Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor"

Transkript

1 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl , ajournering för lunch Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Erik Rapp, s, ersätter Stiven Wiklund, s Åke Nyhlén, s Birgitta Sjögren, s, ersätter Birgitta Bolin, s Erik Lövgren, s, lämnar mötet Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck, m, lämnar mötet Björn Magnusson, c, ersätter Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Catharina Börjesson, s, Örjan Olsson, v, Leif Edh, m, deltar från 11.30, Kicki Jeschke, mp Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, Elin Rapp, utredare, 20 Roger Fredriksson, konsult från Apoidea AB, 20 Frank Sällström, koncernekonom, Harriet Hultin, LSS-chef, 25 Tim Hammar, säljare Koneo AB, 27 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Jan Rylander, EU-informatör, Charlotta Kristow, projektledare, 29 Chanette Edlund, länsstyrelsen, 29 Justeringen Ånge kommunkontor, fredag 11 februari 2011, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Erik Rapp Kjell Grip ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 16 Rapport från Ledningsgruppen 3 17 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegerings-beslut 4 18 Motionssvar - Upphäv försäljningsförbudet av godis & läsk, v 5 19 Intern kontroll - Uppföljning av 2010 och plan för Rapport om utredning om kommunen ska investera i vindkraft 9 21 Månadsrapport - Ekonomi Lån ur elaktiefonden till ÅFA Investering i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus Framtida organisation för Sekom Y-samarbetet Avgifter för boende i elevhem enligt LSS Synpunkts- och kritikhantering 2010 för kommunstyrelsen Datorisering av de politiska organen BioFuel Region - Medlemskap , projektet BioFuel Region spectacular, skolprojektet KNUT Rapport från utvecklingsenheten Aktuella rapporter Yttrande på Fortum Ljunga Kraft AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ändring av hålldammar samt ändring av minimitappning i Ljungan Delegeringsbeslut Delgivningar 36

3 3 16 Rapport från Ledningsgruppen Dnr KS 11/2 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Satsningen på att förenkla för företagen En grupp medarbetare har nu genomgått del 2 i denna satsning Förenkla helt enkelt. Ett antal nyckelområden har valts ut att jobba med. Arbetsgrupper är utsedda. En slutlig rapportering ut till övrig förvaltning sker den 7 april. Verksamhetsöversyner Fler verksamhetsöversyner sker i projektform. Styrning och avrapporteringar i ledningsgruppen. Tillägg till juridisk spetskompetens Jag har initierat flera åtgärder för att förbättra en snabb tillgång till spetskompetens. Idag finns svårighet att svara upp både från SKL:s sida och från andra samverkande parter. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen

4 4 17 Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen och delegeringsbeslut Dnr KS 11/3 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten presenterar arbetsmarknadsstatistik ur ett könsperspektiv, 2010 jämfört med Bland annat noteras att det är lite fler män än kvinnor som har sökt arbete under året, drygt 500 av vardera könet, något fler 2010 än Öppet arbetslösa 2010 är 157 kvinnor och 171 män. I program ungefär lika många. Något färre än Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari med rubriken Aktuella rapporter Befolkningsförändringar m.m. ur ett könsperspektiv, ska följas upp i kommunstyrelsen 8 februari under punkten Rapport från utvecklingsenheten när man rapporterar om arbetsmarknadsfrågor. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. I 103 i kommunstyrelsen 17 augusti 2010 under rubriken Aktuella rapporter visar kommunchef Göran Fjellström statistik i form av 20-talet PowerPoint bilder på Ånge kommuns befolkning uppdelat på kön. Det finns drygt män och knappt kvinnor boende i kommunen, där männen är ca 200 fler. Många bilder visas på inoch utflyttade och återinflyttade och återutflyttade samt ut- och inpendling för arbete samt på folkhälsoaspekter. Föreslås följa upp detta i kommunstyrelsen 8 februari. Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden där det bedöms angeläget att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen. Införs senare under året en rutin att bestämmas vilka delegeringsbeslut som ska presenteras i kommande kommunstyrelsemöte. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 17 augusti 2010 Delegeringsbeslut

5 5 18 Motionssvar - Upphäv försäljningsförbudet av godis & läsk, v Dnr KS 07/123 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december 2011 i punkt 2. Se bakgrund nedan. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december 2011 i punkt 2. Se bakgrund nedan. Sten-Ove Danielsson föreslår att avslå motionen med motiveringen av fullmäktiges beslut 20 december Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2010 Avvakta med svar på Jan Jonssons motion tills den fortsatta processen i ärendet klarnat. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2010 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Jan Jonsson, v, har 9 mars 2010 lämnat in en motion om försäljningsförbud av godis och läsk, dnr KS 07/123, där han föreslår att man upphäver beslutet och överlåter till verksamheterna att själva få avgöra vilket sortiment kioskerna ska saluföra. Föreslås att avvakta med svar på Jan Jonssons motion tills den fortsatta processen i ärendet klarnat. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar 26 november 2007 att ett försäljningsförbud av godis och läsk införs vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Vid arrangemang överlåts till föreningar att bestämma vilka varor de ska sälja. Utvärdering ska göras efter ett år. Bakgrunden är en motion i ärendet från Kicki Jeschke, mp, att kommunen själv inte ska underlätta åtkomst till godis och läsk för barn och ungdomar. En utvärdering i form av en enkät till verksamhetsansvariga, personal och brukarrepresentanter görs i maj-juni Enkätfrågorna är utarbetade tillsammans

6 6 med Landstingets folkhälsoplanerare Barbro Forslin. Enkäten har distribuerats via e-post och verksamhetsansvariga har uppmanats att sprida till exempelvis skolråd och gårdsråd på fritidsgårdar. Enkäten visade att man gjorde egna tolkningar av beslutet och att efterlevnaden var låg på vissa håll. beslutar 1 juni 2010 att revidera det hälsopolitiska programmet från Detta sker i samband med ärendet om försäljningsförbudet av godis och läsk vid kommunens skolor, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar. Arbetsgruppen Nya vägar att arbeta hälsofrämjande bland unga lämnar skriftlig rapport till kommunstyrelsens möte 1 juni. Arbetsgruppens förslag är: Ge ett uppdrag om att bilda en arbetsgrupp för att arbeta med att revidera det hälsopolitiska programmet från Starta arbetet inom området som handlar om barn och ungas mat och rörelse. Beträffande försäljningsförbudet beslutas inte om några förändringar innan ytterligare träffar skett med den utsedda gruppen och kommunens ungdomar. Kommunfullmäktige beslutar 20 december Anta förslag till nytt hälsopolitiskt program. 2. Modifiera tidigare beslut om godisförsäljningsförbud till att bara gälla under skoltid med undantag för gymnasieskolans Ungt Företagande och då tillåta försäljning efter lunch kl Som princip ska kommunen inte syssla med försäljning av godis på sina anläggningar. 4. Ordna en temadag under våren 2011 med medverkan från Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom i Örebro med syftet att höja kunskapsnivån hos personal och elever och inspirera till fortsatt eget arbete. Beslutsunderlag Motion om godis- och läskförbud från Kicki Jeschke och Roger Sundin, miljöpartiet inlämnad Motion om upphävande av godisförbudet från Jan Jonsson inlämnad Protokoll kommunfullmäktige , 65 Motionssvar Förbud snask och läsk i verksamheter som kommunen driver, mp Protokoll kommunfullmäktige , 7 - Utvärdering om försäljningsförbud av godis och läsk vid kommunens skolor, ungdomsgårdar, och idrottsanläggningar. Protokoll kommunfullmäktige , 75 - Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program antaget av kommunfullmäktige

7 7 19 Intern kontroll - Uppföljning av 2010 och plan för 2011 Dnr KS 11/25 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Godkänna uppföljning av 2010-års plan samt anta plan för intern kontroll för 2011 med föreslagna kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet och inleder med en omfattande information rubricerad "Varför intern kontroll". Föreslås att komplettera planen med att oegentligheter ska anmälas både till närmaste chef, men också till dennes chef. Dessutom föreslås att nämndernas planer för den interna kontrollen ska redovisas till kommunstyrelsen när de antagits. Dessutom rekommenderas att använda gemensam mall. Redovisningen ska delges kommunfullmäktige. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskottet 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen godkänna uppföljning av 2010-års plan samt anta plan för intern kontroll för Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunchef Göran Fjellström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. I samband med att ärendet föredras i kommunstyrelsen 8 februari ska bredare information om intern kontroll lämnas. Bakgrund Enligt reglemente för intern kontroll antagen av fullmäktige 2003 ska en årlig plan upprättas och följas upp av styrelse/nämnd. Planen ska visa på områden som är särskilt intressanta att granska för varje år. Granskningen ska inte avse resultat utan riktar sig mot att rutiner och överenskomna riktlinjer följs. För kommunstyrelsens del var planen för 2010 tvådelad och avser såväl kommunstyrelsens egna ansvarsområde som kommungemensamma kontrollområden föreslås att föra samman detta till en plan. Uppföljningen redovisas till kommunfullmäktige som en del av årsredovisningen och till revisorerna.

8 8 Beslutsunderlag Ledningsgruppens uppföljning av 2010-års plan samt förslag till plan för år 2011

9 9 20 Rapport om utredning om kommunen ska investera i vindkraft Dnr KS 10/185 Beslut kommunstyrelsen 8 februari Tacka för rapporten. 2. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 februari Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Utredare Elin Rapp föredrar ärendet. Roger Fredriksson från Apoidea AB från Umeå lämnar rapport. Frågor ställs och besvaras. Ett utkast till rapport finns klar som ska kompletteras och färdigställas efter dagens rapport. Under punkten Ledningsgruppen rapporterar i kommunstyrelsen 8 december 2010 rapporterades: Vindkraftutredningen startar: Nu har kompetensstöd upphandlats för att ge bra beslutsunderlag avseende egen vindkraftsinvestering. Dnr 10/382. Deadline för rapport är satt till den 7 februari Apoidea AB från Umeå heter företaget. Beslut kommunfullmäktige 21 juni 2010 Avvakta med beslut i frågan till dess en grundligare utredning gjorts över de ekonomiska aspekterna. Överläggning kommunfullmäktige 21 juni 2010 Hanne Soukas, s, ger en bakgrund till tekniska nämndens framställan och vidhåller detta som ett förslag. Kicki Jeschke, mp, framför att hon vill snabba på utredningen om man ska köpa andelar i Ljungandalen Vind Ekonomisk Förening. Sten-Ove Danielsson, s, replikerar att man ännu inte är beredd för att ta beslut i frågan. Han vill efter mötet prata med partier som tillhör arbetsutskottet och Alf Hallén om hur man går vidare med frågan. Ordföranden ställer proposition på Hanne Soukas förslag enligt tekniska nämnden och kommunstyrelsens förslag och finnar att kommunstyrelsens förslag vinner. Beslut kommunstyrelsen 1 juni 2010 Föreslå kommunfullmäktige att avvakta med beslut i frågan till dess en grundligare utredning gjorts över de ekonomiska aspekterna.

10 10 Överläggning kommunstyrelsen 1 juni 2010 Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Skellefteå kommun har investerat i vindkraft, kontakt tas med ansvarig i Skellefteå kommun om detta. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2010 s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avvakta med beslut i frågan till dess en grundlig utredning gjorts. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2010 Diskussioner förs i arbetsutskottet om ärendet. Till kommunfullmäktige den 21 juni 2010 är Anders Jonsson, VD Sundsvalls Energi inbjuden. Beslut tekniska nämnden 22 april 2010 Göra en framställan till kommunstyrelsen att investera i vindkraft genom insatser i Ljungandalen Vind alternativt köpa ett halvt vindkraftverk i vindkraftparken. Redovisa i framställan kommunens samlade elförbrukning samt exempel som visar att det är lönsamt för tekniska förvaltningen att investera i planerad vindkraft. För att kunna delta i projektet måste beslut komma under sommaren. Överläggning tekniska nämnden 22 april Robert Pettersson ordförande i Ljungandalen Vind är inbjuden att informera om vindkraft. Ljungandalen Vind bildades 25 april 2009 med syftet att lokalt producera vindel. Föreningen är öppen för enskilda elkonsumenter, företag och andra juridiska personer. Verksamhetsområde är i huvudsak Ljungandalen. Styrelsen planerar att köpa ett vindkraftverk med planerad driftstart Föreningen har avsiktsförklaring med Windico AB som planerar att bygga sex stycken vindkraftverk på Portberget i Munkbysjön. Kalkyl för vindel Fränsta och Torpshammars reningsverk redovisas. Beslut tekniska nämnden 25 mars Tacka Markus Rönningås för informationen. 2. Återuppta ärendet på nästa sammanträde och då bjuda in Robert Pettersson från Ljungandalen Vind. Överläggning tekniska nämnden 25 mars Markus Rönningås från Windico AB informerar på sammanträdet om projekt Portberget. Portberget är ett av fjorton föreslagna områden för vindkraft i Ånge kommun. Tekniske chefen redovisar kommunens elförbrukning. Beslut tekniska nämnden 25 februari 2010

11 11 Ta fram kommunens elförbrukning samt bjuda in Markus Rönningås från Windico AB till nästa sammanträde för att få mer information i ärendet. Bakgrund Jan Gullmark har den 25 februari 2010 informerat Ånge Tekniska Förvaltningen om planerade vindkraftssatsningar i kommunen. Frågan har ställts om kommunen är intresserad av att vara delaktig i framtida vindkraftssatsningar. Beslutsunderlag Skrivelse från Ove Skägg, teknisk chef Prospekt Ljungandalen Vind Ekonomisk Förening Vindkraft för eget bruk - en investeringsstrategi för Ånge kommun - Presentation för Ånge kommuns kommunstyrelse

12 12 21 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 11/4 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Avstämningarna pågår och närmar sig slutet. Det kvarstår också ett antal bokslutsdispositioner och överföringar till nästkommande år för projekt som inte avslutats. Sedan föregående prognos för 2010 är nu pensionsskulden bokförd, vilket ökade pensionskostnader och löneskatt. Men dessa neutraliserades nästan av förbättrad avkastning från Ångefallen Kraft. Prognosen för 2010 års resultat före bokslutsdispositioner är ungefär lika med föregående rapport. Eventuell nedskrivning av Forum i Ljungaverk bedöms enligt tekniska kontoret och ÅFA bli ca 2,5 mkr. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Rapportera till kommunstyrelsen 8 februari. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Resultatet för 2010 är inte definitivt klart, men prognosen har förstärkts tack vare ett bättre resultat för Ångefallens Kraft AB. Utrymme för nedskrivning av Forum, Ljungaverk diskuteras. Avvikelsen mot budget för styrelsen och nämnderna är 0,0 %, vilket är anmärkningsvärt bra. Resultatet ger ett bra avstamp inför Dessutom ser kalkylerna fortsatt bra ut för avkastningen 2011 från Ångefallens Kraft. Frank får i uppdrag att tillsammans med tekniska chefen göra en bedömning av eventuell nedskrivning. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

13 13 22 Lån ur elaktiefonden till ÅFA Dnr KS 09/79 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige 1. Godkänna att kommunen lånar ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA till ca 3,9 % ränta med 5 års amortering. 2. Komplettera gällande finanspolicy avseende utlåning till helägda bolag till 75 mkr. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Föreslås att ärendet ska godkännas av kommunfullmäktige och att finanspolicyn justeras i detta avseende. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen låna ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA till ca 3,9 % ränta med 5 års amortering. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank föreslår att kommunen lånar ut 22 mkr ur elaktiefonden till ÅFA på fem år till ca 3,9 % ränta. Denna ränta är marknadsmässig för ÅFA och överstiger nuvarande placeringsräntor i kommunobligationer eller banker med 1,6 % eller mer. Bakgrund Vinsten vid försäljningen av två elbolag, ca 132 mkr, har placerats med olika bindningstider i Kommuninvests noll-kuponger med fastställda räntor och en god genomsnittsränta på 5,4 %. Sedan dess har räntenivån sjunkit och en finanskris tillkommit. När 0-kupongerna återbetalades gjordes nya placeringar i dels strukturerade aktieobligationer, som har ett inbyggt inflationsskydd och som förfaller 2013 och dels lån till Ånge Energi för spillvattenledningen med 3,46 % och tio års amortering. Under mellanperioder har specialinlåning i Nordea nyttjats inför beslut om ny placering. För närvarande är 16 mkr i specialinlåning i Nordea. Med beslutad värdesäkring på sex miljoner finns utrymme att placera 22 mkr på olika sätt.

14 14 Placering av kommunens likvida medel samt pensionsmedel får ske genom utlåning till av kommunen helägda bolag. beslutar upp till maximalt 30 års löptid och upp till 50 mkr. Vid belopp över 50 mkr ska särskild prövning göras i kommunfullmäktige.

15 15 23 Investering i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus Dnr KS 10/203 Beslut kommunstyrelsen 8 februari Anslå 600 tkr ur kommunstyrelsens oförutsedda behov till investering i digital bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus. 2. Ansöka om 245 tkr ur bygdeavgiftsmedel. I det fall detta inte beviljas måste ärendet åter upp till behandling. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. s oförutsedda behov är totalt 1,1 mkr för Föreslås att om inte bygdeavgiftsmedel beviljas måste ärendet åter upp till behandling. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen anslå 600 tkr ur oförutsedda behov till investering i digital bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus. Ansöka om 245 tkr ur bygdeavgiftsmedel. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2010 i 56 bl.a. att kommunen investerar i Digital Bio med 3 D-tillsats i Ånge Folkets Hus i 2011 års investeringsbudget och delfinansiering söks vid nästa sökningstillfälle för bygdeavgiftsmedel. Belopp och finansiering fastställdes inte. Nu skall ansökan om bygdemedel inlämnas för bedömning. Beräknad investering för digital bio är 845 tkr.

16 16 24 Framtida organisation för Sekom Y- samarbetet Dnr KS 10/396 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Ta upp ärendet nästa sammanträde i kommunstyrelsen. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kostnaden för att delta har ännu inte klarlagts, varför ärendet tas upp nästa möte. Beslut kommunstyrelsen 3 januari 2011 Ta upp ärendet nästa sammanträde. Överläggning kommunstyrelsen 3 januari 2011 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg är förhindrad att föredra ärendet, varför ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december 2010 Bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Föreslås att föreslå kommunstyrelsen 3 januari gå med i Sekom Y 2011 och till detta möte ta fram kostnaden för detta. Bakgrund Landshövdingen i Västernorrlands Bo Källstrand län har tillskrivit kommunen om ett förslag på en ny organisation för SEkom Y-samarbetet. Man emotser kommunens ställningstagande för fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet. Länets sju kommuner; Timrå, Ånge, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Kramfors är samtliga medlemmar i Sveriges Ekokommuner, SEkom. Kommunerna och länsstyrelsen har inom länet valt att fördjupa detta miljösamarbete, vilket här går under namnet SEkom Y. Som ett led i detta arbete fastställde samtliga kommunstyrelser i Västernorrlands län år 2007 de gemensamma lokala miljömålsindikatorer som SEkom Y föreslagit. Indikatorerna syftar till att mäta utvecklingen inom miljöområdet, främja framtagandet av länsövergripande miljöstrategier samt att främja kompetensöverföring mellan de olika organisationerna. Arbetet har skett med stöd från projekten Miljölänet Västernorrland och Arena Miljölänet Västernorrland. Projektet Arena Miljölänet Västernorrland har under de senaste tre åren varit drivande och koordinerande part för SEkom Y-samarbetet. Projektet avslutas i huvudsak den sista november 2010,

17 17 varför organisationen för SEkom Y behöver permanentas. Kommunstyrelserna i Västernorrland har tidigare tagit ställning i följande SEkom Y- relaterade frågor: Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom), år Gemensamma lokala miljömålsindikatorer, år Åtgärdsgrupp (kommunikationer) för hållbar utveckling, miljömålsarbete och åtaganden i SEkom, år Miljömålsindikatorerna utgår från de nationella miljömålen samt utpekade profilmål för länet. Utifrån de regionala profilmålen inom miljö har kommunerna gemensamt valt ut de indikatorer som bäst levt upp till kriterierna: Relevans på kommunal nivå, god datatillgång samt att indikatorn i sig kan tänkas ge intressant information. Den 28 oktober 2009 ledde projektet Arena Miljölänet Västernorrland en workshop kring hur samarbetet i SEkom Y kan utvecklas. Samtliga kommuner i länet deltog och uttryckte sin vilja att lyfta samarbetet från enbart uppföljning till en högre nivå. Projektledningen fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till permanent organisation för SEkom Y. Den 11 oktober 2010 hölls ännu en workshop med kommunerna där ett framtaget organisationsförslag behandlades. Resultaten från denna workshop finns sammanställda i denna skrivelse. I enlighet med de resultat som framkom på SEkom Y:s workshop den 11 oktober 2010, på vilket kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik deltog, enades mötet om följande förslag till ny organisation för SEkom Y: Kommunförbundet Västernorrland koordinerar arbetet motsvarande en tjänst på % beroende på ambitionsnivå. En tjänst på 20 % innebär små möjligheter att jobba med, av kommunerna efterfrågade, utvecklingsfrågor, medan en tjänst på 50 % ger goda möjligheter till detta. Rullande ordförandeskap på ett år. Första ordförandeskap tillfaller Timrå kommun och därmed Ewa Lindstrand. En tjänsteman från länet ska ingå i SEkoms tjänstemannagrupp. Landstinget Västernorrland välkomnas som medlem i SEkom. Länsstyrelsen avslutar sin skrivelse med att överlämna frågan till kommunstyrelser och Kommunförbundet Västernorrland, och ser fram emot ett givande samarbete i framtiden. Länsstyrelsens kontaktperson är avdelningschefen för Miljö och natur, som tar emot kommunernas och Kommunförbundet Västernorrlands ställningstaganden kring fortsatt arbete som en del av det regionala miljömålsarbetet.

18 18 Beslutsunderlag Skrivelse från landshövdingen om framtida organisation för SEkom Y-samarbetet.

19 19 25 Avgifter för boende i elevhem enligt LSS Dnr KS 11/19 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/mån förutom juni, juli och augusti. Innan dess utgår ingen hyreskostnad. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/ mån förutom juni, juli och augusti. Innan dess utgår ingen hyreskostnad. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med

20 20 förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Områdesansvarig inom LSS Lena From föredrar ärendet. Ett förtydligande görs i punkt 2 med tillägget Innan dess utgår ingen hyreskostnad. Beslut socialnämnden 6 december 2010 (dnr sn 09/166) Enligt arbetsutskottets förslag. Överläggning socialnämnden 6 december, 2010 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Beslut socialnämndens arbetsutskott 26 november 2010 Föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 1. Ändra hyresavgift för boende i LSS 9.8, bostad med särskild service för barn och ungdom att gälla oavsett vilket elevhem samt vilken kommun eleven väljer. De betalningsfria månaderna gäller när beslutet är kopplat till skolgång på annan ort. 2. När eleven erhåller aktivitetsersättning debiteras en hyresavgift på 1800 kr/ mån förutom juni, juli och augusti. 3. Matkostnaden debiteras 1200 kr/mån förutom juni, juli och augusti samt avdrag med 75 kr/dag som elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar. 4. Beloppen justeras därefter årligen per den 15 januari i enlighet med förändringar i konsumentprisindex (KPI) 1980 att gälla fortsättningsvis. Överläggning socialnämndens arbetsutskott 26 november 2010 LSS-chef Harriet Hultin föredrar ärendet. Bakgrund Fler och fler gymnasiesärskoleelever väljer linjer på gymnasiesärskola utanför kommunen på grund av att Ånge kommun inte har någon egen gymnasiesärskola. Oftast följer behov av så kallat elevhemsboende, vilket kan sökas via LSS. Det är reglerat enligt 9.8 i LSS, bostad med särskild service för barn och ungdom, så kallad elevhem. I många år har de flesta elever gått i Härnösands gymnasiesärskola. De sista åren har en elev valt gymnasiesärskola i Bollnäs samt fr.o.m. hösten 2010 också

21 21 Östersund. Då kostnader varierar beroende på vilken skola eleven väljer att gå, behövs ett beslut hur kostnader ska debiteras. Tidigare beslut anges utifrån faktisk kostnad. Eftersom kostnader varierar i de tre kommuner Ånge hittills har avtal med, blir det en relativt stor arbetsbörda administrativt sett. Alla tre kommuner har helt olika debiteringssystem, men totalt skiljer sig slutsumman för eleven inte alltför mycket.

22 22 26 Synpunkts- och kritikhantering 2010 för kommunstyrelsen Dnr KS 10/52 Beslut kommunstyrelsen 8 februari 2011 Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 8 februari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Av 8 förslag, varav 3 utan adress, har inget ännu genomförts. Av förslagen finns redan rutiner i 2 fall, varför ingen ytterligare åtgärd krävs. 1 har inte besvarats trots att namn och adress angivits, oklart varför. Resultatet är ungefär som 2009, således att förslagen i stort ej leder till några nämnvärda förändringar. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Presentera resultatet i kommunstyrelsen med uppföljning av vad förslagen givit för resultat. Överläggning kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari 2011 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Till kommunstyrelsens möte ska kommunsekreteraren ta fram resultatet av förslagen. Bakgrund Statistik för synpunkts- och kritikhanteringen för kommunstyrelsens verksamhet för 2010 har tagits fram. Det var 21 inkomna synpunkter, varav 10 är anonyma. 2 som uppgivit adress har ej fått svar alternativt inte diarieförts. I genomsnitt besvaras inom 5 dagar, som mest 10 dar. Synpunkterna fördelas på: 8 förslag, 7 klagomål, 2 beröm, 2 frågor och 2 synpunkter. 14 olika områden berörs, varav 5 kommunstyret, kopplade till sjukhuset, godis och Haffragården som seniorboende. 2 vardera berör tidningen Framtid Ånge, Myckelmyrberget och mottagande av inflyttade och tillfälligt boende var det ungefär samma antal och fördelning på olika kategorier. Beslutsunderlag Statistik på synpunkts- och kritikhanteringen för kommunstyrelsens verksamhet för 2010 Policy för synpunkts- och kritikhanteringen

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning 1 Plats och tid för sammanträde Gruppmöten kl. 9.00 Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 28 februari 2011 kl. 13.00. S i Flataklocken. V i Getberget. M, C, Mp och Kd i Myckelmyrberget. Sd i

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (32) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 1 mars 2011 kl. 10.00 12.00, 13.00 14.20. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 16 november 2010 kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.40. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Konferensrummet hos J. Dahlqvist Skog AB, Östavall, onsdag 1 april 2009, kl 8.00-12.00 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Magdalena Flemström (c) Åke Nyhlén

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (45) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 5 april 2011 kl. 10.00 12.00, 13.00 16.30. Beslutande Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, rum Getberget, fd 372, för mötet: tisdagen den 25 februari 2003, kl Justering. 5 Brottstatistik för 2002

Plats och tid för Ånge kommunkontor, rum Getberget, fd 372, för mötet: tisdagen den 25 februari 2003, kl Justering. 5 Brottstatistik för 2002 Föredragningslista Brottsförebyggande rådet Plats och tid för Ånge kommunkontor, rum Getberget, fd 372, för mötet: tisdagen den 25 februari 2003, kl 13.00 Föredragande: Ärenden 1 Justering 2 Överläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 mars 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.40 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Björn Magnusson,

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 12 juni 2003 kl 14.00-17.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Datum: S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget. Föredragande Ärendeförteckning Sida. 1. Upprop och justering 1 Torbjörn Westberg

Datum: S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget. Föredragande Ärendeförteckning Sida. 1. Upprop och justering 1 Torbjörn Westberg 1 Plats och tid för sammanträde Gruppmöte kl. 8.00 Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, 7 december 2011, kl. 9.30 S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 26 maj 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) 2006-11-01 Sidan 1 av 11 Plats och tid NWP Östavallsågen, onsdag 1 november 2006 kl 08.00-12.00. ande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 augusti 2007, kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.50 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesdatum Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 22 januari 2008, kl. 9.00 12.15 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 februari 2003 kl 08.30-12.00. OBS flyttning av klockslag! Föredragande Ärenden

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 5 december 2006, kl. 9.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Kent Norlander, s, ersätter

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdagen den 14 september 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 11 april 2013, kl. 8.00 ande Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s Sonja Martinsson, s Jonas

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2010 kl. 9.00 12.00, 13.00 14.35 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid Beslutande 2007-05-30 Sidan 1 av 11 Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 30 maj 2007 kl 08.00-11.55. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-02-12. Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum 2008-02-12. Magdalena Flemström 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 februari 2008, kl. 10.00 14.30, ajournering 12.15-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Revisionen 130 Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 december 2009, kl. 9.00-12.00. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida 1. Upprop och justering 1 2. Kunskapsmål i svenska, engelska och matematik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 augusti, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 14.00 Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer