Granskning av mervärdesskatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av mervärdesskatt"

Transkript

1 Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8

2 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt Innehåll l Sammanfattning Uppdrag Bakgrund Syfte Genomförande av granskning Ansvarig nämnd och styrelse Resultat av granskning Kartläggning och bedömning av ansvar för momshanteringen Redovisning och hantering av "Ludvikarnorns" Redovisning och hantering av ansökan om särskild ersättning Redovisning och hantering av affärsmoms Redovisning och hantering av ingående moms i blandad verksamhet Granskning av att samtliga perioder deklarerats och finns med i kornmunens bokföring A v stämning utgående moms mot omsättning Granskning av efterlevnad vad gäller avdragsregler för ingående moms Representation Bidrag för bostadsanpassning Leasing och köp av personbil F örskottsbetalningar Fastighetsupplåtelser l l l

3 l. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta rutiner avseende kommunens hantering av mervärdesskatt och ansökan om ersättningar för kostnader vid upphandling mm (den så kallade "Ludvikamomsen") fungerar bra. I nedanstående punkter sammanfattas våra väsentligaste noteringar och förslag till förbättringar vilket främst avser den interna kontrollen och rutiner. 2. Uppdrag Vi rekommenderar Nora kommun att upprätta en rutinbeskrivning för kommunens momshantering. Då det i dagsläget endast är en person på ekonomiavdelningen som sammanställer och upprättar momsdeklarationerna rekommenderar vi även att kommunen ser över sina backup-rutiner för att minska risken för förseningar och felaktigheter. Vi rekommenderar kommunen att se över sin rutin beträffande ansökan om särskild ersättning dels för att säkerställa att alla kostnader som berättigar till ersättning kommer med i ansökan och dels för att säkerställa att rätt ersättning söks avseende lokalandelen av skolpengen till friskolorna. Vi rekommenderar att kommunen bokför momspliktig omsättning och momsfri omsättning på separata konton för att underlätta avstämningen mellan momspliktig omsättning och utgående moms. Vi rekommenderar kommunen att månadsvis göra momsomföringar till ett särskilt momsredovisningskonto i syfte att underlätta månadsvisa avstämningar och därmed minska risken för felaktiga momsredovisningar. Vi rekommenderar att kommunen ser över fördelningen av ingående moms i så kallad blandad verksamhet och upprättar lämpliga fördelningsnycklar. Vi rekommenderar även kommunen att se över rutinerna beträffande representation för att säkerställa att rätt momsavdrag bokförs. KPMG har fått i uppdrag av Nora kommuns revisorer att granska kommunens hantering av mervärdesskatt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Projektets syfte beskrivs närmare under avsnitt Bakgrund Hanteringen av mervärdesskatt i kommuner sker i två parallella mervärdesskattesystem. Det ena mervärdesskattesystemet avser kommunens skattepliktiga verksamhet och det andra systemet avser kommunens icke skattepliktiga verksamhet. Kommunens skattepliktiga verksamhet hanteras på samma sätt som för andra näringsidkare, dvs. genom skattskyldighet och avdragsrätt för utrespektive ingående moms. Kommunens skattefria verksamhet hanteras däremot inom kommunkontosystemet, vilket innebär att kommunen, efter särskild ansökan till skattekontoret i Jönköping, återfår ingående moms som annars skulle ha belastat den icke skattepliktiga delen av den kommunala verksamheten. I följ ande benämns moms hänförlig till den skattefria verksamheten för "Ludvikamoms" och moms avseende skattepliktig verksamhet "affårsmoms":

4 4. Syfte De generella avdragsförbuden och avdragsbegränsningarna i mervärdesskattelagen för personbilar, representation, och stadigvarande bostad gäller inom båda mervärdesskattesystemen. Sammantaget innebär detta att hanteringen av mervärdesskatt i kommuner är komplicerad och att risken för oavsiktliga fel är hög. Vid felaktigt redovisad moms kan skattetillägg och kostnadsränta utgå. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att mervärdesskatt redovisas korrekt. Granskningen har imiktats på följande områden: Kartläggning och bedömning av ansvar för momshanteringen inom kommunen. Uppföljning av rutiner och genomgång av att redovisning och hantering av att "affärsmoms" och "Ludvikamoms" sker på korrekt sätt. Verifiering av den interna kontrollen vid hanteringen av moms inom kommunen. Uppföljning av hur kommunen hanterar momsavdrag vid s.k. blandad verksamhet, dvs. när fördelningsnycklar måste användas för att fördela momsavdraget rätt mellan de olika systemen dvs. "affårsmoms" respektive "Ludvikamoms". Uppföljning av rutiner för ifyllande och insändande av ansökan till skattekontoret i Jönköping, kontroll av den särskilda ersättningen 6 %, respektive 18 % och 5 %. Granskning av att samtliga perioder finns med i kommunens bokföring. För den skattepliktiga verksamheten, avstämning utgående moms mot omsättning, samt att deklaration och betalning sker rätt tid. Granskning av efterlevnad avseende avdragsregler för ingående moms. ',l 5. Genomförande av gransirning Granskningen har genomförts genom intervjuer med ekonomer, kontoanalyser av berörda momskonton i kommunens redovisning samt granskning av fakturor och deklarationer. Under granskningen har frågeställningar löpande tagits upp med kommunens ekonomer. Granskningen omfattar tiden l april mars Ansvarig nämnd och styrelse Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Rappmien är sakgranskad av Thomas Johansson, redovisningschef och Annika Carlsson, momsansvarig ekonom. 2

5 7. Resultat av granskning I nedanstående punkt redovisas resultatet av granskningen. 7.1 Kartläggning och bedömning av ansvar för momshanteringen På ekonomiavdelningen finns fyra personer som konterar och ankomstregistrerar leverantörsfakturor för kommunens samtliga nämnder. Den momsansvarige ekonomen på ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för momsredovisningen och för att sammanställa momsdeklarationerna för både affärsmoms och "Ludvikamoms". I kommunen är det endast den momsansvarige som har kunskap i hur momsdeklarationerna sammanställs. För att minska kommunens sårbarhet i detta avseende rekommenderar vi kommunen att lära upp fler anställda på ekonomiavdelningen i hur momsen deklareras och sammanställs. Det finns inga rutinbeskrivningar eller "lathundar" framtagna för kommunens momshantering. Vår bedömning är att kommunen bör upprätta en komplett rutinbeskrivning för kommunens momshantering. I rutinbeskrivningen bör även avstämningsrutiner för moms beskrivas. I syfte att minimera risken för att ingående moms lyfts i felmomssystem rekommenderar vi komnnmen att upprätta tillämpningsanvisningar som stödför de som konterar ingående moms. 7.2 Redovisning och hantering av "Ludvikamoms" Sammanställning av underlag för ansökan om bidrag för kostnader som berättigar till ersättning samt ansökan om återbetalning sker månadsvis. Granskning av rutiner för kommunens hantering av "Ludvikamomsen" har skett genom att detaljgranska redovisningen för februari 2013 mot underlag från redovisningen. Ingående moms på kostnader hänförliga till den skattefria delen av den kommunala verksamheten bokförs direkt vid ankomstregistreringen av leverantörsfakturor mot momskonto för "Ludvikamoms". Vår bedömning är att redovisningen för februari stämmer mot underlag och att kostnader som berättigar till ersättningfinns med i ansökan. 7.3 Redovisning och hantering av ansökan om särskild ersättning Kommuner är berättigade till särskild ersättning för vissa momsfria tjänster som tillhandahålls av privata företag. Ansökan om särskild ersättning sker inom kommunkontosystemet och fylls i på samma blankett som återsökning av "Ludvikamoms". Den särskilda ersättningen syftar till att kompensera kommunen för ökade kostnader som uppkommer då inköp sker från privata entreprenörer jämfört med om kommunen bedriver verksamheten i egen regi. De områden som berörs är sjukvård, tandvård, social omsorg samt utbildning. Den särskilda ersättningen kan beräknas enligt två alternativ. Alternativ l innebär att den särskilda ersättningen beräknas till 6 % av kommunens ersättningsgrundande kostnad. Alternativ 2 innebär istället att den särskilda ersättningen beräknas till 18 % av den del som avser lokalkostnad och 5 %av övriga kostnader. För att kunna använda alternativ 2 skall det av fakturan framgå hur 3

6 stor del som avser lokalkostnad. Lokalkostnadens andel ska baseras på faktiska kostnader och får inte beräknas utifrån schabloner eller uppskattningar. Är kostnaden för lokalen> 8% är alternativ 2 mest gynnsamt. Kommuner har även rätt till 18 %på lokalhyror för omsorgsbostäder*. Det förutsätter dock att fastigheten som lokalen inryms i upplåts av privata fastighetsägare och inte av staten, kommun, landsting, kommunalförbund, beställarförbund eller samordningsförbund. Nora kommun hyr endast lokaler för omsorgsbostäder i fastigheter som upplåts av privata företag, vilket gör att kommunen har rätt till 18 % i särskild ersättning för lokalhyrorna på dessa omsorgs bostäder. I Nora kommun tas underlaget till ansökan om särskild ersättning fram via en rappmi som skapas i bokföringsprogrammet Agresso. Den rappmi som systemet genererar selekterar ut dem verifikationer som blivit bokförda mot utvalda konton och verksamheter under perioden. Urvalet av konton och verksamheter baseras på vilka konton respektive verksamheter som kommunen bokför kostnader som berättigar till särskild ersättning. Kommunens momsansvarige ekonom går igenom varje verifikation som återfinns på rappmien för att avgöra om det rör sig om en kostnad som kommunen är berättigad att söka särskild ersättning för eller inte. Framförallt är det kostnader inom Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden som berättigar till särskild ersättning. Bland annat berättigar vissa kostnader på sekretessbelagda fakturor kommunen till särskild ersättning. I syfte att säkerställa att ansökan görs för alla kostnader som berättigar till ersättning bläddrar ekonomen varje månad igenom pärmen med sekretessbelagda fakturor. Enligt uppgift från ekonomen bör eventuellt felkonterade sekretessfakturor som inte kommer med på rappmien upptäckas när genomgång sker av sekretesspärmen. Kommunen har även rätt till särskild ersättning för skolpeng till friskolor. Barn- och utbildningsnämndens ekonom har sammanställt vilken skolpeng som gäller for respektive friskola, samt hur stor andel av skolpengen som utgör bidrag för lokalkostnader etcetera. Utifrån kommunens underlag för skolpeng till friskolor ansöker kommunen om särskild ersättning. Den del av skolpengen som enligt underlaget avser bidrag för lokalkostnader söker kommunen ersättning med 18 %, medan kommunen på resterande del av skolpengen söker särskild ersättning med 5 %. Enligt uppgift från kommunen beräknas bidrag för lokalkostnader till friskolor fram utifrån den genomsnittliga lokalkostnad Nora kommun har per elev i de kommunala skolorna. Bidraget för lokalkostnader till friskolorna baseras på en schablon och inte på de enskilda friskolornas faktiska lokalkostnader. Som nämnts ovan får den särskilda ersättningen endast beräknas till 18 % av faktiska lokalkostnader och ej på schabloner eller uppskattningar. Vi rekommenderar däiför kommunen att se över hanteringen av särskild ersättning på bidraget för lokalkostnader till ji'iskolorna för att säkerställa att korrekt ersättning redovisas. Dem kostnader som är aktuella att söka särskild ersättning för sammanställs av kommunens momsansvarige ekonom i en Excelmall. Nora kommun beräknar från fall till fall fram vilket alternativ som är mest fördelaktigt, alternativ l eller 2. Vår bedömning är att rutinen för att beräkna fi am vilket alternativ som är mest fördelaktigt fimgerar bra. * Omsorgsbostäder avser boenden i servicehus, gruppboenden, ålderdomshem och sjukhem KPMG AB, the Swedish me m ber firm of KPMG International, 4

7 Uppgifterna från Exceldokumentet överförs sedan i blanketten för återsökning av "Ludvikamoms" inklusive ansökan om särskild ersättning. Redovisning av bidragsintäkten från den särskilda ersättningen sker i den månad det avser. I Nora kommun är det liten omfattning på kostnader som berättigar till särskild ersättning, vilket gör att den manuella hanteringen bedöms vara hanterbar. Vår bedömning är dock att säkerheten i rutinen kan öka, då det finns risk för att kostnader som berättigar till ersättning inte kommer med i underlaget. Det finns bland annat en risk för att rappotten inte uppdateras med nyupplagda konton och verksamheter mot vilka kommunen bokför kostnader som berättigar till särskild ersättning. Vid upplägg av nya konton och verksamheter sker endast muntlig information mellan personalen på ekonomiavdelningen, vilket gör att en uppdatering av rappmien med nya konton och verksamheter kan missas. Det finns även risk för att kommunen missar att söka särskild ersättning för kostnader som konteras fel och därav inte selekteras ut i rapporten från ekonomisystemet Så länge omfattningen tillåter ser vi det som positivt att vmje faktura gås igenom med avseende på om kostnaden berättigar till särskild ersättning eller ej. Aven med beaktande av ovanstående rekommenderar vi kommunen att se över sina rutiner så att samtliga kostnader som berättigar till ersättning kanuner med i ansökan. Detta kan till exempel ske genom att leverantörer av tjänster som berättigar ersättning märks vid uppläggning i leverantörsreskontran samt att särskilda konton används. 7.4 Redovisning och hantering av affärsmoms I Nora kommun utgör den skattepliktiga verksamheten en väldigt liten del av den kommunala verksamheten. Den skattepliktiga verksamheten utgörs framförallt av kommunens turistbyrå och ett antal cafeer. Ingående moms hänförlig till kostnader i den skattepliktiga delen av den kommunala verksamheten bokförs direkt vid ankomstregistreringen av leverantörsfakturan mot momskontot för ingående affårsmoms. Vid vår granskning har vi noterat att saldon på konton för ingående och utgående moms inte omförs till ett momsredovisningskonto vmje månad. Detta medför en risk för att moms bokförs på momskonton efter det att månadens momsdeklaration gjotis och kommunen därmed missar att deklarera moms bokförd vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar däjför att kommunen vmje månad omför periodens boliförda moms från respektive momskonto till ett momsredovisningskonto. På så sätt kan kommunen lättare stänuna av att momskontona vid utgången av vmje månad endast består av moms boliförd den aktuella perioden. Detta genom att ingående saldo vmje månad ska vara noll på respektive momskonto. 7.5 Redovisning och hantering av ingående moms i blandad verksamhet Blandad verksamhet avser verksamhet som är både skattepliktig och skattefri. I Nora kommun aktualiseras blandad verksamhet i turistbyrån och i biblioteket KPMG AB, the Swedish memberfirm of KPMG International, 5

8 Ingående moms på kostnader i blandad verksamhet som inte går att hänföra till enbart den skattepliktiga eller den skattefria delen ska fördelas efter skälig grund i de olika mervärdesskattesystemen. Exempel på kostnader vars ingående moms kan vara aktuella att fördela med fördelningsnyckel är administrations- och lokalkostnader. Dokumentation ska finnas som styrker fördelningsgrunden. Beräkningsgrunden bör kontinuerligt ses över och uppdateras om verksamhetens inriktning förändras. I kommunen görs ingen fördelning av ingående moms på gemensamma kostnader för turistbyrån och biblioteket. All ingående moms på sådana gemensamma kostnader redovisas som "Ludvikamoms". Vi rekommenderar att kommunen ser över vilka inköp som är gemensammaför den skattepliktiga och den skattefria delen av kommunens verksamhet och i tillämpliga fall upprättar fördelningsnycklar. 7.6 Granskning av att samtliga perioder deklarerats och finns med i kommunens bokföring Stickprov har skett på väsentliga momskonton där vi konstaterat att samtliga perioder (april mars 2013) finns med i redovisningen och deklarerats. Våtiförslag är att en avstämningsrutin införs där man på ett överskådligt sätt kan se vilka belopp som redovisats per månad (se avsnitt 6.4 avseende momsomföring månadsvis). Detta skulle vara ett led i att stärka den interna kontrollen i momshanteringen. Vi konstaterar att deklaration och betalning skett i rätt tid efter att ha granskat skattekontoutdrag för perioden. 7.7 Avstämning utgående moms mot omsättning l Nora kommun sker ingen avstämning mellan redovisad omsättning och redovisad utgående moms i den skattepliktiga verksamheten. Omsättningen räknas ut enligt den så kallade baklängesmetoden (utgående moms/aktuell momssats). Detta är ett förfarande som många kommuner använder. Orsaken till att denna avstämning inte görs i Nora kommun är att skatteplitig och skattefri omsättning bokförs på gemensamma konton i kontoplanen. Vi rekommenderar kommunen att boliföra skattepliktig och skattefri omsättning på separata konton så att avstämning mellan omsättningskonton och boliförd utgående moms möjliggörs. 7.8 Granskning av efterlevnad vad gäller avdragsregler för ingående moms Granskningen har utförts genom stickprov på konton för representation, leasing och köp av personbilar samt avdrag för ingående moms vid förskottsbetalningar. I detta sammanhang vill vi framföra vikten av att de personer som bokför och attesterar fakturor :far nödvändig utbildning vad gäller hanteringen av de gällande avdragsreglerna för ingående moms Representation Enligt gällande regler medges avdrag för ingående moms vid måltidsrepresentation exklusive alkohol med maximalt l 0,80 kr per person. Detta gäller både vid intern och extern representation. 6

9 Några specifika momsregler finns inte, utan avdragets storlek styrs av inkomstskattelagens regler. Granskningen omfattar fakturor med belopp över 3 tkr. För att bedöma hur stor del av den ingående momsen som är avdragsgill är det ett krav att det på fakturan eller underlag framgår deltagare och syftet med representationen. Eventuella kringkostnader vid personalfester skall också klmi framgå då avdraget i dessa fall kan bli större. Resultatet av granskningen är att kommunen i de flesta fall gjort korrekt avdrag för ingående moms. Dock har vi noterat att uppgift om deltagare saknas i vissa fall. Vi rekommenderar kommunen att se över rutinen vad gäller uppgiftslämnande om deltagare vid såväl intern som extern representation för att säkerställa rätt momsavdrag Bidrag för bostadsanpassning Enligt gällande regler är ingående moms för kostnader som avser bostadsanpassning ej avdragsgilla. Nora kommun erhåller inga bostadsbidrag eftersom den kommungemensamma nämnd- och förvaltningsorganisationen Berglagens Miljö- oh Byggförvaltning (BMB) ombesörjer bostadsanpassningar i Nora kommun. Det är därför BMB som erhåller bostadsbidrag för bostadsanpassningar som sker i kommunen. Fakturorna från BMB till Nora kommun är utan ingående moms. På grund av ovanstående aktualiserades inte granskning av kommunens momshantering på bostadsanpassningsbidrag Leasing och köp av personbil Enligt gällande regler medges ej avdrag för ingående moms vid köp av personbil (gäller även vid lösen av tidigare leasad bil) samt endast avdrag för halva momsen vid leasing av personbil. Granskning har skett av samtliga inköp av personbilar och lastbilar samt poster över 5 tkr bokförda mot kostnadskontot för billeasing under perioden. Kommunen har under perioden köpt in en bil som är att klassificera som lastbil i mervärdesskattehänseende eftersom förarhytten utgör en separat karosserienhet Kommunen har gjort avdrag för hela ingående momsen, vilket är korrekt då avdragsbegränsningar ej gäller vid inköp av lastbilar. Vid granskningen har vi dock noterat en faktura avseende lösenkredit för en leasingbil. Fakturan avser lösen av en leasingbil som sedan direkt sålts vidare med hjälp av Autoplan. Lösenkrediten utgör en separat affårshändelse, vilken är att betrakta som inköp av personbil. Dänned medges ej avdrag för den ingående momsen på lösenkrediten. Kommunen har gjmi avdrag för hela den ingående momsen på leverantörsfakturan. Vi rekommenderar kommunen att rätta det felaktigt gjorda momsavdraget på lösenkrediten. I övrigt är granskade transaktioner avseende leasingavgifter korrekt hanterade i momshänseende Förskottsbetalningar Med förskottsbetalning avses betalning före leverans. Ett exempel på förskott är hyra som betalas före hyresperiodens slut. Vid förskottsbetalning där det klart fi amgår vilken vara eller tjänst som avses skall momsavdraget ske i den månad betalning sker. Nora kommun bokför ingående moms på förskottsfakturor i den månad fakturan ankommer. Vi har översiktligt granskat ett antal fakturor för lokalhyra avseende verksamhetslokaler. Förskottsbetalda lokalhyror faktureras kommunen 7

10 en månad före den period lokalhyran avser. Fakturans förfallodatum infaller samma månad som fakturadatumet, vilket gör att fakturamånad och betalningsmånad sammanfaller. Momsavdraget sker därmed i rätt period Fastighetsupplåtelser Enligt huvudregeln är upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet i form av exempelvis uthyrning undantagen från skatteplikt. Det finns dock möjlighet att ansöka om frivillig skattskyldighet hos skatteverket för vissa fastighetsupplåtelser. Kommunala verksamhetsfastigheter, idrottsanläggningar, hyresbostäder etcetera ägs av de kommunala fastighetsbolagen Nora utveckling AB och Narabostäder AB. Enligt uppgift från kommunen aktualiseras därför inte fastighetsupplåtelser i Nora kommun. På grund av ovanstående aktualiserades inte granskning av kommunens momshantering vid fastighetsupplåtelser. KPMG, dag som ovan Sofia Mårtensson Charlotta Ekman Revisor Auktoriserad revisor 2013 KPMG AB, the Swedish memberfirm ofkpmg International, 8

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012 Revisionsrapport Momsrutiner Krokoms kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Metod 2 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Metod 3 Granskningsresultat 3.1

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20 Revisionsrapport 2011-04-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionskriterier... 4 2.3 Metod... 4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun Maj 2008 Författare: Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2. Revisionsfråga... 5 3. Syfte... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MERVÄRDESSKATT Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Ulf Persson Sida: 1 Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29 Revisionsrapport Kommunal momskompensation Lars Edgren Henrik Bergh Landstinget Halland 2003-01-29 1 1 SAMMANFATTNING Komrev har granskat hanteringen av kommunal momskompensation inom två (sjukhuset i

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av moms

Granskning av landstingets hantering av moms Landstingets revisorer 2008-10-15 193 Landstingsstyrelsen Granskning av landstingets hantering av moms Vi har under 2008 genomfört en granskning med syfte att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh Revisionsrapport Granskning av Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Arvika kommun December 2005 Henrik Bergh 1. GRANSKNINGSOMRÅDE...1 2. BAKGRUND...1 3. SYFTE...1 4. METOD OCH OMFATTNING...1

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15 Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6 5.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

Momsersä ttning och momskompensätion

Momsersä ttning och momskompensätion Momsersä ttning och momskompensätion Definitioner Momsersättning avser här kommunernas ersättning för ingående moms i egen verksamhet som inte är momspliktig. Momskompensation avser nedan kommuners kompensation

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC.

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC. Falköpings kommuns revisorer 2014-02-27 FALKÖPINGS T J thviijm Kcmmuttstyr l ; ^ i 2014-02- 2 8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, för kännedom Diarienr Plarlbét. Revis onens granskn nu

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Nya representationsregler

Nya representationsregler Nya representationsregler Enligt Skatteverkets ställningstagande Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation från 2014-06-19 kan den avdragsgilla momsen på representation

Läs mer

Sammanfattning. Utredningsuppdraget

Sammanfattning. Utredningsuppdraget Sammanfattning Utredningsuppdraget I verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt eller faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen (1994:200), ML, saknas som regel avdragsrätt

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:65 RI (Dnr 110-160/2016) Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) Översyn av ersättning för kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Innehållsförteckning till Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning Sida Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 4-5 Stadsrevisionen

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun Januari 2009 Lars Edgren Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av momshantering. Ålands hälso- och sjukvård 2014

Granskning av momshantering. Ålands hälso- och sjukvård 2014 Granskning av momshantering Ålands hälso- och sjukvård 2014 KPMG Audit Norra Esplandagatan 4B 22100 Mariehamn Tel +358 20 760 3000 Fax +358 20 760 3061 Ålands hälso- och sjukvård 22100 MARIEHAMN Att: Landskapsrevisionen,

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton 2004-10-13 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Nämnden för Markentreprenad Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton Kommunrevisionen

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Sammanfattning 1 (6) European Commission TAXUD/C1

Sammanfattning 1 (6) European Commission TAXUD/C1 1 (6) European Commission TAXUD/C1 TAXUD-C1-PUBLICSECTOR-REGISTERED@ec.europa.eu From: Confederation of Swedish Enterprise Register ID number code d utilisateur : Conde528332257 Stockholm den 24 april

Läs mer