Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget"

Transkript

1 Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget

2 Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning med 17 procent. Vi lever längre - antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Ökade krav invånarna tar till sig allt mer information och ställer högre krav på hälso- och sjukvården i framtiden.

3 Sidan 3 Vårdutbudet behöver öka Ökat utbud av vård för att möta de nya behoven behöver vårdutbudet öka från dagens ca vårdtillfällen per år till ca en ökning med ca vårdtillfällen, vilket innebär 16 procent. Mer vård nära invånarna - ökningen kommer främst att ske utanför akutsjukhusen bland annat i sjukhus med specialistvård och geriatrik.

4 Sidan 4 Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen en av de största satsningarna någonsin 28 miljarder extra satsas i byggnader och utrustning för hälso- och sjukvårdsstrukturen de kommande tio åren. Detta görs utöver satsningen på Nya Karolinska Solna. Vården byggs ut genom nya vårdval, nya vårdformer, utökade uppdrag och fler vårdplatser. Vård i nätverk moderna hjälpmedel och större samverkan. Ett nätverk byggs runt patienten. Genomförandet huvudsakliga delen genomförs

5 Sidan 5 Framtidsplanens faser Arbetet går allt mer från mål- och strategiformuleringar till genomförande. Arbetet ska vara avslutat Målsättning Planering Konkretisering Genomförande Mål-och strategiformulering Genomförande

6 Sidan 6 Målbilden 2015 Målbild - patientens och invånarens samlade behov och fria val möts av ett flexibelt vårdutbud där ett hälsofrämjande perspektiv och patientens önskemål och medicinska behov står i centrum. En kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och tillgänglig vård ges på lika villkor för alla. I målbilden ingår följande tre mål: Hög tillgänglighet- vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet- säker vård till patient som möts med rätt resurser på rätt plats Hög effektivitet- säker vård i rätt tid, till patient som möts med rätt resurser på rätt plats och till rätt kostnad

7 Sidan 7 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad

8 Sidan 8 Vårdnätverket visionsbild

9 Sidan 9 Vårdnätverk Invånarna ska möta en vård där vårdgivare samverkar i ett nätverk: Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården Oavsett var individen vänder sig ska denne få stöd att hitta rätt i vården Tillräcklig samt adekvat information och kompetens finns i hela vården Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds

10 Sidan 10 Enklare att få rätt vård Fler e-hälsotjänster ska förenkla dialogen och ge större delaktighet i den egna vården. Husläkarverksamheterna får en stärkt roll och tydligare ansvar att vägleda invånarna rätt. Färre medicinskt omotiverade besök på akutmottagningarna. Patienterna ska inte behöva åka till ett akutsjukhus för att få specialistvård.

11 Sidan 11 Lättare att hitta rätt Vägledning - oavsett vilken vårdgivare som individen vänder sig till ska vårdgivaren säkerställa att individens möte med vården blir så enkelt och säkert som möjligt Vårdguiden - ska kunna erbjuda bokning av tider samma eller nästa dag på husläkarmottagningar, närakuter eller specialistmottagningar. Närakuter husläkarmottagningarnas närakuter föreslås få större och tydligare uppdrag. Öppethållandet kan också komma att utökas.

12 Sidan 12 Fokus på e-hälsa Gemensam information - när flera vårdgivare samarbetar i nätverk runt patienten ökar behovet av gemensam information. e-hälsotjänster är redan en viktig del i vården och utvecklas vidare som: Stöd för patienter och allmänhet Stöd för vårdgivarna Stöd för uppföljning och ersättning Teknisk infrastruktur

13 Sidan 13 Forskning och utveckling närmare vården Del av vårdnätverket - tillgång till säker och relevant information om vården är nödvändigt för forskning och utveckling som ska ske i hela sjukvårdssystemet. Större kunskapsbank - en sammanhållen infrastruktur med kvalitetsregister, biobanker, IT-stöd och vårdinformatik utvecklas och kommer att bidra till ökad kunskap. Från forskning till behandling Stockholms läns landsting arbetar tillsammans med Karolinska Institutet för att se hur forskningsresultat snabbare kan omsättas i vården.

14 Sidan 14 Vården utanför akutsjukhusen byggs ut Specialistvård på sjukhusen öppen och slutenvård, diagnostik och rehabilitering. Investeringar - för att modernisera sjukhusen och öka antalet vårdplatser. Vård av äldre - en särskild satsning görs bl.a. på geriatriken vilket innebär en ökning med ca geriatrikvårdtillfällen till ASIH mm - Satsning på avancerad vård i hemmet, specialiserad rehabilitering och palliativ vård.

15 Sidan 15 Stärkt geriatrik Stärkt geriatrik - stora krav på investeringar, kompetensförsörjning, förändrade uppdrag, ökad samverkan och förändrade arbetssätt för att bli en del i nätverkssjukvården. Behov finns av förändrade arbetssätt med till exempel geriatrisk dagvård och öppenvård. Patientens behov ska styra vårdinsatser. Sabbatsberg m.fl sjukhus med särskild inriktning av vård för äldre och geriatrik. Utbyggnaden för geriatrik sker även vid Bromma, Dalen, Löwenströmska och Jakobsberg Fler geriatrikvårdtillfällen, fler till 2019.

16 Sidan 16 Sjukvård i hemmet Avancerad vård - vårdval har införts inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) med fler diagnosgrupper för både svårt sjuka äldre och barn. Fördubblat uppdrag för jourläkarbilar från När patienter som vårdas av ASiH behöver slutenvård bör ASiH kunna göra direktinläggningar hos andra vårdgivare. Basal hemsjukvård - flyttas över till kommunerna 2015 vilket kräver nya rutiner för utskrivning till hemsjukvård. Barn - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i hemmet (SABH) ska utvecklas ytterligare.

17 Sidan 17 Psykiatri Nya Karolinska Solna kommer inrymma slutenvård inom vuxenpsykiatri. Ska innehålla en spjutspets i den psykiatriska vården och forskningen. Vid Sabbatsbergs sjukhus planeras en samverkan mellan psykiatri, geriatrik och somatisk specialistvård. Vårdprocesser för närhet mellan slutenvård och öppenvård utvecklas för grupper där geografisk närhet är av betydelse, exempelvis former för intensiv öppenvård som kan utgöra ett alternativ till slutenvård. Handlingsplan för att förbättra lokalernas vårdmiljö och ändamålsenlighet i slutenvården tas fram under 2013 och 2014.

18 Sidan 18 Riktade insatser till äldre Husläkarnas stärkta roll som koordinatorer kommer framför allt de äldre del Ny vårdform stödjande vård, ex. för patienter som är färdigbehandlade på akutsjukhusen men som ännu inte är i kondition att rehabiliteras eller vårdas i hemmet ASIH mm - Satsning på avancerad vård i hemmet, specialiserad rehabilitering och palliativ vård

19 Sidan 19 Sjukhusen utvecklas Sabbatsberg - inriktas mot vård för äldre och psykiatrisk vård. Utbyggnaden för geriatrik - sker vid Bromma, Dalen, Löwenströmska, Jakobsberg, Sabbatsberg, Sollentuna och Nacka. Landstingsägda sjukhus som ska utvecklas för somatiskt specialistvård är Löwenströmska, Sollentuna, Nacka och Dalen. Förutom geriatrik, finns där psykiatri och rehabilitering men också andra slag av specialistvård.

20 Sidan 20 Satsningar på akutsjukvården Tydligt uppdrag akutsjukhusens uppdrag renodlas till att omhänderta de patienter vars samlade behov kräver akutsjukhusens resurser. Rätt vård på rätt plats målet är att endast de patienter som behöver akutsjukhusens vård ska komma dit. Idag beräknas minst 15 procent av akutsjukhusens patienter bättre kunna tas omhand av andra vårdgivare. Investeringar - stora investeringar på samtliga akutsjukhus innebär en kapacitetsökning med 220 vårdplatser.

21 Sidan 21 Barnsjukvård Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna - sjukhuset behålls med inriktning specialiserad barnsjukvård. I dag utgörs ca 30 procent av akutbesöken vid sjukhuset av barn bosatta i Söderort. Möjligheten att utöka uppdragen till Sachsska och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge, inom kirurgi och ortopedi ses över. Nya Karolinska Solna högspecialiserad barnsjukvård kommer att koncentreras till Nya Karolinska Solna. Särskilda vårdplatser - för ett bättre omhändertagande inom sjukvården av unga utvecklas särskilda vårdplatser. Målgruppen för detta uppdrag omfattar åldrarna år.

22 Sidan 22 Vårdutbudskartan - Förändring av antal vårdtillfällen i sluten vård fram till 2018 Utfall 1) Planering utökad produktion 2) Totalt ) Karolinska Solna, avvecklas Detaljplanering pågår avseende såväl det Solna, ny vårdstruktur nybyggda sjukhuset som andra byggnader vid Huddinge Karolinska Solna Vid SÖS och Danderyds sjh S:t Görans Sjukhus Danderyds Sjukhus S:t Eriks Ögonsjukhus Detaljplanering pågår Södersjukhuset Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus Totalt akutsjukhusen inkl Karolinska Procentuell ökning 2018 jämfört ,4% Övrig somatisk specialistvård Stödjande vård Geriatrik ASIH, palliativ vård Specialiserad rehabilitering Psykiatri Detaljplanering pågår Övrigt Totalt vårdgivare utanför akutsjukhusen Procentuell ökning 2018 jämfört ,6% TOTALT TOTALT Procentuell ökning 2018 jämfört ,0% 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen per uppdragstyp i VAL-databasen Tiohundra är inkluderad liksom även vårdtillfällen som ersättning inte utgår för. 2) Planering av årlig utökning av antal vårdtillfällen. Denna är ungefärlig och utgår från antaganden om verksamhetshetsinnehåll och medelvårdtider. 3) Totalt antal vårdtillfällen 2018 är ungefärligt då utfallet från 2012 inkluderas, ett utfall som bland annat förklaras av på hur många vårdplatser som vårdgivarna haft disponibla och vilken beläggningsgrad som uppnåtts.

23 Fördelning av 221 nya vårdplatser vid akutsjukhusen Sidan 23

24 Sidan 24 Cancervård planerade placeringar OMRÅDE K Solna K Huddinge Södersjukhuset Danderyd S:t Göran Bröstcancer * ** ** Lungcancer ** Prostatacancer Kolorektal cancer ** Gynekologisk cancer ** Utredning pågår ** 1) ** * Cancer i övre GI ** Head-neckcancer ** Sarkomcancer ** Sällan förekommande cancer ** Barncancer ** ** Större omfattning på verksamheten, * Mindre omfattning på verksamheten 1) I samarbete med Ersta Sjukhus (Övre GI Övre mag- och tarmkanalen, inklusive bukspottskörtel)

25 Sidan 25 Universitetssjukhuset Förslag till verksamhetsinnehåll Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

26 Sidan 26 Nya Karolinska Solna - för de svårast sjuka Svårast sjuka - Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett sjukhus för de svårt sjuka och skadade som behöver högspecialiserad sjukvård. Akutmottagningen anpassas efter detta uppdrag. Högspecialiserad vård - fokus på högspecialiserad och specialiserad vård samt vård som är särskilt forskningsintensiv. Ett modernt sjukhus - sjukhuset är byggt för att patienterna inte ska behöva förflytta sig i onödan. Öppnar 2016 i full drift 2018.

27 Sidan 27 Vårdplatser i Solna 730 vårdplatser - NKS kommer att kunna producera ca vårdtillfällen per år och ha sammanlagt ca 730 vårdplatser, varav 550 vårdplatser i huvudbyggnaden. Strålbehandlingsbyggnaden - påbyggnad med fyra våningsplan innebär ca 80 vårdplatser. Strålbehandlingsenhet med tillhörande vårdplatser, slutenvård samt viss dagvård/öppenvård. Q-huset - Astrid Lindgrens Barnsjukhus föreslås bli kvar. Akut mottagning med slutenvårdsmöjligheter, samt öppenvård och dagvård för barn. Öppenvård och dagvård samt viss slutenvård för vuxna. Totalt ca 100 vårdplatser.

28 Sidan 28

29 Sidan 29

30 Sidan 30 Verksamhetsinnehåll Karolinska Solna 2018 Kliniska verksamheter Barnsjukvård Bröst- och endokrinkirurgi Dermatologi och venerologi Endokrinologi Gastrokirurgi Gastromedicin Handkirurgi Hematologi Hjärtklinik Hörsel och balans Infektion Kvinnoklinik Kärlkirurgi Lunga och allergi Neurologklinik Neurokirurgi Njurmedicin Onkologi Ortopedi Plastkirurgi Reumatologi Strokevård Thoraxkirurgi Urologi Öron-näsa-hals Psykiatri Karolinska Solna kommer även att innehålla gemensamma enheter som operation och IVA, bild och funktion, provtagning och laboratorier, vårdprofessioner, mm

31 Sidan 31 Karolinska Huddinge 2018 Högspecialiserat uppdrag - inom exempelvis geriatrik, kirurgi, transplantation, immunologi, infektion och barnsjukvård bedöms öka i takt med den demografiska utvecklingen. Kapacitet - kapaciteten 2018 bedöms förbli i stort oförändrad. I det fortsatta arbetet med utvecklingen av operationsverksamheten pågår en särskild utredning. Beslut planeras fattas under Akut vård - akuta flöden kommer även fortsätta vara stora vilket präglar vårdinnehållet. Utbildning - sjukhuset har redan ett stort utbildningsuppdrag och dess betydelse för klinisk grundutbildning kommer förstärkas betydligt.

32 Sidan 32 Verksamhetsinnehåll Karolinska Huddinge 2018 Kliniska verksamheter Barnsjukvård Dermatologi och venereologi Endokrinologi Gastrokirurgi Gastromedicin Geriatrik Hematologi Hjärtklinik Hörsel och balans Infektion Kvinnoklinik Kärlkirurgi Lunga och allergi Neurologklinik Njurmedicin Onkologi Ortopedi Reumatologi Strokevård Urologi Transplantation Öron-näsa-hals Psykiatri K Huddinge kommer även fortsatt att innehålla gemensamma enheter som operation och IVA, bild och funktion, provtagning och laboratorier, vårdprofessioner, mm

33 Sidan 33 Akutsjukhusen

34 Sidan 34 Danderyds sjukhus Akuta vårdtillfällen - Danderyds sjukhus kommer även i framtiden att ha hög andel akuta vårdtillfällen och utökade volymer inom bland annat neurologi, infektion, lungmedicin och urologi. Ökat uppdrag - sjukhuset får bland annat ett ökat uppdrag inom infektionssjukvården och kolorektal cancerkirurgi. Ny byggnad - investeringar sker i en ny behandlingsbyggnad med akutmottagning för att möta kommande behov och få förutsättningar för effektiviseringar.

35 Sidan 35 Capio S:t Görans sjukhus Ökad andel akut vård - Capio S:t Görans sjukhus kommer att få ökad andel akuta vårdtillfällen och utökade volymer inom neurologi, infektion, lungmedicin och urologi. Bröstcancer - sjukhuset kommer få ett utökat uppdrag inom bröstcancer. Ett nytt uppdrag inom gynekologi utreds. Förlossningsvård - förlossningsvården sker inom ramen för vårdval. Utifrån den demografiska utvecklingen och Karolinska Solnas högspecialiserade uppdrag behöver kapaciteten i förlossningsvården öka. I detta sammanhang utreds möjligheten att förlossningsverksamhet lokaliseras till Capio S:t Görans sjukhus.

36 Sidan 36 Södersjukhuset Akutvård och bröstcancer - Södersjukhuset kommer att få en ökad andel akuta vårdtillfällen. Bröstcancervården kommer att utökas. Nya uppdrag - sjukhuset får ett uppdrag inom öron-näsahalssjukvård. Det högspecialiserade uppdraget inom handkirurgin övervägs att flyttas till Karolinska Solna. Slutenvården slutenvård av viss hudsjukvård och vård av kroniska hudsår koncentreras till Södersjukhuset.

37 Sidan 37 Norrtälje och Södertälje sjukhus Akut och närsjukhus - Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus utvecklas till integrerade sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Förändringar på Södertälje - den investering som nu genomförs på Södertälje sjukhus och det fortsatta profileringsarbetet kommer att innebära ytterligare förändringar av sjukhusets uppdrag.

38 Sidan 38 S:t Eriks ögonsjukhus Ögonsjukhus - S:t Eriks ögonsjukhus ska även i framtiden ges goda förutsättningar att utveckla den högspecialiserade sjukvården. Utgångspunkten är att verksamheten behålls som ett sammanhållet ögonsjukhus med högspecialiserad sjukvård och forskning. Samspel med övriga - utifrån de vårdval som införts är ett gott samspel mellan ögonsjukhuset och övriga aktörer inom ögonsjukvården viktigt för utvecklingen av ögonsjukvården i länet.

39 Sidan 39 Sammanfattning av planerade investeringar

40 Sidan 40 Finansiella förutsättningar och effektiviseringar Finansiella förutsättningar - förändringarna kommer innebära kostnader för ökade vårdvolymer och för omstruktureringar. Ökade kostnader tillkommer även för Nya Karolinska Solnas byggnader och drift enligt OPSavtalet. Effektiviseringar samtidigt kommer förändringarna att leda till ökad produktivitet och effektivitet. Därtill finns även ett generellt effektiviseringskrav på 2 procent inom landstinget.

41 Sidan 41 Vårdnätverk Exempel på hur vårdnätverket fungerar i praktiken

42 Sidan 42 Göstas väg utan fungerande vårdnätverk 1. Gösta går till sin husläkare för astmatiska besvär. 2. En helg blir han akut försämrad och hans fru ringer Vårdguiden. De bedömer att Gösta ska åka till akuten. 3. På akuten får Gösta vänta en stund. När läget försämras får han hjälp. Man ser tecken på begynnande hjärtsvikt. När Gösta blivit bättre skickas han hem. 4. Gösta bokar själv ny tid hos husläkaren och får berätta hela historien om besöket på akuten. Husläkaren ger Gösta en remiss till en specialist för hjärtsvikten. 5. Hos specialisten berättar Gösta samma historia på nytt. Specialisten gör en bedömning av Göstas hjärtsvikt och meddelar att han ska fortsatt tas om hand av sin husläkare. Gösta måste själv boka tider och kommunikationen mellan vårdgivarna brister

43 Sidan 43 Göstas väg i vårdnätverket 1. Gösta går till sin husläkare för astmatiska besvär. 2. En helg blir han akut försämrad och hans fru ringer Vårdguiden. De bedömer att Gösta ska åka till akuten. 3. På akutmottagningen får Gösta snabbt behandling. Man ser tecken på begynnande hjärtsvikt. Sjuksköterskan på akuten bokar därför återbesökstid hos en specialist på det närliggande sjukhuset. 4. Efter besöket hos specialisten fortsätter Gösta med kontroller hos husläkaren. Husläkaren kan direkt hämta information om specialistens bedömning och ge råd om den fortsatta behandlingen. Vårdgivarna är sammankopplade i nätverk där individens behov är i centrum

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm 1 Future Health Care in Stockholm County Council 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS 2015-12-07 Utvecklingen

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Tredje steget i genomförandet

Tredje steget i genomförandet Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Viljeriktning, Tillämpning 2014-12-17 Tillsvidare Dokumentnummer Fastställd av Upprättad

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 9.00-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Programkontoret framtidens hälso- och sjukvård 08-123 132 00 Datum: 2014-02-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling Danderyds sjukhus 2014-2018 en period av växande och utveckling NY AKUTVÅRDSBYGGNAD KLAR 2018 För mig som vd är det otroligt glädjande att bygget äntligen startat. Jag ser fram emot ett modernare sjukhus

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Hur ser det ut idag för patienter med neurologiska symptom? Vanligaste sökorsakerna

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Förslag till framtida närakutstruktur

Förslag till framtida närakutstruktur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-01 1 (9) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 5 Förslag till framtida närakutstruktur Ärendebeskrivning

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 P 4 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-04-18 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

13 Österåker. Interpellationssvar

13 Österåker. Interpellationssvar 13 Österåker Interpellationssvar Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Till Kommunfullmäktige Datum ZÖV+~\0~\ > Dnr 2PV~V ~\Ö \ Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Framtidsplanen andra steget

Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det fortsatta arbetet Datum: 2013-04-15 Diarienummer: LS 1304-0527 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 6 1.1 Framtidsplanens inriktning... 6 1.1.1 Framtidsplanens

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården HSN 2009-06-23 P 6 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Handläggare: Tore Broström HSN 0906-0539 Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården LS 1104-0574 HSN 0910-1366 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2011-04-27 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 (78) Innehållsförteckning 1. Inledning...4 1.2 Arbetets

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt () Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Agenda Bakgrund till och arbetet med sammanhållen vård Statistik för Solna stad Verktyg

Läs mer

Slutlig budget 2013 och planering

Slutlig budget 2013 och planering Slutlig budget 2013 och planering 2014 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-10 Diarienummer: 1111-1484 Inledning Landstingsfullmäktige fastslog

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Den geriatriska patienten vem är det?

Den geriatriska patienten vem är det? Den geriatriska patienten vem är det? Jenny Österman Lars Sonde Oktober 2016 Geriatrisk klink Brommageriatriken AB Södertälje geriatriken Handengeriatriken Löwetgeriatriken Huddinge sjukhus Geriatriken

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler

3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2015-09-08 Tid 2015-09-08, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Alytus 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji s läns landsting Region Samverkansnämnden - PROTOKOLL 2/2012 1 (5) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Ank 2012-12- 0 3. Datum Tid Plats Närvarande 2012-11-16 12:20-14:50 Konferensrummet

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna 1 (28) Landstingsstyrelsens förvaltning Programkontoret Handläggare: Henrik Gaunitz Landstingsstyrelsen Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Plan för upphandling av hälso- och sjukvård

Plan för upphandling av hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-01 1 (3) HSN 2016-4776 Handläggare: Marie Hellström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Plan för upphandling av hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning

Läs mer

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Lennart Persson Förvaltningsdirektör Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting Vårt motto: Patienten först Transform,

Läs mer

3S-utredningen. - Ekonomiska frågeställningar

3S-utredningen. - Ekonomiska frågeställningar 3S-utredningen - Tjänsteutlåtande - Den framtida närsjukvården - Det nya universitetssjukhuset och den framtida akutsjukvårdsstrukturen - Byggnation av nytt universitetssjukhus - Patienternas vårdkontakt

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök 1(5) VERKSAMHETSTAL PRIMÄRVÅRD Antal läkarbesök, exkl ARV 3 182 300 3 539 300 3 539 300 3 539 300 Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 270 000 400 000 400 000 400 000 Antal övriga besök exkl ARV inkl

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer