Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar"

Transkript

1 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar

2

3 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg Hjälpmedelsinstitutet

4 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Åke Dahlberg Foto omslag: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Ansvarig informatör:lisbeth Säther Ansvarig handläggare: Claes Tjäder Formgivning: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi pdf (pdf) Artikelnummer: pdf Publikationen kan beställas via telefon , e-post eller hämtas i pdf-format på Den kan också beställas i alternativa format från HI.

5 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Innehåll Förord 6 Bakgrund 7 Inriktning 8 Uppläggning av studien Kartläggning av Internettjänster Studie genomförd 2008 Studie genomförd 2010 Samhällsekonomiska aspekter på Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Allmänt om samhällsekonomiska analyser Samhällsekonomiska aspekter på digital delaktighet generellt Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning rån ett samhällsekonomiskt perspektiv Sammanfattning Bakgrund och uppläggning Studie genomförd 2008 Ny uppföljning 2010 Samhällsekonomiska aspekter på Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Avslutande kommentarer Referenser Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga I 4

6 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 5

7 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förord Internet, som vi känner det idag, är inte äldre än år. Det har blivit en del av vardagen för en stor del av befolkningen. Internet kan förmedla information, man kan köpa resor eller produkter på webben. Har man specialintressen kan man gå med i s.k. Communities och träffa likasinnade. Många är med i sociala medier. Med den här rapporten har vi velat ta temperaturen inom området Internettjänster. Man kan se den som en uppföljning av en rapport som skrevs för tre år sedan. Man kunde då konstatera att Internettjänster blir allt mer intressant för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den här rapporten har skrivits av nationalekonomen Åke Dahlberg. Att göra en kartläggning av Internet låter sig inte göras. Vad författaren gjort är att leverera en ögonblicksbild en mycket intressant sådan. Rapporten visar på en stor potential. Det finns tjänster med funktionaliteter som är intressanta för nämnda målgrupper. Dessutom pekar Åke Dahlberg på att det finns en stor ekonomisk potential i att fler kan använda digitala tjänster. En tidigare studie av Åke Dahlberg visar att traditionella hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning är klart lönsamma, för såväl samhällsekonomin i stort som för stat, kommun, landsting och den enskilde brukaren (Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning, Hjälpmedelsinstitutet 2010) Eftersom kostnaderna för Internettjänster i regel är betydligt lägre än för traditionella hjälpmedel och intäkterna i stort sett desamma blir lönsamheten ännu högre för Internettjänster. Majoriteten av landstingen har under 2010 inte förskrivit digitala tjänster. På en del håll anger landstingen att regelverket inte medger förskrivning av tjänster. Av rapporten framgår att det finns hinder som bromsar tjänsternas spridning i målgruppen. Många av tjänsterna, bl.a. banktjänsterna, anses svårtillgängliga. Det finns också hinder i form av utbildning, ekonomiska restriktioner, motivation, support m.m. Institutet har all anledning att fortsätta vara aktiv inom området. Det visar rapporten med önskvärd tydlighet. Vällingby den 7 april 2011 Claes Tjäder Hjälpmedelsinstitutet 6

8 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Hjälpmedelsinstitutet publicerade i juni 2008 en rapport om Internettjänster för äldre (Bergius 2008). I rapporten framhålls att den tekniska utvecklingen gått väldigt fort, inte minst när det gäller Internets genomslag. Men det har också varit en mycket snabb utveckling av bredbandsteknik, mobiltelefoni och navigeringssystem. De olika kommunikationsteknikerna växer samman och skapar därmed nya tekniska möjligheter. Denna tekniska utveckling ökar möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att aktivt medverka i samhället, enligt rapporten. Men utvecklingen kan också verka i motsatt riktning, om man inte har tillgång till dator eller mobiltelefon eller förmåga att hantera sådan teknisk utrustning. I rapporten redovisas en inventering av tjänster på Internet som kan vara av särskilt intresse för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare har en värdering och analys av användbarheten av dessa tjänster för målgruppen gjorts. De mest intressanta tjänsterna redovisas också. Slutsatsen i rapporten är att det finns en stor potential hos Internettjänster som hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det anses också finnas förutsättningar för att Internettjänster ska kunna förskrivas framöver. Men fortfarande finns olika typer av hinder som måste övervinnas för att denna typ av tjänster ska få ett brett genomslag. Hjälpmedelsinstitutet har nu tagit initiativ till en uppföljning av denna rapport i syfte att bl.a. se om nya Internettjänster utvecklats, om de tidigare tjänsterna fått ökad spridning och vilka hinder som kan bromsa utvecklingen för målgruppen. 7

9 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Inriktning Syftet med den här uppföljande studien är att uppdatera den tidigare inventeringen av tjänster och göra en närmare bedömning av vilka tjänster som kan vara av särskilt intresse för målgruppen. Dessutom är strävan att analysera de hinder som kan finnas för att tjänsterna ska få en mera omfattande användning. Det kan röra sig om hinder i form av kunskapsbrister hos verksamma inom hjälpmedelsverksamheten och hos målgruppen, olika typer av hinder för förskrivning, bristande tillgång till datorer och mobiltelefoner hos målgruppen m.m. Ett försök görs också att belysa de ekonomiska aspekterna på denna typ av hjälpmedel för brukare, stat, kommun och samhällsekonomin i stort. I förhållande till den rapport som togs fram för tre år sedan innebär studien en metodologisk utvidgning, bl.a. avseende värderingen av Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppläggning av studien En ny sökning på Internet av relevanta tjänster gjordes i december 2010 av Institutet för Human Teknologi i Bollnäs. Med utgångspunkt från detta nya material och den tidigare rapporten har en grupp på ett tiotal experter bedömt tjänsterna utifrån vissa kriterier. Resultatet har diskuterats vid ett gemensamt seminarium. Även applikationer ( appar 1 ) har behandlats vid ett särskilt seminarium med gruppen och ytterligare ett antal personer. Längre intervjuer har gjorts med dessa experter samt med nio personer som representerar olika myndigheter, företag och intresseorganisationer. Förutom detta underlag bygger rapporten på genomgång av ett antal studier, offentliga utredningar, statistiskt material m.m. 1 Applikationer appar är enligt Wikipedia en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. Ofta menas med app i vardagligt tal en applikation för den nya generation mobiltelefoner som brukar kallas smartphones. 8

10 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Kartläggning av Internettjänster Studie genomförd 2008 I den studie som gjordes i början av 2008 har ingått tjänster med ett webbgränssnitt som innehåller någon form av interaktion. Webbplatser med endast textinformation har således inte ingått. De sökord som tillämpades var positionering, orientering, navigering, påminnelsetjänster, struktureringstjänster, betalning, språkliga stödfunktioner och kommunikation. Karläggningen resulterade i 33 tjänster (bilaga 1). Ett antal experter har utifrån vissa kriterier bedömt vilka sex tjänster som är mest intressanta. Kriterierna handlar om i vilken grad tjänsten kan vara till nytta för många olika användare, om den är lätt att använda, om den bygger på etablerad teknik, om den kan användas av många, om den är möjlig och enkel att anpassa till användarnas förutsättningar och om den har en framtida potential. Resultatet av bedömningen blev tre typer av Internettjänster: Egenvårdstjänster erbjuder tjänster som information, livsstilsförändringar osv. Hjälpmedelstjänster erbjuder tjänster som är ett hjälpmedel för användaren i det dagliga livet Organisation av vård och omsorg tjänster som erbjuds till kommuner och landsting för att effektivisera och koordinera insatser i form av vård och omsorg till patienter och användare. Experterna i studien har också pekat på ett antal faktorer som är viktiga när det gäller utvecklingen av Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning: Betalningsmodell. Vissa av Internettjänsterna är av den typ som kan förskrivas som ett personligt hjälpmedel, medan andra får förutsättas betalas av den enskilde och åter andra är gratis. Det är angeläget att man finner en betalningsmodell för tjänsterna så att företagen kan marknadsföra sina tjänster. Användargränssnitt och anpassningsmöjligheter. Det är viktigt att Internettjänstens användargränssnitt är genomtänkt, vilket ställer krav på att innehållet är överskådligt, enhetligt, begripligt, empatiskt, pedagogiskt och enkelt att navigera i. 9

11 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet. För att få tillgång till Internettjänster krävs fysisk tillgång till Internet och att man har en dator, mobiltelefon eller smartphone. Tillgängligheten kan förbättras om det finns en talsyntes och om ljud- och bildstöd kan erbjudas. Det är också viktigt att uppmärksamma behovet av utbildning och information för användare och underhållsinsatser runt Internettjänsterna. Utvecklingsmöjligheter. För att tillvarata Internettjänsternas utvecklingsmöjligheter inom en mängd områden är det viktigt att leverantörerna anpassar Internettjänsterna utifrån målgruppens behov och förmåga. Avslutningsvis konstateras att genom projektet har frågan lyfts om en Internettjänst lika väl som ett fysiskt hjälpmedel kan vara den typ av hjälpmedel som möjliggör ett mer självständigt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förutsättningar finns enligt företrädare för hjälpmedelsverksamheten för att Internettjänster kan komma att förskrivas framöver. Det finns dock skillnader mellan landstingen om hur riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel ska tolkas och om de medger förskrivning av Internettjänster. I rapporten framhålls också att det finns ekonomiska fördelar om äldre och personer med funktionsnedsättning kan använda tjänster som redan finns på marknaden s.k. mainstream -tjänster. De kan då också dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen på området. Det krävs dock ibland smärre anpassningar för att dessa tjänster ska kunna utnyttjas av målgruppen. Inte minst när det gäller personer med kognitiva funktionsnedsättningar anses den nya tekniken kunna erbjuda helt nya möjligheter till stöd. Även om Internettjänster inte kan förskrivas skulle hjälpmedelsverksamheten kunna ge råd till brukare som med egna medel vill utnyttja en Internettjänst. Det betonas att studien endast ger en ögonblicksbild och att den inte är heltäckande. Det finns betydligt fler intressanta tjänster. Studie genomförd 2010 Ny sökning på Internet En ny sökning på Internet genomfördes i december 2010 av Institutet för Human Teknologi i Bollnäs på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. En indelning gjordes i åtta sökkategorier: Positionering: Var är jag eller någon person, sak, affär etc.? Orientering: Vad finns i omgivningen från en given position? Navigering: Att hitta mellan två punkter. Påminnelse: Tjänster som gör att man får en individuell påminnelse. 10

12 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Struktureringstjänster: Tjänster som hjälper till att strukturera. Betalningstjänster: Tjänster som underlättar betalning. Språkliga stödfunktioner: Mobila tjänster som ger språkligt stöd. Kommunikationstjänster: Tjänster som underlättar kommunikation mellan två eller flera parter. Med utgångspunkt från dessa sökområden har ett 40-tal tjänster identifierats (bilaga 2). Ett tiotal experter har därefter valt ut sex tjänster vardera som de tycker är intressanta. Tjänsterna har poängsatts med 12 poäng för den mest prioriterade tjänsten och i fallande skala ner till 2 poäng. Kriterierna för poängsättningen har varit: 1. Hur många användare kan ha nytta av tjänsten? (Vänder sig tjänsten till alla eller en specifik målgrupp, t.ex. personer med syn-, hörsel eller kognitiv funktionsnedsättning?). 2. Om tjänsten är lätt att nyttja d.v.s.. teknik som är etablerad och fungerande. 3. Om tjänsten har skalbarhet, dvs. att den kan användas av många. 4. Om tjänsten har stor ekonomisk potential för den enskilde och samhället. Av de 22 tjänster som rankats av experterna är sex stycken positioneringstjänster, fyra stycken påminnelsetjänster och fyra stycken språkliga stödfunktioner. De övriga områdena omfattar mellan en och tre tjänster. Den typ av tjänster som fått flest poäng av experterna är: 1. Internetbanktjänster 2. Google maps (representant för karttjänster på nätet) 3. Google kalender (representant för kalendertjänster) 4. Trygghetstelefonen (representant för trygghetslarm) 5. Hitta.se (representant för söktjänster med kartfunktion) 6. Streetsmart (representant för navigerings- och orienteringstjänster i mobilen) 7. Sjukvårdsrådgivningen E-adept (navigeringslösning för gång- och cykelvägnät) 9. Memo Comai (underlättar för användaren att klara sin vardag) 10. Talande webb (gör att webbplatsen blir tillgänglig för personer med synnedsättning) 11. Payson (att handla säkert på webben, representant för betalningstjänster) 12. Hitta dina vänner (för att hålla koll på var dina vänner finns) I diskussionen om detta urval har betonats att de valda tjänsterna mera ska ses som exempel på tjänster som finns inom respektive område. Inte minst utvecklingen av appar medför att det finns ett mycket stort antal Internettjänster som kan laddas ner på datorer, smarta telefoner ( smartphones ) 11

13 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning och vissa mobiler. Med smarta telefoner kan användaren dessutom lägga till program och tjänster efter eget behov, genom att ladda ner appar via ett bibliotek som finns tillgängligt i telefonen. Inom t.ex. kognitionsområdet finns ett stort antal appar inom områdena påminnelse, inspelning av samtal, positionering, hantering av egna ekonomin, språkliga stödfunktioner m.m. Många av dessa är dock på engelska och även i övrigt inte så lätta att använda för målgruppen. Appar för personer med psykisk funktionsnedsättning En genomgång har även gjorts av appar för smarta telefoner avsedda för personer med psykisk funktionsnedsättning inom ramen för regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning (Berglund och Palaszewska 2010). Syftet med studien var att rekommendera appar till arbetsterapeuter som arbetar med att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Med utgångspunkt från intervjuer med ett antal arbetsterapeuter identifierades ett antal problemområden (bl.a. påminnelse, struktur, positionering, egen ekonomi och köp via Internet) som låg till grund för att försöka finna passande appar. Sammanlagt testades 101 appar. Av dessa ansågs endast 40 procent uppfylla kriterierna för god användbarhet i de fyra olika bibliotek som ingick i studien. Vikten av att ge stöd till brukaren för att komma i gång med användandet av telefonen och dess applikationer betonas i studien, liksom möjligheten att få stöd under den första fasen av användandet. Det är även viktigt att arbetsterapeuten eller annan personal som introducerar telefonen och programmen har tillräcklig kompetens rörande den nya tekniken och möjligheter att få support av personal som är väl förtrogen med de olika applikationerna. Det kan även förekomma att den valda telefonen inte stödjer de funktioner som brukaren behöver. En slutsats som kan dras av studien är att det finns en stor potential för att använda appar som hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning, men att det också finns åtskilliga problem. För det första gäller det att bland tusentals appar försöka finna dem som svarar mot brukarens behov och uppfyller kriterierna för god användbarhet. Vidare måste telefonen kunna fungera ihop med de valda apparna. Den nya tekniken ställer också stora krav på kompetens hos förskrivare och personal som ska introducera appar och telefon och därefter ge support till brukaren. 12

14 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Intervjuer angående särskilt intressanta tjänster, tillgänglighet, hinder m.m. Allmän bedömning Vid de längre intervjuer som gjorts med experterna samt företrädare för olika myndigheter, företag och organisationer har frågor ställts om vilka tre tjänster som anses mest intressanta för målgruppen äldre respektive personer med funktionsnedsättning. Frågor har också ställts bl.a. om tjänsten kan ersätta befintliga hjälpmedel, vilka hinder som finns för att tjänsten ska få en mera omfattande användning samt om Hjälpmedelsisntitutets roll när det gäller utvecklingen inom detta område. Flertalet av de intervjuade framhåller generella tjänster för båda grupperna. Det handlar om tjänster som man har stort behov av i sin vardag för att hantera sin ekonomi, sociala kontakter, hälsa, kultur och nöje m.m. Utvecklingen anses gå mot generella lösningar med specifika tillämpningar. De generella tjänster som nämns mest frekvent när det gäller äldre är Internetbanktjänster, söktjänster (inkl. karttjänster), sjukvårdstjänster, sociala medier, kalendertjänster, påminnelsetjänster, trygghetslarm och reseplaneringstjänster. Även för personer med funktionsnedsättning anses denna typ av generella tjänster utgöra något av en bas. Men beroende på vilken funktionsnedsättning som föreligger, behöver dessa tjänster kompletteras med mera specifika tjänster t.ex. talande webb för personer med synnedsättning, E-adept för personer med kognitiv funktionsnedsättning eller synnedsättning och Pictogram för personer med läs- och skrivsvårigheter. Tillgänglighet En starkt uttalad kritik förekommer i nästan samtliga intervjuer mot att många generella tjänster är för svårtillgängliga för målgrupperna. Det gäller särskilt beträffande banktjänster. Kritiken handlar om att alltför många funktioner har tryckts in på samma sida, att transaktionerna kräver att koder skrivs in på flera ställen (bl.a. både tangentbord och dosa). Dessutom varierar systemen mellan olika banker. En gemensam infrastruktur efterlyses i likhet med vad som gäller för t.ex. bankomater. Denna kritik får även stöd av en granskning som gjorts av Funka Nu AB på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS-ER-2010:24). Internetbankerna hos Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken och Swedbank har granskats. Samtliga av bankerna har brister som skapar svårigheter och i vissa fall utestänger grupper av användare. Gemensamma problem för bankerna är: Säkerhetslösningarna för att logga in och verifiera vid betalningar är ofta 13

15 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning krångliga och kräver ganska mycket av användarna. Hjälp, instruktioner och felhantering är ofta bristfällig och gör att användarna inte får det stöd de behöver. Flera av bankerna har gränssnitt med tekniska tillgänglighetsproblem som skapar svårigheter för användare med hjälpmedel. De största svårigheterna har teknikovana, dövblinda, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och gravt synskadade personer. En annan av de bastjänster som framhållits av de intervjuade, sociala medier, anses också vara svårtillgänglig för vissa grupper. Även inom detta område har Funka Nu AB genomfört en studie som bekräftar denna uppfattning (Funka Nu AB 2011). Enligt studien har samtliga av de vanligaste sociala medierna tillgänglighetsproblem. Det är ofta svårt att registrera sig, användare som navigerar med tangentbordet (t.ex. gravt synskadade) kommer ofta inte åt alla menyer och funktioner, gränssnitten är ofta röriga och en del medier är inte på svenska och saknar svenskt språkstöd. Slutsatsen i rapporten är att inget av de undersökta sociala medierna kan rekommenderas i dagsläget från ett tillgänglighetsperspektiv. Även kalender- och navigeringstjänster anses av de intervjuade för svåra för vissa personer med bl.a. kognitiva funktionsnedsättningar samt läs- och skrivsvårigheter. Enklare utformning med t.ex. användning av mera symboler föreslås eller att det införs olika nivåer med en basnivå för enklare tjänster. Men det kommer även att finnas behov av support. Inom Hjälpmedelsisntitutet pågår ett projekt IT- support direkt i form av en tvåårig försöksverksamhet i sju kommuner, där äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds support för att kunna hantera sin dator eller mobiltelefon. Frågor om tillgänglighet och support blir, som ovan framgått, ännu mera relevanta när det gäller den snabba utvecklingen av appar. Fördelarna med appar är att de ofta är gratis eller billiga, att de snabbt kan laddas ner och att man kan använda en befintlig konsumentprodukt. Men funktionerna är vanligen mera avgränsade och inte av den generella karaktär som traditionella hjälpmedel kan erbjuda. Vissa appar kräver också betydande support för att de ska kunna användas av många grupper av brukare. Substitut för traditionella hjälpmedel En vanlig uppfattning hos de intervjuade är att Internettjänster inklusive appar kan ersätta eller komplettera befintliga hjälpmedel, särskilt på sikt. Men tekniken medför också att nya grupper av användare, som i dag inte har så stora svårigheter att de får hjälpmedel förskrivna, upptäcker fördelarna med att använda tjänsterna. Bland brukare som har hjälpmedel bedöms potentialen för Internettjänster som substitut för traditionella hjälpmedel vara störst hos brukare med lindrigare kognitiv funktionsnedsättning. 14

16 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Som exempel på hjälpmedel som borde kunna ersättas med Internettjänster nämns Handifon, där Multi Comai redan i dag är substitut efter en upphandling i flera landsting i Södra Sverige. Även Memo Comai och Memoplanner borde kunna ersättas av standardtjänster. Hinder Bland de hinder som tas upp för att tjänsterna ska få en ökad spridning och användning nämns tillgänglighet, kunskaper, ekonomi, regler för förskrivning, motivation, brist på support, motstånd från personal, sekretessproblem (inom sjukvården) m.m. Tillgänglighet och kunskaper är relaterade. Ju sämre tillgängligheten är desto mera kunskaper behövs för att klara av tjänsterna och vice versa. Av den tidigare redovisningen har framgått att flertalet av de intervjuade anser att många av de generella tjänster som erbjuds på Internet är svårtillgängliga, särskilt för grupper av äldre och personer med vissa funktionsnedsättningar. Krav på förenklingar bör drivas hårdare mot tjänsteproducenterna från t.ex. organisationer som företräder dessa grupper samt från organ som Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheten PTS. Den ekonomiska potentialen för leverantörerna av tjänster till dessa grupper anses betydande. Marknaden håller på att bli större än vad företagen förstått, enligt en sakkunnig på området. Även internationellt har tillgänglighetsproblemen fått stor uppmärksamhet. Ett arbete pågår med att bygga upp en infrastruktur (en molntjänst) som ska underlätta användningen av alla typer av befintliga tjänster (Global Public Inclusive Infrastructure, Syftet är att underlätta tillgängligheten till Internet och all dess information och tjänster för utbildning, sysselsättning, vardagsliv, kommunikation, medborgarskap, hälsa och trygghet. Projektet leds av en internationell sammanslutning av personer och organisationer, Raising the Floor ( där Sverige är representerat. Med en generell infrastruktur av detta slag, som ska kunna anpassas till olika länder, kan användningen av Internet få en revolutionerande utveckling för äldre och personer med funktionsnedsättning. Många traditionella hjälpmedel torde kunna ersättas av Internettjänster. Den största effekten kan dock förväntas för personer som inte använder hjälpmedel, men som genom den nya tekniken får radikalt förbättrade åtkomstmöjligheter. Sverige anses vara ett föregångsland när det gäller hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet skulle kunna, i samarbete med andra t.ex. kommunikationsmyndigheten PTS, ta initiativ till ett projekt med syfte att pröva möjligheterna att utveckla en svensk version av denna infrastruktur. Men det kommer även med den nya infrastrukturen att finnas behov av ytterligare utbildning av användarna. I intervjuerna pekar många på att studie 15

17 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning förbund, pensionärsorganisationer samt organisationer för olika grupper med funktionsnedsättning kan spela en viktig roll här. Det har redan genomförts en del utbildningar, men behovet växer i takt med den tekniska utvecklingen, inte minst den snabba utvecklingen när det gäller appar. Hjälpmedelsisntitutet har också inom detta område en viktig uppgift genom att t.ex. anordna utbildningar för personal som arbetar med hjälpmedel eller skapa utbildningspaket som sedan kan utnyttjas av andra utbildningsarrangörer. Ett annat hinder som nämns i intervjuerna är ekonomiska restriktioner hos många grupper av brukare. De ekonomiska marginalerna för t.ex. äldre med enbart garantipension eller för personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta små och medger kanske inte köp av dator eller mobiltelefon med tillhörande abonnemang. I underlaget för att beräkna försörjningsstöd ingår en schablon för telefon som också kan täcka abonnemangsavgiften för mobil. Däremot ingår inte utgifter för dator. Konsumentverket har under några år med tillstyrkan av Socialstyrelsen föreslagit regeringen att kostnader för dator också ska ingå i underlaget. Det förefaller finnas en eftersläpning i tillämpningen av beräkningsunderlaget i förhållande till den tekniska utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning skulle det vara möjligt att lösa de ekonomiska problemen genom att kunna förskriva dator eller mobiltelefon som hjälpmedel i de fall en behovsbedömning visar att Internettjänster i kombination med sådan utrustning behövs. Möjligheten att förskriva Internettjänster varierar dock mellan olika landsting. I en enkät som Hjälpmedelsinstitutet nyligen gått ut med till landstingens hjälpmedelschefer anger bara drygt en tredjedel att förskrivning kan göras. De övriga svarar nej på frågan eller är osäkra. I en fjärdedel av landstingen har förskrivningar gjorts, men ofta i blygsam omfattning (två till fyra tjänster per landsting). Som orsaker till att förskrivning inte kan göras nämns bl.a. att produkter som finns att köpa i allmän handel inte förskrivs som hjälpmedel och att det endast går att förskriva produkter men inte tjänster. I ett antal landsting i Södra Sverige har dock, som tidigare påpekats, en upphandling gjorts av MultiComai, som är en applikation som laddas ner till en kompatibel mobiltelefon. Förfrågningarna om digitala tjänster har dock ökat hos hälften av landstingen. Knappt hälften av de svarande tror också att det kommer att förskrivas fler digitala tjänster och appar till smarta telefoner i framtiden. En fråga har också ställts om vad för slags digitala tjänster och appar skulle kunna vara mest intressanta i framtiden. Svaren i frekvensordning är: Minnessstöd Planering och kalendrar Navigering- och positionstjänster, t.ex. talande GPS Kommunikationsstöd, t.ex. talsyntes eller bildkommunikation med talstöd Tidsuppfattning och tidsstöd i aktivitet 16

18 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Ett fåtal har också nämnt mera generella tjänster som information om busstider, väder och nyheter eller stöd för val av elbolag, telefonbolag, middagar och bästa köp. I likhet med vad som gäller för övriga hjälpmedel kan man konstatera att de regionala skillnaderna i regelverken är stora, något som står i dålig överensstämmelse med de nationella målen för handikappolitiken och hälso- och sjukvårdslagen. En försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel har bedrivits av Hjälpmedelsinstitutet under några år i tre landsting. Regeringen har därefter tillsatt en utredning för att se hur fritt val kan införas i hela landet (Fritt val av hjälpmedel, Dir. 2011:7). Ett annat projekt (Alternativ telefoni) har under 2009 och 2010 bedrivits av Hjälpmedelsinstitutet i samverkan med kommunikationsmyndigheten PTS i form av en informationsinsats rörande elektronisk kommunikation. Nyligen har regeringen uppdragit åt samma organ att i samarbete med de landsting som anmäler intresse genomföra en försöksverksamhet med syfte att stimulera användningen av konsumentprodukter för elektronisk kommunikation (Regeringsbeslut ). I beslutet pekar regeringen på att framväxten av den digitala infrastrukturen och konvergensen mellan telefoni, dator och tv haft stor inverkan på samhällsutvecklingen. Med den nya tekniken har, enligt regeringen, gränslinjen mellan vad som är ett hjälpmedel och vad som är en konsumentprodukt kommit att suddas ut. Det har pågått och pågår försöksverksamheter och utredningar rörande en friare användning av hjälpmedel som bör medföra att förskrivning av Internettjänster kommer att göras i ökad utsträckning framöver. Men de betydande regionala skillnaderna i förskrivningar är erfarenhetsmässigt svåra att ändra. I intervjuerna har flera personer pekat på bristande motivation som hinder för att använda Internettjänster. Det gäller främst hos äldre personer. Även på denna punkt kan ökade utbildnings- och informationsinsatser ha betydelse, liksom en förenkling av Internettjänsterna. Men det kommer ändå att återstå en kärngrupp som nog inte låter sig påverkas. Brist på support har också framförts som ett hinder. Några intervjuade föreslår att någon form av central support byggs upp. En modell, som kan vara en förebild, är Konsumenternas tele- TV- & Internetbyrå ( Det är en självständig organisation som ger objektiv information och vägledning kostnadsfritt till konsumenter om tele-, TV- och Internetabonnemang. Risk för en ökad digital klyfta Internetanvändningen i Sverige ligger i topp internationellt sett, särskilt bland äldre. År 2010 hade 85 procent av svenskarna över 16 år tillgång till Internet (Findahl 2010). Trots detta är det 1,5 miljoner som inte använder Internet. 17

19 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Dessutom gäller att en lika stor grupp använder Internet i mycket begränsad omfattning (Findahl mars 2010). Det betyder att 3 miljoner personer står utanför Internet eller använder Internet i mycket begränsad omfattning. Huvuddelen av dessa är äldre personer, men flera hundra tusen är yngre än 65 år. Hälften av befolkningen känner sig inte delaktig i det nya informationssamhället. Fem av tio använder t.ex. inte Internet för att få hälsoinformation och en tredjedel använder inte Internet för att betala räkningar. För att minska den digitala klyftan har många av de intervjuade pekat på vikten av att motverka de hinder som tidigare refererats i form av problem med tillgänglighet, kunskapsbrist, ekonomi m.m. Förutom ökad satsning på informations- och utbildningsinsatser pekar några på att det bör finnas centrala platser för att utnyttja datorer. Datorer finns på bibliotek som skulle kunna få en bredare användning. Bankerna borde också erbjuda tillgång till dator med viss service för att utföra enklare uppgifter. En rad initiativ har tagits av regeringen och andra organ för att minska det digitala utanförskapet. Regeringen har formulerat en nationell bredbandsstrategi (Bredbandsstrategi för Sverige, Näringsdepartementet 2009), där det bl.a. framgår att alla måste ges möjlighet att koppla upp sig när fler tjänster i samhället blir digitala. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga, enligt regeringen. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbits/s år Regeringen har inrättat ett bredbandsforum för samverkan och dialog om utbyggnad av bredband. Regeringen har också uppdragit åt kommunikationsmyndigheten PTS att utreda och analysera hur grundläggande betaltjänster ska tillhandahållas äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd. Möjligheten att använda elektroniska kommunikationstjänster och initiera utvecklingsprojekt ska analyseras. Den utredning som gjorts på initiativ av PTS visar att, där GSM-täckning finns, betaltjänster kan göras tillräckligt enkla för målgruppen genom att gå via det familjära TV-gränssnittet med navigering via förenklad fjärrkontroll. Under 2009 startade.se en satsning på digital delaktighet med ett antal delprojekt inriktade mot personer utanför Internet. Det följdes av ett upprop för ökad digital delaktighet hösten I underlaget för uppropet pekar.se på att det finns ett stort behov av olika slags insatser för att öka de kunskaper som är nödvändiga för digital delaktighet (Marking 2010). Det är viktigt att anpassa arbetssättet till respektive målgrupp. Det är främst biblioteken som tagit initiativ för att allmänheten ska lära sig att bli digitalt delaktiga. Resurser saknas dock hos biblioteken för en mera omfattande satsning. Insatser från kommuner och statliga myndigheter uppges vara begränsade. Ett nytt upprop görs våren 2011, Digidel 2013, med ambitionen att öka antalet Internetanvändare med fram till En betydande andel av de 3 miljoner personer som står helt eller till stora 18

20 Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning delar utanför Internet är äldre eller personer med funktionsnedsättning. Om Internettjänster ska kunna få ett verkligt genomslag för dessa grupper fordras att de hinder som ovan tagits upp motverkas. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen av Internettjänsterna finns annars risk för att den digitala klyftan ökar. Hjälpmedelsverksamheten och Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsverksamheten och Hjälpmedelsinstitutet har enligt de intervjuade en viktig roll när det gäller användningen av Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. Man har tagit upp frågor som rör informationsansvaret, utbildningsfrågor, behovet att driva projekt inom området för att testa nya möjligheter, behovet av support och diskussionsforum för användare av appar, förskrivningsfrågor, brukarnas ekonomiska situation samt brister när det gäller tjänsternas användbarhet. Hjälpmedelsinstitutet har under arbetet med rapporten redovisat vad man gör inom området mobiltelefoner, smarta telefoner och appar ( bilaga 3). Utgångspunkten för institutets arbete är bedömningen att smarta telefoner och appar kan vara ett bra stöd i vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Av denna redovisning framgår bl.a. att man har planer på att inrätta ett forum på webbplatsen där användare av appar kan dela med sig av sina erfarenheter. Man har också ambitionen att stimulera utvecklingen av nya och bättre appar och att följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet och skolan. Inom en nära framtid ska Hjälpmedelsinstitutet ta fram kursprogram och erbjuda provkurser till intresserade huvudmän och andra organisationer om mobilen som hjälpmedel/stöd i vardagen. Fou-projekt inom området är också aktuella. Inom ramen för det regeringsuppdrag som omnämnts ovan om alternativ telefoni, där landsting ska driva försöksverksamhet för att öka brukarnas användning av konsumentprodukter kan appar komma att spela en viktig roll. Primära målgrupper är personer som inte har möjlighet att ringa med vanlig telefon och istället använder videokommunikation/textkommunikation. 19

Hjälpmedel lönsamma. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning

Hjälpmedel lönsamma. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Åke Dahlberg Redigering av text: Annie Persson Ansvarig informatör: Johanna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Mobilen som stöd i vardag och arbete

Mobilen som stöd i vardag och arbete Mobilen som stöd i vardag och arbete Dagens upplägg Vad är en smartphone? Vad är en app? Prova på övning 1 i grupp Konkreta tips om kognitions-appar Comai att ha stödet i mobilen Prova på övning 2 i grupp

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Kommittédirektiv Fritt val av hjälpmedel Dir. 2011:7 Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

- möjligheter eller hot

- möjligheter eller hot Välfärdsteknik för äldre personer - möjligheter eller hot Ett studiematerial om välfärdsteknik, tillgänglighet och mänskliga rättigheter presenterat av Tomas Lagerwall, Sigtuna 20 oktober 2016 Välfärdsteknik

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden 26 juni 2015 Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden Kontaktpersoner: Pelle Kölhed (styrelse), Marie Steen (styrelse) och Sofia Karlsson (intressepolitisk utredare,

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Tänk på hur man kan kompensera - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Författare: Margot Granvik Foto: Robert Olsson Ansvarig handläggare: Catarina Brun Formgivning: Mediagruppen

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 Kalmar län 2 Inledning Neurorapporten 2017 belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En bred medlemsenkät visar hur medlemmarna runt om i landet upplever sin hjälpmedelssituation. Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt.

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt. Projektbeskrivning Inledning Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vi representerar 43 medlemsförbund med sammanlagt ca 480 000

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och Sammanfattning Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva hjälpmedel Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Erika Dahlin

Läs mer

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai?

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai? Memo Comai Med Memo Comai kan användaren i högre grad självstädigt klara sin vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till en förbättrad livssituation. Detta tjänar

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com Att få vardagen att fungera ulla.utterfors@hotmail.com Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet hjälpmedelsområdet Slutrapport Myndigheten för delaktighet, 2015

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum Hjälpmedelsinstitutet Ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Vi på Hjälpmedelsinstitutet är med och bygger ett samhälle där alla

Läs mer

Innan hjälpmedel. Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel. Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt

Innan hjälpmedel. Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel. Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt Innan hjälpmedel Vad behöver göras? Förskrivning av hjälpmedel Bedöma behov av insatser Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt Specialanpassa vid behov Instruera, träna och informera Följa upp och

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer