WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra kvartalet Orderingången sjönk med 11% till miljoner euro (1.198) Omsättningen ökade med 5% till miljoner euro (1.099) Orderingång jämfört med faktureringen 0,93 (1,09) Rörelseresultatet var 111 miljoner euro, dvs. 9,6% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,3%) EBITA 119 miljoner euro, dvs. 10,3% av omsättningen (123 miljoner euro, dvs. 11,2%) Resultat per aktie 0,39 euro (0,38) Kassaflöde från rörelseverksamheten 38 miljoner euro (-183) Centralt under rapportperioden januari-juni 2013 Orderingången ökade med 5% till miljoner euro (2.308) Omsättningen minskade med 3% till miljoner euro (2.104) Orderingång jämfört med fakturering 1,19 (1,10) Rörelseresultat var 181 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 10,2%) EBITA 198 miljoner euro, dvs. 9,7% av omsättningen (232 miljoner euro, dvs. 11,0%) Resultat per aktie 0,76 euro (0,72) Kassaflöde från rörelseverksamheten 122 miljoner euro (-154) Orderstocken ökade med 5% och uppgick till miljoner euro (4.515) i slutet av perioden Koncernchef Björn Rosengren Utvecklingen under andra kvartalet var hyfsad med tanke det rådande ekonomiska läget. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 9,6%. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål för innevarande år. Marinmarknaderna visar vissa tecken på en återhämtning. Aktiviteten fortsatte inom offshore- och specialfartyg och de konkurrenskraftiga priserna på nybyggen samt de nya fartygens bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Den totala orderingången var lägre än året innan, särskilt inom Power Plants där kunderna skjuter upp investeringsbesluten. Servicemarknaden har återhämtat sig något, vilket återspeglades i Services omsättning som ökade med 4%. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade. Wärtsiläs utsikter för år 2013 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Nyckeltal MEUR 4-6/2013 Justerad 4-6/2012 Förändring 1-6/2013 Justerad Justerad 1-6/2012 Förändring 2012 Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % 552 % av omsättningen 10,3 11,2 9,7 11,0 11,7 Rörelseresultat (EBIT) % % 517 % av omsättningen 9,6 10,3 8,9 10,2 10,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,39 0,38 0,76 0,72 1,72 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,40 0,50 0,32 1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 2 miljoner euro (13) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 16 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-juni Under andra kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 1 miljon euro (6) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). 2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär. Marknadsutveckling Power Plants Fortsatt aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden Aktiviteten på kraftverksmarknaden var stabil under andra kvartalet MW-noteringarna var i nivå med föregående kvartal med fortsatt fokus på naturgasbaserad kraftgenerering. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. På grund av volatiliteten i makroekonomin uppskjuts dock investeringsbeslut fortfarande på den totala kraftverksmarknaden. Power Plants marknadsandel Under 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 75,4 GW, en minskning med 25% jämfört med 2011 (100,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 4,2% (3,3%).

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Ship Power Marknadsaktiviteten visar tecken på återhämtning Under andra kvartalet 2013 registrerades 383 kontrakt på nybyggen. Hittills har 749 fartyg beställts i världen under Marknadsaktiviteten steg jämfört med 2012, då 490 fartyg beställdes under första halvåret, och den genomsnittliga kvartalsvisa ordervolymen var 320 fartyg. De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och den förbättrade bränsleeffektiviteten hos moderna fartyg har attraherat investeringar i handelsfartyg, även om finansieringen fortfarande är ett problem. Marknaden för gastankfartyg (LNG- och LPG-tankfartyg) var fortsatt aktiv med sammanlagt 49 registrerade kontrakt under första kvartalet Marknaden för offshore- och specialiserade fartyg var fortfarande aktiv. Kina och Sydkorea fortsatte att dominera varvsindustrin med en andel på 39% respektive 36% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 13%. De återstående 125 kontrakten stod för 12% av volymen i CGT och gick till andra länder. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 47% (48% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var 14% (15). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer höll sig vid 4% (4). Services Stabil utveckling på servicemarknaden Aktiviteten på servicemarknaden var stabil under första hälften av Den totala marinserviceaktiviteten var tillfredsställande. Europa är fortfarande den svåraste regionen. Utvecklingen i Nord-, Central- och Sydamerika var fortsatt positiv, i synnerhet inom kraftverksservice. Marknaden för kraftverksservice var också sund i Afrika. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster bland självständiga kraftproducenter (IPP) och elverk var fortsatt god, medan efterfrågan bland industriella kunder var något lägre. Orderingång Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet minskade med 11% till miljoner euro (1.198). Jämfört med föregående kvartal minskade Wärtsiläs orderingång med 21% (1.352 miljoner euro under första kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 0,93 (1,09). Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 217 miljoner euro (283), vilket var 23% lägre än för motsvarande period året innan. Nedgången från föregående kvartal var 46% (406 miljoner euro för första kvartalet 2013). Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order på 110 MW från Ryssland och en order på reservdieselmotorer till kärnkraftverk från Finland. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept. Ship Powers orderingång under andra kvartalet uppgick till 380 miljoner euro (447), en minskning med 15% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 14% (443 miljoner euro under första kvartalet 2013). Offshore- och specialfartygssegmenten var fortfarande aktivast. Ship Powers offshorerelaterade order omfattade en

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI integrerad lösning bestående av motorer, Wärtsiläs kommunikations- och kontrollcentral (3C) samt ett el- och automationssystem till Harvey Gulf International Maritimes nya universalstödfartyg. Inom handelsfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på propulsionspaket till 24 nya universalfartyg som byggs för Singaporebaserade China Navigation Co. Pte. Ltd. Kontrakten slöts 2012 och under första hälften av 2013 med Wärtsiläs licenstillverkare Hudong Heavy Machinery. Orderaktiviteten var också god inom miljö- samt pump- och gasapplikationer. Ship Power fick order på fyra Wärtsilä avgasreningssystem med öppen cirkulation med optioner till ytterligare tre fartyg samt en efterinstallation av ett Wärtsilä AQUARIUS UV-system för hantering av ballastvatten och order på ett elektriskt värmesystem och system för inerta gaser. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under andra kvartalet, medan offshoresegmentet stod för 37% och specialfartygen för 7%. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 3% av orderingången och marinen för 1%. Övriga order uppgick till 8%. Orderingången för affärsområdet Services under andra kvartalet 2013 var 469 miljoner euro (466), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 7% (504 miljoner euro under första kvartalet 2013). Under andra kvartalet slöt Wärtsilä drifts- och underhållskontrakt med kraftverkskunder i Zambia och Mocambique. Den totala orderingången under rapportperioden januari-juni 2013 uppgick till miljoner euro (2.308), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,19 (1,10). Power Plants orderingång var 623 miljoner euro (591), 5% högre än Ship Powers orderingång var 822 miljoner euro (723), 14% högre än för motsvarande period året innan. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 974 miljoner euro (989), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period Orderingång per affärsområde MEUR 4-6/ /2012 Förändring 1-6/ /2012 Förändring 2012 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Orderingång totalt % % Orderingång Power Plants MW 4-6/ /2012 Förändring 1-6/ /2012 Förändring 2012 Olja % % 796 Gas % % Förnybara bränslen 5 27 Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 113 miljoner euro (148) under rapportperioden januari-juni Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.515), en ökning med 5%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.514), en ökning med 8%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.187), vilket var 5% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 2% till 833 miljoner euro (815). Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % 804 Orderstock totalt % Omsättning Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 5% till miljoner euro (1.099) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 369 miljoner euro (353), en ökning med 4%. Ship Powers omsättning uppgick under andra kvartalet till 315 miljoner euro (298), vilket var 6% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning för andra kvartalet ökade med 4% till 465 miljoner euro (449). Ökningen i omsättningen berodde främst på timingen av serviceprojekt, medan intäkterna från underhållsverksamheten var stabil. Omsättningen under januari-juni 2013 minskade med 3% och uppgick till miljoner euro (2.104). Power Plants omsättning uppgick till 570 miljoner euro (625), en minskning med 9%. Ship Powers omsättning ökade med 4% och uppgick till 560 miljoner euro (536). Affärsområdet Services omsättning var 899 miljoner (942), en minskning med 5%. Power Plants stod för 28%, Ship Power för 28% och Services för 44% av den totala omsättningen. Cirka 58% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2013 var denominerad i euro, 23% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 4-6/ /2012 Förändring 1-6/ /2012 Förändring 2012 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Övrig Omsättning totalt % % 4 725

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 111 miljoner euro (113), dvs. 9,6% av omsättningen (10,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 110 miljoner euro (108), dvs. 9,5% av omsättningen (9,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 119 miljoner euro (123), dvs. 10,3% av omsättningen (11,2). Under andra kvartalet uppgick engångsposterna till 1 miljon euro (6) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). Under rapportperioden januari-juni 2013 uppgick rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter till 181 miljoner euro (215), dvs. 8,9% av omsättningen (10,2). Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 179 miljoner euro (202), dvs. 8,8% av omsättningen (9,6). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 198 miljoner euro (232), dvs. 9,7% av omsättningen (11,0). Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp av 2 miljoner euro (13) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 16 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-juni Under rapportperioden januari-juni 2013 sålde Wärtsilä sitt innehav på aktier i Sato Oyj för ca 27 miljoner euro. Wärtsiläs försäljningsvinst var ca 25 miljoner euro. Skatten på försäljningsvinsten är ca 6 miljoner euro. De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (-11). Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-9). Vinsten före skatter uppgick till 200 miljoner euro (192). Rapportperiodens skatter var 48 miljoner euro (49), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet per aktie var 0,76 euro (0,72) och eget kapital per aktie 8,31 euro (7,90). Balans, finansiering och kassaflöde Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2013 uppgick till 122 miljoner euro (-154). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 508 miljoner euro (485). Ökningen berodde främst på timingen av projekt. Erhållna förskott i slutet av perioden uppgick till 838 miljoner euro (643). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 219 miljoner euro (148). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 889 miljoner euro (942) i slutet av juni Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 341 miljoner euro, inklusive finska företagscertifikatsprogram på 239 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande lån uppgick till 658 miljoner euro (790). Finansieringsprogrammen i slutet av juni 2013 inkluderade långfristiga lån på 549 miljoner euro, icke uttagna långfristiga lån på 150 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 529 miljoner euro. Finansieringsprogrammen inkluderade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Soliditeten var 39,6% (37,6) och nettoskuldsättningsgraden 0,40 (0,50). Nyckeltalen har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 49 miljoner euro (433). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (393), och 44 miljoner euro (39) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 65 miljoner euro (68). Underhållsinvesteringarna för år 2013 blir mindre än avskrivningarna. Personal Wärtsilä hade (19.161) anställda i slutet av juni Antalet anställda i genomsnitt under januari-juni 2013 var (17.931). Power Plants hade (902) anställda. Ship Power hade (2.194) anställda, Services (11.358) anställda medan PowerTech hade (3.859) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förändringar i den organisatoriska strukturen inom Ship Power och PowerTech som genomfördes Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (33) av det totala antalet anställda. Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, har börjat bygga en ny produktionsanläggning. Företaget kommer att tillverka medelvarviga marinmotorer, inklusive Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorerna, för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång under Eftersom Wärtsilä utövar kontroll av bolaget, kommer samföretagets siffror att konsolideras i koncernens siffror. I mars meddelade Wärtsilä om etableringen av en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs generatoraggregat och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av Byggandet av Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s anläggning framskrider planenligt. Den nya anläggningen väntas vara i drift under den senare hälften av Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Forskning och utveckling, lansering av nya produkter I juni beviljade Europeiska investeringsbanken Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro för att finansiera företagets forsknings-, utvecklings- och innovationsaktiviteter i flera europeiska länder. Med hjälp av lånet kommer Wärtsilä att fortsätta utveckla motorer och kraftverk som är renare, effektivare och tillförlitligare och som inbegriper mer automation, lägre livscykelkostnader och en bättre miljöprestanda. Under rapportperioden beviljades Wärtsilä utsläppscertifiering av den amerikanska miljömyndigheten EPA för sina Wärtsilä 34DF-flerbränslemotorer. Certifieringen ger Wärtsilä bra möjligheter att lansera marinmotorer som kan drivas antingen med diesel eller gas på den amerikanska marknaden. En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och en bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda. Wärtsilä X40-tvåtaktsmotorn typgodkändes. Således uppfyller motorn alla klassificeringsinstituts krav. Motorn lanseras på marknaden i full skala efter sjövärdighetstestningen som pågår för närvarande. Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. Systemet AQUARIUS EC (elektroklorering) godkändes slutgiltigt i maj Alla tester av systemet AQUARIUS UV (ultraviolett) har slutförts, och typgodkännande beviljades i december Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 61 avgasreningssystem till 30 fartyg. Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i ledningen Marco Wirén (47), ekon.mag, har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp från och med Han efterträder Raimo Lind som har uppnått sin avtalsenliga pensionsålder och kommer att avgå i augusti. Ekon.mag. Christoph Vitzthum (44), direktör för Services och direktionsmedlem lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fazer-koncernen senast Lars Hellberg (54), direktör för PowerTech och direktionsmedlem lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fortaco Group senast i mitten av december 2013.

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Aktier och aktieägare Under januari-juni 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier Aktie- omsättning och röster 1-6/2013 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 39,00 32,71 35,74 33,43 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare,% 51,9 49,5 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-mars 2013 informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav: 7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört de juridiska arrangemangen om att bilda ett samföretag i enlighet med meddelandet från Vid publiceringen av meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%. Beslut av ordinarie bolagsstämman Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni- Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för året 2013 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konsituterande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj- Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt. Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustri är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Trots den ökade skrotningen av fartyg skjuts återhämtningen på fraktmarknaden upp på grund av överkapaciteten i de traditionella handelsfartygssegmenten. Dessutom är finansieringen utsatt för tryck i synnerhet vad gäller nya handelsfartyg, eftersom banker är försiktiga i finansieringen av projekt som saknar charteravtal. Fortsatta risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Årsredovisningen för år 2012 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Marknadsutsikter Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer antagligen att påverka den globala kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO 2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. Utsikterna för shipping och varvsindustrin 2013 är försiktiga även om marknadsvillkoren väntas vara bättre än under Trots den fortsatta orderaktiviteten belastas marknaden för traditionella handelsfartyg fortfarande av problem med finansiering och överkapacitet. Orderaktiviteten på dessa marknader fokuserar mer på bränsleeffektiv design och teknologi. Aktuell reglering av utsläpp skapar intressanta möjligheter för miljölösningar. Fördelningen av orderaktiviteten 2013 väntas i det stora hela likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Utsikterna för efterfrågan på gas är fortsatt stabila, och LNG är ett attraktivt bränsle på grund av låg kolintensivitet, global handel och prissättning. De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning bidrar till att balansera verksamheten i regioner såsom Europa där marknadsläget förblir utmanande, i synnerhet på marinmarknaden. Utsikterna för offshoreservice är fortsatt positiva. Intressanta möjligheter finns inom långfristiga serviceavtal avseende gasdrivna fartyg. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Utsikterna för Mellanöstern och Asien förblir något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Även utsikterna för Nord- och Sydamerika är goda vad gäller både marin- och kraftverkskunder. Wärtsiläs utsikter för 2013 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2013 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2012 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen samt för annan information som för rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft , påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda: Genom tillägget elimineras möjligheten att använda korridormetoden i redovisningen av aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer. Enligt korridormetoden var det obligatoriskt att redovisa aktuariella vinster och förluster endast om de översteg nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen eller verkliga värdet av planens tillgångar med över 10%. Överskott redovisades i resultaträkningen enligt det förväntade antalet återstående arbetsår för arbetstagare som omfattades av planen. Den reviderade standarden IAS 19 kräver att aktuariella vinster och förluster ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Denna ändring i redovisningsprinciperna leder till snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster än vad som var fallet med korridormetoden. Ett resultat av ändringen är att koncernen nu fastställer räntenetto för den förmånsbestämda planen netto genom att tillämpa den diskonteringsränta som använts för att mäta den fastställda förmånsförpliktelsen. Tidigare tillämpade koncernen en siffra baserad på långsiktig förväntad avkastning på planens tillgångar. Koncernen redovisar servicekostnaden under kostnader för ersättningar till anställda och räntenetto bland finansiella kostnader. Tilläggen till IAS 19 har tillämpats retroaktivt. Inverkan på jämförelsetalen i balansräkning i sammandrag, resultaträkning i sammandrag och rapport över totalresultat visas i tabellen nedan. Inverkan på eget kapital i den ingående balansen 2012 var -33 miljoner euro. Pensionsförpliktelserna ökade med 43 miljoner euro och rörelsekapitalet minskade med 43 miljoner euro. Inverkan på periodens 2012 vinst var 0 miljoner euro, och på januari-juni 2012 fanns ingen inverkan.

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI MEUR 2012 Inverkan på koncernens resultaträkning Minskning i kostnader för ersättningar till anställda 2 Inverkan på rörelseresultat 2 Ökning i finansiella kostnader -1 Ökning i uppskjutna skattekostnader -0 Inverkan på rapporteringsperiodens resultat 0 MEUR 2012 Inverkan på eget kapital Eget kapital totalt Inverkan av omräkning Omräknat eget kapital totalt Eget kapital totalt Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknat eget kapital totalt MEUR 2012 Inverkan på uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Inverkan av omräkning Omräknad uppskjuten skattefordran Omräknad uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknad uppskjuten skattefordran Omräknad uppskjuten skatteskuld MEUR 2012 Inverkan på övriga långfristiga fordringar och skulder Övriga fordringar Övriga skulder Inverkan av omräkning

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Omräknade övriga fordringar Omräknade övriga skulder Övriga fordringar Övriga skulder Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknade övriga fordringar Omräknade övriga skulder IFRS 13 Värdering till verkligt värde: Standarden ger en exakt definition av värkligt värde och förenar kraven på definitionen av verkligt värde och de obligatoriska bokslutsnoterna i samma standard. Användningen av verkligt värde utvidgas inte, men standarden innehåller instruktioner om hur det ska definieras när användningen är tillåtet eller krävs i någon annan standard. De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har inverkan på delårsrapporten. Denna delårsrapport är oreviderad.

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Resultaträkning i sammandrag Justerad Justerad MEUR 1-6/ / Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag 10 9 Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,76 0,72 1,72

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Rapport över totalresultat Justerad Justerad MEUR 1-6/ / Rapporteringsperiodens resultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 8-2 Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 1 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5-1 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen Kassaflödessäkring Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 15-4 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter Rapporteringsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Balansräkning i sammandrag Justerad Justerad Justerad MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Kassaflödesanalys i sammandrag Justerad Justerad MEUR 1-6/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rapporteringsperiodens resultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och förvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag Kassaflöde från övriga investeringar Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid rapporteringsperiodens början Kursdifferenser Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Aktie- kapital Överkurs- fond Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Om- räknings- differens Fond för verkligt värde Försäkrings- matematiska vinster och förluster Balanse- rad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Eget kapital , justerad Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital totalt Eget kapital Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) Eget kapital , justerad Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital , justerad Omsättning per geografiska områden MEUR 1-6/ / Europa Asien Amerika Övriga Totalt

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231.191 Mkr (202.171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65.287 Mkr (56.977) Årets resultat

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer