Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret"

Transkript

1 Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon

2 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Skatteverkets regelverk Regionens representationspolicy Metod och genomförande Representationskostnader s interna kontroll Resultat av granskningen Slutsatser och bedömning...10 Bilaga 1 Granskning av s revisorers representation

3 3(11) 1. Sammanfattning Granskningens övergripande frågeställning har varit att bedöma om styrelsens, nämndernas, förvaltningarnas, de majoritetsägda bolagens och de aktuella stiftelsernas kontroll avseende representation och resor är tillfredsställande. Granskningen har omfattat all verksamhet inom inklusive de majoritetsägda bolagen och de stiftelser som enligt kommunallagen kap 3 16 är att betrakta som kommunala företag. All representation har ingått i granskningen d v s både den interna och externa representation som utförs av politiker och tjänstemän. Taxikvitton och vissa inköp som t ex på Systembolaget har granskats liksom efterlevnaden av gällande lagstiftning, skatteverkets regler och Regionens riktlinjer inklusive tillämpningsanvisningar. Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att representationens storlek är rimlig i relation till verksamhetens omfattning. Granskningen har dock visat att den interna kontrollen avseende representation är bristfällig. Granskningen har påvisat att det finns avvikelser samt felaktigheter som bör följas upp och åtgärdas. Gällande riktlinjer och tillämpningsanvisningar är i huvudsak ändamålsenliga. Några förtydliganden kan dock underlätta och förbättra tillämpbarheten. Detta kan till exempel gälla gränsdragningar och konteringsanvisningar. Aktuella tillämpningsanvisningar måste finnas tillgängliga på s intranät och vara lättåtkomliga. För att förbättra kännedomen om och efterlevnaden av aktuella riktlinjer finns det behov av utökade informations- och utbildningsinsatser. Detta gäller både Regionens riktlinjer med därtill hörande tillämpningsanvisningar och Skatteverkets regelverk. Granskningsresultatet visar att Skatteverkets rekommendationer angående underlag och dokumentation i form av syfte och deltagare alltför ofta inte efterlevs. Syfte med representationen och deltagare måste alltid framgå. Granskningen visar även att det sker ett stort antal felaktigheter när det gäller avdrag för mervärdesskatt i samband med representation. För att fånga upp samtliga nödvändiga uppgifter och för att underlätta konteringsarbetet inklusive momshanteringen kan den blankett som tagits fram användas i samband med representationen. HR-Fönstret bör utvecklas så att det blir möjligt att redovisa bl a representation på rätt konto.

4 4(11) 2. Bakgrund och syfte Representationen i offentlig verksamhet har på senare tid blivit föremål för stor uppmärksamhet. Resor, konferenser och representation förekommer i Regionens styrelse och nämnder men även i förvaltningarna och de majoritetsägda bolagen samt Regionens stiftelser. För att säkerställa att den representation som förekommer inom sker inom ramen för gällande riktlinjer och tillämpningsanvisningar och även i övrigt är rimlig har revisorerna beslutat att genomföra en granskning av området. Granskningen har omfattat all verksamhet inom inklusive de majoritetsägda bolagen och de stiftelser som enligt kommunallagen kap 3 16 är att betrakta som kommunala företag. All representation har ingått i granskningen d v s både den interna och externa representation som utförs av politiker och tjänstemän. Taxikvitton och vissa inköp som t ex på Systembolaget har granskats liksom efterlevnaden av gällande lagstiftning, skatteverkets regler och Regionens riktlinjer inklusive tillämpningsanvisningar Revisionsfrågor Granskningens övergripande frågeställning är om styrelsens, nämndernas, förvaltningarnas, de majoritetsägda bolagens och berörda stiftelsers kontroll avseende representation och resor är tillfredsställande. Dessutom har följande revisionsfrågor ingått: 1. Vilka system och rutiner finns avseende representation och är dessa kända? 2. Hur kontrolleras efterlevnaden av rutinerna? 3. Finns lokala riktlinjer för representation? 4. Hur fattas beslut om representation? 5. Är omfattningen av och kostnaden för representation rimlig? 6. Framgår det tydligt av fakturorna vad som ingår i priset? 7. Är redovisningen rätt avseende kontering, momsavdrag m m? 8. Finns uppgift om deltagare vid och syfte med representationen? 9. Användes Regionens/bolagens kreditkort på ett rimligt sätt? 3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Revisionskriterierna för denna granskning är gällande lagstiftning, skatteverkets regler och Regionens riktlinjer inklusive tillämpningsanvisningar. 3.1 Skatteverkets regelverk Av skatteverkets regler framgår att förmån av kost vid extern eller intern representation är skattefri (11 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1 229 IL)). Beträffande intern representation gäller att sammankomsterna i huvudsak skall avse interna möten, att sammankomsten skall ha en varaktighet på högst en vecka och att mötet inte skall hållas regelbundet med kort mellanrum. Likaså skall det vara ett gemensamt måltidsarrangemang.

5 5(11) Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. (SKV A 2004:5) framgår kraven på underlag och dokumentation. Noteringar skall ske på restaurangnota eller liknande verifikat som visar representationsutgiftens storlek. Av noteringarna skall framgå syftet med representationen och vilka som deltagit med angivande av namn och befattning. Den ingående momsen är inte avdragsgill i sin helhet vid representation. Vid utgifter för lunch, middag eller supé medges ett avdrag för mervärdeskatt med högst 10,80 kronor per person vilket motsvarar en måltid på 90 kronor. Om måltiden innefattar inslag av spritdryck, vin eller starköl medges ett schablonavdrag på 14 kronor per person eftersom mat och alkoholhaltig dryck har olika momssatser. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kronor exklusive moms. Kammarrätten i Göteborg har i det s.k. Porschemålet (mål nr 24-12) meddelat att avdragsbegränsningen i momslagen inte är förenlig med EU-rätten och Skatteverket har valt att inte överklaga domen. Enligt uppgift från koncernledningen kommer att begära omprövning, men i nuläget avvaktar man Sveriges Kommuner och Landstings och Skatteverkets information. Detta ändrar dock inte denna rapports iakttagelser och slutsatser, vars revisionskriterier utgjorts av de regler och riktlinjer som granskningsobjekten har haft att följa. Om beloppsgränser för gåvor till medarbetare i olika sammanhang inte följer skatteverkets regler kan detta innebära att medarbetaren förmånsbeskattas och att arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på beloppet. 3.2 Regionens representationspolicy Regionstyrelsen fastställde riktlinjer för s representation Av dessa framgår bl a att generell rätt till representation har regionråd, regionfullmäktiges presidium, nämndsordförande, regiondirektör och förvaltningschef. Dessa kan uppdra åt annan att svara för representationen. Beträffande vem som får bjudas framgår att representationen skall utgå från normal gästfrihet och utföras med gott omdöme. Försiktighet bör iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. Även vid valet av ort där representationen genomförs bör försiktighet iakttas. När det gäller vad som ingår i representationen skall denna ses som en del av den skånska kulturen som, enligt riktlinjerna, har ett visst drag av generositet. Vidare framgår att alkohol förekommer i representationen men har inget drag av omåttlighet. Representationens omfattning måste i hög grad vara beroende av den enskildes omdöme. Den bör ske med en viss återhållsamhet och vara en måttlig variant av de skånska mattraditionerna utan att därför framstå som snål. För att underlätta redovisningen av representation har en särskild blankett tagits fram. På denna skall bl a anges vem som är värd för representationen, syfte/ändamål samt namn, yrke eller funktion och företag för samtliga deltagare.

6 6(11) Koncernkontoret har utarbetat dokumentet definitioner och tillämpningsanvisningar inklusive bilagor. Detta dokument har som syfte att förenkla och ge svar på frågor som uppkommer i den omedelbara bedömningen som måste göras redan när faktura, kvitto etc ska bokföras. Representation kan vara intern eller extern. Indelningen i extern och intern representation görs av Skatteverket och används allmänt. Intern representation riktar sig till medarbetarna och utgörs av bl a måltider vid informationsmöten, personalvårdsaktiviteter och styrelsesammanträden. Extern representation riktar sig till parter utanför s verksamhet. I den externa representationen kan, förutom kostnader för måltider, även t ex entréavgifter ingå. Arbetsmåltider och trivselåtgärder är driftkostnader och faller utanför begreppet representation. Nyttan för organisationen med sådana sammankomster måste anges vid varje tillfälle. Momsen är avdragsgill fullt ut för driftskostnader. Måltider som har karaktär av driftskostnader kan bli föremål för förmånsbeskattning hos den enskilde. Enligt uppgift kommer regionstyrelsen under våren 2014 att revidera riktlinjerna vad avser bl a alkohol i samband med representation. 4. Metod och genomförande Granskningen har omfattat all representation inom, de majoritetsägda bolagen och berörda stiftelser och avser perioden Uppdraget har genomförts genom dokumentgranskning av styrdokument och genom att granska ett urval av fakturor, kvitton eller dylikt som har samband med representation. Även kvitton kopplade till lönerutin/reseräkning har granskats. Fakturorna omfattar ca 50 procent av totala belopp på dessa konton. Intervjuer har genomförts i den mån det har bedömts nödvändigt. Redovisningsmaterial som visade all representation som bokats på kontona och eller motsvarande konton för bolagen/stiftelserna togs fram och utgjorde underlag för ett urval fakturor som analyserades i detalj. En granskning av det material som bifogats reseräkningarna gjordes på plats vid den enhet inom GSF (gemensam servicefunktion) som hanterar lönematerial. Från de majoritetsägda bolagen och Regionens stiftelser inhämtades uppgifter om kostnader för representation. Dessa utgjorde underlag för ett urval av fakturor för djupgranskning. Granskningen har genomförts av Eva Tency Nilsson, Jan-Åke Leijon och Fredrik Ljunggren från revisionskontoret. Rapporten har varit föremål för faktagranskning från koncernledningens sida. Stadsrevisionen i Helsingborg har granskat s revisorers representation (bilaga 1).

7 7(11) 5. Representationskostnader Under den granskade perioden uppgick den totala kostnaden för representation för Region Skånes nämnder och förvaltningar (konto Intern representation och konto Extern representation) till kronor inom. Av den totala kostnaden utgjorde den interna representationen kronor (76 %) och den externa representationen kronor (24 %). Ovanstående belopp förutsätter att kostnaderna har bokförts på rätt konto. Fördelningen av representationskostnader per förvaltning framgår av nedanstående diagram. I Centralsjukhuset Kristianstads interna representationskostnader ingår ca kr som avser sjukhusets 40-årsjubileum.

8 8(11) För Regionens majoritetsägda bolag och stiftelser gäller att både den interna och externa representationen fördelas mellan avdragsgill och inte avdragsgill. Under den granskade perioden uppgick den totala kostnaden för representation för bolag och stiftelser till kronor. Av den totala kostnaden utgjorde den interna representationen kronor (10 %) och den externa representationen kronor (90 %). Beloppen är hämtade från respektive bolags konton för avdragsgill och ej avdragsgill extern och intern representation och förutsätter att kostnaderna har bokförts på rätt konto. Representationskostnaderna per bolag och stiftelse framgår av nedanstående diagram. 6. s interna kontroll Under flera år har följsamheten mot skattelagstiftningen varit en av de obligatoriska punkterna i Regionens interna kontrollplan. Detta område har genomgående varit det som haft flest avvikelser. Av regionstyrelsens rapport över den interna kontrollen 2012 framgår att bristerna inom momsregistrering kopplade till bl a representation är ett område där misstag ofta görs. För att komma tillrätta med problemet föreslår styrelsen fortlöpande information och utbildning som ett medel för att förbättra denna punkt. 7. Resultat av granskningen Granskningen har omfattat all representation inom Regionens styrelse/nämnder och förvaltningar samt inom Regionens bolag och stiftelser. Granskningen har genomförts genom ett omfattande stickprov för varje nämnd och förvaltning. I granskningen har även ingått den representation som ersätts i form av utlägg på reseräkning. För bolag som har redovisning genom ekonomisystemet Raindance och som hanteras av GSF har i princip samma tillvägagångssätt använts medan granskningen för övriga bolag har utgått från inskickat material. Nedan framgår granskningens resultat fördelat på respektive revisionsfråga.

9 9(11) 1. Vilka system och rutiner finns avseende representation och är dessa kända? Det finns styrdokument som reglerar intern samt extern representation i form av riktlinjer med tillhörande tillämpningsanvisningar. Det är dock svårt att hitta aktuella tillämpningsanvisningar med tillhörande bilagor på s intranät. Enligt vår analys och bedömning är de aktuella dokumenten i huvudsak ändamålsenliga. Några förtydliganden kan dock underlätta och förbättra tillämpbarheten. Detta kan till exempel gälla gränsdragningar och konteringsanvisningar. 2. Hur kontrolleras efterlevnaden av rutinerna? Kontroll av att skattelagstiftningens krav följs ingår i de obligatoriska kontrollområdena i den interna kontrollen. Av till regionstyrelsen redovisat resultat avseende arbetet med intern kontroll framgår att bristerna inom momsregistrering kopplade till bl a representation är ett område där felaktigheter ofta görs. Vi delar regionstyrelsens uppfattning om att fortlöpande information och utbildning är nödvändig för att förbättra denna punkt. 3. Finns lokala riktlinjer för representation? Granskningen har inte visat att det finns några lokala riktlinjer när det gäller representation. 4. Hur fattas beslut om representation? Stickprovsgranskningen visar inte att det finns särskilda skriftliga beslut i samband med representation. Beslut fattas i efterhand genom beslutsattest. I vissa fall till exempel vid utlandsresa finns dock formellt beslut. 5. Är omfattningen av och kostnaden för representation rimlig? Granskningen har inte visat att det förekommit representation som kan anses orimligt omfattande. Vi bedömer att representationen är rimlig i relation till verksamhetens omfattning. Av regionens policy för resor och möten framgår att dricks inte skall betalas av Region Skåne. Granskningen har visat några fall där dricks har betalats och påförts kvittot. 6. Framgår det tydligt av fakturorna vad som ingår i priset? Stickprovsgranskningen visar att det i huvudsak framgår av fakturor och kvitton vad som ingår i representationen. I ett antal fall är det dock inte möjligt att utläsa om alkohol ingått. Detta gäller t ex i samband med konferenser där priset ofta anges som ett konferenspaket. I övrigt visar granskningen att alkohol förekommer relativt sparsamt. 7. Är redovisningen rätt avseende kontering, momsavdrag m m? Även om det förekommer felkonteringar på kontona för intern och extern representation visar granskningen att konteringen i huvudsak är rätt. När det gäller momsavdrag i samband med representation visar granskningen att detta ofta görs på felaktig sätt. I nästan hälften av de granskade verifikationerna är momsberäkningen inte korrekt. Granskningen visar således flera fall där för hög moms lyfts av men även fall där inget momsavlyft har gjorts. Vidare visar granskningen att den representation som ersätts genom lönesystemet bokas på kontot Övriga kostnader vilket försvårar uppföljningen av representationskostnader eftersom detta konto innehåller en stor mängd andra kostnadsslag.

10 10(11) För att fånga upp samtliga nödvändiga uppgifter och för att underlätta konteringsarbetet inklusive momshanteringen kan den blankett som tagits fram och finns på Regionens intranät användas i samband med representationen. Vidare bör HR-Fönstret utvecklas så att det blir möjligt att redovisa bl a representation på rätt konto. 8. Finns uppgift om deltagare vid och syfte med representationen? Fullständiga uppgifter om syfte och/eller deltagare saknas helt eller delvis i ett stort antal av de granskade fallen. I vissa fall anges deltagare som antal och/eller enbart vilken verksamhet som de kommer ifrån (t ex samtliga medarbetare på en avdelning). En oprecis information om syfte försvårar möjligheten att kontrollera om aktuell kostnad är att betrakta som representation eller om regelverket om förmånsbeskattning skall gälla. Även bedömning av om representationen är rimlig och skälig försvåras av ett otydligt syfte. Att syfte inte anges försvårar även konteringsarbetet. Den blankett som tagits fram för att användas i samband med representation används i stort sett inte alls. Det finns även möjlighet att ange bl a syfte och deltagare i kommentarsfältet i Raindance. Denna möjlighet används i varierande omfattning. För att fånga upp samtliga nödvändiga uppgifter och för att underlätta konteringsarbetet inklusive momshanteringen kan den blankett som tagits fram användas i samband med representationen. 9. Används Regionens/bolagens kreditkort på ett rimligt sätt? Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat om riktlinjer för betalkort inom. Av dessa framgår bl a att enbart skall använda Företagsupphandlat Privatkort. Detta innebär att betalningsansvaret ligger på den enskilde kortinnehavaren och inte på Regionen. Såvitt vi har kunnat finna kvarstår sedan våren 2013 endast ett betalkort med som betalningsansvarig. Detta används endast i samband med inköp på Systembolaget vid arrangemang på representationsvåningen på Regionhuset i Malmö. 8. Slutsatser och bedömning Granskningens övergripande frågeställning har varit att bedöma om styrelsens, nämndernas, förvaltningarnas, de majoritetsägda bolagens och de aktuella stiftelsernas kontroll avseende representation och resor är tillfredsställande. Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att representationens storlek är rimlig i relation till verksamhetens omfattning. Granskningen har dock visat att den interna kontrollen avseende representation är bristfällig. Granskningen har påvisat att det finns avvikelser samt felaktigheter som bör följas upp och åtgärdas. Gällande riktlinjer och tillämpningsanvisningar är i huvudsak ändamålsenliga. Några förtydliganden kan dock underlätta och förbättra tillämpbarheten. Detta kan till exempel gälla gränsdragningar och konteringsanvisningar. Aktuella tillämpningsanvisningar måste finnas tillgängliga på s intranät och vara lättåtkomliga.

11 11(11) För att förbättra kännedomen om och efterlevnaden av aktuella riktlinjer finns det behov av utökade informations- och utbildningsinsatser. Detta gäller både Regionens riktlinjer med därtill hörande tillämpningsanvisningar och Skatteverkets regelverk. Granskningsresultatet visar att Skatteverkets rekommendationer angående underlag och dokumentation i form av syfte och deltagare alltför ofta inte efterlevs. Syfte med representationen och deltagare måste alltid framgå. Granskningen visar även att det sker ett stort antal felaktigheter när det gäller avdrag för mervärdesskatt i samband med representation. För att fånga upp samtliga nödvändiga uppgifter och för att underlätta konteringsarbetet inklusive momshanteringen kan den blankett som tagits fram användas i samband med representationen. HR-Fönstret bör utvecklas så att det blir möjligt att redovisa bl a representation på rätt konto.

12 STADSREVISIONEN GRANSKNING AV REPRESENTATION SID 1(4) Granskning av Region Skånes revisorers representation Södra Storgatan 36 Postadress Helsingborg Tel helsingborg.se

13 GRANSKNING AV REPRESENTATION SID 2(4) Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte/Revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metoder Projektorganisation Resultat Slutsats... 4

14 GRANSKNING AV REPRESENTATION SID 3(4) 1. Inledning Representationen i offentlig verksamhet har på senare tid blivit föremål för stor uppmärksamhet. Resor, konferenser och representation förekommer i Regionens styrelse och nämnder men även i förvaltningarna och de majoritetsägda bolagen. För att säkerställa att den representation som förekommer inom sker inom ramen för gällande riktlinjer och tillämpningsanvisningar och även i övrigt är rimlig har revisorerna beslutat att genomföra en granskning av området. Detta skall göras utifrån ett antal revisionsfrågor för att kunna säkerställa revisorernas kontroll avseende representation. Då det inte är lämpligt att revisorerna granskar sin egen representation har stadsrevisionen i Helsingborg fått i uppdrag att granska s revisorers representation. 2. Syfte/Revisionsfrågor Syftet med granskningen är att se att revisorernas hantering av den egna representationen och närliggande kostnader är tillfredsställande. Är omfattningen av och kostnaden för representation rimlig? Framgår det tydligt av fakturorna vad som ingår i priset? Är redovisningen rätt avseende kontering, momsavdrag mm? Finns uppgift om deltagare vid och syfte med representationen? 3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Revisionskriterierna för denna granskning är gällande lagstiftning, skatteverkets regler och Regionens riktlinjer inklusive tillämpningsanvisningar. 4. Ansvarig nämnd Granskningen berör s revisorer. 5. Metoder Granskningen omfattar all representation, vilket innebär att både den representation (intern och extern) som beslutas av politiker och tjänstemän ingår. Taxikostnader samt div. övriga kostnader ingår också. Med utgångspunkt från analyslistor för relevanta konton har ett urval av fakturor granskats. Fakturorna omfattar drygt 50 % av nedlagda belopp på dessa konton. Tidsperioden avser Därutöver har frågor ställts till revisorernas sakkunniga biträden.

15 GRANSKNING AV REPRESENTATION SID 4(4) 6. Projektorganisation Granskningsansvarig är Stadsrevisor Per-Reinhold Olsson. Projektdeltagare är kommunala revisorn Sandra Wildt. 7. Resultat Den gällande synen på representation från revisionens sida är att revisionen tillämpar de regler som är beslutade för med tillägget att restriktivitet och försiktighet skall råda. Revisionen har med anledning av det fåtal personer som är involverade och den ringa representation som revisionen har, inte ansett det nödvändigt att upprätta formaliserade system och rutiner utöver gällande regelverk. Några egna lokala riktlinjer för representationen finns inte. Efterlevandet av en god hantering av representationen sker framförallt inom ramen för den löpande interna kontrollen med sak- och beslutsattestering. Beslut om representation fattas antingen av revisorskollegiets ordförande eller av revisionsdirektören, beroende på vilken typ av representation som åsyftas Vi har granskat kontona avseende intern och extern representation. För perioden uppgår den externa representationen till 7 tkr och den interna representationen till 22 tkr. Kostnaderna avser i princip lunch eller fika. Deltagare och syfte framgår av faktura eller med fakturan sammanhängande kommentar. Därutöver har vi granskat kontona för taxikostnader och div. övriga kostnader. Redovisningen av moms för granskade konton följer gällande skatteregler. Granskade fakturor är tydliga och är konterade på rätt konto och bedöms ha samband med verksamheten. 8. Slutsats Vår bedömning är att omfattningen och kostnaderna för representationen är rimlig och att s revisorer för den granskade tidsperioden har hanterat sin representation på ett korrekt sätt. Även taxikostnader och div. övriga kostnader har hanterats korrekt. Helsingborgs stadsrevision Per-Reinhold Olsson Stadsrevisor

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Landstinget i Jönköpings län Granskning av representation Sofia Blixtberg Elisabeth Björk Certifierad kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Markus Zackrisson Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Granskning av representation Mjölby kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Revisionsfråga

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Rapport 14 januari 2015 Landstinget i Kalmar Län Granskning av intern kontroll avseende vissa kostnadsslag Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...5 2.1. Uppdrag...5 2.2. Bakgrund...5 2.3. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2012-11-13

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Granskning av resor, representation och företagskort

Granskning av resor, representation och företagskort Lycksele kommunkoncern Granskning av resor, representation och företagskort KPMG AB Innehåll 1. Uppdrag 2 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Granskade bolag 3 5. Sammanfattning 4 6. Sammanställning

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation Granskning av representation Internrevisionen 2017-05-05 RAPPORT 2 (11) Granskning av representation INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Omfattning och

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet 2014-10-13 Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Riktlinjer för representation och konferenser Riktlinjer 2016-01-28 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.9 2013-5006 Tony Schmidt Gunilla Nordlöf 6.0 Riktlinjer

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Granskning av resor, representation samt företagskort

Granskning av resor, representation samt företagskort Granskning av resor, representation samt företagskort Varbergs kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 2 2.2 Avgränsning 2 2.3

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2009-11-23. Ändrad

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av representation Caroline Liljebjörn Elin Petersson 25 augusti 2016 Byggebo AB Oskarshamns Hamn AB Stiftelsen Forum Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell Innehåll

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB Riktlinjer för representation Helsingborg Arena och Scen AB Inledning Följande riktlinjer syftar till att konkretisera Helsingborgs stads representationspolicy och innehåller exempel på hur medarbetare

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer