Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor"

Transkript

1 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl , ajournering för lunch Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Erik Rapp, s, ersätter Stiven Wiklund, s Åke Nyhlén, s Birgitta Sjögren, s, ersätter Birgitta Bolin, s Erik Lövgren, s, lämnar mötet Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck, m, lämnar mötet Björn Magnusson, c, ersätter Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Catharina Börjesson, s, Örjan Olsson, v, Leif Edh, m, deltar från 11.30, Kicki Jeschke, mp Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, Elin Rapp, utredare, 20 Roger Fredriksson, konsult från Apoidea AB, 20 Frank Sällström, koncernekonom, Harriet Hultin, LSS-chef, 25 Tim Hammar, säljare Koneo AB, 27 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Jan Rylander, EU-informatör, Charlotta Kristow, projektledare, 29 Chanette Edlund, länsstyrelsen, 29 Justeringen Ånge kommunkontor, fredag 11 februari 2011, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Erik Rapp Kjell Grip ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 16 Rapport från Ledningsgruppen 3 17 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegerings-beslut 4 18 Motionssvar - Upphäv försäljningsförbudet av godis & läsk, v 5 19 Intern kontroll - Uppföljning av 2010 och plan för Rapport om utredning om kommunen ska investera i vindkraft 9 21 Månadsrapport - Ekonomi Lån ur elaktiefonden till ÅFA Investering i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet Avgifter för boende i elevhem enligt LSS Synpunkts- och kritikhantering 2010 för kommunstyrelsen Datorisering av de politiska organen BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Rapport från utvecklingsenheten Aktuella rapporter Yttrande på Fortum Ljunga Kraft AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ändring av hålldammar samt ändring av minimitappning i Ljungan Delegeringsbeslut Delgivningar 36

3 3 16 Rapport från Ledningsgruppen Dnr KS 11/2 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Satsningen på att förenkla för företagen En grupp medarbetare har nu genomgått del 2 i denna satsning Förenkla helt enkelt. Ett antal nyckelområden har valts ut att jobba med. Arbetsgrupper är utsedda. En slutlig rapportering ut till övrig förvaltning sker den 7 april. Verksamhetsöversyner Fler verksamhetsöversyner sker i projektform. Styrning och avrapporteringar i ledningsgruppen. Tillägg till juridisk spetskompetens Jag har initierat flera åtgärder för att förbättra en snabb tillgång till spetskompetens. Idag finns svårighet att svara upp både från SKL:s sida och från andra samverkande parter. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen

4 4 17 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut Dnr KS 11/3 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten presenterar arbetsmarknadsstatistik ur ett könsperspektiv, 2010 jämfört med Bland annat noteras att det är lite fler män än kvinnor som har sökt arbete under året, drygt 500 av vardera könet, något fler 2010 än Öppet arbetslösa 2010 är 157 kvinnor och 171 män. I program ungefär lika många. Något färre än Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari med rubriken Aktuella rapporter Befolkningsförändringar m.m. ur ett könsperspektiv, ska följas upp i kommunstyrelsen 8 februari under punkten Rapport från utvecklingsenheten när man rapporterar om arbetsmarknadsfrågor. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. I 103 i kommunstyrelsen 17 augusti 2010 under rubriken Aktuella rapporter visar kommunchef Göran Fjellström statistik i form av 20-talet PowerPoint bilder på Ånge kommuns befolkning uppdelat på kön. Det finns drygt män och knappt kvinnor boende i kommunen, där männen är ca 200 fler. Många bilder visas på inoch utflyttade och återinflyttade och återutflyttade samt ut- och inpendling för arbete samt på folkhälsoaspekter. Föreslås följa upp detta i kommunstyrelsen 8 februari. Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden där det bedöms angeläget att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen. Införs senare under året en rutin att bestämmas vilka delegeringsbeslut som ska presenteras i kommande kommunstyrelsemöte. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 17 augusti 2010 Delegeringsbeslut

5 5 18 Motionssvar - Upphäv försäljningsförbudet av godis & läsk, v Dnr KS 07/123 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december 2011 i punkt 2. Se bakgrund nedan. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december 2011 i punkt 2. Se bakgrund nedan. Sten-Ove Danielsson föreslår att avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2010 Avvakta med svar på Jan Jonssons motion tills den fortsatta processen i ärendet klarnat. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2010 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Jan Jonsson, v, har 9 mars 2010 lämnat in en motion om försäljningsförbud av godis och läsk, dnr KS 07/123, där han föreslår att man upphäver beslutet och överlåter till verksamheterna att själva få avgöra vilket sortiment kioskerna ska saluföra. Föreslås att avvakta med svar på Jan Jonssons motion tills den fortsatta processen i ärendet klarnat. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar 26 november 2007 att ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Utvärdering ska göras efter ett år. Bakgrunden är en motion i ärendet från Kicki Jeschke, mp, att kommunen själv inte ska underlätta åtkomst till godis och läsk för barn och ungdomar. En utvärdering i form av en enkät till verksamhetsansvariga, personal och brukarrepresentanter görs i maj-juni Enkätfrågorna är utarbetade tillsammans

6 6 med Landstingets folkhälsoplanerare Barbro Forslin. Enkäten har distribuerats via e-post och verksamhetsansvariga har uppmanats att sprida till exempelvis skolråd och gårdsråd på fritidsgårdar. Enkäten visade att man gjorde egna tolkningar av beslutet och att efterlevnaden var låg på vissa håll. beslutar 1 juni 2010 att revidera det hälsopolitiska programmet från Detta sker i samband med ärendet om försäljningsförbudet av godis och läsk vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Arbetsgruppen Nya vägar att arbeta hälsofrämjande bland unga lämnar skriftlig rapport till kommunstyrelsens möte 1 juni. Arbetsgruppens förslag är: Ge ett uppdrag om att bilda en arbetsgrupp för att arbeta med att revidera det hälsopolitiska programmet från Starta arbetet inom området som handlar om barn och ungas mat och rörelse. Beträffande försäljningsförbudet beslutas inte om några förändringar innan ytterligare träffar skett med den utsedda gruppen och kommunens ungdomar. Kommunfullmäktige beslutar 20 december Anta förslag till nytt hälsopolitiskt program. 2. Modifiera tidigare beslut om godisförsäljningsförbud till att bara gälla under skoltid med undantag för gymnasieskolans Ungt Företagande och då tillåta försäljning efter lunch kl Som princip ska kommunen inte syssla med försäljning av godis på sina anläggningar. 4. Ordna en temadag under våren 2011 med medverkan från Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom i Örebro med syftet att höja kunskapsnivån hos personal och elever och inspirera till fortsatt eget arbete. Beslutsunderlag Motion om godis- och läskförbud från Kicki Jeschke och Roger Sundin, miljöpartiet inlämnad Motion om upphävande av godisförbudet från Jan Jonsson inlämnad Protokoll kommunfullmäktige , 65 Motionssvar Förbud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Protokoll kommunfullmäktige , 7 - Utvärdering om försäljningsförbud av godis och läsk vid kommunens skolor, ungdomsgårdar, och idrottsanläggningar. Protokoll kommunfullmäktige , 75 - Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program antaget av kommunfullmäktige

7 7 19 Intern kontroll - Uppföljning av 2010 och plan för 2011 Dnr KS 11/25 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Godkänna uppföljning av 2010-års plan samt anta plan för intern kontroll för 2011 med föreslagna kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet och inleder med en omfattande information rubricerad "Varför intern kontroll". Föreslås att komplettera planen med att oegentligheter ska anmälas både till närmaste chef, men också till dennes chef. Dessutom föreslås att nämndernas planer för den interna kontrollen ska redovisas till kommunstyrelsen när de antagits. Dessutom rekommenderas att använda gemensam mall. Redovisningen ska delges kommunfullmäktige. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskottet 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen godkänna uppföljning av 2010-års plan samt anta plan för intern kontroll för Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. I samband med att ärendet föredras i kommunstyrelsen 8 februari ska bredare information om intern kontroll lämnas. Bakgrund Enligt reglemente för intern kontroll antagen av fullmäktige 2003 ska en årlig plan upprättas och följas upp av styrelse/nämnd. Planen ska visa på områden som är särskilt intressanta att granska för varje år. Granskningen ska inte avse resultat utan riktar sig mot att rutiner och överenskomna riktlinjer följs. För kommunstyrelsens del var planen för 2010 tvådelad och avser såväl kommunstyrelsens egna ansvarsområde som kommungemensamma kontrollområden föreslås att föra samman detta till en plan. Uppföljningen redovisas till kommunfullmäktige som en del av årsredovisningen och till revisorerna.

8 8 Beslutsunderlag Ledningsgruppens uppföljning av 2010-års plan samt förslag till plan för år 2011

9 9 20 Rapport om utredning om kommunen ska investera i vindkraft Dnr KS 10/185 Beslut kommunstyrelsen 8 februari Tacka för rapporten. 2. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 februari Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Utredare Elin Rapp föredrar ärendet. Roger Fredriksson från Apoidea AB från Umeå lämnar rapport. Frågor ställs och besvaras. Ett utkast till rapport finns klar som ska kompletteras och färdigställas efter dagens rapport. Under punkten Ledningsgruppen rapporterar i kommunstyrelsen 8 december 2010 rapporterades: Vindkraftutredningen startar: Nu har kompetensstöd upphandlats för att ge bra beslutsunderlag avseende egen vindkraftsinvestering. Dnr 10/382. Deadline för rapport är satt till den 7 februari Apoidea AB från Umeå heter företaget. Beslut kommunfullmäktige 21 juni 2010 Avvakta med beslut i frågan till dess en grundligare utredning gjorts över de ekonomiska aspekterna. Överläggning kommunfullmäktige 21 juni 2010 Hanne Soukas, s, ger en bakgrund till tekniska nämndens framställan och vidhåller detta som ett förslag. Kicki Jeschke, mp, framför att hon vill snabba på utredningen om man ska köpa andelar i Ljungandalen Vind Ekonomisk Förening. Sten-Ove Danielsson, s, replikerar att man ännu inte är beredd för att ta beslut i frågan. Han vill efter mötet prata med partier som tillhör arbetsutskottet och Alf Hallén om hur man går vidare med frågan. Ordföranden ställer proposition på Hanne Soukas förslag enligt tekniska nämnden och kommunstyrelsens förslag och finnar att kommunstyrelsens förslag vinner. Beslut kommunstyrelsen 1 juni 2010 Föreslå kommunfullmäktige att avvakta med beslut i frågan till dess en grundligare utredning gjorts över de ekonomiska aspekterna.

10 10 Överläggning kommunstyrelsen 1 juni 2010 Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Skellefteå kommun har investerat i vindkraft, kontakt tas med ansvarig i Skellefteå kommun om detta. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2010 s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avvakta med beslut i frågan till dess en grundlig utredning gjorts. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2010 Diskussioner förs i arbetsutskottet om ärendet. Till kommunfullmäktige den 21 juni 2010 är Anders Jonsson, VD Sundsvalls Energi inbjuden. Beslut tekniska nämnden 22 april 2010 Göra en framställan till kommunstyrelsen att investera i vindkraft genom insatser i Ljungandalen Vind alternativt köpa ett halvt vindkraftverk i vindkraftparken. Redovisa i framställan kommunens samlade elförbrukning samt exempel som visar att det är lönsamt för tekniska förvaltningen att investera i planerad vindkraft. För att kunna delta i projektet måste beslut komma under sommaren. Överläggning tekniska nämnden 22 april Robert Pettersson ordförande i Ljungandalen Vind är inbjuden att informera om vindkraft. Ljungandalen Vind bildades 25 april 2009 med syftet att lokalt producera vindel. Föreningen är öppen för enskilda elkonsumenter, företag och andra juridiska personer. Verksamhetsområde är i huvudsak Ljungandalen. Styrelsen planerar att köpa ett vindkraftverk med planerad driftstart Föreningen har avsiktsförklaring med Windico AB som planerar att bygga sex stycken vindkraftverk på Portberget i Munkbysjön. Kalkyl för vindel Fränsta och Torpshammars reningsverk redovisas. Beslut tekniska nämnden 25 mars Tacka Markus Rönningås för informationen. 2. Återuppta ärendet på nästa sammanträde och då bjuda in Robert Pettersson från Ljungandalen Vind. Överläggning tekniska nämnden 25 mars Markus Rönningås från Windico AB informerar på sammanträdet om projekt Portberget. Portberget är ett av fjorton föreslagna områden för vindkraft i Ånge kommun. Tekniske chefen redovisar kommunens elförbrukning. Beslut tekniska nämnden 25 februari 2010

11 11 Ta fram kommunens elförbrukning samt bjuda in Markus Rönningås från Windico AB till nästa sammanträde för att få mer information i ärendet. Bakgrund Jan Gullmark har den 25 februari 2010 informerat Ånge Tekniska Förvaltningen om planerade vindkraftssatsningar i kommunen. Frågan har ställts om kommunen är intresserad av att vara delaktig i framtida vindkraftssatsningar. Beslutsunderlag Skrivelse från Ove Skägg, teknisk chef Prospekt Ljungandalen Vind Ekonomisk Förening Vindkraft för eget bruk - en investeringsstrategi för Ånge kommun - Presentation för Ånge kommuns kommunstyrelse

12 12 21 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 11/4 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Avstämningarna pågår och närmar sig slutet. Det kvarstår också ett antal bokslutsdispositioner och överföringar till nästkommande år för projekt som inte avslutats. Sedan föregående prognos för 2010 är nu pensionsskulden bokförd, vilket ökade pensionskostnader och löneskatt. Men dessa neutraliserades nästan av förbättrad avkastning från Ångefallen Kraft. Prognosen för 2010 års resultat före bokslutsdispositioner är ungefär lika med föregående rapport. Eventuell nedskrivning av Forum i Ljungaverk bedöms enligt tekniska kontoret och ÅFA bli ca 2,5 mkr. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Rapportera till kommunstyrelsen 8 februari. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Resultatet för 2010 är inte definitivt klart, men prognosen har förstärkts tack vare ett bättre resultat för Ångefallens Kraft AB. Utrymme för nedskrivning av Forum, Ljungaverk diskuteras. Avvikelsen mot budget för styrelsen och nämnderna är 0,0 %, vilket är anmärkningsvärt bra. Resultatet ger ett bra avstamp inför Dessutom ser kalkylerna fortsatt bra ut för avkastningen 2011 från Ångefallens Kraft. Frank får i uppdrag att tillsammans med tekniska chefen göra en bedömning av eventuell nedskrivning. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

13 13 22 Lån ur elaktiefonden till ÅFA Dnr KS 09/79 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige 1. Godkänna att kommunen lånar ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA till ca 3,9 % ränta med 5 års amortering. 2. Komplettera gällande finanspolicy avseende utlåning till helägda bolag till 75 mkr. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Föreslås att ärendet ska godkännas av kommunfullmäktige och att finanspolicyn justeras i detta avseende. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen låna ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA till ca 3,9 % ränta med 5 års amortering. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank föreslår att kommunen lånar ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA på fem år till ca 3,9 % ränta. Denna ränta är marknadsmässig för ÅFA och överstiger nuvarande placeringsräntor i kommunobligationer eller banker med 1,6 % eller mer. Bakgrund Vinsten vid försäljningen av två elbolag, ca 132 mkr, har placerats med olika bindningstider i Kommuninvests noll-kuponger med fastställda räntor och en god genomsnittsränta på 5,4 %. Sedan dess har räntenivån sjunkit och en finanskris tillkommit. När 0-kupongerna återbetalades gjordes nya placeringar i dels strukturerade aktieobligationer, som har ett inbyggt inflationsskydd och som förfaller 2013 och dels lån till Ånge Energi för spillvattenledningen med 3,46 % och tio års amortering. Under mellanperioder har specialinlåning i Nordea nyttjats inför beslut om ny placering. För närvarande är 16 mkr i specialinlåning i Nordea. Med beslutad värdesäkring på sex miljoner finns utrymme att placera 22 mkr på olika sätt.

14 14 Placering av kommunens likvida medel samt pensionsmedel får ske genom utlåning till av kommunen helägda bolag. beslutar upp till maximalt 30 års löptid och upp till 50 mkr. Vid belopp över 50 mkr ska särskild prövning göras i kommunfullmäktige.

15 15 23 Investering i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus Dnr KS 10/203 Beslut kommunstyrelsen 8 februari Anslå 600 tkr ur kommunstyrelsens oförutsedda behov till investering i digital bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus. 2. Ansöka om 245 tkr ur bygdeavgiftsmedel. I det fall detta inte beviljas måste ärendet åter upp till behandling. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. s oförutsedda behov är totalt 1,1 mkr för Föreslås att om inte bygdeavgiftsmedel beviljas måste ärendet åter upp till behandling. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen anslå 600 tkr ur oförutsedda behov till investering i digital bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus. Ansöka om 245 tkr ur bygdeavgiftsmedel. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2010 i 56 bl.a. att kommunen investerar i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus i 2011 års investeringsbudget och delfinansiering söks vid nästa sökningstillfälle för bygdeavgiftsmedel. Belopp och finansiering fastställdes inte. Nu skall ansökan om bygdemedel inlämnas för bedömning. Beräknad investering för digital bio är 845 tkr.

16 16 24 Framtida organisation för Sekom Y- samarbetet Dnr KS 10/396 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Ta upp ärendet nästa sammanträde i kommunstyrelsen. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kostnaden för att delta har ännu inte klarlagts, varför ärendet tas upp nästa möte. Beslut kommunstyrelsen 3 januari 2011 Ta upp ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet, varför ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Föreslås att föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Bakgrund Landshövdingen i Västernorrlands Bo Källstrand län har tillskrivit kommunen om ett förslag på en ny organisation för SEkom Y-samarbetet. Man emotser kommunens ställningstagande för fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Länets sju kommuner; Timrå, Ånge, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Kramfors är samtliga medlemmar i Sveriges Ekokommuner, SEkom. Kommunerna och länsstyrelsen har inom länet valt att fördjupa detta miljösamarbete, vilket här går under namnet SEkom Y. Som ett led i detta arbete fastställde samtliga kommunstyrelser i Västernorrlands län år 2007 de gemensamma lokala miljömålsindikatorer som SEkom Y föreslagit. Indikatorerna syftar till att mäta utvecklingen inom miljöområdet, främja framtagandet av länsövergripande miljöstrategier samt att främja kompetensöverföring mellan de olika organisationerna. Arbetet har skett med stöd från projekten Miljölänet Västernorrland och Arena Miljölänet Västernorrland. Projektet Arena Miljölänet Västernorrland har under de senaste tre åren varit drivande och koordinerande part för SEkom Y-samarbetet. Projektet avslutas i huvudsak den sista november 2010,

17 17 varför organisationen för SEkom Y behöver permanentas. Kommunstyrelserna i Västernorrland har tidigare tagit ställning i följande SEkom Y- relaterade frågor: Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom), år Gemensamma lokala miljömålsindikatorer, år Åtgärdsgrupp (kommunikationer) för hållbar utveckling, miljömålsarbete och åtaganden i SEkom, år Miljömålsindikatorerna utgår från de nationella miljömålen samt utpekade profilmål för länet. Utifrån de regionala profilmålen inom miljö har kommunerna gemensamt valt ut de indikatorer som bäst levt upp till kriterierna: Relevans på kommunal nivå, god datatillgång samt att indikatorn i sig kan tänkas ge intressant information. Den 28 oktober 2009 ledde projektet Arena Miljölänet Västernorrland en workshop kring hur samarbetet i SEkom Y kan utvecklas. Samtliga kommuner i länet deltog och uttryckte sin vilja att lyfta samarbetet från enbart uppföljning till en högre nivå. Projektledningen fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till permanent organisation för SEkom Y. Den 11 oktober 2010 hölls ännu en workshop med kommunerna där ett framtaget organisationsförslag behandlades. Resultaten från denna workshop finns sammanställda i denna skrivelse. I enlighet med de resultat som framkom på SEkom Y:s workshop den 11 oktober 2010, på vilket kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik deltog, enades mötet om följande förslag till ny organisation för SEkom Y: Kommunförbundet Västernorrland koordinerar arbetet motsvarande en tjänst på % beroende på ambitionsnivå. En tjänst på 20 % innebär små möjligheter att jobba med, av kommunerna efterfrågade, utvecklingsfrågor, medan en tjänst på 50 % ger goda möjligheter till detta. Rullande ordförandeskap på ett år. Första ordförandeskap tillfaller Timrå kommun och därmed Ewa Lindstrand. En tjänsteman från länet ska ingå i SEkoms tjänstemannagrupp. Landstinget Västernorrland välkomnas som medlem i SEkom. Länsstyrelsen avslutar sin skrivelse med att överlämna frågan till kommunstyrelser och Kommunförbundet Västernorrland, och ser fram emot ett givande samarbete i framtiden. Länsstyrelsens kontaktperson är avdelningschefen för Miljö och natur, som tar emot kommunernas och Kommunförbundet Västernorrlands ställningstaganden kring fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet.

18 18 Beslutsunderlag Skrivelse från landshövdingen om framtida organisation för SEkom Y-samarbetet.

19 19 25 Avgifter för boende i elevhem enligt LSS Dnr KS 11/19 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/mån förutom juni, juli och augusti. Innan dess utgår ingen hyreskostnad. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/ mån förutom juni, juli och augusti. Innan dess utgår ingen hyreskostnad. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med

20 20 förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Områdesansvarig inom LSS Lena From föredrar ärendet. Ett förtydligande görs i punkt 2 med tillägget Innan dess utgår ingen hyreskostnad. Beslut socialnämnden 6 december 2010 (dnr sn 09/166) Enligt arbetsutskottets förslag. Överläggning socialnämnden 6 december, 2010 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Beslut socialnämndens arbetsutskott 26 november 2010 Föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/ mån förutom juni, juli och augusti. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning socialnämndens arbetsutskott 26 november 2010 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Bakgrund Fler och fler gymnasiesärskoleelever väljer linjer på gymnasiesärskola utanför kommunen på grund av att Ånge kommun inte har någon egen gymnasiesärskola. Oftast följer behov av så kallat elevhemsboende, vilket kan sökas via LSS. Det är reglerat enligt 9.8 i LSS, bostad med särskild service för barn och ungdom, så kallad elevhem. I många år har de flesta elever gått i Härnösands gymnasiesärskola. De sista åren har en elev valt gymnasiesärskola i Bollnäs samt fr.o.m. hösten 2010 också

21 21 Östersund. Då kostnader varierar beroende på vilken skola eleven väljer att gå, behövs ett beslut hur kostnader ska debiteras. Tidigare beslut anges utifrån faktisk kostnad. Eftersom kostnader varierar i de tre kommuner Ånge hittills har avtal med, blir det en relativt stor arbetsbörda administrativt sett. Alla tre kommuner har helt olika debiteringssystem, men totalt skiljer sig slutsumman för eleven inte alltför mycket.

22 22 26 Synpunkts- och kritikhantering 2010 för kommunstyrelsen Dnr KS 10/52 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Av 8 förslag, varav 3 utan adress, har inget ännu genomförts. Av förslagen finns redan rutiner i 2 fall, varför ingen ytterligare åtgärd krävs. 1 har inte besvarats trots att namn och adress angivits, oklart varför. Resultatet är ungefär som 2009, således att förslagen i stort ej leder till några nämnvärda förändringar. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Presentera resultatet i kommunstyrelsen med uppföljning av vad förslagen givit för resultat. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Till kommunstyrelsens möte ska kommunsekreteraren ta fram resultatet av förslagen. Bakgrund Statistik för synpunkts- och kritikhanteringen för kommunstyrelsens verksamhet för 2010 har tagits fram. Det var 21 inkomna synpunkter, varav 10 är anonyma. 2 som uppgivit adress har ej fått svar alternativt inte diarieförts. I genomsnitt besvaras inom 5 dagar, som mest 10 dar. Synpunkterna fördelas på: 8 förslag, 7 klagomål, 2 beröm, 2 frågor och 2 synpunkter. 14 olika områden berörs, varav 5 kommunstyret, kopplade till sjukhuset, godis och Haffragården som seniorboende. 2 vardera berör tidningen Framtid Ånge, Myckelmyrberget och mottagande av inflyttade och tillfälligt boende var det ungefär samma antal och fördelning på olika kategorier. Beslutsunderlag Statistik på synpunkts- och kritikhanteringen för kommunstyrelsens verksamhet för 2010 Policy för synpunkts- och kritikhanteringen

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer