Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En motion har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Motionären vill att Huddinge kommun ska införa en åtgärdsplan för införande av en nollvision för självmord. I motionen framgår att självmordstalen i Sverige går uppåt och att det suicidpreventiva arbetet måste inriktas på mindre gynnade grupper i samhället, såväl barn som äldre människor. Stöd till skolelever och mödrar samt lättillgänglig information och rådgivning är viktiga delar av detta arbete. Motionären vill att en åtgärdsplan för ett införande av en nollvision för självmord tas fram. Rapporten Nationellt program för suicidprevention 1 ger samma bild som motionären av situationen i Sverige. Frågan kring en eventuell nollvision är dock mer komplex, enligt rapporten, och innebär ett etiskt dilemma. Förvaltningen ser positivt på motionens ambitioner och rekommenderar att kommunstyrelsen tar fram en åtgärdsplan för att nå WHO:s (World Health Organization) mål om en minskning av suicidtalen med en tredjedel till år Den omdebatterade termen nollvision bör dock undvikas. Förvaltningen vill också uppmärksamma det arbete kring suicidprevention som redan utförs. Beskrivning av ärendet Enligt motionen dör i Sverige idag fem gånger fler personer av självmord än av trafikolyckor. Okunskap, stigman och tabun bidrar till att självmordstalen förblir höga. Bland kvinnor är förgiftning med läkemedel den vanligaste självmordorsaken och antalet larmsamtal relaterade till läkemedelsförgiftning har fördubblats på tio år. Motionären hänvisar till den nollvision mot 1 Programmet framtaget av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (4) självmord som antogs av Regeringen 2008, då också ett niopunktsprogram mot självmord togs fram. En viktig strategi för att sänka antalet självmord är insatser som syftar till att främja goda livschanser för mindre gynnade grupper. Andra exempel på självmordspreventiva insatser är ökad tillgänglighet till kuratorer, särskilt stöd för barn med svårigheter, stöd till blivande mödrar och lättillgänglig rådgivning och behandling. Det behövs även åtgärder för att göra närmiljön säkrare, till exempel hinder på broar, vid tåg och tunnelbana. Motionären menar vidare att självmord ofta får större uppmärksamhet ju yngre den som tagit sitt liv är, samtidigt som självmord faktiskt är vanligast bland äldre män. De vanligaste orsakerna till självmord är depression, ångest och kroniska sjukdomar. Även personliga trauman, så som förlust av en närstående, är vanliga orsaker till självmord. Motionären vill att Huddinge kommun tar fram en åtgärdsplan för införande av en nollvision mot självmord. I Nationellt program för suicidprevention framgår att den kraftiga minskning av självmord, som varit tydlig i Sverige sedan 1970-talet, under det senaste decenniet har stannat upp. Bland unga kvinnor har en ökning av självmordstalen kunnat observeras. Idag lider 90 procent av alla som tar sitt liv av en psykisk störning. Av de personer med depressionsdiagnos som tar sitt liv är mer än 80 procent obehandlade vid tidpunkten för dödsfallet. I programmet presenteras flera olika strategier för suicidprevention. En av dessa är att främja livschanser för mindre gynnade grupper i samhället. En annan handlar om insatser för att minska alkoholkonsumtionen hos befolkningen i allmänhet och inom högriskgrupper för suicid i synnerhet. Enligt programmet är frågan om en nollvision mer komplicerad när det gäller självmord än, till exempel, trafikolyckor. I programmet står: En åldrad människa kan drabbas av en dödlig sjukdom som förväntas leda till avsevärt lidande fram till döden. Frågan huruvida samhället har rätt eller anledning att hindra personen från att välja ett lindrigare slut på sitt liv blir då ett svårt etiskt dilemma. Förvaltningens överväganden Förvaltningen ser mycket positivt på initiativet att arbeta mer aktivt med suicidprevention och anser liksom motionären att insatser som främjar livschanser för mindre gynnande grupper i samhället är mycket viktiga. Det är viktigt att även självmord bland äldre människor uppmärksammas och att arbetet riktas mot dessa.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (4) För att nå framgång i det suicidförebyggande arbetet är det nödvändigt att ha en helhetssyn, och förstå sambanden mellan strukturella livsbetingelser och psykisk ohälsa. Vidare är det viktigt att arbetet hålls nära knutet till det drogpreventiva arbetet när det gäller unga människor. Motionären nämner åtgärder för att göra miljön kring infrastukturen säkrare. Forskning visar att denna typ av lösningar fungerar, då de flesta personer som hindras i sitt första suicidförsök inte heller senare i livet kommer att ta sitt liv. Förvaltningen anser att arbetet med den fysiska säkerheten är av stor vikt, även om frågan i sig inte faller inom äldreomsorgnämndens ansvarsområde. Att arbeta effektivt med suicidprevention kräver samverkan mellan socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och kommunstyrelsen. Förvaltningen rekommenderar därför att kommunstyrelsen får uppdraget att från ett övergripande perspektiv ta fram en åtgärdsplan för minskning av antalet självmord. Ett lämpligt mål är WHO:s mål att minska suicidtalen med en tredjedel till år Förvaltningen rekommenderar dock att den omdebatterade termen nollvision inte används. Förvaltningen vill också uppmärksamma det arbete som redan pågår kring suicidprevention. Under hösten har närmare 40 medarbetare på biståndskansliet gått utbildningen Aktion livräddning, och under våren 2015 kommer man att genomföra fördjupningsutbildningar. Biståndskansliet har sedan våren 2014 ett samarbete med MIND (Föreningen Psykisk hälsa) och delar ut informationsblad om psykisk ohälsa både i sin egen reception och vid hembesök. Under våren fick personalen också ta del av en föreläsning kring självmord och psykisk ohälsa, av Marie-Louise Söderberg som har arbetat med suicidprevention inom landstinget och på NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). För vidare kompetensutveckling finns olika metoder, bland annat webbutbildningar, som skulle kunna vara lämpliga att använda sig av. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (4) Bilagor Inför en nollvision mot självmord i Huddinge motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) Beslutet delges Kommunstyrelsen

5

6

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer