Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget"

Transkript

1 Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 om en Framtidsplan för hälso- och sjukvården. I Framtidsplanen första steget beslutades planeringsfasen i fullmäktige I Framtidsplanen andra steget beslutades konkretiseringsfasen i fullmäktige Huvudsakliga delen av Framtidsplanen genomförs , även om en del projekt redan har startat. Investeringarna Stockholm läns landsting satsar 28 miljarder extra på hälso- och sjukvårdsstrukturen de kommande tio åren, främst på investeringar i nya byggnader. Därutöver sker satsningar på skapandet av Nya Karolinska Solna på ytterligare drygt 14 miljarder. Framtidsplanen innebär både satsningar på att öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen men även att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Detta görs genom satsningar på de mindre sjukhusen, fler platser inom äldrevården och även inom den palliativa vården. Det totala antalet vårdplatser blir därmed fler. Stockholms län växer Befolkningen i Stockholms län förväntas öka till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare invånare. Prognosen för åldersgruppen år visar en ökning mellan 2012 och 2020 på nästan 50 procent medan övriga åldersgrupper ökar med i genomsnitt cirka 12 procent. Vi lever längre antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Invånarna tar till sig allt mer information och ställer högre krav på hälso- och sjukvården i framtiden. Vårdutbudet behöver öka Idag är det totala antalet vårdtillfällen inom sluten vård ca per år. Ett utökat behov inom sjukvården med vårdtillfällen identifieras fram till 2018 totalt vårdtillfällen. En ökning med 16 procent. Det är framförallt vården utanför akutsjukhusen, övriga sjukhus med specialistvård och husläkarverksamheter där behoven kommer att öka. Vårdnätverk för hälsa Visionen är att vården utformas runt begreppet vårdnätverk, som innebär att individen med stöd av ehälsotjänster vårdas av vårdgivare i nätverksstruktur. Vårdgivare ska samverka i ett nätverk: o Individens hälsa i fokus i varje möte med vården o Oavsett vart man vänder sig ska man komma rätt o Rätt information och kompetens i vården säkras genom ehälsotjänster o Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds Sida 1

2 Framtidsplanens faser Målsättning: 2011, planering: 2012, konkretisering: 2013, genomförande: Arbetet går allt mer från mål- och strategiformuleringar till genomförande. Planen är att arbetet ska vara genomfört Enklare att få rätt vård Patienterna ska inte behöva åka till ett akutsjukhus för att få specialistvård. Husläkarverksamheterna får en viktigare roll i att lotsa patienten till rätt vård. Fler e-tjänster ska förenkla dialogen och ge större delaktighet i den egna vården. Administrativa hinder byggs bort genom IT-stöd och regelförändringar. Vården blir effektivare och det blir mer tid över för patienten. Lättare att hitta rätt Med utvecklingen av vårdnätverket blir det lättare att hitta till rätt vårdgivare. Genom nya system och Ehälsa ska samverkan mellan vårdgivarna öka Vårdguiden och andra vårdgivare ges utvecklade möjligheter att erbjuda bokning av tider samma eller nästa dag på husläkarmottagningar, närakuter eller specialistmottagningar. De kan också boka tider för medicinska rådgivnings- och uppföljningssamtal vid senare tillfälle. Husläkarmottagningarnas närakuter föreslås få större uppdrag och öppethållandet kan också komma att utökas. I första hand ska närakuterna lokaliseras till ställen där det finns tillgång till röntgen och möjlighet till provtagning. Med fördel lokaliseras närakuter vid sjukhus där det bedrivs somatisk specialistvård och geriatrik. Strategier för denna utveckling tas fram under 2013 och implementeras under Av särskild vikt är att utveckla en enhetlig och mer kvalificerad struktur på närakuternas verksamhet. ehälsa och strategisk IT När flera vårdgivare samarbetar i nätverk runt patienten behöver vårdgivare, patienter och andra aktörer enkelt få tillgång till information. ehälsotjänster är en viktig del i att skapa framtidens hälso- och sjukvård och kan underlätta arbetet i vården och stärka individernas delaktighet. Befintliga och kommande IT-stöd ger dessutom förutsättningar för förbättrad patientsäkerhet och effektivare vårdprocesser. Mina Vårdkontakter är ett exempel där information om diagnos, behandling och uppföljning görs tillgänglig, vilket gör det lättare för individen att vara delaktig i sin vård och behandling. Tjänster där patienten själv kan söka information och få hjälp har skapats och fler tjänster inom ehälsa utvecklas. Stöd för uppföljning och ersättningstjänster för uppföljning av vården ska kunna användas av både vårdgivare och beställaren. En gemensam informationsinfrastruktur ska möjliggöra ett standardiserat utbyte av information med hög konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Sida 2

3 Forskning och utveckling närmare vården Forskning och utbildning ska vara en integrerad del av vårdnätverket så att innovationer säkerställs, implementeras och kompetensförsörjningen garanteras. Tillgång till säker och relevant information är nödvändigt för forskning och utveckling. En sammanhållen infrastruktur med kvalitetsregister, biobanker, IT-stöd och vårdinformatik utvecklas och kommer att bidra till ökad kunskap. Stockholms läns landsting arbetar tillsammans med Karolinska Institutet för att se hur forskningsresultat snabbare kan omsättas i behandlingar. Investeringar för bättre hälsa och vård Den tioåriga investeringsplanen innehåller investeringar i lokaler och utrustning. Strategiska investeringar görs i utrustning och strukturella förändringar, t.ex. nya behandlingsmetoder. Även ersättningsinvesteringar görs då tekniska lösningar byts ut eller uppdateras. Rationaliseringsinvesteringar genomförs i syfte att effektivisera verksamheten och bidra till positiv resultatutveckling inom Stockholms läns landsting. Vården utanför akutsjukhusen byggs ut Vården utanför akutsjukhusen byggs ut. Det totala antalet vårdplatser blir fler, främst utanför akutsjukhusen. Kvalificerad sjukvård behöver i större utsträckning bedrivas utanför universitets- och akutsjukhusen. Satsning på avancerad vård i hemmet, specialiserad rehabilitering och palliativ vård. En särskild satsning görs på geriatriken vilket innebär en ökning med ca 7300 vårdtillfällen till De mindre sjukhusen Specialistvården utanför akutsjukhusen byggs ut. Sabbatsberg har ett pilotprojekt som föreslås inriktas mot vård för äldre och geriatrik. Utbyggnaden för geriatrik sker vid Bromma, Dalen, Danderyd, Löwenströmska och Jakobsberg. Andra landstingsägda sjukhus som ska utvecklas är Löwenströmska, Sollentuna, Nacka och Dalen. Förutom geriatrik, finns där psykiatri och rehabilitering men också andra typer av specialistvård. Satsningar på akutsjukvården Den nuvarande infrastrukturen på akutsjukhusen är delvis ålderstigen och måste förnyas. Akutsjukhusens uppdrag renodlas till att omhänderta de patienter vars samlade behov kräver akutsjukhusens resurser. Målet är att endast de patienter som behöver akutsjukhusens vård ska komma dit. Idag beräknas minst 15 procent av akutsjukhusens patienter bättre kunna tas omhand av andra vårdgivare. Genomsnittlig kostnad per vårddygn är för akutsjukhusen kronor, att jämföra med kronor för geriatrik, kronor för rehabilitering och 300 kronor för basal hemsjukvård. Sida 3

4 Stora satsningar görs både på att utöka och renovera befintliga akutsjukhus. Investeringarna i akutsjukvården innebär en kapacitetsökning med 220 vårdplatser. 220 nya vårdplatser på akutsjukhusen 220 (mer exakt 221) ytterligare vårdplatserna planeras på akutsjukhusen fram till Dessa motsvarar ca vårdtillfällen. o Danderyds sjukhus 52 nya vårdplatser, vårdtillfällen o S:t Görans sjukhus 62 vårdplatser, vårdtillfällen o Södersjukhuset 51 vårdplatser, vårdtillfällen o Karolinska Huddinge 36 vårdplatser, vårdtillfällen o Södertälje sjukhus 20 vårdplatser, vårdtillfällen På de övriga sjukhusen planeras ca 650 vårdplatser, vilket motsvarar ca nya vårdtillfällen. Det totala vårdutbudet ökar med 16 procent. Därutöver räknar vi med ytterligare ca. 200 platser i privata initiativ. Cancervård planerade lokaliseringar Bröstcancer placeras på Karolinska Solna, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus. Lungcancer placeras på Karolinska Solna. Utredning pågår om prostatacancer. Kolorektal cancer placeras på Karolinska Solna, Södersjukhuset (i samarbete med Ersta Sjukhus), Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. Cancer i övre GI placeras på Karolinska Huddinge. Gynekologisk cancer, head-neckcancer, sarkomcancer, sällan förekommande cancer och barncancer placeras på Karolinska Solna. Nya Karolinska Solna (NKS) för de svårast sjuka NKS ska vara ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus för högspecialiserad, specialiserad och särskilt forskningsintensiv vård. NKS byggs för de allra svårast sjuka patienterna På NKS kommer det att bedrivas både grundforskning och klinisk forskning och NKS ska vara ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus Sjukhuset är byggt för att patienterna inte ska behöva förflytta sig eller utsättas för smittrisker. NKS öppnar 2016 i full drift NKS akutmottagning Akutmottagningen anpassas efter sjukhuset specialiserade uppdrag och det blir därmed en akut för de svåraste fallen. Akutmottagningen tar emot ambulans, helikopter och akuta remissärenden för vuxna och barn. Vuxna patienter med dessa tillstånd ska hänvisas till K Solna: o Svårt skadad av högenergivåld o Strokesymptom vid uppvaknande o Stroke hos patient behandlad med antikoagulantia (medicin som hämmar blodets koagulering) o Akut buk i chock (kärlkirurgi; K Solna eller SÖS) o Trauma (barotrauma - tryckkammarbehandling) Sida 4

5 o o o Stora brännskador (brännskador inom rikssjukvårdsdefinition vidareremitteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala) Åter in (anknuten tidigare vård på K Solna) Remiss till K Solna Fler vårdplatser i Solnaområdet NKS kommer att kunna producera ca vårdtillfällen per år och sammanlagt ha ca 730 vårdplatser. Huvudbyggnaden har 550 vårdplatser. Strålbehandlingsbyggnaden byggs till med fem våningsplan, vilket innebär ca 80 vårdplatser. Strålbehandlingsenhet med tillhörande vårdplatser, slutenvård samt viss dagvård/öppenvård. Q-huset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus m.m. blir kvar. Akut mottagning med anknuten slutenvårdsmöjlighet, samt öppenvård och dagvård för barn. Öppenvård och dagvård samt viss slutenvård för vuxna. Totalt ca 100 vårdplatser. Kliniskt verksamhetsinnehåll Karolinska 2018 Solna Barnsjukvård Hjärtklinik Bröst- och Hörsel och balans endokrinkirurgi Infektion Dermatologi och Kvinnoklinik venerologi Kärlkirurgi Endokrinologi Lunga och allergi Gastrokirurgi Neurologklinik Gastromedicin Neurokirurgi Hematologi Njurmedicin Onkologi Ortopedi Plastkirurgi Reumtaologi Strokevård Thoraxkirurgi Urologi Öron-näsa-hals Psykiatri Verksamhetsinnehåll Karolinska 2018 Huddinge Högspecialiserat uppdrag inom exempelvis geriatrik, kirurgi, transplantation, immunologi, infektion och barnsjukvård som bedöms öka i takt med demografiska utvecklingen. Akuta flöden kommer fortsatt vara stora vilket präglar vårdinnehållet. Sjukhuset har redan i dag ett stort utbildningsuppdrag och sjukhusets betydelse för klinisk grundutbildning kommer i framtiden att förstärkas betydligt. Befintliga riktade landstingsmedel för forskningssatsningar kommer att göras tillgängliga för hela Huddinges verksamhet. Medicintekniska satsningar görs i samverkan med KTH och nya infrastruktursatsningar görs i samverkan med KTH och KI. Forsknings- och utvecklingsverksamheten speglar i stort vårdinnehållet, och forskningen kommer att stärkas ytterligare under den kommande femårsperioden. Bland annat kommer Centrum för regenerativ medicin att vidareutvecklas. Vidare kommer Centrum för Biovetenskaper att konkurrensutsättas riktat mot Huddinge Kapaciteten 2018 bedöms förbli i stort oförändrad och produktionen uppskattas ligga kvar på motsvarande nivå som i dag. Den vård som planeras överföras till andra vårdgivare motsvarar den vård som flyttar ut från de andra akutsjukhusen, som en del av utvecklingen av nätverkssjukvården i länet. Sida 5

6 I det fortsatta arbetet med att detaljera utvecklingen av operationsverksamheten vid K Huddinge måste därför verksamhetsstörningarna minimeras. En särskild utredning pågår på landstingsdirektörens uppdrag för att finna en sådan lösning. Beslut planeras att fattas under Kliniskt verksamhetsinnehåll Karolinska 2018 Huddinge Barnsjukvård Hjärtklinik Dermatologi och Hörsel och balans venerologi Infektion Endokrinologi Kvinnoklinik Gastrokirurgi Kärlkirurgi Gastromedicin Lunga och allergi Geriatrik Neurologklinik Hematologi Njurmedicin Onkologi Ortopedi Reumtaologi Strokevård Urologi Transplantation Öron-näsa-hals Psykiatri Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus kommer även i framtiden att ha hög andel akuta vårdtillfällen och utökade volymer inom bland annat neurologi, infektion, lungmedicin och urologi. Ett ökat uppdrag inom infektionssjukvården och kolorektal cancerkirurgi föreslås. Investeringar sker i en ny behandlingsbyggnad med akutmottagning. S:t Görans sjukhus S:t Görans sjukhus kommer också att få en ökad andel akuta vårdtillfällen och i likhet med övriga akutsjukhus ett utökade volymer inom neurologi, infektion, lungmedicin och urologi. Även utökat uppdrag inom bröstcancer. Ett nytt uppdrag inom gynekologi utreds. Förlossningsvården sker inom ramen för vårdval. Utifrån den demografiska utvecklingen och Karolinska Solnas högspecialiserade uppdrag behöver kapaciteten i förlossningsvården öka. I detta sammanhang utreds det om förlossningsverksamhet lokaliseras till S:t Görans sjukhus. Södersjukhuset Ökad andel akuta vårdtillfällen. Sjukhuset får ett uppdrag inom den öron-näsa-halssjukvård som flyttas från Karolinska Solna. Bröstcancervården kommer att utökas. Det högspecialiserade uppdraget inom handkirurgin kommer att överföras till Karolinska Solna. Slutenvården av viss hudsjukvård, vård av kroniska hudsår, koncentreras till Södersjukhuset. Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus utvecklas till integrerade sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Den investering som nu genomförs på Södertälje sjukhus och det fortsatta profileringsarbetet kommer att innebära ytterligare förändringar av sjukhusets uppdrag. S:t Eriks ögonsjukhus S:t Eriks ögonsjukhus ska ges förutsättningar att utveckla högspecialiserad sjukvård. Verksamheten behålls som ett sammanhållet ögonsjukhus med högspecialiserad sjukvård och forskning. Utifrån de vårdval som införts är ett gott samspel mellan ögonsjukhuset och övriga aktörer inom ögonsjukvården viktigt för utvecklingen av ögonsjukvården i länet. Den framtida verksamheten detaljplaneras utifrån kommande inriktningsbeslut. Sida 6

7 Sammanfattning av föreslagna investeringar Strategiska investeringar Karolinska Universitetssjukhuset (inkl. investeringar som komplement till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna) 5 år 10 år Södersjukhuset Danderyds sjukhus S:t Göran Södertälje Norrtälje 0 0 S:t Eriks ögonsjukhus 0 0 Sjukhus med somatisk specialistvård, geriatrik och psykiatri Övriga strategiska investeringar Summa: Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar 8 8 Utrustningsinvesteringar för strategiska investeringar Erfarenhetsmässig justering* Summa: Investeringar *Justeringspost baserad på erfarenhet av att samtliga projekt ej kommer löpa i enlighet med ursprunglig plan Barnsjukvård Nuvarande ALB Solna behålls och bedriver specialiserad barnsjukvård. Högspecialiserad barnsjukvård kommer att koncentreras till NKS. I dag utgörs ca 30 procent av akutbesöken vid ALB Solna av barn bosatta i Söderort. Möjligheten att utöka uppdragen till de andra två barnakuterna i länet, Sachsska och ALB Huddinge, inom kirurgi och ortopedi ses över. Fortsatt arbete kring verksamhetsinnehållet för barn på Karolinska Solna och ALB Solna kommer att genomföras. Ytterligare analyser av övriga barnkliniker samt övrig öppenvård, inklusive barn- och ungdomspsykiatri För ett bättre omhändertagande inom sjukvården av unga utvecklas särskilda vårdplatser för målgruppen år. Sida 7

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm 1 Future Health Care in Stockholm County Council 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS 2015-12-07 Utvecklingen

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling Danderyds sjukhus 2014-2018 en period av växande och utveckling NY AKUTVÅRDSBYGGNAD KLAR 2018 För mig som vd är det otroligt glädjande att bygget äntligen startat. Jag ser fram emot ett modernare sjukhus

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Tredje steget i genomförandet

Tredje steget i genomförandet Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Viljeriktning, Tillämpning 2014-12-17 Tillsvidare Dokumentnummer Fastställd av Upprättad

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal

Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Karolinska Universitetsjukhusets uppdrag avseende vårdinnehåll och volymer 2016-2018 Underlag inför omställningsavtal Programkontoret framtidens hälso- och sjukvård 08-123 132 00 Datum: 2014-02-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till framtida närakutstruktur

Förslag till framtida närakutstruktur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-01 1 (9) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 5 Förslag till framtida närakutstruktur Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna 1 (28) Landstingsstyrelsens förvaltning Programkontoret Handläggare: Henrik Gaunitz Landstingsstyrelsen Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

13 Österåker. Interpellationssvar

13 Österåker. Interpellationssvar 13 Österåker Interpellationssvar Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Till Kommunfullmäktige Datum ZÖV+~\0~\ > Dnr 2PV~V ~\Ö \ Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården HSN 2009-06-23 P 6 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Handläggare: Tore Broström HSN 0906-0539 Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 9.00-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Hur ser det ut idag för patienter med neurologiska symptom? Vanligaste sökorsakerna

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården LS 1104-0574 HSN 0910-1366 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2011-04-27 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 (78) Innehållsförteckning 1. Inledning...4 1.2 Arbetets

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

Landstingets svåra ekonomiska läge

Landstingets svåra ekonomiska läge Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt

Läs mer

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1 2016-04-14 ÄRENDE 07 Bilaga 1 YTTRANDE LOC 1603-0551 Styrelsen för Locum AB:s yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Datum Måndagen den 4 april 2016 Tid Plats 13:30 15.50 Sammanträde Mälarsalen, Landstingshuset

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Framtidsplanen andra steget

Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det fortsatta arbetet Datum: 2013-04-15 Diarienummer: LS 1304-0527 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 6 1.1 Framtidsplanens inriktning... 6 1.1.1 Framtidsplanens

Läs mer

Inbjudan till industridialog

Inbjudan till industridialog Inbjudan till industridialog Förstudie inför upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset 2011-10-17 Som svar på de krav som ställs på morgondagens sjukvård har Stockholms

Läs mer

3S-utredningen. - Ekonomiska frågeställningar

3S-utredningen. - Ekonomiska frågeställningar 3S-utredningen - Tjänsteutlåtande - Den framtida närsjukvården - Det nya universitetssjukhuset och den framtida akutsjukvårdsstrukturen - Byggnation av nytt universitetssjukhus - Patienternas vårdkontakt

Läs mer

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök 1(5) VERKSAMHETSTAL PRIMÄRVÅRD Antal läkarbesök, exkl ARV 3 182 300 3 539 300 3 539 300 3 539 300 Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 270 000 400 000 400 000 400 000 Antal övriga besök exkl ARV inkl

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Våga gilla Karolinska!

Våga gilla Karolinska! Våga gilla Karolinska! Två år med ett av världens främsta universitetssjukhus Det är nu drygt två år sedan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tog beslutet om att skapa ett av världens

Läs mer

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Februari 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på över 40 år En förändrad roll för länets universitetssjukhus Det största

Läs mer

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 P 4 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-04-18 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer