Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)"

Transkript

1 affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Kandidat Degree Project in Engineering and Management, First Level Stockholm, Sweden 2012 Kurs IK120X, 15hp TRITA-ICT-EX-2012:153

2 Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle time and labor) Kravhantering och GAP analys för tidrapporteringsprocess i Oracle EBS R12 Ida Johansson, Maria Örnjäger Kungliga Tekniska Högskolan

3 SAMMANFATTNING Detta är en rapport för vårt examensarbete som har genomförts som en avslutning på vår kandidatutbildning Affärssystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet är utfört i samarbete med företaget Navigate Consulting Business Solutions AB (Navigate). De har sin främsta expertis inom Oracle E-Business Suite och har sedan tidigare valt att implementera Oracle EBS R12 i sin verksamhet. De tänkta modulerna är Huvudbok(GL), Leverantörsreskontra(AP), Kundreskontra(AR), Projektmodul(PA), Inköp och CRM. För ett konsultföretag som Navigate är det särskilt viktigt att ha en enkel och fungerande tidrapportering. Vi fick därför i uppdrag att förse Navigate med ett beslutsunderlag för att de ska kunna avgöra om Oracle Time & Labor (OTL) är ett lämpligt tidrapporteringssystem för deras verksamhet. För att uppnå arbetets syfte och mål beslutade vi att följa en utvecklingsmetod med fem olika faser. Faser med arbetssteg som genererade olika dokument, som gav oss tillräcklig information för att strukturera upp hela företaget och lättare skapa en klar bild över organisationen och dess struktur. Utifrån detta kunde vi arbeta fram ett kravdokument och sedan mappa dessa krav mot OTL. Detta resulterade i en GAP analys där man kan läsa vilka krav som hanteras utav OTL samt eventuella lösningar till de krav som ej hanteras. Resultatet av detta arbete presenteras i processkartor, en kravspecifikation, ett användningsfallsdokument samt en GAP analys. Nyckelord: Tidrapportering, processmodellering, kravhantering, användningsfall, GAP analys, OTL i

4 ABSTRACT This is a report for our thesis that was conducted as a conclusion of our bachelor degree in Business engineering at the Royal Institute of Technology (KTH). The work is done in cooperation with the firm Navigate Consulting Business Solutions AB. They have their leading expertise in Oracle E-Business Suite and has previously chosen to implement Oracle EBS R12. The modules that are planned to be implemented are general ledger (GL), accounts payable (AP), accounts receivable (AR), project module (PA), purchases, and CRM. For a consulting company like Navigate, it is particularly important to have a simple and effective time reporting process. We were therefore asked to provide new tabs with a decision-making process to determine if Oracle Time & Labor (OTL) is a useful time tracking system for their business. In order to achieve the company s aim and objective we decided to follow a development method with five different phases. The phases included a set of work steps that generated various documents, which gave us enough information to structure the entire company and helped us to create a clear picture of the organization and its structure. From this, we could work out a requirements document and then map those requirements to OTL. This resulted in a gap analysis where you can read the requirements that are handled by OTL and possible solutions to the requirements that OTL doesn t handle. The result of this work is presented in process maps, a requirement specification, an use case documents, and a GAP analysis. Keywords: Time reporting, process modeling, requirements management, use case, GAP analysis, OTL ii

5 FÖRORD Denna rapport är skriven för att redovisa vårt examensarbete som har genomförts som en avslutning på vår kandidatutbildning Affärssystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet är utfört i samarbete med företaget Navigate Consulting Business Solutions AB. Först och främst vill vi tacka företaget Navigate och dess medarbetare för allt stöd och värdefull kunskap som hjälpt oss att nå det slutliga resultatet. Ett särskilt tack vill vi ge till uppdragsgivare Mats Eriksson som gav oss förtroendet och som gjorde detta projekt möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till Peter Johansson och Heléne Wenster för stort engagemang och vägledning under hela examensarbetet. Vi vill även tacka vår examinator Anders Sjögren vid KTH för att ha givit oss inspiration och som bistått med goda råd under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka Nikki Chau för ett fantastiskt bra och roligt samarbete som förgyllde kämpiga dagar. Arbetet har varit mycket stimulerande och lärorikt och har gett oss värdefulla erfarenheter som vi kommer ha stor användning av i vårt framtida arbete. Stockholm, augusti 2012 Ida Johansson & Maria Örnjäger iii

6 Innehållsförteckning Sammanfattning... i Abstract... ii Förord... iii Terminologi... vi 1. Inledning Bakgrund Navigate Consulting Business Solutions Övergripande syfte Målformulering Begränsningar Författarens bidrag Teori Oracle E-Business Suite (EBS) Oracle Time and Labor (OTL) Kravhantering OUM (Oracle Unified Method) GAP analys Metod Utvecklingsmetod Elicitering Analys Specifikation Management Antaganden & beroenden Resultat iv

7 4.1 Verksamhetsbeskrivning GAP analys Lösningsförslag Diskussion & Analys Slutsats Referenser Bilagor v

8 TERMINOLOGI EBS OTL PRM AP AR GL OUM Admin Elicitering As is To be Peer review GAP analys E-Business Suite Oracle Time & Labor Project resource management Accounting payables Accounting receivables General ledger Oracle Unified Method Administratör Den process och de aktiviteter som bidrar till att upptäcka och ta fram alla krav som finns inom detta projekts utveckling. Syftar till modeller över hur verksamheten ser ut i dagsläget Syftar till modeller över hur det önskade läget av verksamheten ser ut En teknik inom validering där en mindre grupp intressenter samlas för att granska kravdokument för att hitta fel och förbättra kvaliteten En metod där man mappar företagets krav mot funktionaliteter i ett system vi

9 1. INLEDNING Detta examensarbete har genomförts som en avslutning på vår kandidatutbildning Affärssystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet är utfört i samarbete med det svenska företaget Navigate Consulting Business Solutions AB (Navigate). Vi fick i uppdrag att göra en förstudie och undersöka lämpligheten i att installera systemet Oracle E-Business Suite för tidredovisning, därmed skulle fokus vara på modulen Oracle Time & Labor (OTL). 1.1 BAKGRUND Idag använder sig Navigate av manuella processer vid tidrapportering. Eftersom att Navigate ständigt växer börjar det bli svårt att hantera allt pappersarbete. Mycket onödig tid går också åt när konsulterna ska tidrapportera manuellt, tid som istället kan läggas på effektiv arbetstid. För ett konsultföretag som Navigate är det särskilt viktigt att ha en enkel och fungerande tidrapportering. Det är inte bara för konsultens egen del, lön som ska betalas ut, som det är av hög betydelse utan även för kunden som ska debiteras. Att skicka ut felaktiga eller försenade fakturor kommer leda till minskat förtroende och missnöje hos kund. Detta skulle kunna innebära stora konsekvenser och leda till att företaget rentutav tappar en kund. Vi fick därför i uppdrag att förse Navigate med ett beslutsunderlag för att de ska kunna avgöra om Oracle Time & Labor (OTL) är ett lämpligt tidrapporteringssystem för deras verksamhet. Navigate har sedan tidigare beslutat att implementera Oracle EBS R12 som affärssystem i sin verksamhet. Moduler som de har valt att använda är Huvudbok(GL), Leverantörsreskontra(AP), Kundreskontra(AR), Projektmodul(PA), Inköp och CRM. Arbetet kommer därmed gå ut på en granskning av tidrapporteringsmodulen OTL NAVIGATE CONSULTING BUSINESS SOLUTIONS Navigate är ett konsultföretag som startade sin verksamhet 2003 och arbetar med att driva och genomför affärssystemsprojekt. Företaget erbjuder konsulttjänster genom hela affärssystemets livscykel, såsom val av lösning, implementering och förvaltning. Bland Navigates kunder finner man företag som Skanska, SEB, Com Hem och Apoteket AB. Deras främsta expertis finns inom affärssystemet Oracle E-Business Suite men företaget har även erfarenhet och kompetens inom Microsoft Dynamics och Oracle Database. De är officiella partners till både Oracle och Microsoft. För närvarande har företaget 17 anställda fördelade på två kontor i Sverige, Stockholm och Göteborg. Navigate hade år 2010 en nettoomsättning på 18.3 miljoner kronor och vinsten för samma år hamnade på 2.0 miljoner kronor. [1]

10 1.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE Syftet med detta arbete var att förse Navigate Consulting med ett underlag för att de skulle kunna avgöra om OTL är lämpligt tidrapporteringssystem för deras verksamhet. 1.3 MÅLFORMULERING Arbetets mål var att förse Navigate med information inför valet av system för tidregistrering. Det system som vi har granskat är Oracle EBS R12, modulen OTL. Under arbetet har vi utfört följande aktiviteter: Verksamhetsbeskrivning som inkluderar processbeskrivning av Navigates tidrapportering, intressentprofil samt intressentkategorisering. Analys och förankring av Navigates krav på tidredovisningssystem. GAP analys mellan Navigates krav och OTL s funktionalitet. 1.4 BEGRÄNSNINGAR Projektet begränsades till att ta fram och analysera funktionella såväl som icke funktionella krav samt att utföra en GAP analys. Fokus låg på Navigates tidrapporteringsprocess. 1.5 FÖRFATTARENS BIDRAG Dokument som har erhållits av Navigate är dokumentationsmall för GAP analys (AN.010 Map business requirements)

11 2. TEORI Följande kapitel behandlar den bakgrundsteori som är relevant för arbetet. 2.1 ORACLE E-BUSINESS SUITE (EBS) Vi har under projektet arbetat med Oracle E-Business Suite Oracle E-Business Suite R12 är en integrerad och komplett svit av applikationer där man som företag kan implementera antingen en modul, flera moduler eller en komplett svit. Genom att E- Business Suite R12 tillhandahåller färdiga funktioner för hela företaget kan större fokus läggas på utvecklingen av affärsverksamheten. Den ger en god insikt i företaget, hjälper att skydda och dra nytta av befintliga investeringar samt öka värdet av applikationerna och utvecklas mot nästa generations affärssystem. Oracles filosofi bakom E-Business Suite R12 är bland annat att det ska finnas ett stöd för modulär utbyggnad av skräddarsydda affärsflöden, främja lågkostnads integration med serviceinriktad och standardbaserad arkitektur samt att man kan skapa en global definition som gör att alla i hela världen får tillgång till samma uppgifter. Det betyder att E-Business Suite R12 är sig lik i hela världen, att det inte skiljer sig åt mellan olika länder. En heltäckande uppsättning av affärssystem som är integrerat på en enda datamodell. [2] ORACLE TIME AND LABOR (OTL) OTL är en tidrapporteringsmodul och tillhör Human Resource Management System (HRSM) som är en nyckelkomponent i EBS. OTL är ett en webbaserad lösning som har till sitt syfte att minimera kostnader associerade med tid och närvaro registrering genom att helt automatisera denna process. OTL kan integreras med flera andra moduler som Oracle Human Resources (HR), Oracle Internet Expenses, Oracle Project Resource Management, Oracle Payroll, Oracle Projects, Oracle Enterprise Asset Management and Oracle Procurement som kan ta del av denna information.[3] 2.2 KRAVHANTERING Innan design och implementering av ett system kan genomföras måste det finnas en förståelse över vad syftet med systemet är. Vad ska systemet göra? Ur detta växer det fram olika funktionaliteter som systemet skall kunna hantera, dessa funktionaliteter är de som benämns som krav. Med intressenternas behov i fokus arbetar man fram en skriftlig dokumentation över de krav som eliciteras. Värdet av en korrekt och väl genomarbetad kravspecifikation är stort då felaktiga och tvetydiga krav försvårar och blir mer kostsamt för kunden.[4] För att undvika detta kan man använda sig av ett iterativt arbetssätt.[5]

12 Funktionella krav fångar upp den önskade funktionaliteten, vad systemet förväntas att klara av.[5] Det vill säga tjänster som systemet bör tillhandahålla. De icke funktionella kraven specificerar egenskaper och begränsningar, kapacitet, tillförlitlighet, tillgänglighet, användbarhet, säkerhet och design.[6] Dessa krav ska kunna testas och vara mätbara.[4]

13 2.3 OUM (ORACLE UNIFIED METHOD) OUM är Oracles standard baserade metod som tillhandahåller ett omfattande projektramverk och material som stödjer Oracles växande fokus på företagens IT strategier, arkitektur och förvaltning. Fördelar med OUM är att den fokuserar mycket på att definiera verksamheten och dess behov för att lättare kunna skapa verksamhetsprocessmodeller. Oracle hävdar att med OUM kommer man kunna spara mycket tid eftersom informationstekniker och metodutvecklare med lång erfarenhet har kryddat metoden med sina kunskaper som projektdeltagare kan dra nytta av. Projekten kommer erhålla högre kvalitet eftersom man jobbar iterativt, vilket betyder att man testar under hela projektets livscykel istället för att endast göra det i slutet. Det kommer även gynnas ekonomiskt eftersom den använder sig av en Work breakdown structure som endast tillåter att man använder sig av nödvändiga aktiviteter. OUM s organiserade, definierade styrsystem hjälper till att hitta kritiska projekts behov och kommer att minska projektriskerna genom att man använder sig av iterativ implementering. OUM stödjer teknologier som tjänsteorienterad arkitektur(soa), verksamhets integration och Business Intelligence (BI). OUM har en inbyggd flexibilitet där man kombinerar aktiviteter på olika sätt så att de kan tillämpas på många olika utvecklings- och implementationsprojekt, där GAP analys är en del av det. [7] GAP ANALYS Inom informationsteknik är GAP analys oftast en studie som definierar skillnaden mellan vad vi behöver och vad som är tillgängligt. Ett gap beskriver utrymmet mellan där vi är och vart vi vill vara.[8] Det finns inga riktiga standardmallar för GAP analys utan många företag utformar sina egna mallar. Oracles mall för GAP analys tillhör OUM (Oracles Unified Method) och används vid implementerings projekt. Vid mappning av krav är det vanligt att man använder sig utav samma projektgrupp som vid framtagning utav processer och krav. GAP analysen är en uppsättning av aktiviteter som oftast behandlas i ett försäljningsstadium av ett projekt och fortsätter i den inledande fasen. Resultatet av ett genomförande resulterar i följande: En bestämmelse av hur systemfunktioner kan användas för att uppfylla de framtagna kraven. En beskrivning av "lösningar" som kan användas för att de gap som identifierats. Identifiering av eventuella anpassningar som behövs för att kunna tillfredsställa kraven

14 Lösningar till gap kan vara allt från enkla modifieringar till att man hittar alternativa vägar. Att tänka på vid framtagning av lösningar för gap är: De alternativa lösningarna ska visas för verksamhetens önskade tillstånd snarare än det nuvarande behovet. Föredra alltid att hitta alternativa vägar innan föreslå ett anpassat tillägg. När flera lösningar identifierats för ett gap bör man presentera den lösning som stödjer verksamhetens mål snarare än en enskild avdelning.[9] En GAP analys kan illustreras i ett spindeldiagram som enkelt visar skillnaden mellan det önskvärda läget och det faktiska nuläget. [10]

15 3. METOD Följande kapitel redogör för den utvecklingsmetod som har använts samt hur vi har gått tillväga under arbetets gång. 3.1 UTVECKLINGSMETOD Vi visste att en välbeprövad metod skulle underlätta vårt arbete med att ta fram ett komplett och välarbetat kravdokument. Genom de litteraturstudier som vi gjorde visade sig olika författare hantera snarlika metoder men med olika benämningar. Baserat på egna erfarenheter valde vi att följa en utvecklingsmetod som Ellen Gottesdiener presenterar i sin bok The software Requirements [11]. Nedan (Se Figur 1) illustreras metodens olika faser för kravframtagning, dessa är Elicitering, Analys, Specifikation, Validering & Management. Figur 1 Utvecklingsmodell tagen från Ellen Gottesdiener som vi följde som utvecklingsmetod

16 3.2 Genomförande Vi har under arbetets gång följt olika kravhanteringsfaser, som alla har ett antal aktiviteter med syftet att vara till hjälp vid framtagningen av ett komplett kravdokument ELICITERING Vi inledde arbetet med eliciteringsfasen som har målet att identifiera alla möjliga källor som kan komma att ställa krav på samt påverkas av det nya tidrapporteringssystemet. Detta var relativt enkelt då Navigate är ett litet företag med ca 20 anställda. [12] Datainsamling Under datainsamlingen togs ett beslutade att använda en kombination av ett par väl utvalda tekniker, för att på bästa möjliga sätt få ut de behov och krav på systemet som de olika intressenterna har. Vi valde dels att använda oss av intervjuer [13], då vi anser att det är ett bra sätt för oss att få en god översikt över verksamheten, samt att få ut önskvärda krav på det nya systemet. Det vi såg som en fördel med denna teknik är den flexibilitet som erbjuds, då vi har möjlighet att utforma den allt eftersom intervjun fortgår. Vi pratade med Navigates administratör, ledningsgrupp och konsulter. Då Navigate är ett konsultföretag fick vi ta hänsyn till att konsulterna inte alltid var tillgängliga och vi fick då använda oss av telefonintervjuer och mail. Vi hade även gruppmöten tillsammans med konsulter och ledningsgrupp där vi tillsammans kunde arbeta fram krav och modeller. Vi använde oss av interna dokument och manualer som hjälpte oss att identifiera processer samt icke- och funktionella krav. Vi använde även olika manualer och data sheets kring E-business Suite och OTL som hjälpte oss vid mappning utav krav. Identifiera källor Vi påbörjade vår utredning av verksamheten med ett möte med uppdragsgivare och handledare på Navigate. Utifrån den verksamhetsinformation som samlats in kan man sedan enkelt modellera upp företaget i en organisationskarta (Se figur 2). Att få en klar bild över verksamheten underlättar hela kravhanteringsarbetet

17 Styrelse Ledningsgrupp Underkonsult Admin Figur 2 Organisationskarta illustrerar verksamhetens olika enheter i en karta. För att kunna avgöra vilka av de olika intressenterna som kommer att påverkas av det nya systemet bör man enligt Gottesdiener göra en intressentkategorisering (Se Tabell 1). [14] Genom att kategorisera de olika intressenterna fås en bra bild över de som kommer att ställa krav på systemet. Utifrån detta har vi även kartlagt de aktörer som interagerar med systemet samt de som har relevant kunskap gällande krav. Vi strukturerade vår intressentkategorisering enligt följande: Tabell 1. Intressentkategorisering [15] Kunder Användare Övriga Sponsor Produkt- Mästare Direkta Indirekta Rådgivare Leverantörer Ledningsgrupp Ledningsgrupp er Admin Ledningsgrupp Kunder Ledningsgrupp Projektledar e Databasadministratö r Utvecklare

18 Kunder Kunder är de som ansvarar för godkännande av slutprodukten och är också de som betalar för den. Kunder består av följande subklasser: Sponsorer Är de som bemyndigar och betalar för projektet. Produktmästare Produktmästare är de som ansvarar för att slutprodukten tillgodoser de behov som finns från de olika intressenterna. Användare Användaren är de som på något sätt kommer i kontakt med systemet. Det finns två kategorier av användare, direkta och indirekta. Direkta Direkta användare är de som på något sätt ska ge eller vill ha ut information från systemet dvs. de som direkt integrerar med systemet. Indirekta Indirekta användare integrerar inte direkt med systemet utan kommer i kontakt med något som genereras av systemet som t.ex. fakturor och databaser. Övriga Under kategorin övriga benämns ofta de kunder som har något intresse för systemet eller besitter kunskap om det. Man delar in övriga i subklasserna rådgivare och leverantörer. Rådgivare Rådgivare är de som innehåller relevant kunskap om produkten. Rådgivaren besitter oftast kunskaper om aktuella verksamhetsregler som måste tas till hänsyn vid en eventuell implementering. Leverantörer Leverantörer i denna aspekt är de som utifrån kraven levererar slutprodukten. [14] Nu när vi hade klart vilka intressenter som skulle beröras av ett nytt tidrapporteringssystem var det även viktigt att ta reda på vilken slags relation de skulle ha till ett implementeringsprojekt. Nästa aktivitet blev därför att skapa en profil över vad som karaktäriserar de olika intressenterna (Se Tabell 2). [16] Eftersom Navigate själva tillhandahåller konsulter som utvecklare och databasadministratörer ingår dessa inom kategorin konsult. Detta underlättar processen med att ta ut de intressenter som

19 är viktigast för utvecklingen av kravdokumenten samt att kunna se när och till vad vi skulle kunna använda oss av de olika intressenterna. Vi beslutade att administratör, konsult och ledningsgrupp var de primära intressenterna. De fick under möten och intervjuer förklara vad de hade för intresse med att anskaffa ett nytt tidrapporteringssystem. Det var även viktigt för oss att få en uppfattning om det var något särskilt som de hoppades på att systemet skulle leverera. Här fick vi en första indikation på de krav och behov som de olika intressenterna hade samt vilka förväntningar de hade på det nya systemet. Vi strukturerade vår intressentprofil enligt följande: Tabell 2. Intressentprofil [17] Intressen t Roll Ansvarsområde Intresse Framgångskriterier Orosfaktorer Ledningsgrupp Sponsor Produktmästare Indirekt Rådgivare Betala för projektet. Spara pengar. Bättre kontroll. Effektivisera och förenkla processer för de anställda. Nöjda konsulter. Minimera klagomål från kunder. Rapporter på hur företaget går. Dyra licenser. Lång implementationstid. Dyr drift. Direkt Leverantör Tidrapportera i systemet. Effektivare sätt att tidrapportera. Minimera försenade tidrapporter. Är beroende av att systemet är tillgängligt. Bättre kontroll vid tidrapportering. Minimera fel vid löneutbetalning. Förtroende hos kund. Får ej bli ett mer komplicerat sätt att tidrapportera på. Admin Direkt Kontrollera tidrapporter. Skapa fakturor. Slippa dubbelarbete. Effektivare arbetssätt. Minimera fakturafel. Minimera tidrapportsfel. Är bekväm vid nuvarande arbetssätt och mindre van vid datoranvändning. Skapa lönespecifikationer. Minimera tid för faktura och tidrapportshanter ing. Tillförlitelse till systemet

20 Roll: Den roll som intressenten tillhör (Direkt användare, Sponsor etc.) Ansvar: Den övergripande roll intressenten har när det gäller projektet. Intresse: Behovet, önskan och förväntningarna för produkten. Framgångskriterier: på den förmågan systemet måste ha för att kunna anses som framgångsrikt. Orosfaktorer: De begränsningar som kan försvåra projektet eller hämma intressenternas acceptans av systemet [16] Kravdokument Vi skapade även ett första utkast av ett kravdokument som vi sedan har arbetat iterativt med under hela arbetets gång. Kravdokumentet, likt alla andra dokument som har genererats under arbetet, har varit öppna för kunden och möjliggjort detta arbetssätt

21 3.2.2 ANALYS Syftet med analysfasen var att ta fram olika kravmodeller för att stödja utvecklingen av de textuella beskrivningarna av kraven. De olika modellerna visualiserar kraven och har en viktig roll då de bildar en brygga mellan tekniska och affärsinriktade personer på företaget. Att använda både textuella beskrivningar och visualisering av kraven ger även en bredare förståelse för samtliga parter. [18] Modellera verksamheten För att lättare förstå hur systemet skulle stödja verksamhetsprocesser började vi med att modellera upp verksamheten. Först skapade vi en relationskarta för att illustrera den information som utbyts mellan olika aktörer, kunder och externa enheter, både indata och utdata (Se Figur 3). Relationskartan hjälpte oss att se sammanhanget mellan de olika aktörerna samt identifiera eventuella processförbättringar. Relationskartan visar de direkta systemaktörerna och informationsflödet emellan dem. Dessa aktörer är de som huvudsakligen kommer att bli berörda vid en eventuell implementering av ett nytt tidsrapporteringssystem. [19] Ändringshantering Ledningsgrupp Ändringshantering Tidrapport Lönespecifikation Ändringshantering Historik Faktura underlag Godkänd fakturaunderlag Ändringshantering Admin Faktura Tidrapport Ändringshantering Underkonsult Sänd faktura Fakturabetalning Kund Figur 3. Relationskarta visar in och utdata för aktörer, kunder och externa enheter i tidrapporteringsprocessen. Källa: [20]

22 Med hjälp av relationskartan och dess flöden kunde vi lättare modellera upp de processer som ansågs relevanta för arbetet. [21] Vi började med att kartlägga hur företaget tidrapporterar idag, vilket visade sig ske till största del manuellt. Processerna arbetades fram iterativt i samarbete med kunden där de olika intressenterna har fått förklara vad de har för arbetsuppgifter gällande tidrapportering. Det finns en skillnad hur processen såg ut beroende på om det var en konsult eller underkonsult som tidrapporterade. När underkonsulter tidrapporterar blir Navigate fakturerade, administratören tar emot en faktura och tidsunderlag, medan en vanlig konsult skickar in en tidrapport samt ett fakturaunderlag. Det fakturaunderlag som konsulten skickar in ska sedan resultera i en faktura som, efter ett godkännande av ledningsgruppen, går ut till kund. När as is processerna var godkända av kunden började vi med att kartlägga det önskade läget. I så stor mån som möjligt vill man att ledningsgruppen utesluts ur processen. Administratören får ett stort ansvar gällande ändringshantering. Här kunde vi även ta hjälp av den intressentprofil som vi tidigare framställt. De processer som har identifierats och modellerats med hjälp av BPMN notation redovisas i bilaga 1. För att vi skulle få en bra kontroll över processerna gjorde vi även mer detaljerade processbeskrivningar som finns i bilaga 2. Den processkarta som har varit särskilt viktig för vårt resultat är processen P_04, där vi har fokuserat på hur Navigate vill att tidrapporteringen för konsulten ska gå till i systemet. Processen P_04 är avsiktligen modellerad på en lägre detaljnivå än övriga processer. Med hjälp av denna process kunde vi identifiera ytterligare krav på systemet. Definiera projektets omfattning Som vi kan se i de framtagna processkartorna (se bilaga 1) finns det även aktiviteter för fakturering av kund. För att vi skulle undvika att ådra oss för utbredda krav var det viktigt för oss att komma överens med kunden om projektets omfattning. Ett hjälpmedel för detta är att modellera upp hur flödet skulle se ut med EBS implementerat i ett kontextdiagram (Se Figur 4 & 5). Ett kontextdiagram illustrerar systemet i den tänkta miljön, även de externa enheter som på något sätt ger eller tar emot information eller material från systemet. Det verifierar de direkta och indirekta användarna som har identifierats i intressentkategoriseringen. [22] Kontextdiagrammet hjälpte oss att enkelt se vad systemet behöver ta emot för indata och tillhandahålla för utdata. Detta i sin tur resulterade i att vi, tillsammans med kunden, kunde identifiera ytterligare krav. Som ett exempel kunde vi minska belastning på ledningsgruppen genom en smidigare ändringshantering

23 Vi valde att modellera ur två olika perspektiv konsulten respektive underkonsulten för att få en tydligare bild. Hämta status Registrera timmar Hämta fakturaunderlag Ledningsgrupp Ta emot felrapport EBS Godkänn faktura Aktivera rapport Ändringshantering Skapa faktura underlag Godkänd tidrapport Hämta tidrapport Admin Figur 4. Kontextdiagram I, illustrerar systemet i den tänkta miljön som på något sätt ger eller tar emot information eller material från systemet. Källa: [23]

24 Underkonsult Faktura Ta emot tidsunderlag Godkänn tidsunderlag Ledningsgrupp Tidsunderlag Fakturabetalning Felrapport EBS Ta emot felrapport Godkänn faktura Ändringshantering Hämta underlag Admin Figur 5. Kontextdiagram II, samma som figur 4 fast för underkonsult i fokus. Källa: [23] För att kunna bilda oss en uppfattning om hur produktmiljön som EBS skulle implementeras i såg ut räckte det inte med ett kontextdiagram. Vi valde att gå in på en mer detaljerad nivå för att kunna se hur de olika modulerna, som Navigate har valt att implementera, är integrerade med varandra (Se Figur 6). Det hade inte varit möjligt att fortsätta vårt arbete utan att ha en förståelse över vad Navigates visioner med det nya systemet var. Det vill säga hur det var tänkt att systemet skulle interagera moduler emellan samt med de olika aktörerna

25 OTL AP PA AR GL Figur 6. Integrationskartan visar de moduler som Navigate sedan innan avsett att implementera. Förklaring: Figur över hur de moduler som Navigate har tänkt implementera är integrerade med varandra. Verksamhetsregler I utformningen av krav var det viktigt att också ta hänsyn till verksamhetsregler. Verksamhetsreglerna sätter restriktioner på krav samt identifierar nya. Under möten tillsammans med ledningsgruppen har vi tillsammans kontrollerat kraven så att de följer de regler som råder. [24]

26 Skapa detaljerad modell över användarkraven För att få en mer detaljerad förståelse över hur aktörerna önskar utföra sina arbetsuppgifter i systemet har vi utvecklat ett användningsfallsdokument (se bilaga 3). Övergripande syfte med detta var att underlätta vårt arbete med att utvinna funktionella krav samt fungera som ett stöd för utvecklingen av GAP analysen. Det är även enligt Gottesdiener användbart för verifiering av de framställda kraven då användningsfall kan anses lättförståeliga till skillnad mot de textuella kravbeskrivningarna, i synnerhet när verifiering har förekommit över mailkontakt. [25] Vi har arbetat fram användningsfallsbeskrivningarna utifrån krav, processer och kundernas önskemål om hur tidrapporteringen ska gå till. Varje användningsfall har en koppling till ett krav. Nedan är ett exempel på hur vi har valt att strukturera användningsfallen. Se Tabell 3). För att få mer passande användningsfall valde att göra en några modifieringar av Gottesdieners mall. Här illustreras hur aktören interagerar med systemet

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Prototypframställning för tidrapportering i

Prototypframställning för tidrapportering i Prototype development of a Working Time Reporting Solution in Nikki Chau Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Kandidat Degree Project in Engineering and Management, First Level Stockholm,

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke sare.se (källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering SARE 7 november 2012 Agenda Hur uppstod behovet av ny lagstiftning Vad är behovet och vilka påverkas Vår

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

- Ett heltäckande projektverktyg

- Ett heltäckande projektverktyg Retendo Enterprise - Ett heltäckande projektverktyg Statistik Portföljanalys Planering Statistik Tidredovisning & prissättning Förslagshantering Uppföljning Beläggning Förslagshantering Resurshantering

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN

FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE Irland NR.004 ÖVERSIKT Schaffner Gruppen är ledande i världen när det gäller tillhandahållande av komponenter, testutrustning och konsulttjänster för elektromagnetisk

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström.

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Författare Per Johansson, Henrik Wallinder Generellt Helhetsintrycket från genomläsning av uppsatsen

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

SESAM. Agila metoder

SESAM. Agila metoder SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Agila metoder en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem? 11 november 2010 Armémuseum, Stockholm

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Johan Björlin johan.bjorlin@gmail.com Inledning (1/3) Bakgrund: Försvarsmaktens Telenät ochmarkteleförband, FMTM behövde ersätta en gammal applikation

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer