Prototypframställning för tidrapportering i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prototypframställning för tidrapportering i"

Transkript

1 Prototype development of a Working Time Reporting Solution in Nikki Chau Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Kandidat Degree Project in Engineering and Management, First Level Stockholm, Sweden 2012 Kurs IK120X, 15hp TRITA-ICT-EX-2012:154

2 Sammanfattning SAMMANFATTNING Detta examensarbete har genomförts på företaget Navigate Consulting Business Solutions AB, ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom affärssystem, såsom val av affärssystemslösning, implementering och förvaltning. Företaget vill utöka sitt framtida affärssystem,, genom att lägga till tidrapporteringsmodulen Oracle Time and Labor. För att ta reda på om tidsrapporteringsmodulen möter verksamhetens krav och förväntningar är det nödvändigt att företaget får en uppfattning hur systemet möjligtvis kan lämpa sig, innan de bestämmer sig för att implementera. Med detta som bakgrund och utgångspunkt syftar detta examensarbete till att visualisera den tidrapporteringsprocess och de krav som Navigate har för, genom användning av prototyp. En inkrementell och iterativ arbetsmetod har tillämpats vid utveckling av denna prototyp. Resultatet av detta examensarbete är en interaktiv prototyp över företagets tidrapporteringsprocess. Stora delar av deras krav har visualiserats, och det har totalt producerats femton skärmbilder för att utveckla prototypen. Dessa har kopplats samman och tillförts med interaktivitet genom prototypverktyget Justinmind Prototyper. Trots att det har inneburit en tidskrävande process för utveckling av prototypen har man funnit potentiella fördelar. Jämfört med stillbilder (traditionella skärmbilder), fångar en interaktiv prototyp fler aspekter av systemet som kan förmedlas till användaren. Detta skulle möjligtvis kunna vara ett effektivt säljverktyg för Navigate vid försäljning av exempelvis. För att utvecklingstiden ska kunna minskas bör därför Navigate bygga upp ett eget ramverk. I

3 Abstract ABSTRACT This bachelor thesis has been carried out at Navigate Consulting Business Solutions AB, a consulting firm that provides enterprise resource planning (ERP) services, such as choice of ERP system solutions, implementation and management. The company is currently looking to expand their future ERP system,, by supplementing the time reporting module Oracle Time and Labor. To find out if the system meets the business s requirements and expectations, it is necessary for the company to get an idea of how well the system may be suited before they decide to implement it. With this basis, the aim of this bachelor thesis is to visualize the time reporting process and the requirements Navigate has for Oracle E-Business Suite R12, by using a prototype. An incremental and iterative method has been applied for the development of this prototype. The result of this bachelor thesis is an interactive prototype of the company's time reporting process. Several of their requirements have been visualized, and a total of fifteen screenshots have been produced for the development of the prototype. The screenshots have been connected together and supplied with interactivity through a prototyping tool called Justinmind Prototypes. The development of the prototype has been a time consuming process, yet despite this, potential benefits have been discovered. Compared to stills (traditional screenshot), an interactive prototype captures several aspects of the system which can be conveyed to the user. This could possibly serve as an effective sales tool for Navigate in the sale of e.g. Oracle E-Business Suite R12. To reduce the development time is recommended that the company builds up its own framework. II

4 Förord FÖRORD Detta examensarbete om 15 hp är ett avslutande moment inom kandidatprogrammet Affärssystem vid Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet har utförts i samarbete med Navigate Consulting Business Solutions AB under våren Ett stort tack ska främst riktas mot Mats Eriksson och Peter Johansson från Navigate. Deras stöd och engagemang har varit ovärderlig under arbetets gång. Ett särskilt tack ska riktas till Helene Wenster som bidragit med värdefulla kunskaper och tips. Jag vill också tacka min examinator Anders Sjögren som gett konstruktiv kritik och vägledning. Slutligen vill jag tacka Ida Johansson och Maria Örnjäger som genomförde deras examensarbete parallellt med mig. Det har varit en intressant resa med många nya lärdomar och intryck. Tack alla! III

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... I ABSTRACT... II FÖRORD... III FIGURFÖRTECKNING... V TABELLFÖRTECKNING... V 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR TEORETISK REFERENSRAM PROTOTYP Definition Syfte Prototyper av olika karaktärer Prototyper av olika fokus Prototyper av olika aspekter För- & nackdelar med prototyper PROTOTYPUTVECKLINGSM ETODER Evolutionär Throw-away JUSTINMIND PROTOTYPER METOD/MODELL PROCESSMODELL FÖR PROTOTYPUTVECKLING UTVECKLINGSMODELL UTVECKLINGSMETOD RESULTAT ANALYS & DISKUSSION ÖVRIGT KÄLLFÖRTECKNING BILAGA A: TIDRAPPORTERING I ORACLE E-BUSINESS SUITE R BILAGA B: KRAVSPECIF IKATION BILAGA C: SKÄRMBILDSÖVERSIKT BILAGA D: SKÄRMBILDER IV

6 Figurförteckning & Tabellförteckning FIGURFÖRTECKNING Figur 2.1 Hur prototyper kan skäras på olika sätt... 5 Figur 2.2 Fyra dimensioner i modellen Figur 2.3 Prototyputvecklingsmetoder... 8 Figur 3.1 Processmodell för prototyputveckling Figur 3.2 Evolutionär utvecklingsmodell Figur 3.3 Inkrementell och iterativ utvecklingsprocess Figur 4.1 Vad prototypen avser att testa Figur 4.2 Scenariot för den centrala tidregisteringsprocessen i prototypen Figur 4.3 Variabelanvändning i prototypen Figur 4.4 Scenariot vid granskning av inlämnad tidrapport Figur 5.1 Tidrapporteringsflödet i Oracle EBS R Figur 5.2 Processflöde för att skapa tidrapport i Oracle EBS R TABELLFÖRTECKNING Tabell 5.1 Kravspecifikation V

7 Inledning 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND Att implementera ett affärssystem kräver mycket kapital i form av tid, pengar och kunskap. Vid utbyte av affärssystem påverkas hela verksamheten i ett företag, det är inte bara ett teknikskifte som berör vissa processer i arbetsflödet. Det är därför viktigt att säkerhetsställa att affärssystemet tillgodoser och stödjer alla affärsprocesser i företaget [1]. Innan man implementerar ett affärssystem kan man därför använda sig av en prototyp för att undersöka om det är möjligt eller lönsamt. Vad som menas med prototyp kommer att vidareutvecklas senare i denna rapport. Detta examensarbete har genomförts på företaget Navigate Consulting Business Solutions AB (Navigate) under våren Företaget är ett konsultbolag bestående av 17 anställda med en omsättning på cirka 23 miljoner kronor. De bedriver sin verksamhet inom området affärssystem och erbjuder tjänster som val av affärssystemslösning, implementering och förvaltning. De arbetar främst med produkter från Oracle och har därför också sin expertis inom det område. Navigate affärsidé är marknadens bästa kompentens för hantering av affärssystem och deras målsättning är bäst på att driva och genomföra affärssystemsprojekt [1]. Navigate har tidigare beslutat att implementera Oracle E-Business Suite R12 (Oracle EBS R12) som deras affärssystem. Moduler som kommer att användas är huvudbok, leverantörreskontra, kundreskontra, projekt, inköp och CRM. Navigate vill dessutom implementera en ytterligare modul i affärssystemet, tidrapporteringsmodulen Oracle Time and Labor (OTL). En förstudie har därför påbörjats för undersökning av systemets lämplighet. Förstudieprojektet med benämning Förstudie för implementering av tidrapporteringsmodulen OTL (FIMO) har bedrivits parallellt med detta examensarbete. Förstudieprojektet utfördes som ett examensarbete av studenter från Kungliga Tekniska högskolan. Informationsutbyte och samarbete har skett mellan dessa projekt för att kunna genomföra utvecklandet av prototypen. 1

8 Inledning 1.2 PROBLEMFORMULERING Som ett led i undersökning av OTLs lämplighet för Navigate är det nödvändigt att validera systemet mot företagets tidrapporteringsprocess och krav. Företaget behöver få en uppfattning på hur systemet möter verksamhetens krav och förväntning innan de bestämmer att implementera. 1.3 SYFTE Syftet med arbetet är att visualisera den tidrapporteringsprocess och de krav som Navigate har för Oracle EBS R12, genom användning av prototyp. 1.4 MÅL Målet med arbetet är att producera en interaktiv prototyp över Navigates tidrapporteringsprocess i Oracle EBS R12, med hjälp av prototypverktyget Justinmind Prototyper. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Andra affärsprocesser inom Navigate, utöver tidrapportering, kommer inte att behandlas. Således kommer heller inte andra prototypverktyg användas under utveckling av prototypen än det som nämns tidigare, se avsnitt Mål. Denna avgränsning har gjorts på rekommendation av examinatorn. Bristen på tid att undersöka andra alternativa prototypverktyg har också varit en avgörande beslutsfaktor. 2

9 Teoretisk Referensram 2 TEORETISK REFERENSRAM 2.1 PROTOTYP Definition Ordet prototyp är väldigt tvetydig och kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken källa man refererar till. Nationalencyklopedins (NE) definition för ordet prototyp är följande: originalmodell, som följande former baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men inte i tillverkningsmetod. [2]. En annan definition av ordet prototyp får vi av Sommerville I [3]. Han ser prototyp som en första version av ett system. Den har som uppgift att demonstrera idéer, testa designförslag, undersöka problem och möjliga lösningar. Houde S och Hill C [4] tolkar ordet prototyp i likande bemärkelse. De definierar prototyp som en representation av en idé, oavsett medium. Enligt författarna utvecklar man en prototyp för att få svar på designfrågor, där design omfattar både formgivning och konstruktion. Göransson B och Gulliksen J [5] betraktar prototyp som ett fungerande system men som inte är helt färdigutvecklat Syfte En prototyp kan användas för olika typer av syften. Användningsområden kan bland annat vara: Kommunikation Demonstration av en idé Kravhantering Undersöka designproblem Utvärdera och testa lösningsförslag Modellskelett Utbildning och marknadsföring 3

10 Teoretisk Referensram Prototyper kan användas som ett verktyg för kommunikation mellan systemutvecklare och kund. Parterna får en gemensam grund att utgå ifrån och får förståelse på vad som egentligen ska utvecklas/levereras. En idé blir mycket mer konkret genom att demonstrera det med hjälp av en prototyp och kan därför användas i marknadsföringssyfte [6]. En annan anledning är att prototyper kan vara ett medel under kravhanteringsprocessen. Visualiserar krav men också ett sätt att samla och validera systemkrav [3]. Med en prototyp kan man simulera delar i ett system för att testa lösningsförslag eller kartlägga användarbarhetsproblem. I vissa fall kan prototypen användas som ett underlag till utveckling av ett system. Prototypen agerar som ett modellskelett som man successivt bygger ut till ett fungerande system [6]. För att utbilda användare i ett system kan man använda prototyp i utbildningssyfte. Det ger användarna en möjlighet att öva sig innan det riktiga systemet levereras Prototyper av olika karaktärer Ett sätt att dela in prototyper på är graden av detaljnivå. Det kan förklaras med hur verklighetstroget prototypen är mot slutprodukten. Till exempel kan skillnaden på graden av detaljnivå vara utseendemässiga men också datamässigt, interaktionsmässigt (animering, system respons m.m.) och funktionsmässigt Low fidelity En low fidelity prototyp ligger på en högre abstraktnivå och skiljer sig långt från den slutgiltiga produkten [6]. Dessa brukar framställas med hjälp av simpla verktyg som exempelvis papper och penna, post it-lappar och PowerPoint. Man brukar använda low fidelity prototyper för att generera fram krav och testa innehåll/logik i processflödet [6] High fidelity En high fidelity prototyp har en lägre abstraktnivå än low fidelity dvs. den har en högre grad av detaljnivå. Dessa prototyper brukar oftast vara interaktiva och datorbaserade eftersom de försöker efterlikna den slutgiltiga produkten så mycket som möjligt. High fidelity prototyper används med fördel för att testa gränssnittet och integrationen mellan 4

11 Teoretisk Referensram användaren och systemet [6]. Lämpar sig ofta som marknadsföringsverktyg tack vare att prototypen ser färdigutvecklat ut Prototyper av olika fokus Prototyper kan skäras på olika sätt beroende på vilket syfte de har [5], se Figur 2.1. Det kan finnas flera eller färre lager än vad som presenteras i figuren och det behöver inte nödvändigtvis vara användargränssnittet som är det översta lagret. Modellen är en förenkling av verkligheten för att få en lättare förståelse för konceptet. Vertikal Horisontell Scenario Användargränssnitt Användargränssnitt Användargränssnitt Logik Logik Logik Data Data Data Figur 2.1 Hur prototyper kan skäras på olika sätt. [5] Vertikal Prototyper som skär vertikalt, skär på djupet där alla lager inkluderas. Det menas med prototypen utvecklas som en del av systemet fullt ut. All funktionalitet inom den delen av systemet finns representerad i en vertikal prototyp [5][7] Horisontell Horisontella prototyper skär endast genom ett enda lager. Till exempel kan en horisontell prototyp utvecklas för hela användargränssnittet. Men det ligger ingen funktionalitet bakom [5]. 5

12 Teoretisk Referensram Scenario Scenario prototyper är ett enklare variant av vertikal prototyp, men som inte inkluderar alla lager. Den är baserad på att göra en vis typ av arbetsuppgift eller aktivitet [5] Prototyper av olika aspekter Enligt Houde S och Hill C [4] fokuserar man alldeles för mycket på prototypens egenskaper, vilket språk och verktyg som används för framställning. Denna fixering kan ge en förutfattad mening på prototypens egentliga syfte. Därför har Houde S och Hill C introducerat en annan typ av synsätt, där fokuseringen ligger i vad prototypen syftar att testa. De nämner tre dimensioner: Role (funktionalitet), Look and feel (utseende och känsla) och Implementation, se Figur 2.2. Varje dimension representerar en viktig aspekt som prototypen kan användas för att undersöka. Funktionalitet Implementation Utseende och känsla känsa Figur 2.2 Fyra dimensioner i modellen. Triangeln är ritat medvetet skev för att poängtera att ingen dimension i sig är viktigare än någon annan. [4] Funktionalitet Denna dimension handlar om vilken roll som systemet ska spela hos användaren, dvs. vilka funktioner som systemet ska ha. En funktionalitetsprototyp beskriver funktioner som en användare ska ha nytta av [4]. Ett exempel kan vara en skiss över de aktiviteter som en webbsida tillhandahåller, exempelvis kundvagn, beräkning av frakt m.m. 6

13 Teoretisk Referensram Utseende och känsla Prototyp inom denna dimension har i avsikt att utvärdera upplevelsen som användaren får vid användning. Exempelvis kan en pizzakartong agera som en look and feel prototyp för att underöka vilken form en bärbar dator ska ha [4] Implementation Implementationsprototyper används för att undersöka tekniska aspekter. Det handlar om tekniska lösningar för att få saker och ting att fungera. Programkod kan vara ett exempel på en implementationsprototyp För- & nackdelar med prototyper Enligt Tozer J [8] tillgodoses 80% av verksamhetens operationella behov genom att bara utnyttja 20% av systemet. Med andra ord, räcker det att bygga in 20% av kraven i prototypen för att uppnå verksamhetens huvudsakliga behov. Därför kan användning av prototyp vara ett effektivt sätt att utforska och testa nya lösningar, funktionaliteter och krav, speciellt innan man implementerar och utvecklar ett nytt system. Dessutom är det ett bra verktyg för att hitta svagheter och testa prestanda, användargränssnitt etc. [5]. Utvecklingskostnaderna kan även minskas eftersom eventuella problem och hinder redan fått en lösning tidigt i processen. Det är ett vedertaget faktum att utvecklingskostnaden ökar ju senare i processen man gör förändringar och löser problem. Men framförallt är prototyp ett kommunikationsverktyg mellan utvecklare och användare [8][9]. Olsson S, Denizhan F och Lantz A. [6] menar att prototyp kan hjälpa en att skapa en gemensam grund för ett projekt. Det är en viktig faktor för att få en förståelse vad målet egentligen är. Prototyp kan öka samspelet och förståelse mellan dem inblandade aktörerna, som exempelvis projektledare, styrelsemedlemar, investerare och andra externa intressenter. Risker eller nackdelar som finns med prototyper är att användarna kan få för höga förväntningar [9], som slutprodukten inte kan leverera. En prototyp som utvecklas på väldigt kort tid skapar förväntning om att det kommer ta lika lång tid att utveckla eller implementera det riktiga systemet [8]. Speciellt gäller det för high fidelity prototyper. Kunden ser i själva verket bara ett skal och kanske inte förstår att det egentligen inte 7

14 Teoretisk Referensram finns någon data eller logik bakom fasaden. Funktionaliteten i en prototyp kan vara fejkad, ett simulerat beteende i systemet som ännu inte är implementerad eller utvecklad. I slutändan handlar det om en missuppfattning om hur mycket arbete som återstår till det slutgiltiga systemet. Ett sätt att motverka detta är att man har en tydlig kommunikation mot kunden [8], att denne vet innebörden med prototypen och omfattningen av det fortsatta arbetet. En annan risk är att den prototypen som står som utgångpunkt vid utvecklande av det riktiga systemet inte stämmer överens med varandra. Vilket gör att kunden inte får den produkten som denne har förväntat sig. 2.2 PROTOTYPUTVECKLINGSMETODER Det finns två huvudkategorier inom metoder för prototyputveckling, evolutionär och throw-away. Den distinkta skillnaden mellan dessa metoder är vad det genererar för resultat, se I Figur 2.3. En annan viktig skillnad är även hur metoderna hanterar kvalitet i prototypen [3]. Evolutionär utveckling Slutgiltigt system Kravspecifikation Throw-away utveckling Prototyp + System specifikation Figur 2.3 Prototyputvecklingsmetoder. [3] Evolutionär Målet med att använda evolutionär prototyputvecklingsmetod är enligt Sommerville I [3] att leverera ett slutgiltigt system till kunden och finna nya krav. Det gör att man börjar med att bygga prototypen efter användarnas krav som har högst prioritet. Göransson B och Gulliksen J [5] utrycker det att man utvecklar en kompromiss mellan det riktiga systemet och prototypen. Det kan förklaras med att prototypen utvecklas successivt till det bildar det riktiga systemet. Därför är det viktigt att välja rätt verktyg från start. Och kvaliteten måste 8

15 Teoretisk Referensram vara på en lämplig nivå från början eftersom allt man gör i prototypen kommer in i det slutgiltiga systemet. En nackdel med den evolutionära metoden för prototyputveckling är att man har en tendens att fixa brister än att försöka hitta andra lösningar eller alternativ. Man vågar inte riktigt kasta det man har och börja om på nytt. Vilket kan medföra att man mister en mer lämplig lösning [3] Throw-away Målet med att använda throw-away prototyputvecklingsmetod är att validera krav eller ta fram nya krav. Därför bör man börja med att utveckla prototypen efter de krav som man har minst koll på [3]. Eftersom prototypen inte kommer att återanvändas i det slutgiltiga systemet, bör man välja en teknik som är relativt billig i utvecklingskostnad [5]. Kvaliteten på prototypen behöver inte har lika hög standard jämfört med den evolutionära metoden, eftersom den ändå ska kastas. Som man ser i Figur 2.3 resulterar denna metod till en kravspecifikation för systemet. Prototypens roll i det här fallet är att agera som en modell för det slutgiltiga systemet [9]. Metoden är lämplig vid exempelvis testning av designlösningar eller utvärdering av andra aspekter som man vill ha svar på. Nackdelen med denna metod är att det finns risk att det slutgiltiga systemet inte överensstämmer med prototypen. 2.3 JUSTINMIND PROTOTYPER Justinmind Prototyper är ett programverktyg för att skapa prototyper, interaktiva mockups och wireframes. Mockups kan beskrivas som en generell modell över hur en eventuell webbplats eller programvara ska se ut. Wireframes är däremot en generell modell över funktionalitet och beteende. Tillsammans utgör de en generell benämning av ordet prototyp. Programmet erbjuder bland annat följande: Simulering av pekskärmsgester Lägg till gester som svepa, tryckoch-håll, nypa, roteringsgester etc. Interaktivitet och data simulering Lägg till interaktivitet som visa och dölj innehåll, navigering med villkor, inmatingefält etc. 9

16 Teoretisk Referensram Data simulering Lägg till data simulering i form av validering och sökning utan att behöva koda. Användarbarhetstest Delningstjänst som möjliggör användare att testa och kommentera prototypen. Exportering Prototypen kan exporteras till HTML format. All information om prototypen kan exporteras till Microsoft Word och OpenOffice. Verktyget Justinmind Prototyper finns för närvarande i två olika versioner. Ena som en 30-dagars testversion med stöd för all funktionalitet. Den andra är en gratisversion med begränsad funktionalitet. 10

17 Metod & Modell 3 METOD & MODELL 3.1 PROCESSMODELL FÖR PROTOTYPUTVECKLING Arbetet med prototypen har baserats enligt en procesmodell för prototyputveckling, se Figur 3.1. Modellen visar fyra olika moment (rektangel med runda hörn), där varje moment leder till ett resultat. (rektangel). De streckade linjerna mellan resultaten och momenten visar deras beroendeförhållande, resultatet som har tagits fram i föregående moment används till nästkommande moment. Aktiviteten inlärning av prototypverktyg har lagts till i den ursprungliga modellen, för att belysa tiden som behövdes för lära sig att använda verktyget. Men också den tiden för att undersöka verktygets möjligheter och begränsningar. Inlärning av prototypverktyg Fastställa syftet med prototyp Definiera funktionalitet i prototyp Utveckla prototyp Utvärdera prototyp Översiktlig beskrivning Prototyp Plan för prototyputveckling Utvärderingsrapport Figur 3.1 Processmodell för prototyputveckling. [3] Processen startar med att fastställa syftet med prototypen och utifrån det kunna göra en plan för prototyputveckligen. Beroende på vilket syfte prototypen har kommer utvecklingsplanen se annorlunda ut från fall till fall, eftersom olika avsikter kräver skilda typer av aktiviteter. Nästa steg är att definiera funktionaliteten på prototypen, dvs. bestämma sig vilka funktioner som ska ingå och vilka funktioner som ska lämnas utanför. Här kan man utgå ifrån kraven som kunden har på systemet för att kunna definiera funktionaliteten. Det är viktigt att de funktioner som man tar med i prototypen går i linje med prototypens syfte, för att säkerställa att man utvecklar rätt prototyp för ändamålet. Nästföljande momentet är att 11

18 Metod & Modell utveckla prototypen, under avsnittet Utvecklingsmetod beskrivs den utvecklingsmetod som har används under arbetet. Sista stegen i processen är att utvärdera prototypen. I det här fallet kommer resultatet av utvärderingen vara avsnittet Analys & Diskussion i denna rapport. 3.2 UTVECKLINGSMODELL Vid utvecklingen av prototypen kommer inte alla krav vara fastställda vid projektets start. Kraven kommer dessvärre uppdateras och tillkomma under processens gång. Därför har utvecklingsarbetet följt en modell som Sommerville J [3] benämner som evolutionär utvecklingsmodell, se Figur 3.2. Tanken är att en första version av prototypen utvecklas väldigt snabbt utifrån en översiktlig beskrivning. Prototypen kommer att förfinas genom flertals versioner innan den slutgiltiga versionen arbetas fram. Därför kommer aktiviteter som kravhantering, utveckling och validering att bedrivas parallellt. Det ger tid för återkoppling mellan både aktiviteterna och kunden. Notera dock att kravhantering inte har behandlats i denna rapport. Denna aktivitet är den del av förstudieprojektet som har bedrivits parallellt med detta projekt, se avsnitt Bakgrund för mer information. Parallella aktiviteter Kravhantering Första version Översiktlig beskrivning Utveckling Mellanliggande version Validering Slutgiltig version Figur 3.2 Evolutionär utvecklingsmodell. [3] 12

19 Metod & Modell 3.3 UTVECKLINGSMETOD Utifrån modellen som nämndes i avsnitt Utvecklingsmodell har en inkrementell och iterativ utvecklingsmetod tillämpats under utvecklingen av prototypen. Med inkrementell utveckling menas med att prototypen byggs stegvis, där man succesiv bygger på prototypen med tillägg [3]. I varje tillägg finns nya funktioner som sedan integreras med den befintliga prototypen. Definiera innehåll i prototyp Design av prototyparkitektur Specificera prototyp tillägg Bygga prototyp tillägg Validera tillägg Leverera slutgiltig prototyp Prototyp färdig? Validera prototyp Integrera tillägg Figur 3.3 Inkrementell och iterativ utvecklingsprocess. [3] Fokus har lagts på de centrala och viktigaste funktionerna. De mindre viktigare funktionerna har tillkommit senare eller inte alls beroende på om tiden har räckt till. Fördelen med denna metod är att man säkerställer att de centrala delarna kommer med från första början, vilket gör att de delarna också får mest tid för testning och bearbetning [3]. Med iterativ utveckling menas med att man upprepar samma process om och om igen för att förbättra och hitta eventuella brister eller fel. På detta sätt kan man fånga upp saker som blivit felaktiga och saker som man har missat, förhoppningsvis tidigt under utvecklingsprocessen. Nackdelen med inkrementell och iterativ utvecklingsmetod är att det kan motverka idéer till radikala förändringar, som kanske skulle leda till en bättre lösning på problemet [7]. Eftersom man alltid strävar till förbättring av det som hittills har utvecklats. Det blir därför svårt att tänka om i nya banor. Det finns också en risk att en dålig lösning bygger upp ett helt 13

20 Metod & Modell projekt, där brister lappas ihop på vägen. Det kan resultera till en slutprodukt med alldeles för många kompromisser. Figur 3.3 är ett exempel på hur man kan arbeta efter ett inkrementell och iterativ utvecklingsprocess. Notera att vid en inkrementell arbetsmetod arbetar man också iterativt. Detta kan uttydas genom loopen som finns i högra delen av figuren. 14

21 Resultat 4 RESULTAT En interaktiv prototyp har utvecklats baserat på material från förstudieprojektet FIMO. De material som har tagits del av är kravspecifikation och den framtida tidrapporteringsprocessen hos Navigate. För dem läsare som är intresserade hänvisas till FIMOs rapport för respektive dokument. Justering av Navigates framtida tidrapporteringsprocess har gjorts. Detta för att anpassa deras flöde efter systemet. En processkarta har tagits fram, denna finner ni under Bilaga A. Prototypen som har arbetats fram skulle kunna definieras som en blandning av high fidelity och low fidelity (se avsnitt Prototyper av olika karaktärer ). Med detta menas att prototypen ser verklighetstrogen ut och uppför sig som det riktiga systemet, därav high fidelity men det finns ingen riktig fungerande teknik bakom funktionaliteterna, därav low fidelity. Den är också scenariobaserad (se avsnitt Prototyper av olika fokus ) eftersom prototypen endast skär i användargränssnittslager och logiklager. Dessutom är inte all funktionalitetet inom modulen OTL inkluderad. Funktionalitet Prototypen Implementation Utseende och känsla Figur 4.1 Vad prototypen avser att testa. [4] I Figur 4.1 visar vilka aspekter som prototypen syftar att testa enligt modellen från Houde S och Hill C [4] (se avsnitt Prototyper av olika aspekter ). Figuren visar att koncentrationen har varit mot dimensionerna funktionalitet samt utseende och känsla. Och att dimensionen implementation varit helt utesluten under utvecklingen. Hela prototypen kan simulera stora delar av de krav som företaget har ställt. För ytterligare information om kraven som har berörts, se kravspecifikationslista under Bilaga B. För en fullständig lista över vilka 15

22 Resultat krav som Oracle EBS R12 stödjer, hänvisas till gap analysen i FIMOs rapport. I Figur 4.2 presenteras den centrala tidrapporteringsprocessen i prototypen. Den visar hur man skapar en tidrapport och skickar det vidare för godkännande. Varje rektangel representerar en skärmbild dvs. det innehåll som visas på skärmen. Totalt har femton skärmbilder producerats för att på ett så verklighetstroget sätt kunna simulera tidrapporteringsflödet i Oracle EBS R12. Gränssnittet på alla skärmbilder är baserat på Oracle EBS R12. Visuellt finns det ingenting som är annorlunda från det riktiga systemet. Login Recent Timecards Homepage OTL meny Create Timecard Review Templates Confirmation Figur 4.2 Scenariot för den centrala tidregisteringsprocessen i prototypen. Beskrivet med skärmbilder. Skärmbilderna har producerats genom en kombination av print screen (kopiera bildskärmens innehåll) från det riktiga systemet och manipulation i bildverktyget Photoshop. Dessa har sedan länkats samman i prototypverktyget Justinmind Prototyper. Med samma verktyg skapades även andra typer av interaktivitet såsom validering, data simulation, klickbara länkar och knappar m.m. 16

23 Resultat En fullständig karta över alla skärmbilderna som har producerats finns under Bilaga C. Kartan beskriver dessutom skärmbildernas förhållande till varandra. Nedan följer beskrivning av de skärmbilder som ingår i den centrala tidrapporteringsprocessen. I Bilaga D finns alla skärmbilderna visuellt beskrivna. 1. LOGIN Processen startar med att användaren ska logga in på Oracle EBS R12. Skärmbilden består av två inmatningsfält, User Name (användarnamn) och Password (lösenord). För att logga in behöver användaren ange rätt användarnamn och lösenord. Simulering av denna funktionalitet finns genom en when-funktion när man klickar på knappen Login. Funktionen kollar att båda fälten har rätt kombination av värden. Uppfyller de kraven skickas man vidare till nästa skärmbild, annars får man ett felmeddelande. 2. HOMEPAGE Denna skärmbild är det första som presenteras för användaren efter en lyckad inloggning. Här kan det finnas flera menyer med genvägar som leder till olika funktioner i affärssystemet. Menyn anpassas till användaren beroende på vilken behörighet som denne har. I det här fallet 17

24 Resultat finns det endast en meny, NC Navigate OTL Timecards. Den är klickbar som leder till nästa skärmbild OTL Meny. 3. OTL MENY Tre klickbara länkar har skapats: Recent Timecards (Senaste tidrapporter), Create Timecard (Skapa tidrapport) och Templates (Mallar). Varje länk är kopplad till respektive skärmbild, se Figur CREATE TIMECARD (SKAPA TIDRAPPORT) I den här skärmbilden registrerar man sin tid under en viss period. Det finns inmatningsfält för respektive dag i veckan, projekt (project), aktivitet (activities) och utgiftstyp (type). För att simulera integrationen med projektmodulen kan man endast välja fördefinierade projekt, aktiviteter och utgiftstyp. Varje projekt har i sin tur ett antal aktiviteter som är kopplade till sig. Det betyder att beroende på vilket projekt man väljer, blir endast vissa aktiviteter valbara. Funktionen data master har används för att kunna simulera detta beteende. Data master är Justinmind Prototypers motsvarighet till array eller databas. Information om projekt, aktivitet och utgiftstyp sparas i respektive data 18

25 Resultat master. Sedan kan värdena visas upp i skärmen i form av en tabell. Det går dessutom att filtrera värdena dvs. begränsa till ett antal värden som ska visas (simulering av sökningsfunktion). Genom att trycka på förstoringsglaset i kolumnen projekt visas de projekt som finns tillgängliga. Samma princip gäller för aktivitet och utgiftstyp. Vid val av aktivitet behöver användaren välja projekt först eftersom de är kopplade till varandra, som nämndes i tidigare stycke. Det går därför inte att välja aktivitet utan att först ha valt ett projekt. Knappen Recalculate summerar ihop timmar dygnvis, veckovis samt per rad. Detta görs med hjälp av att addera alla inmatningsfält per dag. All information som anges vid denna skärmbild lagras sedan i varsin variabel, som sedan kan återanvändas på flera olika ställen. I Figur 4.3 beskriver hur användning av variabler sett ut i prototypen. Figuren visar från vilka skärmbilder som information lagrats till variablerna och vilka skärmbilder som har återanvänt information från variablerna. En kontroll av inmatningsfälten görs via knappen Continue. För att komma vidare i processen måste användare ange rätt projekt, aktivitet och utgiftstyp. Review Timecard Confirmation Create Timecard Variabel Timecard 02 July Recent Timecards Submitted Figur 4.3 Variabelanvändning i prototypen. 19

26 Resultat 5. REVIEW (GRANSKA) I den här skärmbilden har de inmatade information från Create Timecard återanvänds. Information om timmar, projekt, aktivitet och utgiftstyp laddas från variablerna. 6. CONFIRMATION (BEKRÄFTELSE) Här får man en bekräftelse på att man har lämnat in sin tidrapport. Information om timmar, projekt, aktivitet och utgiftstyp laddas från variablerna. 20

27 Resultat FÖRLÄNGNING AV PROCESSEN Figur 4.4 visar en förlängning av den centrala tidrapporteringsprocessen. Denna förlängning börjar efter att man har fått bekräftelse på inlämnad tidrapport. Recent Timecard Submitted Timecard 02 July Figur 4.4 Scenariot vid granskning av inlämnad tidrapport. Processen startar efter att tidrapporten är inlämnad, dvs. efter man har gått igenom den centrala tidrapporteringsprocessen. 7. RECENT TIMECARDS SUBMITTED (SENASTE INLÄMNADE TIDRAPPORTER) Här presenteras de senaste tidrapporterna som användaren har skapat eller skickat in. På första raden är tidrapporten som skapades vid skärmbilden Create Timecard. Resterande raderna är statiska tidrapporter. De är tidrapporter som alltid finns i prototypen, en lösning för att visa hur olika tidrapporter ser ut i systemet. I kolumnen Timecard Status visas vilken status tidrapporten har, statusen kan antigen vara Approved (godkänd), Rejected (avvisad), Submitted (inlämnad) och Working (utkast, sparad men ej inlämnad). I kolumnen Details kan man klicka för att komma vidare för mer detaljerad information för den valda tidrapporten. 21

28 Resultat 8. TIMECARD 02 JULY (TIDRAPPORT 02 JULI) Tidrapporten som skapades vid skärmbilden Create Timecard presenteras här. Information om timmar, projekt, aktivitet och utgiftstyp laddas åter ifrån variablerna. 22

29 Analys & Diskussion 5 ANALYS & DISKUSSION Med hjälp av prototypverktyget Justinmind Prototyper, Phototshop och ett antal skärmbilder har man kunnat visualisera en rättvis bild över Navigates tidrapporteringsprocess i Oracle EBS R12. Stora delar av kraven har också visualiserat. Allt detta utan att ha implementerat någon del av det riktiga systemet. Arbetets syfte och mål har därför uppnåtts. Anledningen till varför inte prototypen omfattar alla de krav som Navigate har ställt, är en förklaring att det helt enkelt inte fanns tid för det. Därför blev det också en sållning bland kraven innan utvecklingsarbetet påbörjades men också under processen. Koncentrationen har varit att visualisera kraven som i första hand berört konsulten. En ytterligare förklaring är att det fanns krav som inte skulle vara möjligt att simulera med den typen av prototyp som producerades. Exempelvis fanns ett krav som gällde stöd för olika webbläsare. Sådant krav skulle kräva en annan inriktning på prototypen för att kunna simulera det. Nu i efterhand har den valda utvecklingsmetoden varit en bra utgångspunkt att arbeta efter. Det inkrementella arbetssättet passade väldigt bra när alla kraven inte var färdigställda innan arbetet startades. Fler och omarbetade krav kom in i processen allteftersom tiden gick. Det iterativa arbetssättet gjorde det lättare att ställa om sig och ändra på prototypen. Men det har även varit rörigt att arbeta på det sättet eftersom förutsättningarna alltid ändrades. Detta ledde till att visa delar som arbetats fram i början inte längre var aktuella och det man har planerat att göra behövdes revideras om. Efter många rundor av delleveranser kan det vara en utmaning att hålla reda på alla delar. Om prototypen hade varit större, dvs. omfattat mer så tror jag att det hade varit ohanterligt. Vid ett sådant projekt skulle den inkrementella metoden inte vara ett passande arbetssätt. Enligt Sommerville I [3] bör ett större projekt arbeta efter en modell som kombinerar vattenfallsmetoden och den inkrementella metoden. Utvecklingsprocessen har varit tidskrävande och frågan är om det hade tagit kortare tid att utveckla prototypen i det riktiga systemet istället. Det vill säga att göra en uppsättning i en testmiljö direkt i Oracle EBS R12, som faktiskt skulle kunna fungera som en prototyp inför en implementering. 23

30 Analys & Diskussion För en person som besitter den typen av kunskap om Oracle EBS R12 och OTL, skulle tidsåtgången möjligvis vara lägre jämfört med att bygga prototypen med Justinmind Prototyper. Men å andra sidan borde inte tidsåtgången minskas om personen besitter sin yttersta kunskap i prototypverktyget. Förståelse och kunskap behövs fortfarande för Oracle EBS R12 och OTL för att utvecklingen ska vara gynnsam Den största faktorn till att utvecklingsprocessen har varit så tidskrävande kan bero på att prototypen har utvecklats utifrån ett standardsystem, där funktionalitet och utseendet redan är fördefinierade. Standardsystem i det här fallet menas Oracle EBS R12. Ett system som är generell och passar för flera typer av användare. Det har lett till begränsningar och strikta regler som man är tvungen att följa, gällande bl.a. användargränssnitt, funktionalitet och beteende. Man vill inte att prototypen ska avvika från standardsystemet. Eftersom ett avvikande inom någon av dessa parametrar, kan vilseleda användaren. Det skapar en förväntning på systemet som det riktiga systemet inte kommer kunna uppnå. Med denna anledning är kanske inte utveckling av denna typ av prototyp passande till ett standardsystem. Möjligtvis fungerar det bättre att utveckla denna typ av prototyp för ett system under utveckling. 5.1 ÖVRIGT Trots tidsåtgången och restriktioner i utformande av den interaktiva prototypen, som är baserad på standardsystem, kan det fortfarande finnas potential att utnyttja. Prototypen som utvecklades under arbetet skulle kunna återavändas och lätt anpassas för andra företag. På detta sätt kan det fungera som ett effektivt säljverktyg vid försäljning av exempelvis Oracle EBS R12. Jämfört med stillbilder (traditionella skärmbilder) fångar en interaktiv prototyp fler aspekter av systemet som man kan förmedla till potentiella kunder. Om det ska vara värt i tid och ansträngning för Navigate att använda interaktiv prototyp som försäljningsverktyg bör de bygga ett eget ramverk till prototypverktyget. Med ramverk menas med att de har färdiga delar av gränssnittet som de kan återvända och anpassa efter behov. De kan till exempel vara färdiga scenarier inom fakturering där man visar hur man skickar en faktura till leverantör. Med en sådan grund skulle tidbesparingen vara mycket stor. Speciellt vid utveckling av en försäljningsprototyp för varje enskild kund. 24

31 Analys & Diskussion Om detta vore av intresse för Navigate bör de titta närmare på andra prototypverktyg som finns på marknaden än Justinmind Prototyper. Inte för att Justinmind Prototyper är ett dåligt verktyg för ändamålet utan mer om det kanske finns ett verktyg som skulle passa företaget bättre. Det gäller både faktorer som pris, funktionalitet och service. Värt att notera är att Justinmind för närvarande erbjuder ramverk för Oracle Fusion, som är senaste uppgraderade versionen av Oracle EBS R12. 25

32 Källförteckning KÄLLFÖRTECKNING [1] Navigate Consulting Business Solutions AB. [läst ] Tillgänglig: [2] Nationalencyklopedin. [läst ] Tillgänglig: [3] Sommerville I. Software Engineering. 8 uppl. Harlow: Addison-Wesley; [4] Houde S, Hill C. What Do Prototypes Prototype? I: Helander M, Landauer T, Prabhu P, redaktörer. Handbook of Human-Computer Interaction. 2 [rev] uppl. Amsterdam: Elsevier Science B.V; [5] Göransson B, Gulliksen J. Användarcentrerad systemutveckling. Stockholm: Centre for User Oriented IT Design, Kungliga Tekniska högskolan; [6] Olsson S, Denizhan F, Lantz A. Prototyping. Stockholm: Centre for User Oriented IT Design, KTH; [7] Rosson MB, Carroll J. Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers; [8] Tozer J. Prototyping as a system development methodology: opportunities and pitfalls. Information and Software Technology. 1987; 29(5): [9] Carey JM. Prototyping: alternative systems development methodology. Information and Software Technology. 1990; 32(2): [10] Justinmind [läst ] Tillgänglig: 26

33 Bilaga A: Tidrapportering i BILAGA A: TIDRAPPORTERING I ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 Logga in Kontrollera status på tidrapport Välj avvisad tidrapport Skapa tidrapport Välj befintlig tidrapport Korrigera tidrapport Spara tidrapport Logga ut Granska tidrapport Lämna in tidrapport Figur 5.1 Tidrapporteringsflödet i Oracle EBS R12. Se Figur 5.2 för information om vilka aktiviteter som ingår i Skapa tidrapport. 27

34 Bilaga A: Tidrapportering i Välj tidperiod Ange/sök och välj projekt Ange/sök och välj aktivitet Ange/sök och välj kostnadstyp Ange timmar Ange notering Figur 5.2 Processflöde för att skapa tidrapport i Oracle EBS R12 28

35 Bilaga B: Kravspecifikation BILAGA B: KRAVSPECIFIKATION ID Aktör Namn Beskrivning Prioritet ID001 Konsult Månadsvis/veckovis tidrapportering Systemet skall kunna hantera månadsvis samt veckovis tidrapportering Skall ID002 Konsult Tidrapportering via webb Systemet skall kunna hantera tidrapportering via webben Skall ID003 Konsult Mobil tidrapportering Systemet skall kunna hantera tidrapportering via smarta telefoner eller surfplattor Bör ID005 Konsult Projektnivå Systemet skall kunna hantera att tid läggs på projektnivå Skall ID006 Konsult Befintliga projekt Systemet skall endast tillåta tidrapportering på befintliga projekt Skall ID007 Konsult Tidrapportering på olika projekt System skall kunna hantera att tid läggs på olika projekt under samma dag Skall ID009 Konsult Aktivitetsnivå Systemet skall kunna hantera att lägga tid på aktivitetsnivå Skall ID010 Konsult Förutbestämda aktiviteter Tid skall endast kunna läggas på förutbestämda kostnadsställen Skall ID011 Konsult Period som avser projekt Aktören skall endast kunna tidrapportera på den period som projektet avser Skall ID012 Konsult Noteringar i tidrapport Aktören skall kunna göra egna noteringar i tidrapporten Bör ID013 Konsult Status Aktören skall kunna se status för tidrapport Skall ID014 Konsult Sökfunktion Aktören skall kunna söka efter projekt Skall Fortsättning på nästa sida. 29

36 Bilaga B: Kravspecifikation ID Aktör Namn Beskrivning Prioritet ID015 Admin Konsult Tidrapport sökfunktion Aktören skall kunna söka efter aktuella och gamla tidrapporter Skall ID016 Konsult Aktivera tidrapport Aktören skall kunna aktivera tidrapporten för godkännande Skall ID017 Konsult Aktiverad rapport Aktören skall ej kunna ändra tid i en rapport som har aktiverats för godkännande Skall ID020 Konsult Löneart Systemet skall kunna hantera att aktör kan tidrapportera för olika lönearter Skall ID029 Admin Konsult Korrigera tidrapport Aktören skall kunna korrigera tidrapport som blivit avvisad Skall ID039 Konsult Tillåt försenad tidrapport System skall kunna hantera att tidrapporterskickas in försent Skall Tabell 5.1 Kravspecifikation. Lista över de krav som har tagits med i prototypen. Kraven är ett urval från den fullständiga kravspecifikationen från förstudieprojektet FIMO. 30

37 Bilaga C: Skärmbildsöversikt BILAGA C: SKÄRMBILDSÖVERSIKT Login Timecard 04 June Timecard 11 June Recent Timecards Failed Login Timecard 18 June Timecard 25 June Homepage OTL meny Templates Timecard 02 July Submitted Recent Timecards Create Timecard Review Confirmation Från varje skärmbild kan man logga ut och hamnar då i skärmbild Login. Notera att det inte går att komma från Recent Timecards till Submitted Recent Timecards via gruppen Timecard (gråa rutan). 31

38 Bilaga D: Skärmbilder BILAGA D: SKÄRMBILDER LOGIN FAILED LOGIN HOMEPAGE 32

39 Bilaga D: Skärmbilder OTL MENY RECENT TIMECARDS TEMPLATES 33

40 Bilaga D: Skärmbilder CREATE TIMECARD Search Project Search Type Search Task Period Template 34

41 Bilaga D: Skärmbilder REVIEW CONFIRMATION 33

42 Bilaga D: Skärmbilder RECENT TIMECARDS SUBMITTED TIMECARD 02 JULY 34

43 Bilaga D: Skärmbilder TIMECARD 04, 11, 18, 28 JUNE 35

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 21 december 2012 Tid: 09:00 13:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Josefin Karlsson KTH Kungliga Tekniska Högskolan CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation josefink@kth.se Maria Wikforss KTH Kungliga Tekniska

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DATAINSAMLING BAKGRUND SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA

DATAINSAMLING BAKGRUND SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA DATAINSAMLING BAKGRUND Vi har fått i uppdrag att granska Ladok på webb. Hitta eventuella problem och förslag på ändringar, detta skall vi ta reda på igenom att intervjua de personer som använder tjänsten

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu.

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu. Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007 Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se Mats Wedell matwe812@student.liu.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Tryckeritjänster Universitetsservice US AB Box 70014 10044 Stockholm Telefon; 08 790 74 00 E post: tryck@us ab.com

Tryckeritjänster Universitetsservice US AB Box 70014 10044 Stockholm Telefon; 08 790 74 00 E post: tryck@us ab.com Tryckeritjänster Universitetsservice US AB Box 70014 10044 Stockholm Telefon; 08 790 74 00 E post: tryck@us ab.com OBS! Krav på tryckeritjänst för godkänt exjobb OBS! När rapporten är godkänd (omkring

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design Boken Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design är helt grundläggande inom interaktionsdesign kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå förstås bäst genom att man utforskar och upplever

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

PLANERING MULTIMEDIAPROJEKTET FAMILJEN GURKA

PLANERING MULTIMEDIAPROJEKTET FAMILJEN GURKA PLANERING MULTIMEDIAPROJEKTET FAMILJEN GURKA Helene Brogeland Multimediaproduktion VT 2014 2014-05-15 1 Innehåll Inledning... 3 Designbeskrivning... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Beskrivning... 3 Ingående

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Kravställande/kravhantering

Kravställande/kravhantering Kravställande/kravhantering Systemering med användarfokus Suzana Ramadani 1 ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Funktionalitetskrav Egenskapskrav Användbarhetskrav Design

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201201/1. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201201/1. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke sare.se (källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering SARE 7 november 2012 Agenda Hur uppstod behovet av ny lagstiftning Vad är behovet och vilka påverkas Vår

Läs mer

MÄRKSPRÅK OCH STILMALLAR II EXAMINATIONSUPPGIFT 2 HELENE BROGELAND

MÄRKSPRÅK OCH STILMALLAR II EXAMINATIONSUPPGIFT 2 HELENE BROGELAND MÄRKSPRÅK OCH STILMALLAR II EXAMINATIONSUPPGIFT 2 HELENE BROGELAND 1 Innehåll Inledning... 3 Framework... 3 Val av ramverk... 3 Arbetet med Bootstrap... 4 Preprocessorer... 5 Val av preprocessor... 5 Arbetet

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Kravhantering med prototyp

Kravhantering med prototyp Kravhantering med prototyp Mona Lif www.logica.se/userexperience Logica 2008. All rights reserved Kravhantering med prototyp - agenda Fördelar med att använda prototyp Hur gör man Prototyp vs textuellt

Läs mer

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8. Nyheter QPR version 8.1 Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.1 Datum 2010-05-28 Innehållsförteckning QPR ProcessGuide - nyheter...

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer