Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sammanfattning: IKT s 2 Sammanfattning: Laborativ matematikundervisning s 3"

Transkript

1 IKTsamtLaborativmatematik Sammanställning avmatematikutvecklarnasinlämnademinnesanteckningarfrångruppdiskussioner Samtligaregioner,Ko14 Våren2012 Innehållsförteckning Sammanfattning:IKT s2 Sammanfattning:Laborativmatematikundervisning s3 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? s5 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? s8 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s9 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? s9 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpålaborativmatematik? s11 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenlaborativmatematik?hur? s14 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? s15 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikunder visningutvecklasochstödjasframöver? s15 IKTochLaborativmatematik (CitatsomberörbådeIKTochlaborativmatematikisammakommentar samtdecitatdärdetintegårattsärskiljavilkettemasomavses.) 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåiktochlaborativmatematik? s17 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmeddessainriktningar?hur? s17 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? s17 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematik undervisningutvecklasochstödjasframöver? s17 BILAGADiskussionsfrågorinförgruppdiskussionen s19 1

2 IKT Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokala satsningarpåikt? DetärmycketstorskillnadnärdetgällermatematikutvecklareserfarenheteravIKT. NågongruppuppgerattdetintefinnsnågotIKT fokushosnågonigruppen,medanen annangruppangerattmatematikutvecklareharfåttipadförattkunnavaraenresursi IKT satsningar.detfinnsocksåmatematikutvecklaresomsjälvagerutbildningpå skrivtavlor.tillgångentilldatorerochskrivtavlorvarierarstarktmellankommuner, menocksåinomkommuner.skolor/kommunerärmindrevälförbereddainföritksatsningar strategierförutbildningsaknas.engruppsammanfattarvadsompåett ellerannatsättframkommerimångaminnesanteckningar: Ifleraavvårakommuner satsasdetpåmycketpåitk,kommunalasatsningar,menläraresfortbildninginomikt såvälteknisktsompedagogisktsomdidaktisktärinteirelevansijämförelsemed satsningpåhårdvaror. Utbildningefterfrågasmycketstarkt.Många matematikutvecklareharpositivaerfarenheteravskrivtavlor.ettstortantal matematikutvecklarebeskriversituationenidenegnakommunenochfleragerockså tipspåpedagogiskadatorprogram,apparetc.inågrakommunerfinnssärskilda skoldatatek,it pedagogerochit ombud. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritett aktivtstödiprojektmedinriktningenikt?hur? Detfinnsstorskillnadmellanihurhöggradsommatematikutvecklarevaritaktiva.En gruppharinteallsvaritengagerade,medanandrahardrivitprojektomsmartboards. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Samtligagrupperuppgerattdekännerigensig.Matematikutvecklareharerfarenhetav tekniskaproblem(dåliganätverk)behovetav ochproblemmed support(tekniker harcentraliserats).vidarekännerdeigensigi tomteknik,attsatsningenpåteknik kommerförstochutbildningsedan. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjas framöver? Förslagsomframförsärteknisksupport,atthaenplanförhurteknikenskaanvändas innaninköp, tajming närdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla,god utbildningsomkopplastillpedagogiskanvändning.lärarekanocksåläravarandra. Godaexempelkansamlas.Engruppsammanfattar Semöjligheternamedteknikenpå ettrealistisktsätt.grundenärämnesdidaktiskkompetenshosdenenskildeläraren. Samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhet kollegoremellan.enframgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtaloch diskussioner)varifokus(intetekniken). 2

3 Laborativmatematik Sammanfattning 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Detfinnssjukommentarerdärdetframgårattmatematikutvecklareserfarenheterav laborativmatematikbeståravattmaterialblirståendeoanväntochattfokusliggerpå materialochenfinmatematikverkstad. Mångamatematikutvecklareframhållerviktenavatthaetttydligtsyftemedde laborativaaktiviteterna,attdetlaborativamaterialetskaanvändasiundervisningenoch intesomenlekstundeller jippo.ävenomarbetsgångenstartaridetkonkretaska arbetetledaframtillförståelseidetabstrakta,eftersom måletmedmatematikär abstraktion.mångaharerfarenheteravattbyggamatematikverkstäder,förseklassrum medenbasutrustningavlaborativtmaterial,utrustamatematikskåpmedlaborativt materialoch/ellerattiordningsställaolikaslagav mattelådor.studiecirklarärvanligt förekommande deomnämnsi22kommentarer. Detkaniblandvarasvårtattfåmedallalärareochävenomlärareärpositiva,tardettid att fådemattinseattdetintehandlaromettgörande.inågrafallpåtalasriskernär ensammaeldsjälardriverutvecklingenochsedanslutarsintjänstellerbyterskola.det blirdåsvårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Ikommentarernagesettstortantalexempelpåvälplaneratochgenomtänktarbete kringlaborativmatematikundervisningiolikakommuner. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmeddennainriktning?hur? Matematikutvecklareharvarit spindelninätet,samordnat,lettstudiecirklar,handlett lärare,skapatnätverk,deltagitiuppbyggandeavmatematikverkstäder,kopplattilllgr 11,peppatlärareochutvärderatprojektomlaborativmatematik.Ienkommentar uttrycksmatematikutvecklarensrollpåföljandesätt:matematikutvecklaren styrde uppinnehålletiprojektettillatthandlaomkopplingenmellanhandling(laborativteller konkretiserande)tillenmatematisktanke. 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? Isjukommentarersomspecifiktberörlaborativmatematikundervisningframgåratt matematikutvecklarnakännerigensig.ienkommentarskrivsframattdesaknade rösteromattlaborativmatematikundervisningkangemerlustochintresse,vilketde anserkanvaraeningångtillhögremåluppfyllelse.detfannsocksåmatematikutvecklare somkändeigensig,menvaröverraskadeöverdenlåganivånivissasammanhang. IdecitatdärdetintegårattsärskiljaomdetärIKToch/ellerlaborativmatematiksom avses,ärdet12kommentarersomvisarattmatematikutvecklarnakännerigensigi utvärderingarna. 3

4 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikundervisningutvecklas ochstödjasframöver? Ettstortantalförslagges:Progression,såattinteelevernafårförenklauppgifter,viktigt att tänket förattlaborerakommerframochintebarabliren kul aktivitet,attläraren tänkereftervadsyftetochmåletmedaktivitetenär,attlaborativtmaterialskavaraett lediundervisningenochplockasframnärdetbehövs,attfokuseracentraltinnehålloch vilkaförmågorsomövasmedmaterialet,tidförkollegialasamtalochövningaroch utprovningiklassrummet,tidförfortbildning,ökaämneskompetensenhoslärare, studiecirklarsamtstödhosskolansledning. 4

5 IKT 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå IKT? IngetIKT fokusförmatematikutvecklareivårgrupp. Datorer:Svårigheterattanvändaiklassrum. Allaharejsmartboards. Interaktivaskrivtavlor:8st.Olikaintressehoslärarna.Användsolikamycket.1:1 påvårskola barasmartboardiettklassrum. Interaktivskrivtavla(Epson).HonsomarbetarmestmedITanvänderden.Ingen annan. Viharendelskrivtavlor,meningenstrategiförutbildning,Verksamhetenbygger påattettfåtallärareskadrivaprocessen.oftasaknaspengar. PåenavvåraskolorfinnsingenIKTallspgaavpengabrist.Påenannanskola finnssmartboardsiallaskolorochpåallaförskolor.viuppleverattdetfinns problemmedteknikendock.någraharipadochdatorer. Mångapraktiska/tekniska/ekonomiskahinderförattarbetamedIKT. Tekniskaproblemärstora,frånvarandeskolledning,oförståelse frustration. Utbildningen blev inte av för lärarna tekniken används inte. Tom teknik. De nyttjade inte pengarna. Misslyckade entillen projekt pgafördåligaförberedelser.läraresaknar utbildningpåhurdeskaanvändadatornochlärarnafårdatorernasamtidigtsom eleverna. En skrivtavla inköpt, tekniska problem gjorde att den åkte ut! En vagn med 15 datorer i ett klassrum. Har inte hittat så mycket användning i matten. Lättattanvändainteraktivaskrivtavlorjusttillmatten. Desomharsmartboardsärnöjda! Samtligakommunerigruppenharerfarenheteravattinteraktivaskrivtavlorinte hartekniskaproblem. IKT vårerfarenhetärattdigitalaskrivtavloranvändsdärdefinns,deärej inköptainågotmatteprojekt.merutbildningbehövsförattallafinesserska användas.utbildningbehöverskekontinuerligtsåattman växerin iverktyget. Skrivtavlorfinnsispeciellasalarochdetblirkrångligtochtarförlångtidatt kommadit.ivissakommuneranvändsdeförfilmvisning.utbildningbehövs! Smartboard:Krävsutbildning. DetkanfinnasISTmenoftastärlärarnainteutbildade. Pedagogersomanvänderskrivtavlasamlarihopövrigalärareförattdelge erfarenheter+lektionersomfinnssamtfåtestapå. Flerasmartboardspåenskolabehövs,deträckerintemednågonenstakaföratt detarbetetskafågenomslag. Skrivtavlor: Positiva erfarenheter, eleverna blir delaktiga. Cecilia Christiansen rekommenderade att inte köpa in utbildning av företagen som säljer tavlorna, bättre att lära sig själv tillsammans med kollegor och med hjälp av någon kollega som ligger lite före. Trögt i början, tar fart efter ett tag. Man måste ha flera skrivtavlor på en skola för att få fart på arbetet och kunna utbyta erfarenheter. IfleraavvårakommunersatsasdetpåmycketpåITK,kommunalasatsningar, menläraresfortbildninginomiktsåvälteknisktsompedagogisktsomdidaktiskt ärinteirelevansijämförelsemedsatsningpåhårdvaror.vårarektorerärintede pedagogiskaledaresomviönskarochförväntaross.påmångaskolorhardet byggtsut1:1för6 9 elever.dockkanmanfunderaöverhurdatorerna bäst 5

6 används. Detfinnsmångaprogrammed färdighetsträningsinriktning.matematikärjuett kommunicerandeämnedärkunskaperutvecklasgenomsamtalmellan elever/eleverochelever/pedagoger.iyngreåldrarochföreleverisvårigheterär detkonkreta,laborativamaterialetocharbetssättenviktiga.sompedagoger behövervivärderanär datorn ärentillgångförinlärning. Toppstyrt ingenplanpåhurdetskaförankraspåskolan.verkarsomtanken iblandäratt detlösersig.satsningpåsmartboardspåförskolan,mensennär elevernakomtillf klassochskolafannsintetekniken.satsningpåipadsifyra klasser.förbehållattelevernaskaarbetatvåochtvå.föreläsningaromhurde kananvändas. 1:1byggerpåattdetskafungera,menfallerpåattngnintefungerar. Entillen :Läsplattortillallapåhögstadiet.Smartboardiklassrummenupplevs positivt.elevernaärmedochtidsbesparandeplaneringförläraren.mer utbildningefterfrågas. En till en.detärenmoderniseringavskolan,menrentdidaktiskthardetinte utnyttjatstilldetsomtankenvar,tyvärr.utvecklingpågår,mennuärdetmest sökning.interaktivskrivtavlafinns,menanvändsintepgaattpedagogeninte kanhanteraden.skulleviljaanvändaden(ochhatillgångtillden)föratt visualiseradenmuntligadialogeniklassrummet gällerbådematematiska spontanaresonemangochpresentationavmoment(förberett)mm.vitroratt medhjälpavekonomiskaresurser kanvianvändaskrivtavloriundervisningen ochgöramångavinningar.matematiskt,förmågaattredovisa,fokuserapå innehålletmm.skolanharinterådattsatsaidag,ellerprioriteradatorerför skrivtavlor. MerTIDmåstefinnasförlärarnaattutbildasigitekniken.Gottexempel: Datortekdärdetfinnsresurser.Pågymnasietärproblemetattstudenternagör annatnärdeharegnadatorer. FöreläserpåTeachMeet. År2gillarattvisapåolikalösningar. MatematikutvecklarnaharfåtteniPadförattevkunnavaraenresursiIKTsatsningar.Detärflerakommunersomärpåvägini1:1.Satsningarmeddator elleripad.idekommunersomhar1:1datoranvändsdemeriandraämnenäni matematik.lärarenkanintesevinsten.deprogramsomfinnsimatematikärför dåliga,barasombokenraktav.kankanskeanvändasförfärdighetsträning hemma.omdetskafungeramedskrivtavlormåstedefinnastillgängligaialla klassrumsåattlärarenfårenmöjlighetattlärasig.projektoriallaklassrumhar varitenresursförvariation.bramaterialfrånur.braattkunnadelatips,länkar ochkunnakommuniceramedkommunenslärareviatexfronter.detfinns mycketbramaterialföripadsomriktarsigtilldeyngstabarnen.viktigtatt skolankanhjälpaelevernapåattblibrapåsökning,ordbehandlingsprogrametc. Vilketämneskataansvarfördet?Excelbordeanvändasmeri matematikundervisningen.fålärarekandetordentligt.någonbordetaett pedagogisktgrepppåhurexcelkananvändas,lämpligafrågeställningaroch tillämpningar.närslårdedigitalaböckernaigenom?detärtungtattbärabåde datorochbok.sammasakmedmobiltelefoner.någonkreativpedagogbordeta ettgrepppåvadmankanhademtill. SatsningarpåIKTpåenskildaskolor.Olikafaktorersompengarochintresse spelarroll.detfinnskurseriiktikommunensregi.pedagogiskadatorprogram texwebbmath,matteknep.bärbaradatorerharkommitdettaläsår. 6

7 Projektor+dokumentkamera=BÄST. Det har hänt en hel del senaste året. Daisy-spelare och möjlighet att spela Daisyskivor I dator. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. IPadsanvändningsområde:Fotograferatexmönster dokumentera visapå storskärm.intesåmycketfärdighetsträning.exapp FactorSamurai tränar primtal. NätverksträffardärIKTblaanvändningavGeogebrabehandlats. KlyftornamellanlärarnasIT kunskaperharminskat. Elevernakanteknikenochgesupportåtläraren. SvårtattskrivasnyggtpåSmartboard,lättarepåStarBoard,den svarar direkt. Mycketstoraskillnader!!Sollentunahar1:1datormedanEkeröochNyköping knappthardatorertilllärarna.bådesollentunaochstockholmharerfarenhetav dålignätverksanslutning, IUlricehamnanvändssmartboards,detharvaritensatsning. PåTjörnochiHerrljungafinnsdetibegränsadomfattning.Påenhögstadieskola påtjörnfinns7elevdatorerpå300eleverinuläget. Timrå:HarintejobbatinomramenförMatematiksatsningen.Enbankavlänkar. StödtillläraremedIKTiundervisningen.Fångauppelevermedsvårigheteratt koncentrerasigsomfårjobbameddatorniställetföriboken.lättaremed motoriken.matteknepiförberedelseklassfungerarbra.softogramab.tipsom hurvikankommatillrättamedproblemetmedattelevernaärpåsocialamedier pålektionstidgeelevernatidförfbpåslutetpålektionenomdeharhunnitmed detsomplanerats. Gävle:MatteiMånebyanvändsivanligamatematikundervisningen.Fåtekniken attfungeraochsvårigheterattfåfortbildninginomikt.enstakaprogramkräver fortbildning. Umeå:KöpteinAlgedo ettjättebraprogram.dethannsmedenutbildning. NästaningenanvändeAlgedoochdåbestämdeledningenattAlgedointeskulle köpasinigen.nuefterfrågasalgedoavlärarna.störningseffektenvidarbetet meddatorerärenutmaning. IngastatligapengartillIKT.Timrå,GävleellerUmeåisyfteattutveckla matematikundervisningen.kommunernaharsatsategnapengar. Linköpingharenspeciellprojektorsomdesatsarpå. Grums:PIM utbildaretillnivå3.finnsendelsmartboardspålåg och mellanstadiet.15bärbaradatorerperarbetslag+1datorsal(högstadiet). Datorkanonerfinns. Åmål:8 9smartboardspåhögstadiet.Ävenflertaletpåövrigastadier.Många kanoner.2datasalar.envagnperarbetslag(4st)med20 30bärbara.Skabörja PIM. Filipstad:Högstadiet.1:1.Ejbestämthurdenskaanvändasiundervisningen. Detharintekommitigångännu.Endeleleverharbaragåttomkringochburitpå datorernaochintealltidanväntdem.ikt utbildning/satsningbehövs!2kanoner perarbetslag.mellanstadiet:enkanonivarjeklassrum.2klasseriår1: ipad/datorerförläs ochskrivinlärning.börjatpim. Storfors:1datasal.60 70datorerihelakommunentillelevermedsärskilda behov.skoldatatek somhandhållerochharomåtgärder kopplattilldatasal+ bibliotek.nu:enperson.börjatpim.smartboards:11 15ikommunen.Lärarehar fåttutbildning. Säter,Gagnef,Borlänge:ingaerfarenheter. 7

8 Avesta:ettrektorsområde,fick1,2miljoner.Mångae beamsköptesin.de användsinteidenomfattningdebordegöraspgaattutbildningpåattanvända dessasaknas.detvarsvårtattanvändadåit supportenblevuppsagd. Falun:enklass/skolaharhaftentillen satsningen(endatorperelev).detvarej lyckats.vivetejvarför. Kristianstadkommun:Projekt4. Mundo,ettprogramsomskulleersätta läroböckernafrån1 9.SPSMinvolveradiuppbyggandetavprogrammet. Förväntningarpåenskrivtavla,mångaanvändbaraverktyg,mendetbehövsen engageradochämneskunnigläraresomfyllerinnehållet.viktigtatt projektledarenhartidförsittuppdrag. I Forshaga har man köpt in ipad för att testa. Det finns även smartboards I vissa klassrum på vissa skolor. I Arvika är det på gång att alla elever i år 7 9 ska få en egen dator, fortbildning för såväl elever som lärare. På skolorna finns även smartboards. Viss fortbildning har erbjudits. Tanken är att kunskapen ska spridas som ringar på vattnet, men detta funkar inte. I Munkfors har man satsat på elevdatorer för elever i behov av särskilt stöd, men inte enbart med inriktning matematik. I och med detta har elever och lärare fått information och viss utbildning. Dessutom finns laptops som man kan boka för att använda i sina klassrum. I Storfors har man startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. MP3-spelare finns med inläst material. I vissa klassrum finns smartboards. Viss utbildning kring detta har givits. I Hagfors har man införskaffat smartboards till vissa klassrum och jag som matematikutvecklare har gett utbildning på denna. Vi har dessutom startat ett skoldatatek. Detta är för elever i behov av särskilt stöd som genom detta får tillgång till en egen dator att använda som hjälpmedel. I samband med detta får såväl elev, förälder som lärare utbildning. Dessutom har man införskaffat talförstärkare. Bärbara elevdatorer som är bokningsbara i varje arbetslag. Vi har alla lite erfarenhet av IKT i matematikundervisning. Någon har fått en tavla, men har fått för lite utbildning. Nora: 2x25% IT-pedagoger. Har haft t o m dec IKT-ombud på varje skola. Örebro: IKT-pedagoger på några skolor, men kommer att försvinna. Även matematikutvecklarna. Hällefors: Saknar interaktiva skrivtavlor, men de flesta lärare har egen bärbar dator. Ystadtestatpå5 års avdelning. Sävsjö7 9:Illustrationeröverlägsna,mensvåraattskrivapå.Tjänartidnärman förbereder.köptill Matteverktyg.Bratillgeometri. Nässjö:Någrainteraktivaskrivtavlorpåvarjeskola.Nästaveckautbildningfrån MediacenteriJönköping. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmedinriktningenikt?hur? Ingenting. IngetinomIKT. IntevaritinvolveradeiIKT. Imycketlitenutsträckning. Erbjudaochgenomförakurser,ävengenomgångvidsökandeavprojektpengar. 8

9 IKTharingenvaritdelaktigi,menSollentunaochLinköpingärsäkrapåattdet kommersomettnyttuppdragganskasnart. Ulricehamn:MatematikutvecklarenhardrivitprojektomSmartboards. Aktivtstöd:MatematikutvecklareiVännäsharkopplatpåIKT satsningeni kommunen. LessonstudymedIKT. 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Ja. Kännerigentekniskaproblemochbehovavsupport. Jättemycket.Viharproblemmedsupporten. Våraupplevelserstämmermedutvärderingen. Vikännerigenossi"tomteknik".FlerakommunerharIKT pedagogeroch skoldatatek. Teknikenbliretthindertexkanejmjuk ellerhårdvara,teknikerhar centraliserats,dåliganätverk. Intressantattdeandraskolornaupplevtsammaslutsatser.Där samverkan har framvuxitochfortgårfortfarande.trådlösanätverkharkrånglat. Ja,attsatsningenpåIKTkommerförstochutbildningsedan. Ja, vi känner igen oss! Intressant att datorerna sällan är framgångsrika, medan skrivtavlor ofta är framgångsrika. Ja.MentänkapåISTsomettkomplement.Detfinnsinteenlösningpåalla problem. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTutvecklasochstödjasframöver? Teknisksupport. Teknikenmåstefinnasochfungera.Supportärviktigt. Måstevarasmidigt;support,lärarnastillgångtilldator. Viktigtmedtajmningnärdetgällerutbildningochtillgångtilldatorer/skrivtavla. Attfunderaochdiskuteraochhaenplanförhurteknikenskaanvändasinnan inköp. Teknikmmmåstevaralättillgängligtochfungera.Pedagogernaskavara välutbildade! Samlagodaexempeltex PedagogStockholm program(datorer,skrivtavlor) appar(mobiltelefon,surf/skrivplattor) Utbildning. Interaktivaskrivtavlor,Lessonstudyetc.Underlättaförläraren,förarbetemed tekniken.kompetensutveckling,teknikochsupportpåtekniken. BehovavutbildningpåSmartboard. Utbildningviktig måstekopplastillpedagogiskanvändning. Lärarelärvarandra. Lärarhandledningar. Manmåstevaramernogamedattplanerasyfte,innehållmminnan,därförkan detledatillmergenomarbetadelektioner.lättattfåmedflera representationsformer. Mankanslåihopklasserförgenomgång. Viktigtmedgemensammaplattformarochinteolikaplattformar. Tillgångtillpedagogiskaprogramsamtkunskapomdessa. 9

10 SamarbetemedITK pedagogeräravvärdeförmatematikutvecklare. Semöjligheternamedteknikenpåettrealistisktsätt.Grundenärämnesdidaktisk kompetenshosdenenskildeläraren.samtalochdiskussioneri ämnesgruppen förattstödjavarandra.viktigtmedöppenhetkollegoremellan.en framgångsfaktorviditisvarattarbetslagen(samtalochdiskussioner)varifokus (intetekniken). Varförärdetsåsvårtattförändramatematikundervisningen?Tradition,veckans beting,prioriterarandraämnenänmatematiken.skrivtavlankananvändassom dragplåster förattändraundervisningen.lärarensamarbetar,läravvarandra. Gemensamplanering. Diskussionomvadmanskahaskrivtavlortillbehövs.Defångarintresse! Vikominpåskolanpå50 talet,meninsågattsamhälletförändrats.interaktiva skrivtavlorochipadstillhördetnyasamhälletochbidrartillstörrelust. Testa Smartpodie. IKT pedagogerbehövs. TittapåandraländertexStorbritannien. SkolverketellerannanaktörgerutstudiecirkelmaterialomSmartboard, Läsplattamm. Bett mässailondon. 10

11 Laborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå laborativmatematik? Erfarenhetenhandlarframföralltomattinköptmaterialblirståendeoanvänt. Vardagen tar över, materialet används inte så mycket Startadeengrupp omrokad Malinensamkvar nu5tim/vecka ingen lokal harköptinlaborativtmaterial ingenlokal.stående. Laborativmatematik därmaterialköptsinbehövsfortlöpandediskussionerom vad/hurmankanarbetaförattlyftamatteinnehåll.användningenavmaterial varierarmycket,omdetbarafunnitseneldsjälhänderingetompersonenbyter arbetsplats.detfinnsävenställensomejpackatuppinköptmaterial. Labverkstadsomliggerliteiträda.Svårtatttaöverdelaborativaövningarnatill kollegor,trotstid.ägermaninteprocessen,såblirdehyllvärmare.pärmarmed aktiviteter,laborativtmaterial.lådorinågotskåpochpåolikaställeniskolan rörigt.kommunövergripande mattelådor sommankanlånaommanhar utbildningpåden NTA.Harköptin Mönsterochalgebra tillkommunen. Iblandfokuspåmaterialiverkstaden. Iblandharfokuslegatpåfinmatematikverkstad. Undervisningenblirintebättreänlärarensnivå! Lärarnavillgärnahamycketmaterialoch tips tilllektioner.mångaanvänder intedetlaborativasomendeliundervisningenutannågotsomskahinnasmed vidsidanom. Med obehöriga ma-lärare i tidiga skolår ökar risken att lab ma blir görande och övrig tid ägnas åt enskilt räknande i ma-boken. Storfaramedattbara räknaiboken.deträckermedattbarahärma visarinte påvilkenförståelsesomfinns.förarbeteidetkonkretamaterialetföratthitta förståelseidetabstrakta.eleversomkan se taleniolikarepresentationsformer klararmattengalant.andra paratihopsiffror,försökerhitta mönster. Svårt att i praktiken få till gemensam tid trots ekonomiska möjligheter att ta vikarie. Fleraavossharvaritmedochsöktpengartillmatematiksatsningarnasomhar varit.2011fickenavosspengarförattbyggauppenmatematikverkstadoch kompetensutvecklalärarnapåenskola.denpersonenvarocksåinvolveradi projektet.lärarnasomdeltogiprojektetvarväldigtpositiva mendetvarsvårtatt/dettogtidattfådemattinseattdetintehandlaromett görande. Igruppenvarvivarallaöverensomattmanblivitbättrepåattvariera undervisningenochanväntkonkretmaterial.viktigtmedsyftet:varförmangör sakerochting.måletmedmatematikärabstraktion. Erfarenheter av att bygga upp matematikverkstäder i alla skolor. Bra att ha projektet i 2 år. Alla varit intresserade. Använt boken om Matematikverkstäder. Studiebesök hos Sten Rydh i Bengtsfors. Det har varit ett uppvaknande bland alla lärare. Verkstäderna används. Köpt in Beta-pedagogs Mattemeny. En pedagog har byggt ett matterum på skolan. Den som jobbar mest med matterummet är den som har tid avsatt t ex Matteutvecklaren. Måste förankras ordentligt. Inlagd tid på konferenstid en stående punkt att någon ska demonstrera en ny låda. Det finns gemensamt utrymme där allt material från laborativt till böcker finns samlat för alla F 5. Lättillgängligt för alla. En av oss har en gedigen montessoriutbildning och har fått tydliga instruktioner till allt material som används. PositivaerfarenheteravLessonstudymedämneskonferenservarjeveckamed olikautvecklingsområden,justnumatte.viktigtattanvändadetlaborativa 11

12 materialetiundervisningen,intesomenlekstundeller jippo. Undersökande verksamhet istället för konkretiserande material. Basmaterial i klassrummet, istället för i speciellt rum. Studiecirkel kring Förstå och använda tal, se till att lärarna kan arbeta laborativt, fokus på det laborativa. Matematikverkstad används för både elever och lärare. Viktigt med organisation för materialet. Enmatematikutvecklareigruppenharerfarenhetavattbliutbildadsom mattepilotförattsedanföradettavidareinomkommuneninomlaborativ matematik. Studiecirklar: Matematikverkstad och Förstå och använda tal. Värdefulla erfarenheter. Samma laborativa material till alla på skolan. StudiecirkelutifrånNCM:sMatematikverkstad. Mål Material Aktivitet Matematikverkstad,studiecirkelochstudiebesök.Lärarebörjadeprata matematik.svårtatthållaliviverkstadenochspridasyftetmedaktiviteterna. Faranmedenensameldsjäl.Laborativtmaterialfinnsiallaskolor,meningen separatverkstad.allalärareharfåttutbildningomlaborativtarbete.materialet användsmesttilleleversomharsvårigheterimatematik.matematikutvecklarna harhjälptlärarnaattköpainlaborativtmaterial.lärarnaharfåtthjälpatt strukturerasittmaterialutifrånläroplanensmåliåk3.deskrevnedaktiviteter somvarlämpligaförattnåmålen.visstbasmaterialmåstefinnasivarje klassrum,textallinjeochtiobasmaterial.lärareerbjudsattgenomföraen problemlösningsaktivitetigruppochattlyssnapåelevernaochbedömadem utifrånförmågornaisyftesdelen.huvudproblemetärattlärareiyngreåldrarhar fördåligakunskaperimatematik.innehålletärdetcentrala abstraktionen. NTA-lådan Mönster & Algebra inköpt till tre mellanstadieskolor. Bra att kunna ha lådorna på skolan hela tiden. Även fått tillåtelse att använda dessa på lågstadiet. I stället för ett rum = Matematikverkstad satsade man på olika lådor. Baslådor, temalådor. Svårt att få med alla lärare. Men rektorn har varit aktiv t ex genom att fråga på medarbetarsamtal, vill besöka lektioner och då framför allt matematiklektioner. NTA-lådan Mönster och Algebra, se Enskolaharutvecklatmatematikverkstad spridersigikommunen. Enköping:PågåendeprojektpåVästerledsskolandärlaborativmatematikingåri ettstörreprojektmedmodersmålslärareochelevermedettannatmodersmålän svenska. Gävleplanerararbetetutifrånmatematisktinnehållochtarinmaterialeti klassrummet. Tjörn:Studiecirklarpåsamtligalåg ochmellanstadieskolor,varavenskolahade detsomettstörrematematikprojekt.påenavhögstadieskolornahar matematikutvecklarenbyggtmatematikskåpmedlaborativtmaterial. Ulricehamn:SamarbetemedNavetmed mattelådor. Vindeln:Viinventeradeförst,köpteintiobasmaterial.Kopplat kompetensutvecklingtillmaterialet. Herrljunga:Matematikutvecklareharsammanställt Mattegömmor,TASKSoch matematiklärarnafåranvändademutifråncentraltinnehåll.ingetprojekt. Örnsköldsvik:Merfokuspåvarieratarbetssätt.Studiecirkelgrupperharfått material.detbehövsutbildningianvändningavmaterialet. Detlaborativamatematikarbetetharinlemmatssomennaturligingrediensidet vardagliga mattearbetet.atthaettdidaktiskt,förläraren,syfteäraocho. Idetkonkretaarbetettydliggörsförmågorna.PåsåvälOrustsomiKungälvpågår fortbildninginomförskolanspersonalsomdagbarnvårdare: Matematiki förskolan, Småbarnsmatematik,litteraturläsning/studiecirkelsamtlaborativ 12

13 matematik. VissaivårgruppharintefåttnågrapengarallsfrånSkolverket,meniSölvesborg ochronnebyharmanköptnta lådor.nytt,såerfarenheternaärfå. Höör:2matematikutvecklarehargåtthandledarutbildningommatteverkstad ochharhaftstudiecirklar.erfarenheterfråndessaärattdetstartatupp verkstäderpåalla1 6 skolor.dessaanvändsiolikautsträckning. Grums:Verkstadfinnspåmellanstadiet.Högstadiet:dåligtmedlaborativt. Åmål:Hög: Matteriet enutrustningssal Gy: Mateljen enutrustningssal. Finnsendelövrigtmaterialiövrigasalar. Filipstad:finnsiliteutsträckning.Påbörjadematematikverkstäder. Storfors:Finnsmycketlaborativtmaterial. Säter: Håller på att bygga upp en laborativ matematikverkstad, men ej inom matematiksatsningen. Avesta: Den laborativa insatsen har spridits i kommunen. Falun: Har inte laborativt material som fokus. Borlänge: Har haft projekt på en skola. Materialet skulle finnas lättillgängligt i en lektionssal. Det utvecklade undervisningen. Projektet var inte det laborativa materialet utan att utveckla undervisningen. Gagnef: Vissa skolor, främst lägre åldrarna har fått köpa in en del laborativt material. Även ett av högstadierna fick en del laborativt. I Arvika har vi satsningar på detta genom mattelådor, men inget för de högre åldrarna. Frågan är om satsningen blir ett stuprör eller fortsätter även om projektet är slut. I Forshaga har vi laborativt material i varje klassrum/arbetslag, inga speciella satsningar. I Munkfors har vi sökt för detta, men vi fick inga pengar. På högstadiet påbörjades en uppbyggnad av en matematikverkstad, men detta har stannat av eftersom eldsjälen slutat. I Storfors håller vi på att bygga upp en matematikverkstad. Dessutom har varje klassrum en basutrustning av laborativt material. Vi har dessutom jobbat med Strävorna och kopierat upp detta. I Hagfors har vi gjort i ordning två verkstäder på två skolor. Detta genom att vi arbetat i form av studiecirklar. Dessutom har vi byggt upp baslådor till varje klassrum. I Matematikverkstaden finns en utlåningsdel och en fast del. Det finns uteryggsäckar och iordninggjort material för utematte. Helsingborg:Kurserruntlaborativmatematik: Såhärnårvimålengenom variation. 1/Matematikverkstad 2/Studiecirkelförallalärare.Utifrånmålenskapadesfärdiga lådor som lärarnakananvända. 3/Lärarnaschemalagdaiverkstaden. 4/Lessonstudystartarsnart,inköpaviPad.Start2010,redovisningi sommar.stödfrånskolledningochingensommotarbetar,2009 kartläggningavhelakommunenskunskapergenomdiamant. Ystad har 20 matematikverkstäder igång nu. Mattecafé med ny information + liten present 1 gång/termin. Sävsjö: 12 pedagoger i en grupp lägger upp implementeringen av den nya läroplanen. Matematikutvecklare ansvarar för matematik. Matematikutvecklartiden skars ner för att användas till implementeringen. Habo har kört cirkeln Förstå och använda tal för F 6. Men så tog det slut Bjuv har haft studiecirkeln Förstå och använda och nu pågår studiecirkeln 13

14 Matematikverkstad. Har också haft föreläsning av Ingrid Olsson. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmedinriktningenlaborativmatematik?hur? Iganskastorutsträckning. Iganskastorutsträckning.Blauppbyggandetavmatteverkstadochfärdigalådor medrikaaktiviteter.detharanordnatsworkshops. Leder studiecirklar, jobbar praktiskt. Samordnar. Skapar nätverk. SollentunaochLinköpingharerfarenhetavhandledningochstudiecirkel. Stockholmharerfarenhetavcirkelundervisning. 1)Matematikutvecklarensrollharpekatpåvilkaför ochnackdelardetfinnsmed attanvändasigavmatematikverkstaden. 2)Detstödsommatematikutvecklarenocksåhargettäratthelatiden kopplatexenövningmedlgr11samtlyftadedidaktiskafrågornavadska elevernalärasigochvarför.dettaharävenkopplatstillförmågorsomeleven skautvecklaochgivetvisbedömning. 3)AnnatstödsommatematikutvecklarenhargettäratthållaFOKUS.Detär lättattprataomandrasakerruntomkring:) 4)Kontaktmed"Rätt"personersomkundehjälpaossidettaarbete,såsom NCMGöteborgsuniversitet. Enivårgruppharbyggtochvaritdelaktigienmatematikverkstad. Inomprojektdärlaborativtmatrinköptsharvivaritettstödochävenvaritmedi studiecirklar. Labmaterial:Efterattkommunenfåttpengartilldelades8lärareuppdragetatt hjälpatillattbyggauppmatematikverkstäder.isammavevablevde matematikutvecklarepå15%. Studiecirklar Matematikverkstad, Attförståochanvändatal, Småbarns matematik. Matematikutvecklarnaharhaftnätverksträffarochharkunnathjälpaochtipsa skolornasomsedansjälvabestämtvilketmaterialsomskaköpasin.tips:betapedagogkommerutochvisarmaterialochanvändning.någonärcirkelledarei studiecirkelnkringbokenmatematikverkstad ochdriverhela verkstadsbygget påenlitenskola.braattläggaarbetemedkursplanersamtidigtsom mattearbetet. Matematikutvecklareharordnatmedma lådortillskolor.studiecirkelledare. Röjt(ochgjortiordning)matematikverkstad.Peppatlärareattansträngasig. Bollplank. Ettprojektharhandlatomlaborativtarbetssättsomendelavundervisningen. Matematikutvecklarenvar spindelninätet ochstyrdeuppinnehålletiprojektet tillatthandlaomkopplingenmellanhandling(laborativellerkonkretiserande) tillenmatematisktanke. Stödiprojekt:Vadpåverkarresultaten?Laborativmatematik:Atttaeleverna frånkonkrettillabstrakt. Herrljunga:MatematikutvecklarendrivitprojektmedTASKS. Tjörn:Matematikutvecklarenhandlederochutvärderarprojektomlaborativ matematik. 14

15 3.Kännerduigendigiutvärderingensslutsatser? Laborativmatematik saknaderösteromattdetgermerlustochintresse,som kanvaraeningångtillbättremåluppfyllelse.vårerfarenhetärattlustentill matematikharökatnärmanarbetarmerlaborativt.dessutomanvändsfler sinnen. Ja, vi tycker att diskussionerna på skolorna antyder detta, men att nivån var så låg i vissa sammanhang var lite förvånande. Kännerigen.Ämneskunskaper/ämnesdidaktikbehövs.Svårttidsmässigt.Känner igenattmangörlaborationersomtarförmyckettid. Tittapådengruppen tolkassomattdegörfel.bordevara2lärare lättattmissa.vetasyftetmed laborationen.intehaförstoralaborationsprojekt.ämneskonferenser stödför varandra.taframlektioner hinnsintemed. KännerigenvadsomframkomvidredovisningfrånEva.Materialetärofta överordnatinnehållet. Storfors:Kännsattdetstämmervälmedattdetfinnsmycketutrustning,menatt detintealltidfungerar. Vi känner väl igen svårigheterna i att materialet begränsar för eleverna och blir ett hinder istället för en möjlighet. Dessutom känner vi igen oss i att fokus mera läggs på materialet och inte på undervisningens innehåll. Vi pratade om hur viktigt det är med utbildning. Vi pratade även om vikten av förankring hos lärarna samt att lärarna får stöd hos ledningen. Delvis att man köper laborativt material för att man fått pengar. Men genom studiecirklar för vi ju diskussionen om HUR & VARFÖR? laborativt material. 4.Hurkanundervisningmedstödavlaborativmatematikundervisningutvecklas ochstödjasframöver? Hurskavifåmaterialetlevande?Ämnesansvarignågonhaansvarförämnet. Studenterpåsinpraktikkangöradetlaborativamaterialetlevande.Inventera materialsomfinnspåskolan.detlaborativamaterialetvidkurstillfällenoch prövaisittegetklassrum. Detbehövsenbasutrustningiklassrummetmenerfarenhetenfrånåk7 9harvi intehemklassrum.hittaformerförhurviorganiserardet.texmatteklassrum, verktygslåda. Viktigt att det laborativa materialet finns tillgängligt, helst i klassrummet så att man spontant kan använda materialet. Progression:Integeelevernaförenklauppgifter. Laborativochundersökamatematik( antagandehitochditochmkttänk ) Viktigt att tänket för att laborera kommer fram och inte bara en kul aktivitet. Laborativmatematik:Tänkaeftersyfteochmål. Sammanfattaochavslutalektionen. Handlarinteommaterialet,utanomeninställningtilldenegnaundervisningen. Stärklärarnasmatematikkunskaper,utvärderaochfångaupp. Ommanskakommaigångmedlaborativtmaterialmåstedetvaratillrättalagt. Laborativtmaterialskavaraettlediundervisningenochplockasframnärdet behövs.allaeleverskaerbjudasmaterialetsenärdetupptilldemomdevill användadet. Viktigtattfokuseraochuppmärksammacentraltinnehållochvilkaförmågorsom övasmedmaterialet.detkanintepratasnogom. Utbildningochtillgångtillmaterial. 15

16 Behov Fortbildning Tid för kollegiala samtal och övning Prova i klassrummet Ev flera varv. Tidförfortbildning förståskillnadenmellanlaborativundervisning konkretmaterial förstådepedagogiskavinsterna användarkompetens. Kanskebehöverviökaämneskompetensenhoslärare(ävenfördelägre åldrarna)?vitrorattviärsäkragällandedetmatematiskastoffetochsatsarpå andrasakeriprojektmm.godaämneskunskaperbehövsföratt utifrånett långsiktigtperspektiv utvecklahållbaratankebildergällandetexräknesätt, metodval,förståelseförprincipenmedräkneoperationer,taluppfattningmm. Kunskapenomattettbraresultatavlaborativmatematikundervisningkräveratt mangårfrånlaborativtmaterialtillgeneraliseringar,måstespridas! Mångalärarebehöverfortfarandekompetenshöjandeinsatser! Det saknas ofta ett kunnande i att arbeta med praktiskt material. Vi pratade om hur viktigt det är med utbildning. Det krävs en noggrann planering med syfte, innehåll mm, samt att planera för generalisering, sammanfattning och uppföljning för att det ska vara meningsfullt. Det är alltid viktigt med fokus på att matematiken är abstrakt. Vägen till förståelse kan gå via konkretisering/laborationer med som matematikutvecklare kan man lite mer ifrågasättande: Varför gjorde ni så? Vad tänkte ni att det ska leda till? Vilken matematisk tanke är det som ligger bakom ditt val av metod/material/arbetssätt? Är den hållbar? Nästa steg? Studiecirklar Attförståochanvändatal. NCM:sutbildningMatematikverkstadärutmärktförattkunnahållastudiecirklar ilaborativmatematikundervisning. Stöd hos ledningen Vi pratade även om vikten av att lärarna får stöd hos ledningen. 16

17 IKTochLaborativmatematik 1.Vilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpå IKTochlaborativmatematik? Kristianstad:Tvåmatematikutvecklareerbjuderstudiecirklarutifrånlärares önskemål.bådeiktochlaborativtmaterialharerbjudits.konceptetär"input", prövaidenegnaverksamhetenocherfarenhetsutbyte.olikarollerberoendepå ommanvändersigtillrektor,arbetslagelleriblandenskildlärare.pedagogerna ståriköförattfåfortbildning. Bjuv:Smartboardtavlor+utbildning+laborativtmaterial. Åstorp,2högstadieskolor,intesjälvtagitdel. DetfinnsberöringspunktermellanIKTochlaborativmatematik.Lärarnamåste hautbildningförattkunnasevinsterna. 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödi projektmeddessainriktningar?hur? Ja,vidprojektansökandådethandlatomformuleringar. Varitdeltagare. Lettprojekt. Varitsamordnande. 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? Ja! Viharliknandeerfarenheter. Högigenkänningsfaktorfrånutvärderarnasslutsatser. Tillvissdelkännsutvärderingarnasslutsatserigen.Visarpåattberörda deltagareiensatsningbörvaradelaktigafrånförstastart,ansökan Ja, känner igen att det produceras mycket av eleverna, men vilken matematik är det de lärt sig? Vid satsningarna är det viktigt med ordentlig support. Om inte stödet finns hos ledningen så fungerar inte projektet. Ja, bekräftar och förtydligar egna erfarenheter. Utan utbildning tom teknik. Gäller både IKT och laborativ matematik. Övertronpåmaterial/tekniklederinteframåt,utanpedagogenochämnetärdet viktigaochpedagogenstänk. Ja,didaktikenärviktig.Menocksåmottaglighetenhoslärarna(attvilja vidareutbildasig).behovetavtid. Detärlättattkännaigensig,ävenomdetfinnsmångagodaexempel. Bådaföreläsarnatoguppattmanbehöverhadiskussionistorgruppislutetav lektionensåattvariationerpåelevlösningarlyfts.dettatrorviärjätteviktigtför allapedagogeroavsettomikt,laborativtmaterialellerannatanvänds. 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematikundervisning utvecklasochstödjasframöver? Atthagodamattekunskaperanserviärviktigt. Utbildning,resurserochtid.Tidtillsamverkan. Mer kunskap och samarbete krävs! Utbildningavlärare.Tid.Enlikvärdighetilandet. Brautbildningärenförutsättningtillallt. Kontinuerligfortbildning. 17

18 Fortbildakollegor,entusiasmeraframföralltläraresominteharmatteisin utbildning. Kollegialtlärandeutvecklarundervisningen. Viktigtatttidfinnsavsattinomarbetstiden,(rektorsstyrningviktig)förträffar förfortsattadiskussionerm.m.hurskamangöraförattprojektetintegrerasi dendagligaverksamheten,leverkvar? Tidförlärareattutvecklaundervisningen. Saknartidattdiskuteraämnet. Ämneskonferenssåviktig! Organisationförämneskonferenser. Gemensamreflektionkringplanering,undervisningochutvärdering. Innehållochsyfteviktigt. Fokuseramerpåundervisningenkontradensocialakontakten. Vikanskeskahöjanivånettstegpåvårundervisning,lättattbörjapåförlågnivå. Påtalomkatederundervisning: Kollegorabdikerar missarlärarledd undervisning. Kanskeundervisningmedinteraktivskrivtavlakantatillbaka undervisningentillattblimerlärarledd.växlamellanikt,papper,pennor, laborativmatematik. Viktigt att det finns tid för projekten. T ex kan vissa projekt få tid medan andra inte får det. Viktigt att satsningar sker på de yngre eleverna. Om t ex nationella prov-resultaten är bra i åk 3 och sämre i åk 5/6, så väljer ledarna att satsa på mellanstadiet. Vad är det som händer mellan åk 3 och 5/6? Är kvalitén låg på de nationella proven i åk 3? Lärare som har sina egna elever på de nationella proven kanske bedömer godkänt därför att eleverna normalt kan det. Intresse och engagemang från lärarna är av stor vikt. Hjälpmedlet är för att förstärka och förtydliga matematiken för eleverna. Hjälpmedlet ger ingen utveckling i sig. Använda IKT och laborativt arbete i undervisningen som ett REDSKAP. Bättrestödavledningen. Rektorviktigattstödjamattepiloterochutvecklareförattutvecklingenskafå legitimitet. Övrigt Mattegreppet är bra. Ansökningarsominteblevbeviljadeblevintegenomförda.Lärareochledning tappadesugen. Likamedtecknets betydelse, diskussion om Bentlys filmer på Skolverkets hemsida. Satsningarändrarsignärskolledningenändras. Vi pratade om hur vissa lärare bromsar upp utvecklingen och att detta är ett stort hinder. Eldsjälarslocknarnärdegångpågångfåråkaensammatillkonferenser, biennalermm.svårtattdelamedsignärmankommertillbaka. Varförärresultatensämreidag(TIMSSmm)Läggerviförmyckettidpåannat? Vi pratade även om hur bra vi tror det blir att denna nya satsning blir för alla. SammanställtavElisabethRystedt,NCM

19 BILAGA Diskussionsfrågor IKTimatematikundervisningen utvärderingavmatematiksatsningen Laborativmatematik,konkretiserandeundervisningochmatematikverkstäder utvärderingavmatematiksatsningen 1.VilkaerfarenheterhardusommatematikutvecklareavlokalasatsningarpåIKToch laborativmatematik? 2.Ivilkenutsträckninghardusommatematikutvecklarevaritettaktivtstödiprojekt meddessainriktningar?hur? 3.Kännerduigendigiutvärderingarnasslutsatser? 4.HurkanundervisningmedstödavIKTsamtlaborativmatematikundervisning utvecklasochstödjasframöver? 19

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Skolverkets matematiksatsning. Redovisning av genomförda projekt

Skolverkets matematiksatsning. Redovisning av genomförda projekt Skolverkets matematiksatsning 2009 2013 Redovisning av genomförda projekt Presentationer av genomförda projekt vid Matematikbiennetten på Linnéuniversitetet den 31 oktober 2012 Bakgrund Regionalt utvecklingscentrum

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

IT-plan för Duveholmsgymnasiet

IT-plan för Duveholmsgymnasiet IT-plan för Duveholmsgymnasiet Läsåret 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tekniska förutsättningar för en till en... 4 4. Lägstanivåer i Lärknuten... 5 5. Lärspridare...

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Göteborgsprojektet utdrag

Göteborgsprojektet utdrag Göteborgsprojektet utdrag Det lärarna skulle vilja lära sig mer av är följande: Eftersom vi använder MacBook i vårt projekt, och varken lärare eller elever hade så stor erfarenhet innan, skulle jag vilja

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2014 Medioteket IKT är ett viktigt verktyg för utveckling av framtidens förskola. Det ställer krav på personalens kompetens och förskolans tekniska möjligheter. Ur Stockholms

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet Läs detta först om startpaketet Prata Pedagogik -arkivet består av tipsblad och samtalsunderlag i pdf format som kan laddas i surfplattor, datorer och mobiler. Allt fokuserar på en enda sak: att ge pedagogerna

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING 2012 2013 Planen antagen av skolledningen 2012-10-02 PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING Utifrån arbetslagens kommentarer

Läs mer

Till en början var Cecilia

Till en början var Cecilia Mats Hemberg Utan utbildning blir tavlorna bara en jippopryl På Carlssons skola i Stockholm finns Interaktiva skrivtavlor, IST, i alla klassrum. Författaren har träffat Cecilia Christiansen, matematiklärare

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner!

Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner! Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner! Bli en SMART Diplomerad skola - utbildning i 4 steg www.smartboard.se/utbildning SMART Diplomerad skola För en lyckad investering

Läs mer

RUC Matematiksatsningen. Projektledning www.projektvision.se

RUC Matematiksatsningen. Projektledning www.projektvision.se RUC Matematiksatsningen 2011-10-04 Projektledning www.projektvision.se Lennart Ljung lennart@projektvision.se 070-2305570 Tomas Jansson tomas@projektvision.se 070-5844215 Era svåra projektsaker..kritiskt

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{s"n"-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{sn-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER - omikt i skolan :Jr r..'11*{s"n"-' :d- ';j, i ri:sslr:,iriitlr ffiffihxxnffi ffi*# ffiasfrfrgä Smxsrfrillem Konkret, Lekfullt. Roligt. Det är några omdömen om Rutiga familjen,

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Matematiklyftet 2013/2014

Matematiklyftet 2013/2014 Matematiklyftet 2013/2014 Didaktiskt kontrakt Ruc 140522 AnnaLena Åberg 79 Matematiklärare 9 skolor? Elever 10 Rektorer 1 Förvaltningschef 2 Skolområdschefer 5 Matematikhandledare Hur ser ni på det didaktiska

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning Vad skall en matematiklärare kunna? Andreas Ryve Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Översikt 1. Vad skall en elev kunna? 2. Matematik genom problemlösning ett exempel. 3. Skapa matematiska

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd. Ljusdals Kommun Ljusdal 2008-02-01 Peter Lindgren - IT-pedagog Ingrid Nyberg - Speialpedagog Centrala Elevhälsan Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd. Skoldatateket ska medverka

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan Matematik - en handlingsplan för grundskolan april 2015 Inledning Bland förskolans, förskoleklassens och grundskolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande tikk Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Slutrapport Projektledare Datum Version Sid C Rosengren, P Unelind, R Wester 110501 1 1 (6)

Slutrapport Projektledare Datum Version Sid C Rosengren, P Unelind, R Wester 110501 1 1 (6) ledare Datum Version Sid C Rosengren, P Unelind, R Wester 110501 1 1 (6) SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Matematikutvecklarprojektet innebar att Lunds kommun tillsatte tre matematikutvecklare under läsåret

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta 1 NTA 1) NTA Utveckling, drivs av KVA och IVA 2) NTA PoS erbjuder produkter och tjänster, ägs av medverkande kommuner och fristående skolor Kommuner och fristående skolor,

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 2012-01-29 Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Förskolans enhet Skultuna Ansvarig: Carina Sandström Enhetschef/förskolechef Kvalitetsrapport förskola Inledning Enheten Skultuna förskolor

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby Utvecklingsplan elev i nykarleby ein.fi education in nykarleby 1 Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas. Innehåll Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer