämnden beslutade att undersöka vilka möjligheter som finns att genomföra en studieresa till Bryssel. Nämnden har därför kontaktat EU Kommissionens representation i Stockholm för att ansöka om att bland annat få besöka Europeiska Kommissionen och Parlamentet. Studieresan är en del i nämndens planerade utökning av sin omvärldsbevakning. Nämnden har även erbjudit Piteå och Luleås konsumentpolitiker samt representanter från Medlefors folkhögskola att delta på resan. Konsumentnämndens förfrågan processas nu av EU.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 7 Konsumentdagarna 2008, maj Karlstad Konsumentnämnden beslutar att Carina Lillbacka (s), Pia Risán (v), Lars-Erik Lidman (s) samt Ann-Sofi Sehlstedt (s) deltar på Konsumentdagarna 2008 i Karlstad. Varje år arrangerar Konsumentvägledarnas förening i samarbete med Konsumentverket en årskonferens. Program för årets konsumentdagar redovisas i särskild bilaga.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 8 Inköp av roll-up till budget- och skuldrådgivningen Konsumentnämnden beslutar att köpa en roll-up med information om budgetoch skuldrådgivningen. Den ska bland annat användas av budget- och skuldrådgivarna vid utåtriktade informationsaktiviteter. Kostnad för roll-upen beräknas till ca kr.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 9 Nöjdkundindex 2007 Konsumentnämnden tackar för informationen och konstaterar att Konsument Skellefteå har en väl fungerande verksamhet som är uppskattad av kommunens invånare Göran Brännström informerar om den av Konsument Skellefteå nyligen genomförda nöjdkundsundersökningen. Nöjdkundundersökningen genomförs på samma sätt över hela Sverige och resultaten kan därför jämföras. I undersökningen ingår både konsumentvägledningen och budget- och skuldrådgivningen. Under hösten 2007 skickades 300 enkäter ut till konsumenter som kontaktade Konsument Skellefteå. Svarsfrekvensen blev 70 %. Resultatet blev 4,59 på en femgradig skala vilket är mycket bra. Resultatet kan jämföras med rikssnittet som är 4,35 och Konsument Skellefteås resultat 2004 som var 4,51. Resultatet bifogas i bilaga.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Personalfrågor Konsumentnämnden tackar för informationen. Eva Lundmark informerar om kommande personalförändringar inom konsumentvägledningen. Idag arbetar två personer halvtid med konsumentfrågor samt en på heltid. De två som arbetar halvtid kommer från och med maj 2008 att övergå till andra arbetsuppgifter. En heltidstjänst som konsumentvägledare har därför utannonserats i början av februari.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Frågor till ungdomsfullmäktige Konsumentnämnden beslutar att ställa följande frågor till ungdomsfullmäktige som hålls den 14 mars: 1. Skulle du kunna tänka dig att ta ett sms-lån? 2. Känner du till att du kostnadsfritt kan få råd av konsumentvägledningen och budget- och skuldrådgivningen i kommunen? Till ungdomsfullmäktige som hålls den 14 mars är kommunens politiska nämnder inbjudna att ställa två frågor direkt till ungdomarna. erna till de två frågor som nämnden vill ställa är: 1. SMS-lån och andra former av snabba krediter är ett stort växande problem. Under 2007 har tusentals ungdomar lockats till att ta en snabbkredit vilken de senare inte kunnat betala. Detta innebär att många ungdomar hamnar i stora problem på grund av bland annat betalningsanmärkningar. Detta kan i förlängningen innebära att de får svårt att hyra en bostad, inte kan få ett telefonabonnemang, svårigheter at få ett arbete och naturligtvis svårt att få ytterligare krediter. 2. Konsument Skellefteå, som innehåller verksamheterna konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, arbetar ständigt med att öka kännedomen om verksamheten bland kommunens invånare, inte minst bland ungdomar. Frågans syfte är att få en indikation av hur läget bland ungdomarna är när det gäller just kännedomen. Under hösten kommer Konsument Skellefteå att göra en större kännedomsundersökning bland kommunmedborgarna.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Aktuellt från konsumentvägledningen Göran Brännström informerar nämnden om: Ungdomsfullmäktige inbjuder alla grund- och gymnasieelever, politiker och tjänstemän som deltagit under höstens träffar att delta på ungdomsfullmäktige förmiddagen den 14 mars. Ny marknadsföringslag mot otillbörliga affärsmetoder: Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli Lagen innebär bland annat att ett förbud mot aggressiv marknadsföring införs, till exempel påträngande och oönskad telefonförsäljning. I den nya lagen införs även ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. I och med den nya lagen så harmoniseras marknadsföringslagstiftningen i Europa. Nytt konsumentkreditdirektiv inom EU i sikte: Europaparlamentet har den 16 januari i allt väsentligt godtagit ett förslag till nytt konsumentkreditdirektiv som EU:s ministerråd enades om Direktivet ska vara genomfört i Sverige inom två år från att det träder i kraft. Direktivet innebär i korthet: - Ångerrätt införs för konsumentkrediter. Konsumenten kan utan någon direkt kostnad ångra kreditavtalet inom 14 dagar från avtalet. - Konsumenten ska få tillgång till information i ett särskilt formulär som ska se likadant ut i alla medlemsländer för att göra det jämförbart över gränserna. - Den information som ska lämnas i marknadsföringen följer av direktivet och ska vara likartad i alla länder. - Uppsägningstiden för konsumenten för en löpande kredit får inte överstiga en månad. Och får inte vara mindre än två, när kreditgivaren säger upp krediten. - Förslaget innehåller också bestämmelser om information till konsumenter före och vid ingående av ett kreditavtal, regler för kreditprövning, rätt till förtidsbetalning samt kontroll av kreditgivare och kreditförmedlare.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Patientnämnden Handläggning av patientnämndsärenden Patientnämndens beslut Patientnämnden beslutar att uppdra åt Eva Lundmark att meddela kundtjänst och övriga berörda hur patientnämndsfrågorna ska handläggas under ordinarie handläggares sjukfrånvaro. Vidare ger nämnden ordförande Valter Stenmark uppdraget att ta upp diskussionen med förvaltningsledningen hur framtiden för kommunens patientnämnd ska se ut. Skellefteå kommun har egen patientnämnd som har till uppgift att motta, utreda och förmedla klagomål och frågor om kommunal hälso- och sjukvård. Antalet ärenden per år har varit få. Patientnämnden har en handläggare som kommer att gå i pension under hösten 2008.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer