Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Lars Edgren Karin Jäderbrink 1

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte revisionsfråga - avgränsning Genomförande Formella regelverk mm Bakgrund Inkomstskattelagen mm Interna kurser/konferenser och interna möten Kommunala styrdokument Representation i kommunal verksamhet Resultat av granskningen Extern representation (kto 7110) Representation politiker (kto 5871) Intern representation (kto 5870)

3 1 Sammanfattning På uppdrag av Motala kommuns revisorer har Komrev inom PricewaterhouseCoopers AB granskat hur kommunen följer de regler som finns inom representationsområdet. Granskningen skall i första hand besvara följande revisionsfråga: Har nämnder/förvaltningar tydliga och fungerande rutiner för hantering av representation? De delfrågor som därefter skall besvaras är: Finns tydliga regler för vem som fattar beslut om olika slag av representation och tillämpas reglerna Har det vid kommunens representation angivits ändamål och deltagare samt om representationen kan bedömas som rimlig Hanteras skattefrågorna på rätt sätt i samband med representation. Avseende revisionsfrågan kan konstateras att: Nämnder/förvaltningar har inte separata regler eller dokumenterade rutiner för representation. Kommunen har ett eget övergripande styrdokument (kommunal författningssamling KFS 2002:12 antaget av Kf , 36). Sammanfattningsvis kan konstateras att Motala kommuns hantering av kostnader uppkomna mot bakgrund av representation följer såväl det skattemässiga regelverket som kommunens eget styrdokument på ett tillfredställande sätt. Avseende delfrågorna kan konstateras att: Det finns tydliga regler om vem som fattar beslut om representation. Kommunens eget styrdokument påvisar för såväl extern som intern representation vilka som har rätt att företräda kommunen. Uppgift om syfte eller en beskrivning av ändamålet saknas i vissa fall. En oprecis information om syfte/ändamål gör de svårt att se om aktuell kostnad avser representation, mer allmän verksamhetskostnad eller om regelverket om förmånsbeskattning ska gälla 3

4 En exakt uppgift om vilka personer som varit föremål för representationen förekommer sällan, däremot finns i redovisningsmaterialet oftast, speciellt vid intern representation, en uppgift om antalet deltagare och vilken verksamhet/enhet som avses, vilket underlättar identifiering. I granskningen har inte kunnat påvisas att det förkommit representation, utifrån normal omfattningsmässig praxis som på något sätt kunnat bedömas som orimligt omfattande eller av ren lyxkaraktär. Utifrån en kommunal jämförelseaspekt och med hänsyn tagen till de rena felkonteringar som förekommer på kontona för representation är representationens omfattning tvärtom, relativt begränsad. Den fastställda beloppsgräns som gäller för måltidsrepresentation är låg vilket i normalfallet medför att moms måste räknas om till kostnad. Granskningen visar i flera fall där moms borde ha räknats om till kostnad att detta inte har skett. Här kan även göras den noteringen att den s k ersättningslagen (g:a kommunkontolagen) hänvisar till momslagen vilket i normalfallet innebär att det som inte kvalificerar till avdragsrätt inkomstskattemässigt inte heller kvalificerar till avdragsrätt momsmässigt. Från granskningen för övrigt vill vi notera att: Kommunens styrdokument är i behov av översyn/ komplettering. Styrdokumentet kunde vara tydligare avseende kostnader i gränssnittet mellan representation/verksamhetskostnader/kostnader som utlöser förmånsbeskattning samt förhållandet mellan interna kurser/konferenser och interna möten. Relativt stora belopp som utgör annat än representation finns bokförda på representationskontona Alkohol förekommer endast i undantagsfall i samband med representation 4

5 2 Bakgrund Motala kommuns revisorer genomför återkommande granskningar av räkenskapsmaterial och ekonomisk redovisning för att bedöma intern kontroll samt tillförlitlighet och kvalitet av redovisningsmaterialet. Vilka krav som ställs på räkenskapsmaterialet finns angivet i kommunal redovisningslag och kommunens egna regler. På uppdrag av Motala kommuns revisorer har Komrev inom PricewaterhouseCoopers AB fått i uppdrag att granska hur kommunen följer de regler som finns inom representationsområdet. Vissa områden i kommunens redovisning kan innehålla känslig information och omfattas av speciella regler som kräver att den hanteras rätt för att inte orsaka ekonomiska förluster och negativ publicitet för kommunen. Representation är ett sådant område. 3 Syfte revisionsfråga - avgränsning Syftet med granskningen är att följa upp och bedöma kvaliteten i redovisningsmaterialet och hur regelverk och kommunens egna styrdokument avseende representation efterlevs. Granskningen skall besvara följande revisionsfråga: Har nämnder/förvaltningar tydliga och fungerande rutiner för hantering av representation? De delfrågor som ska besvaras i granskningen är: Finns tydliga regler för vem som fattar beslut om olika slag av representation och tillämpas reglerna Har det vid kommunens representation angivits ändamål och deltagare samt om representationen kan bedömas som rimlig Hanteras skattefrågorna på rätt sätt i samband med representation I granskningen ingår inte att granska attester, förvaring och arkivering mm. 5

6 4 Genomförande Granskningen som avser representationskostnader under 2009 har genomförts på följande sätt: Genomgång och analys av formella regelverk Genomgång och analys av interna styrdokument avseende intern kontroll, attester och representation Genomgång av bokförda kostnader avseende representation Intervjuer med berörda 5 Formella regelverk mm 5.1 Bakgrund Varför finns särskilda regler om representation? Regler om representation infördes i svensk skattelagstiftning så sent som Detta gjordes uteslutande för att stävja ett omfattande missbruk med att omvandla personliga levnadsomkostnader till avdragsgilla kostnader. Att representationskostnader många gånger har inslag av privata levnadsomkostnader är uppenbart när det exempelvis gäller måltider och resor. Därför kan det bli svårt att avgöra om en kostnad är avdragsgill eller inte. Detta underlättas inte heller av att gällande lagregel till sin formulering är vag och svårtolkad. Förarbetena till lagen ger heller inte mycket vägledning vilket tillsammans medfört att många frågor om representation fått avgöras i domstol 5.2 Inkomstskattelagen mm Huvudregeln för representationsavdrag återfinns i inkomstskattelagen (IL). I lagens 16 kap, 2 anges att utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten (inleda och upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård) samtidigt som det inte får överstiga vad som kan anses som skäligt. Avseende näringsverksamhet kan man utgå från att det räcker att en kostnad på sikt syftar till att ge upphov till intäkter, även om sambandet är diffust, för att den skall vara avdragsgill. 6

7 Med hänsyn tagen till formuleringen i IL kan konstateras att reglerna om representation är relativt restriktiva när det kommer till den inkomstskattemässiga avdragsrätten då det krävs ett omedelbart samband med den bedrivna verksamheten. Skäligt belopp för måltidsrepresentation har i lagtexten fastställts till 90 kronor. Beloppet avser kuvert/person. Den momsmässiga (ingående moms) avdragsrätten följer helt reglerna för avdrag vid inkomstskattetaxeringen. Eftersom skäligt belopp är fastställt till 90 kronor utgör momsen, i skattepliktig verksamhet, enligt huvudregeln (25 %) 22:50 per kuvert/person. Enligt ML (Mervärdesskattelagen 8 kap, 9, 1 och 2 st) får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation eller liknade ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen. Representation kan förutom kostnader för måltider, som är den absolut vanligaste formen, även bestå av annat, exempelvis gåvor, besök på evenemang, resor, s k upplevelsearrangemang (forsränning, SPA-besök, vinprovning, äventyrsbanor typ fångarna på fortet mm). I många fall, då det inte är fråga om ren måltidsrepresentation, kan av naturliga skäl ifrågasättas om det verkligen är fråga om representation. Vid måltidsrepresentation finns det ett uttryckligt tak för avdragsrätten. Vid andra typer av representation gäller att skäligt belopp är avdragsgillt. Gåvor exempelvis kan bestå av externa representations- och reklamgåvor eller gåvor till anställda. Representations- och reklamgåvor är normalt avdragsgilla såväl inkomstskattemässigt som momsmässigt. Gåvor till anställda räknas normalt inte som representation utan utgör i stället personalkostnad om det inte är en jubileums-, minnes- eller julgåva (inkomstskattelagen kap 11, 14). Under 2009 (Nytt från revisorn nr 10/2009) är nedanstående typ av gåvor och belopp (inkl moms) avdragsgilla inkomstskattemässigt samtidigt som de är skattefria för mottagaren: Jubileumsgåvor kronor Minnesgåvor kronor Julgåvor 450 kronor Om gåvans värde överstiger gränsen med en enda krona blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. För givaren (företaget) tillkommer sociala avgifter på hela beloppet. Extern representation riktar sig mot personer utanför det egna företaget, exempelvis kunder, leverantörer, samarbetspartners, eller representanter för myndigheter och massmedia. 7

8 Intern representation riktar sig mot personer inom det egna företaget exempelvis anställda, anhöriga till anställda, styrelseledamöter, ägare mm och avser ex vis personalfester, informationsmöten (planeringsmöten, budgetmöten mm). Måltider vid överdriven intern representation kan komma i konflikt med reglerna om förmånsbeskattning. Detta kan gälla även resor och interna kurser och konferenser när gränsdragningen mot nöje och rekreation är diffusa vilket även kan gälla personalfester som är påkostade eller som förekommer för ofta. I sådana fall gäller heller inte den momsmässiga avdragsrätten. 5.3 Interna kurser/konferenser och interna möten Interna kurser och konferenser med lunch eller middag av normal karaktär utgör inte representation. I stället betraktas de som allmänna omkostnader och som ett led i arbetet och någon begränsning i såväl den inkomstskatte- som momsmässiga avdragsrätten finns inte. En förutsättning för skattefrihet är att det är ett internt arrangemang, sammankomsten varar minst den huvudsakliga delen av en arbetsdag (enligt skattemyndigheten är det 6 timmar), högst en vecka, inte regelbundet (ex vis var- och varannan vecka) och att det omgärdas av ett gemensamt måltidsarrangemang. Samtliga kostnader för den interna kursen eller konferensen är normalt avdragsgilla som ex vis en utbildningskostnad. Interna kurser eller konferenser ska inte förväxlas med vad som i dagligt språkbruk brukar kallas interna möten. Informationsmöten är en variant på samma tema. Vad som menas är exempelvis: personalmöten planeringsmöten budgetmöten utvecklingssamtal avdelningsmöten Men tanke på avdragsrätten kan det vara betydelsefullt att skilja mellan interna kurser/konferenser och interna möten. Interna kurser/konferenser räknas inte, ur avdragssynpunkt, som representation medan däremot interna möten omfattas av reglerna om intern representation. Den praktiska skillnaden består i att interna möten kan förekomma frekvent (inte så ofta som varje eller varannan vecka dock) och avser oftast en mindre del av en dag (mindre än 6 timmar). Kaffe och förfriskningar vid interna möten är en avdragsgill personalvårdsför- 8

9 mån. Om det däremot är fråga om en måltid i anslutning till mötet gäller representationsreglerna. Ur en kommunal aspekt avser avdragsrätten endast det som gäller momsmässigt. 5.4 Kommunala styrdokument Styrande för verifikationshantering i kommunen är reglementet för intern kontroll i Motala kommun (Kf ) och attestreglemente av , Kf, 113. Av intern kontrollreglementet framkommer bl a att reglementet utgör en ram för den interna kontrollen. För den förvaltningsvisa kontrollen ska regler och anvisningar upprättas i form av tillämpningsanvisningar och internkontrollplaner. Varje nämnd har sedan skyldighet att följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt område. Senast i januari månad varje år ska nämnd upprätta en internkontrollplan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till Ks och revisionen senast den 31 januari. Rapport över genomförd intern kontroll skall sedan lämnas senast den 31 januari året efter verksamhetsåret. Den representation (extern) som varit påkallad med anledning av verksamheter under Ks/Kf har ur en internkontrollaspekt varit prioriterad då den ingått i IK-planen de tre sista åren. Reglementet för intern kontroll kompletteras av attestreglementet. Av attestreglementet framgår att målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner är korrekta avseende prestation (att varan eller tjänsten levererats till kommunen och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor), bokföringsunderlag (att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed och kommunal redovisningslag), betalningsvillkor, bokföringstidpunkt och kontering. Kommunens har även fastställt separata regler för representation (Kf , 36). Av reglerna framkommer vilka som har representationsrätt vid såväl extern som intern representation samt vad representationen får bestå av. Av reglerna framgår att spritdrycker inte får serveras på kommunens bekostnad. I övrigt ska återhållsamhet iakttas vid servering av alkoholhaltiga drycker. Vid servering av vin ska husets vin eller motsvarande serveras. I ett separat avsnitt redogörs för vad som gäller i samband med uppvaktning av politiker. Reglerna sätter inga specifika krav om att representationens syfte eller att deltagarnas namn ska framgå av verifikation eller annat underlag. Det ställs heller inga krav om att det ska framgå vem mottagaren representerar (företag, organisation el dyl). 9

10 6 Representation i kommunal verksamhet De flesta av landets kommuner har egna regler för representation. Regelverken följer det inkomstskattemässiga regelverket avseende typ av representation med tillhörande beloppsgränser. En viktig skillnad mellan näringsverksamhet och kommunal verksamhet är att inkomstskatteregelverket inte gäller kommuner. Däremot gäller det momsmässiga regelverket fullt ut. För att kostnaden i en kommun skall vara avdragsgill kan inte ställas kravet att representation skall ha ett omedelbart samband med verksamheten då inkomstskattereglerna inte är tillämpliga. I ett kommunalt sammanhang måste betonas att kostnaden i stället skall vara befogad mot bakgrund av ett kommunalt behov inom ramen för den kommunala kompetensen och att detta bestäms av företrädare, politiker och tjänstemän inom kommunen. Praktiskt innebär detta en vidare möjlighet att betrakta vissa kostnader som representation utan att komma i konflikt med skatteregler. Kraven som kan ställas utgår inte från det inkomstskattemässiga regelverket utan i stället, och i första hand, från begreppen god redovisningssed och god ekonomisk hushållning. Då Motala kommuns representationsregler är allmänt hållna och utan angivelse om beloppsmässiga gränser utgör det inkomstskattemässiga regelverket ändå grunden. Begränsningar i den momsmässiga avdragsrätten är sedan effekten av den inkomstskattemässiga grunden. Momsmässiga avdrag, ska sedan ske antingen i den deklaration som avser skattepliktig verksamhet eller i den som avser det s k kommunkontosystemet. Förfaringssättet är detsamma oavsett i vilket av systemen som avdrag görs. 7 Resultat av granskningen 7.1 Extern representation (kto 7110) Den bokförda kostnaden för kommunens externa representation uppgår till kronor. Samtliga externa verifikationer med en bokförd kostnad överstigande kronor har varit föremål för granskning. Granskningen omfattar kronor. Totalt har 25 verifikationer granskats. Middag i samband med Vätternrundan och representation i samband med utländska besök svarar ekonomiskt för knappt hälften av den externa representationen. Övrig representation är en flora av olika syften och ändamål. 10

11 Av den bokförda kostnaden på kontot för extern representation utgör ca kronor sådant som borde ha belastat andra konton i redovisningen (ekonomiska bidrag, resor). I något fall avser representationen gåva där rätten till fullt momsmässigt avdrag kan ifrågasättas. En handfull verifikationer (4-5) saknar angivelse om eller har ett diffust beskrivet syfte. I stort sett samtliga verifikationer har uppgift om deltagare (deltagarförteckning) eller annan antalsuppgift kopplat till kommunal verksamhet som ger acceptabelt underlag för identifiering av deltagarnas identitet. Vid två representationstillfällen har alkohol serverats. I ett av dessa tillfällen har det varit fråga om spritdrycker. Huruvida speciellt beslut i detta fall förekommit framgår inte av redovisningsmaterialet. Vid sju olika tillfällen har kostnaden per person/kuvert varit över den avdragsgilla gränsen för momsmässigt avdrag utan att momsen räknats om/justerats. Övriga verifikationer har antingen varit föremål för momsmässig justering (tre) eller också har kostnaden varit lägre än den avdragsgilla gränsen. 7.2 Representation politiker (kto 5871) Den ekonomiska omfattningen av representation politiker, är försumbar. Ett tiotal verifikationer omfattande ca kronor finns bokförda på kontot. Granskningen föranleder inga kommentarer utifrån granskningens kontrollmål. 7.3 Intern representation (kto 5870) Den bokförda kostnaden för kommunens representation uppgår till kronor. Samtliga externa verifikationer med en bokförd kostnad överstigande kronor har varit föremål för granskning (73 st). Den ekonomiska omfattningen för dessa 73 verifikationer uppgår till kronor. Ett större antal av de verifikationer som konterats på konto för intern representation avser sådant som egentligen borde ha belastat andra konton i redovisningen. Ett exempel på detta är sammankomster som antingen är intern kurs och konferens eller internt möte. Då redovisningsmaterialet inte med tydlighet visar detta kan inte med säkerhet sägas hur många och vilka belopp som omfattas. Ett överslag visar dock att ett knappt 10-tal verifikationer troligtvis avser intern kurs och konferens. Intern kurs och konferens 11

12 är inte representation utan ska belasta konto inom ramen för verksamhetskostnader (se avsnitt 5.3). Ekonomiskt är det fråga om ca kronor. Ytterligare ca 20 verifikationer har konterats som intern representation men avser varueller tjänsteköp som heller inte utgör intern representation. Här är det fråga om inköp av tillbehör till leasad kaffeautomat, friskvård, psykologkonsultation, bidrag och utbildning. Den ekonomiska omfattningen uppgår till ca kronor. Den vanligast förekommande anledningen, antalsmässigt, till intern representationen, utgörs av någon form av aktivitet i samband med julen, julbord/jultallrik el dyl. För övrigt är det fråga om måltidsarrangemang i samband avtackningar av personal, terminsavslutningar, kick-off, andra typer av uppstartsmöten och olika typer av personalarrangemang. Den ekonomiska omfattningen ur ett kommunalt jämförelseperspektiv är relativt blygsam. Ett tiotal av de granskade verifikationerna som avser intern representation saknar eller har ett syfte som inte med tydlighet framgår. Då syfte saknas eller är diffust beskrivet är det svårt att avgöra om kostnaden utgör representation, är en helt mervärdeskattemässigt avdragsgill verksamhetskostnad eller om reglerna om förmånsbeskattning är aktuella. I samband med en (1) intern representation har alkohol (vin) förekommit. Huruvida speciellt beslut i detta fall har förelegat framgår inte av redovisningsmaterialet. Endast ett mindre antal representationstillfällen saknar uppgift om deltagare i form av deltagarförteckning eller uppgift om antal deltagare. I det fall bara antalet deltagare är angivet finns nästan alltid en koppling till någon kommunal verksamhet/enhet som ger underlag för identifiering. Vid ett 10-tal representationstillfällen har person/kuvertkostnaden överskridit 90 kronor och där omräkning av momsen inte har skett. Vid ungefär lika många tillfällen har motsvarande omräkning genomförts. Resterande representationstillfällen har en kostnad per person som inte når upp till det ekonomiska gränsvärdet eller saknar fakturerad moms helt. 12

Reglemente för representation

Reglemente för representation Kommunal författningssamling för Motala kommun Reglemente för representation för Motala kommun Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0322 Datum: 2011-02-28 Paragraf: 50 Reviderade av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc Affärshändelse/aktivitet Beskrivning affärshändelse Underlag utgörs av Moms avdrag Aktivitet av PR-karaktär Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2013:11 2013-07-12 FA 2013/1036/LED Förvaltningsavdelningen Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Förvaltningschefen beslutar följande

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/557.112 Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Landstinget i Jönköpings län Granskning av representation Sofia Blixtberg Elisabeth Björk Certifierad kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15. Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Finspång kommun 2009-09-15 Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6 5.

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut.

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut. Sid 1 (7) REPRESENTATION Rekommendationer till beslut på institutionsnivå Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett

Läs mer

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC.

Vi har efter en risk-och väsentlighetsbedömning genomfört en granskning av kommunens momshantering med hjälp av PwC. Falköpings kommuns revisorer 2014-02-27 FALKÖPINGS T J thviijm Kcmmuttstyr l ; ^ i 2014-02- 2 8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, för kännedom Diarienr Plarlbét. Revis onens granskn nu

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Representation krav för avdrag

Representation krav för avdrag Representation krav för avdrag Omedelbart samband krävs Begreppet omedelbart samband med verksamheten är det viktigaste begreppet i representationsreglerna. Detta beror på att hela avdragsrätten hänger

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 2 10.1 Representation... 2 10.1.1 Allmänt om representation... 2 10.1.2 Bakgrund... 2 10.1.3 Extern representation... 2 10.1.4 Intern representation... 3 10.1.5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun Maj 2008 Författare: Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2. Revisionsfråga... 5 3. Syfte... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för förtroendevalda och anställda i Vaxholms stad när de utövar extern eller intern

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Riktlinjer om mutor, representation och gåvor

Riktlinjer om mutor, representation och gåvor 1 (9) Riktlinjer om mutor, representation och gåvor 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Mutor... 3 Hur vet jag om det är en muta och hur ska jag agera om jag blir utsatt?... 3 Exempel på situationer där du ska

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer