Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3"

Transkript

1 IKTsamtLaborativmatematik Sammanställning avmatematikutvecklarnasinlämnademinnesanteckningarfrångruppdiskussioner Samtligaregioner,Ko14 Våren2012 Innehållsförteckning Sammanfattning:IKT s2 Sammanfattning:Laborativmatematikundervisning s3 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? s5 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? s8 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s9 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? s9 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpålaborativmatematik? s11 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenlaborativmatematik?hur? s14 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s15 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikunder visningutvecklasochstödjasframöver? s15 IKTochLaborativmatematik (CitatsomberörbådeIKTochlaborativmatematikisammakommentar samtdecitatdärdetintegårattsärskiljavilkettemasomavses.) 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåiktochlaborativmatematik? s17 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmeddessainriktningar?hur? s17 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? s17 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematik undervisningutvecklasochstödjasframöver? s17 BILAGADiskussionsfrågorinförgruppdiskussionen s19 1

2 IKT Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? DetärmycketstorskillnadnärdetgällermatematikutvecklareserfarenheteravIKT. NågongruppuppgerattdetintefinnsnågotIKT fokushosnågonigruppen,medanen annangruppangerattmatematikutvecklareharfåttipadförattkunnavaraenresursi IKT satsningar.detfinnsocksåmatematikutvecklaresomsjälvagerutbildningpå skrivtavlor.tillgångentilldatorerochskrivtavlorvarierarstarktmellankommuner, menocksåinomkommuner.skolor/kommunerärmindrevälförbereddainföritksatsningar strategierförutbildningsaknas.engruppsammanfattarvadsompåett ellerannatsättframkommerimångaminnesanteckningar: Ifleraavvårakommuner satsasdetpåmycketpåitk,kommunalasatsningar,menläraresfortbildninginomikt såvälteknisktsompedagogisktsomdidaktisktärinteirelevansijämförelsemed satsningpåhårdvaror. Utbildningefterfrågasmycketstarkt.Många matematikutvecklareharpositivaerfarenheteravskrivtavlor.ettstortantal matematikutvecklarebeskriversituationenidenegnakommunenochfleragerockså tipspåpedagogiskadatorprogram,apparetc.inågrakommunerfinnssärskilda skoldatatek,it pedagogerochit ombud. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? Detfinnsstorskillnadmellanihurhöggradsommatematikutvecklarevaritaktiva.En gruppharinteallsvaritengagerade,medanandrahardrivitprojektomsmartboards. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Samtligagrupperuppgerattdekännerigensig.Matematikutvecklareharerfarenhetav tekniskaproblem(dåliganätverk)behovetav ochproblemmed support(tekniker harcentraliserats).vidarekännerdeigensigi tomteknik,attsatsningenpåteknik kommerförstochutbildningsedan. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? Förslagsomframförsärteknisksupport,atthaenplanförhurteknikenskaanvändas innaninköp, tajming närdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla,god utbildningsomkopplastillpedagogiskanvändning.lärarekanocksåläravarandra. Godaexempelkansamlas.Engruppsammanfattar Semöjligheternamedteknikenpå ettrealistisktsätt.grundenärämnesdidaktiskkompetenshosdenenskildeläraren. Samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhet kollegoremellan.enframgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtaloch diskussioner)varifokus(intetekniken). 2

3 Laborativmatematik Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Detfinnssjukommentarerdärdetframgårattmatematikutvecklareserfarenheterav laborativmatematikbeståravattmaterialblirståendeoanväntochattfokusliggerpå materialochenfinmatematikverkstad. Mångamatematikutvecklareframhållerviktenavatthaetttydligtsyftemedde laborativaaktiviteterna,attdetlaborativamaterialetskaanvändasiundervisningenoch intesomenlekstundeller jippo.ävenomarbetsgångenstartaridetkonkretaska arbetetledaframtillförståelseidetabstrakta,eftersom måletmedmatematikär abstraktion.mångaharerfarenheteravattbyggamatematikverkstäder,förseklassrum medenbasutrustningavlaborativtmaterial,utrustamatematikskåpmedlaborativt materialoch/ellerattiordningsställaolikaslagav mattelådor.studiecirklarärvanligt förekommande deomnämnsi22kommentarer. Detkaniblandvarasvårtattfåmedallalärareochävenomlärareärpositiva,tardettid att fådemattinseattdetintehandlaromettgörande.inågrafallpåtalasriskernär ensammaeldsjälardriverutvecklingenochsedanslutarsintjänstellerbyterskola.det blirdåsvårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Ikommentarernagesettstortantalexempelpåvälplaneratochgenomtänktarbete kringlaborativmatematikundervisningiolikakommuner. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmeddennainriktning?hur? Matematikutvecklareharvarit spindelninätet,samordnat,lettstudiecirklar,handlett lärare,skapatnätverk,deltagitiuppbyggandeavmatematikverkstäder,kopplattilllgr 11,peppatlärareochutvärderatprojektomlaborativmatematik.Ienkommentar uttrycksmatematikutvecklarensrollpåföljandesätt:matematikutvecklaren styrde uppinnehålletiprojektettillatthandlaomkopplingenmellanhandling(laborativteller konkretiserande)tillenmatematisktanke. 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? Isjukommentarersomspecifiktberörlaborativmatematikundervisningframgåratt matematikutvecklarnakännerigensig.ienkommentarskrivsframattdesaknade rösteromattlaborativmatematikundervisningkangemerlustochintresse,vilketde anserkanvaraeningångtillhögremåluppfyllelse.detfannsocksåmatematikutvecklare somkändeigensig,menvaröverraskadeöverdenlåganivånivissasammanhang. IdecitatdärdetintegårattsärskiljaomdetärIKToch/ellerlaborativmatematiksom avses,ärdet12kommentarersomvisarattmatematikutvecklarnakännerigensigi utvärderingarna. 3

4 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikundervisningutvecklas ochstödjasframöver? Ettstortantalförslagges:Progression,såattinteelevernafårförenklauppgifter,viktigt att tänket förattlaborerakommerframochintebarabliren kul aktivitet,attläraren tänkereftervadsyftetochmåletmedaktivitetenär,attlaborativtmaterialskavaraett lediundervisningenochplockasframnärdetbehövs,attfokuseracentraltinnehålloch vilkaförmågorsomövasmedmaterialet,tidförkollegialasamtalochövningaroch utprovningiklassrummet,tidförfortbildning,ökaämneskompetensenhoslärare, studiecirklarsamtstödhosskolansledning. 4

5 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå IKT? IngetIKT fokusförmatematikutvecklareivårgrupp. Datorer:Svårigheterattanvändaiklassrum. Allaharejsmartboards. Interaktivaskrivtavlor:8st.Olikaintressehoslärarna.Användsolikamycket.1:1 påvårskola barasmartboardiettklassrum. Interaktivskrivtavla(Epson).HonsomarbetarmestmedITanvänderden.Ingen annan. Viharendelskrivtavlor,meningenstrategiförutbildning,Verksamhetenbygger påattettfåtallärareskadrivaprocessen.oftasaknaspengar. PåenavvåraskolorfinnsingenIKTallspgaavpengabrist.Påenannanskola finnssmartboardsiallaskolorochpåallaförskolor.viuppleverattdetfinns problemmedteknikendock.någraharipadochdatorer. Mångapraktiska/tekniska/ekonomiskahinderförattarbetamedIKT. Tekniskaproblemärstora,frånvarandeskolledning,oförståelse frustration. Utbildningen blev inte av för lärarna tekniken används inte. Tom teknik. De nyttjade inte pengarna. Misslyckade entillen projekt pgafördåligaförberedelser.läraresaknar utbildningpåhurdeskaanvändadatornochlärarnafårdatorernasamtidigtsom eleverna. En skrivtavla inköpt, tekniska problem gjorde att den åkte ut! En vagn med 15 datorer i ett klassrum. Har inte hittat så mycket användning i matten. Lättattanvändainteraktivaskrivtavlorjusttillmatten. Desomharsmartboardsärnöjda! Samtligakommunerigruppenharerfarenheteravattinteraktivaskrivtavlorinte hartekniskaproblem. IKT vårerfarenhetärattdigitalaskrivtavloranvändsdärdefinns,deärej inköptainågotmatteprojekt.merutbildningbehövsförattallafinesserska användas.utbildningbehöverskekontinuerligtsåattman växerin iverktyget. Skrivtavlorfinnsispeciellasalarochdetblirkrångligtochtarförlångtidatt kommadit.ivissakommuneranvändsdeförfilmvisning.utbildningbehövs! Smartboard:Krävsutbildning. DetkanfinnasISTmenoftastärlärarnainteutbildade. Pedagogersomanvänderskrivtavlasamlarihopövrigalärareförattdelge erfarenheter+lektionersomfinnssamtfåtestapå. Flerasmartboardspåenskolabehövs,deträckerintemednågonenstakaföratt detarbetetskafågenomslag. Skrivtavlor: Positiva erfarenheter, eleverna blir delaktiga. Cecilia Christiansen rekommenderade att inte köpa in utbildning av företagen som säljer tavlorna, bättre att lära sig själv tillsammans med kollegor och med hjälp av någon kollega som ligger lite före. Trögt i början, tar fart efter ett tag. Man måste ha flera skrivtavlor på en skola för att få fart på arbetet och kunna utbyta erfarenheter. IfleraavvårakommunersatsasdetpåmycketpåITK,kommunalasatsningar, menläraresfortbildninginomiktsåvälteknisktsompedagogisktsomdidaktiskt ärinteirelevansijämförelsemedsatsningpåhårdvaror.vårarektorerärintede pedagogiskaledaresomviönskarochförväntaross.påmångaskolorhardet byggtsut1:1för6 9 elever.dockkanmanfunderaöverhurdatorerna bäst 5

6 används. Detfinnsmångaprogrammed färdighetsträningsinriktning.matematikärjuett kommunicerandeämnedärkunskaperutvecklasgenomsamtalmellan elever/eleverochelever/pedagoger.iyngreåldrarochföreleverisvårigheterär detkonkreta,laborativamaterialetocharbetssättenviktiga.sompedagoger behövervivärderanär datorn ärentillgångförinlärning. Toppstyrt ingenplanpåhurdetskaförankraspåskolan.verkarsomtanken iblandäratt detlösersig.satsningpåsmartboardspåförskolan,mensennär elevernakomtillf klassochskolafannsintetekniken.satsningpåipadsifyra klasser.förbehållattelevernaskaarbetatvåochtvå.föreläsningaromhurde kananvändas. 1:1byggerpåattdetskafungera,menfallerpåattngnintefungerar. Entillen :Läsplattortillallapåhögstadiet.Smartboardiklassrummenupplevs positivt.elevernaärmedochtidsbesparandeplaneringförläraren.mer utbildningefterfrågas. En till en.detärenmoderniseringavskolan,menrentdidaktiskthardetinte utnyttjatstilldetsomtankenvar,tyvärr.utvecklingpågår,mennuärdetmest sökning.interaktivskrivtavlafinns,menanvändsintepgaattpedagogeninte kanhanteraden.skulleviljaanvändaden(ochhatillgångtillden)föratt visualiseradenmuntligadialogeniklassrummet gällerbådematematiska spontanaresonemangochpresentationavmoment(förberett)mm.vitroratt medhjälpavekonomiskaresurser kanvianvändaskrivtavloriundervisningen ochgöramångavinningar.matematiskt,förmågaattredovisa,fokuserapå innehålletmm.skolanharinterådattsatsaidag,ellerprioriteradatorerför skrivtavlor. MerTIDmåstefinnasförlärarnaattutbildasigitekniken.Gottexempel: Datortekdärdetfinnsresurser.Pågymnasietärproblemetattstudenternagör annatnärdeharegnadatorer. FöreläserpåTeachMeet. År2gillarattvisapåolikalösningar. MatematikutvecklarnaharfåtteniPadförattevkunnavaraenresursiIKTsatsningar.Detärflerakommunersomärpåvägini1:1.Satsningarmeddator elleripad.idekommunersomhar1:1datoranvändsdemeriandraämnenäni matematik.lärarenkanintesevinsten.deprogramsomfinnsimatematikärför dåliga,barasombokenraktav.kankanskeanvändasförfärdighetsträning hemma.omdetskafungeramedskrivtavlormåstedefinnastillgängligaialla klassrumsåattlärarenfårenmöjlighetattlärasig.projektoriallaklassrumhar varitenresursförvariation.bramaterialfrånur.braattkunnadelatips,länkar ochkunnakommuniceramedkommunenslärareviatexfronter.detfinns mycketbramaterialföripadsomriktarsigtilldeyngstabarnen.viktigtatt skolankanhjälpaelevernapåattblibrapåsökning,ordbehandlingsprogrametc. Vilketämneskataansvarfördet?Excelbordeanvändasmeri matematikundervisningen.fålärarekandetordentligt.någonbordetaett pedagogisktgrepppåhurexcelkananvändas,lämpligafrågeställningaroch tillämpningar.närslårdedigitalaböckernaigenom?detärtungtattbärabåde datorochbok.sammasakmedmobiltelefoner.någonkreativpedagogbordeta ettgrepppåvadmankanhademtill. SatsningarpåIKTpåenskildaskolor.Olikafaktorersompengarochintresse spelarroll.detfinnskurseriiktikommunensregi.pedagogiskadatorprogram texwebbmath,matteknep.bärbaradatorerharkommitdettaläsår. 6

7 Projektor+dokumentkamera=BÄST. Det har hänt en hel del senaste året. Daisy-spelare och möjlighet att spela Daisyskivor I dator. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. IPadsanvändningsområde:Fotograferatexmönster dokumentera visapå storskärm.intesåmycketfärdighetsträning.exapp FactorSamurai tränar primtal. NätverksträffardärIKTblaanvändningavGeogebrabehandlats. KlyftornamellanlärarnasIT kunskaperharminskat. Elevernakanteknikenochgesupportåtläraren. SvårtattskrivasnyggtpåSmartboard,lättarepåStarBoard,den svarar direkt. Mycketstoraskillnader!!Sollentunahar1:1datormedanEkeröochNyköping knappthardatorertilllärarna.bådesollentunaochstockholmharerfarenhetav dålignätverksanslutning, IUlricehamnanvändssmartboards,detharvaritensatsning. PåTjörnochiHerrljungafinnsdetibegränsadomfattning.Påenhögstadieskola påtjörnfinns7elevdatorerpå300eleverinuläget. Timrå:HarintejobbatinomramenförMatematiksatsningen.Enbankavlänkar. StödtillläraremedIKTiundervisningen.Fångauppelevermedsvårigheteratt koncentrerasigsomfårjobbameddatorniställetföriboken.lättaremed motoriken.matteknepiförberedelseklassfungerarbra.softogramab.tipsom hurvikankommatillrättamedproblemetmedattelevernaärpåsocialamedier pålektionstidgeelevernatidförfbpåslutetpålektionenomdeharhunnitmed detsomplanerats. Gävle:MatteiMånebyanvändsivanligamatematikundervisningen.Fåtekniken attfungeraochsvårigheterattfåfortbildninginomikt.enstakaprogramkräver fortbildning. Umeå:KöpteinAlgedo ettjättebraprogram.dethannsmedenutbildning. NästaningenanvändeAlgedoochdåbestämdeledningenattAlgedointeskulle köpasinigen.nuefterfrågasalgedoavlärarna.störningseffektenvidarbetet meddatorerärenutmaning. IngastatligapengartillIKT.Timrå,GävleellerUmeåisyfteattutveckla matematikundervisningen.kommunernaharsatsategnapengar. Linköpingharenspeciellprojektorsomdesatsarpå. Grums:PIM utbildaretillnivå3.finnsendelsmartboardspålåg och mellanstadiet.15bärbaradatorerperarbetslag+1datorsal(högstadiet). Datorkanonerfinns. Åmål:8 9smartboardspåhögstadiet.Ävenflertaletpåövrigastadier.Många kanoner.2datasalar.envagnperarbetslag(4st)med20 30bärbara.Skabörja PIM. Filipstad:Högstadiet.1:1.Ejbestämthurdenskaanvändasiundervisningen. Detharintekommitigångännu.Endeleleverharbaragåttomkringochburitpå datorernaochintealltidanväntdem.ikt utbildning/satsningbehövs!2kanoner perarbetslag.mellanstadiet:enkanonivarjeklassrum.2klasseriår1: ipad/datorerförläs ochskrivinlärning.börjatpim. Storfors:1datasal.60 70datorerihelakommunentillelevermedsärskilda behov.skoldatatek somhandhållerochharomåtgärder kopplattilldatasal+ bibliotek.nu:enperson.börjatpim.smartboards:11 15ikommunen.Lärarehar fåttutbildning. Säter,Gagnef,Borlänge:ingaerfarenheter. 7

8 Avesta:ettrektorsområde,fick1,2miljoner.Mångae beamsköptesin.de användsinteidenomfattningdebordegöraspgaattutbildningpåattanvända dessasaknas.detvarsvårtattanvändadåit supportenblevuppsagd. Falun:enklass/skolaharhaftentillen satsningen(endatorperelev).detvarej lyckats.vivetejvarför. Kristianstadkommun:Projekt4. Mundo,ettprogramsomskulleersätta läroböckernafrån1 9.SPSMinvolveradiuppbyggandetavprogrammet. Förväntningarpåenskrivtavla,mångaanvändbaraverktyg,mendetbehövsen engageradochämneskunnigläraresomfyllerinnehållet.viktigtatt projektledarenhartidförsittuppdrag. I Forshaga har man köpt in ipad för att testa. Det finns även smartboards I vissa klassrum på vissa skolor. I Arvika är det på gång att alla elever i år 7 9 ska få en egen dator, fortbildning för såväl elever som lärare. På skolorna finns även smartboards. Viss fortbildning har erbjudits. Tanken är att kunskapen ska spridas som ringar på vattnet, men detta funkar inte. I Munkfors har man satsat på elevdatorer för elever i behov av särskilt stöd, men inte enbart med inriktning matematik. I och med detta har elever och lärare fått information och viss utbildning. Dessutom finns laptops som man kan boka för att använda i sina klassrum. I Storfors har man startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. MP3-spelare finns med inläst material. I vissa klassrum finns smartboards. Viss utbildning kring detta har givits. I Hagfors har man införskaffat smartboards till vissa klassrum och jag som matematikutvecklare har gett utbildning på denna. Vi har dessutom startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. Vi har alla lite erfarenhet av IKT i matematikundervisning. Någon har fått en tavla, men har fått för lite utbildning. Nora: 2x25% IT-pedagoger. Har haft t o m dec IKT-ombud på varje skola. Örebro: IKT-pedagoger på några skolor, men kommer att försvinna. Även matematikutvecklarna. Hällefors: Saknar interaktiva skrivtavlor, men de flesta lärare har egen bärbar dator. Ystadtestatpå5 års avdelning. Sävsjö7 9:Illustrationeröverlägsna,mensvåraattskrivapå.Tjänartidnärman förbereder.köptill Matteverktyg.Bratillgeometri. Nässjö:Någrainteraktivaskrivtavlorpåvarjeskola.Nästaveckautbildningfrån MediacenteriJönköping. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmedinriktningenikt?hur? Ingenting. IngetinomIKT. IntevaritinvolveradeiIKT. Imycketlitenutsträckning. Erbjudaochgenomförakurser,ävengenomgångvidsökandeavprojektpengar. 8

9 IKTharingenvaritdelaktigi,menSollentunaochLinköpingärsäkrapåattdet kommersomettnyttuppdragganskasnart. Ulricehamn:MatematikutvecklarenhardrivitprojektomSmartboards. Aktivtstöd:MatematikutvecklareiVännäsharkopplatpåIKT satsningeni kommunen. LessonstudymedIKT. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Ja. Kännerigentekniskaproblemochbehovavsupport. Jättemycket.Viharproblemmedsupporten. Våraupplevelserstämmermedutvärderingen. Vikännerigenossi"tomteknik".FlerakommunerharIKT pedagogeroch skoldatatek. Teknikenbliretthindertexkanejmjuk ellerhårdvara,teknikerhar centraliserats,dåliganätverk. Intressantattdeandraskolornaupplevtsammaslutsatser.Där samverkan har framvuxitochfortgårfortfarande.trådlösanätverkharkrånglat. Ja,attsatsningenpåIKTkommerförstochutbildningsedan. Ja, vi känner igen oss! Intressant att datorerna sällan är framgångsrika, medan skrivtavlor ofta är framgångsrika. Ja.MentänkapåISTsomettkomplement.Detfinnsinteenlösningpåalla problem. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjasframöver? Teknisksupport. Teknikenmåstefinnasochfungera.Supportärviktigt. Måstevarasmidigt;support,lärarnastillgångtilldator. Viktigtmedtajmningnärdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla. Attfunderaochdiskuteraochhaenplanförhurteknikenskaanvändasinnan inköp. Teknikmmmåstevaralättillgängligtochfungera.Pedagogernaskavara välutbildade! Samlagodaexempeltex PedagogStockholm program(datorer,skrivtavlor) appar(mobiltelefon,surf/skrivplattor) Utbildning. Interaktivaskrivtavlor,Lessonstudyetc.Underlättaförläraren,förarbetemed tekniken.kompetensutveckling,teknikochsupportpåtekniken. BehovavutbildningpåSmartboard. Utbildningviktig måstekopplastillpedagogiskanvändning. Lärarelärvarandra. Lärarhandledningar. Manmåstevaramernogamedattplanerasyfte,innehållmminnan,därförkan detledatillmergenomarbetadelektioner.lättattfåmedflera representationsformer. Mankanslåihopklasserförgenomgång. Viktigtmedgemensammaplattformarochinteolikaplattformar. Tillgångtillpedagogiskaprogramsamtkunskapomdessa. 9

10 SamarbetemedITK pedagogeräravvärdeförmatematikutvecklare. Semöjligheternamedteknikenpåettrealistisktsätt.Grundenärämnesdidaktisk kompetenshosdenenskildeläraren.samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhetkollegoremellan.en framgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtalochdiskussioner)varifokus (intetekniken). Varförärdetsåsvårtattförändramatematikundervisningen?Tradition,veckans beting,prioriterarandraämnenänmatematiken.skrivtavlankananvändassom dragplåster förattändraundervisningen.lärarensamarbetar,läravvarandra. Gemensamplanering. Diskussionomvadmanskahaskrivtavlortillbehövs.Defångarintresse! Vikominpåskolanpå50 talet,meninsågattsamhälletförändrats.interaktiva skrivtavlorochipadstillhördetnyasamhälletochbidrartillstörrelust. Testa Smartpodie. IKT pedagogerbehövs. TittapåandraländertexStorbritannien. SkolverketellerannanaktörgerutstudiecirkelmaterialomSmartboard, Läsplattamm. Bett mässailondon. 10

11 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Erfarenhetenhandlarframföralltomattinköptmaterialblirståendeoanvänt. Vardagen tar över, materialet används inte så mycket Startadeengrupp omrokad Malinensamkvar nu5tim/vecka ingen lokal harköptinlaborativtmaterial ingenlokal.stående. Laborativmatematik därmaterialköptsinbehövsfortlöpandediskussionerom vad/hurmankanarbetaförattlyftamatteinnehåll.användningenavmaterial varierarmycket,omdetbarafunnitseneldsjälhänderingetompersonenbyter arbetsplats.detfinnsävenställensomejpackatuppinköptmaterial. Labverkstadsomliggerliteiträda.Svårtatttaöverdelaborativaövningarnatill kollegor,trotstid.ägermaninteprocessen,såblirdehyllvärmare.pärmarmed aktiviteter,laborativtmaterial.lådorinågotskåpochpåolikaställeniskolan rörigt.kommunövergripande mattelådor sommankanlånaommanhar utbildningpåden NTA.Harköptin Mönsterochalgebra tillkommunen. Iblandfokuspåmaterialiverkstaden. Iblandharfokuslegatpåfinmatematikverkstad. Undervisningenblirintebättreänlärarensnivå! Lärarnavillgärnahamycketmaterialoch tips tilllektioner.mångaanvänder intedetlaborativasomendeliundervisningenutannågotsomskahinnasmed vidsidanom. Med obehöriga ma-lärare i tidiga skolår ökar risken att lab ma blir görande och övrig tid ägnas åt enskilt räknande i ma-boken. Storfaramedattbara räknaiboken.deträckermedattbarahärma visarinte påvilkenförståelsesomfinns.förarbeteidetkonkretamaterialetföratthitta förståelseidetabstrakta.eleversomkan se taleniolikarepresentationsformer klararmattengalant.andra paratihopsiffror,försökerhitta mönster. Svårt att i praktiken få till gemensam tid trots ekonomiska möjligheter att ta vikarie. Fleraavossharvaritmedochsöktpengartillmatematiksatsningarnasomhar varit.2011fickenavosspengarförattbyggauppenmatematikverkstadoch kompetensutvecklalärarnapåenskola.denpersonenvarocksåinvolveradi projektet.lärarnasomdeltogiprojektetvarväldigtpositiva mendetvarsvårtatt/dettogtidattfådemattinseattdetintehandlaromett görande. Igruppenvarvivarallaöverensomattmanblivitbättrepåattvariera undervisningenochanväntkonkretmaterial.viktigtmedsyftet:varförmangör sakerochting.måletmedmatematikärabstraktion. Erfarenheter av att bygga upp matematikverkstäder i alla skolor. Bra att ha projektet i 2 år. Alla varit intresserade. Använt boken om Matematikverkstäder. Studiebesök hos Sten Rydh i Bengtsfors. Det har varit ett uppvaknande bland alla lärare. Verkstäderna används. Köpt in Beta-pedagogs Mattemeny. En pedagog har byggt ett matterum på skolan. Den som jobbar mest med matterummet är den som har tid avsatt t ex Matteutvecklaren. Måste förankras ordentligt. Inlagd tid på konferenstid en stående punkt att någon ska demonstrera en ny låda. Det finns gemensamt utrymme där allt material från laborativt till böcker finns samlat för alla F 5. Lättillgängligt för alla. En av oss har en gedigen montessoriutbildning och har fått tydliga instruktioner till allt material som används. PositivaerfarenheteravLessonstudymedämneskonferenservarjeveckamed olikautvecklingsområden,justnumatte.viktigtattanvändadetlaborativa 11

12 materialetiundervisningen,intesomenlekstundeller jippo. Undersökande verksamhet istället för konkretiserande material. Basmaterial i klassrummet, istället för i speciellt rum. Studiecirkel kring Förstå och använda tal, se till att lärarna kan arbeta laborativt, fokus på det laborativa. Matematikverkstad används för både elever och lärare. Viktigt med organisation för materialet. Enmatematikutvecklareigruppenharerfarenhetavattbliutbildadsom mattepilotförattsedanföradettavidareinomkommuneninomlaborativ matematik. Studiecirklar: Matematikverkstad och Förstå och använda tal. Värdefulla erfarenheter. Samma laborativa material till alla på skolan. StudiecirkelutifrånNCM:sMatematikverkstad. Mål Material Aktivitet Matematikverkstad,studiecirkelochstudiebesök.Lärarebörjadeprata matematik.svårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Faranmedenensameldsjäl.Laborativtmaterialfinnsiallaskolor,meningen separatverkstad.allalärareharfåttutbildningomlaborativtarbete.materialet användsmesttilleleversomharsvårigheterimatematik.matematikutvecklarna harhjälptlärarnaattköpainlaborativtmaterial.lärarnaharfåtthjälpatt strukturerasittmaterialutifrånläroplanensmåliåk3.deskrevnedaktiviteter somvarlämpligaförattnåmålen.visstbasmaterialmåstefinnasivarje klassrum,textallinjeochtiobasmaterial.lärareerbjudsattgenomföraen problemlösningsaktivitetigruppochattlyssnapåelevernaochbedömadem utifrånförmågornaisyftesdelen.huvudproblemetärattlärareiyngreåldrarhar fördåligakunskaperimatematik.innehålletärdetcentrala abstraktionen. NTA-lådan Mönster & Algebra inköpt till tre mellanstadieskolor. Bra att kunna ha lådorna på skolan hela tiden. Även fått tillåtelse att använda dessa på lågstadiet. I stället för ett rum = Matematikverkstad satsade man på olika lådor. Baslådor, temalådor. Svårt att få med alla lärare. Men rektorn har varit aktiv t ex genom att fråga på medarbetarsamtal, vill besöka lektioner och då framför allt matematiklektioner. NTA-lådan Mönster och Algebra, se Enskolaharutvecklatmatematikverkstad spridersigikommunen. Enköping:PågåendeprojektpåVästerledsskolandärlaborativmatematikingåri ettstörreprojektmedmodersmålslärareochelevermedettannatmodersmålän svenska. Gävleplanerararbetetutifrånmatematisktinnehållochtarinmaterialeti klassrummet. Tjörn:Studiecirklarpåsamtligalåg ochmellanstadieskolor,varavenskolahade detsomettstörrematematikprojekt.påenavhögstadieskolornahar matematikutvecklarenbyggtmatematikskåpmedlaborativtmaterial. Ulricehamn:SamarbetemedNavetmed mattelådor. Vindeln:Viinventeradeförst,köpteintiobasmaterial.Kopplat kompetensutvecklingtillmaterialet. Herrljunga:Matematikutvecklareharsammanställt Mattegömmor,TASKSoch matematiklärarnafåranvändademutifråncentraltinnehåll.ingetprojekt. Örnsköldsvik:Merfokuspåvarieratarbetssätt.Studiecirkelgrupperharfått material.detbehövsutbildningianvändningavmaterialet. Detlaborativamatematikarbetetharinlemmatssomennaturligingrediensidet vardagliga mattearbetet.atthaettdidaktiskt,förläraren,syfteäraocho. Idetkonkretaarbetettydliggörsförmågorna.PåsåvälOrustsomiKungälvpågår fortbildninginomförskolanspersonalsomdagbarnvårdare: Matematiki förskolan, Småbarnsmatematik,litteraturläsning/studiecirkelsamtlaborativ 12

13 matematik. VissaivårgruppharintefåttnågrapengarallsfrånSkolverket,meniSölvesborg ochronnebyharmanköptnta lådor.nytt,såerfarenheternaärfå. Höör:2matematikutvecklarehargåtthandledarutbildningommatteverkstad ochharhaftstudiecirklar.erfarenheterfråndessaärattdetstartatupp verkstäderpåalla1 6 skolor.dessaanvändsiolikautsträckning. Grums:Verkstadfinnspåmellanstadiet.Högstadiet:dåligtmedlaborativt. Åmål:Hög: Matteriet enutrustningssal Gy: Mateljen enutrustningssal. Finnsendelövrigtmaterialiövrigasalar. Filipstad:finnsiliteutsträckning.Påbörjadematematikverkstäder. Storfors:Finnsmycketlaborativtmaterial. Säter: Håller på att bygga upp en laborativ matematikverkstad, men ej inom matematiksatsningen. Avesta: Den laborativa insatsen har spridits i kommunen. Falun: Har inte laborativt material som fokus. Borlänge: Har haft projekt på en skola. Materialet skulle finnas lättillgängligt i en lektionssal. Det utvecklade undervisningen. Projektet var inte det laborativa materialet utan att utveckla undervisningen. Gagnef: Vissa skolor, främst lägre åldrarna har fått köpa in en del laborativt material. Även ett av högstadierna fick en del laborativt. I Arvika har vi satsningar på detta genom mattelådor, men inget för de högre åldrarna. Frågan är om satsningen blir ett stuprör eller fortsätter även om projektet är slut. I Forshaga har vi laborativt material i varje klassrum/arbetslag, inga speciella satsningar. I Munkfors har vi sökt för detta, men vi fick inga pengar. På högstadiet påbörjades en uppbyggnad av en matematikverkstad, men detta har stannat av eftersom eldsjälen slutat. I Storfors håller vi på att bygga upp en matematikverkstad. Dessutom har varje klassrum en basutrustning av laborativt material. Vi har dessutom jobbat med Strävorna och kopierat upp detta. I Hagfors har vi gjort i ordning två verkstäder på två skolor. Detta genom att vi arbetat i form av studiecirklar. Dessutom har vi byggt upp baslådor till varje klassrum. I Matematikverkstaden finns en utlåningsdel och en fast del. Det finns uteryggsäckar och iordninggjort material för utematte. Helsingborg:Kurserruntlaborativmatematik: Såhärnårvimålengenom variation. 1/Matematikverkstad 2/Studiecirkelförallalärare.Utifrånmålenskapadesfärdiga lådor som lärarnakananvända. 3/Lärarnaschemalagdaiverkstaden. 4/Lessonstudystartarsnart,inköpaviPad.Start2010,redovisningi sommar.stödfrånskolledningochingensommotarbetar,2009 kartläggningavhelakommunenskunskapergenomdiamant. Ystad har 20 matematikverkstäder igång nu. Mattecafé med ny information + liten present 1 gång/termin. Sävsjö: 12 pedagoger i en grupp lägger upp implementeringen av den nya läroplanen. Matematikutvecklare ansvarar för matematik. Matematikutvecklartiden skars ner för att användas till implementeringen. Habo har kört cirkeln Förstå och använda tal för F 6. Men så tog det slut Bjuv har haft studiecirkeln Förstå och använda och nu pågår studiecirkeln 13

14 Matematikverkstad. Har också haft föreläsning av Ingrid Olsson. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmedinriktningenlaborativmatematik?hur? Iganskastorutsträckning. Iganskastorutsträckning.Blauppbyggandetavmatteverkstadochfärdigalådor medrikaaktiviteter.detharanordnatsworkshops. Leder studiecirklar, jobbar praktiskt. Samordnar. Skapar nätverk. SollentunaochLinköpingharerfarenhetavhandledningochstudiecirkel. Stockholmharerfarenhetavcirkelundervisning. 1)Matematikutvecklarensrollharpekatpåvilkaför ochnackdelardetfinnsmed attanvändasigavmatematikverkstaden. 2)Detstödsommatematikutvecklarenocksåhargettäratthelatiden kopplatexenövningmedlgr11samtlyftadedidaktiskafrågornavadska elevernalärasigochvarför.dettaharävenkopplatstillförmågorsomeleven skautvecklaochgivetvisbedömning. 3)AnnatstödsommatematikutvecklarenhargettäratthållaFOKUS.Detär lättattprataomandrasakerruntomkring:) 4)Kontaktmed"Rätt"personersomkundehjälpaossidettaarbete,såsom NCMGöteborgsuniversitet. Enivårgruppharbyggtochvaritdelaktigienmatematikverkstad. Inomprojektdärlaborativtmatrinköptsharvivaritettstödochävenvaritmedi studiecirklar. Labmaterial:Efterattkommunenfåttpengartilldelades8lärareuppdragetatt hjälpatillattbyggauppmatematikverkstäder.isammavevablevde matematikutvecklarepå15%. Studiecirklar Matematikverkstad, Attförståochanvändatal, Småbarns matematik. Matematikutvecklarnaharhaftnätverksträffarochharkunnathjälpaochtipsa skolornasomsedansjälvabestämtvilketmaterialsomskaköpasin.tips:betapedagogkommerutochvisarmaterialochanvändning.någonärcirkelledarei studiecirkelnkringbokenmatematikverkstad ochdriverhela verkstadsbygget påenlitenskola.braattläggaarbetemedkursplanersamtidigtsom mattearbetet. Matematikutvecklareharordnatmedma lådortillskolor.studiecirkelledare. Röjt(ochgjortiordning)matematikverkstad.Peppatlärareattansträngasig. Bollplank. Ettprojektharhandlatomlaborativtarbetssättsomendelavundervisningen. Matematikutvecklarenvar spindelninätet ochstyrdeuppinnehålletiprojektet tillatthandlaomkopplingenmellanhandling(laborativellerkonkretiserande) tillenmatematisktanke. Stödiprojekt:Vadpåverkarresultaten?Laborativmatematik:Atttaeleverna frånkonkrettillabstrakt. Herrljunga:MatematikutvecklarendrivitprojektmedTASKS. Tjörn:Matematikutvecklarenhandlederochutvärderarprojektomlaborativ matematik. 14

15 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Laborativmatematik saknaderösteromattdetgermerlustochintresse,som kanvaraeningångtillbättremåluppfyllelse.vårerfarenhetärattlustentill matematikharökatnärmanarbetarmerlaborativt.dessutomanvändsfler sinnen. Ja, vi tycker att diskussionerna på skolorna antyder detta, men att nivån var så låg i vissa sammanhang var lite förvånande. Kännerigen.Ämneskunskaper/ämnesdidaktikbehövs.Svårttidsmässigt.Känner igenattmangörlaborationersomtarförmyckettid. Tittapådengruppen tolkassomattdegörfel.bordevara2lärare lättattmissa.vetasyftetmed laborationen.intehaförstoralaborationsprojekt.ämneskonferenser stödför varandra.taframlektioner hinnsintemed. KännerigenvadsomframkomvidredovisningfrånEva.Materialetärofta överordnatinnehållet. Storfors:Kännsattdetstämmervälmedattdetfinnsmycketutrustning,menatt detintealltidfungerar. Vi känner väl igen svårigheterna i att materialet begränsar för eleverna och blir ett hinder istället för en möjlighet. Dessutom känner vi igen oss i att fokus mera läggs på materialet och inte på undervisningens innehåll. Vi pratade om hur viktigt det är med utbildning. Vi pratade även om vikten av förankring hos lärarna samt att lärarna får stöd hos ledningen. Delvis att man köper laborativt material för att man fått pengar. Men genom studiecirklar för vi ju diskussionen om HUR & VARFÖR? laborativt material. 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikundervisningutvecklas ochstödjasframöver? Hurskavifåmaterialetlevande?Ämnesansvarignågonhaansvarförämnet. Studenterpåsinpraktikkangöradetlaborativamaterialetlevande.Inventera materialsomfinnspåskolan.detlaborativamaterialetvidkurstillfällenoch prövaisittegetklassrum. Detbehövsenbasutrustningiklassrummetmenerfarenhetenfrånåk7 9harvi intehemklassrum.hittaformerförhurviorganiserardet.texmatteklassrum, verktygslåda. Viktigt att det laborativa materialet finns tillgängligt, helst i klassrummet så att man spontant kan använda materialet. Progression:Integeelevernaförenklauppgifter. Laborativochundersökamatematik( antagandehitochditochmkttänk ) Viktigt att tänket för att laborera kommer fram och inte bara en kul aktivitet. Laborativmatematik:Tänkaeftersyfteochmål. Sammanfattaochavslutalektionen. Handlarinteommaterialet,utanomeninställningtilldenegnaundervisningen. Stärklärarnasmatematikkunskaper,utvärderaochfångaupp. Ommanskakommaigångmedlaborativtmaterialmåstedetvaratillrättalagt. Laborativtmaterialskavaraettlediundervisningenochplockasframnärdet behövs.allaeleverskaerbjudasmaterialetsenärdetupptilldemomdevill användadet. Viktigtattfokuseraochuppmärksammacentraltinnehållochvilkaförmågorsom övasmedmaterialet.detkanintepratasnogom. Utbildningochtillgångtillmaterial. 15

16 Behov Fortbildning Tid för kollegiala samtal och övning Prova i klassrummet Ev flera varv. Tidförfortbildning förståskillnadenmellanlaborativundervisning konkretmaterial förstådepedagogiskavinsterna användarkompetens. Kanskebehöverviökaämneskompetensenhoslärare(ävenfördelägre åldrarna)?vitrorattviärsäkragällandedetmatematiskastoffetochsatsarpå andrasakeriprojektmm.godaämneskunskaperbehövsföratt utifrånett långsiktigtperspektiv utvecklahållbaratankebildergällandetexräknesätt, metodval,förståelseförprincipenmedräkneoperationer,taluppfattningmm. Kunskapenomattettbraresultatavlaborativmatematikundervisningkräveratt mangårfrånlaborativtmaterialtillgeneraliseringar,måstespridas! Mångalärarebehöverfortfarandekompetenshöjandeinsatser! Det saknas ofta ett kunnande i att arbeta med praktiskt material. Vi pratade om hur viktigt det är med utbildning. Det krävs en noggrann planering med syfte, innehåll mm, samt att planera för generalisering, sammanfattning och uppföljning för att det ska vara meningsfullt. Det är alltid viktigt med fokus på att matematiken är abstrakt. Vägen till förståelse kan gå via konkretisering/laborationer med som matematikutvecklare kan man lite mer ifrågasättande: Varför gjorde ni så? Vad tänkte ni att det ska leda till? Vilken matematisk tanke är det som ligger bakom ditt val av metod/material/arbetssätt? Är den hållbar? Nästa steg? Studiecirklar Attförståochanvändatal. NCM:sutbildningMatematikverkstadärutmärktförattkunnahållastudiecirklar ilaborativmatematikundervisning. Stöd hos ledningen Vi pratade även om vikten av att lärarna får stöd hos ledningen. 16

17 IKTochLaborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå IKTochlaborativmatematik? Kristianstad:Tvåmatematikutvecklareerbjuderstudiecirklarutifrånlärares önskemål.bådeiktochlaborativtmaterialharerbjudits.konceptetär"input", prövaidenegnaverksamhetenocherfarenhetsutbyte.olikarollerberoendepå ommanvändersigtillrektor,arbetslagelleriblandenskildlärare.pedagogerna ståriköförattfåfortbildning. Bjuv:Smartboardtavlor+utbildning+laborativtmaterial. Åstorp,2högstadieskolor,intesjälvtagitdel. DetfinnsberöringspunktermellanIKTochlaborativmatematik.Lärarnamåste hautbildningförattkunnasevinsterna. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmeddessainriktningar?hur? Ja,vidprojektansökandådethandlatomformuleringar. Varitdeltagare. Lettprojekt. Varitsamordnande. 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? Ja! Viharliknandeerfarenheter. Högigenkänningsfaktorfrånutvärderarnasslutsatser. Tillvissdelkännsutvärderingarnasslutsatserigen.Visarpåattberörda deltagareiensatsningbörvaradelaktigafrånförstastart,ansökan Ja, känner igen att det produceras mycket av eleverna, men vilken matematik är det de lärt sig? Vid satsningarna är det viktigt med ordentlig support. Om inte stödet finns hos ledningen så fungerar inte projektet. Ja, bekräftar och förtydligar egna erfarenheter. Utan utbildning tom teknik. Gäller både IKT och laborativ matematik. Övertronpåmaterial/tekniklederinteframåt,utanpedagogenochämnetärdet viktigaochpedagogenstänk. Ja,didaktikenärviktig.Menocksåmottaglighetenhoslärarna(attvilja vidareutbildasig).behovetavtid. Detärlättattkännaigensig,ävenomdetfinnsmångagodaexempel. Bådaföreläsarnatoguppattmanbehöverhadiskussionistorgruppislutetav lektionensåattvariationerpåelevlösningarlyfts.dettatrorviärjätteviktigtför allapedagogeroavsettomikt,laborativtmaterialellerannatanvänds. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematikundervisning utvecklasochstödjasframöver? Atthagodamattekunskaperanserviärviktigt. Utbildning,resurserochtid.Tidtillsamverkan. Mer kunskap och samarbete krävs! Utbildningavlärare.Tid.Enlikvärdighetilandet. Brautbildningärenförutsättningtillallt. Kontinuerligfortbildning. 17

18 Fortbildakollegor,entusiasmeraframföralltläraresominteharmatteisin utbildning. Kollegialtlärandeutvecklarundervisningen. Viktigtatttidfinnsavsattinomarbetstiden,(rektorsstyrningviktig)förträffar förfortsattadiskussionerm.m.hurskamangöraförattprojektetintegrerasi dendagligaverksamheten,leverkvar? Tidförlärareattutvecklaundervisningen. Saknartidattdiskuteraämnet. Ämneskonferenssåviktig! Organisationförämneskonferenser. Gemensamreflektionkringplanering,undervisningochutvärdering. Innehållochsyfteviktigt. Fokuseramerpåundervisningenkontradensocialakontakten. Vikanskeskahöjanivånettstegpåvårundervisning,lättattbörjapåförlågnivå. Påtalomkatederundervisning: Kollegorabdikerar missarlärarledd undervisning. Kanskeundervisningmedinteraktivskrivtavlakantatillbaka undervisningentillattblimerlärarledd.växlamellanikt,papper,pennor, laborativmatematik. Viktigt att det finns tid för projekten. T ex kan vissa projekt få tid medan andra inte får det. Viktigt att satsningar sker på de yngre eleverna. Om t ex nationella prov-resultaten är bra i åk 3 och sämre i åk 5/6, så väljer ledarna att satsa på mellanstadiet. Vad är det som händer mellan åk 3 och 5/6? Är kvalitén låg på de nationella proven i åk 3? Lärare som har sina egna elever på de nationella proven kanske bedömer godkänt därför att eleverna normalt kan det. Intresse och engagemang från lärarna är av stor vikt. Hjälpmedlet är för att förstärka och förtydliga matematiken för eleverna. Hjälpmedlet ger ingen utveckling i sig. Använda IKT och laborativt arbete i undervisningen som ett REDSKAP. Bättrestödavledningen. Rektorviktigattstödjamattepiloterochutvecklareförattutvecklingenskafå legitimitet. Övrigt Mattegreppet är bra. Ansökningarsominteblevbeviljadeblevintegenomförda.Lärareochledning tappadesugen. Likamedtecknets betydelse, diskussion om Bentlys filmer på Skolverkets hemsida. Satsningarändrarsignärskolledningenändras. Vi pratade om hur vissa lärare bromsar upp utvecklingen och att detta är ett stort hinder. Eldsjälarslocknarnärdegångpågångfåråkaensammatillkonferenser, biennalermm.svårtattdelamedsignärmankommertillbaka. Varförärresultatensämreidag(TIMSSmm)Läggerviförmyckettidpåannat? Vi pratade även om hur bra vi tror det blir att denna nya satsning blir för alla. SammanställtavElisabethRystedt,NCM

19 BILAGA Diskussionsfrågor IKTimatematikundervisningen utvärderingavmatematiksatsningen Laborativmatematik,konkretiserandeundervisningochmatematikverkstäder utvärderingavmatematiksatsningen 1.VilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpåIKToch laborativmatematik? 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödiprojekt meddessainriktningar?hur? 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematikundervisning utvecklasochstödjasframöver? 19

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Utvärdering av IKT i skolan

Utvärdering av IKT i skolan Utvärdering av IKT i skolan Håkan Lennerstad, Alf Gummesson, Blekinge Tekniska Högskola I samarbete med Linnéuniversitetet 1 1 Bakgrund till uppdraget Matematiksatsningen för grundskolan 2009-2011: 900

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Uppföljning av bidragsåret

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Uppföljning av bidragsåret Huvudman: 1 Personalförstärkningar Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Österåker Kod: 0117 Beviljat belopp 2010: 1 885 800 Genomförda åtgärder Uppföljning av bidragsåret

Läs mer

Matematikutvecklingsprojekt i Laborativ matematik Tranås kommun

Matematikutvecklingsprojekt i Laborativ matematik Tranås kommun Matematikutvecklingsprojekt i Laborativ matematik Tranås kommun 2007-2010 Bakgrund Läsåret 2004-2005 inrättades en utvecklingstjänst i matematik på 40 % för att stimulera matematikutvecklingen på skolorna

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Matematik inom Frösakulls/Gullbrandstorps verksamhetsområde Halmstad En nulägesbeskrivning. Förskolan/Grundskolan

Matematik inom Frösakulls/Gullbrandstorps verksamhetsområde Halmstad En nulägesbeskrivning. Förskolan/Grundskolan Matematik inom Frösakulls/Gullbrandstorps verksamhetsområde Halmstad En nulägesbeskrivning Förskolan/Grundskolan Gullängens förskola 4 avd Lokes förskola 2 avd Krabbans förskola 1 avd Gullbrandstorpsskolan

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Väsby Välfärd 2014-06-03 Kent Norström 08-590 97445 Dnr Fax 08-590 kent.norstrom@upplandsvasby.se Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Matematiklyftet är ett centralt program som Skolverket driver tillsammans

Läs mer

Matematik på stan. Läs åtminstone det här:

Matematik på stan. Läs åtminstone det här: LÄRARHANDLEDNING Med Matematik vill vi ge lärare ett användbart verktyg i matematikundervisningen. Vi vill visa på matematiken runt omkring oss och göra matematiken mer konkret för att öka förståelsen.

Läs mer

Bedömning för lärande i matematik. PRIM-gruppen. Inger Ridderlind. Inger Ridderlind, PRIM-gruppen

Bedömning för lärande i matematik. PRIM-gruppen. Inger Ridderlind. Inger Ridderlind, PRIM-gruppen Bedömning för lärande i matematik Workshop 15 juni 16 juni Inger Ridderlind PRIM-gruppen Workshop Komma igång med materialet Avgränsa ett Tema- Kunskapsområde Algebra (Samband och förändring) Hela materialet

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

En-till-En. Augustenborgsskolan. Projektdirektiv. Upprättad reviderad Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan

En-till-En. Augustenborgsskolan. Projektdirektiv. Upprättad reviderad Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan augustenborgsskolan 2.docx En-till-En Augustenborgsskolan Projektdirektiv Upprättad 090429 reviderad 100506 Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...

Läs mer

Laborativ matematik. 500x(X+460)/3=80000 Xx3 8x38+38xY=418 3xY. 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2-

Laborativ matematik. 500x(X+460)/3=80000 Xx3 8x38+38xY=418 3xY. 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2- 500x(X+460)/3=80000 Xx3 YxX=Z 8x38+38xY=418 3xY Laborativ matematik 55x92xY=15180 356+Yx(3+ 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2- Inbjudan till konferens i Stockholm 10-11 september 2008 TALARE Britt-Louise Theglander

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén 1(5) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén Kvinnebyvägen 91 Blystigen 2 Kvinnebystigen 1 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph 1(5) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph Askhagsvägen Bokhagsvägen Älgvägen Häggvägen Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter.

Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Anteckningar från diskussionsgrupperna: Vilket stöd behöver rektor? Varje grupp lämnade in fem punkter. Från vem Kommun I en kommun kan man ofta få svar på chefsfrågor på förvaltningen, tex om ekonomi

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Skolverkets matematiksatsning. Redovisning av genomförda projekt

Skolverkets matematiksatsning. Redovisning av genomförda projekt Skolverkets matematiksatsning 2009 2013 Redovisning av genomförda projekt Presentationer av genomförda projekt vid Matematikbiennetten på Linnéuniversitetet den 31 oktober 2012 Bakgrund Regionalt utvecklingscentrum

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Lesson study och learning study i matematikundervisningen

Lesson study och learning study i matematikundervisningen Lesson study och learning study i matematikundervisningen Fil. dr. Constanta Olteanu Linnéuniversitetet 1 Kan vi inte göra som dom gör i Japan för det blir ju så bra! 2 Disposition Bakgrund Syftet Urval

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Prata matematik vägen till förståelse

Prata matematik vägen till förståelse Prata matematik vägen till förståelse Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpeneskolan, Skövde Stefan Löfwall Karlstads universitet Algebra, Filipstad Att prata mer matematik är en sak som genomsyrat hela

Läs mer

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen Innehåll Introduktion...4 Innan du börjar...6 Lektion 1 Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?...8 Lektion 2 Ekvationsspelet del 1...11 Lektion 3

Läs mer

Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning

Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning Läsåret 2013/2014 Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning Innehållsförteckning Vårt rektorsområde...3 Verksamhetsidé...3 Vision...3 Prioriterade mål läsåret 2013-2014 med kommentarer 4 Hammarbacksskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Ansökan

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Ansökan Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Förordning (2008:754) Ansökan 2011 Huvudman: Motala Kod: 0583 Bidragsram 2011: 1 738 700 Planerade åtgärder 1 Personalförstärkningar 700 000 Vi kommer

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala.

Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala. 455 b Matematikinlärning med miniräknare Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala. Miniräknaren ska användas i skolan, det står i vår kursplan för matematik (Utbildningsdepartementet,

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Kvalitetsanalys. Ljungbackens förskola

Kvalitetsanalys. Ljungbackens förskola Kvalitetsanalys Ljungbackens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 3 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

KOLLEGALYFTET. Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan. Lärardagen Örebro

KOLLEGALYFTET. Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan. Lärardagen Örebro KOLLEGALYFTET Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan Lärardagen Örebro 160810 Matematiklyftet födde Kollegalyftet Vinnande upplägg och bra

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Vägen till SSO i Ängelholm

Vägen till SSO i Ängelholm Vägen till SSO i Ängelholm Ängelholm Cirka 40.000 invånare Jordbruk och småindustrier Prisjakt, Koenigsegg, HemoCue Lärande och familj Christer Kratz Förskolor 28 förskolor med cirka 80 avdelningar Grundskolor

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

Sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Enhetens namn: Ugglan Förskoleverksamheten

Sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Enhetens namn: Ugglan Förskoleverksamheten 1 Sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Enhetens namn: Ugglan Förskoleverksamheten Inledning Enhetens allmänna förutsättningar Barnantal: 157 st Avdelningar, barngruppernas storlek och

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

Att arbeta laborativt i matematik För- eller nackdel?

Att arbeta laborativt i matematik För- eller nackdel? Examensarbete 15 högskolepoäng Att arbeta laborativt i matematik För- eller nackdel? Working experimentally in mathematics- Advantage or disadvantage? Sümer Veysel Lärarexamen 270 p Matematik och lärande

Läs mer

Slutrapport för Matematikverkstad mot de yngre åren, F 3 på Helenelundsskolan.

Slutrapport för Matematikverkstad mot de yngre åren, F 3 på Helenelundsskolan. 2009-11-02 Uppdragsgivare Sida 1 av 5 Projektledare Théreés Eklund Projektbeteckning Matematikverkstad mot de yngre åren, F-3 På Helenelundsskolan Version Slutrapport för Matematikverkstad mot de yngre

Läs mer

Utvecklingsprogram i matematik för förskola, förskoleklass och grundskola i Hudiksvalls kommun Del 2. Förbättringsområden, aktiviteter och tidsplaner

Utvecklingsprogram i matematik för förskola, förskoleklass och grundskola i Hudiksvalls kommun Del 2. Förbättringsområden, aktiviteter och tidsplaner 1 (8) 2011-02-04 Utvecklingsprogram i matematik för förskola, förskoleklass och grundskola i Hudiksvalls kommun Del 2. Förbättringsområden, aktiviteter och tidsplaner Utvecklingsprogrammet i matematik

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, Gävle kommun lå 15/16

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, Gävle kommun lå 15/16 Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, Gävle kommun lå 15/16 Sammanfattning av lärares synpunkter 1. På vilket sätt är lärarguiden ett stöd för undervisningen om tal och räkning? Det finns en tydlig

Läs mer

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet Läs detta först om startpaketet Prata Pedagogik -arkivet består av tipsblad och samtalsunderlag i pdf format som kan laddas i surfplattor, datorer och mobiler. Allt fokuserar på en enda sak: att ge pedagogerna

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 MEDBORGARE Kunskapsnämnden har utifrån läroplanerna under rubrikerna Normer och värden/kunskaper/elevers inflytande/ prioriterat följande mål: Förskolan ska

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Vision och målsättning Målet med Myrjöskolans IT-satsning är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT tillsammans med den senaste teknologin är

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

Naturligt- vis! Klart vi använder oss av IKT på vår förskola!

Naturligt- vis! Klart vi använder oss av IKT på vår förskola! Naturligt- vis! Klart vi använder oss av IKT på vår förskola! Vi måste få syn på vad som hände, men inte bara för att återberätta det utan för att lära oss något och för att göra oss nyfikna på något nytt."

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

tidigt upptäcka barn i riskzonen förebygga att läs- och skrivsvårigheter utvecklas underlätta för elever med läs-, -tal- och skrivsvårigheter

tidigt upptäcka barn i riskzonen förebygga att läs- och skrivsvårigheter utvecklas underlätta för elever med läs-, -tal- och skrivsvårigheter Kilbo skola 15.05.28 Åtgärder vi vidtar för att: tidigt upptäcka barn i riskzonen förebygga att läs- och skrivsvårigheter utvecklas underlätta för elever med läs-, -tal- och skrivsvårigheter Personalmöte

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Lokal planering i matematik

Lokal planering i matematik 2007-05-16 Lokal planering i matematik gemensam för Ölmbrotorps skola, Ervalla skola, Hovstaskolan, Lillåns södra skola, Lillåns norra skola och Lillåns skola 7-9 2007-05-16 1 Bakgrund Detta är ett dokument

Läs mer

Laborativ matematik. Nya laborativa metoder för att skapa motivation och lust att lära! För 5:e året i rad! Regeringen storsatsar på matematik

Laborativ matematik. Nya laborativa metoder för att skapa motivation och lust att lära! För 5:e året i rad! Regeringen storsatsar på matematik Laborativ matematik Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2009 TALARE Britt-Louise Theglander Lärare och läkare Vinnare av: Kungliga vetenskapsakademiens stora lärarpris 2007 Bengt Edvinsson

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Matematikutveckling i förskoleklassen

Matematikutveckling i förskoleklassen Glittmark, Magnusson, Olsson & Terner Matematikutveckling i förskoleklassen Som en konsekvens av att elever som får intensivundervisning i åk 9 visar stora brister i taluppfattning satsar Varbergs kommun

Läs mer

Göteborgsprojektet utdrag

Göteborgsprojektet utdrag Göteborgsprojektet utdrag Det lärarna skulle vilja lära sig mer av är följande: Eftersom vi använder MacBook i vårt projekt, och varken lärare eller elever hade så stor erfarenhet innan, skulle jag vilja

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer