Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015"

Transkript

1 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015

2 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter år 2014, har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen justerats. Centralt under andra kvartalet Orderingången ökade med 2% till miljoner euro (1.138) Omsättningen ökade med 10% till miljoner euro (1.116) Orderingång jämfört med faktureringen 0,94 (1,02) EBITA 144 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (138 miljoner euro, dvs. 12,4%) Rörelseresultatet före engångsposter var 137 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (132 miljoner euro, dvs. 11,8%) Resultat per aktie 0,54 euro (0,42) Kassaflöde från rörelseverksamheten 47 miljoner euro (61) Förvärvet av L-3 Marine Systems International slutfördes Centralt under rapportperioden januari-juni 2015 Orderingången ökade med 8% till miljoner euro (2.253) Omsättningen ökade med 5% till miljoner euro (2.113) Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (1,07) EBITA 250 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (243 miljoner euro, dvs. 11,5%) Rörelseresultatet före engångsposter var 237 miljoner euro, dvs. 10,7% av omsättningen (230 miljoner euro, dvs. 10,9%) Resultat per aktie 0,97 euro (0,73) Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (172) Orderstocken ökade med 20% och uppgick till miljoner euro (4.420) i slutet av perioden Händelser efter rapportperioden offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdet Ship Power, idag omdöpt till Marine Solutions Wärtsiläs utsikter för 2015 har reviderats Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

3 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 3 Koncernchef Björn Rosengren Miljömedvetenheten och förändringarna i energibehoven styr i allt högre grad investeringarna i vår bransch. Branschens dynamik förändras och vi har finjusterat vår strategi enligt den. Vi strävar efter tillväxt genom att tillhandahålla innovativa och energieffektiva livscykellösningar samt genom att utnyttja vår ledande position inom gasbaserad teknik. När vi träder in i nya marknadssegment, såsom olja & gas samt LNG-terminaler, och förvärvar företag som ger vår portfölj nya produkter fokuserar vårt utbud inte längre enbart på fartygsmotorer och kraftverk. Därför har vi beslutat att döpa om affärsområdena Ship Power och Power Plants till Marine Solutions och Energy Solutions. Tack vare tillväxten inom service och de ökade kraftverksleveranserna ökade Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet med 10% till miljoner euro. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom affärsområdet Services: både orderingången och omsättningen ökade under andra kvartalet, och marknadsutsikterna är fortsatt positiva. Lönsamheten för andra kvartalet var 11,1% och 10,7% för första halvåret. Inom Energy Solutions påverkade det uppskjutna beslutsfattandet avseende vissa projekt orderingången. Men jag är övertygad om att vår solida projektpipeline kommer att förbättra aktiviteten under resten av året. Marinmarknaden belastas fortfarande av en svag efterfrågan på fartyg främst på grund av överkapacitet, pressade fraktpriser och låga oljepriser. Marine Solutions orderingång låg på en god nivå trots utmaningarna på marknaden. Vi måste ändå säkerställa vår framtida konkurrenskraft i en miljö med svag efterfrågan. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation. Vi har justerat vår prognos så att den beaktar förvärvet av L-3 Marine Systems International, som slutfördes i slutet av maj. Vi förväntar oss nu att omsättningen kommer att öka med 5-10% och att lönsamheten kommer att ligga kring 12,0-12,5%. Nyckeltal MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % 594 % av omsättningen 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4 Rörelseresultat (EBIT) % % 569 % av omsättningen 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9 Resultat före skatter % % 494 Resultat/aktie, EUR 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,19 0,05 1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni. 2 EBIT visas utan engångsposter.

4 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 4 Marknadsutveckling Energy Solutions Utmaningar på kraftförsörjningsmarknaderna Kraftförsörjningsmarknaden påverkas i hög grad av den makroekonomiska utvecklingen, både lokalt och globalt. Trots tillväxtförväntningar har den fortsatta ekonomiska stagnationen dämpat investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet i i- länderna. Tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsatte att stöda kraftverksinvesteringar även om den var lägre än väntat. Wärtsiläs kraftverksnoteringar låg på en god nivå under andra kvartalet, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk. Energy Solutions marknadsandel Under första kvartalet 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 4,7 GW (6,5), en minskning med 28% jämfört med motsvarande period I den utmanande marknadsmiljön ökade Wärtsiläs marknadsandel till 15% (6). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs kraftverk på över 5 MW. Marine Solutions Fortsatt låg beställningsaktivitet Under första halvåret 2015 registrerades 458 kontrakt på nybyggen. Detta motsvarar en nedgång på ca 53%, jämfört med de 973 kontrakt som rapporterades under motsvarande period Priserna på nybyggen sjönk ytterligare under andra kvartalet på grund av den låga beställningsaktiviteten. Aktiviteten var särskilt svag inom torrlast- och offshoresegmenten. Oljepriset återhämtade sig något under andra kvartalet, men utmaningarna fortsätter på offshoremarknaden, och oljebolagen fortsätter att fokusera på kostnadsnedskärningar. Det rådande oljepriset och de förbättrade intäkterna bidrog till kontrakt på råoljetankfartyg. Kontrakten på gastankfartyg (LNG och LPG) minskade jämfört med det mycket aktiva året 2014, och totalt beställdes 36 (84) gastankfartyg under första halvåret Orderingången inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor var aktiv. De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkoreas andel av de bekräftade beställningarna ökade till 42%, främst till följd av att de sydkoreanska varven fick order på containerfartyg, tankfartyg och LNG-tankfartyg. Kina fick 23% av de bekräftade beställningarna och Japan 20%. Marine Solutions marknadsandel Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59% (56% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 5% (4% i slutet av föregående kvartal).

5 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 5 Services God aktivitet på servicemarknaden Aktiviteten på servicemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. På marinmarknaden har de låga bränslekostnaderna haft en positiv effekt på kundernas driftskostnader, och det fanns fortsatt efterfrågan på serviceprojekt. Serviceaktiviteten var starkast inom handelsfartygssegmentet, och geografiskt sett var norra Europa aktivast. Servicemarknaden för kraftverk förbättrades något, och utvecklingen var särskilt positiv i Afrika. Orderingång Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till miljoner euro (1.138), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 10% (1.285 miljoner euro under första kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 0,94 (1,02). Energy Solutions orderingång uppgick till 188 miljoner euro (244), vilket var 23% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 34% (287 miljoner euro under första kvartalet 2015). De viktigaste nya beställningarna kom från Colombia, USA och Turkiet. Marine Solutions orderingång under andra kvartalet 2015 uppgick till 392 miljoner euro (383), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 17% (336 miljoner euro under första kvartalet 2015). Gastankfartygen stod för 28% av orderingången under andra kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 14%. Offshoresegmentets andel var 18%, medan kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 24%, marinen för 3% och specialfartygen för 10%. Andelen andra order var 3%. Services orderingång ökade med 13% till 579 miljoner euro (510). Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 13% (662 miljoner euro under första kvartalet 2015). Den totala orderingången under rapportperioden januari juni 2015 uppgick till miljoner euro (2.253), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,10 (1,07). Energy Solutions orderingång ökade med 16% till 475 miljoner euro (409). Marine Solutions orderingång minskade med 12% till 728 miljoner euro (823). Services orderingång uppgick till miljoner euro (1.021), en ökning med 22%. Orderingång per affärsområde MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Orderingång totalt % % MSI:s andel av orderingången var 41 miljoner euro under det andra kvartalet Orderingång Energy Solutions MW 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Olja % % 980 Gas % % Orderingång totalt % % 2 489

6 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 6 Samföretagens orderingång Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 140 miljoner euro (92) under rapportperioden januari-juni Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.420), en ökning med 20%. Energy Solutions orderstock ökade med 10% till miljoner euro (1.322). Marine Solutions orderstock var miljoner euro (2.233), en ökning med 25%. Services orderstock var miljoner euro (865), vilket är 25% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Energy Solutions % Marine Solutions % Services % 842 Orderstock totalt % MSI:s andel av orderstocken vid slutet av juni 2015 uppgick till 519 miljoner euro. Omsättning Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 10% till miljoner euro (1.116) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning ökade med 40% till 327 miljoner euro (233), tack vare den ökade orderingången under andra hälften av Marine Solutions omsättning under andra kvartalet var 354 miljoner euro (415), en minskning med 15%. Services omsättning ökade med 17% till 548 miljoner euro (468). Alla servicesegment bidrog till tillväxten. Wärtsiläs omsättning för januari-juni 2015 uppgick till miljoner euro (2.113). Energy Solutions omsättning uppgick till 509 miljoner euro (424), en ökning med 20%. Marine Solutions omsättning uppgick till 674 miljoner euro (786), en minskning med 14%. Services omsättning ökade med 14% till miljoner euro (903). Energy Solutions stod för 23%, Marine Solutions för 30% och Services för 47% av den totala omsättningen. Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2015 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

7 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 7 Omsättning per affärsområde MEUR 4-6/ /2014 Förändring 1-6/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Omsättning totalt % % MSI:s andel av omsättningen var 30 miljoner euro under det andra kvartalet Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 137 miljoner euro (132), dvs. 11,1% av omsättningen (11,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 144 miljoner euro (138), dvs. 11,7% av omsättningen (12,4). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för andra kvartalet 2015 uppgick till 7 miljoner euro (6). Under andra kvartalet 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 9 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 123 miljoner euro, dvs. 11,0% av omsättningen. Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 237 miljoner euro (230), dvs. 10,7% av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 250 miljoner euro (243), dvs. 11,3% av omsättningen (11,5). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 13 miljoner euro (13). Under rapportperioden januari-juni 2014 uppgick engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder till 15 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 215 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen. Under rapportperioden januari-juni 2015 uppgick de finansiella posterna till -15 miljoner euro (-6). Den försvagade euron resulterade i icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-4). Vinsten före skatter var 222 miljoner euro (208). Skatterna uppgick till 49 miljoner euro (47), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22,0%. Resultatet per aktie var 0,97 euro (0,73) och eget kapital per aktie 10,08 euro (9,12). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,8% (22,6). Avkastningen på eget kapital var 20,7% (24,0). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 47 miljoner euro (61). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2015 var 84 miljoner euro (172). Nettorörelsekapitalet var 404 miljoner euro (339) i slutet av rapportperioden. Lagerökningen hade en negativ effekt på nettorörelsekapitalets utveckling. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 761 miljoner euro (840). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 269 miljoner euro (345) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (599). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 779 miljoner euro (696) i slutet av juni Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 315 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 464 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 495 miljoner euro (350) och skuldsättningsgraden till 0,25 (0,19).

8 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 8 Koncernens likvida beredskap MEUR Likvida medel Outnyttjade bekräftade kreditlimiter Likvida beredskap % av omsättningen (rullande 12 månader) Avdragna företagscertifikat Likvida beredskap exklusive företagscertifikat % av omsättningen (rullande 12 månader) var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 32 månader och de långfristiga lånens 41 månader. Bruttoinvesteringar Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 35 miljoner euro (41) under rapportperioden januari-juni Investeringarna i förvärv och värdepapper uppgick till 262 miljoner euro (1). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 59 miljoner euro (56). År 2015 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara i linje med avskrivningarna och nedskrivningarna. Personal Wärtsilä hade (17.876) anställda i slutet av juni Antalet anställda i genomsnitt under januari-juni 2015 var (18.057). Marine Solutions hade (5.695) anställda, av vilka var anställda av det förvärvade bolaget MSI. Energy Solutions hade 974 (1.000) och Services (10.748) anställda. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 38% (35) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 29% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4). Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai, framskrider enligt plan. Verksamhetstillståndet väntas bli beviljat under tredje kvartalet 2015, och de första motorerna väntas vara leveransklara I maj slöt Wärtsilä ett licensavtal om tillverkning med COSCO (Weihai) Shipbuilding Marine Technology Company Limited i Weihai, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger COSCO tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsiläs Aquarius Electro Chlorination system för hantering av ballastvatten för applikationer på deras globala marinmarknad. I gengäld får Wärtsilä

9 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 9 tillgång till en tillverkningsanläggning som kommer att stöda leveranser av system för hantering av ballastvatten direkt till Wärtsiläs kunder. I maj offentliggjorde Wärtsilä och Carnival Corporation & plc ett avtal om att genomföra pilotprojekt för teknologier och system för att optimera motordriften ombord på Carnivals fartyg. Under andra kvartalet etablerade Wärtsilä ett dotterbolag för försäljning av reservdelar till klassiska Wärtsiläfyrtaktsmotorer. QuantiParts B.V. ägs till 100% av Wärtsilä. Verksamheten är baserad i Nederländerna och bolaget betjänar kunder på marin-, lok- och kraftverksbranscherna globalt. Förvärvet av L-3 Marine Systems International Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. har slutförts, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget Integrationen av MSI och Wärtsiläs befintliga el- och automationsverksamhet inom Marine Solutions har börjat. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Utöver försäljningssynergier förväntar sig Wärtsilä att MSI uppnår koncernens nuvarande lönsamhet inom fem år. Transaktionen värderades till 285 miljoner euro (skuldfritt pris), och efter estimerade justeringar av likvida medel, nettorörelsekapital och pensionsfordringar var köpeskillingen 298 miljoner euro. Avskrivningarna på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 7 miljoner euro år Enligt preliminära uträkningar estimeras goodwillvärdet på transaktionen vara 161 miljoner euro. MSI:s orderingång för rapportperioden januari-juni 2015 var 161 miljoner euro, och i slutet av perioden var orderstocken värd 519 miljoner euro. Omsättningen under rapportperioden var 197 miljoner euro. MSI har konsoliderats sedan juni Under andra kvartalet 2015 var MSI:s inverkan på orderingången 41 miljoner euro och på omsättningen 30 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte betydande. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter I juni lanserades Wärtsilä 31, en revolutionerande motor med avancerad teknologi. Wärtsilä 31-motorn minskar servicebehovet markant och ökar samtidigt verkningsgraden, bränsleflexibiliteten och driftsoptimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Motorn kom in i Guinness rekordboken som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn med en dieselbränsleförbrukning på endast 165 g/kwh. Den marknadsledande motorn Wärtsilä 50DF har testats och certifierats för drift med etan (LEG). Det omfattande testprogrammet genomfördes av Wärtsilä i nära samarbete med Evergas, en globalt känd ägare och operatör av fartyg som transporterar petrokemiska produkter och flytande gas. Under andra kvartalet lanserade Wärtsilä flera nya fartygsdesign. En ny innovativ fartygsdesign för ankarhanteringsfartyg lanserades på mässan Sea Asia, och fyra nya design för bränsleeffektiva containerfartyg lanserades på Nor-Shipping tillsammans med en ny och förbättrad design av ett plattformstödfartyg.

10 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 10 Strategi Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar företagens verksamhet. Med hjälp av våra integrerade produkter och tjänster har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och flexibla lösningar. Vi kommer att möta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker med våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vi ska utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara den höga kvaliteten och kostnadseffektiviteten - ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i forskning och utveckling skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerande medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter. Hållbar utveckling Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser. Inom forskning och utveckling fortsätter Wärtsilä att fokusera på avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Aktier och aktieägare Under januari-juni 2015 uppgick handelsvolymen på Nasdaq Helsinki till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier.

11 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 11 Aktierna på Nasdaq Helsinki Antal aktier Aktieomsättning och röster 1-6/2015 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 44,52 34,86 40,63 42,02 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare, % 50,6 54,3 Beslut av ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman den fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo. Till revisor för 2015 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Risto Murto Premieringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

12 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 12 Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom kraftförsörjningsbranschen kan osäkerheten på finansmarknaden och tillgången till finansiering inverka på timingen av större projekt på vissa marknader. Låga oljepriser skjuter upp investeringar i olje- och gasproducerande ekonomier. Kunder ka också skjuta upp beslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Investeringsbesluten i industrisegmentet påverkas av efterfrågan på råvaror, till exempel mineraler och cement. Konkurrensen ökar, eftersom den låga efterfrågan på marinmarknaden leder till att traditionella motortillverkare vänder sig till kraftverksmarknaden. Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage begränsar återhämtningen på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar kan påverka offshoreinvesteringar ytterligare. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad. Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen 2014 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Händelser efter rapportperioden offentliggjorde Wärtsilä planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 40 miljoner euro. Effekterna av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med tredje kvartalet 2015, och de når full effekt mot slutet av Engångskostnaderna för omstruktureringen beräknas uppgå till ca miljoner euro. Marknadsutsikter På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten

13 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 13 fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning är stark. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering i många delar av världen, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet. De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är utmanande. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten påverkar efterfrågan på fartyg, i synnerhet på marknaden för torrlast- och offshorefartyg. Allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Sentimentet på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelse av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan. De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal. Wärtsiläs utsikter för 2015 har reviderats Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer