Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015"

Transkript

1 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015

2 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter år 2014, har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen justerats. Centralt under andra kvartalet Orderingången ökade med 2% till miljoner euro (1.138) Omsättningen ökade med 10% till miljoner euro (1.116) Orderingång jämfört med faktureringen 0,94 (1,02) EBITA 144 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (138 miljoner euro, dvs. 12,4%) Rörelseresultatet före engångsposter var 137 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (132 miljoner euro, dvs. 11,8%) Resultat per aktie 0,54 euro (0,42) Kassaflöde från rörelseverksamheten 47 miljoner euro (61) Förvärvet av L-3 Marine Systems International slutfördes Centralt under rapportperioden januari-juni 2015 Orderingången ökade med 8% till miljoner euro (2.253) Omsättningen ökade med 5% till miljoner euro (2.113) Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (1,07) EBITA 250 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (243 miljoner euro, dvs. 11,5%) Rörelseresultatet före engångsposter var 237 miljoner euro, dvs. 10,7% av omsättningen (230 miljoner euro, dvs. 10,9%) Resultat per aktie 0,97 euro (0,73) Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (172) Orderstocken ökade med 20% och uppgick till miljoner euro (4.420) i slutet av perioden Händelser efter rapportperioden offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdet Ship Power, idag omdöpt till Marine Solutions Wärtsiläs utsikter för 2015 har reviderats Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

3 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 3 Koncernchef Björn Rosengren Miljömedvetenheten och förändringarna i energibehoven styr i allt högre grad investeringarna i vår bransch. Branschens dynamik förändras och vi har finjusterat vår strategi enligt den. Vi strävar efter tillväxt genom att tillhandahålla innovativa och energieffektiva livscykellösningar samt genom att utnyttja vår ledande position inom gasbaserad teknik. När vi träder in i nya marknadssegment, såsom olja & gas samt LNG-terminaler, och förvärvar företag som ger vår portfölj nya produkter fokuserar vårt utbud inte längre enbart på fartygsmotorer och kraftverk. Därför har vi beslutat att döpa om affärsområdena Ship Power och Power Plants till Marine Solutions och Energy Solutions. Tack vare tillväxten inom service och de ökade kraftverksleveranserna ökade Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet med 10% till miljoner euro. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom affärsområdet Services: både orderingången och omsättningen ökade under andra kvartalet, och marknadsutsikterna är fortsatt positiva. Lönsamheten för andra kvartalet var 11,1% och 10,7% för första halvåret. Inom Energy Solutions påverkade det uppskjutna beslutsfattandet avseende vissa projekt orderingången. Men jag är övertygad om att vår solida projektpipeline kommer att förbättra aktiviteten under resten av året. Marinmarknaden belastas fortfarande av en svag efterfrågan på fartyg främst på grund av överkapacitet, pressade fraktpriser och låga oljepriser. Marine Solutions orderingång låg på en god nivå trots utmaningarna på marknaden. Vi måste ändå säkerställa vår framtida konkurrenskraft i en miljö med svag efterfrågan. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation. Vi har justerat vår prognos så att den beaktar förvärvet av L-3 Marine Systems International, som slutfördes i slutet av maj. Vi förväntar oss nu att omsättningen kommer att öka med 5-10% och att lönsamheten kommer att ligga kring 12,0-12,5%. Nyckeltal MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % 594 % av omsättningen 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4 Rörelseresultat (EBIT) % % 569 % av omsättningen 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9 Resultat före skatter % % 494 Resultat/aktie, EUR 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,19 0,05 1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni. 2 EBIT visas utan engångsposter.

4 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 4 Marknadsutveckling Energy Solutions Utmaningar på kraftförsörjningsmarknaderna Kraftförsörjningsmarknaden påverkas i hög grad av den makroekonomiska utvecklingen, både lokalt och globalt. Trots tillväxtförväntningar har den fortsatta ekonomiska stagnationen dämpat investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet i i- länderna. Tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsatte att stöda kraftverksinvesteringar även om den var lägre än väntat. Wärtsiläs kraftverksnoteringar låg på en god nivå under andra kvartalet, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk. Energy Solutions marknadsandel Under första kvartalet 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 4,7 GW (6,5), en minskning med 28% jämfört med motsvarande period I den utmanande marknadsmiljön ökade Wärtsiläs marknadsandel till 15% (6). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs kraftverk på över 5 MW. Marine Solutions Fortsatt låg beställningsaktivitet Under första halvåret 2015 registrerades 458 kontrakt på nybyggen. Detta motsvarar en nedgång på ca 53%, jämfört med de 973 kontrakt som rapporterades under motsvarande period Priserna på nybyggen sjönk ytterligare under andra kvartalet på grund av den låga beställningsaktiviteten. Aktiviteten var särskilt svag inom torrlast- och offshoresegmenten. Oljepriset återhämtade sig något under andra kvartalet, men utmaningarna fortsätter på offshoremarknaden, och oljebolagen fortsätter att fokusera på kostnadsnedskärningar. Det rådande oljepriset och de förbättrade intäkterna bidrog till kontrakt på råoljetankfartyg. Kontrakten på gastankfartyg (LNG och LPG) minskade jämfört med det mycket aktiva året 2014, och totalt beställdes 36 (84) gastankfartyg under första halvåret Orderingången inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor var aktiv. De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkoreas andel av de bekräftade beställningarna ökade till 42%, främst till följd av att de sydkoreanska varven fick order på containerfartyg, tankfartyg och LNG-tankfartyg. Kina fick 23% av de bekräftade beställningarna och Japan 20%. Marine Solutions marknadsandel Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59% (56% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 5% (4% i slutet av föregående kvartal).

5 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 5 Services God aktivitet på servicemarknaden Aktiviteten på servicemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. På marinmarknaden har de låga bränslekostnaderna haft en positiv effekt på kundernas driftskostnader, och det fanns fortsatt efterfrågan på serviceprojekt. Serviceaktiviteten var starkast inom handelsfartygssegmentet, och geografiskt sett var norra Europa aktivast. Servicemarknaden för kraftverk förbättrades något, och utvecklingen var särskilt positiv i Afrika. Orderingång Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till miljoner euro (1.138), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 10% (1.285 miljoner euro under första kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 0,94 (1,02). Energy Solutions orderingång uppgick till 188 miljoner euro (244), vilket var 23% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 34% (287 miljoner euro under första kvartalet 2015). De viktigaste nya beställningarna kom från Colombia, USA och Turkiet. Marine Solutions orderingång under andra kvartalet 2015 uppgick till 392 miljoner euro (383), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 17% (336 miljoner euro under första kvartalet 2015). Gastankfartygen stod för 28% av orderingången under andra kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 14%. Offshoresegmentets andel var 18%, medan kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 24%, marinen för 3% och specialfartygen för 10%. Andelen andra order var 3%. Services orderingång ökade med 13% till 579 miljoner euro (510). Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 13% (662 miljoner euro under första kvartalet 2015). Den totala orderingången under rapportperioden januari juni 2015 uppgick till miljoner euro (2.253), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,10 (1,07). Energy Solutions orderingång ökade med 16% till 475 miljoner euro (409). Marine Solutions orderingång minskade med 12% till 728 miljoner euro (823). Services orderingång uppgick till miljoner euro (1.021), en ökning med 22%. Orderingång per affärsområde MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Orderingång totalt % % MSI:s andel av orderingången var 41 miljoner euro under det andra kvartalet Orderingång Energy Solutions MW 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Olja % % 980 Gas % % Orderingång totalt % % 2 489

6 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 6 Samföretagens orderingång Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 140 miljoner euro (92) under rapportperioden januari-juni Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.420), en ökning med 20%. Energy Solutions orderstock ökade med 10% till miljoner euro (1.322). Marine Solutions orderstock var miljoner euro (2.233), en ökning med 25%. Services orderstock var miljoner euro (865), vilket är 25% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Energy Solutions % Marine Solutions % Services % 842 Orderstock totalt % MSI:s andel av orderstocken vid slutet av juni 2015 uppgick till 519 miljoner euro. Omsättning Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 10% till miljoner euro (1.116) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning ökade med 40% till 327 miljoner euro (233), tack vare den ökade orderingången under andra hälften av Marine Solutions omsättning under andra kvartalet var 354 miljoner euro (415), en minskning med 15%. Services omsättning ökade med 17% till 548 miljoner euro (468). Alla servicesegment bidrog till tillväxten. Wärtsiläs omsättning för januari-juni 2015 uppgick till miljoner euro (2.113). Energy Solutions omsättning uppgick till 509 miljoner euro (424), en ökning med 20%. Marine Solutions omsättning uppgick till 674 miljoner euro (786), en minskning med 14%. Services omsättning ökade med 14% till miljoner euro (903). Energy Solutions stod för 23%, Marine Solutions för 30% och Services för 47% av den totala omsättningen. Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2015 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

7 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 7 Omsättning per affärsområde MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Omsättning totalt % % MSI:s andel av omsättningen var 30 miljoner euro under det andra kvartalet Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 137 miljoner euro (132), dvs. 11,1% av omsättningen (11,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 144 miljoner euro (138), dvs. 11,7% av omsättningen (12,4). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för andra kvartalet 2015 uppgick till 7 miljoner euro (6). Under andra kvartalet 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 9 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 123 miljoner euro, dvs. 11,0% av omsättningen. Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 237 miljoner euro (230), dvs. 10,7% av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 250 miljoner euro (243), dvs. 11,3% av omsättningen (11,5). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 13 miljoner euro (13). Under rapportperioden januari-juni 2014 uppgick engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder till 15 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 215 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen. Under rapportperioden januari-juni 2015 uppgick de finansiella posterna till -15 miljoner euro (-6). Den försvagade euron resulterade i icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-4). Vinsten före skatter var 222 miljoner euro (208). Skatterna uppgick till 49 miljoner euro (47), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22,0%. Resultatet per aktie var 0,97 euro (0,73) och eget kapital per aktie 10,08 euro (9,12). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,8% (22,6). Avkastningen på eget kapital var 20,7% (24,0). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 47 miljoner euro (61). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2015 var 84 miljoner euro (172). Nettorörelsekapitalet var 404 miljoner euro (339) i slutet av rapportperioden. Lagerökningen hade en negativ effekt på nettorörelsekapitalets utveckling. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 761 miljoner euro (840). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 269 miljoner euro (345) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (599). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 779 miljoner euro (696) i slutet av juni Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 315 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 464 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 495 miljoner euro (350) och skuldsättningsgraden till 0,25 (0,19).

8 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 8 Koncernens likvida beredskap MEUR Likvida medel Outnyttjade bekräftade kreditlimiter Likvida beredskap % av omsättningen (rullande 12 månader) Avdragna företagscertifikat Likvida beredskap exklusive företagscertifikat % av omsättningen (rullande 12 månader) var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 32 månader och de långfristiga lånens 41 månader. Bruttoinvesteringar Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 35 miljoner euro (41) under rapportperioden januari-juni Investeringarna i förvärv och värdepapper uppgick till 262 miljoner euro (1). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 59 miljoner euro (56). År 2015 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara i linje med avskrivningarna och nedskrivningarna. Personal Wärtsilä hade (17.876) anställda i slutet av juni Antalet anställda i genomsnitt under januari-juni 2015 var (18.057). Marine Solutions hade (5.695) anställda, av vilka var anställda av det förvärvade bolaget MSI. Energy Solutions hade 974 (1.000) och Services (10.748) anställda. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 38% (35) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 29% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4). Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai, framskrider enligt plan. Verksamhetstillståndet väntas bli beviljat under tredje kvartalet 2015, och de första motorerna väntas vara leveransklara I maj slöt Wärtsilä ett licensavtal om tillverkning med COSCO (Weihai) Shipbuilding Marine Technology Company Limited i Weihai, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger COSCO tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsiläs Aquarius Electro Chlorination system för hantering av ballastvatten för applikationer på deras globala marinmarknad. I gengäld får Wärtsilä

9 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 9 tillgång till en tillverkningsanläggning som kommer att stöda leveranser av system för hantering av ballastvatten direkt till Wärtsiläs kunder. I maj offentliggjorde Wärtsilä och Carnival Corporation & plc ett avtal om att genomföra pilotprojekt för teknologier och system för att optimera motordriften ombord på Carnivals fartyg. Under andra kvartalet etablerade Wärtsilä ett dotterbolag för försäljning av reservdelar till klassiska Wärtsiläfyrtaktsmotorer. QuantiParts B.V. ägs till 100% av Wärtsilä. Verksamheten är baserad i Nederländerna och bolaget betjänar kunder på marin-, lok- och kraftverksbranscherna globalt. Förvärvet av L-3 Marine Systems International Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. har slutförts, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget Integrationen av MSI och Wärtsiläs befintliga el- och automationsverksamhet inom Marine Solutions har börjat. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Utöver försäljningssynergier förväntar sig Wärtsilä att MSI uppnår koncernens nuvarande lönsamhet inom fem år. Transaktionen värderades till 285 miljoner euro (skuldfritt pris), och efter estimerade justeringar av likvida medel, nettorörelsekapital och pensionsfordringar var köpeskillingen 298 miljoner euro. Avskrivningarna på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 7 miljoner euro år Enligt preliminära uträkningar estimeras goodwillvärdet på transaktionen vara 161 miljoner euro. MSI:s orderingång för rapportperioden januari-juni 2015 var 161 miljoner euro, och i slutet av perioden var orderstocken värd 519 miljoner euro. Omsättningen under rapportperioden var 197 miljoner euro. MSI har konsoliderats sedan juni Under andra kvartalet 2015 var MSI:s inverkan på orderingången 41 miljoner euro och på omsättningen 30 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte betydande. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter I juni lanserades Wärtsilä 31, en revolutionerande motor med avancerad teknologi. Wärtsilä 31-motorn minskar servicebehovet markant och ökar samtidigt verkningsgraden, bränsleflexibiliteten och driftsoptimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Motorn kom in i Guinness rekordboken som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn med en dieselbränsleförbrukning på endast 165 g/kwh. Den marknadsledande motorn Wärtsilä 50DF har testats och certifierats för drift med etan (LEG). Det omfattande testprogrammet genomfördes av Wärtsilä i nära samarbete med Evergas, en globalt känd ägare och operatör av fartyg som transporterar petrokemiska produkter och flytande gas. Under andra kvartalet lanserade Wärtsilä flera nya fartygsdesign. En ny innovativ fartygsdesign för ankarhanteringsfartyg lanserades på mässan Sea Asia, och fyra nya design för bränsleeffektiva containerfartyg lanserades på Nor-Shipping tillsammans med en ny och förbättrad design av ett plattformstödfartyg.

10 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 10 Strategi Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar företagens verksamhet. Med hjälp av våra integrerade produkter och tjänster har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och flexibla lösningar. Vi kommer att möta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker med våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vi ska utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara den höga kvaliteten och kostnadseffektiviteten - ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i forskning och utveckling skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerande medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter. Hållbar utveckling Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser. Inom forskning och utveckling fortsätter Wärtsilä att fokusera på avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Aktier och aktieägare Under januari-juni 2015 uppgick handelsvolymen på Nasdaq Helsinki till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier.

11 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 11 Aktierna på Nasdaq Helsinki Antal aktier Aktieomsättning och röster 1-6/2015 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 44,52 34,86 40,63 42,02 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare, % 50,6 54,3 Beslut av ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman den fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo. Till revisor för 2015 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Risto Murto Premieringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

12 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 12 Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom kraftförsörjningsbranschen kan osäkerheten på finansmarknaden och tillgången till finansiering inverka på timingen av större projekt på vissa marknader. Låga oljepriser skjuter upp investeringar i olje- och gasproducerande ekonomier. Kunder ka också skjuta upp beslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Investeringsbesluten i industrisegmentet påverkas av efterfrågan på råvaror, till exempel mineraler och cement. Konkurrensen ökar, eftersom den låga efterfrågan på marinmarknaden leder till att traditionella motortillverkare vänder sig till kraftverksmarknaden. Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage begränsar återhämtningen på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar kan påverka offshoreinvesteringar ytterligare. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad. Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen 2014 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Händelser efter rapportperioden offentliggjorde Wärtsilä planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 40 miljoner euro. Effekterna av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med tredje kvartalet 2015, och de når full effekt mot slutet av Engångskostnaderna för omstruktureringen beräknas uppgå till ca miljoner euro. Marknadsutsikter På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten

13 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 13 fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning är stark. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering i många delar av världen, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet. De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är utmanande. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten påverkar efterfrågan på fartyg, i synnerhet på marknaden för torrlast- och offshorefartyg. Allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Sentimentet på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelse av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan. De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal. Wärtsiläs utsikter för 2015 har reviderats Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

14 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 14 Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2015 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Inga nya eller uppdaterade IFRS-standarder tillämpas år Denna delårsrapport är oreviderad. På grund av att affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september 2014, har jämförelsetal som relaterar till resultaträkningen justerats.

15 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 15 Resultaträkning i sammandrag Justerad MEUR 1 6/ / Fortsatta verksamheter Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Rapporteringsperiodens nettoresultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning): Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,86 0,81 1,95 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11-0,08-0,19 Resultat per aktie, euro 0,97 0,73 1,76

16 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 16 Rapport över totalresultat MEUR 1 6/ / Rapporteringsperiodens nettoresultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 3 4 Kassaflödessäkring Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter Rapporteringsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Siffrorna i rapport över totalresultat innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

17 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 17 Balansräkning i sammandrag MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning 102 Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 55 Eget kapital och skulder totalt Siffrorna i balansräkning i sammandrag i jämförelseperioden innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

18 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 18 Kassaflödesanalys i sammandrag MEUR 1 6/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rapporteringsperiodens nettoresultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och förvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 15 Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44 Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid rapporteringsperiodens början Kursdifferenser Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1 Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut Siffrorna i kassaflödesanalys i sammandrag innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

19 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 19 Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Försäkringsmatematiska Fond för verkligt vinster och värde förluster Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Försäkringsmatematiska Fond för verkligt vinster och värde förluster Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital Siffrorna i sammanställning över förändring i eget kapital innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

20 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 20 Förvärv L-3 Marine Systems International förvärvade Wärtsilä L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. Det preliminära vederlaget för transaktionen är 298 miljoner euro. MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens. Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget betalats för MSI, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. Preliminär vederlag Köpeskilling erlagd i pengar 298 MEUR Totalt överfört vederlag 298 Preliminära kassaflöde från förvärvet Köpeskilling erlagd i pengar 298 Likvida medel i de förvärvade företag -36 MEUR Totalt kassaflöde från förvärvet 262 Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet Immateriella tillgångar 132 Materiella tillgångar 8 Varor i lager 129 Försäljnings- och andra fordringar 68 Uppskjuten skattefordran 19 Likvida medel 36 MEUR Tillgångar totalt 392 Avsättningar 33 Pensionförpliktelser 58 Leverantörs- och andra skulder 122 Uppskjuten skatteskuld 43 Skulder totalt 255 Totala tillgångar, netto 136 Preliminär goodwill 161 De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 132 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och andra fordringar är ca 68 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker. Det preliminära goodwillvärdet på 161 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom el & automationssystem. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Den goodwill som redovisats för MSI är inte avdragbar i beskattningen. Under 2015 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgår till 4 miljoner euro. I juni bidrog MSI till orderingången med 41 miljoner euro och till omsättningen med 30 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte betydande. Om förvärvet hade verkställts skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer