WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357) Omsättningen minskade med 8% till miljoner euro (1.533) Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89) Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188 miljoner euro, dvs. 12,3%) EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%) Resultat per aktie 0,74 euro (0,62) Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187) Centralt under rapportperioden januari-december 2013 Orderingången minskade med 1% till miljoner euro (4.940) Omsättningen minskade med 1% till miljoner euro (4.725) Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05) Orderstocken minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.492) i slutet av perioden Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517 miljoner euro, dvs. 10,9%) EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%) Resultat per aktie 1,98 euro (1,72) Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153) Dividendförslag 1,05 euro per aktie Händelser efter rapportperioden Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades Koncernchef Björn Rosengren Den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin påverkade Wärtsiläs utveckling år På grund av ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser var omsättningen något sämre än väntat. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen. Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%. Rörelseverksamhetens kassaflöde utvecklades väl och ökade till 578 milj. euro under året. Utvecklingen på marinmarknaden förbättrades avsevärt under 2013, och orderaktiviteten var god i alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet. Detta påverkade orderingången på koncernnivå som sjönk med 1% från året innan. Servicemarknaden var fortsatt stabil. Långfristiga avtal var fortfarande ett strategiskt fokusområde för affärsområdet Services, och jag är nöjd över att flera sådana kontrakt slöts under året. Våra marknadsutsikter för 2014 är fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden. Utifrån den nuvarande orderstocken och de projekt som är på gång förväntar vi oss att

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ omsättningen ökar något under 2014, medan lönsamheten förväntas stannar på samma nivå som Wärtsiläs utsikter för 2014 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Nyckeltal Justerad 3 Justerad 3 MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % % av omsättningen 14,8 12,9 11,9 11,7 Rörelseresultat (EBIT) % % % av omsättningen 14,2 12,3 11,2 10,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,74 0,62 1,98 1,72 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32 1 EBITA visas utan engångsposter på 20 miljoner euro (34) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 32 miljoner euro (35) under rapportperioden januari-december Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). 2 EBIT visas utan engångsposter. 3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Marknadsutveckling Power Plants Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden Aktiviteten på energiförsörjningsmarknaden sjönk överlag under 2013, då den makroekonomiska volatiliteten ledde till att investeringsbeslut sköts upp. Kundernas beslutsfattande påverkades också av de stora fluktuationerna i valutakurserna på flera tillväxtmarknader under andra och tredje kvartalet.

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Trots det fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar var högre under 2013 än året innan, även om nivån på noterade MW minskade något under fjärde kvartalet. Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas. Power Plants marknadsandel Under första hälften av 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 18,8 GW, en minskning med 35% jämfört med första halvåret 2012 (28,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 5,8% (4,9%). Ship Power Bättre utveckling på marinmarknaden Totalt registrerades nya kontrakt på fartyg under Aktiviteten på marknaden ökade avsevärt jämfört med 2012, då veterligen fartyg beställdes. Under fjärde kvartalet 2013 registrerades 633 kontrakt på nybyggen. Orderaktiviteten var stark i alla betydande fartygssegment, vilket resulterade i en jämnare orderfördelning jämfört med året innan. Motcykliska order spelade en viktig roll under De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och de nya fartygens förbättrade bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Även inom produkttankfartyg, LPG-tankfartyg och stora containerfartyg var marknaden aktiv. På gastankfartygsmarknaden (LNG- och LPG-tankfartyg) registrerades 39 kontrakt under fjärde kvartalet 2013, och saldot för hela året var 158 kontrakt. Orderingången för mobila borrenheter var positiv, i synnerhet vad gäller jack-up riggar. Orderingången för ankarhanteringsfartyg och offshoreservicefartyg var lägre än under de senaste åren. Kina och Sydkorea hade en andel på 41% respektive 33% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 15%. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 52% (49% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var fortfarande 10%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer minskade något till 4% (10 respektive 5% i slutet av föregående kvartal). Services Stabil utveckling på servicemarknaden Servicemarknaden utvecklades positivt under fjärde kvartalet 2013, vilket var i linje med säsongsvariationerna. Efterfrågan från marinkunder ökade, i synnerhet på offshoremarknaden i Norge och kryssningsfartygsmarknaden i USA. Under 2013 var den övergripande utvecklingen på servicemarknaden stabil. Återhämtningen i aktiviteten under fjärde kvartalet kompenserade för den något svagare början på året. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var god under hela året, i synnerhet i Afrika. I det stora hela var aktiviteten inom marinservice tillfredsställande.

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I slutet av 2013 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till MW. På marinmarknaden sjönk det installerade beståndet något på grund av skrotningen av handelsfartyg med 2-taktsmotorer. Denna trend kompenserades av den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av 4-taktsmotorer, i synnerhet i kraftverk. Orderingång Orderingång under fjärde kvartalet Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet 2013 var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 23% (1.097 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,96 (0,89). Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (471), vilket var 13% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 57% (261 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Viktiga order kom från Indonesien och Mauretanien. Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 462 miljoner euro (339), en ökning med 36% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 22% (378 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången var aktivast inom offshore och handelsfartyg. Ship Powers handelsfartygsrelaterade order omfattade en beställning på Wärtsilä X92-huvudmotorer till fyra containerfartyg för turkiska Ciner Group och en order på Wärtsiläs nya lågvarviga lågtrycksmotor som kan drivas med flera bränslen till två miljömässigt avancerade tankfartyg för Terntank Rederi A/S. Ship Power fick också en order på ett komplett paket bestående av flerbränslepropulsion och LNG-utrustning till en ny passagerarfärja för det tyska rederiet Reederei Cassen Eils GmbH. Orderaktiviteten för miljölösningar fortsatte, och Ship Power fick beställningar på 11 avgasreningssystem under fjärde kvartalet. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan offshoresegmentets andel var 37%. Specialfartygens och marinens andel var 6% samt passagerarfartygens 5%. Övriga order stod för 2%. Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 457 miljoner euro (543), en minskning med 16% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 1% (454 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingång under rapportperioden Den totala orderingången under rapportperioden januari-december 2013 uppgick till miljoner euro (4.940), en minskning med 1% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,05). Under rapportperioden januari-december 2013 var Power Plants orderingång miljoner euro (1.515), en minskning med 15% jämfört med året innan. Utvecklingen är linje med nedgången på den globala kraftverksmarknaden. De gasbaserade applikationerna stod för sammanlagt 82% av orderingången i MW. Under 2013 beställdes ett kraftverk på 274 MW till Jordanien och ett kraftverk på 220 MW till Oregon i USA. Andra viktiga order kom från Finland, Ryssland och Indonesien. Ship Powers orderingång ökade med 14% till miljoner euro (1.453) under januari-december 2013, vilket återspeglade återhämtningen på marinmarknaden. Orderingången var aktiv inom offshore

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ och specialtonnage samt inom handelsfartyg. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Beställningarna av miljölösningar ökade något, och Wärtsilä fick en order på AQUARIUS UV-systemet för hantering av ballastvatten från Carboflotta Group och beställningar på avgasreningssystem från bland annat TT-Line, Color Line och Messina. Sammanlagt 41 avgasreningssystem till 17 fartyg beställdes under Intresset för gas som marinbränsle höll i sig under året, och Ship Power fick många order på flerbränslemotorer och gasrelaterade system. En sådan order var det strategiskt intressanta kontraktet om ett omfattande applikationspaket, inklusive lasthanteringssystem, gashanteringssystem och propulsionsmaskineri, till en serie LNG-tankfartyg för den danska operatören Evergas. Viktiga order inom offshore omfattade propulsionslösningar till sex nya rörläggningsfartyg för Subsea 7 och Seabras Sapura samt flera order till offshorestödfartyg. Offshoresegmentet stod för 42% av orderingången under rapportperioden, medan handelsfartygen stod för 34% samt passagerarfartygen för 8%. Specialfartygen stod för 7% och marinen för 6% av orderingången. Övriga order uppgick till 3%. Services orderingång under januari-december 2013 minskade med 4% till miljoner euro (1.961). Under rapportperioden slöt Wärtsilä viktiga långfristiga drifts- och underhållsavtal med kraftverkskunder i Afrika, Australien och USA. Wärtsilä ingick också ett serviceavtal med Viking Line om underhåll och service av den gasdrivna passagerarfärjan Viking Grace. Orderingång per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Orderingång totalt % % Orderingång Power Plants MW 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Olja % % Gas % % Förnybara bränslen 27 Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 222 miljoner euro (242) under rapportperioden januari-december Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.492), en minskning med 1%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.561), en minskning med 12%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.127), vilket

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ var 8% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock minskade med 7% till 751 miljoner euro (804). Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % Orderstock totalt % Omsättning Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till miljoner euro (1.533) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 468 miljoner euro (568), en minskning med 18%. Ship Powers omsättning var stabil under fjärde kvartalet och uppgick till 425 miljoner euro (426). Services omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 507 miljoner euro (531), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen under januari-december 2013 minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.725). Utvecklingen var något svagare än den förväntade omsättningstillväxten på 0-5%, och utfallet berodde främst på ofördelaktiga valutakurser och några försenade leveranser under fjärde kvartalet. Power Plants omsättning uppgick till miljoner euro (1.498), en minskning med 3%. Ship Powers omsättning ökade med 2% och uppgick till miljoner euro (1.301). Affärsområdet Services omsättning var miljoner euro (1.908), en minskning med 3%. Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från underhåll och långfristiga kontrakt. Power Plants stod för 31%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen. Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2013 var denominerad i euro, 24% i USdollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Övrig Omsättning totalt % % Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 201 miljoner euro (188), dvs. 14,2% av omsättningen (12,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 191 miljoner euro (171), dvs. 13,6% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 208 miljoner euro (198), dvs. 14,8% av omsättningen (12,9). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-december 2013 uppgick till 520 miljoner euro (517). Detta motsvarar 11,2% av omsättningen (10,9), vilket är i linje med estimatet på ca 11%. Samföretagens lönsamhet utvecklades väl, vilket bidrog positivt till koncernens rörelseresultat. Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 500 miljoner euro (483), dvs. 10,7% av omsättningen (10,2). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 552 miljoner euro (552), dvs. 11,9% av omsättningen (11,7). Under rapportperioden januari-december 2013 redovisade Wärtsilä avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 32 miljoner euro (35) och engångsposter till ett belopp av 20 miljoner euro (34). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och avbrutna verksamheter. I mars sålde Wärtsilä sitt innehav på aktier i Sato Oyj för 27 miljoner euro. Wärtsiläs realisationsvinst var 25 miljoner euro. Skatten på realisationsvinsten är 6 miljoner euro. De finansiella posterna uppgick till -19 miljoner euro (-31). Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-18). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter var 507 miljoner euro (453). Skatterna uppgick till 113 miljoner euro (109), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 393 miljoner euro (344). Resultatet per aktie var 1,98 euro (1,72) och eget kapital per aktie 9,35 euro (8,95). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,2% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,4% (20,1). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 317 miljoner euro (187). För januari-december 2013 var kassaflödet från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153). Förbättringen i kassaflödet berodde främst på den positiva utvecklingen av nettorörelsekapitalet, som var 313 miljoner euro i slutet av perioden (465). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 913 miljoner euro (695). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 388 miljoner euro (225). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 665 miljoner euro (794) i slutet av december Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 94 miljoner euro Finansieringsprogrammen inkluderade finska företagscertifikatsprogram på 800 miljoner euro, varav 14 miljoner euro var utnyttjat. Räntebärande lån, netto, uppgick till 276 miljoner euro (567). Finansieringsprogrammen i slutet av december 2013 inkluderade långfristiga lån på 571 miljoner euro, bekräftade icke uttagna långfristiga lån på 100 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 599 miljoner euro. Soliditeten var 43,9% (41,3). Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,15 (0,32) tack vare den positiva utvecklingen av kassaflödet. Nyckeltalen för jämförelseperioden har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna för 2013 var i linje med avskrivningarna. Under rapportperioden uppgick bruttoinvesteringarna till 134 miljoner euro (513). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (402), och 129 miljoner euro (111) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Investeringarna anknöt främst till produktutveckling och utbyggnad av tillverkningskapaciteten på centrala tillväxtmarknader. Jämförelseperiodens bruttoinvesteringar inkluderar förvärvet av Hamworthy plc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 123 miljoner euro (139). Antal anställda Wärtsilä hade (18.887) anställda i slutet av december Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2013 var (18.930). Power Plants hade (932) anställda. Ship Power hade (2.139) anställda, Services (11.163) anställda medan PowerTech hade (3.811) anställda. Ökningen i Ship Powers personal och minskningen i PowerTechs personal beror främst på förändringar i organisationen som implementerades Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (32) av det totala antalet anställda. Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter inom gasdrivna kraftverk i anslutning till vårt koncept Smart Power Generation samt också inom gasdrivna motorer och relaterade lösningar för marinmarknaden och inom utvecklingen av medelstor LNGinfrastruktur. Vi ser också tillväxtmöjligheter inom miljölösningar, inklusive avgasreningssystem för reduktion av SOx och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara kostnadseffektiviteten och en hög kvalitet ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Vårt starka fokus på FoU gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet. Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket Byggandet av den nya produktionsanläggningen för Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, framskrider enligt plan. Företaget kommer att

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ tillverka medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 marinmotorer för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång i mitten av Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s fabrik väntas vara i drift under första kvartalet I mars meddelade Wärtsilä sin avsikt att etablera en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs hjälpmotorer och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av I februari fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien. Forskning och utveckling Wärtsilä fortsatte att satsa kraftigt på FoU-aktiviteter under Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 185 miljoner euro, dvs. 4,0% av omsättningen. Under rapportperioden beviljades Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken och ett 10-årigt lån på 50 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för forskning och utveckling. Med hjälp av dessa lån kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader. Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar system med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 88 avgasreningssystem till 41 fartyg. Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. I november, godkändes Wärtsilä AQUARIUS UV-systemet av kustbevakningen i USA. Dessutom typgodkändes Wärtsiläs AQUARIUS EC-systemet, som bygger på elektroklorering, av IMO i december. Produktlanseringar I december utvidgade Wärtsilä sin motorportfölj med två nya hjälpmotorer, Wärtsilä Auxpac 16 och Wärtsilä Auxpac 32. De nya motorerna är mycket tillförlitliga och uppfyller IMO:s Tier II-miljökrav. Lanseringen av motorerna är ett viktigt steg som befäster Wärtsiläs ställning på marknaden för hjälpmotorer. I december lanserade Wärtsilä också en ny marinväxellåda med två växlar. Produkten är utvecklad för fartyg som kan drivas på flera sätt eller med sänkt hastighet, och den ger betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Jämfört med ett enkelt mekaniskt propulsionssystem minskade bränsleförbrukningen med åtta procent under sjövärdighetstestningen.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I november lanserade Wärtsilä en ny teknologi för lågvarviga flerbränslemotorer. Fördelarna med denna teknologi inbegriper sänkta kapitalkostnader genom ett mycket enklare och förmånligare system för hantering av LNG och gas. Dessutom uppfyller de nya motorerna utsläppskraven enligt IMO:s Tier III i gasdrift. Den första motorn som försetts med denna teknologi är Wärtsilä RT-flex50DF som blir leveransklar under tredje kvartalet I oktober lanserade Wärtsilä flerbränslemotorn Wärtsilä 20DF i USA. Motorn uppfyller den amerikanska miljömyndigheten EPA:s stränga Tier 4-utsläppskrav. Även en ny serie av styrpropellrar och tvärställda propellrar introducerades. De nya lösningarna har utvecklats med tanke på den förändrade efterfrågan på marknaden som kräver mer konkurrenskraftiga och effektiva produkter med ett större effektområde. Wärtsilä lanserade också Bio Seal Ring, en tätningslösning för propellerhylsor. Tätningsringen är den första i sitt slag på marknaden, och den är avsedd att användas med miljövänliga smörjmedel under produktens minst fem år långa livscykel. En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda. I mars lanserade Wärtsilä en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo. Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i organisationsstrukturen I augusti 2013 meddelade Wärtsilä att PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation skulle gå samman. Omorganiseringen är en fortsättning på de reformer som implementerades Syftet är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare och flexiblare genom snabbare beslutsfattande och ett optimalt utnyttjande av resurser. Ekon. mag. Roger Holm (41) utnämndes till direktör för 4-taktsmotorer och till medlem av ledningsteamet för Ship Power från och med Holm ledde också PowerTech-organisationen tills den nya organisatoriska strukturen trädde i kraft Förändringar i ledningen Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (56) utnämndes till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Dipl. ing. Jaakko Eskola (55) utnämndes till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power. Ekon.mag Marco Wirén (47) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och till direktionsmedlem. De tidigare direktörerna för Services och PowerTech, Christoph Vitzthum och Lars Hellberg har lämnat bolaget. Den före detta ekonomi- och finansdirektören och ställföreträdande verkställande direktören Raimo Lind uppnådde sin avtalsenliga pensionsålder och avgick i augusti Aktier och aktieägare Under januari-december 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier Aktie- omsättning och röster 1-12/2013 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 39,00 30,66 35,00 35,77 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare,% 51,3 51,0 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-december 2013 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: 25.9 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, dvs. 4,98% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. 7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört det juridiska sammanslaget av deras Wärtsiläinnehav i ett samföretag i enlighet med meddelandet från Vid tidpunkten för meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Beslut av ordinarie bolagsstämman Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni- Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för 2013 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konsituterande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj- Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria Styrelsens förslag till dividend Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 euro per aktie för räkenskapsåret Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,20 euro, inklusive nettovinsten på ,05 euro för räkenskapsåret. Antalet aktier som berättigar till dividend är Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Årsredovisningen 2013, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats och på vecka 7. Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering och timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut. Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustrin är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Överkapaciteten är fortfarande ett problem då den långa orderboken från skeppsbyggnadsboomen har levererats. Dessutom är finansieringen utsatt för press på grund av bankernas försiktighet. Investeringar i offshoreprospektering och -produktion är mycket känsliga för förändringar i oljepriset. Men de gällande oljepriserna stöder offshoreindustrins operativa aktiviteter i tuffare förhållanden och på djupare vatten. Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Under 2013 ställdes två onormalt stora skadeståndskrav på koncernen. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Händelser efter rapportperioden Den 29 januari 2014 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin organisation för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande effektivitetsprogrammet förväntas leda till en minskning av ca arbetsplatser globalt, varav ca 200 planeras vara i Finland. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä nå årliga inbesparingar på 60 miljoner euro. De årliga inbesparingarna väntas nå full effekt mot slutet av Kostnader av engångskaraktär som relaterar till denna omstrukturering beräknas uppgå till 50 miljoner euro. Av dessa kostnader redovisades 11 miljoner euro år 2013, då vissa åtgärder påbörjades under slutet av året. Marknadsutsikter Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Den totala marknaden för kraftverk som drivs

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ med flytande bränslen och gas väntas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO 2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore har förbättrats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Dessutom stöder det aktuella oljepriset aktiviteten inom offshore, inklusive prospektering i tuffa förhållanden och på djupt vatten. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Den totala beställningsaktiviteten väntas fortsätta på en förbättrad nivå, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. På grund av den relativt höga aktiviteten inom det traditionella handelsfartygssegmentet under 2013 kan en lite svacka uppstå i orderingången inom handelsfartyg under De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika. Wärtsiläs utsikter för 2014 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Wärtsiläs bokslutskommuniké 2013 Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2012 med undantag för IFRStilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda: Genom tillägget elimineras möjligheten att använda korridormetoden i redovisningen av aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer. Enligt korridormetoden var det obligatoriskt att redovisa aktuariella vinster och förluster endast om de översteg nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen och verkliga värdet av planens tillgångar med över 10%. Överskott redovisades i resultaträkningen enligt det förväntade antalet återstående arbetsår för arbetstagare som omfattades av planen. Den reviderade standarden IAS 19 kräver att aktuariella vinster och förluster ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Denna ändring i redovisningsprinciperna leder till snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster än vad som var fallet med korridormetoden. Ett resultat av ändringen är att koncernen nu fastställer räntenetto för den förmånsbestämda planen netto genom att tillämpa den diskonteringsränta som använts för att mäta den fastställda förmånsförpliktelsen. Tidigare tillämpade koncernen en siffra baserad på långsiktig förväntad avkastning på planens tillgångar. Koncernen redovisar servicekostnaden under utgifter för ersättningar till anställda och räntenetto bland finansiella utgifter. Tilläggen till IAS 19 har tillämpats retroaktivt. Inverkan på jämförelsetalen i rapporten om finansiell ställning, resultaträkningen och övrigt totalresultat gås igenom nedan. Inverkan på eget kapital i den ingående balansen 2012 var -33 miljoner euro. Pensionsförpliktelserna ökade med 43 miljoner euro och rörelsekapitalet minskade med 43 miljoner euro. Inverkan på vinst för rapportperioden 2012 var 0 miljoner euro. En tabell över effekterna finns i delårsrapporten januari-juni IFRS 13 Värdering till verkligt värde: Standarden definierar verkligt värde. Den ger ramar för värdering till verkligt värde och anger kraven på upplysningar om värdering till verkligt värde. Standarden ställer inga nya krav på värdering till verkligt värde. Den ger riktlinjer för värdering till verkligt värde då andra standarder kräver eller tillåter det. De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens resultaträkning Justerad MEUR Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete Tillverkning för eget bruk Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Resultatandel i intresse- och samföretag 22 9 Rörelseresultat Dividendintäkter 1 2 Ränteintäkter 3 4 Övriga finansiella intäkter 15 9 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 3 5 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,98 1,72

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Rapport över totalresultat Justerad MEUR Räkenskapsperiodens resultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -9-2 Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -1 1 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde 1 3 överförts till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen -2 9 Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Finansiella tillgångar som kan säljas överförts till resultaträkningen 6 Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde 7-2 överförts till resultaträkningen 1-2 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -117 Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning, tillgångar Justerad MEUR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Räntebärande placeringar 1 1 Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar 5 24 Omsättningstillgångar Varor i lager Räntebärande fordringar 1 1 Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder Justerad MEUR Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde Försäkringsmatematiska vinster och förluster Balanserad vinst Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Skulder Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Pensionsförpliktelser Avsättningar Erhållna förskott Övriga skulder 4 3 Kortfristiga skulder Räntebärande lån Avsättningar Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skatteskulder Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning Denna delårsrapport

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015 2 Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden Centralt under fjärde kvartalet Orderingången minskade

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Innehåll 03 RAPPORT OM LÖNER OCH BELÖNINGAR 2013 2 Rapport om löner och belöningar 2013 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 1 TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET Utsikterna för 2012 förbättrades Orderingången ökade med 14%

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer