Juli september Juli september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli september Juli september 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari

2 Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till 16,6 (12,9) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,4 ( 42,9) Mkr. Helår Försäljning, Mkr 217,6 225,1 653,5 661,8 909,6 Rörelseresultat, Mkr 16,6 12,9 23,0 18,3 30,5 Resultat efter skatt, Mkr 9,7 3,6 9,7 0,3 5,2 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 3,4 42,9 48,1 87,9 54,8 Nettoskuld, Mkr 145,6 147,9 145,6 147,9 105,7 Nettoskuldsättningsgrad, % 47,0 52,3 47,0 52,3 36,1 Resultat per aktie efter skatt, kr 1,18 0,44 1,18 0,03 0,63 Eget kapital per aktie, kr 37,69 34,41 37,69 34,41 35,64 Avfallshantering Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik 2

3 Studsvik delårsrapport januari Koncernens försäljning Försäljningen minskade under kvartalet till 217,6 (225,1) Mkr och under årets tre första kvartal till 653,5 (661,8) Mkr. I lokala valutor var minskningen 8 respektive 6 procent. Affärsområdet Bränsle- och Materialteknik visar fortsatt stark försäljningstillväxt under kvartalet medan försäljningen inom Konsulttjänster är relativt konstant och försäljningen inom Avfallshantering är fortsatt låg. Koncernens resultat Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 16,6 (12,9) Mkr och under årets tre första kvartal till 23,0 (18,3) Mkr. Jämförelsestörande poster påverkade tredje kvartalets resultat med 0,0 ( 7,5) Mkr respektive 0,0 ( 7,3) Mkr. Rensat från dessa uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 7,6 (9,1) procent och har hittills under året uppgått till 3,5 (3,9) procent. Finansnettot uppgick till 5,4 ( 4,9) Mkr och har hittills under året uppgått till, 11,7 ( 15,6) Mkr, vilket innebär att resultatet före skatt förbättrades till 11,2 (8,0) Mkr respektive 11,3 (2,7) Mkr. Bränsle- och materialteknik Försäljningen ökade under kvartalet till 63,3 (49,6) Mkr och under årets tre första kvartal till 182,9 (152,4) Mkr. I lokala valutor var ökningen 22 respektive 16 procent. Efterfrågan inom samtliga verksamhetsområden är fortsatt stark och verksamheten i Kina utvecklas positivt. Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 14,1 (4,6) Mkr och har hittills under året ökat till 23,4 (5,2) Mkr. Jämförelsestörande poster påverkade fjolårets resultat för de tre första kvartalen med 0,4 Mkr. Rensat från jämförelsestörande poster har rörelsemarginalen hittills under året ökat till 12,8 (3,7) procent. Konsulttjänster Försäljningen under kvartalet uppgick till 120,5 (116,8) Mkr och under årets tre första kvartal till 321,5 (309,1) Mkr. I lokala valutor var detta en minskning med 0,2 respektive 1,7 procent. Rörelseresultatet minskade under kvartalet till 12,8 (18,9) Mkr och har hittills under året minskat till 19,6 (31,9) Mkr. Tredje kvartalet föregående år påverkades positivt av licensintäkter för uppförande av en THOR-anläggning. Jämförelsestörande poster påverkade fjolårets resultat för de tre första kvartalen med 4,1 Mkr. Rensat från jämförelsestörande poster har rörelsemarginalen hittills under året minskat till 6,1 (9,0) procent. Avfallshantering Försäljningen minskade under kvartalet till 28,0 (53,4) Mkr och under årets tre första kvartal till 130,3 (180,8) Mkr. I lokala valutor var minskningen 50 respektive 31 procent. Efterfrågan i Europa är svag beroende på att antalet kärnkraftverk i drift eller under uppgradering minskar samtidigt som rivningsprojekten ännu inte påbörjats. Arbetet med att minska kostnadsbasen fortgår. Rörelseresultatet för kvartalet minskade till 9,0 (1,9) Mkr och har hittills under året minskat till 1,5 (13,1) Mkr. Rörelsemarginalen har hittills under året minskat till 1,2 (7,2) procent. Investeringar Investeringarna uppgick under kvartalet till 9,2 (9,6) Mkr och har under året uppgått till 24,8 (19,5) Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital förbättrades under kvartalet till 11,3 ( 33,3) Mkr och har hittills under året uppgått till 23,4 ( 68,4) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick under tredje kvartalet till 3,4 ( 42,9) Mkr och för de tre första kvartalen till 48,1 ( 87,9) Mkr. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 83,4 (75,2) Mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 145,6 (147,9) Mkr, vilket innebär att nettoskuldsättningsgraden var 47,0 (52,3) procent. Obligationslånet förfaller mars 2016 och har därför redovisats som kortfristig i balansräkningen. Vid årsskiftet var nettoskuldsättningsgraden 36,1 procent. Personal Medelantalet anställda per den sista var 828 (907). Minskningen är hänförlig till affärsområdena Avfallshantering och Konsulttjänster samt funktionerna vid huvudkontor och gemensam serviceorganisation. Transaktioner med närstående Under kvartalet har utdelning på 1,8 (1,8) Mkr mottagits från UK Nuclear Waste Management Ltd. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter. Moderbolagets försäljning under kvartalet uppgick till 2,4 (2,7) Mkr och har hittills under året uppgått till 8,0 (9,1) Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,1 ( 12,2) Mkr och för årets tre första kvartal till 20,0 ( 34,1) Mkr. Jämförelsestörande poster påverkade kvartalets resultat med 0,0 ( 4,7) Mkr och de tre första kvartalen med 0,0 ( 5,4) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till 6,1 ( 14,5) Mkr och har hittills under året uppgått till 23,6 ( 40,9) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 20,4 (20,1) Mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Studsvikkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, IAS 34, International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. I årsredovisningen finns en beskrivning av dessa redovisningsprinciper. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Stockholm den 21 oktober Michael Mononen Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 3

4 Studsvik delårsrapport januari Tidplan för ekonomisk information Bokslutskommuniké januari december 15 februari 2016 Delårsrapport januari-mars april 2016 Delårsrapport januari-juni juli 2016 Delårsrapport januari oktober 2016 För ytterligare information kontakta Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska den 21 oktober kl 14:30. Intresserade som vill delta i denna hänvisas till för ytterligare information. 4

5 Studsvik delårsrapport januari Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Helår Försäljningsintäkter 217,6 225,1 653,5 661,8 909,6 Kostnader för sålda tjänster 159,7 149,1 486,7 476,9 660,5 Bruttovinst 57,9 76,0 166,8 184,9 249,1 Försäljnings- och marknadsföringskostnader 12,0 7,9 41,6 31,6 47,6 Administrationskostnader 25,7 42,2 95,7 118,0 146,9 Forsknings- och utvecklingskostnader 5,9 5,8 17,2 18,4 25,8 Resultatandel i intressebolag 1,8 1,2 8,1 8,4 11,5 Övriga rörelseintäkter 1,7 1,7 11,4 8,5 5,4 Övriga rörelsekostnader 1,2 10,1 8,8 15,5 15,2 Rörelseresultat 16,6 12,9 23,0 18,3 30,5 Finansiella intäkter 0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 Finansiella kostnader 4,4 3,8 10,4 14,5 17,1 Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) 1,3 1,1 1,6 1,2 2,0 Resultat före skatt 11,2 8,0 11,3 2,7 11,6 Inkomstskatt 1,5 4,4 1,6 3,0 6,4 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 9,7 3,6 9,7 0,3 5,2 Verksamhet till försäljning Periodens resultat från verksamhet till försäljning 0,0 2,0 0,0 16,4 17,2 PERIODENS RESULTAT 9,7 1,6 9,7 16,7 12,0 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 0,9 6,1 8,6 17,2 19,1 Kassaflödessäkringar 1,1 1,9 1,8 5,3 0,6 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt total resultat 0,2 0,5 0,4 1,2 0,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1,8 4,7 7,2 13,1 18,6 Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden 7,9 6,3 16,9 3,6 6,6 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 9,7 1,6 9,7 16,7 12,0 Innehav utan bestämmande inflytande Summa övrigt totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 7,9 6,3 16,9 3,6 6,6 Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, kr Resultat per aktie (Någon utspädningseffekt finns ej) Resultat från kvarvarande verksamheter 1,18 0,44 1,18 0,03 0,63 Resultat från verksamhet till försäljning 0,24 2,00 2,09 PERIODENS RESULTAT 1,18 0,20 1,18 2,03 1,46 5

6 Studsvik delårsrapport januari Koncernens rapport över finansiell ställning September September December Tillgångar Immateriella tillgångar 182,3 170,2 177,2 Materiella anläggningstillgångar 353,5 338,4 350,0 Övriga anläggningstillgångar 138,3 131,2 128,4 Summa anläggningstillgångar 674,1 639,8 655,6 Varulager 2,9 1,5 1,9 Kundfordringar 156,2 142,6 183,3 Övriga kortfristiga fordringar 109,8 135,6 80,5 Likvida medel 83,4 75,2 120,1 Summa omsättningstillgångar 352,3 354,9 385,8 Summa tillgångar 1 026,4 994, ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 309,5 282,5 292,6 Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,3 0,3 Upplåning 1,5 203,4 203,0 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 246,6 225,2 241,0 Summa långfristiga skulder 248,1 428,6 444,0 Leverantörsskulder och andra skulder 241,0 263,6 281,6 Upplåning 227,5 19,7 22,8 Summa kortfristiga skulder 468,5 283,3 304,4 Summa eget kapital och skulder 1 026,4 994, ,3 Ställda säkerheter 155,2 157,0 157,9 Ansvarsförbindelser 52,2 57,6 60,7 Förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital Innehav hänförligt utan Övrigt till moder- bestäm- Aktiekapital tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat bolagets aktieägare mande inflytande Summa eget kapital Eget kapital den 31 december ,2 225,3 6,0 58,5 286,0 0,3 286,3 Förändringar den 1 januari 30 Totalresultat för perioden 13,1 16,6 3,5 0,0 3,5 Eget kapital den 30 8,2 225,3 7,1 41,9 282,5 0,3 282,8 Förändringar den 1 oktober 31 december Totalresultat för perioden 5,5 4,7 10,1 0,0 10,1 Eget kapital den 31 december 8,2 225,3 12,6 46,5 292,6 0,3 292,9 Förändringar den 1 januari 30 Totalresultat för perioden 7,2 9,7 16,9 0,0 16,9 Eget kapital den 30 8,2 225,3 19,8 56,2 309,5 0,3 309,8 6

7 Studsvik delårsrapport januari Koncernens rapport över kassaflöde Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat 16,6 11,5 23,0 6,7 17,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5,7 4,9 20,8 11,6 17,3 Finansiella poster, netto 4,0 3,8 10,0 15,1 17,6 Betald inkomstskatt 3,5 5,3 13,3 8,8 1,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 14,7 7,3 20,5 5,6 18,7 Förändring i rörelsekapital 3,5 40,6 43,9 62,8 39,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,3 33,3 23,4 68,4 20,8 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 7,9 9,6 24,8 19,5 34,0 Avyttring av dotterbolag 0,0 0,0 0,0 93,9 93,9 Utdelning från intressebolag 1,8 1,8 9,7 8,3 10,4 Övrigt 0,3 0,9 0,2 8,6 0,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,8 8,7 14,9 74,1 70,7 Finansieringsverksamheten Förändring lån 3,5 12,8 1,5 88,6 92,6 Utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,5 12,8 1,5 88,6 92,6 Förändring av likvida medel 2,0 29,2 39,8 82,9 42,6 Likvida medel vid periodens början 81,0 101,7 120,1 151,4 151,4 Omräkningsdifferens 0,4 2,7 3,0 6,7 11,3 Likvida medel vid periodens slut 83,4 75,2 83,4 75,2 120,1 7

8 Studsvik delårsrapport januari Koncernens finansiella nyckeltal Helår Marginaler Rörelsemarginal, % 3,5 2,8 3,3 Vinstmarginal, % 1,7 0,4 1,3 Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,8 7,3 5,5 Räntabilitet på eget kapital, % 3,3 0,1 1,8 Kapitalstruktur Sysselsatt kapital 538,9 505,9 518,7 Eget kapital 309,8 282,8 292,9 Nettoskuld 145,6 147,9 105,7 Nettoskuldsättningsgrad, % 47,0 52,3 36,1 Soliditet, % 30,2 28,4 28,1 Anställda Medelantal anställda Försäljningsintäkter per anställd 1,1 1,0 1,0 Data per aktie Geografisk fördelning av försäljningsintäkterna Helår Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,18 0,44 1,18 0,03 0,63 Resultat från verksamhet till försäljning 0,24 2,00 2,09 Periodens resultat 1,18 0,20 1,18 2,03 1,46 Eget kapital per aktie, kr 37,69 34,41 37,69 34,41 35,64 Helår Sverige 35,8 37,4 123,3 130,2 182,9 Europa, exklusive Sverige 143,4 163,5 429,5 468,6 616,0 Nordamerika från kvarvarande verksamheter 25,2 23,2 76,7 48,6 84,9 Asien 13,1 1,0 24,0 14,4 20,3 Övriga 5,6 Summa 217,6 225,1 653,5 661,8 909,6 Kvartalsöversikt 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Försäljningsintäkter 250,9 266,5 216,9 266,9 219,7 217,0 225,1 247,8 201,1 234,8 217,6 Rörelsekostnader 243,6 253,4 211,2 277,0 214,4 216,9 212,2 235,6 206,1 223,4 201,0 Rörelseresultat 7,3 13,1 5,7 10,1 5,3 0,1 12,9 12,2 5,0 11,4 16,6 Finansnetto 4,9 9,5 0,3 4,1 6,6 4,1 4,9 3,3 1,9 4,4 5,4 Resultat efter finansnetto 2,4 3,6 5,4 14,2 1,3 4,0 8,0 8,9 6,9 7,0 11,2 8

9 Studsvik delårsrapport januari Uppgifter per segment Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 27,8 120,2 63,3 6,3 217,6 Intäkter från segment 0,2 0,3 0,0 2,8 3,3 0,0 Rörelseresultat 9,0 12,8 14,1 1,3 16,6 Tillgångar 321,3 387,9 204,1 406,0 292, ,4 Skulder 246,7 320,5 87,5 354,7 292,9 716,5 Investeringar 4,3 0,2 1,5 3,2 9,2 Avskrivningar 3,8 0,6 2,3 2,0 8,7 Medelantal anställda Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 53,2 114,8 49,6 7,5 225,1 Intäkter från segment 0,2 2,0 0,0 2,9 5,1 0,0 Rörelseresultat 1,9 18,9 4,6 12,5 12,9 Tillgångar 317,7 365,2 182,3 402,0 272,5 994,7 Skulder 266,8 298,2 82,6 336,8 272,5 711,9 Investeringar 7,8 0,1 1,3 0,4 9,6 Avskrivningar 3,9 0,5 2,2 1,8 8,4 Medelantal anställda* Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 129,3 320,1 182,9 21,3 653,5 Intäkter från segment 1,0 1,4 0,0 8,3 10,7 0,0 Rörelseresultat 1,5 19,6 23,4 18,5 23,0 Tillgångar 321,3 387,9 204,1 406,0 292, ,4 Skulder 246,7 320,5 87,5 354,7 292,9 716,5 Investeringar 14,2 0,7 4,9 5,0 24,8 Avskrivningar 11,0 1,4 6,7 5,9 25,0 Medelantal anställda Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 180,3 305,9 152,3 23,3 661,8 Intäkter från segment 0,5 3,2 0,1 11,2 15,0 0,0 Rörelseresultat 13,1 31,9 5,2 31,9 18,3 Tillgångar 317,7 365,2 182,3 402,0 272,5 994,7 Skulder 266,8 298,2 82,6 336,8 272,5 711,9 Investeringar 12,6 0,2 3,9 2,8 19,5 Avskrivningar 11,7 1,7 6,2 5,4 25,0 Medelantal anställda* Helår Bränsle- och materialteknik Övrigt Avfallshantering Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering Konsulttjänster Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 240,3 397,7 239,5 32,1 909,6 Intäkter från segment 0,8 2,0 0,0 14,7 17,5 0,0 Rörelseresultat 2,9 36,8 31,4 40,6 30,5 Tillgångar 320,8 359,5 227,4 414,6 281, ,3 Skulder 255,3 305,3 108,5 360,5 281,0 748,4 Investeringar 21,7 0,3 5,3 5,4 32,7 Avskrivningar 16,0 2,2 8,5 7,2 33,9 Medelantal anställda* *Omklassificering av anställda mellan segment har skett för år. 9

10 Studsvik delårsrapport januari Moderbolagets resultaträkning Helår Försäljningsintäkter 2,4 2,7 8,0 9,1 11,9 Kostnader för sålda tjänster 1,2 0,6 2,4 1,8 2,2 Bruttoresultat 1,2 2,1 5,6 7,3 9,7 Övriga kostnader 4,3 14,3 25,6 41,4 53,6 Rörelseresultat 3,1 12,2 20,0 34,1 43,9 Resultat från andelar i koncernföretag 42,8 Finansnetto 3,0 2,3 3,6 6,8 7,4 Resultat före skatt 6,1 14,5 23,6 40,9 8,5 Inkomstskatt 1,4 1,9 5,3 7,0 2,4 Periodens resultat 4,7 12,6 18,3 33,9 6,1 Moderbolagets balansräkning September September December Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3,2 Materiella anläggningstillgångar 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 633,3 604,5 612,1 Summa anläggningstillgångar 636,5 604,5 612,1 Omsättningstillgångar 10,1 19,4 53,3 Likvida medel 20,4 20,1 35,6 Summa omsättningstillgångar 30,5 39,5 88,9 Summa tillgångar 667,0 644,0 701,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 265,8 256,3 284,1 Avsättningar Långfristiga skulder 89,5 279,1 282,6 Kortfristiga skulder 311,7 108,6 134,3 Summa skulder 401,2 387,7 416,9 Summa eget kapital och skulder 667,0 644,0 701,0 10

11 Studsvik delårsrapport januari Not 1 Beräkning av verkligt värde Tabellerna nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Definitionen av de olika nivåerna återfinns i årsredovisningen, Not 2.3. Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23,1 11,7 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 3,1 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 19,4 Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 24,1 11,2 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,1 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 16,5 Värde på koncernens upplåning (Mkr) december Långfristiga lån 1,5 203,0 Kortfristiga lån 227,5 22,8 Summa lån 229,0 225,8 11

12 Studsvik delårsrapport januari Aktieägare den 30 Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,5 Briban Invest AB ,6 Avanza Pensionsförsäkring AB ,5 Credit Agricole Suisse SA ,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 Invus Investment AB ,4 Malte Edenius ,0 Eikos AB ,6 Leif Lundin ,2 Unionen ,9 Summa de tio största ägarna innehavsmässigt ,8 Övriga aktieägare ,2 Summa ,0 Studsvikaktien Aktiekursen har under tredje kvartalet varierat mellan som högst 33,70 kronor den 21 juli och som lägst 28,10 kronor den 16. Aktiekursen var 32,80 kronor vid årets ingång och slutkursen den 30 var 29,20 kronor. Under tredje kvartalet omsattes 563 tusen aktier Studsvik OMX Stockholm_PI Antal omsatta aktier i 1000-tal per månad Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Studsvik 12

13 Studsvik AB Nyköping Tfn Fax E-post

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

April juni April juni 2014

April juni April juni 2014 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

september 2016 september 2017

september 2016 september 2017 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

september 2016 September 2015

september 2016 September 2015 Delårsrapport januari-september Studsvik delårsrapport januari september Avyttringen av verksamheten inom affärsområde Avfallshantering slutfördes under kvartalet. Försäljningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den.

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den. Delårsrapport januari mars Studsvik delårsrapport januari mars Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar

Läs mer

April juni April juni Januari juni Januari juni

April juni April juni Januari juni Januari juni Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet uppgick till 224,8 (266,5) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 22 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2013

Studsvik delårsrapport januari september 2013 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK. I lokala valutor ökade försäljningen med 14,0 procent. Rörelseresultatet för tredje

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2012

Studsvik delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars Försäljningen uppgick till MSEK 322,7 (297,2). Rörelseresultatet minskade till MSEK 9,7 (8,7). Resultatet förbättrades i Storbritannien, som redovisade vinst. Övriga segment

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 209 MSEK (251), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 2016 del Q3 DELÅRSRAPPORT 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016 Periodens totalresultat blev -0,7 mkr -1,8 (0) New York, 2 maj 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 2016 EMPIRE AB Finansiell utveckling, juli - september

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2016

DELÅRSRAPPORT Q2 2016 del Q2 DELÅRSRAPPORT 216 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 216 Periodens totalresultat blev -,7 mkr -1,8 () New York, 2 maj 211 DELÅRSRAPPORT Q2 216 Finansiell utveckling, april - juni Finansiell utveckling,

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2010

Studsvik delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Försäljningsintäkterna ökade med 25 procent till MSEK 345,8 (277,0). Rörelseresultatet förbättrades med MSEK 44,4 till MSEK 23,2 ( 21,2) beroende på en kraftigt förbättrad

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Studsvik bokslutskommuniké januari december 2012

Studsvik bokslutskommuniké januari december 2012 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 340,2 (360,7) och under januari till MSEK 1 254,9 (1 200,7), i lokala valutor en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2011

Studsvik delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 252,8 (295,3), en minskning med 12 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2013

Halvårsrapport. januari juni 2013 Halvårsrapport januari juni 2013 Halvårsrapport januari juni 2013 Orderingången uppgick till 94,2 (88,5) MSEK, varav 40,3 (40,9) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 93,8 (97,5) MSEK,

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 198 MSEK (232), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Perioden juli september Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen ökade med 53,1 procent och uppgick till 147 mkr (96). Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer