Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd"

Transkript

1 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl , ajournering Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke Nyhlén, s Birgitta Bolin, s Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Ej tjänstgörande Erik Rapp, s, Birgitta Sjögren, s, Catharina Börjesson, s, Leif Lindström, s, Örjan Olsson, v, Leif Edh, m, Kicki Jeschke, mp Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Elin Rapp, utredare, 3 Kjell Sundqvist, fritidschef, 3 Frank Sällström, koncernekonom, 4 Rebecca Lindberg, IFO-chef, 8 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 9-11 Jan Rylander, EU-informatör, 9-11 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 13 Justering Ånge kommunkontor, måndag 10 januari 2011, kl Stiven Wiklund utses att justera i ordförandes ställe p.g.a. utlandsresa Paragrafer 1-15 Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Stiven Wiklund Birgitta Bolin Hans-Erik Beck ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 1 Val för mandatperioden Rapport från ledningsgruppen 5 3 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut 6 4 Månadsrapport - Ekonomi 8 5 Finansiering av konferens 2011 för Global Classroom 10 6 Motionssvar - Uppstädning av fallfärdiga hus, mp 11 7 Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet 13 8 Handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld 15 9 BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Medfinansiering till en förstudie om fisk- & grönsaksodling i ett slutet kretslopp Rapport från utvecklingsenheten Datorisering av de politiska organen Aktuella Rapporter Ny IT-organisation och Arena Miljölänet Delegeringsbeslut Delgivningar 27

3 3 1 Val för mandatperioden Dnr KS 10/369 Val till olika organ genomförs enligt nedan. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott: Sten-Ove Danielsson, Stiven Wiklund, Stefan Åsén, Hans-Erik Beck och Magdalena Flemström. Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Åke Nyhlén, Birgitta Bolin, Erik Lövgren, Björn Magnusson och Kjell Grip. Ledamöter i personal- och organisationsutskottet: Stiven Wiklund, Stefan Åsén och Björn Magnusson. Ersättare i personal- och organisationsutskottet: Åke Nyhlén, Örjan Olsson och Kicki Jeschke. Ledamöter i näringslivsutskottet: Sten-Ove Danielsson, Åke Nyhlén och Leif Edh. Ersättare i näringslivsutskottet: Erik Lövgren, Birgitta Bolin och Kjell Grip. Västernorrlans Läns Trafik AB: Till ombud på ägarrådet utse Sten-Ove Danielsson och Hans-Erik Beck och till ersättare utse Erik Lövgren och Magdalena Flemström. Ljunganstiftelsen: Till ledamot utse Sten-Ove Danielsson och till ersättare Stiven Wiklund. Medelpads Räddningstjänstförbunds direktion: Föreslå kommunfullmäktige utse Stiven Wiklund och Magdalena Flemström till ledamöter och Erik Lövgren till ersättare. Medelpads Räddningstjänstförbund revisor: Föreslå kommunfullmäktige uppdra till revisionen att utse revisor. Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd: Sten-Ove Danielsson och Hans-Erik Beck. (Enligt beslut i kommunfullmäktige , 72 om att uppdra till kommunstyrelsen utse ägarråd.) Västernorrland Läns Civilförsvarsförbund: Avvakta behovet.

4 4 Ånge Folkets Hus förening: Uppdra till humanistiska nämnden att utse ledamot och ersättare i styrelsen. Ljungaverks Folkets Hus Förening: Uppdra till humanistiska nämnden att utse ledamot och ersättare i styrelsen. Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund: Uppdra till tekniska nämnden att nominera till val till styrelsen. Vägföreningarna i Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar och Östavall: Uppdra till tekniska nämnden i samråd med ÅFA att utse ledamöter och ersättare samt årsmötesrepresentanter.

5 5 2 Rapport från ledningsgruppen Dnr KS 10/1 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Former för rapportering ges återkommande rapporteringar från ledningsgruppen, dessutom separat vad avser ekonomi respektive utvecklingsenhetens verksamhet. Ett speciellt informationstillfälle kommer att planeras in där hela verksamhetsområdet beskrivs, datum kommer senare. Kommunen i ett krisläge Idag väljs kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer att vara beslutsgrupp med stora mandat i ett krisläge. Länsstyrelsen har nyligen gjort tillsyn avseende kommunens förmåga vid extraordinär händelse. Man har också genomfört en krisövning med tjänstemannaledningen. I båda fallen ges ett gott betyg till Ånge kommun. Övrigt bl.a: LEAN projekt - bemanning och verksamhetsanalys inom bygg- och miljökontoret. Uppföljning av plan för internkontroll 2010 och förslag till plan Verksamhetssystem tekniskt stöd för samlad uppföljning. Strategi för utvecklad hemsida (ange.se 2.0). Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen delas ut på mötet.

6 6 3 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut Dnr KS 10/2 Tacka för rapporterna. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Punkt 1 om skyltning - Möte ska anordnas med Länsstyrelsen och Trafikverket. Punkt 2 om eventuell satsning på vindkraft - utredare Elin Rapp rapporterar muntligt och skriftligt. Konsultuppdrag är utlagt på Apoidea i Umeå. Återkommer med rapport nästa sammanträde 8 februari i kommunstyrelsen. Punkt 3 om EU-projektet med bl.a. konstgräsplan EU-informatör Jan Rylander och fritidschef Kjell Sundqvist rapporterar. Projektet har klarats inom budgeten och bedöms som mycket lyckat. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Följande ska rapporteras i kommunstyrelsen om möjligt 3 januari. 1. Uppdra till kommunchef och chefen för utvecklingsenheten att föra dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om skyltning längs våra riksvägar - utifrån ärendet regionalt serviceprogram, Nuläge med kommunens eventuella satsning på vindkraft, Igångsättning av konstgräsplanen, 84. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden där det bedöms angeläget att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen. Införs senare under året en rutin att bestämmas vilka delegeringsbeslut som ska presenteras i kommande kommunstyrelsemöte.

7 7 Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen juni 2010 Delegeringsbeslut

8 8 4 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 10/4 Godkänna att köpet av Forum Ljungaverk finansieras av oförutsedda behov med 2,8 mkr. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Sedan den 14 december har två nya cirkulär från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) skickats ut till kommunerna. Dessa innebar en försämrad prognos på utfallet för 2009 och 2010 års skatteunderlag. Orsaken var att tidigare prognoser vilade på den i Sverige starka ökningen i BNP. Det konstateras nu att sysselsättningen och lönenivåerna inte ökade i samma takt, vilket påverkar skatteunderlaget i riket och därmed Ånge kommuns skatteutjämningsbidrag. Överskottet för 2010 förväntas därmed minska till 7 mkr, vilket ändå är ett gott resultat med tanke på att saneringen av Kapellbacken ingår med kostnader om 6,1 mkr. Fortfarande kan också sägas att styrelse och nämnder följer planen på ett berömvärt sätt med liten avvikelse mot budgeten. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen att köpet av Forum Ljungaverk finansieras av oförutsedda behov med 2,8 mkr. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Personalomkostnader (PO) har sänkts för 2010 tack vare bl.a. lägre sjukkostnader. I Ånge kommuns fall har PO-kostnaderna för 2010 minskat med 3,8 mkr. Åtgärdslistan har fått ny kraft bl.a. med några nya punkter från social- och humanistiska förvaltningen, vilket tillsammans med pågående ärenden borde kunna ge tillskott till anslaget för oförutsedda behov och stärka budgeten för Kvarvarande medel för oförutsedda behov 2010 bedöms inte nyttjas till nya projekt. Det föreslås därför användas till finansiering av redan genomfört köp av Forum Ljungaverk. Diskuteras kvarvarande kostnader för 2010 och att ta utrymme för detta i prognosen för 2010.

9 9 Konstateras att utöver sänkta PO-kostnader har humanistiska och socialnämndens prognoser förbättrades något jämfört med oktoberprognosen. Sammantaget avviker Ånge kommuns prognos för styrelse och nämnder 2010 mot budgeten med endast 0,2 %, vilket är berömvärt. Prognosen för Ånge kommun 2010 pekar på ett överskott på ca 8 mkr. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

10 10 5 Finansiering av konferens 2011 för Global Classroom Dnr KS 10/416 Avsätta 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Hans-Erik Beck frågar varför man gör detta, kostnad per deltagare och uppföljning. Erik Lövgren, Catarina Börjesson och Kjell Grip svarar delvis på dessa frågor. I februari eller mars ska ansvariga för Global Classroom erbjudas komma till kommunstyrelsen och rapportera. Noteras att kommunfullmäktige har satt mål för internationell inriktning Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december Föreslå kommunstyrelsen att avsätta 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunstyrelsen avsätter 200 tkr för konferens 2011 för Global Classroom och finansiera ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Bakgrund Det globala nätverket The Global Classroom består av gymnasieskolor i Sverige, USA, Tyskland, Tjeckien, Skottland, Japan och Sydafrika. Varje år genomförs ett gemensamt temaarbete, som sedan redovisas under den årliga konferensen i en av partnerskolorna. Redovisningen sker i form av teaterpjäser, filmer eller powerpointpresentationer är Bobergsgymnasiet värd för konferensen. Inom Global Classroom finns också ett mycket aktivt elevutbyte. Alla elever har möjlighet att tillbringa 3-12 månader i någon av partnerskolorna. Learning School är ett forskningsprojekt som har vuxit fram ur The Global Classroom. Forskargruppen består av elever och/eller före detta elever i partnerskolorna. Varje år väljer forskargruppen ett tema. Gruppen skriver rapporter från varje skola och sammanställer resultatet i slutet av läsåret. Presentationer av resultatet görs i de deltagande skolorna och vid flera universitet och ministerier. Det slutgiltiga målet för Learning School är att skapa en självutvärderande skola.

11 11 6 Motionssvar - Uppstädning av fallfärdiga hus, mp Dnr KS 10/ Föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till att bygg- och miljönämnden har uppstädning av fallfärdiga hus som ett prioriterat område bifalla motionen. 2. Ge bygg- och miljönämnden ett uppdrag att upprätta en plan med uppskattad kostnad för att åtgärda problemet. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet. Erik Lövgren föreslår att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta en plan med uppskattad kostnad för att åtgärda problemet. Erik Rapp föreslår att kommunstyrelsen anslår medel för att åtgärda problemet. Leif Edh och Hans-Erik Beck frågar om kommunen har juristhjälp, som besvaras med att det finns ett avtal om samarbete med Sundsvalls kommun om detta. Magdalena Flemström påpekar att det som skrivs som prioriterat av nämnden också borde finnas med i deras budget. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Med hänvisning till att bygg- och miljönämnden har uppstädning av fallfärdiga hus som ett prioriterat område bifalla motionen. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Bygg- och miljönämndens ordförande Erik Rapp deltar också. Beslut bygg- och miljönämnden 30 november 2010 Anta bygg- och miljökontorets yttrande som sitt eget och översända till kommunstyrelsens arbetsutskott. Överläggning bygg- och miljönämnden 30 november 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet.

12 12 Bakgrund Kicki Jeschke, Miljöpartiet, har i motion föreslagit : Att Ånge i egenskap av EKO-kommun får till uppgift att få till stånd en uppstädning bland fallfärdiga hus i kommunen. s arbetsutskott beslutar 24 augusti 2010 att remittera motionen till bygg- och miljönämnden för yttrande. Bygg- och miljöchef Karin Wennberg skriver i sitt yttrande daterat : Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur byggnader och tomter ska skötas. Byggoch miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt PBL. Under några år har fallfärdiga hus varit ett bekymmer inom kommunen. Bygg- och miljönämnden har på grund av resursbrist hittills endast haft möjlighet att prioritera klagomål på hus och tomter. I beslut har bygg- och miljönämnden angett, som ett prioriterat område under 2011, övergivna byggnader. Bygg- och miljönämnden har också begärt hos kommunstyrelsen att få utöka personalresurser fr.o.m för att bland annat hinna med denna arbetsuppgift på ett tillfredställande sätt. Beslutsunderlag Motion - Uppstädning av fallfärdiga hus från Kicki Jeschke, mp, Yttrande från bygg- och miljöchef Karin Wennberg daterat

13 13 7 Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet Dnr KS 10/396 Ta upp ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet, varför ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Föreslås att föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Bakgrund Landshövdingen i Västernorrlands Bo Källstrand län har tillskrivit kommunen om ett förslag på en ny organisation för SEkom Y-samarbetet. Man emotser kommunens ställningstagande för fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Länets sju kommuner; Timrå, Ånge, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Kramfors är samtliga medlemmar i Sveriges Ekokommuner, SEkom. Kommunerna och länsstyrelsen har inom länet valt att fördjupa detta miljösamarbete, vilket här går under namnet SEkom Y. Som ett led i detta arbete fastställde samtliga kommunstyrelser i Västernorrlands län år 2007 de gemensamma lokala miljömålsindikatorer som SEkom Y föreslagit. Indikatorerna syftar till att mäta utvecklingen inom miljöområdet, främja framtagandet av länsövergripande miljöstrategier samt att främja kompetensöverföring mellan de olika organisationerna. Arbetet har skett med stöd från projekten Miljölänet Västernorrland och Arena Miljölänet Västernorrland. Projektet Arena Miljölänet Västernorrland har under de senaste tre åren varit drivande och koordinerande part för SEkom Y-samarbetet. Projektet avslutas i huvudsak den sista november 2010, varför organisationen för SEkom Y behöver permanentas. Kommunstyrelserna i Västernorrland har tidigare tagit ställning i följande SEkom Y- relaterade frågor: Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom), år 2004.

14 14 Gemensamma lokala miljömålsindikatorer, år Åtgärdsgrupp (kommunikationer) för hållbar utveckling, miljömålsarbete och åtaganden i SEkom, år Miljömålsindikatorerna utgår från de nationella miljömålen samt utpekade profilmål för länet. Utifrån de regionala profilmålen inom miljö har kommunerna gemensamt valt ut de indikatorer som bäst levt upp till kriterierna: Relevans på kommunal nivå, god datatillgång samt att indikatorn i sig kan tänkas ge intressant information. Den 28 oktober 2009 ledde projektet Arena Miljölänet Västernorrland en workshop kring hur samarbetet i SEkom Y kan utvecklas. Samtliga kommuner i länet deltog och uttryckte sin vilja att lyfta samarbetet från enbart uppföljning till en högre nivå. Projektledningen fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till permanent organisation för SEkom Y. Den 11 oktober 2010 hölls ännu en workshop med kommunerna där ett framtaget organisationsförslag behandlades. Resultaten från denna workshop finns sammanställda i denna skrivelse. I enlighet med de resultat som framkom på SEkom Y:s workshop den 11 oktober 2010, på vilket kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik deltog, enades mötet om följande förslag till ny organisation för SEkom Y: Kommunförbundet Västernorrland koordinerar arbetet motsvarande en tjänst på % beroende på ambitionsnivå. En tjänst på 20 % innebär små möjligheter att jobba med, av kommunerna efterfrågade, utvecklingsfrågor, medan en tjänst på 50 % ger goda möjligheter till detta. Rullande ordförandeskap på ett år. Första ordförandeskap tillfaller Timrå kommun och därmed Ewa Lindstrand. En tjänsteman från länet ska ingå i SEkoms tjänstemannagrupp. Landstinget Västernorrland välkomnas som medlem i SEkom. Länsstyrelsen avslutar sin skrivelse med att överlämna frågan till kommunstyrelser och Kommunförbundet Västernorrland, och ser fram emot ett givande samarbete i framtiden. Länsstyrelsens kontaktperson är avdelningschefen för Miljö och natur, som tar emot kommunernas och Kommunförbundet Västernorrlands ställningstaganden kring fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Beslutsunderlag Skrivelse från landshövdingen om framtida organisation för SEkom Y-samarbetet.

15 15 8 Handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Dnr KS 10/411 Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Åke Nyhlén ställer frågor som besvaras. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Handlingsplan utmynnar i riktlinjer och rutiner, där ansvaret ligger på socialförvaltningen och som inte behöver beslutas i fullmäktige. Vid tillsyner har man fått kritik inom detta område, vilket nu åtgärdas med detta förslag. Beslut socialnämnden 11 november 2010 Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan och riktlinjer för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Överläggning socialnämnden 11 november 2010 IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Beslut socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2010 Föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige anta förslag till handlingsplan och riktlinjer för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Den 1 juli 2007 skärptes 5 kap 11 socialtjänstlagen. Genom lagändringen förtydligades socialnämndens ansvar för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld, får det stöd och hjälp de behöver. Samma år fick socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete

16 16 med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, vilket även innefattade att ge vägledning till stöd för tillämpningen av 5 kap 11 socialtjänstlagen. Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan för våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

17 17 9 BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Dnr KS 10/397 Återuppta ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 EU-informatör Jan Rylander och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. De föredragande föreslår att återuppta ärendet nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsen 8 december 2010 Ta upp ärendet nästa möte i kommunstyrelsen 3 januari Överläggning kommunstyrelsen 8 december 2010 EU-informatör Jan Rylander och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Utifrån klimatstrategin stämmer projektet bra in. 9 gångers utväxling på pengarna är möjligt. Berörda förvaltningar i kommunen måste känna att man vill jobba med detta för att det ska vara meningsfullt delta. Ska undersökas till nästa möte. Bakgrund Mikael Brändström, tf VD BioFuel Region AB, har tillskrivit Ånge kommun och vill ha svar på om Ånge kommun vill gå med som medlem helst senast den 10 december Han skriver: Efter sju år är BioFuel Region ett mycket starkt varumärke och etablerat nätverk som samlat unik kompetens inom ett hett och strategiskt område för samhällets energiomställning. Det vi åstadkommit har gjort att vi har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Ett konkret exempel på vad vi åstadkommit under 2010 är att vi startat projektet Biogas Norr som nu sätter Norrland på biogaskartan. BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelse, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt oberoende och stöds även av myndigheter som Energimyndigheten, Trafikverket och Skolverket. BioFuel Regions vision är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror. Därför fokuserar vi på: att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling

18 18 ökat utbud av förnybara råvaror Det biodrivmedel BioFuel Region arbetar med är biogas, DME, cellulosabaserad etanol, el och syntetisk diesel. Vår gemensamma strategi är att mobilisera, engagera och aktivera så många potentiella utvecklingskrafter inom regionen som möjligt genom att vara en katalysator, mötesplats och samarbetsorgan för offentliga aktörer, företag och universitet. BioFuel Region kommer nu att utöka och erbjuda medlemskap till kommuner och företag i alla de fyra länen. Nu erbjuds Ånge kommun ett medlemskap i BioFuel Region under åren För Ånge kommun kostar ett medlemskap i BioFuel Region en anslutningsavgift (betalas endast första året) på kr, en medlemsavgift på kr per år och en serviceavgift på kr per år. Av dessa medel används kr per år för uppväxling av projektet BioFuel Region Spectacular, d.v.s. 80 %. Projektet inkluderar även arbete inom Biogas Norr. Resterande medel används främst till uppväxling av BioFuel Regions skolprojekt (KNUT), samt en mindre del till drift av BioFuel Region AB. Chefsgruppen har informerats 26 november. Erbjudande att delta i BioFuel Region Etapp 11 ( ) har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2007, där kommunen avböjde deltagande. Beslutsunderlag Följebrev och bilagor enligt nedan Förteckning över medlemmar, partners och finansiärer 2010, bilaga 1 Medlemserbjudandet, bilaga 2 Medfinansieringsintyg, bilaga 3 Beskrivning om process med uppväxling av pengar, bilaga 4 Beskrivning av BioFuel Regions skolprojekt KNUT, bilaga 5

19 19 10 Medfinansiering till en förstudie om fisk- & grönsaksodling i ett slutet kretslopp Dnr KS 10/408 Medfinansiera en förstudie till projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker med 75 tkr och finansiera projektet ur kommunstyrelsens oförutsedda behov Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen att medfinansiera en förstudie till projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker med 75 tkr och finansiera projektet ur kommunstyrelsens oförutsedda behov Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 EU-informatör jan Rylander föredrar ärendet. Det finns eventuellt medel i utvecklingsenhetens budget. Ska undersökas till behandlingen i kommunstyrelsen. Bakgrund Länsstyrelsen föreslår att det ska sökas projektpengar för en förstudie av projektet Kretsloppsodling av fisk och grönsaker för att se om det kan bli kommersiellt hållbart med nyttjande av överskottsenergi. Länsstyrelsen skulle då kunna bidra med 50 % av en projektsumma upp till 300 tkr, alltså 150 tkr. Den resterande delen måste komma från annan medfinansiering. Främst då från Härnösands och Ånge kommuner. Länsstyrelsen framhåller Ånge, då man där har överskottsenergi från EKA i Alby. En lokalisering till Härnösand har varit aktuell därför att Nygårds anläggning finns i Härnösand och att värmen i fjärrvärmeverkets (HEMAB) returvatten skulle kunna utnyttjas. En sänkning av returvattnets temperatur kan innebära en ekonomisk vinning för HEMAB. Av denna anledning har HEMAB offererat en rabatt på värmetaxan för pilotanläggningen. Länsstyrelsen ser en fördel i att det blir en pilotanläggning i Ånge tillsammans med en i Härnösand. Förstudien gäller alltså en pilotanläggning i industridemoskala. Visar förstudien att det kan bli anläggningar som får ekonomisk bärkraft så kan framtida investeringar komma till stånd. Tisdagen den 14 december kommer ett sammanträde med det nya kommunalrådet Fred Nilsson i Härnösand att äga rum. Vid detta sammanträde kommer ett förslag

20 20 på att Härnösands kommun skall tillskjuta 75 tkr som medfinansiering. Då det blir ett ärende för flera parter så ansågs det lämpligt att Handelskammaren skulle bli projektägare och det blir till Handelskammaren Mittsverige medfinansieringsmedlen skall sändas. Några filer bifogas som bl.a. visar principen för anläggningen och lite övrig information. Starten för förundersökningen skulle vara i början av februari 2011 och vara klar i början av maj Av en av presentationerna framgår det vad som förundnersökningen skall omfatta. Ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen är under utarbetande och kommer att vara klar kommande onsdag. En formell begäran om medfinansiering kommer att översändas direkt från Handelskammarens huvudkontor i Sundsvall. Beslutsunderlag Presentation av projektet OH-bilder Detaljerat flödesschema Kretsloppsodling av fisk och grönsaker schematisk bild Fisk&grönsaksodling schematisk bild

21 21 11 Rapport från utvecklingsenheten Dnr KS 10/9 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Arbetsmarknad Avtal om fas 3 för långtidsarbetslösa och kulturarvsprojekt klart. Bangården Utredningen om kombiterminal är klar. Tidigare presenterat länsprojekt i turism med Sundsvall och Höga kusten som nav kommer att skrivas om utifrån synpunkter från Tillväxtverket. Innehållet kommer i stort inte att förändras. Tidigare beslut om medfinansiering från kommunerna i länet kommer att bestå. Integration Nyordning med att arbetsförmedlingen tar över ansvar för jobb och praktik samt upprätta etableringsplan för nyanlända. För kommunen i övrigt så blir det i stort sett oförändrat ansvar. Bakgrund och arbetsutskottet har en stående punkt på dagordningen för att kunna lämna olika angelägna rapporter.

22 22 12 Datorisering av de politiska organen Dnr KS 10/ Till nästa sammanträde bjuda in någon som kan presentera surfplattan Ipad. 2. s arbetsutskott testar mötesportalen så att nästa kallelse till sammanträde 25 januari bara görs på mötesportalen, förutom för de som saknar bärbar dator. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Hans-Erik Beck föreslår en enhetlig lösning med Ipad. Refererar till Bengtsfors kommun som kört igång med detta. En fördel skulle kunna vara att göra egna applikationer. Föreslås att till nästa sammanträde bjuda in någon som kan presentera surfplattan Ipad och att arbetsutskott testar mötesportalen så nästa kallelse till sammanträde 25 januari görs bara på mötesportalen. De som inte har bärbar dator får pappersutskick. Beslut kommunstyrelsen 8 december Godkänna regler för ersättning till förtroendevalda som tillhandahåller egen dator. 2. Ta upp frågan 3 januari 2011 i kommunstyrelsen om kommunstyrelsen är beredd börja med detta arbetssätt. Överläggning kommunstyrelsen 8 december 2010 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. För att minimera administrationen föreslås att avtalet med den förtroendevalde ersätts av regler för att tillhandahålla dator. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november 2010 Föreslå kommunstyrelsen

23 23 1. Genomföra föreslagen övergång till datorisering av kommunstyrelsen från årsskiftet. 2. Godkänna föreslaget avtal med den förtroendevalde. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november 2010 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Förslag på avtal med den förtroendevalde presenteras. Bakgrund Kommunledningskontoret föreslår att övergå från utskick av pappershandlingar till en datorlösning för de politiska organens sammanträden. Övergången föreslås ske i etapper med tester i slutet av 2010 och början av 2011 med kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan gå vidare med övriga politiska organ. En målsättning är att alla organ ska ha gått över till denna modell innan slutet av Ärendena kommer att läggas ut på en speciell sida på kommunens hemsida, som ska vara offentlig för alla att kunna komma åt. Om det visar sig att det finns skäl att den ska förses med speciell inloggning får detta bli en senare fråga. Den förtroendevalde kan där få tillgång till handlingarna både hemma, på resande fot och vid själva sammanträdet genom en bärbar dator. Diskussioner har förts om hur detta ska ordnas och förslaget är att bidrag ska utges för att täcka kostnaden för inköp av dator. Då kan var och en välja en dator utifrån de individuella behov som kan finnas vad gäller t.ex. storlek och prestanda. Dessutom kan det vara så att många redan har användbar dator och kan då skjuta på att skaffa en ny utifrån de egna behoven. Att som alternativ tillhandahålla en dator ses som mer orationellt för alla parter. Till mötet kan man endera ha laddat ner aktuella filer på sin dator eller koppla upp sig på nätet och komma åt handlingarna. För de som absolut inte vill skaffa dator kan man tänka sig kopiera upp kallelse och handlingar som tidigare. Allt ska dock göras för att få med alla förtroendevalda på arbetssättet. Anteckningar före eller under mötet får göras på olika sätt, t.ex. på papper eller i datorns ordbehandlingsprogram. Programvara för att göra anteckningar i pdf-filer kostar runt 1500 kr och det bedöms som kanske i dyraste laget, men är upp till den förtroendevalde att införskaffa. Kanske speciellt kom ihåg program kan installeras på datorn, där allt runt uppdraget samlas alternativt utbildning ges för en bra lösning. Kommunens hem/insida är ju en resurs som bör anpassas också efter den förtroendevaldes behov. Som ersättning föreslås en s.k. kostnadsersättning med kr per år under varje

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer