WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars 2013 Orderingången ökade med 22% till miljoner euro (1.109) Omsättningen minskade med 12% till 882 miljoner euro (1.005) Orderingång jämfört med faktureringen 1,53 (1,10) Rörelseresultat 70 miljoner euro, dvs. 8,0% av omsättningen (102 miljoner euro, dvs. 10,1%) EBITA 79 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (109 miljoner euro, dvs. 10,9%) Resultat per aktie 0,37 euro (0,33) Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (28) Orderstocken ökade med 13% och uppgick till miljoner euro (4.409) i slutet av perioden Koncernchef Björn Rosengren Början av 2013 utvecklades enligt våra förväntningar. Orderingången ökade med 22% tack vare den positiva utvecklingen inom affärsområdena Power Plants och Ship Power, i synnerhet vad gäller offshoresegmentet. Omsättningen och lönsamheten under första kvartalet påverkades av de väntat låga leveransvolymerna som främst berodde på timingen av projekt. Intresset för naturgasbaserad kraftgenerering var fortfarande stort, och Power Plants fick viktiga order från Jordanien och USA. Inom Ship Power var utvecklingen på offshore- och specialfartygsmarknaden stark. Vi fick strategiskt viktiga order på avgasreningssystem samt på heltäckande lösningar från offshoreindustrin. Det finns fortfarande intresse för serviceavtal inom marinindustrin, vilket underhållsavtalet för Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas, är ett tecken på. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade. Wärtsiläs utsikter för år 2013 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Nyckeltal MEUR 1-3/2013 Justerad 1-3/2012 Förändring Justerad 2012 Orderingång % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % Rörelseresultat (EBITA) % av omsättningen 8,9 10,9 11,7 Rörelseresultat (EBIT) % 517 % av omsättningen 8,0 10,1 10,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,37 0,33 1,72 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,41 0,32 1 EBITA visas utan engångsposter på 1 miljon euro (7) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 8 miljoner euro (8). 2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär. Marknadsutveckling Power Plants God aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under första kvartalet 2013, och nivån på offererade MW var högre än under fjärde kvartalet Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Volatiliteten i makroekonomin leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp i hela kraftförsörjningssektorn. Power Plants marknadsandel Under 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 75,4 GW, en minskning med 25% jämfört med 2011 (100,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 4,2% (3,3%).

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Ship Power Stark aktivitet inom offshore- och specialfartygssegmenten Under första kvartalet 2013 registrerades 286 kontrakt på nya fartyg. Detta motsvarar en ökning i orderaktiviteten på ca 40% jämfört med motsvarande period Konkurrenskraftiga priser på nybyggen har lett till en del investeringar i handelsfartyg. Marknaden för gastankfartyg (LNG- och LPGtankfartyg) var fortsatt aktiv med sammanlagt 26 registrerade kontrakt under första kvartalet Ordervolymen för offshore- och specialfartyg var fortsatt stark. Kina och Sydkorea fick 38% respektive 39% av de fastställda kontrakten under första kvartalet 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT), medan Japan fick 13%. Sammanlagt 53 order gick till andra länder än dessa tre ledande skeppsbyggnadsländer under första kvartalet. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade något till 48% (47% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer sjönk till 15% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer höll sig vid 4% (4). Services Positiv utveckling i Nord-, Central- och Sydamerika Aktiviteten på servicemarknaden avtog något under första kvartalet I det stora hela var aktiviteten på marinservicemarknaden tillfredsställande, även om den var något lägre än under fjärde kvartalet Europa var fortfarande den svåraste marknaden, medan marknaden i synnerhet i USA utvecklades positivt. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster bland självständiga kraftproducenter (IPP) och elverk var fortsatt god, medan efterfrågan bland industriella kunder sjönk något. Orderingång Wärtsiläs orderingång under första kvartalet ökade med 22% till miljoner euro (1.109). Jämfört med föregående kvartal var Wärtsiläs orderingång stabil (1.357 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,53 (1,10). Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 406 miljoner euro (309), vilket var 31% högre än för motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 14% (471 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Under första kvartalet fick Wärtsilä en nyckelfärdig order på 184 miljoner euro från Jordanien och en order på 220 MW från Oregon i USA. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept. Ship Powers orderingång under första kvartalet uppgick till 443 miljoner euro (276), en ökning med 60% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 31% (339 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Offshore- och specialfartygssegmenten var aktivast. Wärtsiläs offshorerelaterade order omfattade en order på en serie pumpar som ska installeras på en ny flytande lagringsenhet som byggs av Samsung Heavy Industries i Sydkorea för Statoil samt en order på en heltäckande lösning som omfattar fartygsdesign, huvudmotorer, propulsion samt el- och automationssystem för fyra offshorestödfartyg. Wärtsilä fick

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS också en order på avgasreningssystem till fyra nya Container RoRo-fartyg som byggs för Ignazio Messina & Co. Offshoresegmentet stod för 50% av orderingången under första kvartalet, medan handelsfartygssegmentet stod för 23% och passagerarfartygen för 10%. Specialfartygen stod för 9% av orderingången och marinen för 8%. Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 504 miljoner euro (523), en minskning med 4% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 7% (543 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Under första kvartalet slöt Wärtsilä ett femårigt underhållsavtal med det finska rederiet Viking Line. Avtalet omfattar underhåll och service av det nyligen sjösatta fartyget Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas. Orderingång per affärsområde MEUR 1-3/ /2012 Förändring 2012 Power Plants % Ship Power % Services % Orderingång totalt % Orderingång Power Plants MW 1-3/ /2012 Förändring 2012 Olja % 796 Gas % Förnybara bränslen 5 27 Orderingång totalt % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 25 miljoner euro (54) under rapportperioden januari-mars Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland resultatandelen i intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.409), en ökning med 13%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.578), en ökning med 13%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.060), vilket var 14% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 13% till 869 miljoner euro (771).

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % 804 Orderstock totalt % Omsättning Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2013 minskade med 12% och uppgick till 882 miljoner euro (1.005). Power Plants omsättning uppgick till 202 miljoner euro (272), en minskning med 26%. Ship Powers omsättning ökade med 3% och uppgick till 245 miljoner euro (238). Affärsområdet Services omsättning var 434 miljoner (492), en minskning med 12%. Minskningen i omsättningen beror främst på timingen av större projekt. Power Plants stod för 23%, Ship Power för 28% och Services för 49% av den totala omsättningen. Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2013 var denominerad i euro, 19% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 1-3/ /2012 Förändring 2012 Power Plants % Ship Power % Services % Övrig % 17 Omsättning totalt % Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för första kvartalet (EBIT) före engångsposter var 70 miljoner euro (102), dvs. 8,0% av omsättningen (10,1). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 69 miljoner euro (94), dvs. 7,8% av omsättningen (9,4). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 79 miljoner euro (109), dvs. 8,9% av omsättningen (10,9). Under rapportperioden januari-mars 2013 redovisade Wärtsilä utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 1 miljon euro (7). Under första kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav av aktier i Sato Oyj för ca 27 miljoner euro. Wärtsiläs försäljningsvinst var ca 25 miljoner euro. Skatten på försäljningsvinsten är ca 6 miljoner euro. De finansiella posterna uppgick till 1 miljon euro (-1). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-4). De erhållna dividenderna uppgick till 0 miljoner euro (1). Vinsten före skatter uppgick till 96 miljoner euro (93). Rapportperiodens skatter var 23 miljoner euro (27), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet per aktie var 0,37 euro (0,33) och eget kapital per aktie 8,13 euro (7,58).

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för första kvartalet uppgick till 84 miljoner euro (28). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 446 miljoner euro (240). Ökningen berodde främst på timingen av projekt. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 810 miljoner euro (651). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 205 miljoner euro (242). Dividender på totalt 197 miljoner euro betalades under första kvartalet. Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 890 miljoner euro i slutet av mars Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 312 miljoner euro, inklusive finska företagscertifikatsprogram på 197 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande skulder var 668 miljoner euro. Finansieringsprogrammen i slutet av mars 2013 inkluderade långfristiga lån på 578 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 579 miljoner euro. Finansieringsprogrammen inkluderade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Soliditeten var 39,0% (36,6) och skuldsättningsgraden 0,42 (0,41). Nyckeltalens jämförelsesiffror har justerats på grund av de ändrade redovisningsprinciperna för pensionsförpliktelser (IAS 19 Ersättningar till anställda). Inverkan av denna ändring beskrivs i avsnittet IFRS-tillägg. Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 25 miljoner euro (413). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 4 miljoner euro (393), och 20 miljoner euro (20) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 32 miljoner euro (33). År 2013 kommer underhållsinvesteringarna att vara ungefär lika stora som avskrivningarna. Personal Wärtsilä hade (19.073) anställda i slutet av mars Antalet anställda i genomsnitt under januari-mars 2013 var (17.862). Power Plants hade (887) anställda. Ship Power hade (2.177) anställda, Services (11.313) anställda medan PowerTech hade (3.863) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förändringar i den organisatoriska strukturen inom Ship Power och PowerTech som genomfördes Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland och 36% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (32) av det totala antalet anställda.

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket I februari öppnade Wärtsilä en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien. Den nya verkstaden kommer att stärka Wärtsiläs närvaro i Brasilien och erbjuda kunderna ett brett utbud verkstadstjänster på kort varsel. Verkstaden ersätter Wärtsiläs lokaler i São Cristóvão i Rio de Janeiro. Verkstaden kommer bland annat att ha ett laboratorium för automation och elektronisk bränsleinsprutning samt en anläggning specialiserad på propulsion. I mars meddelade Wärtsilä om etableringen av en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs hjälpmotorer och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga generatoraggregat och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av Under första kvartalet fick Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC, ett samföretag som ägs 50/50 av Wärtsilä och Transmashholding, sin första order, som omfattade 12 Wärtsilä 20L motorer till rangerlok. Motorerna installeras i en serie nya TEM 18B dieseldrivna rangerlok som byggs av BMZ Bryansk, ett dotterbolag till Transmashholding. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter Wärtsilä har lanserat en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo. Typgodkännanden av systemen för hantering av ballastvatten framskrider. Alla tester av systemet AQUARIUS UV (ultraviolet) har slutförts och typgodkännandet beviljades i december IMO beviljade AQUARIUS EC-baserade (elektroklorering) system preliminärt godkännande i oktober 2012, och typgodkännande inväntas under andra kvartalet Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av SO x - utsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 57 avgasreningssystem till 29 fartyg. I februari slöt Wärtsilä och Nordiska investeringsbanken ett 10-årigt låneavtal på 50 miljoner euro för finansiering av forskning och utveckling. Med hjälp av lånet kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader. I mars lanserade Wärtsilä ett FoU-initiativ med Aalto-universitetet i Finland. Wärtsilä Innovation Node samlar affärsexperter, studenter och forskare. Den utnyttjas i samarbetsprojekt för bland annat automatisk kontroll, industriell design och förbränningsmotorteknik.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Tillverkning Permitteringarna på leveranscentret i Vasa som tillkännagavs i november 2012, återkallades i februari till följd av förbättrade produktionsvolymer, som materialiserades tidigare än väntat. Permitteringarna hade implementerats genom kortare arbetsveckor sedan mitten av december Den planerade två veckor långa permitteringen under våren har också återkallats, och produktionen fortsätter nu som vanligt. Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i ledningen Marco Wirén (47), ekon.mag, har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör, vice verkställande direktör och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp från och med Han efterträder Raimo Lind som uppnår sin avtalsenliga pensionsålder och avgår därefter. Aktier och aktieägare Under januari-mars 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på 789 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier Aktieomsättning och röster 1-3/2013 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 37,92 33,47 35,60 35,05 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare,% 51,8 47,9

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-mars 2013 informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav: 7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört de juridiska arrangemangen om att bilda ett samföretag i enlighet med meddelandet från Samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav är aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars äger 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%. Beslut av ordinarie bolagsstämman Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni- Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för året 2013 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj- Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt. Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustrin är fortfarande utmanande, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Dessutom är finansiering utsatt för tryck i synnerhet vad gäller nya handelsfartyg, eftersom banker är försiktiga i finansieringen av projekt som saknar charteravtal. Fortsatta risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Årsredovisningen för år 2012 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Marknadsutsikter Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer antagligen att påverka den globala kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO 2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. Utsikterna för shipping och varvsindustrin 2013 är försiktiga även om marknadsvillkoren väntas vara bättre än under Trots att orderingången förbättrats på sistone belastas marknaden för traditionella handelsfartyg fortfarande av problem med finansiering och överkapacitet. Orderaktiviteten på dessa marknader fokuserar mer på bränsleeffektiv design och teknologi. Aktuell reglering av utsläpp skapar intressanta möjligheter för miljölösningar. Fördelningen av orderaktiviteten 2013 väntas likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Utsikterna för efterfrågan på gas är fortsatt goda, och LNG är ett attraktivt bränsle på grund av låg kolintensivitet, global handel och prissättning. De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila även om 2013 började långsammare än Ett fortsatt ökande bestånd av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning hjälper att balansera marknaden i regioner såsom Europa, där förhållandena väntas förbli utmanande - i synnerhet inom marinsegmentet. Utsikterna för Mellanöstern och Asien är fortfarande något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Även utsikterna för Nord- Central- och Sydamerika är goda vad gäller både marin- och kraftverkskunder. Utsikterna för offshoreservice är fortsatt positiva.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Wärtsiläs utsikter för 2013 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2013 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2012 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen samt för annan information som för rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft , påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda: Genom tillägget elimineras möjligheten att använda korridormetoden i redovisningen av aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer. Enligt korridormetoden var det obligatoriskt att redovisa aktuariella vinster och förluster endast om de översteg nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen eller verkliga värdet av planens tillgångar med över 10%. Överskott redovisades i resultaträkningen enligt det förväntade antalet återstående arbetsår för arbetstagare som omfattades av planen. Den reviderade standarden IAS 19 kräver att aktuariella vinster och förluster ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Denna ändring i redovisningsprinciperna leder till snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster än vad som var fallet med korridormetoden. Ett resultat av ändringen är att koncernen nu fastställer räntenetto för den förmånsbestämda planen netto genom att tillämpa den diskonteringsränta som använts för att mäta den fastställda förmånsförpliktelsen. Tidigare tillämpade koncernen en siffra baserad på långsiktig förväntad avkastning på planens tillgångar. Koncernen redovisar servicekostnaden under kostnader för ersättningar till anställda och räntenetto bland finansiella kostnader. Tilläggen till IAS 19 har tillämpats retroaktivt. Inverkan på jämförelsetalen i balansräkning i sammandrag, resultaträkning i sammandrag och rapport över totalresultat visas i tabellen nedan. Inverkan på eget kapital i den ingående balansen 2012 var -33 miljoner euro. Pensionsförpliktelserna ökade med 43 miljoner euro och rörelsekapitalet minskade med 43 miljoner euro. Inverkan på periodens vinst var 0 miljoner euro.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS MEUR 2012 Inverkan på koncernens resultaträkning Minskning i kostnader för ersättningar till anställda 2 Inverkan på rörelseresultat 2 Ökning i finansiella kostnader -1 Ökning i uppskjutna skattekostnader -0 Inverkan på rapporteringsperiodens resultat 0 MEUR 2012 Inverkan på eget kapital Eget kapital totalt Inverkan av omräkning Omräknat eget kapital totalt Eget kapital totalt Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknat eget kapital totalt MEUR 2012 Inverkan på uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Inverkan av omräkning Omräknad uppskjuten skattefordran Omräknad uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknad uppskjuten skattefordran Omräknad uppskjuten skatteskuld MEUR 2012 Inverkan på övriga långfristiga fordringar och skulder Övriga fordringar Övriga skulder Inverkan av omräkning

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Omräknade övriga fordringar Omräknade övriga skulder Övriga fordringar Övriga skulder Inverkan av omräkning Inverkan av omräkningen på resultaträkningen Inverkan av omräkningen på övrigt totalresultat Omräknade övriga fordringar Omräknade övriga skulder IFRS 13 Värdering till verkligt värde: Standarden ger en exakt definition av värkligt värde och förenar kraven på definitionen av verkligt värde och de obligatoriska bokslutsnoterna i samma standard. Användningen av verkligt värde utvidgas inte, men standarden innehåller instruktioner om hur det ska definieras när användningen är tillåtet eller krävs i någon annan standard. De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har inverkan på delårsrapporten. Denna delårsrapport är oreviderad.

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Resultaträkning i sammandrag Justerad Justerad MEUR Q1/2013 Q1/ Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,37 0,33 1,72

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Rapport över totalresultat Justerad Justerad MEUR Q1/2013 Q1/ Rapporteringsperiodens resultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 8-2 Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 1 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5-1 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen Kassaflödessäkring Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: Rapporteringsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Balansräkning i sammandrag Justerad Justerad Justerad MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Kassaflödesanalys i sammandrag Justerad Justerad MEUR Q1/2013 Q1/ Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rapporteringsperiodens resultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och förvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag Kassaflöde från övriga investeringar Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid rapporteringsperiodens början Kursdifferenser Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Aktie- kapital Överkurs- fond Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Om- räknings- differens Fond för verkligt värde Försäkrings- matematiska vinster och förluster Balanse- rad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Eget kapital , justerad Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital totalt Eget kapital Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) Eget kapital , justerad Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital , justerad Omsättning per geografiska områden MEUR Q1/2013 Q1/ Europa Asien Amerika Övriga Totalt

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Immateriella och materiella anläggningstillgångar MEUR Q1/2013 Q1/ Immateriella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Förvärv Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omgrupperingar Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden Materiella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Förvärv Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omgrupperingar Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden Bruttoinvesteringar MEUR Q1/2013 Q1/ Aktier och förvärv Immateriella och materiella tillgångar Totalt Räntebärande nettoskulder MEUR Q1/2013 Q1/ Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar Likvida medel Totalt

21 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Nyckeltal Justerad Justerad Q1/2013 Q1/ Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,37 0,33 1,72 Eget kapital/aktie, euro 8,13 7,58 8,95 Soliditet, % 39,0 36,6 41,3 Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,41 0,32 Antal anställda Q1/2013 Q1/ I medeltal I slutet av rapporteringsperioden Ansvarsförbindelser MEUR Q1/2013 Q1/ Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser Totalt Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del för intressebolag Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal betalas inom ett år betalas mellan under minst ett år och högst fem år betalas senare Totalt

22 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Derivatinstrumentens nominella värden MEUR Totalt Ränteswappar 20 varav stängda Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 155 Valutaoptioner, utfärdade 74 Totalt Verkliga värden Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden: MEUR Finansieringstillgångar Finansiella tillgångar som kan säljas Bokvärdet av balansposterna Verkligt värde nivå nivå Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 5 5 Derivat (nivå 2) 7 7 Finansieringsskulder Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) Derivat (nivå 2) 20 20

23 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Resultaträkning i sammandrag, per kvartal Justerad Justerad Justerad Justerad MEUR 1 3/ / / / / /2011 Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/ efter utspädning), euro 0,37 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45

24 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Formler för nyckeltal Resultat per aktie (EPS) rapporteringsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden Eget kapital/aktie eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden Soliditet eget kapital eget kapital och skulder totalt erhållna förskott x 100 Nettokuldsättningsgrad räntebärande skulder likvida medel eget kapital Nettorörelsekapital (WCAP) (varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar) (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder) EBITA rörelseresultat engångsposter avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv Wärtsilä Oyj Abp Styrelsen

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning Denna delårsrapport

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 1 TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET Utsikterna för 2012 förbättrades Orderingången ökade med 14%

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. ANDRA KVARTALET 4-6/2011 I

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer