UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM"

Transkript

1 UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM Tel

2 2 (14) Utvärdering av digitala trygghetslarm Slutrapport för projekt Teknikstudier Digitala Trygghetslarm Utgivningsdatum 2011:10 Utgivningsort Boden Författare Catherine Melby, Anders Sjödin, Rolf Sannebjörk, Marcus Jonsson Foto omslagsbild IT Norrbotten Upplysningar om innehållet Catherine Melby, IT Norrbotten AB Skapa företagsby Teknikvägen Boden

3 3 (14) 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver en sammanställning av resultaten från de tester som genomförts i testmiljö av tre larmleverantörers digitala larmlösningar. Syftet med testerna har varit att dra lärdom om funktion och robusthet i dagens digitala trygghetslarm. Larmlösningarna har testats såväl vid normala förhållanden som vid störningar i IP-kommunikation och strömmatning. Vidare har tester genomförts av påverkan på trygghetslarmens funktion då vanliga hemmaroutrar belastas samtidigt som larm genomförs, detta för att förstå hur utrustning i en typisk hemmamiljö kan påverka trygghetslarmen. Vid testerna har testuppställningarna skilt sig åt så till vida att för två av tre digitala larmlösningar har man inte haft en helt digital larmmottagning. Man har i dessa fall kopplat larmen via en PSTNgateway till en larmcentral utvecklad för traditionell fast telefoni. Den frekventa funktionsövervakningen, via så kallade heartbeats, av trygghetslarmsenheterna har inte testats i denna studie. Testgruppens bedömning och slutsatser utifrån resultaten från testerna: Alla larmlösningar som testades hade god stabilitet och funktion vid normala förhållanden. Korta strömavbrott och korta avbrott i IP-kommunikationen hanterades på ett tillfredställande sätt. Dock noterades behov av omstart av trygghetstelefoner vid ett antal tillfällen, något som kan ställa till problem under verkliga driftsförhållanden. Robusthet/stabilitet skiljde sig mellan de olika leverantörernas lösningar vid störningar i IP-kommunikationen, såsom vid höga nivåer av IP-paketförluster, fördröjningar och jitter. Det är testgruppens bedömning att vissa larmlösningar behöver förbättra sin förmåga att hantera dessa typer av störningar, eftersom det har stor inverkan på stabiliteten i larmfunktionen. Minst en av larmlösningarna uppvisade hög känslighet vid volym och ljudinställningar, där fel inställningar gjorde det omöjligt att föra ett samtal med den som larmat. Testerna visade på viss skillnad mellan de olika larmlösningarna avseende kvaliteten på det samtal som kopplades upp. Vid vissa av testerna noterades dålig hörbarhet och klippningar i samtalen vid längre monologer från larmcentral mot trygghetstelefon och då båda sidor pratade samtidigt. Val av konsumentrouter som används i hemmet hos brukaren kan ha stor påverkan på larmens funktion, då larm inte alltid går fram om routern belastas samtidigt av annan trafik. Mätningen av internetförbindelsernas påverkan på samtalskvalitet och på larmens funktion visade på vissa störningar samt avbrott vid ett par enstaka tillfällen. Avbrott är allvarligt ur trygghetslarmsperspektiv vilket gör att orsaken,

4 4 (14) samt hur vanligt detta är, borde utredas närmare. Störningarna och avbrotten som förekommit bedöms dock vid närmare granskning inte ha påverkat testresultaten i denna studie. Flera av de nya larmen ger möjlighet att använda GSM/GPRS som alternativ larmväg om larmet av någon anledning inte går fram via IP-nätet. Detta bör övervägas för att öka robustheten i den digitala larmlösningen. Rekommendationer avseende fortsatt arbete: Tester görs med en helt digital larmmottagning för de larmlösningar som inte kunde testas helt digitalt vid tidpunkten för dessa tester. Tester görs av den frekventa funktionsövervakningen via heartbeats för samtliga testade digitala larmlösningar. Upprätta en testspecifikation för digitala trygghetslarm, inklusive kriterier för godkänt respektive underkänt resultat. Idag saknas en tydlig kravbild vilket inte är bra. Bilda ett nationellt testcenter för IP-baserade trygghetslarm som kan kvalitetssäkra såväl nya larm som ska introduceras på den svenska marknaden som nya mjukvaror. Påbörja ett arbete via testcentret att testa och publicera godkända trygghetslarm som stöd för upphandlande kommuner runt om i Sverige. Upprätta en rekommendation avseende egenskaper och funktioner i IP-nät som ska bära trygghetslarmstjänster. Genomför utökade mätningar avseende stabilitet och kvalitet över olika leverantörers internetförbindelser. Detta då de mätningar som genomförts har visat på enstaka avbrott som ibland sträckt sig över flera timmar, något som har mycket negativ påverkan på trygghetslarmstjänsten. Genomföra tester av trygghetslarm med GSM/GPRS som alternativ larmväg. Testerna har genomförts under kvartal 2 och kvartal

5 5 (14) 2 Innehåll 1 SAMMANFATTNING INNEHÅLL NY TEKNIK I NYA INFRASTRUKTURER MÅL MED PROGRAMMET SYFTE MED DENNA STUDIE DEFINITIONER AVGRÄNSNINGAR BESKRIVNING AV TESTMILJÖ GENOMFÖRDA TESTER RESULTAT FRÅN RESPEKTIVE TESTMOMENT ROBUSTHET/STABILITET VID NORMAL DRIFT TÅLIGHET MOT TILLFÄLLIGA AVBROTT I KOMMUNIKATION OCH STRÖMMATTNING TÅLIGHET MOT STÖRNINGAR I IP-KOMMUNIKATIONEN VANLIGA KONSUMENTROUTRARS PÅVERKAN PÅ LARMENS FUNKTION INTERNET-/IP-TELEFONILEVERANTÖRERS OCH ANSLUTNINGSFORMERS PÅVERKAN PÅ LARMENS FUNKTION KONTAKTER LITTERATUR... 14

6 6 (14) 3 Ny teknik i nya infrastrukturer Hjälpmedelsinstitutet genomför på uppdrag av regeringen ett program med utvecklings- och informationsinsatser som syftar till att stödja kommunerna i att stärka säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband med det pågående införandet av digital teknik inom teleområde. I programmet Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer, som genomförs under åren , kommer teknikstudier och försöksverksamhet i 21 kommuner att genomföras. Programmet kommer också att bidra till bildande av en branschorganisation och framtagande av standarder för digital trygghetslarmskommunikation. 4 Mål med programmet Programmets mål är att digital larmhantering ska erbjuda användarna tillfredsställande funktionalitet och säkerhet. Programmet ska bidra till teknikstudier av hur nya digitala trygghetslarm fungerar i en digital infrastruktur, samt hur de fungerar med olika operatörer och utrustningar för elektronisk kommunikation. Denna rapport ingår i teknikstudierna. 5 Syfte med denna studie IT Norrbotten har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet genomfört tester i testmiljö, med syftet att utvärdera hur nya digitala trygghetslarm fungerar med olika operatörer och utrustningar för elektronisk kommunikation. Testerna avser att skapa kunskap om robustheten i dagens IP-baserade trygghetslarm under olika förutsättningar som kan uppstå i ett IP-baserat kommunikationsnät. Eventuella hinder som operatörstjänster och tekniklösningar kan skapa för digitala trygghetslarmssystem i den allmänna kommunikationsinfrastrukturen har studerats. 6 Definitioner Brukare CPE GPRS IP En person som har en trygghetstelefon i hemmet. Customer Placed Equipment, vanliga kundplacerade konsumentroutrar och switchar. General Packet Radio Services, en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM-nätverk. Internet Protokoll. Grundmetoden för sändning av information över Internet.

7 7 (14) Jitter Multimodem PSTN SIP SIP-proxy Larmlösning Trygghetstelefon Triple play-tjänster Variation i fördröjning mellan IP-paket (max fördröjning min fördröjning). Påverkar hur mycket data som måste buffras i exempelvis trygghetstelefonerna för att tal ska låta bra. Modem för triple play-tjänster. Public Switched Telephony Network, nät för traditionell fast telefon. Session Initiation Protocol, det protokoll som normalt används för att hantera IPtelefonisamtal (koppla upp och ned samtal etc.). Samma som SIP-server. Ansvarar för bland annat autenticering samt att koppla upp samtal mellan två IP-telefoner. Hela trygghetslarmslösningen från Trygghetstelefon till Gateway mellan IP- och PSTN-näten då en extern analog larmcentral använts, samt hela kedjan till och med den digitala larmcentralen då en sådan tillhandahållits av leverantören. Enhet som är placerad i hemmet hos brukaren, som utöver att aktivera ett trygghetslarm också kan koppla upp ett röstsamtal mellan brukare och larmmottagare. En kombination av vanlig internetsurf, IPtelefoni och bredbands-tv, även kallad IPTV. 7 Avgränsningar Tester mot en helt digital larmmottagning har inte genomförts för två av tre testade larmlösningar eftersom inte IT-Norrbotten under tiden för testerna haft tillgång till en kompatibel digital larmmottagningsutrustning. Det har under tiden för testerna saknats en helt digital larmmottagning i drift i Sverige som kunnat ta emot SIP. Testerna mot den helt digitala larmmottagningen som använts för en av larmlösningarna har skett i testmiljö. Tester av frekvent funktionsövervakning av trygghetstelefonerna har inte gjorts i denna studie. Inte heller hantering och uppgradering av trygghetstelefoner. Tester av trygghetslarm via GSM/GPRS har inte heller utförts. Vissa i Sverige vanligt förekommande multimodem för så kallade triple play-tjänster från operatörer som Bredbandsbolaget och ComHem har inte testats.

8 8 (14) 8 Beskrivning av testmiljö Testmiljön gör det möjligt att testa olika leverantörers lösningar av digitala trygghetslarm, och hur dessa påverkas av yttre omständigheter, som tålighet mot störningar i förbindelsen till larmcentralen, stresstester, och leverantör av internetförbindelse. Se nedan för en principskiss: Figur 1. Principskiss av testuppställning mot analoga larmcentraler Figur 1 visar så är ett antal komponenter inblandade för att ett larm ska ta sig hela vägen från larmare till larmcentral och vidare från larmcentralen till larmmottagare. När tester genomförs mot analoga larmcentraler så konverteras det digitala larmet via en gateway, för transport sista vägen till larmcentralen via PSTN-nätet.

9 9 (14) Mätpunkter för IP-kommunikation, stresstester, kontrollerade nivåer av störningar m.m. IP-nät Digitala trygghetslarm från olika leverantörer Olika CPE:er Olika accessformer, ex. ADSL LAN Olika Internetleverantörer ex. Telia Bredbandsbolaget Digitala larmcentraler Net1 Tele2 Testmiljö Internetförbindelser Digitala larmcentraler Figur 2. Principskiss av testuppställning mot digitala larmcentraler I de fall larmcentralen är digital så behöver larmet inte passera någon gateway för konvertering till PSTN, utan larmet går i detta fall digitalt via IP-nätet direkt till larmcentralen.

10 10 (14) 9 Genomförda tester Följande tester har genomförts för tre olika larmleverantörers lösningar. De larmleverantörer vars lösningar har utvärderats är CareTech, NEAT Electronics, samt Bosch. Bosch har tillhandahållit en heldigital lösning som installerats i IT-Norrbottens testlabb, medan NEAT och CareTech har larmat till en larmcentral avsedd för fast traditionell telefoni tillhörandes Haparanda Stad. Testerna som genomförts för respektive larmleverantörs lösning är: 1. Robusthet/stabilitet vid normal drift. 2. Tålighet mot tillfälliga avbrott i kommunikation och strömmatning. 3. Tålighet mot störningar i IP-kommunikationen. 4. Internetleverantörernas och olika anslutningsformers påverkan på larmens funktion. 5. Vanliga hemmaroutrars påverkan på larmens funktion. I samband med testerna har Absilions testsystem Netrounds använts med syftet att: Kontrollera larmförbindelsernas funktion och kvalitet från testenheten till leverantörernas SIP-proxy:s (kontrollera IP-förbindelsens funktion vid testerna), alternativt hela vägen till larmmottagaren om den är digital. Införa kontrollerade störningar då larmens störningstålighet testas. Stresstesta vanliga kundplacerade konsumentroutrar och switchar (CPE, Customer Placed Equipment) och därmed testa trygghetslarmets känslighet vid samtidig belastande internettrafik. Vid testerna har endast en kontakt lagts in i larmlistan, för att tvinga att larmet går via bredbandsanslutningen. Samtliga larm har gjort ett flertal uppringningsförsök, dvs. om inte larmet gått fram vid första försöket så har trygghetstelefonen börjat om och gjort nya försök mot den kontakt som lagts in. 10 Resultat från respektive testmoment I samtliga beskrivna testmoment har talkvaliteten bedömts och dokumenterats i de fall en talförbindelse aktiverats, både genom subjektiva lyssnartester samt med hjälp av testsystemet Netrounds. Nedan beskrivs de olika testmomenten som genomförts samt dess resultat.

11 10.1 Robusthet/stabilitet vid normal drift Totalt 470 stycken larm aktiverades med olika kombinationer av larmleverantörers utrustning och Internetleverantörer och mottagna larm dokumenterades. Av dessa 470 larm var det totalt fyra stycken larm som inte nådde fram till larmcentralen vid normal drift, dvs. knappt 1 %. Talkvaliteten vid testerna har varit varierande, från bra till väldigt störande. De vanligaste störningarna som noterats är att talet hackar/klipper, särskilt vid längre monologer eller när båda parter pratar samtidigt. Det var tydligt efter testerna att kvaliteten på samtalen som kopplas upp skiljer sig en del mellan larmlösningarna. Huvudorsaken till problemen som beskrivs ovan bedöms inte vara till följd av störningar i IP-kommunikationen, utan snarare hur larmlösningarna hanterar längre meningar och att båda sidor pratar samtidigt. Vi har inte specifikt testat att variera ljudinställningarna. Vi kan därför inte utesluta eller bekräfta om variation av ljudinställningar, volym/känslighet på högtalare och mikrofon, kan vara en möjlighet att förbättra hörbarheten. 11 (14) 10.2 Tålighet mot tillfälliga avbrott i kommunikation och strömmatning Vid dessa tester orsakades kontrollerade avbrott i larmens IPkommunikation och strömförsörjning. Testerna avseende avbrott i IP-kommunikationen genomfördes på följande sätt: 1. Ethernetkabeln drogs ut från larmet. 2. Ett larm aktiverades. 3. Efter ett varierbart antal sekunder sattes ethernetkabeln tillbaka i larmet och det noterades om larmet gick fram eller inte. Av 120 genomförda tester där ett kort avbrott i IP-kommunikationen orsakats så gick samtliga fram till larmcentralen. Dock så var det nödvändigt att starta om trygghetstelefoner vid vissa tillfällen efter genomfört avbrott och larm. Därefter genomfördes tester med avbrott i strömförsörjningen. Dessa tester genomfördes på följande sätt: 1. Strömkabeln på trygghetstelefonen drogs ur. 2. Efter cirka 10 sekunder aktiverades ett larm och det noterades om larmet gick fram eller inte. Av 81 aktiverade larm var det ett larm som av okänd anledning inte gick fram. Avbrott uppstår normalt inte så ofta, men likväl det är förstås viktigt att larmen klarar att hantera en sådan situation när den uppstår. Det är testgruppens bedömning att larmen klarar avbrott på ett bra sätt. Behovet av omstart av larm vid ett antal tillfällen visar dock på att vissa problem kan uppstå som skulle vara besvärande om de uppstår i en verklig miljö.

12 10.3 Tålighet mot störningar i IP-kommunikationen Kontrollerade nivåer av störningar införs mellan trygghetstelefon och larmcentral för att förstå hur detta påverkar larmfunktionen. Trafiken får passera en nätverkssimulator, där störningarna läggs på i form av olika nivåer av bland annat IP-paketförluster, fördröjningar och jitter (fördröjningsvariation, vissa paket kommer fram betydligt snabbare än andra). Notera att dessa scenarion har skapats för att efterlikna ett IP-nät med stora problem, dvs. långt ifrån ett normalt fungerande nät. Dock kan dessa situationer uppstå, vilket gör det viktigt att larmen kan hantera dessa. Här framträdde tydliga skillnader mellan de olika larmlösningarna. Testgruppen anser att vissa av larmlösningarna skulle behöva förbättra stabilitet och funktion vid denna typ av omständigheter. Värt att notera att det i dagsläget tyvärr inte finns några standarder eller riktlinjer kring vilka nivåer av störningar som trygghetslarm ska kunna hantera. Som fortsatt arbete anser testgruppen att det är viktigt att tydliggöra vilka situationer som larmlösningarna måste kunna hantera, både för att larmleverantörerna ska veta vilka krav som ställs på deras utrustning, men också för att operatörerna ska förstå när ett kommunikationsproblem påverkar trygghetslarmens funktion negativt. 12 (14) 10.4 Vanliga konsumentroutrars påverkan på larmens funktion Vid dessa tester stressades några vanligt förekommande konsumentroutrar med annan datatrafik samtidigt som larm aktiverades. Belastningen som infördes är typisk för den som uppstår vid nedladdning och uppladdning av filer från internet. När routern belastas uppstår bland annat paketförluster. Det noterades också exempelvis fördröjda svar på olika frågor relaterat till IP som ställdes av trygghetstelefonen. I flera fall så gick inte larm fram till följd av kombinationen av hur routern uppträdde vid belastning och trygghetslarmens funktion vid störningar. Slutsatsen från dessa tester är att konsumentroutern idag kan spela en viktig roll för trygghetslarmens funktion. Till följd av den stora mängd routermodeller som finns på marknaden är förmodligen det bästa sättet att hantera denna problematik att leverantörerna av trygghetslarm utvecklar lösningar som har hög stabilitet vid olika typer av störningar och fördröjningar i IPkommunikationen. Eftersom dessa routrar uppenbart påverkar trygghetslarmens funktion så kan det även vara önskvärt att kunna publicera information och-/eller rekommendationer kring vilken typ av routrar som bör användas.

13 10.5 Internet-/IP-telefonileverantörers och anslutningsformers påverkan på larmens funktion Av särskilt intresse var det att testa påverkan på larmens funktion med kombinerade internet- och IP-telefoniabonnemang, då det funnits indikation på att vissa operatörers tjänsterealisering i dessa fall påverkar larmens funktion negativt. För att testa påverkan från kombinationen IP-telefoni och internettjänst tillsammans med trygghetslarm så beställdes även en IP-telefonitjänst av internetleverantörerna. Tester genomfördes med följande leverantörer av internettjänst och IP-telefoni: Tele2 Telia T3 Bredband2 AllTele Bahnhof Telia Rixnet Testerna som genomfördes var av funktionell karaktär. Dvs. ett trygghetslarm aktiverades via de olika tjänsteleverantörerna och det noterades om larmet gick fram eller inte. Vid dessa tester uppvisades inte några problem alls trots att även IPtelefoni levererades av tjänsteleverantörerna. Mätningarna med Netrounds har genomförts från trygghetstelefonerna i IT Norrbottens testmiljö, via samtliga internetleverantörers internettjänster, till larmleverantörernas terminering av IP-förbindelsen. Dessa mätningar visade på vissa störningar samt även på avbrott. Vid ett par tillfällen har avbrotten pågått i ett par timmar vilket är väldigt allvarligt ur trygghetslarmssynpunkt. Orsaken till dessa avbrott borde utredas vidare, gärna via utökade mätningar i samarbete med internetleverantörerna. Störningarna och avbrotten som förekommit bedöms dock inte ha påverkat testresultaten i denna studie. Denna slutsats har dragits efter att ha granskat vid vilka tidpunkter störningarna/avbrotten uppstått och jämfört dessa med de tillfällen då exempelvis inte larm gått fram. Flera av de nya larmen ger möjlighet att använda GSM/GPRS som alternativ larmväg om larmet av någon anledning inte går fram via IPnätet. Detta bör övervägas för att öka robustheten i den digitala larmlösningen. 13 (14)

14 14 (14) 11 Kontakter Anders Sjödin, IT Norrbotten, Oskar Jonsson, Programledare, Hjälpmedelsinstitutet, Projektgruppen har även bestått av: Catherine Melby, IT Norrbotten, Marcus Jonsson, Absilion AB, Rolf Sannebjörk, Haparanda stad, Litteratur Nedan ges hänvisning till några relevanta rapporter och riktlinjer inom området. Guidelines for calls to emergency numbers 112 in Sweden using SIP, Report ITS 25 - Application guide, ITS Information Technology Standardization, 2009 Webb: Styrning av Internet - Från infrastruktur till politik informationssamhället, Staffan Jonson,.SE, 2010 Webb: Introduktion till IP - Internet Protocol - En guide om hur Internettrafiken fungerar, Håkan Lindberg,.SE, 2009 webb: Trygghetslarm - en vägledning, Socialstyrelsen, 2010 Webb: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, Svensk författningssamling (SFS), 2003 Webb: IP Services Deployment in Sweden, Presentation , Nils Weidstam, SOS Alarm AB, 2011 Webb: ip_services_deployment_in_sweden.pdf

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

UTVÄRDERING AV TRYGGHETSTELEFONERS SIGNALERING VIA GSM

UTVÄRDERING AV TRYGGHETSTELEFONERS SIGNALERING VIA GSM UTVÄRDERING AV TRYGGHETSTELEFONERS SIGNALERING VIA GSM Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (13) Utvärdering av trygghetstelefoners signalering via gsm Rapport för projekt Teknikstudier

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-03-22 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 22 mars klockan

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP 2015-01-20 Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Organisation ca 1540

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen?

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Suzanne Örkenrud, administrativ chef, Växjö kommun Niclas Brissmalm, områdeschef, äldreomsorg, Karlskrona kommun Kerstin Engman,

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 200 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER 2014-03-02 Arbetsgrupp: Christina Lundholm, Nicklas Lemon, Lars-Erik Lundmark, Marie Rosfors VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? Många i föreningen har uttryckt missnöje hur

Läs mer

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Anders Rafting Enheten för Robust kommunikation, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS Agenda Om infrastrukturen för elektronisk kommunikation Om behovet

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Abonnemangets utformning

Abonnemangets utformning Abonnemangets utformning Fast telefoni Med vårt abonnemang kan ni fortsätta använda era vanliga telefoner hemma. Ni ansluter ert vanliga inkommande telefonjack i en dosa som omvandlar en digital signal

Läs mer

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Uppdraget från Socialdepartementet Detta ska öka 2013: -Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Om bynet En systemleverantör till fiberföreningar Projekterar, levererar material, bygger fibernätet Unik affärsmodell, anpassad till fiberföreningar

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

Om bynet. ! Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. ! Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Daniel Liljeklev Tillsammans bygger vi e4 fibernät! Om bynet! 10 års erfarenhet av byggna5on av fibernät på landsbygden. Genomfört över 300 föreningar och över 30.000 anslutningar runt om i Sverige.! Samma

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Agenda» Introduktion Bredband och Multi Play» IPTV vad är det och varför?» Tekniken bakom IPTV» Krav på IPTV» Kvalitet i IP-nät» Komprimering» Multicast»

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten. Claus Popp Larsen (författare), Acreo Örjan Mattsson, Acreo Bruce Horowitz, TeliaSonera FAS

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Alternativ för fibertjänster

Alternativ för fibertjänster Alternativ för fibertjänster Aktivera enskilda tjänster via Quadracoms portal Qmarket Välj mellan ett antal leverantörer av bredband, telefoni och TV Såvida inte tjänsten kräver leverans av hårdvara (telefonidosa,

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Marie Sjölinder, marie@sics.se Per- Olof Sjöberg, pos@scis.se, Anneli Avatare Nöu, anneli@sics.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen. Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln

Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen. Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln Mål och syfte Skapa en telefonilösning som funktionellt motsvarar verksamhetens behov

Läs mer

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör.

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Uppsägning och överflyttning tjänster för TV, Telefoni och Bredband TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Telefoni via Telia-avtal:

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen.

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen. Information om Bredbandsinstallationen. Vilket ni alla säkert märkt påbörjade Ownit, genom vår entreprenör CLS elektronik AB, installationen av er förening redan i somras genom att diverse schaktarbeten

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111.

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter Välkommen 1 Kontrollera utrustningspaketets innehåll Ruckus Mediaflex trådlös adapter ger dig en trådlös anslutning mellan ditt bredband och din digitalbox

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

Våra tjänster. Have a safe day

Våra tjänster. Have a safe day Våra tjänster Have a safe day AddSecure har ett tydligt löfte till marknaden Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation Säkrad kommunikation för alla behov Oavsett om du

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E Com Hems nya höghastighetsrouter Testad av 1 Bakgrund Många bredbandskunder tycker att den hastighet de får ut av sitt WiFi inte motsvarar den hastighet de abonnerar på från sin operatör och de upplever

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät Vi levererar tjänster för internet, telefoni och TV för privathushåll och anpassade tjänster för företag. Ett informationsblad för dig som söker sammanfattad

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Har idag internet. Leverantör av internet

Har idag internet. Leverantör av internet Sammanställning av Enkät; IT-och telekomtjänster Brf Jästen 2014 Enkäten lämnades ut till samtliga lägenheter inom Brf Jästen. Medlemmarna hade ca 2 veckor på sig att fylla i enkäten och lämna in den i

Läs mer

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM VÄGLEDNING/CHECKLISTA UTKAST 1 2013-06-20 1 (8) Kerstin Engman Mobil: 076-797 89 38 E-post: kerstin.engman@skl.se Doknummer eh2013 KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM Vägledning/checklista Trygghetslarm Steg

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni.

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Gästabudstaden AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpings kommun och är ett öppet stadsnät. Vi vill passa på

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

För Post- och telestyrelsen. Utredning om IP-telefoni och bredband via satellit samt kvalitet på IP-telefonitjänster

För Post- och telestyrelsen. Utredning om IP-telefoni och bredband via satellit samt kvalitet på IP-telefonitjänster För Post- och telestyrelsen Utredning om IP-telefoni och bredband via satellit samt kvalitet på IP-telefonitjänster Januari 2015 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör orderlight A KO och tjänsteleverantör VD, Sten Oscarsson red erfarenhet av teknik och affärsmodeller: 1. Älvkarlebymodellen, ett av landets första kompletta Triple Play nät med lägenhetsnät 2. Leverans

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Fibern är installerad Hur gör jag nu?

Fibern är installerad Hur gör jag nu? Fibern är installerad Hur gör jag nu? Jan Sivertsson Solhems Villaägareförening TV sidan 17 Är fibern installerad? Arbetet pågår med högsta prioritet 50 man arbetar i området Ligger efter ursprunglig tidplan

Läs mer