Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd"

Transkript

1 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl , ajournering Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke Nyhlén, s Birgitta Bolin, s Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Ej tjänstgörande Erik Rapp, s, Birgitta Sjögren, s, Catharina Börjesson, s, Leif Lindström, s, Örjan Olsson, v, Leif Edh, m, Kicki Jeschke, mp Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Elin Rapp, utredare, 3 Kjell Sundqvist, fritidschef, 3 Frank Sällström, koncernekonom, 4 Rebecca Lindberg, IFO-chef, 8 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 9-11 Jan Rylander, EU-informatör, 9-11 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 13 Justering Ånge kommunkontor, måndag 10 januari 2011, kl Stiven Wiklund utses att justera i ordförandes ställe p.g.a. utlandsresa Paragrafer 1-15 Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Stiven Wiklund Birgitta Bolin Hans-Erik Beck ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 1 Val för mandatperioden Rapport från ledningsgruppen 5 3 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut 6 4 Månadsrapport - Ekonomi 8 5 Finansiering av konferens 2011 för Global Classroom 10 6 Motionssvar - Uppstädning av fallfärdiga hus, mp 11 7 Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet 13 8 Handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld 15 9 BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Medfinansiering till en förstudie om fisk- & grönsaksodling i ett slutet kretslopp Rapport från utvecklingsenheten Datorisering av de politiska organen Aktuella Rapporter Ny IT-organisation och Arena Miljölänet Delegeringsbeslut Delgivningar 27

3 3 1 Val för mandatperioden Dnr KS 10/369 Val till olika organ genomförs enligt nedan. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott: Sten-Ove Danielsson, Stiven Wiklund, Stefan Åsén, Hans-Erik Beck och Magdalena Flemström. Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Åke Nyhlén, Birgitta Bolin, Erik Lövgren, Björn Magnusson och Kjell Grip. Ledamöter i personal- och organisationsutskottet: Stiven Wiklund, Stefan Åsén och Björn Magnusson. Ersättare i personal- och organisationsutskottet: Åke Nyhlén, Örjan Olsson och Kicki Jeschke. Ledamöter i näringslivsutskottet: Sten-Ove Danielsson, Åke Nyhlén och Leif Edh. Ersättare i näringslivsutskottet: Erik Lövgren, Birgitta Bolin och Kjell Grip. Västernorrlans Läns Trafik AB: Till ombud på ägarrådet utse Sten-Ove Danielsson och Hans-Erik Beck och till ersättare utse Erik Lövgren och Magdalena Flemström. Ljunganstiftelsen: Till ledamot utse Sten-Ove Danielsson och till ersättare Stiven Wiklund. Medelpads Räddningstjänstförbunds direktion: Föreslå kommunfullmäktige utse Stiven Wiklund och Magdalena Flemström till ledamöter och Erik Lövgren till ersättare. Medelpads Räddningstjänstförbund revisor: Föreslå kommunfullmäktige uppdra till revisionen att utse revisor. Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd: Sten-Ove Danielsson och Hans-Erik Beck. (Enligt beslut i kommunfullmäktige , 72 om att uppdra till kommunstyrelsen utse ägarråd.) Västernorrland Läns Civilförsvarsförbund: Avvakta behovet.

4 4 Ånge Folkets Hus förening: Uppdra till humanistiska nämnden att utse ledamot och ersättare i styrelsen. Ljungaverks Folkets Hus Förening: Uppdra till humanistiska nämnden att utse ledamot och ersättare i styrelsen. Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund: Uppdra till tekniska nämnden att nominera till val till styrelsen. Vägföreningarna i Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar och Östavall: Uppdra till tekniska nämnden i samråd med ÅFA att utse ledamöter och ersättare samt årsmötesrepresentanter.

5 5 2 Rapport från ledningsgruppen Dnr KS 10/1 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Former för rapportering ges återkommande rapporteringar från ledningsgruppen, dessutom separat vad avser ekonomi respektive utvecklingsenhetens verksamhet. Ett speciellt informationstillfälle kommer att planeras in där hela verksamhetsområdet beskrivs, datum kommer senare. Kommunen i ett krisläge Idag väljs kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer att vara beslutsgrupp med stora mandat i ett krisläge. Länsstyrelsen har nyligen gjort tillsyn avseende kommunens förmåga vid extraordinär händelse. Man har också genomfört en krisövning med tjänstemannaledningen. I båda fallen ges ett gott betyg till Ånge kommun. Övrigt bl.a: LEAN projekt - bemanning och verksamhetsanalys inom bygg- och miljökontoret. Uppföljning av plan för internkontroll 2010 och förslag till plan Verksamhetssystem tekniskt stöd för samlad uppföljning. Strategi för utvecklad hemsida (ange.se 2.0). Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen delas ut på mötet.

6 6 3 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut Dnr KS 10/2 Tacka för rapporterna. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Punkt 1 om skyltning - Möte ska anordnas med Länsstyrelsen och Trafikverket. Punkt 2 om eventuell satsning på vindkraft - utredare Elin Rapp rapporterar muntligt och skriftligt. Konsultuppdrag är utlagt på Apoidea i Umeå. Återkommer med rapport nästa sammanträde 8 februari i kommunstyrelsen. Punkt 3 om EU-projektet med bl.a. konstgräsplan EU-informatör Jan Rylander och fritidschef Kjell Sundqvist rapporterar. Projektet har klarats inom budgeten och bedöms som mycket lyckat. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Följande ska rapporteras i kommunstyrelsen om möjligt 3 januari. 1. Uppdra till kommunchef och chefen för utvecklingsenheten att föra dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om skyltning längs våra riksvägar - utifrån ärendet regionalt serviceprogram, Nuläge med kommunens eventuella satsning på vindkraft, Igångsättning av konstgräsplanen, 84. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden där det bedöms angeläget att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen. Införs senare under året en rutin att bestämmas vilka delegeringsbeslut som ska presenteras i kommande kommunstyrelsemöte.

7 7 Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen juni 2010 Delegeringsbeslut

8 8 4 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 10/4 Godkänna att köpet av Forum Ljungaverk finansieras av oförutsedda behov med 2,8 mkr. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Sedan den 14 december har två nya cirkulär från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) skickats ut till kommunerna. Dessa innebar en försämrad prognos på utfallet för 2009 och 2010 års skatteunderlag. Orsaken var att tidigare prognoser vilade på den i Sverige starka ökningen i BNP. Det konstateras nu att sysselsättningen och lönenivåerna inte ökade i samma takt, vilket påverkar skatteunderlaget i riket och därmed Ånge kommuns skatteutjämningsbidrag. Överskottet för 2010 förväntas därmed minska till 7 mkr, vilket ändå är ett gott resultat med tanke på att saneringen av Kapellbacken ingår med kostnader om 6,1 mkr. Fortfarande kan också sägas att styrelse och nämnder följer planen på ett berömvärt sätt med liten avvikelse mot budgeten. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen att köpet av Forum Ljungaverk finansieras av oförutsedda behov med 2,8 mkr. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Personalomkostnader (PO) har sänkts för 2010 tack vare bl.a. lägre sjukkostnader. I Ånge kommuns fall har PO-kostnaderna för 2010 minskat med 3,8 mkr. Åtgärdslistan har fått ny kraft bl.a. med några nya punkter från social- och humanistiska förvaltningen, vilket tillsammans med pågående ärenden borde kunna ge tillskott till anslaget för oförutsedda behov och stärka budgeten för Kvarvarande medel för oförutsedda behov 2010 bedöms inte nyttjas till nya projekt. Det föreslås därför användas till finansiering av redan genomfört köp av Forum Ljungaverk. Diskuteras kvarvarande kostnader för 2010 och att ta utrymme för detta i prognosen för 2010.

9 9 Konstateras att utöver sänkta PO-kostnader har humanistiska och socialnämndens prognoser förbättrades något jämfört med oktoberprognosen. Sammantaget avviker Ånge kommuns prognos för styrelse och nämnder 2010 mot budgeten med endast 0,2 %, vilket är berömvärt. Prognosen för Ånge kommun 2010 pekar på ett överskott på ca 8 mkr. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

10 10 5 Finansiering av konferens 2011 för Global Classroom Dnr KS 10/416 Avsätta 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Hans-Erik Beck frågar varför man gör detta, kostnad per deltagare och uppföljning. Erik Lövgren, Catarina Börjesson och Kjell Grip svarar delvis på dessa frågor. I februari eller mars ska ansvariga för Global Classroom erbjudas komma till kommunstyrelsen och rapportera. Noteras att kommunfullmäktige har satt mål för internationell inriktning Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december Föreslå kommunstyrelsen att avsätta 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunstyrelsen avsätter 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Bakgrund Det globala nätverket The Global Classroom består av gymnasieskolor i Sverige, USA, Tyskland, Tjeckien, Skottland, Japan och Sydafrika. Varje år genomförs ett gemensamt temaarbete, som sedan redovisas under den årliga konferensen i en av partnerskolorna. Redovisningen sker i form av teaterpjäser, filmer eller powerpointpresentationer är Bobergsgymnasiet värd för konferensen. Inom Global Classroom finns också ett mycket aktivt elevutbyte. Alla elever har möjlighet att tillbringa 3-12 månader i någon av partnerskolorna. Learning School är ett forskningsprojekt som har vuxit fram ur The Global Classroom. Forskargruppen består av elever och/eller före detta elever i partnerskolorna. Varje år väljer forskargruppen ett tema. Gruppen skriver rapporter från varje skola och sammanställer resultatet i slutet av läsåret. Presentationer av resultatet görs i de deltagande skolorna och vid flera universitet och ministerier. Det slutgiltiga målet för Learning School är att skapa en självutvärderande skola.

11 11 6 Motionssvar - Uppstädning av fallfärdiga hus, mp Dnr KS 10/ Föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till att bygg- och miljönämnden har uppstädning av fallfärdiga hus som ett prioriterat område bifalla motionen. 2. Ge bygg- och miljönämnden ett uppdrag att upprätta en plan med uppskattad kostnad för att åtgärda problemet. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet. Erik Lövgren föreslår att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta en plan med uppskattad kostnad för att åtgärda problemet. Erik Rapp föreslår att kommunstyrelsen anslår medel för att åtgärda problemet. Leif Edh och Hans-Erik Beck frågar om kommunen har juristhjälp, som besvaras med att det finns ett avtal om samarbete med Sundsvalls kommun om detta. Magdalena Flemström påpekar att det som skrivs som prioriterat av nämnden också borde finnas med i deras budget. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Med hänvisning till att bygg- och miljönämnden har uppstädning av fallfärdiga hus som ett prioriterat område bifalla motionen. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Bygg- och miljönämndens ordförande Erik Rapp deltar också. Beslut bygg- och miljönämnden 30 november 2010 Anta bygg- och miljökontorets yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsens arbetsutskott. Överläggning bygg- och miljönämnden 30 november 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet.

12 12 Bakgrund Kicki Jeschke, Miljöpartiet, har i motion föreslagit : Att Ånge i egenskap av EKO-kommun får till uppgift att få till stånd en uppstädning bland fallfärdiga hus i kommunen. s arbetsutskott beslutar 24 augusti 2010 att remittera motionen till bygg- och miljönämnden för yttrande. Bygg- och miljöchef Karin Wennberg skriver i sitt yttrande daterat : Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur byggnader och tomter ska skötas. Byggoch miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt PBL. Under några år har fallfärdiga hus varit ett bekymmer inom kommunen. Bygg- och miljönämnden har på grund av resursbrist hittills endast haft möjlighet att prioritera klagomål på hus och tomter. I beslut har bygg- och miljönämnden angett, som ett prioriterat område under 2011, övergivna byggnader. Bygg- och miljönämnden har också begärt hos kommunstyrelsen att få utöka personalresurser fr.o.m för att bland annat hinna med denna arbetsuppgift på ett tillfredställande sätt. Beslutsunderlag Motion - Uppstädning av fallfärdiga hus från Kicki Jeschke, mp, Yttrande från bygg- och miljöchef Karin Wennberg daterat

13 13 7 Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet Dnr KS 10/396 Ta upp ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet, varför ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Föreslås att föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Bakgrund Landshövdingen i Västernorrlands Bo Källstrand län har tillskrivit kommunen om ett förslag på en ny organisation för SEkom Y-samarbetet. Man emotser kommunens ställningstagande för fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Länets sju kommuner; Timrå, Ånge, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Kramfors är samtliga medlemmar i Sveriges Ekokommuner, SEkom. Kommunerna och länsstyrelsen har inom länet valt att fördjupa detta miljösamarbete, vilket här går under namnet SEkom Y. Som ett led i detta arbete fastställde samtliga kommunstyrelser i Västernorrlands län år 2007 de gemensamma lokala miljömålsindikatorer som SEkom Y föreslagit. Indikatorerna syftar till att mäta utvecklingen inom miljöområdet, främja framtagandet av länsövergripande miljöstrategier samt att främja kompetensöverföring mellan de olika organisationerna. Arbetet har skett med stöd från projekten Miljölänet Västernorrland och Arena Miljölänet Västernorrland. Projektet Arena Miljölänet Västernorrland har under de senaste tre åren varit drivande och koordinerande part för SEkom Y-samarbetet. Projektet avslutas i huvudsak den sista november 2010, varför organisationen för SEkom Y behöver permanentas. Kommunstyrelserna i Västernorrland har tidigare tagit ställning i följande SEkom Y- relaterade frågor: Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom), år 2004.

14 14 Gemensamma lokala miljömålsindikatorer, år Åtgärdsgrupp (kommunikationer) för hållbar utveckling, miljömålsarbete och åtaganden i SEkom, år Miljömålsindikatorerna utgår från de nationella miljömålen samt utpekade profilmål för länet. Utifrån de regionala profilmålen inom miljö har kommunerna gemensamt valt ut de indikatorer som bäst levt upp till kriterierna: Relevans på kommunal nivå, god datatillgång samt att indikatorn i sig kan tänkas ge intressant information. Den 28 oktober 2009 ledde projektet Arena Miljölänet Västernorrland en workshop kring hur samarbetet i SEkom Y kan utvecklas. Samtliga kommuner i länet deltog och uttryckte sin vilja att lyfta samarbetet från enbart uppföljning till en högre nivå. Projektledningen fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till permanent organisation för SEkom Y. Den 11 oktober 2010 hölls ännu en workshop med kommunerna där ett framtaget organisationsförslag behandlades. Resultaten från denna workshop finns sammanställda i denna skrivelse. I enlighet med de resultat som framkom på SEkom Y:s workshop den 11 oktober 2010, på vilket kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik deltog, enades mötet om följande förslag till ny organisation för SEkom Y: Kommunförbundet Västernorrland koordinerar arbetet motsvarande en tjänst på % beroende på ambitionsnivå. En tjänst på 20 % innebär små möjligheter att jobba med, av kommunerna efterfrågade, utvecklingsfrågor, medan en tjänst på 50 % ger goda möjligheter till detta. Rullande ordförandeskap på ett år. Första ordförandeskap tillfaller Timrå kommun och därmed Ewa Lindstrand. En tjänsteman från länet ska ingå i SEkoms tjänstemannagrupp. Landstinget Västernorrland välkomnas som medlem i SEkom. Länsstyrelsen avslutar sin skrivelse med att överlämna frågan till kommunstyrelser och Kommunförbundet Västernorrland, och ser fram emot ett givande samarbete i framtiden. Länsstyrelsens kontaktperson är avdelningschefen för Miljö och natur, som tar emot kommunernas och Kommunförbundet Västernorrlands ställningstaganden kring fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Beslutsunderlag Skrivelse från landshövdingen om framtida organisation för SEkom Y-samarbetet.

15 15 8 Handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Dnr KS 10/411 Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Åke Nyhlén ställer frågor som besvaras. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Handlingsplan utmynnar i riktlinjer och rutiner, där ansvaret ligger på socialförvaltningen och som inte behöver beslutas i fullmäktige. Vid tillsyner har man fått kritik inom detta område, vilket nu åtgärdas med detta förslag. Beslut socialnämnden 11 november 2010 Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan och riktlinjer för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning socialnämnden 11 november 2010 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Beslut socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2010 Föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan och riktlinjer för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Den 1 juli 2007 skärptes 5 kap 11 socialtjänstlagen. Genom lagändringen förtydligades socialnämndens ansvar för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld, får det stöd och hjälp de behöver. Samma år fick socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete

16 16 med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, vilket även innefattade att ge vägledning till stöd för tillämpningen av 5 kap 11 socialtjänstlagen. Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

17 17 9 BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Dnr KS 10/397 Återuppta ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 EU-informatör Jan Rylander och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. De föredragande föreslår att återuppta ärendet nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsen 8 december 2010 Ta upp ärendet nästa möte i kommunstyrelsen 3 januari Överläggning kommunstyrelsen 8 december 2010 EU-informatör Jan Rylander och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Utifrån klimatstrategin stämmer projektet bra in. 9 gångers utväxling på pengarna är möjligt. Berörda förvaltningar i kommunen måste känna att man vill jobba med detta för att det ska vara meningsfullt delta. Ska undersökas till nästa möte. Bakgrund Mikael Brändström, tf VD BioFuel Region AB, har tillskrivit Ånge kommun och vill ha svar på om Ånge kommun vill gå med som medlem helst senast den 10 december Han skriver: Efter sju år är BioFuel Region ett mycket starkt varumärke och etablerat nätverk som samlat unik kompetens inom ett hett och strategiskt område för samhällets energiomställning. Det vi åstadkommit har gjort att vi har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Ett konkret exempel på vad vi åstadkommit under 2010 är att vi startat projektet Biogas Norr som nu sätter Norrland på biogaskartan. BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelse, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt oberoende och stöds även av myndigheter som Energimyndigheten, Trafikverket och Skolverket. BioFuel Regions vision är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror. Därför fokuserar vi på: att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling

18 18 ökat utbud av förnybara råvaror Det biodrivmedel BioFuel Region arbetar med är biogas, DME, cellulosabaserad etanol, el och syntetisk diesel. Vår gemensamma strategi är att mobilisera, engagera och aktivera så många potentiella utvecklingskrafter inom regionen som möjligt genom att vara en katalysator, mötesplats och samarbetsorgan för offentliga aktörer, företag och universitet. BioFuel Region kommer nu att utöka och erbjuda medlemskap till kommuner och företag i alla de fyra länen. Nu erbjuds Ånge kommun ett medlemskap i BioFuel Region under åren För Ånge kommun kostar ett medlemskap i BioFuel Region en anslutningsavgift (betalas endast första året) på kr, en medlemsavgift på kr per år och en serviceavgift på kr per år. Av dessa medel används kr per år för uppväxling av projektet BioFuel Region Spectacular, d.v.s. 80 %. Projektet inkluderar även arbete inom Biogas Norr. Resterande medel används främst till uppväxling av BioFuel Regions skolprojekt (KNUT), samt en mindre del till drift av BioFuel Region AB. Chefsgruppen har informerats 26 november. Erbjudande att delta i BioFuel Region Etapp 11 ( ) har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2007, där kommunen avböjde deltagande. Beslutsunderlag Följebrev och bilagor enligt nedan Förteckning över medlemmar, partners och finansiärer 2010, bilaga 1 Medlemserbjudandet, bilaga 2 Medfinansieringsintyg, bilaga 3 Beskrivning om process med uppväxling av pengar, bilaga 4 Beskrivning av BioFuel Regions skolprojekt KNUT, bilaga 5

19 19 10 Medfinansiering till en förstudie om fisk- & grönsaksodling i ett slutet kretslopp Dnr KS 10/408 Medfinansiera en förstudie till projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker med 75 tkr och finansiera projektet ur kommunstyrelsens oförutsedda behov Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen att medfinansiera en förstudie till projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker med 75 tkr och finansiera projektet ur kommunstyrelsens oförutsedda behov Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 EU-informatör jan Rylander föredrar ärendet. Det finns eventuellt medel i utvecklingsenhetens budget. Ska undersökas till behandlingen i kommunstyrelsen. Bakgrund Länsstyrelsen föreslår att det ska sökas projektpengar för en förstudie av projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker för att se om det kan bli kommersiellt hållbart med nyttjande av överskottsenergi. Länsstyrelsen skulle då kunna bidra med 50 % av en projektsumma upp till 300 tkr, alltså 150 tkr. Den resterande delen måste komma från annan medfinansiering. Främst då från Härnösands och Ånge kommuner. Länsstyrelsen framhåller Ånge, då man där har överskottsenergi från EKA i Alby. En lokalisering till Härnösand har varit aktuell därför att Nygårds anläggning finns i Härnösand och att värmen i fjärrvärmeverkets (HEMAB) returvatten skulle kunna utnyttjas. En sänkning av returvattnets temperatur kan innebära en ekonomisk vinning för HEMAB. Av denna anledning har HEMAB offererat en rabatt på värmetaxan för pilotanläggningen. Länsstyrelsen ser en fördel i att det blir en pilotanläggning i Ånge tillsammans med en i Härnösand. Förstudien gäller alltså en pilotanläggning i industridemoskala. Visar förstudien att det kan bli anläggningar som får ekonomisk bärkraft så kan framtida investeringar komma till stånd. Tisdagen den 14 december kommer ett sammanträde med det nya kommunalrådet Fred Nilsson i Härnösand att äga rum. Vid detta sammanträde kommer ett förslag

20 20 på att Härnösands kommun skall tillskjuta 75 tkr som medfinansiering. Då det blir ett ärende för flera parter så ansågs det lämpligt att Handelskammaren skulle bli projektägare och det blir till Handelskammaren Mittsverige medfinansieringsmedlen skall sändas. Några filer bifogas som bl.a. visar principen för anläggningen och lite övrig information. Starten för förundersökningen skulle vara i början av februari 2011 och vara klar i början av maj Av en av presentationerna framgår det vad som förundnersökningen skall omfatta. Ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen är under utarbetande och kommer att vara klar kommande onsdag. En formell begäran om medfinansiering kommer att översändas direkt från Handelskammarens huvudkontor i Sundsvall. Beslutsunderlag Presentation av projektet OH-bilder Detaljerat flödesschema Kretsloppsodling av fisk och grönsaker schematisk bild Fisk&grönsaksodling schematisk bild

21 21 11 Rapport från utvecklingsenheten Dnr KS 10/9 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Arbetsmarknad Avtal om fas 3 för långtidsarbetslösa och kulturarvsprojekt klart. Bangården Utredningen om kombiterminal är klar. Tidigare presenterat länsprojekt i turism med Sundsvall och Höga kusten som nav kommer att skrivas om utifrån synpunkter från Tillväxtverket. Innehållet kommer i stort inte att förändras. Tidigare beslut om medfinansiering från kommunerna i länet kommer att bestå. Integration Nyordning med att arbetsförmedlingen tar över ansvar för jobb och praktik samt upprätta etableringsplan för nyanlända. För kommunen i övrigt så blir det i stort sett oförändrat ansvar. Bakgrund och arbetsutskottet har en stående punkt på dagordningen för att kunna lämna olika angelägna rapporter.

22 22 12 Datorisering av de politiska organen Dnr KS 10/ Till nästa sammanträde bjuda in någon som kan presentera surfplattan Ipad. 2. s arbetsutskott testar mötesportalen så att nästa kallelse till sammanträde 25 januari bara görs på mötesportalen, förutom för de som saknar bärbar dator. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Hans-Erik Beck föreslår en enhetlig lösning med Ipad. Refererar till Bengtsfors kommun som kört igång med detta. En fördel skulle kunna vara att göra egna applikationer. Föreslås att till nästa sammanträde bjuda in någon som kan presentera surfplattan Ipad och att arbetsutskott testar mötesportalen så nästa kallelse till sammanträde 25 januari görs bara på mötesportalen. De som inte har bärbar dator får pappersutskick. Beslut kommunstyrelsen 8 december Godkänna regler för ersättning till förtroendevalda som tillhandahåller egen dator. 2. Ta upp frågan 3 januari 2011 i kommunstyrelsen om kommunstyrelsen är beredd börja med detta arbetssätt. Överläggning kommunstyrelsen 8 december 2010 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. För att minimera administrationen föreslås att avtalet med den förtroendevalde ersätts av regler för att tillhandahålla dator. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november 2010 Föreslå kommunstyrelsen

23 23 1. Genomföra föreslagen övergång till datorisering av kommunstyrelsen från årsskiftet. 2. Godkänna föreslaget avtal med den förtroendevalde. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november 2010 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Förslag på avtal med den förtroendevalde presenteras. Bakgrund Kommunledningskontoret föreslår att övergå från utskick av pappershandlingar till en datorlösning för de politiska organens sammanträden. Övergången föreslås ske i etapper med tester i slutet av 2010 och början av 2011 med kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan gå vidare med övriga politiska organ. En målsättning är att alla organ ska ha gått över till denna modell innan slutet av Ärendena kommer att läggas ut på en speciell sida på kommunens hemsida, som ska vara offentlig för alla att kunna komma åt. Om det visar sig att det finns skäl att den ska förses med speciell inloggning får detta bli en senare fråga. Den förtroendevalde kan där få tillgång till handlingarna både hemma, på resande fot och vid själva sammanträdet genom en bärbar dator. Diskussioner har förts om hur detta ska ordnas och förslaget är att bidrag ska utges för att täcka kostnaden för inköp av dator. Då kan var och en välja en dator utifrån de individuella behov som kan finnas vad gäller t.ex. storlek och prestanda. Dessutom kan det vara så att många redan har användbar dator och kan då skjuta på att skaffa en ny utifrån de egna behoven. Att som alternativ tillhandahålla en dator ses som mer orationellt för alla parter. Till mötet kan man endera ha laddat ner aktuella filer på sin dator eller koppla upp sig på nätet och komma åt handlingarna. För de som absolut inte vill skaffa dator kan man tänka sig kopiera upp kallelse och handlingar som tidigare. Allt ska dock göras för att få med alla förtroendevalda på arbetssättet. Anteckningar före eller under mötet får göras på olika sätt, t.ex. på papper eller i datorns ordbehandlingsprogram. Programvara för att göra anteckningar i pdf-filer kostar runt 1500 kr och det bedöms som kanske i dyraste laget, men är upp till den förtroendevalde att införskaffa. Kanske speciellt kom ihåg program kan installeras på datorn, där allt runt uppdraget samlas alternativt utbildning ges för en bra lösning. Kommunens hem/insida är ju en resurs som bör anpassas också efter den förtroendevaldes behov. Som ersättning föreslås en s.k. kostnadsersättning med kr per år under varje

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (32) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 1 mars 2011 kl. 10.00 12.00, 13.00 14.20. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 16 november 2010 kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.40. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Getberget, 26 oktober 2011, kl. 13.00 16.00 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Magdalena Flemström. Kjell Grip, kd, efter kl. 10, ej 160-163

Magdalena Flemström. Kjell Grip, kd, efter kl. 10, ej 160-163 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 december 2007, kl. 9.00 16.00, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (47) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdag den 2 december 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Sammanträdesdatum 2008-09-10 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, onsdag 10 september, 2008, kl. 9.00 12.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Victoria Lund, s, ersätter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (34) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 december 2009 kl. 13.00 15.10 Se bilaga längst bak Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf

Läs mer