Hjälpmedel lönsamma. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedel lönsamma. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning"

Transkript

1 Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Åke Dahlberg Redigering av text: Annie Persson Ansvarig informatör: Johanna Grönkvist Formgivning: Ordförrådet Upplaga: ex Tryckeri: Mixiprint AB, 2010 ISBN URN:se:hi (pdf) URN:se:hi (html) Artikelnummer: Publikationen kan beställas på HI:s webbplats, via telefon eller hämtas i pdf-format på Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Inledning I början av år 2009 fick Hjälpmedelsinstitutet regeringens uppdrag att sprida kunskap och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Satsningen pågår under åren Hjälpmedelsinstitutet ska öka, utveckla och förbättra informationen och informationsvägarna om hjälpmedel till brukare, anhöriga och olika huvudmän, utforma och genomföra utbildningar om hjälpmedel till olika personalgrupper, bland annat handläggare och andra tjänstemän som bedömer behov av stödinsatser i kommuner och landsting, utveckla nya hjälpmedel, tjänster och metoder till personer med psykisk funktionsnedsättning samt främja användningen av bra produkter. Ett effektivt sätt att förbättra livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning är hjälpmedel. Det rör sig ofta om IT-baserade hjälpmedel, till exempel handdatorer. Med hjälpmedel kan personerna bättre planera och strukturera sin vardag. Ett annat hjälpmedel är bolltäcken som används för att lättare kunna somna och koppla av. Eftersom hjälpmedel till personer med psykiska funktionsnedsättningar är relativt nya finns många frågor. En fråga är hur mycket hjälpmedlen kostar. En annan fråga är vilken nytta användaren har av hjälpmedlen. Inom projektet fanns därför behov av att kunna precisera kostnaderna och nyttan av hjälpmedel. En kostnadsnyttoanalys är en etablerad metod för att tillgodose detta behov. Vi frågade därför nationalekonom Åke Dahlberg, vars doktorsavhandling handlade om cost-benefitanalys, om hjälp. Uppdraget till Åke Dahlberg blev att först göra en genomgång av litteratur inom området, som grund för att sedan göra modellberäkningar, inte minst för beslutsfattare. 3

4 Denna skrift är en kortfattad version av Åke Dahlbergs arbete. Åke Dahlbergs rapport Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning finns att hämta på 4

5 Hjälpmedel lönsamma Kostnadsnyttobedömningen visar att hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning ger ett klart positivt ekonomiskt utfall för såväl brukarna, som stat, kommun, landsting och samhälls ekonomin i stort. Så här blir resultatet när man förskriver några användbara hjälp medel: Nyttan är större än kostnaderna efter 1,5 år En kommunalt investerad krona ger efter 5 år 3 kronor tillbaka Statens vinst blir kronor på fem års sikt När en person får jobb sparas kostnaderna för hjälpmedel in på knappt 1 år Den stora vinsten med hjälpmedel för individen är ökad själv ständighet och trygghet samt livskvalitet Hjälpmedel ökar möjligheterna att behålla jobbet och stanna kvar i arbetslivet För en hjälpmedelsanvändare som får ett jobb blir vinsten cirka kronor per år Stort behov av fortsatta studier om effekter av hjälpmedel för målgruppen 5

6 Psykiska funktionsnedsättningar kan yttra sig som: svårigheter att planera och organisera, att kunna skapa egna rutiner, svårigheter att komma ingång och/eller avsluta aktiviteter, svårt att klara av stress. När man varit utsatt för stress tar det längre tid än normalt för personen att komma tillbaka i vila, problem med minnet; framför allt arbetsminnet, det som hjälper oss att komma ihåg saker som hände för 30 sekunder sedan eller några minuter tidigare, är ofta nedsatt, sömnrubbningar, man sover för mycket eller får en ojämn sömnrytm, svårigheter att se helheter, när man ska göra något fastnar man lätt i detaljer och kan inte avsluta en aktivitet, svårigheter att fungera i sociala sammanhang, att veta hur man ska vara tillsammans med andra, svårigheter att tolka sinnesintryck som syn, lukt, hörsel och känsel. 6

7 En erfarenhetsbaserad kostnadsnyttobedömning Kostnadsnyttobedömningen baseras på uppgifter från befintliga studier och från intervjuer med personer som har stor erfarenhet av hur hjälpmedel fungerar. Tidigare studier bland annat HumanTeknik och KogniTek samt studier inom närliggande områden. Intervjuer med ett 20-tal personer verksamma inom området samt ett 10-tal forskare, angående bland annat sannolikheten att hjälpmedel används efter ett år och sannolikheten att få jobb. Litteraturgenomgången visar att det inte finns någon vetenskapligt utformad kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning, där man använt sig av kontrollgrupper för att skatta effekter. Behovet av ytterligare kunskap är stort och den typ av analyser av vunna kvalitetsjusterade levnadsår, som görs inom det hälsoekonomiska området bör också göras när det gäller hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Befintliga studier som beaktats är bland annat: Kostnader och effekter vid förskrivning av rollatorer (Persson m.fl. 2007) Teknik för personer med demens en utvärderingsstudie av teknikintervention för personer med demenssjukdom och deras närstående (Alwin m.fl. 2008) Utvärdering av delprojektet KogniTek i Uppsala (Lindstedt 2008) 7

8 Projektet HumanTeknik i Karlstad (Grönberg Eskel 2003 och 2005) Kognitiva hjälpmedel nationell kartläggning av hjälpmedels försörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Hjälpmedelsinstitutet 2008) Totalt intervjuades ett tjugotal personer. Det var olika befattningshavare inom såväl offentlig som privat verksamhet främst hjälpmedelskonsulenter, arbetsterapeuter, personliga ombud och personer verksamma i hjälpmedelsföretag. Frågor ställdes om förekomsten av hjälpmedel, kostnader för hjälpmedel och stödinsatser, hjälpmedels betydelse för brukarnas livssituation bland annat möjligheterna att kunna få eller behålla ett jobb, och hjälpmedels effekter på stödbehov från personal och närstående. Effekter De effekter som kan förväntas är att vardagliga sysslor underlättas, vilket kan leda till högre livskvalitet för brukarna och mindre behov av hjälp från samhället och anhöriga. Hjälpmedlen kan också leda till att individerna kan börja studera, förvärvsarbeta och behålla eller öka sitt förvärvsarbete. Den totala tidsåtgången för behovsbedömning, introduktion och löpande uppföljning uppskattas av de flesta intervjuade, till mellan10 20 timmar per blivande användare. För att hjälpmedlet ska fungera på ett bra sätt kan ännu längre tid behövas, ca 40 timmar, enligt ett par intervjuade. För brukare som lärt sig använda ett hjälpmedel bedöms sannolikheten vara hög (ca procent) att det används efter ett år och om behovet kvarstår även efter fem år. I vissa fall kan det räcka att brukaren använt ett hjälpmedel ett drygt halvår för att få struktur på dagen. Med det insamlade datamaterialet som grund har kostnadsnyttobedömningar gjorts för hela samhällsekonomin, den kommunala och statliga sektorn och användarna. 8

9 En tiondel av målgruppen har hjälpmedel Flertalet av de intervjuade bedömer att endast en tiondel av målgruppen har hjälpmedel. Denna bedömning överensstämmer med andra bedömningar som gjorts (t.ex. Folkesson 2009). De vanligaste hjälpmedlen, enligt intervjuerna, är handdator (Handi, Handifon), bolltäcke eller kedjetäcke, veckoscheman (ofta i ganska enkel form på papper eller white-board tavla), Timstock, KomIhåg- Klocka, Sigvart dygnstavla och mobil. I Hjälpmedelsinstitutets nationella kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen 2007 var de vanligaste hjälpmedlen Timstock följt av Handi och Sigvart dygnstavla. Även KomIhågklockan var vanlig. I häftet Vard-Dags-Hjälp! presenteras flera hjälpmedel. Broschyren kan beställas på 9

10 Bedömning av kostnader och nytta Kostnader De ekonomiska bedömningarna baseras på dels en Handi till en samhällsekonomisk kostnad på kr, dels ett bolltäcke i kombination med minneshjälpmedel till en lika stor kostnad. Den tid som antas åtgå för behovsbedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning är 30 timmar motsvarande en samhällsekonomisk kostnad på kr. Totalkostnaden för hjälpmedlen blir därmed kr. Samhällsekonomisk kostnadsnyttobedömning Kostnader: Hjälpmedel motsvarande en Handi eller bolltäcke samt minneshjälpmedel Tid för behovsbedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning, 30 timmar Summa kostnader kronor kronor kronor 10

11 Det bästa hjälpmedlet för mig är medicindosetten som larmar. ERIKA 11

12 Nyttan De mest påtagliga nyttoeffekterna vid en samhällsekonomisk bedömning är det successivt minskade behovet av stödinsatser från kommun och landsting, men även från anhöriga och övriga närstående. Nyttoeffekter av hjälpmedlens effekter på individernas arbetsmarknadssituation är också av väsentlig betydelse. Dessutom finns mer svårkvantifierbara verkningar av hjälpmedel som kan påverka personernas livssituation i övrigt. Det antagande som gjorts är att hjälpmedel leder till ett minskat stödbehov från kommuner och landsting på 1 timme per vecka. Även de anhörigas stödinsatser antas minska med 1 timme per vecka. Det samhällsekonomiska värdet av dessa poster uppskattas till kr per år. Samhällsekonomisk kostnadsnyttobedömning Nytta: Minskat behov av stödinsatser från kommun och landsting, 1 timme per vecka Minskat behov av stödinsatser från anhöriga och närstående, 1 timme per vecka Summa nytta kronor kronor kronor Nyttan större än kostnaderna efter 1,5 år Redan med hänsyn tagen till dessa två poster kan man konstatera att den samhällsekonomiska kostnaden för hjälpmedlen efter ett och ett halvt år uppvägs av reala kostnadsbesparingar hos kommun och landsting samt minskade stödinsatser från närstående. 12

13 Sysselsättningseffekter av hjälpmedel Om personer får hjälpmedel skapas sammantaget 13 heltidsjobb på öppna marknaden och 28 med lönesubvention Behålla jobbet och stanna kvar i arbetslivet med hjälpmedel Hjälpmedelskostnaderna sparas in efter knappt 1 år När det gäller hjälpmedlens betydelse för möjligheterna att få jobb framträder en komplex bild. Det beror i hög grad på hur allvarlig funktionsnedsättningen är om man ska lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden. För personer som redan har ett jobb kan hjälpmedlen betyda att deras möjligheter ökar att behålla detta jobb och stanna kvar i arbetslivet. Det antas här att denna sannolikhet är 0,02. Det betyder att var femtionde person berörs bland den grupp som har sysselsättning, som antas vara lika stor som i hela populationen, det vill säga. 36 procent av samtliga med funktionsnedsättning. Det antas också att hälften av de sysselsatta har jobb med lönebidrag eller annan subvention. En stor andel (64 procent) av personer med psykisk funktionsnedsättning har inget arbete. För dessa antas, att sannolikheten att få ett jobb med lönebidrag eller dylikt är 0,05 och ett jobb på den öppna arbetsmarknaden 0,02. Således om personer i målgruppen får hjälpmedel skapas förutsättningar för en ökad arbetsinsats som motsvarar13 heltidsjobb på öppna marknaden och 28 med löne subvention. För en genomsnittlig användare ger detta sysselsättningstillskott ett uppskattat produktionsvärde på kr per år. Genom att summera de tidigare framräknade årliga kostnadsbesparingarna på kr med värdet av produktionstillskottet, kr, fås ett samhällsekonomiskt tillskott på kr per år. Eftersom kostnaderna för hjälpmedlen beräknades til kr betyder det att dessa kostnader sparas in redan efter knappt ett år. 13

14 Hjälpmedel ger mig bättre struktur på mitt liv. SARA 14

15 Samhällsekonomisk kostnadsnyttobedömning Nytta: Minskat behov av stödinsatser från kommun och landsting, 1 timme per vecka Minskat behov av stödinsatser från anhöriga och närstående, 1 timme per vecka Ökad sysselsättning och produktion Summa nytta kronor 400 kronor kronor kronor Kalkyler på 5 års sikt Statens nettovinst blir kronor En kommunalt investerad krona ger efter fem år 3 kronor Den stora vinsten med hjälpmedel för individen är ökad självständighet och trygghet samt livskvalitet För en hjälpmedelsanvändare som får ett jobb blir vinsten cirka kronor per år Beräkningar på längre sikt gör kalkylen ännu mera gynnsam. Med en kalkylhorisont på fem år uppnås en mycket hög lönsamhet, kvoten mellan samhällsekonomiska intäkter och kostnader blir 5. Såväl på kommunal nivå som på landstingsnivå blir kvoten mellan intäkter och kostnader i ett femårsperspektiv cirka 3. Med andra ord framstår lönsamheten även här som mycket hög. För staten blir effekterna av hjälpmedelsanvändningen bland annat minskade utbetalningar av transfereringar i form av sjukersättning, bostadstillägg m.m. 15

16 De statliga intäkterna uppskattas till kr per år. Det saknas underlag för att beräkna motsvarande kostnader, men de är av tämligen marginell storlek. Utslaget på fem år blir därför de statliga intäkterna ca kr. Den stora vinsten med hjälpmedel för individerna är ökad självständighet och trygghet samt förbättrad livskvalitet. De direkta ekonomiska vinsterna sammanhänger i hög grad med möjligheten att få eller behålla ett jobb, vare sig det är på öppna arbetsmarknaden eller med lönesubvention. Denna vinst har uppskattats till i genomsnitt kr per år (efter hänsyn till skatter och transfereringar). Detta belopp kan förefalla lågt, men det rör sig om ett förväntat värde av ökad sysselsättning för en genomsnittlig användare. Däremot blir det väsentligt högre belopp för en brukare som får jobb. En sammanställning av de ekonomiska kalkylerna redovisas i nedanstående tabell. Ekonomiska konsekvenser av hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Kvot mellan intäkter och kostnader Skillnad mellan intäkter och kostnader 5 år Samhällsekonomin kr Staten kr Kommunen kr Landstinget kr Brukare i genomsnitt kr Brukare som får jobb kr 16

17 Handi ger mig översikt på dagen och påminner mig om vad jag behöver göra. Att ha överblick ger mig trygghet. IDA 17

18 För att belysa resultatens känslighet kan olika antaganden om effekterna göras. Antag till exempel att sysselsättningseffekterna helt uteblir. Då sjunker intäkts-kostnadskvoten för samhällsekonomin från 5 till 3 på fem års sikt. Med ett antagande om helt uteblivna besparingar i stödinsatser från kommun, landsting och närstående sjunker kvoten från 5 till 2,5 på fem års sikt. Övriga effekter Förutom de effekter som här beaktats kan hjälpmedlen antas minska belastningen på sjukvården i form av minskat vårdbehov, färre besök på psykakuter och minskat behov av mediciner. Det blir också lättare att passa besökstider hos myndigheter, läkare, tandläkare osv. En annan sannolik effekt är att brukarna i större utsträckning kan bo kvar i eget boende i stället för särskilt boende, med kostnadsminskningar som följd. Hjälpmedlen kan vidare göra att brukarna påbörjar eller fortsätter en utbildning, som på sikt kan leda till jobb. Fortsatta studier Av mycket stor betydelse är de väl belagda verkningar hjälpmedlen får för brukarnas livssituation i form av ökad självkänsla, trygghet och livskvalitet. Denna typ av effekter är av stor vikt vid en samlad kostnadsnyttobedömning och bör tillsammans med övriga effekter av hjälpmedel för målgruppen bli föremål för forskningsinriktade studier. Regeringen bör anvisa medel för sådana studier. 18

19 19

20 Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning Denna kortversion av kostnadsnyttoanalysen som Åke Dahlberg gjorde våren 2010 på uppdrag av projekt Hjälpmedel i fokus finns att ladda ned och att beställa på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Här finns även rapporten i sin fulla längd att ladda ned. Hjälpmedel i fokus är ett projekt som pågår 2009 till och med Målet med projektet är att hjälpmedel ska bli lika tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Box 510, Vällingby Tfn Fax Texttfn E-post Webbplats Artikelnummer 10390

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel kan förbättra, bevara och kompensera för en nedsatt eller förlorad funktion. Med hjälpmedel

Läs mer

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Tänk på hur man kan kompensera - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Författare: Margot Granvik Foto: Robert Olsson Ansvarig handläggare: Catarina Brun Formgivning: Mediagruppen

Läs mer

Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Åke Dahlberg

Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Åke Dahlberg Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning Åke Dahlberg Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Åke Dahlberg Illustration: Maimi Parik Ansvarig informatör:

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com Att få vardagen att fungera ulla.utterfors@hotmail.com Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Erika Dahlin

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Innan hjälpmedel. Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel. Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt

Innan hjälpmedel. Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel. Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt Innan hjälpmedel Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel Bedöma behov av insatser Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt Specialanpassa vid behov Instruera, träna och informera Följa upp och

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com

Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera ulla.utterfors@hotmail.com Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Hjälpmedel i fokus. effekter av en treårig satsning

Hjälpmedel i fokus. effekter av en treårig satsning Hjälpmedel i fokus effekter av en treårig satsning Slutredovisning av uppdraget att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning och dess effekter. Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende Hjälpmedelsinstitutet, 2002 Text: Arbetsgruppen SmartLab Illustrationer: Lennart Gustavsson

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum Hjälpmedelsinstitutet Ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Vi på Hjälpmedelsinstitutet är med och bygger ett samhälle där alla

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till kursen:

Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till kursen: Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till kursen: Höjd livskvalitet genom stödjande teknik i boendet Kursen är till för dig som arbetar med äldre och andra personer med förvärvade hjärnskador med flera kognitiva

Läs mer

Var-Dags-Hjälp! Exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen

Var-Dags-Hjälp! Exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen Var-Dags-Hjälp! Exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen Förord Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel 1 2012-04-24 Handläggare: Hans Kihlström Åke Nilsson Regeringen Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn 1 Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn Göteborg 150601 Berit Björnered BBj Konsult 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2.1 Socioekonomisk analys... 3 2.2 Utanförskapets kostnader... 4 3 39 deltagare...

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1 Attentions Ekonomikoll www.attention-riks.se 1 www.attention-riks.se 2 Vad är Ekonomikoll? Ett projekt som riktar sig till unga personer med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Remiss 2008-03-19 U2008/2293/F

Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Remiss 2008-03-19 U2008/2293/F 2008-05-26 Dnr 2008/000145 Analys och verksamhetsutveckling Raymond Dahlberg Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och

Läs mer

Kognitivt stöd som hjälpmedel. Projektrapport

Kognitivt stöd som hjälpmedel. Projektrapport Kognitivt stöd som hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Evalena Habel, Tentaculus Ansvarig informatör: Johanna Grönkvist, HI URN:NBN:se:hi-2011-11345 (pdf) URN:NBN:se:hi-2011-11345

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet erfarenheter från Teknik för äldre Foto: Håkan Edvardsson Anhörig och mitt i livet Anhöriga spelar en allt större roll för att göra det möjligt för äldre

Läs mer

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

TV-spel i äldrevården. satsa friskt på spel

TV-spel i äldrevården. satsa friskt på spel satsa friskt på spel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Helena Tobiasson Textbearbetning: Carina Roxström Omslagsfoto: Ester Sorri Foto inlaga: Helena Tobiasson Ansvarig informatör: Magdalena

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:1

Policy Brief Nummer 2014:1 Policy Brief Nummer 2014:1 Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Webbaserad distansutbildning för hjälpmedelstekniker

Webbaserad distansutbildning för hjälpmedelstekniker Inbjudan till Webbaserad distansutbildning för hjälpmedelstekniker En uppdragsutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping HT 2008 VT 2009 Kvartsfart 15 HP, Högskolepoäng (hp) Webbaserad distansutbildning

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Stöd till hur webbutbildningen kan användas i gruppdiskussion med förskrivare 1 Innehåll Inledning 03 Om webbutbildningen 03 Hur ska det här materialet användas?

Läs mer

Checklista vid förskrivning av tyngdtäcke

Checklista vid förskrivning av tyngdtäcke Checklista vid förskrivning av tyngdtäcke Detta dokument ligger som underlag för eventuell förskrivning av tyngdtäcke. Värderingsfrågor inför förskrivning (Dokument 1) Värderingsfrågor fylls i av patient

Läs mer

Inledning. Måns tycker om saft. Han blir törstig av att spela teve-spel. Det här är Måns. Han tycker om att spela teve-spel.

Inledning. Måns tycker om saft. Han blir törstig av att spela teve-spel. Det här är Måns. Han tycker om att spela teve-spel. Copyright: Hjälpmedelsinstitutet (HI), Joanna Andreasson, Åsa Klingberg, Roberto Nasca, Vonny Hulthén de Medina, Lisbeth Mellstam Idé: Joanna Andreasson, Åsa Klingberg, Roberto Nasca, Vonny Hulthén de

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja individuell plan Genomförandeplan Min vilja 1 lag LSS LSS ska stödja personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Delaktighet och inflytande betyder att du kan vara med i planering runt dig och

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten Denna broschyr är framtagen med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Arbetsmodell för hjälpmedel

Arbetsmodell för hjälpmedel Arbetsmodell för hjälpmedel Introduktion av hjälpmedel och kognitivt stöd vid ADHD För att man ska kunna bedöma vilka insatser som ska sättas in måste man först få en helhetsbild av hur personens vardag

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Genomförandeplan. Min vilja

Genomförandeplan. Min vilja Genomförandeplan Min vilja 1 LSS LSS ska stödja personer med funktionsnedsättning att leva som andra. LSS ger rätt till stöd och service till personer med stora funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättning

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt.

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt. Projektbeskrivning Inledning Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vi representerar 43 medlemsförbund med sammanlagt ca 480 000

Läs mer

När huvudet känns som en torktumlare

När huvudet känns som en torktumlare När huvudet känns som en torktumlare Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Nordens största specialbibliotek Allmännyttig ideell förening Teknikstöd

Läs mer

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition Inköpskostnader och förskrivningar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Linda Gustafsson Ansvarig chef: Susann Forsberg URN:NBN:se:hi-2011-11349-pdf

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/11-2007 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Vad är

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Delrapport projekt Kuggen Samordningsförbundet i Kramfors 4/3-2008 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Kvantitativ

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor 2017-09-21 PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor Sammanfattning I redovisningen nedan jämförs sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård, som drivs av landsting respektive privata aktörer samt utbildning

Läs mer

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) Inna Feldman, Karoline Jeppsson Inna.feldman@lul.se Vad är hälsoekonomi? Jämför de

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden 26 juni 2015 Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden Kontaktpersoner: Pelle Kölhed (styrelse), Marie Steen (styrelse) och Sofia Karlsson (intressepolitisk utredare,

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Förskrivning av tyngdtäcke

Förskrivning av tyngdtäcke Malmö stad Ansvariga för arbetstekniska och individuellt förskrivna kommunala tekniska hjälpmedel Förskrivning av tyngdtäcke Indikationer: Tyngdtäcke förskrivs till personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer