WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357) Omsättningen minskade med 8% till miljoner euro (1.533) Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89) Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188 miljoner euro, dvs. 12,3%) EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%) Resultat per aktie 0,74 euro (0,62) Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187) Centralt under rapportperioden januari-december 2013 Orderingången minskade med 1% till miljoner euro (4.940) Omsättningen minskade med 1% till miljoner euro (4.725) Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05) Orderstocken minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.492) i slutet av perioden Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517 miljoner euro, dvs. 10,9%) EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%) Resultat per aktie 1,98 euro (1,72) Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153) Dividendförslag 1,05 euro per aktie Händelser efter rapportperioden Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades Koncernchef Björn Rosengren Den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin påverkade Wärtsiläs utveckling år På grund av ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser var omsättningen något sämre än väntat. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen. Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%. Rörelseverksamhetens kassaflöde utvecklades väl och ökade till 578 milj. euro under året. Utvecklingen på marinmarknaden förbättrades avsevärt under 2013, och orderaktiviteten var god i alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet. Detta påverkade orderingången på koncernnivå som sjönk med 1% från året innan. Servicemarknaden var fortsatt stabil. Långfristiga avtal var fortfarande ett strategiskt fokusområde för affärsområdet Services, och jag är nöjd över att flera sådana kontrakt slöts under året. Våra marknadsutsikter för 2014 är fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden. Utifrån den nuvarande orderstocken och de projekt som är på gång förväntar vi oss att

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ omsättningen ökar något under 2014, medan lönsamheten förväntas stannar på samma nivå som Wärtsiläs utsikter för 2014 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Nyckeltal Justerad 3 Justerad 3 MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % % av omsättningen 14,8 12,9 11,9 11,7 Rörelseresultat (EBIT) % % % av omsättningen 14,2 12,3 11,2 10,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,74 0,62 1,98 1,72 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32 1 EBITA visas utan engångsposter på 20 miljoner euro (34) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 32 miljoner euro (35) under rapportperioden januari-december Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). 2 EBIT visas utan engångsposter. 3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Marknadsutveckling Power Plants Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden Aktiviteten på energiförsörjningsmarknaden sjönk överlag under 2013, då den makroekonomiska volatiliteten ledde till att investeringsbeslut sköts upp. Kundernas beslutsfattande påverkades också av de stora fluktuationerna i valutakurserna på flera tillväxtmarknader under andra och tredje kvartalet.

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Trots det fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar var högre under 2013 än året innan, även om nivån på noterade MW minskade något under fjärde kvartalet. Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas. Power Plants marknadsandel Under första hälften av 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 18,8 GW, en minskning med 35% jämfört med första halvåret 2012 (28,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 5,8% (4,9%). Ship Power Bättre utveckling på marinmarknaden Totalt registrerades nya kontrakt på fartyg under Aktiviteten på marknaden ökade avsevärt jämfört med 2012, då veterligen fartyg beställdes. Under fjärde kvartalet 2013 registrerades 633 kontrakt på nybyggen. Orderaktiviteten var stark i alla betydande fartygssegment, vilket resulterade i en jämnare orderfördelning jämfört med året innan. Motcykliska order spelade en viktig roll under De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och de nya fartygens förbättrade bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Även inom produkttankfartyg, LPG-tankfartyg och stora containerfartyg var marknaden aktiv. På gastankfartygsmarknaden (LNG- och LPG-tankfartyg) registrerades 39 kontrakt under fjärde kvartalet 2013, och saldot för hela året var 158 kontrakt. Orderingången för mobila borrenheter var positiv, i synnerhet vad gäller jack-up riggar. Orderingången för ankarhanteringsfartyg och offshoreservicefartyg var lägre än under de senaste åren. Kina och Sydkorea hade en andel på 41% respektive 33% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 15%. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 52% (49% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var fortfarande 10%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer minskade något till 4% (10 respektive 5% i slutet av föregående kvartal). Services Stabil utveckling på servicemarknaden Servicemarknaden utvecklades positivt under fjärde kvartalet 2013, vilket var i linje med säsongsvariationerna. Efterfrågan från marinkunder ökade, i synnerhet på offshoremarknaden i Norge och kryssningsfartygsmarknaden i USA. Under 2013 var den övergripande utvecklingen på servicemarknaden stabil. Återhämtningen i aktiviteten under fjärde kvartalet kompenserade för den något svagare början på året. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var god under hela året, i synnerhet i Afrika. I det stora hela var aktiviteten inom marinservice tillfredsställande.

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I slutet av 2013 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till MW. På marinmarknaden sjönk det installerade beståndet något på grund av skrotningen av handelsfartyg med 2-taktsmotorer. Denna trend kompenserades av den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av 4-taktsmotorer, i synnerhet i kraftverk. Orderingång Orderingång under fjärde kvartalet Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet 2013 var stabil och uppgick till miljoner euro (1.357). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 23% (1.097 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,96 (0,89). Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (471), vilket var 13% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 57% (261 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Viktiga order kom från Indonesien och Mauretanien. Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 462 miljoner euro (339), en ökning med 36% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 22% (378 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången var aktivast inom offshore och handelsfartyg. Ship Powers handelsfartygsrelaterade order omfattade en beställning på Wärtsilä X92-huvudmotorer till fyra containerfartyg för turkiska Ciner Group och en order på Wärtsiläs nya lågvarviga lågtrycksmotor som kan drivas med flera bränslen till två miljömässigt avancerade tankfartyg för Terntank Rederi A/S. Ship Power fick också en order på ett komplett paket bestående av flerbränslepropulsion och LNG-utrustning till en ny passagerarfärja för det tyska rederiet Reederei Cassen Eils GmbH. Orderaktiviteten för miljölösningar fortsatte, och Ship Power fick beställningar på 11 avgasreningssystem under fjärde kvartalet. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan offshoresegmentets andel var 37%. Specialfartygens och marinens andel var 6% samt passagerarfartygens 5%. Övriga order stod för 2%. Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 457 miljoner euro (543), en minskning med 16% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 1% (454 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingång under rapportperioden Den totala orderingången under rapportperioden januari-december 2013 uppgick till miljoner euro (4.940), en minskning med 1% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,05). Under rapportperioden januari-december 2013 var Power Plants orderingång miljoner euro (1.515), en minskning med 15% jämfört med året innan. Utvecklingen är linje med nedgången på den globala kraftverksmarknaden. De gasbaserade applikationerna stod för sammanlagt 82% av orderingången i MW. Under 2013 beställdes ett kraftverk på 274 MW till Jordanien och ett kraftverk på 220 MW till Oregon i USA. Andra viktiga order kom från Finland, Ryssland och Indonesien. Ship Powers orderingång ökade med 14% till miljoner euro (1.453) under januari-december 2013, vilket återspeglade återhämtningen på marinmarknaden. Orderingången var aktiv inom offshore

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ och specialtonnage samt inom handelsfartyg. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Beställningarna av miljölösningar ökade något, och Wärtsilä fick en order på AQUARIUS UV-systemet för hantering av ballastvatten från Carboflotta Group och beställningar på avgasreningssystem från bland annat TT-Line, Color Line och Messina. Sammanlagt 41 avgasreningssystem till 17 fartyg beställdes under Intresset för gas som marinbränsle höll i sig under året, och Ship Power fick många order på flerbränslemotorer och gasrelaterade system. En sådan order var det strategiskt intressanta kontraktet om ett omfattande applikationspaket, inklusive lasthanteringssystem, gashanteringssystem och propulsionsmaskineri, till en serie LNG-tankfartyg för den danska operatören Evergas. Viktiga order inom offshore omfattade propulsionslösningar till sex nya rörläggningsfartyg för Subsea 7 och Seabras Sapura samt flera order till offshorestödfartyg. Offshoresegmentet stod för 42% av orderingången under rapportperioden, medan handelsfartygen stod för 34% samt passagerarfartygen för 8%. Specialfartygen stod för 7% och marinen för 6% av orderingången. Övriga order uppgick till 3%. Services orderingång under januari-december 2013 minskade med 4% till miljoner euro (1.961). Under rapportperioden slöt Wärtsilä viktiga långfristiga drifts- och underhållsavtal med kraftverkskunder i Afrika, Australien och USA. Wärtsilä ingick också ett serviceavtal med Viking Line om underhåll och service av den gasdrivna passagerarfärjan Viking Grace. Orderingång per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Orderingång totalt % % Orderingång Power Plants MW 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Olja % % Gas % % Förnybara bränslen 27 Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 222 miljoner euro (242) under rapportperioden januari-december Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.492), en minskning med 1%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.561), en minskning med 12%. Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.127), vilket

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ var 8% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock minskade med 7% till 751 miljoner euro (804). Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % Orderstock totalt % Omsättning Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till miljoner euro (1.533) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 468 miljoner euro (568), en minskning med 18%. Ship Powers omsättning var stabil under fjärde kvartalet och uppgick till 425 miljoner euro (426). Services omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 507 miljoner euro (531), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen under januari-december 2013 minskade med 1% och uppgick till miljoner euro (4.725). Utvecklingen var något svagare än den förväntade omsättningstillväxten på 0-5%, och utfallet berodde främst på ofördelaktiga valutakurser och några försenade leveranser under fjärde kvartalet. Power Plants omsättning uppgick till miljoner euro (1.498), en minskning med 3%. Ship Powers omsättning ökade med 2% och uppgick till miljoner euro (1.301). Affärsområdet Services omsättning var miljoner euro (1.908), en minskning med 3%. Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från underhåll och långfristiga kontrakt. Power Plants stod för 31%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen. Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2013 var denominerad i euro, 24% i USdollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 10-12/ /2012 Förändring 1-12/ /2012 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Övrig Omsättning totalt % % Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 201 miljoner euro (188), dvs. 14,2% av omsättningen (12,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 191 miljoner euro (171), dvs. 13,6% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 208 miljoner euro (198), dvs. 14,8% av omsättningen (12,9). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10). Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-december 2013 uppgick till 520 miljoner euro (517). Detta motsvarar 11,2% av omsättningen (10,9), vilket är i linje med estimatet på ca 11%. Samföretagens lönsamhet utvecklades väl, vilket bidrog positivt till koncernens rörelseresultat. Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 500 miljoner euro (483), dvs. 10,7% av omsättningen (10,2). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 552 miljoner euro (552), dvs. 11,9% av omsättningen (11,7). Under rapportperioden januari-december 2013 redovisade Wärtsilä avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 32 miljoner euro (35) och engångsposter till ett belopp av 20 miljoner euro (34). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och avbrutna verksamheter. I mars sålde Wärtsilä sitt innehav på aktier i Sato Oyj för 27 miljoner euro. Wärtsiläs realisationsvinst var 25 miljoner euro. Skatten på realisationsvinsten är 6 miljoner euro. De finansiella posterna uppgick till -19 miljoner euro (-31). Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-18). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter var 507 miljoner euro (453). Skatterna uppgick till 113 miljoner euro (109), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 393 miljoner euro (344). Resultatet per aktie var 1,98 euro (1,72) och eget kapital per aktie 9,35 euro (8,95). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,2% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,4% (20,1). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 317 miljoner euro (187). För januari-december 2013 var kassaflödet från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153). Förbättringen i kassaflödet berodde främst på den positiva utvecklingen av nettorörelsekapitalet, som var 313 miljoner euro i slutet av perioden (465). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 913 miljoner euro (695). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 388 miljoner euro (225). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 665 miljoner euro (794) i slutet av december Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 94 miljoner euro Finansieringsprogrammen inkluderade finska företagscertifikatsprogram på 800 miljoner euro, varav 14 miljoner euro var utnyttjat. Räntebärande lån, netto, uppgick till 276 miljoner euro (567). Finansieringsprogrammen i slutet av december 2013 inkluderade långfristiga lån på 571 miljoner euro, bekräftade icke uttagna långfristiga lån på 100 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 599 miljoner euro. Soliditeten var 43,9% (41,3). Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,15 (0,32) tack vare den positiva utvecklingen av kassaflödet. Nyckeltalen för jämförelseperioden har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna för 2013 var i linje med avskrivningarna. Under rapportperioden uppgick bruttoinvesteringarna till 134 miljoner euro (513). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (402), och 129 miljoner euro (111) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Investeringarna anknöt främst till produktutveckling och utbyggnad av tillverkningskapaciteten på centrala tillväxtmarknader. Jämförelseperiodens bruttoinvesteringar inkluderar förvärvet av Hamworthy plc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 123 miljoner euro (139). Antal anställda Wärtsilä hade (18.887) anställda i slutet av december Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2013 var (18.930). Power Plants hade (932) anställda. Ship Power hade (2.139) anställda, Services (11.163) anställda medan PowerTech hade (3.811) anställda. Ökningen i Ship Powers personal och minskningen i PowerTechs personal beror främst på förändringar i organisationen som implementerades Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (32) av det totala antalet anställda. Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter inom gasdrivna kraftverk i anslutning till vårt koncept Smart Power Generation samt också inom gasdrivna motorer och relaterade lösningar för marinmarknaden och inom utvecklingen av medelstor LNGinfrastruktur. Vi ser också tillväxtmöjligheter inom miljölösningar, inklusive avgasreningssystem för reduktion av SOx och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara kostnadseffektiviteten och en hög kvalitet ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Vårt starka fokus på FoU gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet. Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket Byggandet av den nya produktionsanläggningen för Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, framskrider enligt plan. Företaget kommer att

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ tillverka medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 marinmotorer för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång i mitten av Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s fabrik väntas vara i drift under första kvartalet I mars meddelade Wärtsilä sin avsikt att etablera en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs hjälpmotorer och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av I februari fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien. Forskning och utveckling Wärtsilä fortsatte att satsa kraftigt på FoU-aktiviteter under Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 185 miljoner euro, dvs. 4,0% av omsättningen. Under rapportperioden beviljades Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken och ett 10-årigt lån på 50 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för forskning och utveckling. Med hjälp av dessa lån kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader. Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar system med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 88 avgasreningssystem till 41 fartyg. Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. I november, godkändes Wärtsilä AQUARIUS UV-systemet av kustbevakningen i USA. Dessutom typgodkändes Wärtsiläs AQUARIUS EC-systemet, som bygger på elektroklorering, av IMO i december. Produktlanseringar I december utvidgade Wärtsilä sin motorportfölj med två nya hjälpmotorer, Wärtsilä Auxpac 16 och Wärtsilä Auxpac 32. De nya motorerna är mycket tillförlitliga och uppfyller IMO:s Tier II-miljökrav. Lanseringen av motorerna är ett viktigt steg som befäster Wärtsiläs ställning på marknaden för hjälpmotorer. I december lanserade Wärtsilä också en ny marinväxellåda med två växlar. Produkten är utvecklad för fartyg som kan drivas på flera sätt eller med sänkt hastighet, och den ger betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Jämfört med ett enkelt mekaniskt propulsionssystem minskade bränsleförbrukningen med åtta procent under sjövärdighetstestningen.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I november lanserade Wärtsilä en ny teknologi för lågvarviga flerbränslemotorer. Fördelarna med denna teknologi inbegriper sänkta kapitalkostnader genom ett mycket enklare och förmånligare system för hantering av LNG och gas. Dessutom uppfyller de nya motorerna utsläppskraven enligt IMO:s Tier III i gasdrift. Den första motorn som försetts med denna teknologi är Wärtsilä RT-flex50DF som blir leveransklar under tredje kvartalet I oktober lanserade Wärtsilä flerbränslemotorn Wärtsilä 20DF i USA. Motorn uppfyller den amerikanska miljömyndigheten EPA:s stränga Tier 4-utsläppskrav. Även en ny serie av styrpropellrar och tvärställda propellrar introducerades. De nya lösningarna har utvecklats med tanke på den förändrade efterfrågan på marknaden som kräver mer konkurrenskraftiga och effektiva produkter med ett större effektområde. Wärtsilä lanserade också Bio Seal Ring, en tätningslösning för propellerhylsor. Tätningsringen är den första i sitt slag på marknaden, och den är avsedd att användas med miljövänliga smörjmedel under produktens minst fem år långa livscykel. En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda. I mars lanserade Wärtsilä en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo. Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i organisationsstrukturen I augusti 2013 meddelade Wärtsilä att PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation skulle gå samman. Omorganiseringen är en fortsättning på de reformer som implementerades Syftet är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare och flexiblare genom snabbare beslutsfattande och ett optimalt utnyttjande av resurser. Ekon. mag. Roger Holm (41) utnämndes till direktör för 4-taktsmotorer och till medlem av ledningsteamet för Ship Power från och med Holm ledde också PowerTech-organisationen tills den nya organisatoriska strukturen trädde i kraft Förändringar i ledningen Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (56) utnämndes till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Dipl. ing. Jaakko Eskola (55) utnämndes till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power. Ekon.mag Marco Wirén (47) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och till direktionsmedlem. De tidigare direktörerna för Services och PowerTech, Christoph Vitzthum och Lars Hellberg har lämnat bolaget. Den före detta ekonomi- och finansdirektören och ställföreträdande verkställande direktören Raimo Lind uppnådde sin avtalsenliga pensionsålder och avgick i augusti Aktier och aktieägare Under januari-december 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier Aktie- omsättning och röster 1-12/2013 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 39,00 30,66 35,00 35,77 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare,% 51,3 51,0 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-december 2013 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: 25.9 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, dvs. 4,98% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. 7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört det juridiska sammanslaget av deras Wärtsiläinnehav i ett samföretag i enlighet med meddelandet från Vid tidpunkten för meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Beslut av ordinarie bolagsstämman Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni- Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för 2013 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konsituterande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj- Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria Styrelsens förslag till dividend Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 euro per aktie för räkenskapsåret Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,20 euro, inklusive nettovinsten på ,05 euro för räkenskapsåret. Antalet aktier som berättigar till dividend är Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Årsredovisningen 2013, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats och på vecka 7. Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering och timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut. Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustrin är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Överkapaciteten är fortfarande ett problem då den långa orderboken från skeppsbyggnadsboomen har levererats. Dessutom är finansieringen utsatt för press på grund av bankernas försiktighet. Investeringar i offshoreprospektering och -produktion är mycket känsliga för förändringar i oljepriset. Men de gällande oljepriserna stöder offshoreindustrins operativa aktiviteter i tuffare förhållanden och på djupare vatten. Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Under 2013 ställdes två onormalt stora skadeståndskrav på koncernen. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Händelser efter rapportperioden Den 29 januari 2014 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin organisation för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande effektivitetsprogrammet förväntas leda till en minskning av ca arbetsplatser globalt, varav ca 200 planeras vara i Finland. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä nå årliga inbesparingar på 60 miljoner euro. De årliga inbesparingarna väntas nå full effekt mot slutet av Kostnader av engångskaraktär som relaterar till denna omstrukturering beräknas uppgå till 50 miljoner euro. Av dessa kostnader redovisades 11 miljoner euro år 2013, då vissa åtgärder påbörjades under slutet av året. Marknadsutsikter Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Den totala marknaden för kraftverk som drivs

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ med flytande bränslen och gas väntas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO 2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore har förbättrats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Dessutom stöder det aktuella oljepriset aktiviteten inom offshore, inklusive prospektering i tuffa förhållanden och på djupt vatten. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Den totala beställningsaktiviteten väntas fortsätta på en förbättrad nivå, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. På grund av den relativt höga aktiviteten inom det traditionella handelsfartygssegmentet under 2013 kan en lite svacka uppstå i orderingången inom handelsfartyg under De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika. Wärtsiläs utsikter för 2014 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Wärtsiläs bokslutskommuniké 2013 Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2012 med undantag för IFRStilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda: Genom tillägget elimineras möjligheten att använda korridormetoden i redovisningen av aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer. Enligt korridormetoden var det obligatoriskt att redovisa aktuariella vinster och förluster endast om de översteg nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen och verkliga värdet av planens tillgångar med över 10%. Överskott redovisades i resultaträkningen enligt det förväntade antalet återstående arbetsår för arbetstagare som omfattades av planen. Den reviderade standarden IAS 19 kräver att aktuariella vinster och förluster ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Denna ändring i redovisningsprinciperna leder till snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster än vad som var fallet med korridormetoden. Ett resultat av ändringen är att koncernen nu fastställer räntenetto för den förmånsbestämda planen netto genom att tillämpa den diskonteringsränta som använts för att mäta den fastställda förmånsförpliktelsen. Tidigare tillämpade koncernen en siffra baserad på långsiktig förväntad avkastning på planens tillgångar. Koncernen redovisar servicekostnaden under utgifter för ersättningar till anställda och räntenetto bland finansiella utgifter. Tilläggen till IAS 19 har tillämpats retroaktivt. Inverkan på jämförelsetalen i rapporten om finansiell ställning, resultaträkningen och övrigt totalresultat gås igenom nedan. Inverkan på eget kapital i den ingående balansen 2012 var -33 miljoner euro. Pensionsförpliktelserna ökade med 43 miljoner euro och rörelsekapitalet minskade med 43 miljoner euro. Inverkan på vinst för rapportperioden 2012 var 0 miljoner euro. En tabell över effekterna finns i delårsrapporten januari-juni IFRS 13 Värdering till verkligt värde: Standarden definierar verkligt värde. Den ger ramar för värdering till verkligt värde och anger kraven på upplysningar om värdering till verkligt värde. Standarden ställer inga nya krav på värdering till verkligt värde. Den ger riktlinjer för värdering till verkligt värde då andra standarder kräver eller tillåter det. De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens resultaträkning Justerad MEUR Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete Tillverkning för eget bruk Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Resultatandel i intresse- och samföretag 22 9 Rörelseresultat Dividendintäkter 1 2 Ränteintäkter 3 4 Övriga finansiella intäkter 15 9 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 3 5 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,98 1,72

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Rapport över totalresultat Justerad MEUR Räkenskapsperiodens resultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -9-2 Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -1 1 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde 1 3 överförts till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen -2 9 Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Finansiella tillgångar som kan säljas överförts till resultaträkningen 6 Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde 7-2 överförts till resultaträkningen 1-2 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -117 Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning, tillgångar Justerad MEUR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Räntebärande placeringar 1 1 Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar 5 24 Omsättningstillgångar Varor i lager Räntebärande fordringar 1 1 Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder Justerad MEUR Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde Försäkringsmatematiska vinster och förluster Balanserad vinst Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Skulder Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Pensionsförpliktelser Avsättningar Erhållna förskott Övriga skulder 4 3 Kortfristiga skulder Räntebärande lån Avsättningar Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skatteskulder Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer