Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3"

Transkript

1 IKTsamtLaborativmatematik Sammanställning avmatematikutvecklarnasinlämnademinnesanteckningarfrångruppdiskussioner Samtligaregioner,Ko14 Våren2012 Innehållsförteckning Sammanfattning:IKT s2 Sammanfattning:Laborativmatematikundervisning s3 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? s5 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? s8 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s9 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? s9 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpålaborativmatematik? s11 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenlaborativmatematik?hur? s14 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s15 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikunder visningutvecklasochstödjasframöver? s15 IKTochLaborativmatematik (CitatsomberörbådeIKTochlaborativmatematikisammakommentar samtdecitatdärdetintegårattsärskiljavilkettemasomavses.) 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåiktochlaborativmatematik? s17 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmeddessainriktningar?hur? s17 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? s17 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematik undervisningutvecklasochstödjasframöver? s17 BILAGADiskussionsfrågorinförgruppdiskussionen s19 1

2 IKT Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? DetärmycketstorskillnadnärdetgällermatematikutvecklareserfarenheteravIKT. NågongruppuppgerattdetintefinnsnågotIKT fokushosnågonigruppen,medanen annangruppangerattmatematikutvecklareharfåttipadförattkunnavaraenresursi IKT satsningar.detfinnsocksåmatematikutvecklaresomsjälvagerutbildningpå skrivtavlor.tillgångentilldatorerochskrivtavlorvarierarstarktmellankommuner, menocksåinomkommuner.skolor/kommunerärmindrevälförbereddainföritksatsningar strategierförutbildningsaknas.engruppsammanfattarvadsompåett ellerannatsättframkommerimångaminnesanteckningar: Ifleraavvårakommuner satsasdetpåmycketpåitk,kommunalasatsningar,menläraresfortbildninginomikt såvälteknisktsompedagogisktsomdidaktisktärinteirelevansijämförelsemed satsningpåhårdvaror. Utbildningefterfrågasmycketstarkt.Många matematikutvecklareharpositivaerfarenheteravskrivtavlor.ettstortantal matematikutvecklarebeskriversituationenidenegnakommunenochfleragerockså tipspåpedagogiskadatorprogram,apparetc.inågrakommunerfinnssärskilda skoldatatek,it pedagogerochit ombud. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? Detfinnsstorskillnadmellanihurhöggradsommatematikutvecklarevaritaktiva.En gruppharinteallsvaritengagerade,medanandrahardrivitprojektomsmartboards. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Samtligagrupperuppgerattdekännerigensig.Matematikutvecklareharerfarenhetav tekniskaproblem(dåliganätverk)behovetav ochproblemmed support(tekniker harcentraliserats).vidarekännerdeigensigi tomteknik,attsatsningenpåteknik kommerförstochutbildningsedan. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? Förslagsomframförsärteknisksupport,atthaenplanförhurteknikenskaanvändas innaninköp, tajming närdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla,god utbildningsomkopplastillpedagogiskanvändning.lärarekanocksåläravarandra. Godaexempelkansamlas.Engruppsammanfattar Semöjligheternamedteknikenpå ettrealistisktsätt.grundenärämnesdidaktiskkompetenshosdenenskildeläraren. Samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhet kollegoremellan.enframgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtaloch diskussioner)varifokus(intetekniken). 2

3 Laborativmatematik Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Detfinnssjukommentarerdärdetframgårattmatematikutvecklareserfarenheterav laborativmatematikbeståravattmaterialblirståendeoanväntochattfokusliggerpå materialochenfinmatematikverkstad. Mångamatematikutvecklareframhållerviktenavatthaetttydligtsyftemedde laborativaaktiviteterna,attdetlaborativamaterialetskaanvändasiundervisningenoch intesomenlekstundeller jippo.ävenomarbetsgångenstartaridetkonkretaska arbetetledaframtillförståelseidetabstrakta,eftersom måletmedmatematikär abstraktion.mångaharerfarenheteravattbyggamatematikverkstäder,förseklassrum medenbasutrustningavlaborativtmaterial,utrustamatematikskåpmedlaborativt materialoch/ellerattiordningsställaolikaslagav mattelådor.studiecirklarärvanligt förekommande deomnämnsi22kommentarer. Detkaniblandvarasvårtattfåmedallalärareochävenomlärareärpositiva,tardettid att fådemattinseattdetintehandlaromettgörande.inågrafallpåtalasriskernär ensammaeldsjälardriverutvecklingenochsedanslutarsintjänstellerbyterskola.det blirdåsvårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Ikommentarernagesettstortantalexempelpåvälplaneratochgenomtänktarbete kringlaborativmatematikundervisningiolikakommuner. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmeddennainriktning?hur? Matematikutvecklareharvarit spindelninätet,samordnat,lettstudiecirklar,handlett lärare,skapatnätverk,deltagitiuppbyggandeavmatematikverkstäder,kopplattilllgr 11,peppatlärareochutvärderatprojektomlaborativmatematik.Ienkommentar uttrycksmatematikutvecklarensrollpåföljandesätt:matematikutvecklaren styrde uppinnehålletiprojektettillatthandlaomkopplingenmellanhandling(laborativteller konkretiserande)tillenmatematisktanke. 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? Isjukommentarersomspecifiktberörlaborativmatematikundervisningframgåratt matematikutvecklarnakännerigensig.ienkommentarskrivsframattdesaknade rösteromattlaborativmatematikundervisningkangemerlustochintresse,vilketde anserkanvaraeningångtillhögremåluppfyllelse.detfannsocksåmatematikutvecklare somkändeigensig,menvaröverraskadeöverdenlåganivånivissasammanhang. IdecitatdärdetintegårattsärskiljaomdetärIKToch/ellerlaborativmatematiksom avses,ärdet12kommentarersomvisarattmatematikutvecklarnakännerigensigi utvärderingarna. 3

4 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikundervisningutvecklas ochstödjasframöver? Ettstortantalförslagges:Progression,såattinteelevernafårförenklauppgifter,viktigt att tänket förattlaborerakommerframochintebarabliren kul aktivitet,attläraren tänkereftervadsyftetochmåletmedaktivitetenär,attlaborativtmaterialskavaraett lediundervisningenochplockasframnärdetbehövs,attfokuseracentraltinnehålloch vilkaförmågorsomövasmedmaterialet,tidförkollegialasamtalochövningaroch utprovningiklassrummet,tidförfortbildning,ökaämneskompetensenhoslärare, studiecirklarsamtstödhosskolansledning. 4

5 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå IKT? IngetIKT fokusförmatematikutvecklareivårgrupp. Datorer:Svårigheterattanvändaiklassrum. Allaharejsmartboards. Interaktivaskrivtavlor:8st.Olikaintressehoslärarna.Användsolikamycket.1:1 påvårskola barasmartboardiettklassrum. Interaktivskrivtavla(Epson).HonsomarbetarmestmedITanvänderden.Ingen annan. Viharendelskrivtavlor,meningenstrategiförutbildning,Verksamhetenbygger påattettfåtallärareskadrivaprocessen.oftasaknaspengar. PåenavvåraskolorfinnsingenIKTallspgaavpengabrist.Påenannanskola finnssmartboardsiallaskolorochpåallaförskolor.viuppleverattdetfinns problemmedteknikendock.någraharipadochdatorer. Mångapraktiska/tekniska/ekonomiskahinderförattarbetamedIKT. Tekniskaproblemärstora,frånvarandeskolledning,oförståelse frustration. Utbildningen blev inte av för lärarna tekniken används inte. Tom teknik. De nyttjade inte pengarna. Misslyckade entillen projekt pgafördåligaförberedelser.läraresaknar utbildningpåhurdeskaanvändadatornochlärarnafårdatorernasamtidigtsom eleverna. En skrivtavla inköpt, tekniska problem gjorde att den åkte ut! En vagn med 15 datorer i ett klassrum. Har inte hittat så mycket användning i matten. Lättattanvändainteraktivaskrivtavlorjusttillmatten. Desomharsmartboardsärnöjda! Samtligakommunerigruppenharerfarenheteravattinteraktivaskrivtavlorinte hartekniskaproblem. IKT vårerfarenhetärattdigitalaskrivtavloranvändsdärdefinns,deärej inköptainågotmatteprojekt.merutbildningbehövsförattallafinesserska användas.utbildningbehöverskekontinuerligtsåattman växerin iverktyget. Skrivtavlorfinnsispeciellasalarochdetblirkrångligtochtarförlångtidatt kommadit.ivissakommuneranvändsdeförfilmvisning.utbildningbehövs! Smartboard:Krävsutbildning. DetkanfinnasISTmenoftastärlärarnainteutbildade. Pedagogersomanvänderskrivtavlasamlarihopövrigalärareförattdelge erfarenheter+lektionersomfinnssamtfåtestapå. Flerasmartboardspåenskolabehövs,deträckerintemednågonenstakaföratt detarbetetskafågenomslag. Skrivtavlor: Positiva erfarenheter, eleverna blir delaktiga. Cecilia Christiansen rekommenderade att inte köpa in utbildning av företagen som säljer tavlorna, bättre att lära sig själv tillsammans med kollegor och med hjälp av någon kollega som ligger lite före. Trögt i början, tar fart efter ett tag. Man måste ha flera skrivtavlor på en skola för att få fart på arbetet och kunna utbyta erfarenheter. IfleraavvårakommunersatsasdetpåmycketpåITK,kommunalasatsningar, menläraresfortbildninginomiktsåvälteknisktsompedagogisktsomdidaktiskt ärinteirelevansijämförelsemedsatsningpåhårdvaror.vårarektorerärintede pedagogiskaledaresomviönskarochförväntaross.påmångaskolorhardet byggtsut1:1för6 9 elever.dockkanmanfunderaöverhurdatorerna bäst 5

6 används. Detfinnsmångaprogrammed färdighetsträningsinriktning.matematikärjuett kommunicerandeämnedärkunskaperutvecklasgenomsamtalmellan elever/eleverochelever/pedagoger.iyngreåldrarochföreleverisvårigheterär detkonkreta,laborativamaterialetocharbetssättenviktiga.sompedagoger behövervivärderanär datorn ärentillgångförinlärning. Toppstyrt ingenplanpåhurdetskaförankraspåskolan.verkarsomtanken iblandäratt detlösersig.satsningpåsmartboardspåförskolan,mensennär elevernakomtillf klassochskolafannsintetekniken.satsningpåipadsifyra klasser.förbehållattelevernaskaarbetatvåochtvå.föreläsningaromhurde kananvändas. 1:1byggerpåattdetskafungera,menfallerpåattngnintefungerar. Entillen :Läsplattortillallapåhögstadiet.Smartboardiklassrummenupplevs positivt.elevernaärmedochtidsbesparandeplaneringförläraren.mer utbildningefterfrågas. En till en.detärenmoderniseringavskolan,menrentdidaktiskthardetinte utnyttjatstilldetsomtankenvar,tyvärr.utvecklingpågår,mennuärdetmest sökning.interaktivskrivtavlafinns,menanvändsintepgaattpedagogeninte kanhanteraden.skulleviljaanvändaden(ochhatillgångtillden)föratt visualiseradenmuntligadialogeniklassrummet gällerbådematematiska spontanaresonemangochpresentationavmoment(förberett)mm.vitroratt medhjälpavekonomiskaresurser kanvianvändaskrivtavloriundervisningen ochgöramångavinningar.matematiskt,förmågaattredovisa,fokuserapå innehålletmm.skolanharinterådattsatsaidag,ellerprioriteradatorerför skrivtavlor. MerTIDmåstefinnasförlärarnaattutbildasigitekniken.Gottexempel: Datortekdärdetfinnsresurser.Pågymnasietärproblemetattstudenternagör annatnärdeharegnadatorer. FöreläserpåTeachMeet. År2gillarattvisapåolikalösningar. MatematikutvecklarnaharfåtteniPadförattevkunnavaraenresursiIKTsatsningar.Detärflerakommunersomärpåvägini1:1.Satsningarmeddator elleripad.idekommunersomhar1:1datoranvändsdemeriandraämnenäni matematik.lärarenkanintesevinsten.deprogramsomfinnsimatematikärför dåliga,barasombokenraktav.kankanskeanvändasförfärdighetsträning hemma.omdetskafungeramedskrivtavlormåstedefinnastillgängligaialla klassrumsåattlärarenfårenmöjlighetattlärasig.projektoriallaklassrumhar varitenresursförvariation.bramaterialfrånur.braattkunnadelatips,länkar ochkunnakommuniceramedkommunenslärareviatexfronter.detfinns mycketbramaterialföripadsomriktarsigtilldeyngstabarnen.viktigtatt skolankanhjälpaelevernapåattblibrapåsökning,ordbehandlingsprogrametc. Vilketämneskataansvarfördet?Excelbordeanvändasmeri matematikundervisningen.fålärarekandetordentligt.någonbordetaett pedagogisktgrepppåhurexcelkananvändas,lämpligafrågeställningaroch tillämpningar.närslårdedigitalaböckernaigenom?detärtungtattbärabåde datorochbok.sammasakmedmobiltelefoner.någonkreativpedagogbordeta ettgrepppåvadmankanhademtill. SatsningarpåIKTpåenskildaskolor.Olikafaktorersompengarochintresse spelarroll.detfinnskurseriiktikommunensregi.pedagogiskadatorprogram texwebbmath,matteknep.bärbaradatorerharkommitdettaläsår. 6

7 Projektor+dokumentkamera=BÄST. Det har hänt en hel del senaste året. Daisy-spelare och möjlighet att spela Daisyskivor I dator. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. IPadsanvändningsområde:Fotograferatexmönster dokumentera visapå storskärm.intesåmycketfärdighetsträning.exapp FactorSamurai tränar primtal. NätverksträffardärIKTblaanvändningavGeogebrabehandlats. KlyftornamellanlärarnasIT kunskaperharminskat. Elevernakanteknikenochgesupportåtläraren. SvårtattskrivasnyggtpåSmartboard,lättarepåStarBoard,den svarar direkt. Mycketstoraskillnader!!Sollentunahar1:1datormedanEkeröochNyköping knappthardatorertilllärarna.bådesollentunaochstockholmharerfarenhetav dålignätverksanslutning, IUlricehamnanvändssmartboards,detharvaritensatsning. PåTjörnochiHerrljungafinnsdetibegränsadomfattning.Påenhögstadieskola påtjörnfinns7elevdatorerpå300eleverinuläget. Timrå:HarintejobbatinomramenförMatematiksatsningen.Enbankavlänkar. StödtillläraremedIKTiundervisningen.Fångauppelevermedsvårigheteratt koncentrerasigsomfårjobbameddatorniställetföriboken.lättaremed motoriken.matteknepiförberedelseklassfungerarbra.softogramab.tipsom hurvikankommatillrättamedproblemetmedattelevernaärpåsocialamedier pålektionstidgeelevernatidförfbpåslutetpålektionenomdeharhunnitmed detsomplanerats. Gävle:MatteiMånebyanvändsivanligamatematikundervisningen.Fåtekniken attfungeraochsvårigheterattfåfortbildninginomikt.enstakaprogramkräver fortbildning. Umeå:KöpteinAlgedo ettjättebraprogram.dethannsmedenutbildning. NästaningenanvändeAlgedoochdåbestämdeledningenattAlgedointeskulle köpasinigen.nuefterfrågasalgedoavlärarna.störningseffektenvidarbetet meddatorerärenutmaning. IngastatligapengartillIKT.Timrå,GävleellerUmeåisyfteattutveckla matematikundervisningen.kommunernaharsatsategnapengar. Linköpingharenspeciellprojektorsomdesatsarpå. Grums:PIM utbildaretillnivå3.finnsendelsmartboardspålåg och mellanstadiet.15bärbaradatorerperarbetslag+1datorsal(högstadiet). Datorkanonerfinns. Åmål:8 9smartboardspåhögstadiet.Ävenflertaletpåövrigastadier.Många kanoner.2datasalar.envagnperarbetslag(4st)med20 30bärbara.Skabörja PIM. Filipstad:Högstadiet.1:1.Ejbestämthurdenskaanvändasiundervisningen. Detharintekommitigångännu.Endeleleverharbaragåttomkringochburitpå datorernaochintealltidanväntdem.ikt utbildning/satsningbehövs!2kanoner perarbetslag.mellanstadiet:enkanonivarjeklassrum.2klasseriår1: ipad/datorerförläs ochskrivinlärning.börjatpim. Storfors:1datasal.60 70datorerihelakommunentillelevermedsärskilda behov.skoldatatek somhandhållerochharomåtgärder kopplattilldatasal+ bibliotek.nu:enperson.börjatpim.smartboards:11 15ikommunen.Lärarehar fåttutbildning. Säter,Gagnef,Borlänge:ingaerfarenheter. 7

8 Avesta:ettrektorsområde,fick1,2miljoner.Mångae beamsköptesin.de användsinteidenomfattningdebordegöraspgaattutbildningpåattanvända dessasaknas.detvarsvårtattanvändadåit supportenblevuppsagd. Falun:enklass/skolaharhaftentillen satsningen(endatorperelev).detvarej lyckats.vivetejvarför. Kristianstadkommun:Projekt4. Mundo,ettprogramsomskulleersätta läroböckernafrån1 9.SPSMinvolveradiuppbyggandetavprogrammet. Förväntningarpåenskrivtavla,mångaanvändbaraverktyg,mendetbehövsen engageradochämneskunnigläraresomfyllerinnehållet.viktigtatt projektledarenhartidförsittuppdrag. I Forshaga har man köpt in ipad för att testa. Det finns även smartboards I vissa klassrum på vissa skolor. I Arvika är det på gång att alla elever i år 7 9 ska få en egen dator, fortbildning för såväl elever som lärare. På skolorna finns även smartboards. Viss fortbildning har erbjudits. Tanken är att kunskapen ska spridas som ringar på vattnet, men detta funkar inte. I Munkfors har man satsat på elevdatorer för elever i behov av särskilt stöd, men inte enbart med inriktning matematik. I och med detta har elever och lärare fått information och viss utbildning. Dessutom finns laptops som man kan boka för att använda i sina klassrum. I Storfors har man startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. MP3-spelare finns med inläst material. I vissa klassrum finns smartboards. Viss utbildning kring detta har givits. I Hagfors har man införskaffat smartboards till vissa klassrum och jag som matematikutvecklare har gett utbildning på denna. Vi har dessutom startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. Vi har alla lite erfarenhet av IKT i matematikundervisning. Någon har fått en tavla, men har fått för lite utbildning. Nora: 2x25% IT-pedagoger. Har haft t o m dec IKT-ombud på varje skola. Örebro: IKT-pedagoger på några skolor, men kommer att försvinna. Även matematikutvecklarna. Hällefors: Saknar interaktiva skrivtavlor, men de flesta lärare har egen bärbar dator. Ystadtestatpå5 års avdelning. Sävsjö7 9:Illustrationeröverlägsna,mensvåraattskrivapå.Tjänartidnärman förbereder.köptill Matteverktyg.Bratillgeometri. Nässjö:Någrainteraktivaskrivtavlorpåvarjeskola.Nästaveckautbildningfrån MediacenteriJönköping. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmedinriktningenikt?hur? Ingenting. IngetinomIKT. IntevaritinvolveradeiIKT. Imycketlitenutsträckning. Erbjudaochgenomförakurser,ävengenomgångvidsökandeavprojektpengar. 8

9 IKTharingenvaritdelaktigi,menSollentunaochLinköpingärsäkrapåattdet kommersomettnyttuppdragganskasnart. Ulricehamn:MatematikutvecklarenhardrivitprojektomSmartboards. Aktivtstöd:MatematikutvecklareiVännäsharkopplatpåIKT satsningeni kommunen. LessonstudymedIKT. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Ja. Kännerigentekniskaproblemochbehovavsupport. Jättemycket.Viharproblemmedsupporten. Våraupplevelserstämmermedutvärderingen. Vikännerigenossi"tomteknik".FlerakommunerharIKT pedagogeroch skoldatatek. Teknikenbliretthindertexkanejmjuk ellerhårdvara,teknikerhar centraliserats,dåliganätverk. Intressantattdeandraskolornaupplevtsammaslutsatser.Där samverkan har framvuxitochfortgårfortfarande.trådlösanätverkharkrånglat. Ja,attsatsningenpåIKTkommerförstochutbildningsedan. Ja, vi känner igen oss! Intressant att datorerna sällan är framgångsrika, medan skrivtavlor ofta är framgångsrika. Ja.MentänkapåISTsomettkomplement.Detfinnsinteenlösningpåalla problem. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjasframöver? Teknisksupport. Teknikenmåstefinnasochfungera.Supportärviktigt. Måstevarasmidigt;support,lärarnastillgångtilldator. Viktigtmedtajmningnärdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla. Attfunderaochdiskuteraochhaenplanförhurteknikenskaanvändasinnan inköp. Teknikmmmåstevaralättillgängligtochfungera.Pedagogernaskavara välutbildade! Samlagodaexempeltex PedagogStockholm program(datorer,skrivtavlor) appar(mobiltelefon,surf/skrivplattor) Utbildning. Interaktivaskrivtavlor,Lessonstudyetc.Underlättaförläraren,förarbetemed tekniken.kompetensutveckling,teknikochsupportpåtekniken. BehovavutbildningpåSmartboard. Utbildningviktig måstekopplastillpedagogiskanvändning. Lärarelärvarandra. Lärarhandledningar. Manmåstevaramernogamedattplanerasyfte,innehållmminnan,därförkan detledatillmergenomarbetadelektioner.lättattfåmedflera representationsformer. Mankanslåihopklasserförgenomgång. Viktigtmedgemensammaplattformarochinteolikaplattformar. Tillgångtillpedagogiskaprogramsamtkunskapomdessa. 9

10 SamarbetemedITK pedagogeräravvärdeförmatematikutvecklare. Semöjligheternamedteknikenpåettrealistisktsätt.Grundenärämnesdidaktisk kompetenshosdenenskildeläraren.samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhetkollegoremellan.en framgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtalochdiskussioner)varifokus (intetekniken). Varförärdetsåsvårtattförändramatematikundervisningen?Tradition,veckans beting,prioriterarandraämnenänmatematiken.skrivtavlankananvändassom dragplåster förattändraundervisningen.lärarensamarbetar,läravvarandra. Gemensamplanering. Diskussionomvadmanskahaskrivtavlortillbehövs.Defångarintresse! Vikominpåskolanpå50 talet,meninsågattsamhälletförändrats.interaktiva skrivtavlorochipadstillhördetnyasamhälletochbidrartillstörrelust. Testa Smartpodie. IKT pedagogerbehövs. TittapåandraländertexStorbritannien. SkolverketellerannanaktörgerutstudiecirkelmaterialomSmartboard, Läsplattamm. Bett mässailondon. 10

11 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Erfarenhetenhandlarframföralltomattinköptmaterialblirståendeoanvänt. Vardagen tar över, materialet används inte så mycket Startadeengrupp omrokad Malinensamkvar nu5tim/vecka ingen lokal harköptinlaborativtmaterial ingenlokal.stående. Laborativmatematik därmaterialköptsinbehövsfortlöpandediskussionerom vad/hurmankanarbetaförattlyftamatteinnehåll.användningenavmaterial varierarmycket,omdetbarafunnitseneldsjälhänderingetompersonenbyter arbetsplats.detfinnsävenställensomejpackatuppinköptmaterial. Labverkstadsomliggerliteiträda.Svårtatttaöverdelaborativaövningarnatill kollegor,trotstid.ägermaninteprocessen,såblirdehyllvärmare.pärmarmed aktiviteter,laborativtmaterial.lådorinågotskåpochpåolikaställeniskolan rörigt.kommunövergripande mattelådor sommankanlånaommanhar utbildningpåden NTA.Harköptin Mönsterochalgebra tillkommunen. Iblandfokuspåmaterialiverkstaden. Iblandharfokuslegatpåfinmatematikverkstad. Undervisningenblirintebättreänlärarensnivå! Lärarnavillgärnahamycketmaterialoch tips tilllektioner.mångaanvänder intedetlaborativasomendeliundervisningenutannågotsomskahinnasmed vidsidanom. Med obehöriga ma-lärare i tidiga skolår ökar risken att lab ma blir görande och övrig tid ägnas åt enskilt räknande i ma-boken. Storfaramedattbara räknaiboken.deträckermedattbarahärma visarinte påvilkenförståelsesomfinns.förarbeteidetkonkretamaterialetföratthitta förståelseidetabstrakta.eleversomkan se taleniolikarepresentationsformer klararmattengalant.andra paratihopsiffror,försökerhitta mönster. Svårt att i praktiken få till gemensam tid trots ekonomiska möjligheter att ta vikarie. Fleraavossharvaritmedochsöktpengartillmatematiksatsningarnasomhar varit.2011fickenavosspengarförattbyggauppenmatematikverkstadoch kompetensutvecklalärarnapåenskola.denpersonenvarocksåinvolveradi projektet.lärarnasomdeltogiprojektetvarväldigtpositiva mendetvarsvårtatt/dettogtidattfådemattinseattdetintehandlaromett görande. Igruppenvarvivarallaöverensomattmanblivitbättrepåattvariera undervisningenochanväntkonkretmaterial.viktigtmedsyftet:varförmangör sakerochting.måletmedmatematikärabstraktion. Erfarenheter av att bygga upp matematikverkstäder i alla skolor. Bra att ha projektet i 2 år. Alla varit intresserade. Använt boken om Matematikverkstäder. Studiebesök hos Sten Rydh i Bengtsfors. Det har varit ett uppvaknande bland alla lärare. Verkstäderna används. Köpt in Beta-pedagogs Mattemeny. En pedagog har byggt ett matterum på skolan. Den som jobbar mest med matterummet är den som har tid avsatt t ex Matteutvecklaren. Måste förankras ordentligt. Inlagd tid på konferenstid en stående punkt att någon ska demonstrera en ny låda. Det finns gemensamt utrymme där allt material från laborativt till böcker finns samlat för alla F 5. Lättillgängligt för alla. En av oss har en gedigen montessoriutbildning och har fått tydliga instruktioner till allt material som används. PositivaerfarenheteravLessonstudymedämneskonferenservarjeveckamed olikautvecklingsområden,justnumatte.viktigtattanvändadetlaborativa 11

12 materialetiundervisningen,intesomenlekstundeller jippo. Undersökande verksamhet istället för konkretiserande material. Basmaterial i klassrummet, istället för i speciellt rum. Studiecirkel kring Förstå och använda tal, se till att lärarna kan arbeta laborativt, fokus på det laborativa. Matematikverkstad används för både elever och lärare. Viktigt med organisation för materialet. Enmatematikutvecklareigruppenharerfarenhetavattbliutbildadsom mattepilotförattsedanföradettavidareinomkommuneninomlaborativ matematik. Studiecirklar: Matematikverkstad och Förstå och använda tal. Värdefulla erfarenheter. Samma laborativa material till alla på skolan. StudiecirkelutifrånNCM:sMatematikverkstad. Mål Material Aktivitet Matematikverkstad,studiecirkelochstudiebesök.Lärarebörjadeprata matematik.svårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Faranmedenensameldsjäl.Laborativtmaterialfinnsiallaskolor,meningen separatverkstad.allalärareharfåttutbildningomlaborativtarbete.materialet användsmesttilleleversomharsvårigheterimatematik.matematikutvecklarna harhjälptlärarnaattköpainlaborativtmaterial.lärarnaharfåtthjälpatt strukturerasittmaterialutifrånläroplanensmåliåk3.deskrevnedaktiviteter somvarlämpligaförattnåmålen.visstbasmaterialmåstefinnasivarje klassrum,textallinjeochtiobasmaterial.lärareerbjudsattgenomföraen problemlösningsaktivitetigruppochattlyssnapåelevernaochbedömadem utifrånförmågornaisyftesdelen.huvudproblemetärattlärareiyngreåldrarhar fördåligakunskaperimatematik.innehålletärdetcentrala abstraktionen. NTA-lådan Mönster & Algebra inköpt till tre mellanstadieskolor. Bra att kunna ha lådorna på skolan hela tiden. Även fått tillåtelse att använda dessa på lågstadiet. I stället för ett rum = Matematikverkstad satsade man på olika lådor. Baslådor, temalådor. Svårt att få med alla lärare. Men rektorn har varit aktiv t ex genom att fråga på medarbetarsamtal, vill besöka lektioner och då framför allt matematiklektioner. NTA-lådan Mönster och Algebra, se Enskolaharutvecklatmatematikverkstad spridersigikommunen. Enköping:PågåendeprojektpåVästerledsskolandärlaborativmatematikingåri ettstörreprojektmedmodersmålslärareochelevermedettannatmodersmålän svenska. Gävleplanerararbetetutifrånmatematisktinnehållochtarinmaterialeti klassrummet. Tjörn:Studiecirklarpåsamtligalåg ochmellanstadieskolor,varavenskolahade detsomettstörrematematikprojekt.påenavhögstadieskolornahar matematikutvecklarenbyggtmatematikskåpmedlaborativtmaterial. Ulricehamn:SamarbetemedNavetmed mattelådor. Vindeln:Viinventeradeförst,köpteintiobasmaterial.Kopplat kompetensutvecklingtillmaterialet. Herrljunga:Matematikutvecklareharsammanställt Mattegömmor,TASKSoch matematiklärarnafåranvändademutifråncentraltinnehåll.ingetprojekt. Örnsköldsvik:Merfokuspåvarieratarbetssätt.Studiecirkelgrupperharfått material.detbehövsutbildningianvändningavmaterialet. Detlaborativamatematikarbetetharinlemmatssomennaturligingrediensidet vardagliga mattearbetet.atthaettdidaktiskt,förläraren,syfteäraocho. Idetkonkretaarbetettydliggörsförmågorna.PåsåvälOrustsomiKungälvpågår fortbildninginomförskolanspersonalsomdagbarnvårdare: Matematiki förskolan, Småbarnsmatematik,litteraturläsning/studiecirkelsamtlaborativ 12

13 matematik. VissaivårgruppharintefåttnågrapengarallsfrånSkolverket,meniSölvesborg ochronnebyharmanköptnta lådor.nytt,såerfarenheternaärfå. Höör:2matematikutvecklarehargåtthandledarutbildningommatteverkstad ochharhaftstudiecirklar.erfarenheterfråndessaärattdetstartatupp verkstäderpåalla1 6 skolor.dessaanvändsiolikautsträckning. Grums:Verkstadfinnspåmellanstadiet.Högstadiet:dåligtmedlaborativt. Åmål:Hög: Matteriet enutrustningssal Gy: Mateljen enutrustningssal. Finnsendelövrigtmaterialiövrigasalar. Filipstad:finnsiliteutsträckning.Påbörjadematematikverkstäder. Storfors:Finnsmycketlaborativtmaterial. Säter: Håller på att bygga upp en laborativ matematikverkstad, men ej inom matematiksatsningen. Avesta: Den laborativa insatsen har spridits i kommunen. Falun: Har inte laborativt material som fokus. Borlänge: Har haft projekt på en skola. Materialet skulle finnas lättillgängligt i en lektionssal. Det utvecklade undervisningen. Projektet var inte det laborativa materialet utan att utveckla undervisningen. Gagnef: Vissa skolor, främst lägre åldrarna har fått köpa in en del laborativt material. Även ett av högstadierna fick en del laborativt. I Arvika har vi satsningar på detta genom mattelådor, men inget för de högre åldrarna. Frågan är om satsningen blir ett stuprör eller fortsätter även om projektet är slut. I Forshaga har vi laborativt material i varje klassrum/arbetslag, inga speciella satsningar. I Munkfors har vi sökt för detta, men vi fick inga pengar. På högstadiet påbörjades en uppbyggnad av en matematikverkstad, men detta har stannat av eftersom eldsjälen slutat. I Storfors håller vi på att bygga upp en matematikverkstad. Dessutom har varje klassrum en basutrustning av laborativt material. Vi har dessutom jobbat med Strävorna och kopierat upp detta. I Hagfors har vi gjort i ordning två verkstäder på två skolor. Detta genom att vi arbetat i form av studiecirklar. Dessutom har vi byggt upp baslådor till varje klassrum. I Matematikverkstaden finns en utlåningsdel och en fast del. Det finns uteryggsäckar och iordninggjort material för utematte. Helsingborg:Kurserruntlaborativmatematik: Såhärnårvimålengenom variation. 1/Matematikverkstad 2/Studiecirkelförallalärare.Utifrånmålenskapadesfärdiga lådor som lärarnakananvända. 3/Lärarnaschemalagdaiverkstaden. 4/Lessonstudystartarsnart,inköpaviPad.Start2010,redovisningi sommar.stödfrånskolledningochingensommotarbetar,2009 kartläggningavhelakommunenskunskapergenomdiamant. Ystad har 20 matematikverkstäder igång nu. Mattecafé med ny information + liten present 1 gång/termin. Sävsjö: 12 pedagoger i en grupp lägger upp implementeringen av den nya läroplanen. Matematikutvecklare ansvarar för matematik. Matematikutvecklartiden skars ner för att användas till implementeringen. Habo har kört cirkeln Förstå och använda tal för F 6. Men så tog det slut Bjuv har haft studiecirkeln Förstå och använda och nu pågår studiecirkeln 13

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan Stockholms Universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Valfri professionsfördjupning, AN, 15 hp Handledare: Börje Pilfalk Studenter: Ulrica Nyström, Sofia Rising och Helen Salling Rapport

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer