WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357) Omsättningen minskade med 8% till miljoner euro (1.533) Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89) Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188 miljoner euro, dvs. 12,3%) EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%) Resultat per aktie 0,74 euro (0,62) Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187) Centralt under rapportperioden januari-december 2013 Orderingången minskade med 1% till miljoner euro (4.940) Omsättningen minskade med 1% till miljoner euro (4.725) Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05) Orderstocken minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.492) i slutet av perioden Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517 miljoner euro, dvs. 10,9%) EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%) Resultat per aktie 1,98 euro (1,72) Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153) Dividendförslag 1,05 euro per aktie Händelser efter rapportperioden Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades Koncernchef Björn Rosengren Den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin påverkade Wärtsiläs utveckling år På grund av ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser var omsättningen något sämre än väntat. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen. Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%. Rörelseverksamhetens kassaflöde utvecklades väl och ökade till 578 milj. euro under året. Utvecklingen på marinmarknaden förbättrades avsevärt under 2013, och orderaktiviteten var god i alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet. Detta påverkade orderingången på koncernnivå som sjönk med 1% från året innan. Servicemarknaden var fortsatt stabil. Långfristiga avtal var fortfarande ett strategiskt fokusområde för affärsområdet Services, och jag är nöjd över att flera sådana kontrakt slöts under året. Våra marknadsutsikter för 2014 är fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden. Utifrån den nuvarande orderstocken och de projekt som är på gång förväntar vi oss att

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ omsättningen ökar något under 2014, medan lönsamheten förväntas stannar på samma nivå som Wärtsiläs utsikter för 2014 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Nyckeltal Justerad 3 Justerad 3 MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % % av omsättningen 14,8 12,9 11,9 11,7 Rörelseresultat (EBIT) % % % av omsättningen 14,2 12,3 11,2 10,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,74 0,62 1,98 1,72 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32 1 EBITA visas utan engångsposter på 20 miljoner euro (34) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 32 miljoner euro (35) under rapportperioden januari-december Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). 2 EBIT visas utan engångsposter. 3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Marknadsutveckling Power Plants Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden Aktiviteten på energiförsörjningsmarknaden sjönk överlag under 2013, då den makroekonomiska volatiliteten ledde till att investeringsbeslut sköts upp. Kundernas beslutsfattande påverkades också av de stora fluktuationerna i valutakurserna på flera tillväxtmarknader under andra och tredje kvartalet.

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Trots det fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar var högre under 2013 än året innan, även om nivån på noterade MW minskade något under fjärde kvartalet. Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas. Power Plants marknadsandel Under första hälften av 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 18,8 GW, en minskning med 35% jämfört med första halvåret 2012 (28,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 5,8% (4,9%). Ship Power Bättre utveckling på marinmarknaden Totalt registrerades nya kontrakt på fartyg under Aktiviteten på marknaden ökade avsevärt jämfört med 2012, då veterligen fartyg beställdes. Under fjärde kvartalet 2013 registrerades 633 kontrakt på nybyggen. Orderaktiviteten var stark i alla betydande fartygssegment, vilket resulterade i en jämnare orderfördelning jämfört med året innan. Motcykliska order spelade en viktig roll under De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och de nya fartygens förbättrade bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Även inom produkttankfartyg, LPG-tankfartyg och stora containerfartyg var marknaden aktiv. På gastankfartygsmarknaden (LNG- och LPG-tankfartyg) registrerades 39 kontrakt under fjärde kvartalet 2013, och saldot för hela året var 158 kontrakt. Orderingången för mobila borrenheter var positiv, i synnerhet vad gäller jack-up riggar. Orderingången för ankarhanteringsfartyg och offshoreservicefartyg var lägre än under de senaste åren. Kina och Sydkorea hade en andel på 41% respektive 33% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 15%. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 52% (49% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var fortfarande 10%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer minskade något till 4% (10 respektive 5% i slutet av föregående kvartal). Services Stabil utveckling på servicemarknaden Servicemarknaden utvecklades positivt under fjärde kvartalet 2013, vilket var i linje med säsongsvariationerna. Efterfrågan från marinkunder ökade, i synnerhet på offshoremarknaden i Norge och kryssningsfartygsmarknaden i USA. Under 2013 var den övergripande utvecklingen på servicemarknaden stabil. Återhämtningen i aktiviteten under fjärde kvartalet kompenserade för den något svagare början på året. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var god under hela året, i synnerhet i Afrika. I det stora hela var aktiviteten inom marinservice tillfredsställande.

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I slutet av 2013 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till MW. På marinmarknaden sjönk det installerade beståndet något på grund av skrotningen av handelsfartyg med 2-taktsmotorer. Denna trend kompenserades av den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av 4-taktsmotorer, i synnerhet i kraftverk. Orderingång Orderingång under fjärde kvartalet Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet 2013 var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 23% (1.097 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,96 (0,89). Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (471), vilket var 13% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 57% (261 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Viktiga order kom från Indonesien och Mauretanien. Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 462 miljoner euro (339), en ökning med 36% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 22% (378 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången var aktivast inom offshore och handelsfartyg. Ship Powers handelsfartygsrelaterade order omfattade en beställning på Wärtsilä X92-huvudmotorer till fyra containerfartyg för turkiska Ciner Group och en order på Wärtsiläs nya lågvarviga lågtrycksmotor som kan drivas med flera bränslen till två miljömässigt avancerade tankfartyg för Terntank Rederi A/S. Ship Power fick också en order på ett komplett paket bestående av flerbränslepropulsion och LNG-utrustning till en ny passagerarfärja för det tyska rederiet Reederei Cassen Eils GmbH. Orderaktiviteten för miljölösningar fortsatte, och Ship Power fick beställningar på 11 avgasreningssystem under fjärde kvartalet. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan offshoresegmentets andel var 37%. Specialfartygens och marinens andel var 6% samt passagerarfartygens 5%. Övriga order stod för 2%. Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 457 miljoner euro (543), en minskning med 16% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 1% (454 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingång under rapportperioden Den totala orderingången under rapportperioden januari-december 2013 uppgick till miljoner euro (4.940), en minskning med 1% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,05). Under rapportperioden januari-december 2013 var Power Plants orderingång miljoner euro (1.515), en minskning med 15% jämfört med året innan. Utvecklingen är linje med nedgången på den globala kraftverksmarknaden. De gasbaserade applikationerna stod för sammanlagt 82% av orderingången i MW. Under 2013 beställdes ett kraftverk på 274 MW till Jordanien och ett kraftverk på 220 MW till Oregon i USA. Andra viktiga order kom från Finland, Ryssland och Indonesien. Ship Powers orderingång ökade med 14% till miljoner euro (1.453) under januari-december 2013, vilket återspeglade återhämtningen på marinmarknaden. Orderingången var aktiv inom offshore

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ och specialtonnage samt inom handelsfartyg. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Beställningarna av miljölösningar ökade något, och Wärtsilä fick en order på AQUARIUS UV-systemet för hantering av ballastvatten från Carboflotta Group och beställningar på avgasreningssystem från bland annat TT-Line, Color Line och Messina. Sammanlagt 41 avgasreningssystem till 17 fartyg beställdes under Intresset för gas som marinbränsle höll i sig under året, och Ship Power fick många order på flerbränslemotorer och gasrelaterade system. En sådan order var det strategiskt intressanta kontraktet om ett omfattande applikationspaket, inklusive lasthanteringssystem, gashanteringssystem och propulsionsmaskineri, till en serie LNG-tankfartyg för den danska operatören Evergas. Viktiga order inom offshore omfattade propulsionslösningar till sex nya rörläggningsfartyg för Subsea 7 och Seabras Sapura samt flera order till offshorestödfartyg. Offshoresegmentet stod för 42% av orderingången under rapportperioden, medan handelsfartygen stod för 34% samt passagerarfartygen för 8%. Specialfartygen stod för 7% och marinen för 6% av orderingången. Övriga order uppgick till 3%. Services orderingång under januari-december 2013 minskade med 4% till miljoner euro (1.961). Under rapportperioden slöt Wärtsilä viktiga långfristiga drifts- och underhållsavtal med kraftverkskunder i Afrika, Australien och USA. Wärtsilä ingick också ett serviceavtal med Viking Line om underhåll och service av den gasdrivna passagerarfärjan Viking Grace. Orderingång per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Orderingång totalt % % Orderingång Power Plants MW 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Olja % % Gas % % Förnybara bränslen 27 Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 222 miljoner euro (242) under rapportperioden januari-december Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.492), en minskning med 1%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.561), en minskning med 12%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.127), vilket

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ var 8% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock minskade med 7% till 751 miljoner euro (804). Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % Orderstock totalt % Omsättning Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till miljoner euro (1.533) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 468 miljoner euro (568), en minskning med 18%. Ship Powers omsättning var stabil under fjärde kvartalet och uppgick till 425 miljoner euro (426). Services omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 507 miljoner euro (531), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen under januari-december 2013 minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.725). Utvecklingen var något svagare än den förväntade omsättningstillväxten på 0-5%, och utfallet berodde främst på ofördelaktiga valutakurser och några försenade leveranser under fjärde kvartalet. Power Plants omsättning uppgick till miljoner euro (1.498), en minskning med 3%. Ship Powers omsättning ökade med 2% och uppgick till miljoner euro (1.301). Affärsområdet Services omsättning var miljoner euro (1.908), en minskning med 3%. Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från underhåll och långfristiga kontrakt. Power Plants stod för 31%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen. Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2013 var denominerad i euro, 24% i USdollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Övrig Omsättning totalt % % Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 201 miljoner euro (188), dvs. 14,2% av omsättningen (12,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 191 miljoner euro (171), dvs. 13,6% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 208 miljoner euro (198), dvs. 14,8% av omsättningen (12,9). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-december 2013 uppgick till 520 miljoner euro (517). Detta motsvarar 11,2% av omsättningen (10,9), vilket är i linje med estimatet på ca 11%. Samföretagens lönsamhet utvecklades väl, vilket bidrog positivt till koncernens rörelseresultat. Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 500 miljoner euro (483), dvs. 10,7% av omsättningen (10,2). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 552 miljoner euro (552), dvs. 11,9% av omsättningen (11,7). Under rapportperioden januari-december 2013 redovisade Wärtsilä avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 32 miljoner euro (35) och engångsposter till ett belopp av 20 miljoner euro (34). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och avbrutna verksamheter. I mars sålde Wärtsilä sitt innehav på aktier i Sato Oyj för 27 miljoner euro. Wärtsiläs realisationsvinst var 25 miljoner euro. Skatten på realisationsvinsten är 6 miljoner euro. De finansiella posterna uppgick till -19 miljoner euro (-31). Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-18). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter var 507 miljoner euro (453). Skatterna uppgick till 113 miljoner euro (109), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 393 miljoner euro (344). Resultatet per aktie var 1,98 euro (1,72) och eget kapital per aktie 9,35 euro (8,95). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,2% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,4% (20,1). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 317 miljoner euro (187). För januari-december 2013 var kassaflödet från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153). Förbättringen i kassaflödet berodde främst på den positiva utvecklingen av nettorörelsekapitalet, som var 313 miljoner euro i slutet av perioden (465). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 913 miljoner euro (695). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 388 miljoner euro (225). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 665 miljoner euro (794) i slutet av december Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 94 miljoner euro Finansieringsprogrammen inkluderade finska företagscertifikatsprogram på 800 miljoner euro, varav 14 miljoner euro var utnyttjat. Räntebärande lån, netto, uppgick till 276 miljoner euro (567). Finansieringsprogrammen i slutet av december 2013 inkluderade långfristiga lån på 571 miljoner euro, bekräftade icke uttagna långfristiga lån på 100 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 599 miljoner euro. Soliditeten var 43,9% (41,3). Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,15 (0,32) tack vare den positiva utvecklingen av kassaflödet. Nyckeltalen för jämförelseperioden har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna för 2013 var i linje med avskrivningarna. Under rapportperioden uppgick bruttoinvesteringarna till 134 miljoner euro (513). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (402), och 129 miljoner euro (111) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Investeringarna anknöt främst till produktutveckling och utbyggnad av tillverkningskapaciteten på centrala tillväxtmarknader. Jämförelseperiodens bruttoinvesteringar inkluderar förvärvet av Hamworthy plc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 123 miljoner euro (139). Antal anställda Wärtsilä hade (18.887) anställda i slutet av december Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2013 var (18.930). Power Plants hade (932) anställda. Ship Power hade (2.139) anställda, Services (11.163) anställda medan PowerTech hade (3.811) anställda. Ökningen i Ship Powers personal och minskningen i PowerTechs personal beror främst på förändringar i organisationen som implementerades Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (32) av det totala antalet anställda. Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter inom gasdrivna kraftverk i anslutning till vårt koncept Smart Power Generation samt också inom gasdrivna motorer och relaterade lösningar för marinmarknaden och inom utvecklingen av medelstor LNGinfrastruktur. Vi ser också tillväxtmöjligheter inom miljölösningar, inklusive avgasreningssystem för reduktion av SOx och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara kostnadseffektiviteten och en hög kvalitet ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Vårt starka fokus på FoU gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet. Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket Byggandet av den nya produktionsanläggningen för Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, framskrider enligt plan. Företaget kommer att

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ tillverka medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 marinmotorer för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång i mitten av Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s fabrik väntas vara i drift under första kvartalet I mars meddelade Wärtsilä sin avsikt att etablera en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs hjälpmotorer och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av I februari fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien. Forskning och utveckling Wärtsilä fortsatte att satsa kraftigt på FoU-aktiviteter under Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 185 miljoner euro, dvs. 4,0% av omsättningen. Under rapportperioden beviljades Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken och ett 10-årigt lån på 50 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för forskning och utveckling. Med hjälp av dessa lån kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader. Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar system med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 88 avgasreningssystem till 41 fartyg. Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. I november, godkändes Wärtsilä AQUARIUS UV-systemet av kustbevakningen i USA. Dessutom typgodkändes Wärtsiläs AQUARIUS EC-systemet, som bygger på elektroklorering, av IMO i december. Produktlanseringar I december utvidgade Wärtsilä sin motorportfölj med två nya hjälpmotorer, Wärtsilä Auxpac 16 och Wärtsilä Auxpac 32. De nya motorerna är mycket tillförlitliga och uppfyller IMO:s Tier II-miljökrav. Lanseringen av motorerna är ett viktigt steg som befäster Wärtsiläs ställning på marknaden för hjälpmotorer. I december lanserade Wärtsilä också en ny marinväxellåda med två växlar. Produkten är utvecklad för fartyg som kan drivas på flera sätt eller med sänkt hastighet, och den ger betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Jämfört med ett enkelt mekaniskt propulsionssystem minskade bränsleförbrukningen med åtta procent under sjövärdighetstestningen.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I november lanserade Wärtsilä en ny teknologi för lågvarviga flerbränslemotorer. Fördelarna med denna teknologi inbegriper sänkta kapitalkostnader genom ett mycket enklare och förmånligare system för hantering av LNG och gas. Dessutom uppfyller de nya motorerna utsläppskraven enligt IMO:s Tier III i gasdrift. Den första motorn som försetts med denna teknologi är Wärtsilä RT-flex50DF som blir leveransklar under tredje kvartalet I oktober lanserade Wärtsilä flerbränslemotorn Wärtsilä 20DF i USA. Motorn uppfyller den amerikanska miljömyndigheten EPA:s stränga Tier 4-utsläppskrav. Även en ny serie av styrpropellrar och tvärställda propellrar introducerades. De nya lösningarna har utvecklats med tanke på den förändrade efterfrågan på marknaden som kräver mer konkurrenskraftiga och effektiva produkter med ett större effektområde. Wärtsilä lanserade också Bio Seal Ring, en tätningslösning för propellerhylsor. Tätningsringen är den första i sitt slag på marknaden, och den är avsedd att användas med miljövänliga smörjmedel under produktens minst fem år långa livscykel. En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda. I mars lanserade Wärtsilä en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo. Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i organisationsstrukturen I augusti 2013 meddelade Wärtsilä att PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation skulle gå samman. Omorganiseringen är en fortsättning på de reformer som implementerades Syftet är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare och flexiblare genom snabbare beslutsfattande och ett optimalt utnyttjande av resurser. Ekon. mag. Roger Holm (41) utnämndes till direktör för 4-taktsmotorer och till medlem av ledningsteamet för Ship Power från och med Holm ledde också PowerTech-organisationen tills den nya organisatoriska strukturen trädde i kraft Förändringar i ledningen Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (56) utnämndes till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Dipl. ing. Jaakko Eskola (55) utnämndes till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power. Ekon.mag Marco Wirén (47) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och till direktionsmedlem. De tidigare direktörerna för Services och PowerTech, Christoph Vitzthum och Lars Hellberg har lämnat bolaget. Den före detta ekonomi- och finansdirektören och ställföreträdande verkställande direktören Raimo Lind uppnådde sin avtalsenliga pensionsålder och avgick i augusti Aktier och aktieägare Under januari-december 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier Aktie- omsättning och röster 1-12/2013 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 39,00 30,66 35,00 35,77 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare,% 51,3 51,0 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-december 2013 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: 25.9 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, dvs. 4,98% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. 7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört det juridiska sammanslaget av deras Wärtsiläinnehav i ett samföretag i enlighet med meddelandet från Vid tidpunkten för meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer