Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna"

Transkript

1 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna Justeras: Håkan Jörnehed Lena Ringstedt Datum Tid Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Närvarande Håkan Jörnehed (V) Hans Åberg (FP) Lena Ringstedt HSO Lars Åstrand HSO (ers) Inge-Britt Lundin HSO Olle Johansson DHR Margareta Åsén-Johansson SRF (ers) Gunder Wåhlberg DHR (ers) Lars Ettarp, HSO Kaj Nordquist SRF Gun Lingberth (HSO) Elisabeth Levander avd chef LSF Kansli Karin Pettersson LSF Kansli Mats Sternhag SLL Personal Ej närvarande Stockholms läns landsting Box Stockholm Stig Nyman (KD) ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Hans Lindqvist (C) Erika Ullberg (S) Helene Öberg (MP) David Winks (sekr KD) Jaan Kaur ombudsman DHR Lennart Håwestam HSO Marian Bergroth HSO kansli Bengt Adamsson HSO (ers) Anders Nordholm HSO kansli Anders Nyström adm direktör LSF Anne-Christine Dahlgren LSF Kansli Helena Holmgren HSO Telefon: E-post: Besök oss: Hantverkargatan 26. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69 Säte: Stockholm Org.nr:

2 2 (16) Minnesanteckningar 1. Inledning och presentationsrunda 2. Justeringsmän Till justeringsmän valdes Håkan Jörnehed och Lena Ringstedt 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar Föregående mötes minnesanteckningar läggs ad acta. 4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor Övriga ärenden: Information om Framtidsplan för Hälso- och Sjukvård, första steget Yvonne Lettermark, programchef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stanley Holstein, programchef Programkontor Nya Karolinska Karolinska Universitetssjukhuset Yvonne Lettermark presenterar Framtidsplan för Hälso- och Sjukvård, första steget via bifogad och nedanstående powerpoint. Stanley Holstein medverkar för att svara på frågor rörande programkontor Nya Karolinskas arbete inom ramen för framtidsplanen. Enligt Yvonne och Stanley så är det första gången man arbetar med två stycken programkontor för övergripande planering av framtidens Hälsooch Sjukvård. Samverkansrådet såg med glädje att Stanley Holstein hade möjlighet att komma till dagens möte. Handikapporganisationerna fann det viktigt att diskutera hur samverkan kan ske med Programkontor Nya Karolinska i framtiden. Man ser att man har mycket kunskap att dela med sig av som borde vara av intresse programkontor Nya Karolinska. Stanley Holstein är öppen för samverkan men inte i detta tidiga skede som måste initialt få vara intern när det gäller beslut om vilka verksamheter som ska rymmas i Nya Karolinska. Elisabeth Levander pekar på att det finns en nya samverkansmodell som Stanley Holstein kan ha glädje av att ta del av. Elisabeth skickar över denna.

3 3 (16) Bild 1. Framtidsplan för för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet Förslag april 2012 Bild 2. Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. År 2020 väntas Stockholms län ha ytterligare invånare. Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Även antalet barn ökar. Invånarnas förväntningar stärks och patienterna är mer pålästa och ställer högre krav. Effektiviseringar krävs för att klara de ökade kostnaderna Bild 3. Genomförandet av Framtidsplanen en lång process Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 om inriktningen för framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs i flera faser utifrån målbilder för år 2015 och Beslut om det fortsatta arbetet kommer löpande att tas varje år i samband med budget. Genomförandet börjar år 2014 och beräknas vara färdigt år Då är också Nya Karolinska Solna (NKS) i full drift. Nedan följer en tidsaxel med följande innehåll/kommentar Mats Sternhag 2011 Målsättning 2012 Planering 2013 Konkretisering Genomförande

4 4 (16) Bild 4. Målbild 2025 (enligt landstingsfullmäktigebeslut 2011) Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vårdsom erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Bild 5. Hög tillgänglighet God kvalitet och Hög tillgänglighet vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet - säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet - säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad Bild 5. I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum ehälsa gör informationen tillgänglig och vården effektivare. Gör patienten mer delaktig och stödjer vårdgivarnas arbete. Husläkarna fortsätter att vara en bas i vården. Skapar långsiktiga relationer med sina patienter. Specialistvården utanför akutsjukhusen stärks genom specialistcentrum och vårdval. Akutsjukhusen renodlas. Ändamålsenliga lokaler ses över och moderniseras för framtidens behov. Kompetensförsörjning och forskning är centralt. I samverkan med Karolinska Institutet funnit former för hur vårdverksamhet kan kopplas samman med klinisk forskning allt för att säkerställa att klinisk forskning inte ställs på undantag.

5 5 (16) Bild 6. ehälsa gör informationen tillgänglig och vården effektivare Patienten mer delaktig med hjälp av Mina vårdkontakter som möjliggör säker kommunikation med vården via Internet. Mina vårdflöden där patienten kan följa sitt eget vårdflöde. Vårdguiden på telefon och Internet ger vägledning. Vårdgivarnas arbete stöds av Nationell Patientöversikt, NPÖ Bild 7. Kliniskt IT-stöd för FoUU. Utvecklat IT-stöd för effektivare och säkrare vård som stödjer övergångar och bättre uppföljning. E-remiss Primärvårdens roll är central Även fortsättningsvis ska den som behöver vård i första hand vända sig till sin husläkare. Husläkaren stödjer patientens väg i hela vården. Utvecklade nätverk och valfrihet förstärker möjlighetentill vård nära patienten. Bild 8. Somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen Den specialiserade vården får en framträdande roll. Specialistcentrum tar hand om patienter inom de stora folksjukdomarna, som behöver specialistvård men inte akutsjukhusens resurser. Specialistcentrum vårdar patienterna i samverkan med andra vårdgivare, till exempel husläkare. Utifrån bild 8 följer en diskussion om definition av specialistsjukhus. Från HSF gör man klart att det är ett sjukhus utan akutmottagning men med specialiserad verksamhet. Det ska gå snabbt att få en besökstid men inte av akut art. Även privata aktörer använder sig av begreppet specialistcentra men de är inte att jämställa med det FHS talar om.

6 6 (16) Vilka specialiteter som ska finns var är inte helt klart men i nuläget så kommer Sollentuna sjukhus, Dalens sjukhus samt Sabbatsbergs sjukhus att bilda tidig modell för specialistcentra. HSF har en plan för vilka verksamheter som kan bedrivas utanför universitetssjukhuset men det är viktigt att akutsjukhusen gemensamt gör en egen sådan bedömning. Solnas invånare har reagerat på att de inte längre är välkomna till sitt sjukhus i Solna när Nya Karolinska står klart. Planen är att bygga ut Danderyds sjukhus för att klara av Solnas befolknings akutvårdbehov. Handikapporganisationerna lyfter fram Rehabiliteringskliniken på Huddingesjukhus och Monica von Heine som ett föredöme för samverkan där man bjudits in till workshops kring hur den framtida rehabiliteringen bör se ut. Bild 9. Verksamheten vid ett specialistcentrum har både öppen- och slutenvård Specialistvård för både barn och vuxna. Har gott om tider som snabbt kan bokas, men inte öppen akutmottagning. Gemensamma resurser finns, beroende på behov. Kan t ex vara lab/provtagning och diagnostik. Specialiserad och primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik. Eftervård som stödjande vård, ASiH och palliativ vård. Något är ett akademiskt specialistcentrum med patientnära klinisk forskning. Sollentuna, Dalen och Sabbatsberg kommer att utvecklas till sjukhus med specialistcentrum. Bild 10. Geriatrisk vård med breddat uppdrag Får ökad tillgång till diagnostik, behandling och specialistkompetenser. Har direktintag, medicinsk eftervård och möjlighet till rehabilitering. Ett specialistcentrum kan få äldreprofil.

7 7 (16) Bild 11. Geriatrisk vård på flera platser Nya vårdplatser byggs ut på nuvarande sjukhus och avlastar akutsjukhusen. Den forskningsintensiva geriatriska vården i Huddinge behålls där, men forskning ska bedrivas på fler enheter. Geriatriken vid Danderyds sjukhus flyttas bland annat till Sollentuna sjukhus. Bild 12. Rehabilitering ska finnas i hela nätverkssjukvården Strukturen för rehabiliteringen i framtidens hälso- och sjukvård ses över. Största delen ska ges i primärvården, inom specialistvården utanför akutsjukhusen och inom den geriatriska vården. Specialiserad rehabilitering ska koncentreras till ett fåtal platser för att få rätt kompetens och möjliggöra utbildning, utveckling och forskning. Bild 13. Stödjande vård utreds som ny möjlig vårdform Utskrivning från akutsjukhus ska underlättas med vårdplatser för omvårdnad, smärtlindring och rehab. Utökat uppdrag för ASiH (avancerad sjukvård i hemmet). Palliativ vård för t ex patienter med cancer och hjärtsjukdomar utökas. Vårdval införs för palliativ vård och för ASiH år 2013.

8 8 (16) Bild 14. Den psykiatriska vården Patienterna ska i mesta möjliga mån tas om hand i öppenvård. Öppenvård, beroendevård och äldrepsykiatri kan bedrivas på specialistcentrum. Vårdsambanden mellan psykiatrisk och somatisk vård samordnas och utvecklas. Slutenvård, forskning och utbildning ska bland annat bedrivas på Nya Karolinska Solna (NKS). Psykiatrins lokaler ses över. Bild 15. Tillgång till akut vård i hela länet Åtgärder för att stödja patienter att hitta rätt vård vid akuta behov Förbättrade e-hälsotjänster, t ex bokning av akuta tider. Lätt att snabbt få tid i primärvården hos husläkare och närakuter. Möjlighet att via Vårdguiden eller husläkarmottagningar snabbt få tid till öppen specialiserad vård. Geriatrisk vård med direktintag. Jourbilar Möjlighet för sjukhusen att hänvisa till andra vårdgivare. Akutsjukhusens akutmottagningar har kapacitet för framtidens behov. Bild 16. Akutsjukhusens uppdrag Vård som inte kräver akutsjukhusets resurser ska ske hos de vårdgivare som bäst tillgodoser patientens behov. Alla akutsjukhus utvecklas för att möta behoven i den ökande befolkningen. Nya hänvisningsverktyg, e-remisser och elektroniska bokningssystem gör vårdprocesserna snabbare.

9 9 (16) Bild 17. Sjukvård för barn Barnsjukvården utanför akutsjukhusen förstärks med vårdval för barnmedicinsk öppenvård och kan lokaliseras på specialistcentrum. Barnsjukvården på akutsjukhusen förstärks också. Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) behålls med akutmottagning. Sjukvård i hemmet ska utvecklas. Högspecialiserad barnsjukvård finns på Nya Karolinska Solna (NKS). Bild 18. Nya Karolinska Solna Högspecialiserad och specialiserad vård för de flesta av de svårast sjuka, både vuxna och barn. Multitraumavård och rikssjukvård. Akutmottagning för alla som hänvisas dit eller som kommer med ambulans eller helikopter. Bild 19. Kompetensförsörjning avgörande för resultatet Verksamhetsnära utbildning på ett stort antal platser och praktikplatser för personer med utländsk utbildning. Alla verksamheter ska bidra till kompetensförsörjningen, både privat och offentligt drivna. Några får utvidgat uppdrag som del av SLL:s akademiska sjukvårdssystem. Vårdpersonalens kompetens ska bättre tas tillvara. Bild 20. Kompetensförsörjning - prioriterade områden Utveckla modell för att bedöma kompetensbehov och styrning. Ta fram modell för hur den kliniska utbildningen ska utvecklas i den nya strukturen. Hantering av arbetsrättsliga konsekvenser som kan komma av strukturförändringar.

10 10 (16) Bild 21. Forskning, utveckling och utbildning nära patienten Patientnära forskning ska ske i hela vården, oavsett vårdgivare. Fokus på stora folksjukdomar och frågor som är viktiga för medborgarna. FoUU ska förbättra livskvaliteten för kommande generationer. Akademiskt specialistcentrum utvecklas. Bild 22. Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder utvecklas SLL satsar mer på förebyggande åtgärder för en friskare befolkning. Ojämlikheterna i folkhälsan är stora och ska minskas. Bild 23. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet innehåller: Nya riktlinjer och konkreta metoder som kan motverka ohälsa, används aktivt i vården. Avtal, uppföljning och ersättningssystem i hela hälso- och sjukvården som stödjer detta. Förstärkt samverkan med andra samhällsaktörer. Särskilt stöd till individer med stora behov på specialiserade mottagningar för goda levnadsvanor. En plan för tio års investeringar Den tioåriga investeringsplanen tillsammans med investeringen i NKS innebär att SLL genomför en mycket stor satsning på hälsooch sjukvården. Utöver NKS satsas över 28 miljarder kronor mellan år 2013 och 2022 i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård. Bild 24. Planen tar ett helhetsgrepp om landstingets investeringar Anpassar kapaciteten i landstingets fastigheter till den nya vårdstrukturen. Moderniserar standarden i sjukhusen för att möta framtidens krav. Tryggar lokalförsörjningen på lång sikt.

11 11 (16) Bild 25. Investeringarna prioriteras utifrån framtidens vårdstruktur Tillgången till lokaler ska matcha vårdbehovet över tid. Stegvis utbyggnad ta till vara lokalers kvarstående värde och komplettera med om- och nybyggnation. Bra balans mellan behandlingskapacitet och vårdplatser. Samordnad planering för kostnadskontroll och för att undvika störningar för vården. Gällande myndighetskrav beaktas. Bild 26. Förändringarna genomförs i sammanhållen process Störningarna i vården ska vara så små som möjligt. Tydliga förutsättningar. Central planering. Ökad standardisering, effektiv projektering och produktion. Affärsmässiga upphandlingar. Möjlighet till bra evakuering. Bild 27. Den tioåriga investeringsplanen har delats upp i: Strategiska investeringar o Investeringarna ska säkra behandlings- och vårdplatskapacitet genom om- och nybyggnationer av lokaler. o Initieras av Landstingsstyrelsen. Ersättningsinvesteringar o Nödvändiga investeringar för att rusta upp befintliga lokaler och säkerställa befintlig verksamhet. o Initieras av fastighetsägaren. Rationaliseringsinvesteringar o Dessa investeringar ska leda till lägre kostnad i verksamheten eller till kortsiktigt ökad produktion. o Initieras främst av vårdgivaren. Utrustningsinvesteringar o Investeringar i medicinteknisk utrustning.

12 12 (16) Bild 28. Sammanfattning av föreslagna investeringar mkr Norrtälje sjukhus - Danderyds sjukhus * Karolinska Solna, exkl. NKS S:t Görans sjukhus S:t Erik sjukhus - Södersjukhuset Karolinska Huddinge * Södertälje sjukhus Sjukhus med specialistcentrum, geriatrik och Psykiatri Övriga strategiska investeringar 120 Summa: Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar Utrustningsinvesteringar Summa: Investeringar * Fortsatta strategiska investeringar i sjukhusen även efter den tioåriga planperioden. Bild 29. Danderyds sjukhus får ny akut- och behandlingsbyggnad En ny- och ombyggnad för att stegvis öka vårdproduktionen. Upprustning och modernisering av vårdplatser. Om- och nybyggnad av akut- och behandlingsbyggnad binder ihop sjukhuset med de södra kvarteren. Investeringsförslag: 1,9 miljarder kr. Bild 30. S:t Görans sjukhus expanderar etappvis Ny- och ombyggnader av mottagningar, behandlingslokaler och vårdavdelningar. Investeringarna sker etappvis för ökad produktion. Investeringsförslag 1,2 miljarder kr. Bild 31. Flera nya byggnader på Södersjukhuset Flera byggnader inte längre försvarbara att rusta upp. Viss successiv rivning och nybyggnation ger utvecklingsmöjligheter. Ny akut- och behandlingsbyggnad i västra delen planeras. En ny vårdbyggnad. Investeringsförslag 3,2 miljarder kr.

13 13 (16) Bild 32. Nya Karolinska Solna (NKS) - ett högspecialiserat akutsjukhus Ska utföra en stor del av den mest avancerade sjukvården. Ska producera cirka vårdtillfällen per år. 400 vårdplatser, 200 intensivvårdsplatser och patienthotellsplatser. Frågan om Rikssjukvård togs upp. Stockholms läns landsting måste marknadsföra sig mycket tydligare vad gäller rikssjukvård. Det framgick dock tydligt att rikssjukvård inte nödvändigtvis måste bedrivas på NKS utan ska bedrivas där rätt kompetens finns. Bild 33. Komplettering för fler vårdplatser på NKS Vårdverksamheter behålls i Thoraxhuset och på Astrid Lindgrens barnsjukhus (inklusive barnakut). Andra befintliga byggnader på Karolinska universitetssjukhuset omvandlas till andra ändamål än vård. Investeringsförslag: 1,3 miljarder kr. Bild 34. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har goda utvecklingsmöjligheter Genomförande av nya behandlingslokaler planeras år Utveckling av vårdavdelningar fortsätter som planerat Ny akutmottagning med om- och nybyggnad för att klara utökade vårdvolymer. Investeringsförslag: 2,9 miljarder kr. Bild 35. Ny behandlingsbyggnad på Södertälje sjukhus Ny akut- och behandlingsbyggnad. Ombyggnation av befintlig behandlingsbyggnad till vårdbyggnad. Investeringsförslag: 1,2 miljarder kr.

14 14 (16) Bild 36. Sjukhus med moderna vårdplatser i hela länet Sjukhus med specialistcentrum, psykiatri, geriatrik och annan vård utvecklas för att ge patienterna vård utanför akutsjukhusen. År 2018 finns många fler moderna vårdplatser i länet: Jakobsberg, Bromma, Sollentuna, Sabbatsberg, Nacka och Dalen får moderna vårdplatser i rum anpassade för 1-2 patienter. Upprustningen av Löwenströmska fortsätter. Inga investeringar i Handens sjukhus. Alternativa lokallösningar utreds. Investeringsförslag: 2,5 miljarder kr. Bild 37. Finansiella förutsättningar Kostnadsökningen inom vården måste sänkas med minst en procentenhet per år för att ekonomin ska vara i balans. Extra ekonomisk belastning år då delvis parallell drift sker av gamla och nya sjukhuset i Solna. Andra omstruktureringskostnader bidrar också. Bild 38. Flera åtgärder för att sänka kostnaderna Fokus på effektivitet och produktivitet i vården och hela vårdsystemet med samsyn kring mått, mål och utvärdering. Kostnadskontrollen i vårdavtalen intensifieras. De fastighetsekonomiska riskerna fördelas i en ny modell som utreds vidare. Bild 40. Viktiga datum under våren 2012 HSN yttrar sig om förslaget till investeringar inför beslut i LS och LF. Landstingsstyrelsen beslutar om förslag till budget 2013 för SLL där Framtidsplanen ingår. Beslut i Landstingsfullmäktige kring budget 2013 och det fortsatta arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. 24 april 22 maj juni

15 15 (16) Bild 41. Fortsatt arbete med Framtidsplanen Målsättning Planering Konkretisering 2011 Målsättning 2012 Planering 2013 Konkretisering Genomförande Genomförande Konkretisering av: Genomförande Styrning, riskhantering och kompetensförsörjning i det nya sjukvårdssystemet. Akutsomatisk vård Somatisk specialistvård utanför sjukhusen med pilotverksamhet. Barnsjukvård Geriatrik, rehabilitering Psykiatri Investeringar M.m. Fortsatt samtal om samverkansform rörande Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS) med fokus på samverkan med Programkontor Nya Karolinska. Handikapporganisationerna påpekar att man vill kunna bidra i arbetet med verksamhetsinnehållet på NKS. Av erfarenhet ser man betydelsen av att komma in tidigt i processen innan beslut har fattats. Verksamheterna måste utifrån ett brukarperspektiv placerad i rätt kontext med anseende på innehåll så att det inte blir ad hoc. Stanley Holstein framhåller att Clinical design utgår från FHS och att NKS ska bedriva högspecialiserad vård. Det innebär att vissa verksamheter, eller delar där av, kan bedrivas på annat håll. I ett första steg undersöker nu alla verksamheter inom dagens Karolinska Universitetssjukhus vilken delar som skulle kunna bedrivs utanför NKS. Den initiala processen att identifiera vilka verksamheter som eventuellt inte kan/ska inrymmas i NKS är mycket känslig och bör vara en intern fråga. När det arbetet är klart är man från programkontor Nya Karolinska beredd att samverka. Frågan om var de verksamheter som inte kommer att inrymmas på NKS äger inte programkontor Nya Karolinska. Den frågan äger HSF som utifrån intentionerna i FHS tillsammans med hälso- och sjukvårdsproducenterna ska planera var dessa verksamheter ska placeras. Här är det av största vikt att samverkan sker med handikapporganisationerna i Stockholm. Handikapporganisationerna ser gärna en dialog med programkontor Nya Karolinska så snart som möjligt för att förbereda samverkansformen inför detta viktiga arbete.

16 16 (16) 6. Info från andra samverkansråd Inget att rapportera 7. Övriga frågor Inga övriga frågor 8. Vårens övriga möten och agenda Möte 5. Måndag 28 maj Samverkan med kommunerna Vid pennan: Mats Sternhag

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-02-27 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-03-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige

Läs mer

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm 1 Future Health Care in Stockholm County Council 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS 2015-12-07 Utvecklingen

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Tredje steget i genomförandet

Tredje steget i genomförandet Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Viljeriktning, Tillämpning 2014-12-17 Tillsvidare Dokumentnummer Fastställd av Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Samråd med länets handikappsorganisationer

Samråd med länets handikappsorganisationer Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (6) Samråd med länets handikappsorganisationer Datum Tid 13.00-14.30 Plats Närvarande Mälarsalen, Landstingshuset Toivo Heinsoo Ann Eberhardsson

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2016-04-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 9.00-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl.

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Yvonne Lettermark TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-13 Hälso-och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1201 Yttrande över motion 2017:14 av Lars Harms- Ringdahl,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset Kommunala pensionärsrådet 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunhuset, Vilundarummet, plan 8 Tisdag den 4 december 2012, klockan 9:30-12.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf Maria Fälth (KD) Nils

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Framtidens utmaningar En snabb utveckling Förväntningar på hälso- och sjukvården Stort rekryteringsbehov Folksjukdomar Global sårbarhet

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji s läns landsting Region Samverkansnämnden - PROTOKOLL 2/2012 1 (5) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Ank 2012-12- 0 3. Datum Tid Plats Närvarande 2012-11-16 12:20-14:50 Konferensrummet

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 1 (9) Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 Målet för strategi för arbete med IT-frågor

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Datum Måndagen den 4 april 2016 Tid Plats 13:30 15.50 Sammanträde Mälarsalen, Landstingshuset

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1 2016-04-14 ÄRENDE 07 Bilaga 1 YTTRANDE LOC 1603-0551 Styrelsen för Locum AB:s yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

Slutlig budget 2013 och planering

Slutlig budget 2013 och planering Slutlig budget 2013 och planering 2014 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-10 Diarienummer: 1111-1484 Inledning Landstingsfullmäktige fastslog

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Programkontoret framtidens hälso- och sjukvård 08-123 132 00 Datum: 2014-02-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB 2015-11-26 ÄRENDE 14 ] ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FOR VARDEN 2015-11-05 LOC 1501-0241 Styrelsen for Locum AB Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB Bifogat

Läs mer

Vad gör Landstingsrevisorerna?

Vad gör Landstingsrevisorerna? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Landstingsrevisorerna

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar 1 (3) FÖRSLAG 2014:24 LS 1403-0413 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning Ändring

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-05-21 4/2015 39-51 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 21 maj 2015 14.00 16.05 Södertörnssalen, landstingshuset Ledamöter (FP)

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 14.45 Plats Södertälje sjukhus, Styrelserummet, Hus 10, plan 3 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård 1 (6) Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (L) Hans Åberg 1:e vice ordförande (S) Dag

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Framtidsplanen andra steget

Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det fortsatta arbetet Datum: 2013-04-15 Diarienummer: LS 1304-0527 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 6 1.1 Framtidsplanens inriktning... 6 1.1.1 Framtidsplanens

Läs mer

Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 (5) Ledning och styrning Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Datum Torsdag 26 november 2009 Tid Kl 13:00-15:00 Plats HSN-förvaltningens

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård 1 (6) Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård Datum Tid 14.00 16.00 Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (FP) Hans Åberg 1:e vice ordförande (M)

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården LS 1104-0574 HSN 0910-1366 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2011-04-27 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 (78) Innehållsförteckning 1. Inledning...4 1.2 Arbetets

Läs mer