FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS OCH BETÅSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS OCH BETÅSEN"

Transkript

1 FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS OCH BETÅSEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MAJ 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning mellan Ligga och Mesaure i Norrbottens län samt mellan Vargfors i Västerbottens län och Betåsen i Västernorrlands län.

2 Projektorganisation Svenska Kraftnät Box Sundbyberg Tel Besöksadress; Sturegatan 1 Org. Nr Webbplats: Miljökonsekvensbeskrivning Projektledare: Anna Sedvall-Wiklund, Svenska Kraftnät Delprojektledare: Johnny Carlberg, SWECO Konsult Carina Öberg Uppdragsansvarig, Tyréns AB Linus Edström MKB-Handläggare, Tyréns AB Maria Blidfors, Interngranskning, Tyréns AB Foton, illustrationer och kartor har, om inte annat anges, tagits fram av Tyréns AB och Svenska Kraftnät. Kartmaterialet i denna Miljökonsekvensbeskrivning har använts med tillstånd från Lantmäteriet, Lantmäteriverket/SvK/GSD. 2 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

3 Förord Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar en del av befintliga 400 kv-ledningen (UL6) mellan Ligga och Kilforsen. MKB:n beskriver inverkan på människors hälsa och säkerhet samt på miljön och hushållning med naturresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att utgöra underlag för en förlängning av koncession för den aktuella ledningen. Delarna som behandlas är delsträckorna mellan Ligga och Messaure i Norrbottens län samt mellan Vargfors i Västerbottens län och Betåsen i Västernorrlands län. Övriga delsträckor har tidigare behandlats i andra MKB:er och koncessionsansökningar. Föreliggande MKB behandlar följande avsnitt av 400 kv ledningen: Messaure-Ligga (8000 BN) och Betåsen- länsgränsen Västernorrland (8000 AZ), länsgränsen Västerbotten-Tuggen (8000 AY), Tuggen-Vargfors (8000 AX). Beteckningarna 8000 AY m fl är Energimarknadsinspektionens koncessionsanläggningsnummer. Ledningens totala längd är ca 247 km. Den berör Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner i Västernorrlands län (57 km), Åsele, Lycksele, Vindelns och Norsjö kommuner i Västerbottens län (162 km) samt Jokkmokks kommun i Norrbottens län, (27 km). MKB:n ingår som ett led i tillståndsprocessen och utformas i enlighet med gällande lagstiftning. Beställare av MKB:n är Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) genom projektledare Anna Sedvall- Wiklund. MKB:n har tagits fram av Tyréns AB med Carina Öberg som uppdragsansvarig och Linus Edström som MKBhandläggare. Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kv och 220 kv med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 325 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2009 var omsättningen ca miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och sex intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool. Mer information finns på vår webbplats. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 3

4 Innehållsförteckning Projektorganisation...2 Förord...3 Sammanfattning...6 Läsanvisning Inledning Bakgrund Behovet av ny koncession Delsträcka Vargfors-Betåsen Delsträcka Ligga-Messaure Avgränsning Metod Planering och tillstånd Tillstånd Koncession Ledningsrätt Gällande tillstånd för aktuell ledning Samråd och information Tidplan Planförhållanden Teknik Ledningens tekniska utförande Markbehov Säkerhet Övriga ledningsnät Elektromagnetiska fält och ljudeffekter Elektromagnetiska fält Elektriska fält Magnetiska fält Hälsoeffekter och rekommendationer Svenska kraftnäts magnetfältspolicy för växelströmsledningar Åtgärder för att minska magnetfält Elektriska fält och magnetfält för aktuell ledning Vargfors-Betåsen Ligga-Messaur Ljudeffekter Alternativ Nollalternativ Nuläge Övriga alternativ Miljökonsekvenser Miljömål Nationella, regionala och lokala miljömål Ledningens påverkan på miljömålen Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål Miljöbalkens krav Begreppsförklaring och bedömningsgrunder Riksintressen Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser Generella miljökonsekvenser i projektet Naturmiljö Rekreation och friluftsliv Rennäring Kartindelning riksintresseområden Kartindelning miljöintressen Miljökonsekvenser Västernorrlands län Natura Förutsättningar Miljökonsekvenser Åtgärdsförslag Riksintresseområden Rennäring m.fl Naturvård Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur mm Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten, MB 4:2, MB 4: Naturreservat Strandskydd Ledningen genom Sollefteå kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Ledningen genom Örnsköldsviks kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Miljökonsekvenser Västerbottens län Natura Förutsättningar Miljökonsekvenser Åtgärdsförslag Riksintresseområden Rennäring m.fl Naturvård Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

5 8.2.3 Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten, MB 4:2, MB 4: Naturreservat Strandskydd Ledningen genom Åsele kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Ledningen genom Lycksele kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Ledningen genom Vindelns kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Ledningen genom Norsjö kommun Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Bebyggelse och boendemiljö Naturresurser Infrastruktur Drift och framtida underhåll Löpande drift och ledningsunderhåll Kulturminnesskydd Naturvårdshänsyn Skogligt underhåll Intervall Röjning Kantträdsavverkning Röjningsbesiktning Kulturminnesskydd Naturvårdshänsyn Samlad bedömning Ord och begreppsförklaring Referenser Skriftliga Övriga till kap 4 Elektromagnetiska fält och ljudeffekter Digitala Kartor Muntliga kontakter och e-postkontakter Bilaga Samrådsredogörelse Bilaga Sumpskogar Miljökonsekvenser Norrbottens län Natura Riksintresseområden Rennäring Naturvård Kulturmiljö Friluftsliv Infrastruktur Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten, MB 4:2, MB 4: Naturreservat Strandskydd Jokkmokks kommun Landskapsbild Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 5

6 Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår som en del i Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 400 kv kraftledning mellan Kilforsen i Västernorrlands län och Ligga i Norrbottens län. Koncessionen är uppdelad på fyra ledningsavsnitt: Ligga-Messaure (anl nr 8000 BN), Vargfors-Tuggen (anl nr 8000AX), Tuggen - Länsgränsen Västerbotten/Västernorrland (anl nr 8000AY), Länsgränsen Västerbotten/Västernorrland-Betåsen (anl nr 8000AZ) (se figur 1.1). Kraftledningsavsnitten omfattar totalt ca 247 km varav 57 km ligger i Västernorrlands län, 162 km i Västerbottens län och 27 km ligger i Norrbottens län. MKB:n behandlar kraftledningens sträckning i samtliga tre länen. Nollalternativet i denna MKB innebär som att en förlängd koncession för kraftledningen ej beviljas. Om förlängd koncession inte beviljas för den aktuella kraftledningen innebär konsekvenserna stora och mycket allvarliga för driften av stamnätet. Överföringsförmågan från Norrland till de södra delarna av landet skulle reduceras kraftigt. De exakta konsekvenserna varierar och ges av den vid varje tid rådande driftsituationen. Vid utebliven koncession för kraftledningen Ligga-Messaure skulle vissa driftsituationer och felfall inte kunna hanteras med stora konsekvenser för elförsörjningen som följd. Detsamma gäller för utebliven koncession för kraftledningen mellan Vargfors och Betåsen vilket skulle påverka hela ledningen sträckan Letsi-Betåsen (se figur 1.1). Svenska Kraftnät har för avsikt att under andra kvartalet 2010 genomföra samråd med berörda länsstyrelser, komuner, fastighetsägare och övriga berörda om förlängning av koncession för aktuella ledningsavsnitt. Resultatet av genomförda samråd kommer att bifogas MKB:n innan den, tillsammans med övriga ansökningshandlingar skickas in till Energimarknadsinspektionen som därefter genomför en remissomgång. MKB:n har avgränsats till att behandla ett område om ca 100 meter på ömse sidor om ledningen. Kraftledningen går genom Norrlands inland och berör följande Natura 2000 områden: Moälven i Västernorrland, Lögdeälv, Öreälv, Vindelälven samt Storliden/Mårdseleforsarna i Västerbotten. I övrigt berör kraftledningen områden av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, rennäring, geografiska bestämmelser samt infrastruktur. Kraftledningen med de meter höga portalstolparna i stål exponeras i omgivande landskap, framförallt där ledningen passerar över vägar, vattendrag och sjöar. Dess påverkan på landskapsbilden bedöms innebära små negativa konsekvenser. För utpekade värdefulla naturmiljöer i kraftledningens sträckning såsom Natura 2000 områden och andra riksintresseområden samt våtmarker, nyckelbiotoper mm innebär ledningsgatans underhåll negativa konsekvenser. Den röjda kraftledningsgatan innebär intrång i strandvegetationen inom ett flertal utpekade Natura 2000 områden. Intrånget utgör dock en begränsad yta av älvarnas totala areal. Kraftledningens påverkan på naturmiljön bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser. Kraftledningen korsar en mängd leder och områden vilka är utpekade som riksintressen för rennäringen. Förlängd koncession innebär inga nya intrång. Det sprakande ljud som kan upplevas vid fuktig väderlek kan påverka renarna negativt. Eftersom kraftledningen funnits under lång tid bedöms förlängd koncession innebära måttligt negativa konsekvenser för rennäringen. Ledningen korsar ett riksintresseområde för kulturmiljön och inom ledningsgatan finns ett 20-tal fornlämningar registrerade. Ledningen bedöms innebära små negativa konsekvenser avseende kulturmiljön. Omedelbart under kraftledningen kan ljudeffekter vid fuktig väderlek uppstå men ledningen utgör inget hinder för det rörliga friluftslivet och konsekvenserna bedöms därmed som små. Inga skolor eller förskolor finns inom 100 meter från kraftledningen. Ett antal fastigheter med bostadshus finns i dess närområde och 13 bostadshus/fritidshus ligger inom 100 meter från kraftledningens centrum. Magnetfältsberäkningar visar att tre byggnader har magnetfältsvärden vilka enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy kan vara aktuellt för åtgärder. Stor omsorg och hänsyn krävs för att inte påverka områden med naturvärden i samband med underhåll av kraftledningsgatan. För att undvika markskador sker marktransporter över känsliga våtmarksavsnitt i största möjliga utsträckning på tjälad och snötäckt mark. Hänsyn tas till vattendrag, fornlämningar och naturvärden. Fornlämningar markeras vid underhållsarbeten så att de uppmärksammas och skador i fornlämning eller inom fornlämningsområde undviks. 6 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

7 Läsanvisning Miljökonsekvensbeskrivningen är disponerad enligt följande: MKB:n behandlar tre län. I kapitel 1 beskrivs kraftledningens bakgrund och projektets avgränsning. I kapitel 2 ges en redogörelse för tillståndsprocessen. Kapitel 3 innehåller en teknisk beskrivning av kraftledningen och i kapitel 4 behandlas dess elektromagnetiska fält och ljudeffekter. I kapitlet redovisas även diagram över beräknat magnetfält för kraftledningen. I kapitel 5 redogörs för nollalternativet samt övriga alternativ. Kapitel 6 behandlar inledningsvis miljömål och miljöbalkens krav. Därefter förklaras de begrepp som behandlas i kapitel 7-9 samt de bedömningsgrunder som ligger till grund för konsekvensbedömningen i MKB:n. Miljöbedömningen är gjord i en tregradig skala: små, måttliga och stora konsekvenser. I kapitel 6 redovisas även kraftledningens geografiska sträckning inom respektive län. I kapitel 7 redovisas inledningsvis förutsättningar och kraftledningens konsekvenser för Natura 2000 områden och andra riksintresseområden i Västernorrland. Därefter följer en redovisning av övriga miljöintressen och kraftledningens konsekvenser för Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. I kapitel 8 redovisas inledningsvis förutsättningar och kraftledningens konsekvenser för Natura 2000 områden och andra riksintresseområden i Västerbottens län. Därefter redovisas övriga miljöintressen och kraftledningens konsekvenser för Åsele, Lycksele, Vindelns och Norsjö kommuner. I kapitel 9 redovisas inledningsvis förutsättningar och kraftledningens konsekvenser för Natura 2000 områden och övriga riksintresseområden i Norrbottens län och därefter redovisas övriga miljöintressen och kraftledningens konsekvenser för Jokkmokks kommun. Kapitel 10 behandlar kraftledningens drift och underhåll. I kapitel 11 ges en samlad bedömning för hela kraftledningssträckningen i text och tabell. Specifika ord som förekommer i miljökonsekvensbeskrivningen förklaras kortfattat i kapitel 12. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Svenska kraftnät kommer att lämna in ansökan om förlängd nätkoncession till Statens Energimyndighet när MKB har färdigställts och samråd har genomförts. Koncessionsansökan behandlar följande ledningsavsnitt: Gällivare Tabell 1.1. Förteckning över koncessionernas giltighetstid. Aktuell ledning Ledning som behandlas i annan ansökan Anläggnings nummer Koncessionssträcka Koncessesion t.o.m. 8000BN Ligga-Messaure AX Vargfors-Tuggen AY Tuggen-Länsgränsen Västernorrland/Västerbotten AZ Länsgränsen Västernorrland/Västerbotten-Betåsen (Kilforsen) Observera att MKB:n hädanefter redovisar sträckningen från söder till norr. Föreliggande MKB utgör ett av de dokument som bifogas ansökan om koncession. Skellefteå Tabell 1.2. Förteckning över län och kommuner. Län Kommun Norrbottens län (BD) Västerbottens län (AC) Jokkmokk Norsjö Vindeln Lycksele Åsele Umeå Västernorrlands län (Y) Örnsköldsvik Sollefteå Sollefteå Örnsköldsvik Figur 1.1. Översikt över 400 kv ledningens sträckning. Ledningssträcka som är aktuell för koncessionsansökan är redovisad med heldragen linje. Streckad linje visar del av sträckning där koncessionsansökan behandlas i separat ansökan. Sträckan Betåsen-Kilforsen ingår i anläggning 8000 AZ men har behandlats tidigare i separat ansökan. 8 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

9 1.2 Behovet av ny koncession Nedan beskrivs behovet för delsträckorna Varfors-Betåsen respektive Ligga-Messaure Delsträcka Vargfors-Betåsen Ledningssträckan som koncessionsärendet avser, mellan Vargfors och Betåsen, utgör del av 400 kv ledningen Letsi- Betåsen. Ledningen ingår i det nationella stamnätet för el och är därmed av stor betydelse för elförsörjningen i ett nationellt perspektiv. Ledningen är en av de viktiga överföringsledningar som förbinder produktionen längs Luleälven med resten av stamnätet i söder. Längs Luleälven finns i storleksordningen 25 % av landets samlade vattenkraftproduktion installerad. Att vattenkraftproduktionen i älvarna i Norrland finns tillgänglig är av största vikt för driften av stamnätet. I vissa situationer är vattenkraften i norr helt avgörande för att elförsörjningen i landets södra delar skall säkerställas. Ledningen Letsi-Betåsen är av stor betydelse för kraftutbytet med Norge och Finland, då överföringskapaciteten i denna del av stamnätet är kritisk för att elhandeln i norr skall fungera. Stora planer för vindkraftutbyggnad finns i Norrland, bland annat utmed den aktuella ledningen. Vindkraftparker kan därför komma att anslutas mot ledningen. Grundat på statistik från de senaste sju åren ( ) bedöms årsmedelströmlasten på ledningen Letsi-Betåsen vara ca 465 A. Strömlasten på ledningen varierar dock kraftigt över tiden beroende på överföringsbehovet mellan Norrland och de södra delarna av landet. Strömlaster mellan 200 A och 800 A är vanliga, de lägre nivåerna i allmänhet nattetid. Många faktorer bestämmer vilka överföringssituationer som kan uppstå på stamnätets ledningar i framtiden. På den avreglerade elmarknaden påverkas överföringarna på stamnätet mycket av vilka avtal som sluts mellan fria aktörer både inom och utom landet. En avveckling av kärnkraften och en omfattande vindkraftutbyggnad är andra faktorer med stor inverkan. Belastningen på den aktuella ledningen ses även fortsättningsvis till största delen att styras av produktionssituationen i Luleälven, med stor variation över året som följd. Faktorer enligt ovan kan i framtiden komma att påverka belastningsmönstret. Om förlängd koncession inte beviljas för den aktuella ledningen blir konsekvenserna stora och mycket allvarliga för driften av stamnätet. Överföringsförmågan från Norrland till de södra delarna av landet skulle reduceras kraftigt. De exakta konsekvenserna varierar och ges av den vid varje tid rådande driftsituationen. Stamnätet är uppbyggt och dimensionerat för att kunna tillgodose de krav som ställs på tillgänglighet och driftsäkerhet. Detta innebär bland annat att nätet vid maximalt utnyttjande skall klara ett godtyckligt anläggningsfel var som helst i nätet utan att detta skall leda till oacceptabla störningar eller avbrott i elförsörjningen. Utebliven koncession för ledningen mellan Vargfors och Betåsen påverkar hela ledningen Letsi-Betåsen och skulle innebära att vissa driftsituationer och felfall inte kan hanteras, med stora konsekvenser för elförsörjningen som följd. Vidare skulle planerade större vindkraftetableringar i området stoppas, försvåras eller fördröjas till följd av otillräcklig ledningskapacitet. Framöver förväntas utbyggnad av vindkraftverk vilket medför ett ökat behov av överföringskapacitet. Överföringsförmångan i denna del av stamnätet kan istället komma att behöva förstärkas för att möta marknadens krav Delsträcka Ligga-Messaure Ledningen Ligga-Messaure, ingår tillsammans med övriga 400 kv ledningar längs Luleälven i det nationella stamnätet för el och är därmed av stor betydelse för elförsörjningen i ett nationellt perspektiv. Tillsammans med övriga ledningar längs älvsystemet knyter ledningen samman de stora vattenkraftverken och samlar ihop produktionen från dessa, för vidare transport söderut på stamnätet. Längs Luleälven finns i storleksordningen 25 % av landets samlade vattenkraftproduktion installerad. Att vattenkraftproduktionen i älvarna i Norrland finns tillgänglig är av största vikt för driften av stamnätet. I vissa situationer är vattenkraften i norr helt avgörande för att elförsörjningen i landets södra delar skall säkerställas. Ledningen Ligga-Messaure spelar också en roll i kraftutbytet med Norge och Finland i norr. Stora planer för vindkraftutbyggnad finns i Norrland och det kan inte uteslutas att ledningen kommer att få en roll i dessa sammanhang. Grundat på statistik från de senaste sju åren ( ) bedöms årsmedelströmlasten på ledningen Ligga-Messaure vara ca 320 A. Ledningens placering utmed Luleälven gör att strömlasterna är starkt beroende av hur produktionsresurserna längs älven körs. Strömlasten varierar därför kraftigt över tiden men har sällan legat över 800 A. Många faktorer tillsammans bestämmer vilka överföringssituationer som kan uppstå på stamnätets ledningar i framtiden. På den avreglerade elmarknaden påverkas överföringarna på stamnätet mycket av vilka avtal som sluts mellan fria aktörer både inom och utom landet. En avveckling av kärnkraften och en omfattande vindkraftutbyggnad är andra faktorer med stor inverkan. Belastningen på den aktuella ledningen ses även fortsättningsvis till största delen att styras av produktionssituationen i Luleälven, med stor variation över året som följd. Faktorer enligt ovan kan i framtiden komma att påverka belastningsmönstret. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 9

10 Om förlängd koncession inte beviljas för den aktuella ledningen blir konsekvenserna stora och mycket allvarliga för driften av stamnätet i allmänhet och för vattenkraftproduktionen i Luleälven i synnerhet. De exakta konsekvenserna beror på vid aktuell tidpunkt rådande driftsituation. Stamnätet är uppbyggt och dimensionerat för att kunna tillgodose de krav som ställs på tillgänglighet och driftsäkerhet. Detta innebär bland annat att nätet vid maximalt utnyttjande skall klara ett godtyckligt anläggningsfel var som helst i nätet utan att detta skall leda till oacceptabla störningar eller avbrott i elförsörjningen. Vid utebliven koncession för ledningen Ligga-Messaure skulle vissa driftsituationer och felfall inte kunna hanteras, med stora konsekvenser för elförsörjningen som följd. 1.3 Avgränsning En geografisk avgränsning av det område som studerats i denna miljökonsekvensbeskrivning har gjorts. Avgränsningen omfattar ett område om ca 100 meter på vardera sidan av ledningen. Om det förekommer objekt eller områden som kan påverkas på ett längre avstånd från ledningen har även dessa behandlats i denna MKB. I denna miljökonsekvensbeskrivning detaljstuderas och beskrivs de intressen som faller inom det avgränsade området. Intressen som faller utanför det avgränsade området redovisas i kartorna, men det ges ingen detaljerad information eller djupare konsekvensanalys av dessa. I och med att det är fråga om förlängning av koncession har inga alternativa sträckningar eller åtgärder studerats. 1.4 Metod Kontakter har tagits med berörda kommuner för att inhämta underlag som kommunala översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. GIS-underlag från Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen (Skogens källa), Rennäringen (Ren2000), Riksantikvarieämbetet (FMIS) har insamlats för upprättade av miljöintressekartor. Information avseende skoterleder och vandringsleder har hämtats från respektive kommuner. Ledningen har besökts i fält. Förekomst av byggnader har inventerats inom den zon som enligt gällande starkströmsföreskrifter skall vara byggnadsfri, dvs. ca 7 meter utanför planlagt område respektive 10 meter inom planlagt område. Bostadsbebyggelse har dessutom inventerats på ett avstånd av 100 meter på respektive sida av ledningens centrum. Magnetfält för aktuell ledning redovisas i avsnitt 4.5. Magnetfältsvärdena är beräknade värden baserade på årsmedelströmlasten på ledningen. 10 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

11 2 Planering och tillstånd 2.1 Tillstånd Koncession För att bygga och/eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) tillstånd nätkoncession. Koncession omfattar vanligtvis 40 år och Energimarknadsinspektionen prövar ansökningar om nätkoncession. Handläggningen av ett koncessionsärende sker i flera olika steg. Nätägaren och verksamhetsutövaren, i det här fallet svenska kraftnät, gör en skriftlig ansökan som åtföljs av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Svenska kraftnät genomför ett samråd och inkomna yttranden inarbetas i MKB:n. Energimarknadsinspektionen inhämtar därefter yttranden från länsstyrelse, kommun, sakägare och andra som berörs av ansökan. Följande lagar och föreskrifter är berörda i samband med ansökan om förnyelse av koncession: Ellagen (1997:857) bestämmelser om nätkoncession Elförordningen (1994:1250) hur koncessionsansökan ska se ut och hur ansökan prövas. Förordningen om elektriska starkströmsanläggningar (1957:601) regler för utförande och skötsel av anläggningar sam vilka myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar. Miljöbalken (1998:808) 2 kap. Allmänna hänsynsregler mm. 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 4 kap 5. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 7 kap Tillstånd för att bedriva verksamhet/vidta åtgärder inom särskilt skydds- och bevarandeområde (ex. intrång i Natura 2000) Ledningsrätt Ledningsrätt innebär tillstånd, koncession, samt tillträde till berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastighetsägare och nätägare. Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen med ett engångsbelopp. Därefter ansöker nätägaren om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten, vilket innebär att marken fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen för all framtid. 2.2 Gällande tillstånd för aktuell ledning För aktuella ledningsavsnitt finns gällande koncession för linje som gavs 1969 Vargåsen-Betåsen respektive 1972 Ligga- Messaure. Koncessionen gäller till dess att ansökan har prövats slutligt av Energimarknadsinspektionen. Rätten att bibehålla ledningen över berörda fastigheter och servitut är tryggad genom ledningsrätt I tabellen nedan redovisas när gällande tillstånd löper ut för respektive delsträcka av ledningen Tabell 2.1 Förteckning över koncessionernas giltighetstid för Vargfors- Kilforsen respektive för Ligga-Messaure. Koncession nr Delsträcka 2.3 Samråd och information Koncession beviljad till (8000 BN) Ligga-Messaure (8000AX) Vargfors - Tuggen (8000AY) (8000AZ) Tuggen - länsgränsen Västerbotten/Västernorrland Länsgränsen - Västerbot- ten/västernorrland- Kilforsen Enligt miljöbalken 6 kap 4 ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen. Samråd ska även ske med berörda kommuner, samebyar, berörda fastighetsägare och övriga som kan anses vara berörda av aktuell ledning. Verksamhetsutövaren ska lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan samt redovisa alternativ till planerad verksamhet. Samråd har genomförts genom att en disposition av MKB:n har skickats ut till berörda kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer, samebyar myndigheter m.fl. En sammanfattning av MKB:n har tillsänts fastighetsägare i ledningssträckningen. De synpunkter som inkommit har delvis inarbetats i MBK:n samt redovisas i separat samrådsredogörelse (se Bilaga 1). Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 11

12 Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har beslutat att en förlängning av koncession för ledningen medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat att en förlängning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 2.4 Tidplan Efter samråd och komplettering av MKB skickas ansökan till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen genomför därefter ytterligare en remissomgång till myndigheter och övriga varefter beslut fattas. 3 Teknik 3.1 Ledningens tekniska utförande Den aktuella 400 kv ledningen är till största delen uppförd i portalstolpar, se figur 3.1 och 3.2 nedan. Linorna i ledningen är huvudsakligen av typen triplex, dvs. tre linor i varje fas. Figur 3.1. Principskiss av stadgad portalstolpe i stål som finns i ledningssträckan Ligga-Messaure. Fasavståndet uppgår till 9 meter. Två linor per fas. 2.5 Planförhållanden Följande översiktsplaner berörs av ledningen: Tabell 2.2 Gällande översiktsplaner. Gällande översiktsplan Antagen datum Sollefteå kommun Örnsköldsviks kommun Åsele kommun Lycksele kommun Norsjö kommun Vindelns kommun Jokkmokks kommun Ledningen berör inga områden med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Figur 3.2. Principskiss av stadgad portalstolpe i stål som finns sträckan Vargfors-Betåsen. Fasavståndet uppgår till 9 meter. Tre linor per fas. 12 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

13 Generellt gäller att portalstolparna är cirka meter höga och spannlängden, avståndet mellan stolparna, är i medel omkring 330 meter. Längre spann, upp mot cirka 400 meter, kan förekomma och stolparna blir då högre. Vid kortare spann användas lägre stolpar. En ledning byggd med denna typ av stolpar kräver en skogsgata där högväxande vegetation tas bort. Se figur 3.3 nedan. 3.2 Markbehov Området invid en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst starkströmsföreskrifterna. Enligt dessa skall bl.a. en kraftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan mark. Det finns vidare bestämmelser om minimiavstånd mellan kraftledningar och byggnader för att undvika risken för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader. Hur stor yta en kraftledning tar i anspråk beror på vilken typ av mark ledningen går igenom. I åkermark utgörs markbehovet av de ytor ledningsstolparna samt eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs en ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. De bestämmelser som finns om minsta avstånd mellan vegetation och ledning medför att en skogsgata måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vegetationen når upp till ledningen och därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk. Den befintliga ledningsgatan är bonitetsinlöst, dvs. bredden på ledningsgatan bestäms av rådande lokala förhållanden och tillväxttakt. Ledningsgatans bredd är i snitt 40 meter (den varierar mellan meter beroende på stolptyp, terräng etc). En 400 kv ledning kräver i regel en 44 meter bred ledningsgata. Skogsgatans bredd och den byggnadsfria zonen illustreras i figur 3.3 nedan. 3.3 Säkerhet Säkerhetsbestämmelser för kraftledningar återfinns i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen (1957:601) och elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2004:1). Av starkströmsföreskrifterna följer bland annat att det krävs avstånd på minst sju till tio meter, beroende på om området är detaljplanelagt eller inte, mellan byggnad och närmaste faslina. Ledningen konstrueras i brottsäkert utförande, vilket innebär att den är dimensionerad för att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningen är vidare utrustad med åskskydd vilket innebär att eventuella åsknedslag jordas genom de i ledningen monterade topplinorna och jordtag. Portalstolpar saknar för närvarande i vissa fall klätterskydd. Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att klättra i stolpen, vilket kan vara en säkerhetsrisk. Stolpar utrustas med klätterskydd i områden nära bebyggelse där man kan förvänta sig att flera människor uppehåller sig. 3.4 Övriga ledningsnät Såväl lokalnätsledningar (s.k. mellanspänningsledningar), regionnätsledningar som stamnätsledningar korsar eller sträcker sig parallellt med aktuell ledning. Med stamnätsledningar menas de överföringsledningar som ägs av svenska kraftnät. Dessa har en spänning på 220 kv eller 400 kv. Med regionnätsledning och lokalnätledningar menas de överföringsledningar vilka ägs av nätbolagen, dessa har en spänning mellan 20 kv och 130 kv. Figur 3.3. Principskiss över 400 kv skogsgata samt byggnadsfri zon. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 13

14 Tabellen redovisar förekommande parallella/korsande ledningar. Tabell 3.1 Förteckning över korsande/parallellgående ledningar. Nätbolag Littera/sträckning Typ Svenska Kraftnät AL6 S3 Lasele-Avgr Nämforsen Stamnät - - UL7 S2 Tuggen-Hjälta Stamnät - - UL25 Ligga-Vargfors Stamnät - - UL4 S1-2 Messaure-Svartbyn Stamnät - - UL6 S1 Messaure-Letsi Stamnät - - UL29 Harsprånget-Letsi Stamnät - - UL1 S1-3 Porjus-Grundfors Stamnät - - UL3 Seitevare-Ligga Stamnät Vattenfall Eldistribution AB 6121-L01 Lokal ledning L02 Lokalnät L01 Lokalnät - - NL021-S9 Regionalnät - - NL2S5 Regionalnät - - PL12S1 Regionalnät - - NL9 Regionalnät - - PL8S1-3 Regionalnät - - PT83-L08 Lokalnät L08 Lokalnät L01 Lokalnät L03 Lokalnät - - PK05-PL054 Lokalnät L03 Lokalnät - - PK05-PL052 Lokalnät - - PL5S3 Regionalnät - - PL16 Regionalnät Tabell 3.1. Forts. - - PK1-PL019 Lokalnät Skellefteå- L8162 -L8155 Regionalnät kraft - - L8116-L8120 Regionalnät - - Gäddträsk-L8107 Regionalnät - - Otternäs-L8305 Tuggensele Regionalnät - - Norrfrost-Tuggens kraftstation Regionalnät - - Lycksele-Överbo Regionalnät - - Tuggensele-Ytterbo Regionalnät - - Tuggensele-L8509 Vilan Regionalnät - - L8519 Bäcklund-L8522 Regionalnät Arvån - - L8548 Arvträsk-L8537 Regionalnät Busjön - - L4422 Maujaur-L4411 Regionalnät Nordanskog - - N4730 Norsjö saknar uppg - - N4190 saknar uppg - - N4110 saknar uppg - - N3050 saknar uppg - - N2350 saknar uppg - - TT5400 saknar uppg - - N2670 saknar uppg - - L5S1 Rengård-Örträsk Regionalnät - - Örträsk-Vargfors Regionalnät - - Rengård-Vargfors Regionalnät Eon L516 Lokalnät - - L529 Lokalnät - - L528 Lokalnät 14 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

15 4 Elektromagnetiska fält och ljudeffekter I följande kapitel behandlas frågan om elektromagnetiska fält och ljudeffekter kring kraftledningar. Kapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för det aktuella forskningsläget inom området följt av Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy. Kapitlet avslutas med en redogörelse av de ljudeffekter som kan uppstå kring kraftledningar. Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bl.a. vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår miljö, kring kraftledningar och transformatorer men även vid elapparater, som till exempel hårtorkar och mikrovågsugnar. I Sverige används frekvensen 50 perioder per sekund (50 Hz) i kraftsystemet. Detta innebär att spänning och ström varierar i takt med frekvensen 50 Hz. Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet, medan strömmen i fasledarna alstrar det magnetiska fältet. Styrkan vid marknivå beror bl.a. på avståndet till ledningen, fasernas inbördes läge, spänningsnivån och strömlasten (hur mycket el som överförs i ledningen). Både de elektriska och magnetiska fälten avtar med avståndet från ledningen Elektriska fält Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kv/m). Fältet i marknivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar kraftigt med avståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet från luftledningar, vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning Magnetiska fält Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak. Kring en mark-, sjö- eller tunnelförlagd kraftledning finns ett magnetiskt fält men inget elektriskt fält då detta skärmas av med den jordade skärmen av koppartrådar/blymantel i kablarna. Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en nivå som motsvarar brösthöjden, dvs. ca 1,5 m ovanför markytan. När magnetfältet beräknas, används ett medelvärde av strömmarna för den aktuella förbindelsen benämnd årsmedelströmlasten. Årsmedelströmlasten är ett genomsnittligt värde. De faktiska strömlasterna kan variera mycket över året och även under ett enskilt dygn. Det förekommer perioder då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid av året, exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är hög. Enstaka timmar under ett år kan strömlasten uppgå till det dubbla årsmedelvärdet Hälsoaspekter och rekommendationer Trots att forskning pågått under lång tid går det idag inte att ge ett säkert svar på om det finns några hälsoeffekter av exponering för låga nivåer av magnetfält. Vissa epidemiologiska studier har observerat en ökad risk för barnleukemi vid exponeringsnivåer över 0,4 mikrotesla (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder). Däremot ses ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det finns ingen känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell forskning. Ansvariga svenska myndigheter anser att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta gränsvärden för magnetfält. I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas, har myndigheterna ovan valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. I myndigheternas gemensamma broschyr Magnetfält och hälsorisker, som kan hämtas på, finns mer information om hälsoaspekter. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 15

16 4.3 Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy för växelströmsledningar Svenska Kraftnät följer hela tiden forskningen och utvecklingen när det gäller lågfrekventa magnetiska och elektriska fält. Myndigheternas rekommendationer och miljöbalkens regler om försiktighet innebär att risker för människors hälsa och miljö ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. Vår tolkning av myndigheternas rekommendationer har resulterat i att Svenska Kraftnät har antagit en magnetfältspolicy som vi tillämpar i alla koncessionsärenden: Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska Kraftnät se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Vid förnyelse av koncessioner för befintliga kraftledningar ska Svenska Kraftnät överväga åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga. Stora variationer i magnetfält förekommer även i miljöer som inte är i närheten av kraftledningar. Svenska Kraftnät anser att detta bör beaktas vid bedömning av vad som är en väsentlig avvikelse från det normala. Mot denna bakgrund bedömer Svenska Kraftnät att värdet ska uppgå till 10 gånger mer än vid planering av nya kraftledningar, dvs. 4,0 mikrotesla, innan nivån kan anses avvika väsentligt från vad som är normalt. Vid magnetfältsnivåer över 4,0 mikrotesla, där människor bor eller vistas varaktigt, är Svenska Kraftnät beredd att vidta åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuda inlösen av byggnaden. 4.4 Åtgärder för att minska magnetfält Det finns olika tekniska lösningar för att minska magnetfälten. Ett exempel för luftledningar är att placera faserna så att de bildar en liksidig triangel. En nackdel med en sådan placering är dock att risken för överslag samt ljud- och radiostörningar ökar. Ett annat alternativ för att minska magnetfält kan vara att flytta ledningen. Detta alternativ skapar dock nya intrång på andra ställen. Det förekommer att Svenska Kraftnät i vissa fall erbjuder inlösen av byggnad för att minska exponeringen för magnetfält. Markkabel nämns ibland som alternativ för att minska magnetfält. Detta väljs dock endast i speciella fall framför luftledning. Kabel används normalt inte som ett alternativ för att minska magnetfält vid ny eller befintlig luftledning. Detta beror främst på driftsäkerhet och investeringskostnad. Vid fel på kabeln kan det ta från någon vecka till flera månader innan den är reparerad. Det innebär att systemet i övrigt måste dimensioneras för att klara så långa avbrott utan att det får konsekvenser för elförsörjningen. Dessutom är investeringskostnaden gånger högre för markkabel, beroende på spänning och utförande, än för luftledning. 16 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

17 4.5 Elektriska fält och magnetfält för aktuell ledning Magnetfältets utbredning i sidled från kraftledningens centrum med olika fasavstånd framgår av diagrammen nedan. Magnetfältsnivåer för enskilda bostadshus, belägna inom 100 meter från ledningens centrum redovisas för respektive kommun i kapitel 7, 8 och 9. De redovisade värdena på magnetfält för enskilda bostadshus, har beräknats enligt teoretiska formler med parametrarna strömlast och avstånd. Värdena avser magnetfältet på 1,5 meter höjd över mark. Avvikelser från de angivna magnetfältsvärdena för respektive redovisade bostadshus kan förekomma på grund av topografiska variationer i terrängen Vargfors-Betåsen Magnetfältet i diagrammen nedan är beräknade på en årsmedelströmlast för ledningen om 465 Ampere (A). Ledningen går parallellt med en annan ledning mellan Lögdeälv i Åsele kommun och till Vargfors kraftstation. Diagrammen redovisar magnetfält den sträcka som koncessionsledningen går ensam respektive den sträcka ledningarna går parallellt med den andra ledningen Ligga-Messaure Magnetfältet i diagrammen är beräknade på en årsmedelströmlast för ledningen om 319 Ampere (A) för sträckan Ligga-Messaure. Årsmedelströmlasten är ett genomsnittligt värde. De faktiska strömlasterna kan variera mycket över året och även under ett enskilt dygn. Det kan förekomma perioder då det inte går någon ström alls i ledningen och perioder då strömlasten uppgår till mer än årsmedelvärdet. Figur 4.1. Beräknad utbredning av magnetfält kring 400 kv ledningen den sträcka som ledningen inte går parallellt med Tuggen-Hjälta. Figur 4.2. Beräknad utbredning av magnetfält kring 400 kv ledningen den sträcka som ledningen går parallellt med Tuggen-Hjälta. Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 17

18 4.6 Ljudeffekter Ljudeffekter från kraftledningar alstras när koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Det är främst vid fuktigt väder till exempel i dimma och regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan också uppkomma vid snöfall. På en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladdningarna mycket små och det så kallade koronaljudet är då normalt inte hörbart. När fasledarna är våta samlas en mängd vattendroppar på ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en förstärkning av det elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka en kraftig ökning av antalet koronaurladdningar. Ljudet från kraftledningarna är sprakande till sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Vid stora koronaförluster, till exempel vid kraftigt regn eller då ledaren är belagd med rimfrost, kan även rena toner förekomma. Förekomsten av såväl rena toner som det bredbandiga bruset minskar dock med tilltagande ålder på fasledarna. Ljudeffekter kan även uppträda i samband med läckströmmar på isolatorer. Detta har liksom koronaljudet karaktären av ett bredbandigt brus, det vill säga alla frekvenser inom det hörbara området förekommer i ungefär samma omfattning. Isolatorbuller kan förekomma under regn samt vid starkt nedsmutsade isolatorer i kombination med hög luftfuktighet. Ljudnivån är emellertid låg och orsakar i de flesta fall inga störningar. Koronaaktiviteten och följaktligen även ljudnivån är lägre för 400 kv-ledningar av modern konstruktion med tre grova linor per fas än för äldre typer av 400 kv-ledningar med två linor per fas. Vanligen mäts ljud i enheten db(a), vilken representerar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 kv ledning uppgå till db(a). Avståndet till ledningen samt vegetation, byggnader och andra föremål dämpar ljudet, som avtar med 3-4 db(a) för varje dubblering av avståndet från kraftledningen. Ljud från kraftledningar understigande db(a) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga störningar. Av Naturvårdsverks rapport 3147 Analys av ljud och luftföroreningar följer dock att ljud från kraftledningar överstigande dessa nivåer bör undvikas. Vid planering av nya ledningssträckningar och vid planering av bostadsbebyggelse och liknande intill kraftledningar bör man därför se till att ljudnivån ej överskrider db(a), i områden med låg bakgrundsnivå (till exempel i områden med gles småhusbebyggelse eller med fritidsbostäder eller i områden för rörligt friluftsliv). För områden avsedda för permanentbostäder är motsvarande siffra db(a). Med ljudnivå menar man här medianvärdet av ljudnivån vid nederbörd. Även transformatorstationer alstrar ljud. En 400/130 kv transformator har exempelvis en ljudnivå som på 100 meters avstånd motsvarar db(a). 5 Alternativ 5.1 Nollalternativ Nollalternativet i denna MKB innebär att en förlängd koncession för ledningen ej beviljas. En utebliven koncessionsförlängning innebär en förlust av överföringskapacitet från norra till mellersta Norrland. Konsekvenserna blir då stora och mycket allvarliga för driften av stamnätet. Överföringsförmågan från Norrland till de södra delarna av landet skulle reduceras kraftigt. Utebliven koncession innebär att en flaskhals i överföringsnätet uppstår. Elektricitet från Norrland däms upp vilket resulterar i skeva prisbilder på elbörsen Nord Pool och en försvårad elexport till övriga länder. En utebliven koncession innebär även att planerade större vindkraftetableringar i området stoppas, försvåras eller fördröjs till följd av otillräcklig ledningskapacitet. Med de planer som finns för vindkraftutbyggnaden och med de behov av överföringskapacitet som kan ses framöver, kan överföringsförmågan i denna del av stamnätet istället komma att behöva förstärkas jämfört med i dagsläget för att möta marknadens krav. Slutligen medför även en utebliven koncession att den befintliga ledningen troligen måste monteras ned, ledningsgatan kan övergå i tidigare markanvändning och vegetationen återetableras. Detta skulle då även innebära att en ny ledning kan komma att ersätta den gamla med nya intrång som följd. 5.2 Nuläge MKB:n behandlar konsekvenserna av förlängning av koncession för aktuell ledning. I princip innebär detta att de nuvarande förhållandena, nuläget, bibehålls under en period av ca 40 år. Det förutsätts att i MKB:n att nuvarande drift och underhåll med bl.a. återkommande röjningar kommer att fortgå under denna period. Miljökonsekvenserna beskrivs i kapitel 7-9, drift och underhåll i kap Övriga alternativ Några alternativa sträckningar för den berörda ledningen har inte varit aktuella att behandla. Ett bibehållande av ledningen i befintlig sträckning har bedömts innebära avsevärt mindre miljökonsekvenser i jämförelse med en ny sträckning och de intrång i landskap, naturvärden, fastigheter etc. denna skulle orsaka. 18 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

19 6 Miljökonsekvenser Kapitlet 6 inleds med att ge en övergripande bild av de förutsättningar som gäller för ledningen och dess påverkan på omgivningen. I avsnittet 7.3 Begreppsförklaringar och bedömningsgrunder redovisas en bakgrund till de miljöintressen som förekommer i ledningsgatan. Här presenteras även de bedömningsgrunder vilka ligger till grund för konsekvensbedömningarna. Ledningens sonsekvenser för respektive län och kommuner redovisas därefter i kapitel 7, 8 och 9. En bedömning/värdering av konsekvenser görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvenserna, såväl positiva som negativa, beskrivs i en tregradig skala; små, måttliga eller stora. Där inte annat anges avses negativ konsekvens. Under arbetet har generella konsekvenser identifierats dessa beskrivs i avsnitt 6.4. Miljöintressen och naturresurser redovisas länsvis i kapitel 7. 8 och 9. För att tydliggöra intressen som omfattar stora ytor såsom riksintressen redovisas dessa på länskartor medan övriga miljöintressen redovisas kommunvis. Berörda intressen har numrerats i karta och i tabeller i texten. Numreringen följer principen typ+löpnummer, tex RIN1 betecknar riksintresse naturmiljö 1 i tabell och på kartan. Figur 6.1 visar de kategorier av intressen vilka har numrerats på kartorna, dessa beteckningar återfinns även på respektive miljöintressekarta. I avsnitt 6.5 redovisas kartbladens benämningar och numrering. Tabell 6.1. Beteckningar vilka redovisas på riksintressekartor samt miljöintressekartor. Beteckning på karta N2000 RIGB Typ Natura 2000 område Riksintresse geografiska bestämmelser MB 4:2 NR Naturreservat MB 7:4 RIN Riksintresse Naturmiljö MB 3:6 RIK Riksintresse Kulturmiljö MB 3:6 RIF Riksintresse Rekreation/Friluftsliv MB 3:6 RIKO Riksintresse Kommunikation MB 3:8 RIR Riksintresse Rennäring MB 3:5 NV NY VM NVÅ Su FR Naturvärde Nyckelbiotop Våtmarksinventering Naturvårdsobjekt Sumpskog Identifierade värden för rekreation och friluftsliv F KVÄG REN VG Fornlämning Kulturväg Rennäringsintressen Vattengeotop Förlängning av koncession Ligga-Messaure, Varfors-Betåsen, MKB Svenska Kraftnät 19

20 6.1 Miljömål Nationella, regionala och lokala miljömål I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser samt att skydda natur och kulturlandskap har 16 nationella miljömål antagits av riksdagen. Miljömålen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De 16 nationella miljömålen är följande: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Nedan redovisas miljömålsarbetet inom de berörda länen. Västernorrlands läns miljömålsarbete bedrivs av Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen samt andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet. I dec tog Länsstyrelsen beslut om reviderade mål, undantaget målet Levande skogar som Skogsstyrelsen fastställde i okt Vissa av de regionala miljömålen är av särskild betydelse för att utveckla länet och nå den europeiska frontlinjen för en ekologiskt hållbar utveckling. Västernorrlands fem profilmål är: Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, God bebyggd miljö samt Geologisk mångfald (eget regionalt tilläggsmål). Kommunerna har i många fall en avgörande roll i miljömålsarbetet. Deras arbete med att förankra, utveckla och förverkliga miljömålsarbetet i dialog med samhällets olika aktörer är viktigt, liksom den kommunala planeringen. Kommunerna själva bedriver dessutom en del verksamhet med inverkan på miljön. Västerbottens läns miljömålsarbete bedrivs av Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen och andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet. I dec beslutade Länsstyrelsen om en revidering av tidigare upprättade delmål i 2003 års beslut, här undantogs dock miljömålet Levande skogar som Skogsstyrelsen fastställde. Kommunerna i Västerbotten arbetar med miljömålen i sitt myndighetsarbete och genom åtgärder i den egna verksamheten. De upprättar även lokala mål och åtgärdsstrategier. Länsstyrelsens styrelse beslutade i nov 2007 om en revidering av delmålen till Norrbottens regionala miljömål. Revideringen innebär att delmålen som fastställdes 2003 har anpassats till gällande nationella delmål enligt riksdagens beslut Bland delmål som lagts till är de tre nationella delmålen för det 16:e målet, Ett rikt växt- och djurliv. Under 2008 och 2009 har arbetet med revideringen att fortsatt och de regionala miljömålen och delmålen setts över i samband med framtagandet av Norrbottens miljöhandlingsprogram. Kommunerna har en central roll i arbetet med att nå Norrbottens miljömål. På ett konkret sätt kan kommunerna bidra till att miljömålen uppnås, inte minst genom tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen Ledningens påverkan på miljömålen I detta projekt bedöms sju av miljömålen beröras; (6) Säker strålmiljö, (8) Levande sjöar och vattendrag, (11) Myllrande våtmarker, (12) Levande skogar samt (16) Ett rikt växt- och djurliv. Ledningen bedöms dock inte försvåra möjligheten att uppnå dessa miljömål. Miljömålen (13) Ett rikt odlingslandskap samt (15) God bebyggd miljö berörs i liten utsträckning Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål Svenska Kraftnät ska vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska verka för lösningar som är långsiktigt hållbara och som bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Vi ska med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet. Svenska Kraftnät påverkar miljön främst genom energiförbrukning vid överföring av el och vid transporter, genom användning av miljöstörande ämnen i våra anläggningar samt genom våra kraftledningars inverkan på människors boendeoch närmiljö. Vi strävar efter att förebygga och begränsa denna påverkan. Följande principer är vägledande för Svenska Kraftnäts miljöarbete: Vi strävar efter att ständigt minska vår miljöbelastning Miljöfrågorna integreras i verksamheten och miljöhänsyn vägs in i alla beslut Vi sätter upp tydliga miljömål och utformar rutiner för att följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet Vi tar hänsyn till miljöaspekter i vår upphandling genom att ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer Vår kommunikation i miljöfrågor kännetecknas av öppenhet och ärlighet Vi bedriver och stödjer forskning och utveckling som kan leda till förbättringar för miljön Varje chef och medarbetare på Svenska Kraftnät har ansvar för att denna miljöpolicy följs. 20 Svenska Kraftnät Förlängning av koncession-ligga-messaure, Vargfors-Betåsen, MKB

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

M TYRÉNS. Svenska Kraftnät

M TYRÉNS. Svenska Kraftnät Miljökonsekvensbeskrivning Förlängning av koncession för 220 kv ledningarna AL7s2-4 Gardikfors-norska gränsen, anlaggningsnummer SIOOF AL7S9 anslutning till Gejmån, anläggningsnummer 8100M Svenska Kraftnät

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 2 Dalarnas län Likströmsledning Dannebo-Finnböle Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen,

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 4 Västra Götalands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 4 Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 4 Västra Götalands län Likströmsledning Dannebo-Finnböle Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen,

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÖREBRO LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Svenska Kraftnät Eva Espling, projektledare. Sweco Energuide AB Johnny Carlberg, projektledare och kvalitetsgranskare

PROJEKTORGANISATION. Svenska Kraftnät Eva Espling, projektledare. Sweco Energuide AB Johnny Carlberg, projektledare och kvalitetsgranskare PROJEKTORGANISATION Svenska Kraftnät Eva Espling, projektledare Sweco Energuide AB Johnny Carlberg, projektledare och kvalitetsgranskare Hanna Markström, miljökonsekvenser Foton, illustrationer och kartor

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GÄVLEBORGS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer SVENSKA L KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarloiadsinspektionen Magnus Andersson Box 155 631 03 ESKILSTUNA 2012-05-11 2010/123 YTTRANDE El dnr 2008-100114 Tidigare 2000-02996 Kommentarer till remissvar

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun Maj 2017 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org.

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS 220 kv LEDNING STADSFORSEN-HÖLLEFORSEN-UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS 220 kv LEDNING STADSFORSEN-HÖLLEFORSEN-UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS 220 kv LEDNING STADSFORSEN-HÖLLEFORSEN-UNTRA MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MAJ 2010 Kopia (2) av MKB Stadsforsen-Untra sammanslagen_ny layout_100506.indd 1

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för två parallella 132 kv luftledningar, ML2 S6 och ML2 S9, mellan ledningsstolpe benämnd Kvillinge och transformatorstation MT26 Dövestad i Norrköpings

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer