Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS"

Transkript

1 Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm 1 Future Health Care in Stockholm County Council Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

2 Utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård innebär en stor förändringsresa Länet växer med ca fler invånare varje år. Ytterligare invånare till 2020 jämfört med Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Invånarna ställer allt högre krav på vården. Nya Karolinska Solna (NKS) står klart 2017 med fokus på den mest avancerade sjukvården med färre vårdplatser Hagastaden kommer att byggas på tomten där nuvarande Karolinska Solna finns Stora investeringar i övriga akutsjukhus planeras Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

3 Vården behöver förändras Resurserna behöver användas bättre. Tydligare roller och samverkan. Förändringen ska ske på alla nivåer i vården. Vården ska fungera som en patientfokuserad helhet. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

4 Målbild 2025 beslutad i landstingsfullmäktige Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad Framtidsplan för hälso- och sjukvården

5 Framtidsplanen i korthet En av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län Mer vård i hemmet. Husläkarna får en stärkt roll. De mindre sjukhusen rustas. Akutsjukhusen byggs ut. Nya Karolinska Solna. Fler vårdplatser. Nätverkssjukvård. Satsning på e-hälsotjänster. Forskning närmare vården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

6 Målbilden är klar och mycket är redan genomfört Målbild 2016 i Utfall 1) Planering utökad produktion 2) Totalt ) Solna, avvecklas Detaljplanering pågår avseende såväl det Solna, ny vårdstruktur Karolinska nybyggda sjukhuset som andra byggnader vid Huddinge Karolinska Solna Vid SÖS och Danderyds sjh S:t Görans Sjukhus 6 Danderyds Sjukhus S:t Eriks Ögonsjukhus Detaljplanering pågår 5 år 10 år Södersjukhuset Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus Strategiska investeringar Totalt akutsjukhusen inkl Karolinska Karolinska Universitetssjukhuset (inkl. investeringar 7,4% som Procentuell ökning 2018 jämfört komplement till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna) Övrig somatisk specialistvård Stödjande vård Södersjukhuset Geriatrik ASIH, palliativ vård 100 Danderyds 850 sjukhus Specialiserad rehabilitering S:t Göran Psykiatri Detaljplanering pågår Övrigt Södertälje Totalt vårdgivare utanför akutsjukhusen Norrtälje 0 0 Procentuell ökning 2018 jämfört ,6% TOTALT S:t Eriks ögonsjukhus 0 0 TOTALT Procentuell ökning 2018 jämfört ,0% och psykiatri Sjukhus med somatisk specialistvård, geriatrik ) Samtliga registrerade vårdtillfällen per uppdragstyp VAL-databasen Tiohundra är inkluderad liksom även vårdtillfällen som ersättning inte utgår för. 2) Planering av årlig utökning av antal vårdtillfällen. Denna är ungefärlig och utgår från antaganden Övriga om verksamhetshetsinnehåll strategiska investeringar och medelvårdtider Summa: Strategiska investeringar ) Totalt antal vårdtillfällen 2018 är ungefärligt då utfallet från 2012 inkluderas, ett utfall som bland annat förklaras av på hur många vårdplatser som vårdgivarna haft disponibla och vilken beläggningsgrad som uppnåtts. Ersättningsinvesteringar Vårdutbudskartan Rationaliseringsinvesteringar 8 8 Utrustningsinvesteringar för strategiska investeringar Erfarenhetsmässig justering* Summa: Investeringar *Justeringspost baserad på erfarenhet av att samtliga projekt ej kommer löpa i enlighet med ursprunglig plan Investeringsplanen Gemensamma avsiktsförklaringar akutsjukhusen Målbild 2025 Individens hälsa är i fokus i varje möte med vården Oavsett vart individen vänder sig ska denne få stöd att hitta rätt i vården Tillräcklig samt adekvat information och kompetens finns i hela vården Individens samlade behov är utgångspunkt för de vård som erbjuds Cancerplanen Tjänsteutlåtande Karolinskas verksamhetsinnehåll Nätverkssjukvårdens grundläggande principer Genomförandeplan sjukhusen

7 Vårdutbudskartan är nyckeln till dimensionering av framtidens hälso- och sjukvård

8 Viktiga strategier i Framtidsplanen 1 Vuxna patienter som idag vårdas i slutenvård på akutsjukhus vårdas i istället i öppenvård eller i hemmet vtf vdgr Motsv ca 25 vpl Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 2 Vuxna patienter som idag vårdas på akutsjukhus vårdas i istället i hos andra vårdgivare vtf vdgr Motsv ca 150 vpl Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 3 Vuxna patienter som idag vårdas på akutsjukhus avslutar sin vård oftare eller tidigare än idag hos vårdgivare utanför akutsjukhusen eller i hemmet vtf vdgr Motsv ca 200 vpl Akutsjukhus Framtidsplan för hälso- och sjukvården

9 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

10 Framtidens hälso- och sjukvård är på gång Vårddagar Akutsjukhus Vård utanför akutsjukhus Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

11 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Nätverkssjukvård

12 Nätverkssjukvård med individens samlade behov i fokus Principerna: Oavsett vart invånarna vänder sig ska de få stöd att hitta rätt. Individens hälsa i fokus vid varje möte med vården. Individens samlade behov är utgångspunkten. Tillräcklig information och kompetens i hela vården. För detta behövs: Avtal, uppdrag och stöd som utvecklar samverkan. e-hälsotjänster och IT-stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

13 Några prioriterade områden Framtidsplan för hälso- och sjukvården

14 Satsning på geriatriken Majoriteten av vårdplatserna på de mindre sjukhusen byggs för geriatrik. Geriatriken ska kunna ta emot flera patienter direkt från hemmet eller tidigare i sjukdomsförloppet. De geriatriska klinikerna ska få i uppdrag att stödja husläkare och andra vårdgivare i den lokala vården med konsultationer. Genom tilläggsuppdrag kan geriatriska kliniker knyta till sig andra kompetenser som stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

15 Ökad möjlighet till vård i hemmet Utökade möjligheter till egenvård. Fler e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Fördubblat uppdrag för jourläkarbilar. Utökat uppdrag för avancerad vård i hemmet (ASiH). Nytt vårduppdrag: avancerad eftervård. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

16 Husläkaren får utökat uppdrag Husläkaren får en stärkt roll att: Lotsa patienter i framtidens nätverkssjukvård. Öka samverkan med specialistvården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

17 Akut omhändertagande Behovet av akut vård kan bättre förebyggas. Stärkta samverkansrutiner, tydlig styrning och helhetsansvar krävs för: 1177 Vårdguiden Prehospital vård Akutsjukhus och övriga sjukhus Närakuter Husläkare Jourläkarbilar Somatiska specialistläkare Geriatrik Barnsjukvård Framtidsplan för hälso- och sjukvården

18 Cancervården Regional cancerplan fastställd av landstingsfullmäktige. Implementeras i Framtidsplanen. De stora grupperna, bröstcancer, prostatacancer och kolorektal cancer samlas vid några av akutsjukhusen samt vid Nya Karolinska Solna Övriga tumörgrupper samlas vid framför allt Karolinska Solna. Detaljplanering återstår. Samverkan utvecklas mellan samtliga berörda vårdgivare. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

19 Samverkan med kommunerna Framtidens vård närmare invånarna. Ökad samverkan med kommunernas vård och omsorg. Extra viktigt för dem som får vård från flera huvudmän. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

20 Exempel på patientens besök i vården

21 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget Kompetensförsörjningen

22 Bemanningen behöver säkras Stora förändringar i hela hälsooch sjukvårdssystemet. Befintliga kompetenser behöver nyttjas bättre. Ny personal behöver rekryteras. Kompetensutvecklingen behöver öka. Nya kompetenser behövs. Riktlinjer för samverkan mellan vårdgivare tas fram. Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

23 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget Forskning

24 Forskning i hela sjukvårdssystemet Universitetssjukvård. Koppling till forskning, utveckling, innovation och utbildning av stor betydelse. Samverkan med Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset i central roll. Samarbete med akut- och specialistsjukhus och primärvård. Akademiska vårdcentraler Identifiera, följa upp och bedriva forskning. Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

25 Forskning och utveckling FOU Universitetssjukvård Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus

26 Nya Karolinska Solna, NKS Framtidsplan för hälso- och sjukvården

27 Nya Karolinska Sjukhuset Principle: Transform don t transfer!

28 Nya Karolinska Solna mer fakta NKS uppdrag: Högspecialiserad vård, region- och rikssjukvård, särskilt forskningstung vård. Integrerad vård, forskning, utveckling och utbildning. Akutmottagning, vuxna för ambulans- och helikopterfall, hänvisningsfall från andra sjukhus och för patienter som redan är i kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset. Första verksamheterna som flyttar in på NKS är Barn och Hjärt/kärl under Barnakuten - öppnar september 2016 och blir en allmän öppen akut. Vuxenakuten - öppnar i januari Psykiatri 10 slutenvårdsplatser Cancer den flesta tumörgrupper kommer att samlas i Solna Antalet vårdplatser i Solna 730 stycken. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

29 Placering gjord utifrån sex teman vid Nya Karolinska Solna Tema Barn & Reproduktion Tema Cancer Tema Inflammation Tema Hjärta-Kärl Tema Reparativ Medicin Tema Neuro Framtidsplan för hälso- och sjukvården

30 Framtidens hälso- och sjukvård utanför Karolinska Många patienter som idag vårdas på Karolinska Solna och inte behöver den högspecialiserade vårdens resurser kan tas omhand av andra vårdgivare. Exempelvis övriga akutsjukhus, Geriatrik, ASiH, Palliativ vård, Rehab och Somatisk specialistvård. Arbetet med en anpassning av det akuta omhändertagandet på akutsjukhusen inleds under Antalet sökande på övriga akutmottagningar i länet (framförallt på S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och i viss mån även Södersjukhuset) förväntas öka till följd av den anpassade akutmottagningen i Solna. Kapaciteten utanför Karolinska byggs ut med många nya vårdplatser (cirka 800 till 2018). Akut omhändertagande ska öka på närakuterna. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

31 Satsningar på akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

32 Akutsjukhusens uppdrag renodlas För patienter som behöver den vård som akutsjukhus kan ge. Vårdinnehåll för de olika akutsjukhusen preciseras. Ny- och ombyggnationer har påbörjats. Vården upprätthålls under förändringsarbetet. Omställningsavtal tas fram med akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

33 Södertälje sjukhus Planering Ökad intensivvård Ny operationssal Ombyggnad av befintliga operationssalar Utvecklad förlossning Integrerad öppenvårdsdel Budget Byggnation: mkr Utrustning: 300 mkr Vårdinnehåll 2000 nya vårdtillfällen 20 nya vårdplatser 10 nya intensivvårdsplatser 20 flexibla vårdrum Tidplan 2017 del del 2.

34 Planering Nytt försörjningskvarter Ny behandlingsbyggnad Ny vårdbyggnad Ombyggda vårdavdelningar Södersjukhuset Budget Beh.byggnad: MKr Vårdbyggnad: 700 MKr Försörjn.kvarter: 530 Mkr Ombyggda vårdavd: 947 MKr Vårdinnehåll vårdtillfällen 51 nya vårdplatser 4 nya intensivvårdplatser Kapacitet besökare till, inkl. akutmottagning 101 nya evakueringsvårdplatser som kan användas permanent Tidplan Behandlingsbyggnad 2018 Akuten 2019 Vårdbyggnad 2019 Nytt sjukhus Utredning om nytt sjukhus i söderort.

35 Södersjukhuset efter ombyggnad Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

36 Planering Ny- och ombyggnation av akutmottagning Ny- och ombyggnad vårdavdelningar, behandling, förlossning Ny vårdbyggnad psykiatri S:t Görans sjukhus Budget Ny- och ombyggnad av akutmottagning: 295 Mkr Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling: 1310 Mkr (Teknisk upprustning, ersättningsinvestering: 250 Mkr) Byggnad psykiatri:775 Mkr Vårdinnehåll akutbesök/år 62 nya vårdplatser Ev 40 nya vårdplatser ytterligare 6000 nya vårdtillfällen/år vårdplatser psykiatri (SLSO) inkl aktuella vårdvolymer Tidplan 2015: förstudie ny byggnad psykiatri klar 2016: akutmottagning 2018: förlossningen 2018: 62 vårdplatser / 6000 vårdtillfällen

37 . Planering Ny operations-, interventions och röntgenenhet Ny- och ombyggnation av akutmottagning Ombyggnad allmänpsykiatriska vårdavdelningar (SLSO) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Budget Ny operation, intervention och röntgen: Mkr Akutmottagning: 190 Mkr Ombyggnad allmänpsykiatriska vårdavdelningar: 140 Mkr Vårdinnehåll Ny operations-, interventions och röntgenenhet Ny- och ombyggnation av akutmottagning 120 vårdplatser huvudsakligen enkelrum för allmänpsykiatri Tidplan 2019: Ny operation, intervention och röntgen 2021 Akutmottagning Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum TBD

38 Planering Ombyggda vårdavdelningar Ny behandlingsbyggnad Ombyggd godsmottagning Danderyds sjukhus Budget Vårdavdelningar: 765 Mkr Beh.byggnad: Mkr Godsmottagning: 53 Mkr Vårdinnehåll 5000 nya vårdtillfällen, 52 nya vårdplatser , akutbesök 12 nya operationssalar. Tidplan Behandlingsbyggnad Ombyggnad 2019 Planerad modernisering av vårdavdelningar pågå fram till 2020/2021..

39 Danderyds sjukhus efter ombyggnad Framtidsplan för hälso- och sjukvården

40 Norrtälje sjukhus TioHundra samverkan mellan kommun och landsting Fortsatt uppdrag som integrerat sjukhus Ökad samverkan med andra sjukhus Extrakapacitet som kan tas tillvara.

41 ÖVERGRIPANDE GENOMFÖRANDEPLAN VERSION Verksamhetsinnehåll: Karolinska Solna 2014 Utskifte från kvinnokliniken: ca vtf ca vdgr 2015 Utflytt Thorax, Hjärt, Lung, Barn (delade + hela vtf): ca vtf ca vdgr Varav barn: ca 900 vtf Gynakuten stängs ca vdgr 2016 Utflytt, merparten akuta flöden: ca vtf ca vdgr Varav barn: ca 300 vtf ca 400 vdgr 2016 Successiv nedtrappning ÖNH-akuten 2017 Utflytt, merparten akuta flöden: ca vtf ca vdgr Tekniskt färdigställt*: U1: U U1:2-4 L-huset U Q-huset N-huset Verksamhetsinnehåll: Karolinska Huddinge Successivt under 2015 Utökat ÖNH-uppdrag Utökat uppdrag barn Tekniskt färdigställt*: Verksamhetsinnehåll: Danderyds sjukhus Tekniskt färdigställt*: Samverkan colon- och rektalcancerkirurgi Fullt utökad gynakut Utflytt bröstcancer generella och 18 infektionsplatser vårdplatser i full drift generella vårdplatser 18 infektionsplatser Utflytt geriatrik till Sollentuna Byggnad Byggnad 52 i full drift Förlossning i full drift Chopin Akutmottagning Byggnad 22 Verksamhetsinnehåll: S:t Görans sjukhus FOU-uppdrag Utökat bröstcanceruppdrag Ny akutmottagning i full drift Slutligt akutinflöde från NKS Vård- och behandlingsbyggnader i full drift Tekniskt färdigställt*: Ny akutmottagning del I Evakueringspaviljong Ny akutm. del II (ambulanshall) Byggnad 20 klar inkl. ny förlossningsklinik Vård- och behandlingsbyggnad 45 Verksamhetsinnehåll: Södersjukhuset Tekniskt färdigställt*: Verksamhetsinnehåll: Södertälje sjukhus Tekniskt färdigställt*: Samverkan colon- och rektalcancerkirurgi Ambulans omdirigering Botkyrka Diagnosiskt centrum Remiss omdirigering Botkyrka Utökat bröstcanceruppdrag Möjlighet att avlasta Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge vid behov Kirurgi och ortopedi på barn Försörjningskvarter Samverkan colonoch rektalcancerkirurgi Behandlingsbyggnad Byggnad 19 och Behandlingsbyggnad i full drift Behandlingsbyggnad Behandlingsbyggnad i full drift Vårdbyggnad Byggnad Vårdbyggnad Akutmottagning i full drift i full drift Vårdbyggnad Första patient vårdbyggnad Akutmottagning Vårdbyggnad i full drift Akutinflöde från NKS inkl. ÖNH Verksamhetsinnehåll: Norrtälje sjukhus Tekniskt färdigställt*: Samverkan colon- och rektalcancer Möjlighet att avlasta Danderyds sjukhus vid behov Nytt bårhus Utflytt/minskat uppdrag Inflytt/öppning/utökat uppdrag Genomförd enligt plan *Byggnation tekniskt färdigställd = nyckel överlämnad enligt överenskommen definition

42 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Satsningar per sjukhus

43 Mindre sjukhusen rustas upp- präglas av utvecklad samverkan mellan olika vårdgivare Mottagning Diagnostik Sluten vård Diagnostik Närakut Rehab, sjukgymnastik och träningslokal Servicefunktioner Forskning Utbildning Framtidsplan för hälso- och sjukvården

44 Majoriteten av vårdplatser på mindre sjukhus kommer nyttjas för geriatrisk vård Målbild 1. Patienter i slutenvården får sin vård tillgodosedd på sjukhuset och behöver enbart i undantagsfall transporteras till akutsjukhus. 2. Sjukhuset präglas av en sammanhållen verksamhet som utmärkes av god samverkan mellan vårdgivare. 3. Majoriteten av vårdplatserna nyttjas för geriatrisk vård. 4. Sjukhuset har en gemensam huvudentré, reception och kassa för samtliga mottagningar, samt gemensamma journal- och bokningssystem. 5. Det finns förutsättningar för att bedriva forskning, utveckling och utbildning. Slutenvårdsinriktning Fördelning slutenvårdsplatser vid samtliga sjukhus Andel vårdplatser för somatisk vård. Andel vårdplatser för geriatrik. Andel vårdplatser för psykiatri. Majoriteten av slutenvårdsplatserna geriatriska. Mindre antal vårdplatser för somatisk vård. Heldygnsplatser för psykiatri på några sjukhus. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

45 Sollentuna sjukhus Planering Stor öppen specialistvård Husläkarmottagning Närakut Röntgen och provtagning BUMM Rehabverksamhet Geriatrisk öppenvård Förutsättningar för FoU Budget Byggnation: mkr Utrustning: 300 mkr Planerat vårdinnehåll 230 nya moderna vårdplatser fördelat på vårdgrenarna geriatrik, specialiserad palliativ slutenvård och annan specialiserad somatisk vård Tidplan Byggstart: 2015 Planerat klart: Q4, 2017/18

46 Sabbatsbergs sjukhus Planerad vårdplatsutveckling Under utredning Budget Budget 325 Mkr Planerat vårdinnehåll Under utredning Tidplan Fastighetsstrategisk plan är under framtagande.

47 Bromma sjukhus Planerad vårdplatsutveckling Modernisering av vårdplatser Förstudie om utökning av geriatrik och avancerad eftervård Budget 287 Mkr Planerat vårdinnehåll 140 nya geriatriska slutenvårdsplatser utöver nuvarande 130 st Tidplan Förstudie om utökning av vårdplatser påbörjas 2015 Ombyggnationer planeras klara tidigast 2018, förstudien påbörjad i maj 2015 tidplan för färdigställande kommer att tydliggöras i sep 2015.

48 Dalens sjukhus Planerad vårdplatsutveckling Under utredning Budget 704 Mkr Nuvarande vårdinnehåll 140 geriatriska vårdplatser 14 vårdplatser specialiserad palliativ slutenvård..

49 Nacka sjukhus Planerad vårdplatsutveckling Modernisering av vårdplatser Utökning av geriatrik, psykiatri och somatisk specialistvård Öppenvården fortsätter med primärvård, närakut och somatisk specialistvård Budget 349 Mkr Planerat vårdinnehåll Alla vårdplatser renoveras och efter färdigställande ca 250 vårdplatser fördelat mellan psykiatri, geriatrik, specialiserad somatisk vård samt specialiserad palliativ slutenvård. Tidplan Byggstart: 2017 Planerat klart: 2019

50 Jakobsbergs sjukhus Planerad utveckling Ställningstagande om nytt sjukhus i Barkarby påverkar planeringen Om upprustning beslutas föreslås ombyggnation som ger ytterligare 50 moderna vårdplatser Capios anorexiverksamhet vid Sollentuna sjukhus flyttar till Jakobsbergs sjukhus Tidplan Ställningstagande om sjukhus i Barkarby förväntas under

51 Handens sjukhus Planerad utveckling Endast mindre myndighetsåtgärder samt ett förstärkt underhåll under de närmaste åren..

52 Löwenströmska sjukhuset Planerad utveckling Rättspsykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus flyttar hit. Utökning av nuvarande öppenvård. Ökning av geriatrisk slutenvård.

53 Gott om ombyggnadsprojekt..!!! Karolinska Solna Karolinska Huddinge Danderyds sjukhus S:t Görans sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus Handens sjukhus S:t Eriks ögonsjukhus Sabbatsbergs sjukhus Dalens sjukhus Bromma sjukhus Löwenströmska Jakobsbergs sjukhuset sjukhus Sollentuna sjukhus Nacka sjukhus Sophiahemmet Stockholms sjukhem Ersta sjukhus

54 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget Vägen framåt

55 Utmaningar

56 Framtidsplanens faser Framtidsplan Målbild och vision Första steget Planering och inriktning Investering s-plan Andra steget Konkretisering Förslag till förändringar för att nå målbilden Tredje steget Första genomförandeplanern a Åtgärder för ökad effektivitet LD planeringsunderlag 2016 Omställningsavtal Genomförandeplaner Målsättning Planering Konkretisering Genomförande Mål- och strategiformulering Genomförande

57 Systemgemensamma aktiviteter som är centrala för FHS Genomförandeplan Färdigställ och driftsätt investeringar enligt plan Säkra teknisk driftsättning av strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar enligt plan Samordna investeringar i MT/IKT-utrustning på Karolinska, akutsjukhus och sjukhus Utforma strategi för FoUU-lokaler samordnat med övergripande genomförandeplan Genomförandeplan 1.0 Frigör kapacitet och skapa buffert under genomförandet Koordinera teknisk driftsättning och teknisk utrustningsfas Akuta flöden Utvärdera och genomför åtgärder för att skapa flexibilitet och buffertar i akuta flödet SöS Analysera och hantera de potentiella kapacitetsbristernas påverkan på vårdproduktion och genomförandet Genomför utskiftet från akut- och universitetssjukhus enligt plan Goda mottagare på plats Utforma plan för att överföra patientgrupper till sjukhus, primärvård, ASiH, kommunal omsorg m.fl. Cancerplanen precisera implementering och timing av bröstcancer (SöS) Utforma åtgärdsplan för att styra patienter till rätt vårdgivare Säkerställ kompetensförsörjning och bemanning som möjliggör full produktion under genomförandet Genomför åtgärder för att säkra kompetensförsörjning och personaltillgång (mix, utbildning, nyckeltal) Utveckla samverkansformer för att säkra personaltillgång vid förändring/förflyttning av verksamhetsuppdrag Utforma avtal och ersättningsmodeller som stödjer förändring och framtagen genomförandeplan Etablera verktyg och hjälpmedel inom IT/eHälsa som stödjer nätverkssjukvården

58 Hur hänger det ihop? Landstingsfullmäktiges Framtidsplanen budget tredje steget inkl. investeringsplan Uppdrag ur budget och Tredje steget Lokala genomförandeplaner: Akutsjukhus, sjukhus, SLSO, HSF, LSF Alliansens plattform Gemensamma avsiktsförklaringar Övergripande genomförandeplan Vårdutbudskartan

59 Arbetsmaterial 2016: Det nya sjukhuset i Solna tar emot de första patienterna. Den totala vårdplatskapaciteten är intakt. Planerade händelser 2016 Den nya akutmottagningen vid S:t Görans Sjukhus är i full drift i början av året. Större akuta flöden från Karolinska Universitetssjukhuset Solna kan föras hit. TioHundra AB (Norrtälje sjukhus) och Södertälje Sjukhus AB kan erbjuda extra kapacitet för att avlasta övriga akutsjukhus Cancerplanen fortsätter att implementeras. Cancervården utökas vid S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset AB Thorax- och barnverksamheterna flyttar till Nya Karolinska Solna. Samtidigt överförs en mindre del av barnuppdraget till Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Vårdval geriatrik med en inriktning som möjliggör vård i tidigare skeden i hemmet ger personer som drabbas av åldrandets sjukdomar en bättre vård och en tryggare ålderdom. Detta bygger på ett större mått av direktintag och akut omhändertagande på de geriatriska klinikerna. En ökning av slutenvården sker vid den psykiatriska vårdenheten Ytterö som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde Överföringen av vård från Karolinska Universitetssjukhuset Solna till andra vårdgivare påbörjas

60 Arbetsmaterial 2017: Händelserikt år med många omflyttningar som ska hanteras i alla delar av vårdsystemet Planerade händelser 2017 Överföringen av vård från Karolinska Universitetssjukhuset Solna till andra vårdgivare slutförs under det sista kvartalet 2017 Den nya akutmottagningen på Danderyds sjukhus färdigställs i slutet av året De nya vårdplatserna för infektion vid Danderyds Sjukhus AB öppnar i början av 2017 och kan då ta emot en del patienter från Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus öppnar sin nya behandlingsbyggnad Löwenströmska sjukhuset har ökat sin kapacitet Sollentuna sjukhus öppnar successivt. När det är färdigt finns 230 vårdplatser för främst geriatrik, men också för övrig somatisk slutenvård och palliativ vård. Den geriatriska vården som Stockholms läns sjukvårdsområde driver vid Danderyds sjukhus flyttar hit och en utökning sker. Den allmänpsykiatriska slutenvården som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde utökas Närakuter öppnar successivt Den geriatriska vården vid

61 Arbetsmaterial : Huvuddelen av byggnationerna vid Danderyd sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus tas i drift. Nya Karolinska Solna är i full drift. Planerade händelser Verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna bedrivs i nya lokaler, med ett anpassat uppdrag och en ny akutmottagning för vuxna. Psykiatrisk vård bedrivs vid sjukhuset. Vård- och behandlingsbyggnader samt en ny akutmottagning färdigställs och tas i drift vid Södersjukhuset Vårdbyggnaden vid Södertälje sjukhus färdigställs och tas i drift CHOPIN (Centrum i Huddinge för operation och intervention) färdigställs vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge under 2019 Den ökade kapaciteten för slutenvård vid Nacka sjukhus används sannolikt till psykiatri och somatisk specialistvård, samt delvis till geriatrik Den geriatriska vården och den avancerade eftervården får utökad kapacitet vid Bromma sjukhus 2018 Nya lokaler med möjlighet att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus

62 Omställningsavtal ny styrning för ökat samarbete Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

63 Kostnadsutveckling SLL Procentuell utveckling Prel. bokslut augusti 63 Landstingsstyrelsens förvaltning 7,0% 6,0% 6,6% 5,0% 5,6% 5,8% 5,9% 5,9% 4,0% 4,0% 4,4% 4,3% 4,0% 4,1% 3,3% 4,1% 3,0% 3,4% 3,7% 2,9% 2,0% 1,0% 0,0% PR 2015 BU 2015 Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget Källa: Cognos Controller

64 Omställningsavtal Syfte: -att underlätta genomförandet av Framtidsplanen genom att ge akutsjukhusen långsiktiga stabila förutsättningar. Trepartsavtal: Beställare Ägare Vårdgivare Gäller de landstingsägda akutsjukhusen: Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset Danderyds sjukhus Södertälje sjukhus S:t Eriks ögonsjukhus Omfattar de flesta av dagens avtal

65 Ambitionen är att skapa en gemensam förändringsagenda för beställare, ägare och vårdgivare Tydliggöra verksamhetsansvar för akutsjukhusen och ekonomisk ram för perioden Konkretisera förvaltningarnas ansvar för att hantera tillhörande förutsättningar. Skapa långsiktiga, tydliga och stabila förutsättningar samt ökad frihetsgrad för akutsjukhusen för att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål Tydliggöra hur investeringar, ekonomi och uppdrag samordnas Konkretisera gemensam målbild som stimulerar till förändrade arbetsätt och förändring mot nätverkssjukvård ( ) i enlighet med övergripande vårdkarta och FHS genomförandeplan Ge incitament för ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet hos förvaltningar och vårdgivare utifrån gemensamma ekonomiska förutsättningar

66 Beslutsprocessen inom SLL

67 Arbetsmaterial Landstingsstyrelsen har beslutat om principer för en ny tjänstemannaorganisation Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra åt landstingsdirektören att slutligt utarbeta och fastställa organisation för landstingsstyrelsens förvaltning att uppdra åt landstingsdirektören att leda, styra och strategiskt samordna landstingets verksamheter på tjänstemannanivå i enlighet med vad som anges i ärendet

68 Arbetsmaterial Landstinget etablerar tydligare ägarstyrning för att säkerställa att: kostnadsutvecklingen är hållbar det bedrivs en systematisk och kontinuerlig utveckling av verksamheterna verksamhetsuppdrage n levereras med hög kvalitet i enlighet med fastställda strategier tillgängliga resurser utnyttjas effektivt samordning sker av den egna produktionen styrning, koordinering och uppföljning sker av FHS genomförande

69 Strategiskt viktiga fokus för ägarstyrningen 1 Etablera ägarfunktionen 2 Bryt kostnadsutvecklingstakten 3 Omställningsavtal 4 5 Fortsätt följa, styra och koordinera genomförandet av Framtidsplanen Produktionssamordning för egen vårdproduktion samordna och optimera

70 Strategiska frågor Genomföra FHS, produktionsstyrning Här och nu-frågor Produktionssamordning 1 LD SLL Chefläkare 2 Direktör 3 Samordningsfunktion Fördelar, samordnar och följer upp uppdrag SLL Chefläkare Chefläkargrupp 5 4 SFI Locum FOI Ekonomi HSF HR Juridik VD/vVD LISAB i beredning med direktörsgruppen ger ett uppdrag till utsedd direktör att hantera en strategisk fråga som rör produktionsstyrning 2. En av direktörerna utses till samordningsansvarig för uppdraget 3. Direktören använder sig av Samordningsfunktionen för att konkritisera och följa upp uppdrag 4. Arbetsgruppen formerar sig med för uppdraget lämpliga funktioner inkl. berörda akutsjukhus, SLSO m.fl. 5. Återrapportering sker till den samordningsansvariga direktören

71 Samarbete och samverkan You can t stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes. Winnie-the Pooh

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Tredje steget i genomförandet

Tredje steget i genomförandet Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Viljeriktning, Tillämpning 2014-12-17 Tillsvidare Dokumentnummer Fastställd av Upprättad

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Programkontoret framtidens hälso- och sjukvård 08-123 132 00 Datum: 2014-02-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Strategiska fastighetsfrågor & investeringar

Strategiska fastighetsfrågor & investeringar Strategiska fastighetsfrågor & investeringar Statusuppdatering mars 2016 Danderyds sjukhus Tomas Lenstad Ombyggnad Vårdavdelningar Ny Behandlingsbyggnad Ombyggnad Godsmottagning fastighetsinvesteringar

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Möte med centrala samverkansgruppen

Möte med centrala samverkansgruppen Landstingsstyrelsens förvaltning MÖTESANTECKNINGAR 2014-05-07 1 (3) Diarienummer LS 1401-0064 Möte med centrala samverkansgruppen Datum Onsdagen den 7 maj 2014 Tid Kl. 13.30-15.00 Plats Landstingshuset,

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Planeringsunderlag Landstingsdirektörens

Planeringsunderlag Landstingsdirektörens Landstingsdirektörens eringsunderlag 2016 och plan för åren 2017 2019 samt investeringsbudget för år 2016 och inriktningsnivåer för planåren 2017 2020 20 mars 2015 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt () Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Agenda Bakgrund till och arbetet med sammanhållen vård Statistik för Solna stad Verktyg

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1 2016-04-14 ÄRENDE 07 Bilaga 1 YTTRANDE LOC 1603-0551 Styrelsen för Locum AB:s yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och

Läs mer

Vi bygger för livet! Boendemöte

Vi bygger för livet! Boendemöte Vi bygger för livet! Boendemöte 2017-04-27 Agenda Framtidens Sös Vad händer på bygget 2017 Markarbeten 2017-2019 Frågestund Mingel Framtidens Sös Charlotte Wiig-Ekström, Programansvarig, SLL Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppen Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab MÖTESANTECKNINGAR 2015-02-24 1 (2) Diarienummer LS 2015-0104 Centrala samverkansgruppen Datum Plats Närvarande 18 februari World Trade Center

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Vad gör Landstingsrevisorerna?

Vad gör Landstingsrevisorerna? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Att vara

Läs mer

3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler

3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2015-09-08 Tid 2015-09-08, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Alytus 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Februari 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på över 40 år En förändrad roll för länets universitetssjukhus Det största

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 9.00-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Vad gör Landstingsrevisorerna?

Vad gör Landstingsrevisorerna? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Landstingsrevisorerna

Läs mer

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Lennart Persson Förvaltningsdirektör Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting Vårt motto: Patienten först Transform,

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar 1 (3) FÖRSLAG 2014:24 LS 1403-0413 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning Ändring

Läs mer

Strategiska fastighetsfrågor & investeringar. Statusuppdatering Strategiska investeringar

Strategiska fastighetsfrågor & investeringar. Statusuppdatering Strategiska investeringar Strategiska fastighetsfrågor & investeringar Statusuppdatering Strategiska investeringar Danderyds sjukhus -jan Vårdavdelningar Godsmottagning Behandlingsbyggnad Utrustningsinvesteringar Jonas Annergård

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Förslag till framtida närakutstruktur

Förslag till framtida närakutstruktur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-01 1 (9) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 5 Förslag till framtida närakutstruktur Ärendebeskrivning

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av utrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna 2012-08-31 År 2008 beslutades att genomföra byggnationen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård 1 (6) Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård Datum Tid 14.00 16.00 Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (FP) Hans Åberg 1:e vice ordförande (M)

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Hur ser det ut idag för patienter med neurologiska symptom? Vanligaste sökorsakerna

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Datum Måndagen den 4 april 2016 Tid Plats 13:30 15.50 Sammanträde Mälarsalen, Landstingshuset

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Den geriatriska patienten vem är det?

Den geriatriska patienten vem är det? Den geriatriska patienten vem är det? Jenny Österman Lars Sonde Oktober 2016 Geriatrisk klink Brommageriatriken AB Södertälje geriatriken Handengeriatriken Löwetgeriatriken Huddinge sjukhus Geriatriken

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer