1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011"

Transkript

1

2 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2011 I KORTHET MEUR 1-3/ /2010 Förändring 2010 Orderingång % Orderstock % Omsättning % Rörelseresultat % 487 % av omsättningen 10,4% 10,2% 10,7% Vinst före skatter Resultat/aktie, EUR 0,38 0,34 1,68 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande nettoskulder vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Rörelseresultatet och resultatet per aktie i denna tabell visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp på 2 miljoner euro (44) relaterade till omstruktureringsåtgärder under rapportperioden. MARKNADSUTVECKLING SHIP POWER Offshoremarknaden och marknaden för specialfartyg var aktivast Under de första månaderna innevarande år var den totala fartygsbeställningsaktiviteten lägre än i slutet av Beställningarna på bulklastfartyg avtog. Inom containersegmentet lämnade vissa rederier emellertid några betydande order. Som väntat var aktiviteten fortsatt god inom offshoremarknaden och marknaden för mera specialiserad tonnage. På offshoremarknaden var efterfrågan på borrningsfartyg och förbindelsefartyg för plattformar aktiv och det stigande oljepriset väntas höja efterfrågan ytterligare. Under rapportperioden var Kina och Korea fortfarande de viktigaste skeppsbyggnadsländerna i antalet fartyg var Kina något större medan Korea låg en aning före mätt i tonnage (DWT). De kinesiska rederierna fortsatte att göra en stor del av nya beställningarna med hjälp av finansiering från Kina. Växande varvsindustriländer såsom Brasilien var också aktiva och fick en ökande andel av beställningarna. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer stannade vid 42% (42% i slutet av föregående kvartal) medan marknadsandelen inom lågvarviga huvudmotorer sjönk till 11% (13). Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs andel 3% (4).

3 2 POWER PLANTS God efterfrågan på tillväxtmarknaderna Aktiviteten på marknaden var fortsatt god under första kvartalet Efterfrågan på små och mellanstora naturgasbaserade projekt var aktiv medan vissa större investeringar sköts upp. Den industriella produktionen ökade på de flesta tillväxtmarknader, vilket ökade självständiga kraftproducenters, elverks och industriella kunders efterfrågan. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009 och 2010, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader. Power Plants marknadsställning År 2010 uppgick den totala marknaden för gas- och flytande bränsledrivna kraftverk till cirka MW. Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 5,6%. Wärtsilä är således den fjärde största leverantören av gas- och flytande bränsledrivna kraftverk. Med sitt unika värdeförslag stärker Wärtsilä fortlöpande sin ställning på marknaden för gasdrivna kraftverk genom att erövra marknadsandelar från andra teknologier. SERVICES Servicemarknaden visade tecken på tillväxt. Antalet sysslolösa fartyg var lägre än föregående år. Medelhastigheten för flottan har emellertid fortsatt att minska och antalet förankrade fartyg var fortfarande högt. Power Plants-kunderna hade fortfarande en stabil efterfrågan på service. Både Ship Powers och Power Plants kunder söker efter kostnads- och energieffektiv drift och hög tillförlitlighet. Detta är uppenbart vad gäller intresset för olika avtal om drift, underhåll och teknisk service. ORDERINGÅNG Orderingången för rapportperioden uppgick till 979 miljoner euro (881), en ökning med 11%. I jämförelse med föregående kvartal minskade Wärtsiläs totala orderingång med 2% (1.003 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 0,90 (0,96). Ship Powers orderingång för de första tre månaderna var sammanlagt 173 miljoner euro (90), en ökning med 92%. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 3% (178 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Under första kvartalet fick Wärtsilä en viktig order på en färja från det finländska rederiet Viking Line. Fartyget kommer att vara det största passagerarfartyget som drivs med flytande naturgas. Beställningarna inom handelsfartygssegmentet stod för 29% av det totala antalet order under första kvartalet. Offshoresegmentet fortsatte att vara aktivt med en andel på 27% av det totala antalet order. Därefter kom passagerarfartygs- samt specialfartygssegmentet med 16% respektive 15%. Fartyg för marinen stod för 7% av det totala antalet order och Ship Design för 6%. I januari 2011 undertecknade Wärtsilä ett avtal om en nyckelfärdig leverans med Containerships Ltd Oy i Finland för att installera Wärtsiläs färskvattenskrubber för att reducera svavelutsläppen. Detta är Wärtsiläs första kommersiella marinskrubberprojekt för en huvudmotor, och Wärtsilä är den första tillverkaren som har beviljats IMO:s certifikat för en marinskrubber av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd. Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 253 miljoner euro (267), vilket var 5% mindre än under motsvarande period året innan. I jämförelse med föregående kvartal minskade affärsområdet Power Plants orderingång med 20% (317 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Under första kvartalet fick Wärtsilä flera order från Turkiet, inklusive en order på ett kraftverk på 135 MW med sju Wärtsilä 18V50SGmotorer som drivs med naturgas. Enligt tidtabellen blir kraftverket färdigt hösten 2011, och det kommer att

4 3 producera el för det nationella elnätet. Andra viktiga beställningar kom från S:t Barthelemy, Indien och Brasilien. Inom affärsområdet Power Plants leder timingen av projekten till fluktuationer mellan kvartalen. Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 551 miljoner euro (522) under första kvartalet, en ökning med 6% jämfört med motsvarande period Jämfört med fjärde kvartalet 2010 ökade orderingången med 8% (510 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Under rapportperioden ingick Wärtsilä sitt största avtal genom tiderna om långsiktigt underhållsstöd för marinmotorer. Kontraktet med Royal Caribbean Cruises Ltd omfattar 29 fartyg med en total effekt på cirka MW. Underhållskontraktet omfattar ett stort antal olika tjänster, inklusive planering av underhåll, optimering av reservdelslogistiken, utveckling och testning av motorkomponenter, optimering av bränsleförbrukning samt rådgivningstjänster i anslutning till översyn och verkstadstjänster. Orderingång per affärsområde MEUR 1-3/ /2010 Förändring 1-12/2010 Ship Power % 657 Power Plants % Services % Orderingång totalt % Orderingång Power Plants MW 1-3/ /2010 Förändring 1-12/2010 Olja % Gas % ORDERSTOCK Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.330), en minskning med 15%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.242), vilket var 24% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.392), en minskning med 14%. Services orderstock uppgick till 766 miljoner euro (696) i slutet av rapportperioden, en ökning med 10%. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Ship Power % Power Plants % Services % 671 Orderstock totalt % OMSÄTTNING Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2011 ökade med 18% och uppgick till miljoner euro (922). Ship Powers omsättning ökade med 6% och uppgick till 294 miljoner euro (278). Power Plants omsättning uppgick till 349 miljoner euro (237), en ökning med 47%. Affärsområdet Services omsättning var 439 miljoner euro (409), en ökning med 7%. Ship Power stod för 27%, Power Plants för 32% och Services för 41% av den totala omsättningen.

5 4 Cirka 74% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2011 var denominerad i euro, 9% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 1-3/ /2010 Förändring 1-12/2010 Ship Power % Power Plants % Services % Omsättning totalt % FINANSIELLA RESULTAT Rörelseresultatet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 113 miljoner euro (94) för januari-mars 2011, vilket är 10,4% av omsättningen (10,2). Inklusive utgifter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 111 miljoner euro, 10,2% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp på 2 miljoner euro (44) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-mars De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (0). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-3). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter uppgick till 107 miljoner euro (49). Rapportperiodens skatter var 31 miljoner euro (14). Resultatet per aktie inklusive utgifter av engångskaraktär var 0,38 euro (0,16) och eget kapital per aktie 7,32 euro (6,94). BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-mars 2011 uppgick till 133 miljoner euro (181). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 142 miljoner euro (332). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 620 miljoner euro (616 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 619 miljoner euro (252). Nettobeloppet av räntebärande skulder var -17 miljoner euro (410). Dividender på totalt 271 miljoner euro betalades under första kvartalet. Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 618 miljoner euro (682) i slutet av mars De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 553 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade kreditlimiter på 550 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 65 miljoner euro. Soliditeten var 37,5% (36,4) och skuldsättningsgraden 0,00 (0,31). INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 19 miljoner euro (15). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (1), och 14 miljoner euro (14) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna uppgick till 29 miljoner euro (30). Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året. OMSTRUKTURERINGSPROGRAM Efter den globala finanskrisen började Wärtsilä anpassa verksamheten genom olika omstruktureringsåtgärder i syfte att reducera personalen med cirka personer. Fram till i dag har personalen minskat med ungefär personer.

6 5 När omstruktureringarna har genomförts i sin helhet väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsbesparingar hade omkring 60 miljoner euro realiserats till slutet av Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär i anslutning till omstruktureringen kommer att uppgå till cirka 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro hade redovisats till slutet av Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärderna till ett belopp på 2 miljoner euro (44) under rapportperioden. De återstående kostnaderna redovisas under PERSONAL Wärtsilä hade (18.410) anställda i slutet av mars Antalet anställda i genomsnitt under januarimars 2011 var (18.481). Ship Power hade 943 (1.048) anställda. Power Plants hade 799 (853) anställda, Services (11.357) anställda medan Wärtsilä Industrial Operations hade (4.697) anställda. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (18) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 30% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (30), varav 7% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (5) i Singapore och 15% (13) i övriga Asien. TILLVERKNING Förberedelserna för att inleda tillverkningen av propellrar med vridbara blad i samföretaget Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. i Zhenjiang, Kina, framskrider planenligt. Största delen av den utrustning som behövs kommer att flyttas från Wärtsiläs fabrik i Drunen. Enligt planen ska den nya fabriken invigas och de första leveranserna vara klara under andra kvartalet Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklas också planenligt. Samföretaget förbereder sig för att tillverka moderna universaldieselmotorer för rangerlok och olika marinoch kraftapplikationer. FORSKNING OCH UTVECKLING I anslutning till Wärtsiläs strategi att stärka bolagets ledande ställning inom gasmotorteknologin har bolaget inlett ett stort projekt för att ytterligare utveckla utbudet av lågvarviga motorer med gasmotorer vid sidan av det marknadsledande utbudet av medelvariga gasmotorer och flerbränslemotorer. Naturgas är för närvarande bränslealternativet som erbjuder den största potentialen för utsläppsreduktion och som samtidigt är kommersiellt lönsam. LANSERING AV NYA PRODUKTER Wärtsilä och Aker Solutions ingick avtal om att tillsammans utveckla ett nytt och miljövänligt koncept för installationsfartyg för offshorevindparker. Wärtsilä ansvarar för fartygsdesignen, den elektriska kraftgenereringen, propulsionsmaskineriet och automationen medan Aker Solutions ansvarar för anordningen. Tillsammans med Aker Solutions erbjuder Wärtsilä också 24/7 globalt stöd för underhåll, reparationer och komponentleveranser för fartygen. De installerade Wärtsilä-motorerna är flerbränslemotorer som kan drivas med flytande naturgas (LNG). HÅLLBAR UTVECKLING Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläppen tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Bolaget har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och

7 6 dess principer med hänsyn till de mänskliga rättigheterna, arbetstagarna, miljön och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. I april inledde Wärtsilä samarbete med Crisis Management Initiative, en finländsk oberoende ickevinstsyftande organisation som leds av mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari. I egenskap av ledande partner stöder Wärtsilä CMI:s verksamhet för att lösa konflikter och skapa en hållbar fred genom partnerskapsprogram på valda områden runtom världen. FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN Wärtsiläs styrelse utnämnde diplomingenjör Björn Rosengren, född 1959, till ny VD och koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från den 1 september Björn Rosengren efterträder Ole Johansson som då använder sin rätt att gå i pension vid 60-års ålder. AKTIER OCH AKTIEÄGARE De aktier som emitterades i den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände infördes i handelsregistret Det totala antalet aktier i Wärtsilä ökade till stycken då aktieägarna emitterades en ny aktie för varje existerande aktie. De nya aktierna blev föremål för offentlig handel den Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier. AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS Antal Antal Aktieomsättning aktier röster 1-3/2011 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1) Sista Aktiekurs 29,55 23,94 27,02 27,55 1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare 49,4% 46,4% FLAGGNINGSANMÄLNINGAR Under rapportperioden har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: BlackRock Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster. BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie, dvs. sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul

8 7 Ehrnrooth, verkställande direktör (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, ekonomidirektör Markus Rauramo och verkställande direktör Matti Vuoria. Till revisor för året 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Vederlagsfri emission Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen genomfördes genom utnyttjande av aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterade en ny aktie. Därigenom emitterades totalt nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings - och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN De övergripande riskerna på grund av finanskrisen fortsatte att minska inom affärsområdet Ship Power. Vissa risker angående förändringar i tidtabeller och förseningar i leveranstider kvarstår. Effekterna av stigande oljepriser på den globala ekonomin och handeln utgör en risk för shippingsektorn. Inom affärsområdet Power Plants kan större projekt i vissa regioner fortfarande påverkas av problem relaterade till timing. Oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika har ökat risken för att nya kraftverksinvesteringar skjuts upp i regionen. Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. MARKNADSUTSIKTER På marinmarknaden väntas handelsfartygssegmentets utveckling vara långsam under 2011, eftersom marknaden fortfarande lider av överkapacitet och en blygsam utveckling i intäkter. Orderaktiviteten inom bulklastfartyg väntas fortsätta att avta. Utsikterna för vissa undersegment såsom container- och LNG-fartyg ser däremot ut att bli bättre. Segmenten för offshore- och andra specialfartyg har varit aktiva och utvecklingen väntas fortsätta. Intresset för och aktiviteten inom naturgasapplikationer ökar. Wärtsilä Ship Power bevarar sin syn på ett fortsatt pristryck på sina marknader och sin förväntning på en måttligt förbättrad orderingång under 2011 jämfört med året innan. Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket ökar efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel baskraft. Nedkörningen av äldre kolkraftverk kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk på medellång och

9 8 lång sikt. Denna utveckling stöds av skiffergasproduktionen i USA, samt av förväntningen att priset på naturgas förblir konkurrenskraftigt. Wärtsilä Power Plants uppskattar att orderingången kommer att hålla sig på en god nivå under Servicemarknaden väntas växa i år med den globala ekonomin. Den största tillväxtpotentialen finns i Asien samt Nord-, Central- och Sydamerika. Power Plants kunder uppvisar en fortsatt stor efterfrågan på servicetjänster och det finns goda möjligheter för nya kontrakt i synnerhet i Asien. I Europa fokuserar marinkunderna fortfarande på kostnadsbesparingar medan marknaden i Asien håller på att normaliseras. Även utsikterna på marknaden för offshoreservice är goda. Konkurrensen om serviceprojekt och underhållsarbeten på marinmarknaden kommer att förbli hård. Wärtsilä Services har en stark ställning tack vare sin diversifierade kundkrets och omfattande geografiska närvaro liksom även sitt breda utbud av tjänster. Vi förväntar oss en hållbar återhämtning på marknaden för marinservice under WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 OFÖRÄNDRADE Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%. WÄRTSILÄ DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft påverkas koncernens rapportering av följande: - Ändring till IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering - Klassificering av emitterade rättigheter - Ändring i IAS 24 Upplysningar om närstående De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten. Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.

10 9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR 1-3/ / Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 149 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro (före och efter utspädning) 0,38 0,16 1,96 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Räkenskapsperiodens resultat Periodens övriga totalresultat efter skatter Omräkningsdifferens Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen -110 Kassaflödessäkring Andel av övrigt totalresultat i intresse- och samföretag 1 Periodens övriga totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

11 10 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

12 11 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MEUR 1-3/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Räkenskapsperiodens resultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader 4 13 Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och betalda skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och företagsförvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar Kassaflöde från övriga investeringar Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Kursdifferenser Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 12 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MEUR Till moderbolagets aktieägare Mino- Eget ritets- kapital intressen totalt Fond Över- Omräk- för Balan- Aktie- kurs- nings- verkligt serad kapital fond differens värde vinst Eget kapital Dividender Räkenskapsperiodens totalresultat Eget kapital Eget kapital Dividender Räkenskapsperiodens totalresultat Eget kapital GEOGRAFISKA OMRÅDEN MEUR Europa Asien Amerika Övriga Totalt Omsättning 1-3/ Omsättning 1-3/ IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MEUR 1-3/ / Immateriella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar 6 Bokvärde i slutet av perioden Materiella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar Bokvärde i slutet av perioden BRUTTOINVESTERINGAR MEUR 1-3/ / Aktier och företagsförvärv Immateriella och materiella tillgångar Totalt

14 13 RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL MEUR 1-3/ / Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar Likvida medel Netto NYCKELTAL 1-3/ / Resultat per aktie, euro (före och efter utspädning) 0,38 0,16 1,96 Eget kapital/aktie, euro 7,32 6,94 7,59 Soliditet, % 37,5 36,4 40,8 Skuldsättningsgrad 0,00 0,31-0,09 ANTAL ANSTÄLLDA 1-3/ / I medeltal I slutet av perioden ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR 1-3/ / Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Totalt Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del för intressebolag Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal Totalt DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN MEUR Totalt varav stängda Ränteswappar 20 Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 12

15 14 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, PER KVARTAL MEUR 1-3/ / / / /2010 Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro 0,38 0,89 0,51 0,39 0,16 FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat per aktie (EPS) periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i medeltal under perioden Eget kapital/aktie eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i slutet av perioden Soliditet eget kapital eget kapital och skulder totalt - erhållna förskott x 100 Skuldsättningsgrad räntebärande skulder - likvida medel eget kapital 19 april 2011 Wärtsilä Oyj Abp Styrelsen

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. ANDRA KVARTALET 4-6/2011 I

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015 2 Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden Centralt under fjärde kvartalet Orderingången minskade

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004 Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två VLCC om vardera 312.600 dwt levererade 2001, Stena V-MAX. Fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Därutöver

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1). FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30 Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6) Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6) Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8) Ackumulerat resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer