Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun

2 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Underlaget Metod och avgränsning 3 3 Granskningsresultat Ingående moms Särskild ersättning (momskompensation) Utgående moms 12 Örebro kommun

4 1 Sammanfattning Mot bakgrund av syftet och genomförd granskning kan konstateras att nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen är tillräcklig. Det förekommer i mindre omfattning kostnader där den ingående momsen inte blivit avlyft. Felaktigheterna är inte av systematisk karaktär utan ett resultat av att momsen på vissa fakturor är svår att identifiera. De verifikationer som inte varit föremål för avlyft av ingående moms bör rättas så snart möjlighet ges. Felaktigheterna inom den särskilda ersättningen är till sin ekonomiska omfattning större. Även här vill vi peka på att felaktigheterna inte är av systematisk karaktär. Avseende den särskilda ersättningen har nämnderna ansvariga personer med god kunskap om ersättningskonstruktionen. Här finns även tillfredsställande riktlinjer (momsersättning till kommuner) för bidragskonstruktion och ansökningsförfarande. När det gäller den särskilda ersättningen vill vi även peka på möjligheten till retroaktiva ansökningar omfattande innevarande år och tre år tillbaka i tiden. Avseende representation bör berörda informeras om gällande regler om avdragsbegränsning. Eventuellt kan kontoplanen behöva kompletteras. Hanteringen av den utgående momsen visar på en i stort tillfredsställande hantering. De felaktigheter som förekommer avser i första hand intäkter baserade på tjänsteförsäljningar där det borde fakturerats mervärdesskatt. Mot bakgrund av revisionsfrågan och den därpå följande granskningen konstaterar vi att redovisningen i allt väsentligt är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig. Örebro kommun 1 av 14

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Stadsrevisionen har efter en riskbedömning beslutat att genomföra en granskning inom området moms med inriktning mot tillämpning av lagstiftningen och egna styrdokument för momsens hantering. Den kommunala momsredovisningen är delad i två delar. En del avser den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, den andra delen avser den moms som redovisas i det s k kommunkontosystemet. Kommunens skattepliktiga verksamhet regleras i Mervärdesskattelagen (ML 1994:200). Med skattepliktig verksamhet i detta sammanhang avses i första hand kommunens eventuella försäljning av varor och tjänster som inte utgör myndighetsutövning och inte omfattar områden som är undantagna från beskattning (undantagna områden är bl a utbildning och social omsorg). Den del av kommunens verksamhet som inte omfattas av skatteplikt omfattas av det som tidigare benämndes kommunkontosystemet. Denna del regleras enligt Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (LEMK eller ersättningslagen) och avser i första hand ingående moms och s k momskompensation avseende externa kostnader uppkomna i löpande verksamhet där skatteplikt saknas. Felaktigheter i hanteringen av den del som avser den skattepliktiga verksamheten kan medföra bl a skattetillägg. Då SKV (skatteverket) from tagit över tillsynen av kommunkontosystemet kan en felaktig hantering innebära sanktioner även i det system som gäller ersättningslagen (ränta). 2.2 Revisionsfråga Granskningen syftar till att genom kontrollmålsteknik granska och pröva om redovisningen är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig avseende ingående och utgående mervärdesskatt, momsmässiga avdragsförbud och avdragsbegränsningar samt kommunal momskompensation. Granskningen omfattar följande områden/kontrollmål: Ingående moms Avlyft ingående moms Uthyrning av rörelselokal Leasing och korttidsförhyrning av personbil Representation Bostadsanpassningsbidrag Försörjningsstöd (socialbidrag) Örebro kommun 2 av 14

6 Stadigvarande bostad Anskaffning fordon Samfälligheter Kommunal momskompensation (sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning) Tjänsteköp inom ovan angivna områden (ersättning 6 %) - Tjänsteköp och lokalkostnad inom ovan angivna områden (ersättning %) - Hyra SoL och LSS-boenden (ersättning 18 %) Utgående moms Skattepliktigt (pålägg av utgående moms) Ej skattepliktigt (ej pålägg av utgående moms) Ev uttagsbeskattning fastighetsförvaltning egna lokaler 2.3 Underlaget För granskningen av in- och utgående moms och momskompensation har underlag tillhandahållits av kommunledningskontoret. Utöver detta har kommunens ansökningsunderlag för momskompensation erhållits. Underlaget består av registerutdrag från ekonomisystemet. Utdraget är av transaktionskaraktär och närmast att likna vid grundbok (redovisningsinformation i kronologisk ordning). Underlaget består i sin grundform av fyra delar i form av kostnader, intäkter, ingående moms och utgående moms omfattande bokföringsposter (rader). Underlaget som avser kostnader och ingående moms har summerats på verifikations- och fakturanummernivå. Intäkter och utgående moms har summerats på verifikationsnummernivå. Efter summering men innan matchning omfattar kostnader och ingående moms tillsammans bokföringsposter. Intäkter och utgående moms omfattar på motsvarande sätt bokföringsposter. 2.4 Metod och avgränsning Granskningen har omfattat: Möten med ansvarig för kommunens samlade återsökning av särskild ersättning, ansvarig ekonom för fastighetsnämnden och ansvarig för återsökning av särskild ersättning inom omsorgsverksamheten Genomgång av dokument såsom anvisningar och rutiner avseende momshanteringen Registeranalys av erhållna underlag för ansökan om särskild ersättning mot redovisningen Verifiering av eventuellt avvikande poster från registeranalysen. Avvikelser beträffande momskompensation har stämts av med ansvariga för återsökning. Därtill har ett utkast till revisionsrapporten lämnats till berörda för synpunkter på sakinnehåll i rapporten. Örebro kommun 3 av 14

7 Granskningen avser samtliga nämnders verksamhet och 2010 års räkenskaper. 3 Granskningsresultat 3.1 Ingående moms Avlyft moms Granskningen avseende avlyft av ingående moms är i första hand koncentrerad till verifikationer bokförda utan momsbelopp. Anledningen till att verifikationerna saknar moms kan vara: á-contofakturor (leasingavgifter och hyror) bostadshyror (stadigvarande bostad; moms ej fakturerad) lokalhyror (lokalen har inte momsregistrerats) fakturor från stat, landsting eller andra kommuner (oftast momsfritt, ex vis interkommunala ersättningar, myndighetsutövning, köp av sjukvård, tandvård eller utbildning) fakturor från enskilda, föreningar, stiftelser, företag m m avseende ej skattepliktiga kostnader (i första hand sjukvård, tandvård eller utbildning) andra undantag från skyldighet att redovisa eller lyfta moms De beloppsmässigt största kostnadsposterna har systematiskt granskats med undantag för kostnader där annan kommun, landsting eller stat varit motpart eller där kostnaderna avser köp av momsbefriade tjänster. Verifieringen omfattar belopp ner till 20 tkr. Granskningen visar att det finns ett antal fakturor där momsen inte varit föremål för avlyft. Sammanlagt är det fråga om ca 145 tkr i moms som inte lyfts av. Antingen är det fråga om sådant som inte lyfts av alls eller inte fullt ut. Specifikation har överlämnats till kommunstyrelsens kommunledningskontor. Kontrollen visar på i första hand fel begångna i samband med den skanning (och kontering) som sker av fakturor. Det finns även i några fall inslag av för mycket avlyft moms där momsen är konterad som kostnad och kostnaden som moms. Det sammanlagda beloppet uppgår till ca kronor. Uthyrning av rörelselokal Det finns exempel där kommunen hyr lokaler och där hyresförhållandet inte varit föremål för momsregistrering och där hyran således faktureras exklusive moms. Sammanlagd hyressumma på årsbasis av hyresförhållanden som inte momsregistrerats, i förhållande till den totala inhyrda volymen, är av relativt stor omfattning. Örebro kommun 4 av 14

8 Förekommer sådana hyresförhållanden (lokaler) bör möjligheten att få hyresvärden att registrera lokalen/lokalerna till frivillig skattskyldighet undersökas för att på så sätt få en lägre hyra. För hyresvärden innebär en registrering att avlyftningsrätt av ingående moms erhålls vilket innebär en lägre kostnad där tanken är att detta också skall komma hyresgästen till del. Statens motkrav på hyresvärden är att hyran momsbeläggs. En moms som sedan hyresgästen, kommunen, genom sin generella avdragsrätt lyfter av. Hyresförhållanden som avser bostäder, oavsett boendeform, går inte att registrera (särskilda boenden eller ordinära boenden) för uthyrning av rörelselokal. I registeranalysen har sorterats fram en lista på hyresförhållanden där moms inte förekommer samtidigt som någon särskild ersättning inte sökts (inhyrda boenden enligt SoL och LSS). Listan som upptar hyresförhållanden ner till 10 tkr omfattar hyreskostnader om ca 75 miljoner kronor för år Kommunen bör hos hyresvärdarna, för de hyresförhållanden som avser lokaler, undersöka möjligheten att få hyresförhållandet momsat och samtidigt utnyttja möjligheten att få en lägre hyra. Leasing och korttidsförhyrning av personbilar Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar. Definitionsmässigt enligt momslagen är en personbil: - ett fordon som enligt vägtrafikdefinitioner är en personbil - lastbilsregistrerade bilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt och med en totalvikt av högst kilo - minibuss Vid inköp av personbil medges inget momsavlyft alls. Nuvarande regelverk vid leasing eller korttidshyra anger att halva (50 %) skatten kan lyftas av. Regelverket för leasing och korttidsförhyrning av personbil förändrades för ett femtontal år sedan. Innan dess kunde inget momsavdrag medges för sådana kostnader. En förutsättning för reducerat momsavlyft är att bilen används i mer än ringa omfattning i skattepliktig verksamhet eller en verksamhet som medger återbetalning av moms. Mer än ringa omfattning anges till mer än 100 mil per år. Vid korttidsförhyrning (en eller några dagar) får användningen relateras till hyrestiden vilket normalt innebär att reducerad moms alltid kan lyftas. En verksamhet som medger återbetalning av moms riktar sig uteslutande mot den kommunala verksamheten. Tidigare var begreppet enbart skattepliktig verksamhet (ur mervärdesskattesynpunkt). Det är inte tillåtet att dela upp ersättningen så att ex vis räntekostnaderna vid leasing debiteras separat och utan moms. Enligt ett förhandsbesked går det heller inte Örebro kommun 5 av 14

9 att upprätta ett separat hyresavtal för extrautrustning för att hyrestagaren skall få avdrag med mer än 50 %. Skattemyndighetens uppfattning är att allt som uthyraren debiterar omfattas av avdragsbegränsningen. Undantaget utgörs av serviceavtal som även om det ingåtts med uthyraren, kvalificerar till hela momsavlyft. Förutsättningen för avdragsrätten är att det upprättas ett separat avtal för denna tjänst. Kostnader för kort- och långtidshyra (leasing) av fordon återfinns på kontogrupp 616 0ch 619. De bokförda kostnaderna på kontogrupperna uppgår till ca tkr. Antalet verifikationer uppgår till ca 860 stycken. Verifieringen visar att de stora kostnaderna till den största delen består av transporter där kostnaden borde bokförts på annat konto (transporter). Verifieringen visar fortsättningsvis att bilhyror sedan 2010 upphandlats av speciell leverantör (Sunfleet). Kostnaderna påförs kommunen via finansinstitut. Redovisningen sker via balanskonto och fördelas via internredovisningen. Verifieringen visar att bara 50% av momsen lyfts av. Ett representativt urval av de verifikationer som omfattats av momsavlyft med 100 % som avser bilhyra och som bokförts på konto 61610, och har kontrollerats. Fel förekommer men är av försumbar karaktär. Representation Vid måltidsrepresentation, såväl extern som intern, gäller speciella avdragsregler. Från och med 1997 är den avdragsgilla momsgrundande kostnaden för extern representation 90 kronor per person exklusive moms. Detta ger en avdragsgill ingående moms om maximalt 22,50 kronor per person/kuvert. Reglerna för intern representation följer de som gäller för extern representation. Några särskilda momsregler för representation finns inte utan reglerna är baserade på de regler som styr inkomstbeskattningen. Representation kan också utgöras av annat än mat och dryck. Mat och dryck kan även vara tillhandahållen på olika sätt. Representation kan även utgöras av biljetter till evenemang, musik och underhållning, lokalhyror m m. Momsavdraget varierar med typ av representation. Mat och dryck är dock normalt sett den vanligaste representationsformen. Örebro kommun har för sin del fastställt egna riktlinjer (rev ) för olika typer av representation m m. Riktlinjerna omfattar även beloppsgränser och kontering. Kostnader för intern och extern representation återfinns på 3 olika konton: Örebro kommun 6 av 14

10 58710 Personalrepresentation, förvaltningsintern Personalrepresentation, kommunintern Kommunextern representation Ett representativt urval verifikationer (drygt 90 stycken) inom kontona har varit föremål för granskning. Verifieringen har givit följande resultat. Avseende konto har de 41 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för granskning. Av granskningen framkommer: att 17 av verifikationerna inte avser intern representation. Oftast har det varit fråga om någon form av konferens. Kostnaden borde bokförts på konto för interna kurser och planeringskonferenser (58110). All moms har dock lyfts vilket är korrekt. Åtta av verifikationerna har varit föremål för fullt avlyft fast kostnaden borde räknats om. Sexton verifikationer har en moms som korrigerats (räknats om). Avseende konto har de 23 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för kontroll. Av granskningen framkommer: att fem av verifikationerna inte avser intern representation. I huvudsak har det varit fråga om konferens. Kostnaden borde bokförts på konto för interna kurser och planeringskonferenser (58110). All moms har dock lyfts vilket är korrekt. Tio av verifikationerna har varit föremål för full avlyft fast kostnaden borde räknats om. Två verifikationer har räknats om. Avseende konto har de 29 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för kontroll. Av granskningen framkommer: att 15 stycken av verifikationerna inte avser extern representation. Här förekommer det resekostnader, utlägg för vidarefakturering, kostnader för konferenser, blomstergåvor och sådant som är intern representation. I fyra fall borde momsen räknats om, vilket inte skett. Granskningen av representationen visar, i de fall där kostnaden per person/kuvert överskrider gränsvärdet, att det i många fall inte tagits hänsyn till gällande avdragsbegränsning. Momsen på representationskostnaden, där kostnaden per person/kuvert överskridit gränsvärdet, har inte justerats (kostnadsförts). Många verifikationer avser inte representation. Av dessa består den största delen av sådant som kan klassas som intern kurs eller konferens. Det finns även andra typer av kostnader som heller inte utgör representation. I sammanhanget kan påpekas att interna kurser och konferenser med lunch eller middag av normal karaktär inte utgör representation (varken extern eller intern). I stället betraktas de som allmänna omkostnader och som ett led i arbetet och Örebro kommun 7 av 14

11 någon begränsning i den momsmässiga avdragsrätten finns inte. Förutsättningen är att det är ett internt arrangemang, sammankomsten varar minst den huvudsakliga delen av en arbetsdag (enligt skatteverket är det 6 timmar), högst en vecka, inte regelbundet (ex vis var- och varannan vecka) och att det omgärdas av ett gemensamt måltidsarrangemang. Här kan göras den noteringen att hanteringen av momsen varit korrekt fast konteringen varit felaktig. Interna kurser eller konferenser ska inte förväxlas med vad som i dagligt språkbruk brukar kallas interna möten. Informationsmöten är en variant på samma tema. Vad som menas är exempelvis: personalmöten planeringsmöten budgetmöten utvecklingssamtal avdelningsmöten Med tanke på avdragsrätten kan det vara betydelsefullt att skilja mellan interna kurser/konferenser och interna möten. Interna kurser/konferenser räknas inte som representation ur avdragssynpunkt medan däremot interna möten omfattas av reglerna om intern representation. Den praktiska skillnaden består i att interna möten kan förekomma frekvent (inte så ofta som varje eller varannan vecka dock) och avser oftast en mindre del av en dag. Kaffe och förfriskningar vid interna möten är en avdragsgill personalvårdsförmån. Om det däremot är fråga om en måltid i anslutning till mötet gäller representationsreglerna. Inkomstskattemässigt krävs i näringsverksamhet att det man yrkar avdrag för har ett samband med den bedrivna verksamheten. För kommuner är motsvarande krav främst betingade av kraven på tillräckligt god intern kontroll inom den kommunala verksamheten. Mot bakgrund av detta och när det gäller representation är uppgift om syfte och deltagare av väsentlig karaktär och sådant som lämpligtvis kan antecknas som komplement till verifikationsmaterialet. Stickprov visar att det finns brister avseende detta i kommunens verifikationsmaterial. När det gäller inköp av sådant som gäller olika typer av gåvor rekommenderas att typ av gåva antecknas till verifikationsmaterialet. Den momsmässiga avdragsrätten är kopplad till typ av gåva och en beloppsmässig begränsning (jubileumsgåvor 1 350:-, minnesgåvor :- och julgåvor 450:-). Instruktion/information som redovisar det skattemässiga regelverket för representation bör utformas och tillställas berörda. Kontoplanen kan behöva kompletteras. Örebro kommun 8 av 14

12 Försörjningsstöd Sedan länge har ansetts att momsen på kostnader för kommunala inköp inom ramen för försörjningsstöd inte varit förenad med avdragsrätt. Enligt ett ställningstagande av RSV (särskilda skattekontoret Ludvika), på fråga från Göteborgs stad, anses denna typ av kostnad numera vara förenad med avdragsrätt. En förutsättning är att kostnaden faktureras kommunen. I detta sammanhang kan göras den noteringen att SKL ännu inte reagerat på förändringen. Grundinställningen har varit att socialbidragskostnader inte omfattas av avdragsrätt. Den förändrade synen på avdragsrätt inom det sociala området tillämpas i dagsläget av de flesta kommuner, så även Örebro kommun. Granskningen visar att ansvarig ekonom inom den sociala verksamheten i kommunen går igenom kostnaderna (inköp av varor och tillhandahållande av vissa tjänster) inom ramen för försörjningsstöd en gång per månad. Ingående moms summeras på bokföringsorder och redovisas på konto för ingående moms. Stadigvarande bostad Örebro kommun har utöver det normala fastighetsbeståndet med förvaltningsbyggnader, skolor och omsorgsinrättningar även ett mindre antal bostäder (genomgångslägenheter ex vis). Boendena (lägenheterna) omfattas av löpande kostnader för ex vis drift och underhåll. Ur en momsaspekt är det inte tillåtet av lyfta av ingående moms på dessa kostnader då kostnaderna utgör kostnad för stadigvarande bostad. Dessa boenden finns registrerade på särskild förteckning. Granskningen visar att all ingående moms för alla fastighetsanknutna kostnader, oavsett användning, lyfts av initialt. Vid månadens slut plockar förvaltningen ut en förteckning över kostnaderna för de boenden som omfattas av stadigvarande bostad och lägger tillbaka den moms som gäller själva boendet/bostaden. Anskaffning fordon Under 2010 har kommunen inköpt ett större antal fordon varav de flesta är personbilar. Personbilar särbehandlas ur momssynpunkt. Det finns exempel även när lastbilar och bussar anses vara personbilar, ur momssynpunkt. Utgångspunkten är fordonet som det anges i Vägtrafikkungörelsen. Definitionsmässigt skiljer sig momsreglerna och Vägtrafikkungörelsen något åt. Örebro kommun 9 av 14

13 Enligt momsreglerna är bilar, skåplastbilar och bussar med en totalvikt på kg eller därunder att anse som personbilar. En lastbil som har en luftspalt mellan förarhytten och bakomliggande skåp räknas inte som personbil, även om totalvikten är kg eller därunder. Vägverket har åsatt samtliga fordon en karosserikod som vägledning för bedömning om fordonet ska betraktas som personbil eller lastbil. Normalt medges inga avdrag för moms vid anskaffning av personbil eftersom sådana fordon i stor utsträckning kan användas för privat bruk. Undantag från detta utgörs av företag som använder fordonet i taxitrafik (personbefordran), återförsäljning i bilhandel, uthyrning i uthyrningsverksamhet och körkortsutbildning. För de fordon som definitionsmässigt inte utgör personbil (lastbil och buss) medges normalt momsavlyft i skattepliktig verksamhet eller verksamhet som medger återbetalning av moms (ex vis en kommun). Det vill säga fulla momsavlyft. Ett tiotal anskaffningar av fordon har granskats. Av granskningen framkommer att för de som definitionsmässigt utgör lastbil har momsen lyfts i sin helhet. För de fordon som definitionsmässigt utgör personbil har dock, när det gäller själva fordonet, ingen moms lyfts av. Däremot har momsen på viss kompletterande utrustning varit föremål för avlyft. Bostadsanpassningsbidrag Kostnader för åtgärder av bostadssocial karaktär bokförs på konto Enligt gällande regelverk kan en kommun inte utnyttja möjligheten med generell avlyftningsrätt när det gäller åtgärder av bostadssocial karaktär (bostadsanpassningsbidrag). Enligt en tidigare uppfattning har mervärdesskatt på kostnader för bostadsanpassningsåtgärder där kommunen förbehållit sig äganderätt till inventarier m m som inmonterats i privatbostad, berättigat till avlyft. Ett antal kammarrättsdomar visar dock att detta förfaringssätt inte längre accepteras av skatteverket utan den bokförda kostnaden skall omfatta även momsdelen. Bakgrunden till skattemyndighetens uppfattning är att åtgärden utförs i vad som betecknas som stadigvarande bostad. Verifieringen visar att det på kontot bokförts kostnader om ca 14 miljoner kronor (1 922 poster). Momsen är bokförd som kostnad på samtliga utom 16 stycken. Felaktig moms har lyfts av med ca 8 tkr. Örebro kommun 10 av 14

14 Samfällighetsföreningar Örebro kommun är bidragsgivare till såväl vägsamfälligheter som vägföreningar. Kommunen har själv, enligt uppgift, också andelstal i vissa av samfälligheterna. Enligt ML (Mervärdesskattelagen) får andelshavare i samfällighet, i sin egen redovisning, göra avdrag motsvarande den del av samfällighetens moms som svarar mot delägarens andelstal (gäller skattepliktig verksamhet eller sådan verksamhet där rätt till återbetalning av moms föreligger). Kommentar Utredning avseende omfattningen av kommunala andelstal pågår. 3.2 Särskild ersättning (momskompensation) För vissa ur momssynpunkt skattefria tjänsteköp, kan kommunen komma att belastas med s k dold moms (köp av tjänster från i första hand näringsidkare inom områdena utbildning, social omsorg, sjukvård och tandvård). För att kompensera för denna dolda moms, som kommunen genom sin generella avdragsrätt inte kommer åt att lyfta av, har tillskapats en ersättning (bidrag/kompensation) baserad på bokförd kostnad. Storleken på ersättningen är baserad på antagandet att en upphandlad tjänst har en materialdel om 30 % på vilken mervärdesskatten utgör 20 % = 6 % (huvudregeln). From finns möjlighet i de fall kommunen köper en momsbefriad tjänst, inom ovan angivna områden, där lokalkostnad ingår, att som alternativ, söka ersättning med 18 % på lokalkostnaden och 5 % på tjänstekostnaden (alternativregeln). Vidare finns även en möjlighet till ersättning avseende hyra av lokaler inrättade mot bakgrund av SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) att söka ersättning med 18 % av hyreskostnaden (bostad och lokal). Detta gäller inte om hyresvärden är stat, landsting, annan kommun eller kommunalförbund. I de fall där kommunen äger motsvarande boende har kommunen rätt till återbetalning från kommunkontosystemet för uppkommen momskostnad. De beloppsmässigt största momsbefriade kostnadsposterna har systematiskt granskats med undantag för kostnader där annan kommun, landsting eller stat varit motpart. Verifieringen omfattar belopp överstigande 100 tkr samt de poster som vid genomgång av ansökningsunderlaget bedömts felaktiga. Underlaget för kommunens ansökningar baseras på speciella förvaltningsvisa sammanställningar av ersättningsgrundande kostnader. Kommunledningskontoret Ekonomi Redovisningsenheten sammanställer slutligt nämndernas information och svarar för själva ansökningsförfarandet. Ansökan upprättas en gång per månad. Örebro kommun 11 av 14

15 Här kan noteras att kommunen under 2010 ansökt om särskild ersättning mot bakgrund av ett underlag omfattande ca tkr (se tabell). Erhållen ersättning uppgår till ca tkr. Tabell: särskild ersättning 2010 Bidragsgrund % Kostnad Ersättning 6 % % % Hyra särskilda boendeformer % Summa Vi har gått igenom ansökningsunderlag och ställt dessa i relation till redovisningen och gällande regelverk. I samband med genomgången har vi hittat ersättningsgrundande kostnader för tjänsteköp som inte blivit föremål för ansökan. Därtill har noterats att köp från stat och kommuner i några fall varit föremål för ansökan. Sammanlagt är det fråga om mellan ca 20 miljoner kronor i ersättningsgrundande kostnader som inte blivit föremål för ansökan om momskompensation. Bidraget eller ersättningen kan översiktligt beräknas till ca 1,2 miljoner kronor för granskningsperioden. I sammanhanget kan göras den noteringen att regelverket om momskompensation ger möjlighet till retroaktiv ansökan. Regelverket föreskriver för retroaktiv ansökan innevarande år och tre år tillbaka i tiden. 3.3 Utgående moms Genom en specialregel i ML är kommuner skattskyldiga till mervärdesskatt. I ML anges att: 6, statens, ett statligt affärsverk eller en kommuns omsättning av varor och tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller inte. 7, en omsättning som avses i 6 utgör dock inte yrkesmässig verksamhet, om omsättningen 1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller Örebro kommun 12 av 14

16 2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. Med myndighetsutövning avses normalt åtgärder som på något sätt ger uttryck för samhällets maktbefogenheter. Här kan noteras att områdena utbildning, social omsorg samt sjukvård och tandvård är undantagna från skyldigheten att redovisa moms. Således skall allt som inte avser myndighetsutövning, och som inte avser de områden där undantag gäller, betraktas som skattepliktiga ur en momsaspekt. Den övervägande majoriteten av de utgående faktureringar som nämnderna genomför har en hantering av momsen som följer regelverket. De stora delar som ex vis gäller utbildning i olika former, åtgärder inom omsorg eller socialtjänst samt myndighetsutövning är fakturerade utan moms, vilket är helt korrekt. Ett 100-tal verifikationer har valts ut för kontroll. Registeranalysen har haft fokus på de konton i redovisningen där det är troligast att redovisad intäkt ska omfattas av skattskyldighet till moms. Allt som kommunen säljer i form tjänster som inte är ett led i utbildning eller omsorg är normalt alltid skattepliktigt. Här kan noteras att kommunen har intäkter för uthyrning av personal, lönekostnader för deltagande i olika projekt eller rena projektkostnader. Det är vanligt att sådana faktureringar sker utan att moms redovisas vilket inte är i enlighet med regelverket. Kommunen har också intäkter för åtgärder som enligt utgående fakturering avser sponsring där ingen moms redovisats. Sponsring är normalt sett alltid skattepliktigt. Det förekommer även, fast i mindre omfattning, intäkter för försäljning av varor och intäkter för uthyrning av verksamhetstillbehör där ingen moms fakturerats. Försäljning av varor och uthyrning av verksamhetstillbehör är normalt skattepliktigt om det inte kan ses som ett led i utbildning eller omsorg. När det gäller intäkter och den utgående faktureringen är det många personer som är inblandade. Fakturautställaren är ansvarig för faktureringens riktighet. Kommunen bör inventera samtliga intäkter för att fastställa momsmässig status. Kontoplanen kan ev behöva kompletteras med information om eventuell momsstatus. Uttagsbeskattning för fastighetsförvaltande kostnader Som konstaterats under avsnittet om ingående moms har kommunen ett antal bostäder som är klassade som vanliga boenden. I huvudsak är det fråga om lägenheter inom ramen för den sociala verksamheten (ungdomsboenden m m). Örebro kommun 13 av 14

17 Fastighetsförvaltning av eget bostadsbestånd omgärdas av speciella regler då sådan förvaltning, jämfört med upphandlad, skall uttagsbeskattas om den når över viss ekonomisk gräns. Uttagsbeskattning innebär att på den fastighetsförvaltande kostnaden ska kommunen själv lägga på utgående moms. Kostnaden i sammanhanget utgörs i första hand av lön och personalomkostnader för den egna personalen. Uttagsbeskattningen sker inför bokslut en gång per år. Uttagsbeskattningen grundar sig på den tidsredovisning de kommunala reparatörerna redovisat på bostadsbeståndet. Kostnaden som belöper på denna tid uttagsbeskattas därefter. Örebro kommun 14 av 14

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning 1 Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning Denna studie av skolors kostnader för att genomföra arbete i enlighet med Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet,

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer