Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun

2 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Underlaget Metod och avgränsning 3 3 Granskningsresultat Ingående moms Särskild ersättning (momskompensation) Utgående moms 12 Örebro kommun

4 1 Sammanfattning Mot bakgrund av syftet och genomförd granskning kan konstateras att nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen är tillräcklig. Det förekommer i mindre omfattning kostnader där den ingående momsen inte blivit avlyft. Felaktigheterna är inte av systematisk karaktär utan ett resultat av att momsen på vissa fakturor är svår att identifiera. De verifikationer som inte varit föremål för avlyft av ingående moms bör rättas så snart möjlighet ges. Felaktigheterna inom den särskilda ersättningen är till sin ekonomiska omfattning större. Även här vill vi peka på att felaktigheterna inte är av systematisk karaktär. Avseende den särskilda ersättningen har nämnderna ansvariga personer med god kunskap om ersättningskonstruktionen. Här finns även tillfredsställande riktlinjer (momsersättning till kommuner) för bidragskonstruktion och ansökningsförfarande. När det gäller den särskilda ersättningen vill vi även peka på möjligheten till retroaktiva ansökningar omfattande innevarande år och tre år tillbaka i tiden. Avseende representation bör berörda informeras om gällande regler om avdragsbegränsning. Eventuellt kan kontoplanen behöva kompletteras. Hanteringen av den utgående momsen visar på en i stort tillfredsställande hantering. De felaktigheter som förekommer avser i första hand intäkter baserade på tjänsteförsäljningar där det borde fakturerats mervärdesskatt. Mot bakgrund av revisionsfrågan och den därpå följande granskningen konstaterar vi att redovisningen i allt väsentligt är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig. Örebro kommun 1 av 14

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Stadsrevisionen har efter en riskbedömning beslutat att genomföra en granskning inom området moms med inriktning mot tillämpning av lagstiftningen och egna styrdokument för momsens hantering. Den kommunala momsredovisningen är delad i två delar. En del avser den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, den andra delen avser den moms som redovisas i det s k kommunkontosystemet. Kommunens skattepliktiga verksamhet regleras i Mervärdesskattelagen (ML 1994:200). Med skattepliktig verksamhet i detta sammanhang avses i första hand kommunens eventuella försäljning av varor och tjänster som inte utgör myndighetsutövning och inte omfattar områden som är undantagna från beskattning (undantagna områden är bl a utbildning och social omsorg). Den del av kommunens verksamhet som inte omfattas av skatteplikt omfattas av det som tidigare benämndes kommunkontosystemet. Denna del regleras enligt Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (LEMK eller ersättningslagen) och avser i första hand ingående moms och s k momskompensation avseende externa kostnader uppkomna i löpande verksamhet där skatteplikt saknas. Felaktigheter i hanteringen av den del som avser den skattepliktiga verksamheten kan medföra bl a skattetillägg. Då SKV (skatteverket) from tagit över tillsynen av kommunkontosystemet kan en felaktig hantering innebära sanktioner även i det system som gäller ersättningslagen (ränta). 2.2 Revisionsfråga Granskningen syftar till att genom kontrollmålsteknik granska och pröva om redovisningen är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig avseende ingående och utgående mervärdesskatt, momsmässiga avdragsförbud och avdragsbegränsningar samt kommunal momskompensation. Granskningen omfattar följande områden/kontrollmål: Ingående moms Avlyft ingående moms Uthyrning av rörelselokal Leasing och korttidsförhyrning av personbil Representation Bostadsanpassningsbidrag Försörjningsstöd (socialbidrag) Örebro kommun 2 av 14

6 Stadigvarande bostad Anskaffning fordon Samfälligheter Kommunal momskompensation (sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning) Tjänsteköp inom ovan angivna områden (ersättning 6 %) - Tjänsteköp och lokalkostnad inom ovan angivna områden (ersättning %) - Hyra SoL och LSS-boenden (ersättning 18 %) Utgående moms Skattepliktigt (pålägg av utgående moms) Ej skattepliktigt (ej pålägg av utgående moms) Ev uttagsbeskattning fastighetsförvaltning egna lokaler 2.3 Underlaget För granskningen av in- och utgående moms och momskompensation har underlag tillhandahållits av kommunledningskontoret. Utöver detta har kommunens ansökningsunderlag för momskompensation erhållits. Underlaget består av registerutdrag från ekonomisystemet. Utdraget är av transaktionskaraktär och närmast att likna vid grundbok (redovisningsinformation i kronologisk ordning). Underlaget består i sin grundform av fyra delar i form av kostnader, intäkter, ingående moms och utgående moms omfattande bokföringsposter (rader). Underlaget som avser kostnader och ingående moms har summerats på verifikations- och fakturanummernivå. Intäkter och utgående moms har summerats på verifikationsnummernivå. Efter summering men innan matchning omfattar kostnader och ingående moms tillsammans bokföringsposter. Intäkter och utgående moms omfattar på motsvarande sätt bokföringsposter. 2.4 Metod och avgränsning Granskningen har omfattat: Möten med ansvarig för kommunens samlade återsökning av särskild ersättning, ansvarig ekonom för fastighetsnämnden och ansvarig för återsökning av särskild ersättning inom omsorgsverksamheten Genomgång av dokument såsom anvisningar och rutiner avseende momshanteringen Registeranalys av erhållna underlag för ansökan om särskild ersättning mot redovisningen Verifiering av eventuellt avvikande poster från registeranalysen. Avvikelser beträffande momskompensation har stämts av med ansvariga för återsökning. Därtill har ett utkast till revisionsrapporten lämnats till berörda för synpunkter på sakinnehåll i rapporten. Örebro kommun 3 av 14

7 Granskningen avser samtliga nämnders verksamhet och 2010 års räkenskaper. 3 Granskningsresultat 3.1 Ingående moms Avlyft moms Granskningen avseende avlyft av ingående moms är i första hand koncentrerad till verifikationer bokförda utan momsbelopp. Anledningen till att verifikationerna saknar moms kan vara: á-contofakturor (leasingavgifter och hyror) bostadshyror (stadigvarande bostad; moms ej fakturerad) lokalhyror (lokalen har inte momsregistrerats) fakturor från stat, landsting eller andra kommuner (oftast momsfritt, ex vis interkommunala ersättningar, myndighetsutövning, köp av sjukvård, tandvård eller utbildning) fakturor från enskilda, föreningar, stiftelser, företag m m avseende ej skattepliktiga kostnader (i första hand sjukvård, tandvård eller utbildning) andra undantag från skyldighet att redovisa eller lyfta moms De beloppsmässigt största kostnadsposterna har systematiskt granskats med undantag för kostnader där annan kommun, landsting eller stat varit motpart eller där kostnaderna avser köp av momsbefriade tjänster. Verifieringen omfattar belopp ner till 20 tkr. Granskningen visar att det finns ett antal fakturor där momsen inte varit föremål för avlyft. Sammanlagt är det fråga om ca 145 tkr i moms som inte lyfts av. Antingen är det fråga om sådant som inte lyfts av alls eller inte fullt ut. Specifikation har överlämnats till kommunstyrelsens kommunledningskontor. Kontrollen visar på i första hand fel begångna i samband med den skanning (och kontering) som sker av fakturor. Det finns även i några fall inslag av för mycket avlyft moms där momsen är konterad som kostnad och kostnaden som moms. Det sammanlagda beloppet uppgår till ca kronor. Uthyrning av rörelselokal Det finns exempel där kommunen hyr lokaler och där hyresförhållandet inte varit föremål för momsregistrering och där hyran således faktureras exklusive moms. Sammanlagd hyressumma på årsbasis av hyresförhållanden som inte momsregistrerats, i förhållande till den totala inhyrda volymen, är av relativt stor omfattning. Örebro kommun 4 av 14

8 Förekommer sådana hyresförhållanden (lokaler) bör möjligheten att få hyresvärden att registrera lokalen/lokalerna till frivillig skattskyldighet undersökas för att på så sätt få en lägre hyra. För hyresvärden innebär en registrering att avlyftningsrätt av ingående moms erhålls vilket innebär en lägre kostnad där tanken är att detta också skall komma hyresgästen till del. Statens motkrav på hyresvärden är att hyran momsbeläggs. En moms som sedan hyresgästen, kommunen, genom sin generella avdragsrätt lyfter av. Hyresförhållanden som avser bostäder, oavsett boendeform, går inte att registrera (särskilda boenden eller ordinära boenden) för uthyrning av rörelselokal. I registeranalysen har sorterats fram en lista på hyresförhållanden där moms inte förekommer samtidigt som någon särskild ersättning inte sökts (inhyrda boenden enligt SoL och LSS). Listan som upptar hyresförhållanden ner till 10 tkr omfattar hyreskostnader om ca 75 miljoner kronor för år Kommunen bör hos hyresvärdarna, för de hyresförhållanden som avser lokaler, undersöka möjligheten att få hyresförhållandet momsat och samtidigt utnyttja möjligheten att få en lägre hyra. Leasing och korttidsförhyrning av personbilar Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar. Definitionsmässigt enligt momslagen är en personbil: - ett fordon som enligt vägtrafikdefinitioner är en personbil - lastbilsregistrerade bilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt och med en totalvikt av högst kilo - minibuss Vid inköp av personbil medges inget momsavlyft alls. Nuvarande regelverk vid leasing eller korttidshyra anger att halva (50 %) skatten kan lyftas av. Regelverket för leasing och korttidsförhyrning av personbil förändrades för ett femtontal år sedan. Innan dess kunde inget momsavdrag medges för sådana kostnader. En förutsättning för reducerat momsavlyft är att bilen används i mer än ringa omfattning i skattepliktig verksamhet eller en verksamhet som medger återbetalning av moms. Mer än ringa omfattning anges till mer än 100 mil per år. Vid korttidsförhyrning (en eller några dagar) får användningen relateras till hyrestiden vilket normalt innebär att reducerad moms alltid kan lyftas. En verksamhet som medger återbetalning av moms riktar sig uteslutande mot den kommunala verksamheten. Tidigare var begreppet enbart skattepliktig verksamhet (ur mervärdesskattesynpunkt). Det är inte tillåtet att dela upp ersättningen så att ex vis räntekostnaderna vid leasing debiteras separat och utan moms. Enligt ett förhandsbesked går det heller inte Örebro kommun 5 av 14

9 att upprätta ett separat hyresavtal för extrautrustning för att hyrestagaren skall få avdrag med mer än 50 %. Skattemyndighetens uppfattning är att allt som uthyraren debiterar omfattas av avdragsbegränsningen. Undantaget utgörs av serviceavtal som även om det ingåtts med uthyraren, kvalificerar till hela momsavlyft. Förutsättningen för avdragsrätten är att det upprättas ett separat avtal för denna tjänst. Kostnader för kort- och långtidshyra (leasing) av fordon återfinns på kontogrupp 616 0ch 619. De bokförda kostnaderna på kontogrupperna uppgår till ca tkr. Antalet verifikationer uppgår till ca 860 stycken. Verifieringen visar att de stora kostnaderna till den största delen består av transporter där kostnaden borde bokförts på annat konto (transporter). Verifieringen visar fortsättningsvis att bilhyror sedan 2010 upphandlats av speciell leverantör (Sunfleet). Kostnaderna påförs kommunen via finansinstitut. Redovisningen sker via balanskonto och fördelas via internredovisningen. Verifieringen visar att bara 50% av momsen lyfts av. Ett representativt urval av de verifikationer som omfattats av momsavlyft med 100 % som avser bilhyra och som bokförts på konto 61610, och har kontrollerats. Fel förekommer men är av försumbar karaktär. Representation Vid måltidsrepresentation, såväl extern som intern, gäller speciella avdragsregler. Från och med 1997 är den avdragsgilla momsgrundande kostnaden för extern representation 90 kronor per person exklusive moms. Detta ger en avdragsgill ingående moms om maximalt 22,50 kronor per person/kuvert. Reglerna för intern representation följer de som gäller för extern representation. Några särskilda momsregler för representation finns inte utan reglerna är baserade på de regler som styr inkomstbeskattningen. Representation kan också utgöras av annat än mat och dryck. Mat och dryck kan även vara tillhandahållen på olika sätt. Representation kan även utgöras av biljetter till evenemang, musik och underhållning, lokalhyror m m. Momsavdraget varierar med typ av representation. Mat och dryck är dock normalt sett den vanligaste representationsformen. Örebro kommun har för sin del fastställt egna riktlinjer (rev ) för olika typer av representation m m. Riktlinjerna omfattar även beloppsgränser och kontering. Kostnader för intern och extern representation återfinns på 3 olika konton: Örebro kommun 6 av 14

10 58710 Personalrepresentation, förvaltningsintern Personalrepresentation, kommunintern Kommunextern representation Ett representativt urval verifikationer (drygt 90 stycken) inom kontona har varit föremål för granskning. Verifieringen har givit följande resultat. Avseende konto har de 41 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för granskning. Av granskningen framkommer: att 17 av verifikationerna inte avser intern representation. Oftast har det varit fråga om någon form av konferens. Kostnaden borde bokförts på konto för interna kurser och planeringskonferenser (58110). All moms har dock lyfts vilket är korrekt. Åtta av verifikationerna har varit föremål för fullt avlyft fast kostnaden borde räknats om. Sexton verifikationer har en moms som korrigerats (räknats om). Avseende konto har de 23 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för kontroll. Av granskningen framkommer: att fem av verifikationerna inte avser intern representation. I huvudsak har det varit fråga om konferens. Kostnaden borde bokförts på konto för interna kurser och planeringskonferenser (58110). All moms har dock lyfts vilket är korrekt. Tio av verifikationerna har varit föremål för full avlyft fast kostnaden borde räknats om. Två verifikationer har räknats om. Avseende konto har de 29 verifikationerna med högst kostnad varit föremål för kontroll. Av granskningen framkommer: att 15 stycken av verifikationerna inte avser extern representation. Här förekommer det resekostnader, utlägg för vidarefakturering, kostnader för konferenser, blomstergåvor och sådant som är intern representation. I fyra fall borde momsen räknats om, vilket inte skett. Granskningen av representationen visar, i de fall där kostnaden per person/kuvert överskrider gränsvärdet, att det i många fall inte tagits hänsyn till gällande avdragsbegränsning. Momsen på representationskostnaden, där kostnaden per person/kuvert överskridit gränsvärdet, har inte justerats (kostnadsförts). Många verifikationer avser inte representation. Av dessa består den största delen av sådant som kan klassas som intern kurs eller konferens. Det finns även andra typer av kostnader som heller inte utgör representation. I sammanhanget kan påpekas att interna kurser och konferenser med lunch eller middag av normal karaktär inte utgör representation (varken extern eller intern). I stället betraktas de som allmänna omkostnader och som ett led i arbetet och Örebro kommun 7 av 14

11 någon begränsning i den momsmässiga avdragsrätten finns inte. Förutsättningen är att det är ett internt arrangemang, sammankomsten varar minst den huvudsakliga delen av en arbetsdag (enligt skatteverket är det 6 timmar), högst en vecka, inte regelbundet (ex vis var- och varannan vecka) och att det omgärdas av ett gemensamt måltidsarrangemang. Här kan göras den noteringen att hanteringen av momsen varit korrekt fast konteringen varit felaktig. Interna kurser eller konferenser ska inte förväxlas med vad som i dagligt språkbruk brukar kallas interna möten. Informationsmöten är en variant på samma tema. Vad som menas är exempelvis: personalmöten planeringsmöten budgetmöten utvecklingssamtal avdelningsmöten Med tanke på avdragsrätten kan det vara betydelsefullt att skilja mellan interna kurser/konferenser och interna möten. Interna kurser/konferenser räknas inte som representation ur avdragssynpunkt medan däremot interna möten omfattas av reglerna om intern representation. Den praktiska skillnaden består i att interna möten kan förekomma frekvent (inte så ofta som varje eller varannan vecka dock) och avser oftast en mindre del av en dag. Kaffe och förfriskningar vid interna möten är en avdragsgill personalvårdsförmån. Om det däremot är fråga om en måltid i anslutning till mötet gäller representationsreglerna. Inkomstskattemässigt krävs i näringsverksamhet att det man yrkar avdrag för har ett samband med den bedrivna verksamheten. För kommuner är motsvarande krav främst betingade av kraven på tillräckligt god intern kontroll inom den kommunala verksamheten. Mot bakgrund av detta och när det gäller representation är uppgift om syfte och deltagare av väsentlig karaktär och sådant som lämpligtvis kan antecknas som komplement till verifikationsmaterialet. Stickprov visar att det finns brister avseende detta i kommunens verifikationsmaterial. När det gäller inköp av sådant som gäller olika typer av gåvor rekommenderas att typ av gåva antecknas till verifikationsmaterialet. Den momsmässiga avdragsrätten är kopplad till typ av gåva och en beloppsmässig begränsning (jubileumsgåvor 1 350:-, minnesgåvor :- och julgåvor 450:-). Instruktion/information som redovisar det skattemässiga regelverket för representation bör utformas och tillställas berörda. Kontoplanen kan behöva kompletteras. Örebro kommun 8 av 14

12 Försörjningsstöd Sedan länge har ansetts att momsen på kostnader för kommunala inköp inom ramen för försörjningsstöd inte varit förenad med avdragsrätt. Enligt ett ställningstagande av RSV (särskilda skattekontoret Ludvika), på fråga från Göteborgs stad, anses denna typ av kostnad numera vara förenad med avdragsrätt. En förutsättning är att kostnaden faktureras kommunen. I detta sammanhang kan göras den noteringen att SKL ännu inte reagerat på förändringen. Grundinställningen har varit att socialbidragskostnader inte omfattas av avdragsrätt. Den förändrade synen på avdragsrätt inom det sociala området tillämpas i dagsläget av de flesta kommuner, så även Örebro kommun. Granskningen visar att ansvarig ekonom inom den sociala verksamheten i kommunen går igenom kostnaderna (inköp av varor och tillhandahållande av vissa tjänster) inom ramen för försörjningsstöd en gång per månad. Ingående moms summeras på bokföringsorder och redovisas på konto för ingående moms. Stadigvarande bostad Örebro kommun har utöver det normala fastighetsbeståndet med förvaltningsbyggnader, skolor och omsorgsinrättningar även ett mindre antal bostäder (genomgångslägenheter ex vis). Boendena (lägenheterna) omfattas av löpande kostnader för ex vis drift och underhåll. Ur en momsaspekt är det inte tillåtet av lyfta av ingående moms på dessa kostnader då kostnaderna utgör kostnad för stadigvarande bostad. Dessa boenden finns registrerade på särskild förteckning. Granskningen visar att all ingående moms för alla fastighetsanknutna kostnader, oavsett användning, lyfts av initialt. Vid månadens slut plockar förvaltningen ut en förteckning över kostnaderna för de boenden som omfattas av stadigvarande bostad och lägger tillbaka den moms som gäller själva boendet/bostaden. Anskaffning fordon Under 2010 har kommunen inköpt ett större antal fordon varav de flesta är personbilar. Personbilar särbehandlas ur momssynpunkt. Det finns exempel även när lastbilar och bussar anses vara personbilar, ur momssynpunkt. Utgångspunkten är fordonet som det anges i Vägtrafikkungörelsen. Definitionsmässigt skiljer sig momsreglerna och Vägtrafikkungörelsen något åt. Örebro kommun 9 av 14

13 Enligt momsreglerna är bilar, skåplastbilar och bussar med en totalvikt på kg eller därunder att anse som personbilar. En lastbil som har en luftspalt mellan förarhytten och bakomliggande skåp räknas inte som personbil, även om totalvikten är kg eller därunder. Vägverket har åsatt samtliga fordon en karosserikod som vägledning för bedömning om fordonet ska betraktas som personbil eller lastbil. Normalt medges inga avdrag för moms vid anskaffning av personbil eftersom sådana fordon i stor utsträckning kan användas för privat bruk. Undantag från detta utgörs av företag som använder fordonet i taxitrafik (personbefordran), återförsäljning i bilhandel, uthyrning i uthyrningsverksamhet och körkortsutbildning. För de fordon som definitionsmässigt inte utgör personbil (lastbil och buss) medges normalt momsavlyft i skattepliktig verksamhet eller verksamhet som medger återbetalning av moms (ex vis en kommun). Det vill säga fulla momsavlyft. Ett tiotal anskaffningar av fordon har granskats. Av granskningen framkommer att för de som definitionsmässigt utgör lastbil har momsen lyfts i sin helhet. För de fordon som definitionsmässigt utgör personbil har dock, när det gäller själva fordonet, ingen moms lyfts av. Däremot har momsen på viss kompletterande utrustning varit föremål för avlyft. Bostadsanpassningsbidrag Kostnader för åtgärder av bostadssocial karaktär bokförs på konto Enligt gällande regelverk kan en kommun inte utnyttja möjligheten med generell avlyftningsrätt när det gäller åtgärder av bostadssocial karaktär (bostadsanpassningsbidrag). Enligt en tidigare uppfattning har mervärdesskatt på kostnader för bostadsanpassningsåtgärder där kommunen förbehållit sig äganderätt till inventarier m m som inmonterats i privatbostad, berättigat till avlyft. Ett antal kammarrättsdomar visar dock att detta förfaringssätt inte längre accepteras av skatteverket utan den bokförda kostnaden skall omfatta även momsdelen. Bakgrunden till skattemyndighetens uppfattning är att åtgärden utförs i vad som betecknas som stadigvarande bostad. Verifieringen visar att det på kontot bokförts kostnader om ca 14 miljoner kronor (1 922 poster). Momsen är bokförd som kostnad på samtliga utom 16 stycken. Felaktig moms har lyfts av med ca 8 tkr. Örebro kommun 10 av 14

14 Samfällighetsföreningar Örebro kommun är bidragsgivare till såväl vägsamfälligheter som vägföreningar. Kommunen har själv, enligt uppgift, också andelstal i vissa av samfälligheterna. Enligt ML (Mervärdesskattelagen) får andelshavare i samfällighet, i sin egen redovisning, göra avdrag motsvarande den del av samfällighetens moms som svarar mot delägarens andelstal (gäller skattepliktig verksamhet eller sådan verksamhet där rätt till återbetalning av moms föreligger). Kommentar Utredning avseende omfattningen av kommunala andelstal pågår. 3.2 Särskild ersättning (momskompensation) För vissa ur momssynpunkt skattefria tjänsteköp, kan kommunen komma att belastas med s k dold moms (köp av tjänster från i första hand näringsidkare inom områdena utbildning, social omsorg, sjukvård och tandvård). För att kompensera för denna dolda moms, som kommunen genom sin generella avdragsrätt inte kommer åt att lyfta av, har tillskapats en ersättning (bidrag/kompensation) baserad på bokförd kostnad. Storleken på ersättningen är baserad på antagandet att en upphandlad tjänst har en materialdel om 30 % på vilken mervärdesskatten utgör 20 % = 6 % (huvudregeln). From finns möjlighet i de fall kommunen köper en momsbefriad tjänst, inom ovan angivna områden, där lokalkostnad ingår, att som alternativ, söka ersättning med 18 % på lokalkostnaden och 5 % på tjänstekostnaden (alternativregeln). Vidare finns även en möjlighet till ersättning avseende hyra av lokaler inrättade mot bakgrund av SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) att söka ersättning med 18 % av hyreskostnaden (bostad och lokal). Detta gäller inte om hyresvärden är stat, landsting, annan kommun eller kommunalförbund. I de fall där kommunen äger motsvarande boende har kommunen rätt till återbetalning från kommunkontosystemet för uppkommen momskostnad. De beloppsmässigt största momsbefriade kostnadsposterna har systematiskt granskats med undantag för kostnader där annan kommun, landsting eller stat varit motpart. Verifieringen omfattar belopp överstigande 100 tkr samt de poster som vid genomgång av ansökningsunderlaget bedömts felaktiga. Underlaget för kommunens ansökningar baseras på speciella förvaltningsvisa sammanställningar av ersättningsgrundande kostnader. Kommunledningskontoret Ekonomi Redovisningsenheten sammanställer slutligt nämndernas information och svarar för själva ansökningsförfarandet. Ansökan upprättas en gång per månad. Örebro kommun 11 av 14

15 Här kan noteras att kommunen under 2010 ansökt om särskild ersättning mot bakgrund av ett underlag omfattande ca tkr (se tabell). Erhållen ersättning uppgår till ca tkr. Tabell: särskild ersättning 2010 Bidragsgrund % Kostnad Ersättning 6 % % % Hyra särskilda boendeformer % Summa Vi har gått igenom ansökningsunderlag och ställt dessa i relation till redovisningen och gällande regelverk. I samband med genomgången har vi hittat ersättningsgrundande kostnader för tjänsteköp som inte blivit föremål för ansökan. Därtill har noterats att köp från stat och kommuner i några fall varit föremål för ansökan. Sammanlagt är det fråga om mellan ca 20 miljoner kronor i ersättningsgrundande kostnader som inte blivit föremål för ansökan om momskompensation. Bidraget eller ersättningen kan översiktligt beräknas till ca 1,2 miljoner kronor för granskningsperioden. I sammanhanget kan göras den noteringen att regelverket om momskompensation ger möjlighet till retroaktiv ansökan. Regelverket föreskriver för retroaktiv ansökan innevarande år och tre år tillbaka i tiden. 3.3 Utgående moms Genom en specialregel i ML är kommuner skattskyldiga till mervärdesskatt. I ML anges att: 6, statens, ett statligt affärsverk eller en kommuns omsättning av varor och tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller inte. 7, en omsättning som avses i 6 utgör dock inte yrkesmässig verksamhet, om omsättningen 1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller Örebro kommun 12 av 14

16 2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. Med myndighetsutövning avses normalt åtgärder som på något sätt ger uttryck för samhällets maktbefogenheter. Här kan noteras att områdena utbildning, social omsorg samt sjukvård och tandvård är undantagna från skyldigheten att redovisa moms. Således skall allt som inte avser myndighetsutövning, och som inte avser de områden där undantag gäller, betraktas som skattepliktiga ur en momsaspekt. Den övervägande majoriteten av de utgående faktureringar som nämnderna genomför har en hantering av momsen som följer regelverket. De stora delar som ex vis gäller utbildning i olika former, åtgärder inom omsorg eller socialtjänst samt myndighetsutövning är fakturerade utan moms, vilket är helt korrekt. Ett 100-tal verifikationer har valts ut för kontroll. Registeranalysen har haft fokus på de konton i redovisningen där det är troligast att redovisad intäkt ska omfattas av skattskyldighet till moms. Allt som kommunen säljer i form tjänster som inte är ett led i utbildning eller omsorg är normalt alltid skattepliktigt. Här kan noteras att kommunen har intäkter för uthyrning av personal, lönekostnader för deltagande i olika projekt eller rena projektkostnader. Det är vanligt att sådana faktureringar sker utan att moms redovisas vilket inte är i enlighet med regelverket. Kommunen har också intäkter för åtgärder som enligt utgående fakturering avser sponsring där ingen moms redovisats. Sponsring är normalt sett alltid skattepliktigt. Det förekommer även, fast i mindre omfattning, intäkter för försäljning av varor och intäkter för uthyrning av verksamhetstillbehör där ingen moms fakturerats. Försäljning av varor och uthyrning av verksamhetstillbehör är normalt skattepliktigt om det inte kan ses som ett led i utbildning eller omsorg. När det gäller intäkter och den utgående faktureringen är det många personer som är inblandade. Fakturautställaren är ansvarig för faktureringens riktighet. Kommunen bör inventera samtliga intäkter för att fastställa momsmässig status. Kontoplanen kan ev behöva kompletteras med information om eventuell momsstatus. Uttagsbeskattning för fastighetsförvaltande kostnader Som konstaterats under avsnittet om ingående moms har kommunen ett antal bostäder som är klassade som vanliga boenden. I huvudsak är det fråga om lägenheter inom ramen för den sociala verksamheten (ungdomsboenden m m). Örebro kommun 13 av 14

17 Fastighetsförvaltning av eget bostadsbestånd omgärdas av speciella regler då sådan förvaltning, jämfört med upphandlad, skall uttagsbeskattas om den når över viss ekonomisk gräns. Uttagsbeskattning innebär att på den fastighetsförvaltande kostnaden ska kommunen själv lägga på utgående moms. Kostnaden i sammanhanget utgörs i första hand av lön och personalomkostnader för den egna personalen. Uttagsbeskattningen sker inför bokslut en gång per år. Uttagsbeskattningen grundar sig på den tidsredovisning de kommunala reparatörerna redovisat på bostadsbeståndet. Kostnaden som belöper på denna tid uttagsbeskattas därefter. Örebro kommun 14 av 14

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC.

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC. Falköpings kommuns revisorer 2014-02-27 FALKÖPINGS T J thviijm Kcmmuttstyr l ; ^ i 2014-02- 2 8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, för kännedom Diarienr Plarlbét. Revis onens granskn nu

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun Maj 2008 Författare: Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2. Revisionsfråga... 5 3. Syfte... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15 Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6 5.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun Januari 2009 Lars Edgren Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29 Revisionsrapport Kommunal momskompensation Lars Edgren Henrik Bergh Landstinget Halland 2003-01-29 1 1 SAMMANFATTNING Komrev har granskat hanteringen av kommunal momskompensation inom två (sjukhuset i

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012 Revisionsrapport Momsrutiner Krokoms kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Metod 2 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

PwC:s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136

PwC:s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 203 :s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Metod 3 Granskningsresultat 3.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2012-11-13

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20 Revisionsrapport 2011-04-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionskriterier... 4 2.3 Metod... 4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh Revisionsrapport Granskning av Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Arvika kommun December 2005 Henrik Bergh 1. GRANSKNINGSOMRÅDE...1 2. BAKGRUND...1 3. SYFTE...1 4. METOD OCH OMFATTNING...1

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av moms

Granskning av landstingets hantering av moms Landstingets revisorer 2008-10-15 193 Landstingsstyrelsen Granskning av landstingets hantering av moms Vi har under 2008 genomfört en granskning med syfte att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Ulf Persson Sida: 1 Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Markus Zackrisson Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Granskning av representation Mjölby kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Revisionsfråga

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Sammanfattning. Utredningsuppdraget

Sammanfattning. Utredningsuppdraget Sammanfattning Utredningsuppdraget I verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt eller faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen (1994:200), ML, saknas som regel avdragsrätt

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Remissvar - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Remissvar - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2016-07-25 Er ref: Fi2016/01859/K Vår ref: 115/2016 Remissvar - Ändrad rätt till

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för representation

Reglemente för representation Kommunal författningssamling för Motala kommun Reglemente för representation för Motala kommun Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0322 Datum: 2011-02-28 Paragraf: 50 Reviderade av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ny förordning om ingående mervärdesskatt och hanteringen av momsavgiften. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt (moms)

Ny förordning om ingående mervärdesskatt och hanteringen av momsavgiften. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt (moms) PM 5 mars 2003 Ekonomienheten Ny förordning om ingående mervärdesskatt och hanteringen av momsavgiften Från och med den 1 januari 2003 gäller en ny förordning för universitetets hantering av ingående mervärdesskatt,

Läs mer

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ /

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ / Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår 2015 Rapportnummer: 460/135329-17/123 - 1 Inledning Den här rapporten beskriver resultaten från den kontroll Skatteverket genomförde

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:65 RI (Dnr 110-160/2016) Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) Översyn av ersättning för kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Momsersä ttning och momskompensätion

Momsersä ttning och momskompensätion Momsersä ttning och momskompensätion Definitioner Momsersättning avser här kommunernas ersättning för ingående moms i egen verksamhet som inte är momspliktig. Momskompensation avser nedan kommuners kompensation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

24 Bilar, bussar och motorcyklar

24 Bilar, bussar och motorcyklar Bilar, bussar och motorcyklar, Avsnitt 24 661 24 Bilar, bussar och motorcyklar Personbil enl. ML 24.1 Allmänt Personbilar och motorcyklar särbehandlas i momshänseende. För verksamheter i allmänhet gäller

Läs mer