Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)"

Transkript

1 FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas i IAS 34 följts. NYCKELTAL Förändring % Omsättning 528,5 480,3 10, ,6 Resultat före avskrivningar och leasingkostnader, EBITDAR * 54,8 40,9 34,0 206,8 Leasingkostnader för flygplan 21,7 22,6-4,0 90,8 Rörelseresultat, EBIT* 5,8-5,1-11,2 Förändringar i verkligt på derivat 6,0-0,1 - -8,8 Realisationsvinst av anläggningstillgångar 1,9 0,0-2,0 Rörelseresultat, EBIT 13,7-5, ,8 Periodens resultat (andel som är hänförlig till moderbolaget) 9,3-4, ,6 Rörelseresultat, EBIT % av omsättningen* 1,1-1,1-0,6 EBITDAR % av omsättningen* 10,4 8,5-10,4 Flygverksamhetens enhetsintäkter eurocent/rtk 72,8 71,5 1,8 74,0 Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/atk 44,9 45,8-2,1 46,0 Resultat/aktie före utspädning 0,11-0, ,16 Resultat/aktie efter utspädning 0,11-0, ,16 Eget kapital/aktie 6,93 7,39-6,2 6,77 Bruttoinvesteringar milj. 52,3 48,7-252,2 Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 9,9 10,1-12,7 Soliditet, % 36,9 40,7-9,3 37,2 Skuldsättningsgrad, % (gearing) 16,6-10,6 6,7 Justerad skuldsättningsgrad, % 116,5 85,0 112,3 Rullande 12 mån. avkastning på sysselsatt kapital, % (ROCE) -0,1 8,3-0,1 Rullande 12 mån. avkastning på eget kapital, % (ROE) 2,0 7,4-2,0 * exklusive reavinster, förändringar i verkligt på derivat och omstruktureringskostnader. Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/atk = Rörelseintäkter inom affärsområdena Reguljärtrafik och Semestertrafik (exklusive reavinster och förändringar i verkligt på derivat)/koncernens ATK FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie, Avkastning på sysselsatt kapital, %: ( ROCE ) Periodens resultat Resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader *100 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) Eget kapital/aktie: Eget kapital aktier Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Räntebärande skulder: Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade Skuldsättningsgrand, %: Soliditet i %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + minoritetsandel *100 Eget kapital + minoritetsandel Balansomslutning - erhålla förskott Operativ rörelsevinst: Avkastninga på eget kapital i %: (ROE) Rörelsevinst utan reavinster förändringar i verkligt Resultat före extraordinära poster skatter*100 på derivat och omstruktureringskostnader. Eget kapital + minoritetsandel (medeltal) Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare

2 Uppgifterna i delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. RESULTATRÄKNING (milj. euro) Förändring % Omsättning 528,5 480,3 10, ,6 Tillverkning för eget bruk 0,8 0,1 700,0 3,7 Övriga rörelseintäkter 5,9 5,7 3,5 17,9 Rörelseintäkter 535,2 486,1 10, ,2 Rörelsekostnader Personalkostnader 135,1 123,6 9,3 508,2 Bränsle 103,2 89,3 15,6 385,0 Leasingkostnader för flygplan 21,7 22,6-4,0 90,8 Övriga hyror 17,2 20,8-17,3 80,7 Materialanskaffning och service av flygplan 22,2 25,8-14,0 100,6 Luftfartsavgifter 43,7 38,7 12,9 161,9 Markservice och catering 36,5 33,2 9,9 139,4 Produktion av paketresor 35,8 34,2 4,7 111,5 Försäljning och marknadsföring 19,4 16,9 14,8 91,3 Avskrivningar 27,3 23,4 16,7 104,8 Övriga kostnader 59,4 62,8-5,4 247,8 Totalt 521,5 491,3 6, ,0 Rörelseresultat EBIT 13,7-5, ,8 Finansiella intäkter 3,6 2,7 33,3 11,0 Finansiella kostnader -3,9-2,7 44,4-15,0 Resultatandel i intressebolag 0,0 0,0-0,1 Resultat före skatter 13,4-5, ,7 Direkta skatter -4,1 1,4-1,7 Räkenskapsperiodens resultat 9,3-3, ,0 Andel som är hänförlig till moderbolagets aktieägare 9,3-4,0-13,6 Andel som är hänförlig till minoriteten 0,0 0,2 0,6 Resultat per aktie räknat på resultat som är hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie före utspädning, euro/aktie 0,11-0,05-0,16 Resultat per aktie efter utspädning, euro/aktie 0,11-0,05-0,16

3 BALANSRÄKNING (milj. euro) TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 48,9 47,6 47,5 Materiella anläggningstillgångar 1 051,1 887, ,3 Andelar i intresseföretag 5,6 3,2 5,6 Övriga finansiella tillgångar 15,3 17,1 15,4 Uppskjutna skattefordringar 23,3 22,5 27,1 Totalt 1 144,2 977, ,9 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 40,3 47,0 38,5 Kundfordringar och övriga fordringar 286,3 286,9 211,8 Övriga finansiella tillgångar 192,6 278,8 268,6 Likvida medel 28,9 27,9 25,7 Totalt 548,1 640,6 544,6 Anläggningstillgångar som innehas försäljning 7,6 0,0 7,6 Tillgångar totalt 1 699, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andel som är hänförlig till moderbolagets ägare Aktiekapital 75,4 74,4 75,4 Övrigt eget kapital 538,4 568,9 524,5 Totalt 613,8 643,3 599,9 Minoritetsandel 1,2 1,5 1,6 Eget kapital totalt 615,0 644,8 601,5 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 116,2 123,6 115,7 Finansiella skulder 280,0 207,6 286,9 Pensionsåtaganden 8,4 9,8 7,0 Totalt 404,6 341,0 409,6 Kortfristiga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst 4,6 0,0 3,0 Avsättningar 9,5 0,0 10,0 Finansiella skulder 50,0 53,3 56,6 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 616,2 579,1 579,4 Totalt 680,3 632,4 649,0 Skulder totalt 1 084,9 973, ,6 Eget kapital och skulder totalt 1 699, , ,1

4 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) Eget kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktieka -pital Aktieemissi on Säkring s- reserv Balansera d vinst Totalt Eget kapital totalt Eget kapital ,8 0,6 18,3 147,7 20,9 411,1 672,4 1,6 674,0 Omräkningsdifferenser -0,1-0,1-0,1 Dividendutdelning -21,8-21,8-0,3-22,1 Teckning av aktier med optioner 0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 Förändring i verkligt på säkringsinstrument -3,2-3,2-3,2 Räkenskapsperiodens vinst -4,0-4,0 0,2-3,8 Eget kapital totalt ,4 0,0 18,3 147,7 17,7 385,2 643,3 1,5 644,8 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Balanserad vinst Totalt Över - kursfond Reservfond Minoritetsandel Aktiekapital Aktieemission Överkursfond Reservfond Säkringsreserv Minoritetsandel Eget kapital totalt Eget kapital ,4 0,0 20,4 147,7-21,1 377,5 599,9 1,6 601,5 Omräkningsdifferenser -0,3-0,3-0,3 Dividendutdelning -8,9-8,9-0,4-9,3 Teckning av aktier med optioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring i verkligt på säkringsinstrument 13,8 13,8 13,8 Räkenskapsperiodens vinst 9,3 9,3 0,0 9,3 Eget kapital totalt ,4 0,0 20,4 147,7-7,3 377,6 613,8 1,2 615,0

5 KASSAFLÖDESANALYS (milj. euro) Kassaflöde från löpande verksamhet Räkenskapsperiodens vinst 9,3-3,8-13,0 Justeringar av periodens vinst 1) 24,2 18,9 100,2 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 3,9 2,7 15,0 Ränteintäkter -2,4-2,4-9,1 Övriga finansiella intäkter -1,2-0,3-1,8 Dividendintäkter 0,0 0,0-0,1 Skatter 4,1-1,4-1,7 Förändringar i rörelsekapital: Förändring i kund- och övriga fordringar -74,2-44,4 10,2 Förändring i omsättningstillgångar -1,9-1,9 6,7 Förändring i leverantörs- och övriga skulder 44,8-2,7 13,4 Betalda räntor -3,5-2,3-11,0 Betalda finansiella kostnader -0,2-0,3-3,4 Erhållna räntor 1,8 1,5 9,9 Erhållna finansiella intäkter 1,0 3,5 1,6 Betalda skatter -5,1 0,0-21,1 Nettokassaflöde från löpande verksamhet 0,6-32,9 95,8 Kassaflöde från investeringar Avyttring av dotterbolag minskat med likvida medel vid tidpunkten för avyttringen 0,0 0,0 0,0 Investeringar i immateriella tillgångar -3,6-5,5-12,6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -64,7-64,0-273,0 Nettoförändring av kortfristiga investeringar 9,8 48,9 53,2 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,8 0,4 2,3 Erhållna dividender 0,0 0,0 0,1 Förändring i långfristiga fordringar 0,2 0,5 2,3 Nettokassaflöde från investeringar -57,5-19,7-227,7 Kassaflöde från finansiering Ökning av långfristiga skulder 6,9 2,3 108,3 Minskning av långfristiga skulder -13,0-8,8-25,9 Förvärv av egna aktier 0,0 0,0 5,4 Betalda dividender 0,0 0,0-21,8 Nettokassaflöde från finansiering -6,1-6,5 66,0 Förändringar i kassaflöden -63,0-59,1-65,9 Förändringar i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 273,5 339,4 339,4 Förändringar i likvida medel -63,0-59,1-65,9 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 210,5 280,3 273,5

6 Noter till kassaflödesanalysen, koncernen 1) Justeringar av periodens vinst Avskrivningar 27,3 23,4 104,8 Anställningsförmåner -1,6-2,9-2,8 Finansiell leasing -1,2-1,2-5,0 Övriga justeringar -0,3-0,4 3,2 Totalt 24,2 18,9 100,2 Övriga finansiella tillgångar 192,6 278,8 268,6 Likvida medel 28,9 27,9 25,7 Kortfristiga likvida medel i balansräkningen 221,5 306,7 294,3 Aktier som innehas i handelssyfte -2,9-4,2-2,9 Tillgångar som förfaller efter 3 månader -8,1-22,2-17,9 Totala likvida medel i kassaflödesanalysen 210,5 280,3 273,5 INFORMATION PER SEGMENT Segmentrapporteringen inom koncernen är organiserad så att affärsområdena utgör primära redovisningssegment i årsbokslutet. Affärsområdena är Reguljärtrafik, Semestertrafik, Flygtjänster och Resetjänster. De geografiska områdena som är Finland, Europa, Asien, Nordamerika och Övriga är sekundära redovisningssegment. PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING AFFÄRSOMRÅDENA Reguljärtrafik Semestertrafik Koncernelimineringar Icke fördelade poster Flygtjänster Resetjänster Koncernen Milj. euro Extern omsättning 361,5 115,4 32,3 19,3 528,5 Intern omsättning 29,7 1,2 78,5 1,4-110,8 0,0 Omsättning 391,2 116,6 110,8 20,7-110,8 0,0 528,5 Rörelsevinst 0,7 5,6 4,1 1,3 2,0 13,7 Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,0 Finansiella intäkter 3,6 3,6 Finansiella kostnader -3,9-3,9 Inkomstskatter -4,1-4,1 Minoritetsandel 0,0 0,0 Periodens resultat 9,3 Övriga poster Investeringar 41,0 0,1 9,1 1,0 0,0 1,1 52,3 Avskrivningar 20,1 0,1 6,4 0,4 0,0 0,3 27,3

7 PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING AFFÄRSOMRÅDEN Reguljärtrafik Koncernelimineringar Icke fördelade poster Semestertrafik Flygtjänster Resetjänster Koncernen Milj. euro Extern omsättning 324,0 108,4 26,5 21,4 480,3 Intern omsättning 28,8 1,0 75,7 1,2-106,7 0,0 Omsättning 352,8 109,4 102,2 22,6-106,7 0,0 480,3 Rörelsevinst -4,4 6,2-3,5 0,3-3,8-5,2 Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,0 Finansiella intäkter 2,7 2,7 Finansiella kostnader -2,7-2,7 Inkomstskatter 1,4 1,4 Minoritetsandel -0,2-0,2 Periodens resultat -4,0 Övriga poster Investeringar 39,7 0,5 7,6 0,3 0,0 0,6 48,7 Avskrivningar 16,3 0,1 5,9 0,4 0,0 0,7 23,4 OMSÄTTNING PER KVARTAL Förändring % Milj. euro Reguljärtrafik 391,2 352,8 10, ,1 Semestertrafik 116,6 109,4 6,6 386,8 Flygtjänster 110,8 102,2 8,4 407,5 Resetjänster 20,7 22,6-8,4 87,4 Koncernelimineringar -110,8-106,7 3,8-414,2 Totalt 528,5 480,3 10, ,6 RÖRELSERESULTAT EXKL. REAVINSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FÖRÄNDRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVAT OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER PER KVARTAL Förändring % Milj. euro Reguljärtrafik -0,3-4,4-93,2 28,6 Semestertrafik 5,6 6,2-9,7 18,6 Flygtjänster 3,3-3,6-191,7-24,5 Resetjänster 1,3 0,3 333,3 2,3 Icke fördelade poster -4,1-3,6 13,9-13,8 Totalt 5,8-5,1-11,2 MEDELANTAL ANSTÄLLDA PER KVARTAL Förändring % Reguljärtrafik ,6 Semestertrafik ,1 Flygtjänster ,3 Resetjänster ,7 Övrig verksamhet ,9 Totalt ,9

8 SEKUNDÄR SEGMENTRAPPORTERING GEOGRAFISKA OMRÅDEN KONCERNEXTERN OMSÄTTNING PER OMRÅDE Förändring % Milj. euro Finland 108,2 118,2-8,5 436,7 Europa 232,9 214,8 8,4 936,5 Asien 148,0 105,3 40,6 482,0 Nordamerika 11,3 12,4-8,9 66,4 Övriga 28,1 29,6-5,1 68,0 Totalt 528,5 480,3 10, ,6 TRAFIKINFORMATION Trafiken Europa Nord- Asien Finlan d Reguljärtrafik Semester- totalt Amerika totalt trafik Passagerarantal (1000) Förändring/året innan, % 2,5 5,5-5,8 29,9-8,2 3,4-3,3 Frakt och post (1000 kg) Förändring/året innan, % 0,5-13,2-10,8 19,7-9,3 4,9 5,2 0,5 Offererade passagerarkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 9,5 6,0-9,5 35,9-12,1 14,3-3,1 Betalda passagerarkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 11,2 10,0-5,8 35,4-5,4 18,6-3,1 Kabinfaktor % 75,8 63,4 79,3 78,2 60,6 70,6 91,9 Förändring/året innan, %- enh. 1,2 2,3 3,1-0,3 4,3 2,6 0,0 Offererade tonkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 11,6 45,2 Betalda tonkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 10,3 5,6 Total lastfaktor % 57,8 41,7 * Förändring/året innan, %- enh. -0,7-15,6 * Genomsnittlig operativ transportkapacitet utgör underlag för redovisningen ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) Frakt Ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder 234,7 254,5 236,9 Borgensförbindelser för koncernbolag 663,9 412,4 536,3 Totalt 898,6 666,9 773,2 Leasingåtaganden för flygplansflottan 367,3 459,3 389,8 Totalt 1 265, , ,0

9 ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) Derivat (Milj. euro) (Milj. euro) Valutaderivat Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: Valutasäkring av flygbränsle 270,0-8,5 154,5 3,8 260,2-8,2 Valutasäkring av flygplansförvärv 455,6-9,5 211,3 3,2 324,7-9,1 Valutasäkring av leasingbetalningar 59,0-1,4 54,5 0,5 63,8-1,9 Totalt 784,6-19,4 420,3 7,5 648,6-19,2 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: Säkring av kassaflöde från affärsverksamheten 9,4-0,4 72,6 1,6 26,7-1,3 Säkring av balansposter 83,6-0,3 88,6-1,1 94,1-0,6 Kassaflödessäkring, köpta valutaoptioner 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflödessäkring, utställda valutaoptioner 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 175,6-0,7 161,2 0,5 120,9-2,0 Valutaderivat totalt 960,2-20,1 581,5 8,0 769,5-21, (Milj. (Milj. euro) (ton) euro) (ton) (ton) Varuderivat Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: Flygbränsleterminer , , ,8 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: Flygbränsleterminer , , ,1 Jet differential terminer ,7 0 0,0 0 0,0 Gasoil terminer ,0 0 0, ,0 Optioner Köpta, flygbränsle , , ,3 Utställda, flygbränsle , , ,5 Köpta, gasoil ,8 0 0, ,0 Utställda, gasoil ,7 0 0, ,0 Totalt 3,9 18,5-18, (Milj. euro) (Milj. euro) Räntederivat Valuta- och ränteswappar Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: 38,5-14,1 55,9-14,4 42,5-15,2 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: 20,6-10,3 27,9-10,2 22,1-10,7 Totalt 59,1-24,4 83,8-24,6 64,7-25,9 Ränteswappar Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: 20,0 1,0 20,0 0,8 20,0 1,0

10 Totalt 20,0 1,0 20,0 0,8 20,0 1,0

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %)

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/4 30/6 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) Resultatet efter skatt för perioden

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer