DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN"

Transkript

1 DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel

2 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella trygghetstelefoner baserad på analog teknologi. Näten förändras genom att ny teknik införs och i vissa fall ersätts traditionella telefoninät med nya digitala IP-baserade nät av kostnadsskäl. Exempel på detta är nyproduktion av bostäder och nedmontering av föråldrade telefonväxlar samt medföljande teleledningsstolpar. OLIKA TEKNIKER - TRYGGHETSLARM Fast telefoni (analog) - Bristande standard - Bristande trygghet - Begränsad funktionalitet Mobil telefoni (GSM) - Bristande standard - Bristande trygghet - Begränsad funktionalitet Fast bredband Mobilt bredband (IP) - Standard - Säkrare larm - Ökad funktionalitet - Kommunerna återtar kontrollen I dagsläget befinner vi oss i tre tekniska miljöer, såväl analog, mobil/gsm som bredband (IP). Detta skapar en utökad komplexitet med en blandning av olika miljöer avseende såväl trygghetslarm, trygghetstelefoner som larmcentraler. Utifrån denna bakgrund fick IT Norrbotten i uppdrag från Kommunförbundet i Norrbotten att utreda förutsättningarna för ett gemensamt system för trygghetslarm i Norrbotten. Samtidigt genomför Hjälpmedelsinstitutet, på uppdrag av regeringen, ett program, Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer, med utvecklings- och informationsinsatser som syftar till att stödja kommunerna i att stärka säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband med det pågående införandet av digital teknik inom teleområde. I Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag deltar IT Norrbotten. IT Norrbotten har även fått i uppdrag att inom ramen för programmet Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer genomföra teknikstudier. Kommunerna har idag trygghetstelefoner som bygger på analog teknik. Denna förstudie visar på hur problematiken kring övergång från analog

3 3 (39) teknik till digital teknik avseende trygghetstelefoner, trygghetslarm och larmcentraler skall lösas samt vilka nya möjligheter som skapas. Denna förstudie behandlar endast larm i ordinärt boende. Förstudien avgränsas till Norrbotten. I denna förstudie konstateras att med de framtida digitala larmen/larmcentralerna erbjuds bättre möjligheter vad avser leverantörsoberoende, ökad robusthet samt nya möjligheter avseende tjänster och larmenheter. Genom att samordna en upphandling av trygghetstelefoner/trygghetslarm samt en gemensam larmcentral i länet så ges det bättre möjligheter till koordinering över kommungränserna. Ett möjligt hot för att införa digitala trygghetslarm som identifierats är brist på bredband i vissa geografiska områden i länet. IT Norrbotten har tillsammans med Norrbottens kommuner startat projektet Bredband till alla. Målsättningen med projektet är att kommunerna identifierar vilka hushåll och företag i Norrbotten som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s. Vi ser att de kommande bredbandsbaserade (IP) trygghetslarmen med dess kopplingar till bildfunktion (video)kommer att kräva minst 1 Mbit/s symmetriskt för att uppnå s.k. HD-kvalitet på bilden. De nya kommunikationsmöjligheterna genom bredband möjliggör skapandet av nya tjänster avseende nytta för både samhälle, företag och individ. Dagens trygghetstelefoner övergår till att bli en tjänstepalett av enskilt valbara möjligheter att skapa sin egen förstärkta trygghet och sociala närvaro med både grannar, vänner och släkt, såväl lokalt som internationellt. Tjänstepalettens honnörsord är integrering av redan befintliga tjänster som kopplas samman genom IT standards och mänskliga behov, helt enligt den digitala agendans målbild IT i människans tjänst. Framtidens trygghetslarm med dess utökade möjligheter för integration med e-tjänster, nya sensorer m.m. kan ge brukaren möjlighet att bo hemma längre än vad som är möjligt idag. Detta ger ett utökat mervärde för brukaren i form av bättre och tryggare livsmiljö samtidigt som kommunen minskar sina kostnader för särskilt boende. En digital infrastruktur innebär att man i högre grad än tidigare kontinuerligt kan övervaka att trygghetslarm är inkopplade, har ström och att kommunikationsvägen från trygghetslarmen till larmcentralen inte är överbelastad eller bruten. Att nu ta nästa steg kring en gemensam plattform för digitala trygghetslam/larmcentral ger nya möjligheter avseende kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. Dessutom kan vi ytterligare förstärka våra kommuninvånares känsla och upplevelser kring god omsorg och vård inom regionen utifrån en gemensam digital omsorgs- och vårdstrategi för både omsorgstagare, anhöriga och personalgrupper.

4 4 (39) Under en övergångsperiod kommer det att parallellt finnas såväl analoga, GSM som IP-baserade trygghetstelefoner. Det innebär att larmcentralerna under en begränsad tidsperiod kommer att behöva kunna ta emot såväl analoga, GSM som IP-baserade larm. En testmiljö har byggts upp hos IT Norrbotten som gör det möjligt att testa olika leverantörers lösningar av digitala trygghetslarm, och hur dessa påverkas av yttre omständigheter, som tålighet mot störningar i förbindelsen till larmcentralen, stresstester, och leverantör av Internetförbindelse. Syftet med testerna har varit att dra lärdom om funktion och robusthet i dagens digitala trygghetslarm. Målet för den regionala projektgruppen för Digitala Trygghetslarm i Norrbotten är att ta fram upphandlingsunderlag, vilket säkerställer utvecklandet av världens bästa trygghetslarm (enligt målbilder från Regeringens digitala agenda) larm med integration av sociala digitala nätverk såsom t.ex. Facebook, bild och ljud, ökad funktionalitet för brukare, anhöriga, personal i omsorg och sjukvård, handenheter såsom smarta telefoner, läsplattor m.m.

5 5 (39) 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR PROJEKTORGANISATION DEFINITIONER ENKÄT TELIAS RIVNING AV DET ANALOGA NÄTET LÖSA DET AKUTA PROBLEMET PROCESS TRYGGHETSLARM (RIVNING) GRÅA- OCH VITA FLÄCKAR TEKNIKTRENDER FAST TELEFONI INTE LÄNGRE INTRESSANT FRAMTIDA TJÄNSTERS KRAV PÅ NÄTET PROJEKT BREDBAND TILL ALLA VARFÖR ÖVERGÅ TILL NY TEKNIK Ökad säkerhet Ökad funktionalitet E-hälsa Hemsjukvård SAMMANFATTNING TEKNIKTRENDER TRYGGHETSLARMSKEDJA TRYGGHETSLARM/TRYGGHETSTELEFON KOMMUNIKATIONSKEDJA LARMCENTRALENS KOPPLING TILL LARMTELEFONEN REGERINGENS DIGITALA AGENDA FRAMTIDEN HÄR OCH NU FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT NULÄGE FASTA TELEFONNÄTET GSM MOBIL TELEFONI HELDIGITALT/IP-BASERAT INSTALLATIONSPROBLEMATIK FREKVENT FUNKTIONSÖVERVAKNING/HEARTBEAT LARMCENTRALER NULÄGE BÅDE ANALOGT OCH DIGITALT... 22

6 6 (39) 16.3 ÖVERGÅNG TILL HELT DIGITAL LARMMOTTAGNING Regional gemensam databas - Länsnod Larmmottagning VERKSAMHETSSYSTEM EKONOMI KOSTNADER I SAMBAND MED TELIAS TEKNIKSKIFTE KOSTNADER FÖR BREDBANDS-BASERADE LARM OMSORGSACCESS VEM ÄR ANSVARIG FÖR BREDBANDSABONNEMANGET? TEKNIKTESTER FÄLTTESTER HAPARANDA KOMMUN Resultat fälttest Haparanda kommun LABBMILJÖ HOS IT NORRBOTTEN Resultat test i labbmiljö hos IT Norrbotten UTVÄRDERING AV TRYGGHETSTELEFONERS SIGNALERING VIA GSM Resultat REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT TESTVERKSAMHET FORTSATT TESTVERKSAMHET SWOT STANDARDISERING LAGSTIFTNING BRANSCHORGANISATION UPPHANDLING KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE LARM KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE LARMCENTRAL ATT UTREDA REFERENSER OCH BILAGOR... 39

7 7 (39) 3 Bakgrund Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella trygghetstelefoner. Näten förändras genom att ny teknik införs och i vissa fall ersätts traditionella telefonnät med nya digitala IP-baserade nät av kostnadsskäl. Exempel på detta är nyproduktion av bostäder och nedmontering av gamla telefonväxlar samt medföljande teleledningsstolpar. Förändringen har skapat tveksamhet hos kommuner, installatörer och larmcentraler samt att det vid tester visat sig att larm inte alltid kommer fram. På marknaden finns numera trygghetstelefoner konstruerade för den digitala infrastrukturen men erfarenheten av deras installation, funktionalitet och användning är begränsad. Idag, i Sverige, finns inte heller larmcentraler som kan ta emot ip-baserad datatrafik från digitala larm. Utifrån denna bakgrund fick IT Norrbotten i uppdrag från Kommunförbundet i Norrbotten att utreda förutsättningarna för ett gemensamt system för trygghetslarm i Norrbotten. Samtidigt genomför Hjälpmedelsinstitutet, på uppdrag av regeringen, ett program med utvecklings- och informationsinsatser som syftar till att stödja kommunerna i att stärka säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband med det pågående införandet av digital teknik inom teleområde. I Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag deltar IT Norrbotten. IT Norrbotten har även fått i uppdrag att inom ramen för programmet Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer genomföra teknikstudier. 4 Syfte Syftet med detta projekt är att säkerställa att trygghetslarmen i Norrbotten fungerar vid övergången från analog till digital teknik. I första skeendet gäller det den akuta situationen med TeliaSoneras avveckling av den fasta telefonin. Viktigt är också att säkerställa att Norrbottens invånare har tillgång till säkra och framtidsinriktade trygghetslarm i en digital miljö. Syftet med tekniktesterna är att utvärdera hur nya digitala trygghetslarm fungerar i en digital infrastruktur, samt hur de fungerar med olika operatörer och utrustning för elektronisk kommunikation. 5 Mål Målen med projektet är att: - Säkerställa att TeliaSoneras nedläggning av fast telefoni inte påverkar funktionen för nuvarande brukare av trygghetslarm.

8 8 (39) - Ta fram ett underlag som kan ligga till grund för ett beslut om en eventuell framtida gemensam upphandling av gemensamt system för trygghetslarm i Norrbotten. - Genom tekniktester utvärderat hur de nya digitala trygghetstelefonerna fungerar med olika operatörer och utrustningar för elektronisk kommunikation. 6 Avgränsningar Denna förstudie behandlar endast larm i ordinärt boende. Förstudien avgränsas till Norrbotten 7 Projektorganisation IT Norrbotten fick i uppdrag från Kommunförbundet i Norrbotten att utreda förutsättningarna för ett gemensamt system för trygghetslarm i Norrbotten. Med anledning av detta tillsattes en gemensam projektgrupp med representanter från kommuner, landsting och IT Norrbotten för att utreda frågan. I projektgruppen ingår representanter från såväl verksamhetssida som IT-enheter. DELTAGARE I PROJEKTORGANISATIONEN: Tony Blomqvist IT Norrbotten, ordförande Catherine Melby IT Norrbotten, regional projektledare Anders Sjödin IT Norrbotten, teknisk projektledare

9 9 (39) Christina Hansson Anders Skoglund Carina Kapraali Rolf Sannebjörk Anna-Lena Andersson P-E Halvardsson Ingegerd Wettainen Markus Mäkitaavola Lars Ekman Ulf Gustafsson Stig Söderström Bertil Pettersson Per-Erik Simma Oskar Jonsson Gällivare kommun, socialtjänsten Gällivare kommun, it-avdelningen Haparanda kommun, socialtjänsten Haparanda kommun, it-avdelningen Luleå kommun, socialtjänsten Luleå kommun, it-avdelningen Pajala kommun, socialtjänsten Pajala kommun, it-avdelningen Piteå kommun, socialtjänsten Piteå kommun, it-avdelningen Älvsbyns kommun, socialtjänsten Älvsbyns kommun, it-avdelningen Norrbottens Läns Landsting Hjälpmedelsinstitutet, Programledare regeringsprogram Digitala Trygghetslarm KONTAKTPERSONER I KOMMUNERNA: Bengt Isaksson Arjeplogs kommun, socialtjänsten Catrin Höglander Arvidsjaurs kommun, socialtjänsten Sissel Lundman Arvidsjaurs kommun, socialtjänsten Carola Johansson Bodens kommun, socialtjänsten Helena Samuelsson Bodens kommun, socialtjänsten Christina Hansson Gällivare kommun, socialtjänsten Kristina Larsson Gällivare kommun, socialtjänsten Carina Kapraali Haparanda kommun, socialtjänsten Ingela Östlund Jokkmokks kommun, socialtjänsten Christina Karlsson Kalix kommun, socialtjänsten Stefan Wikström Kiruna kommun, socialtjänsten Anna-Lena Andersson Luleå kommun, socialtjänsten Monika Lund Pajala kommun, socialtjänsten Ingegerd Wettainen Pajala kommun, socialtjänsten Lars Ekman Piteå kommun, socialtjänsten Stig Söderström Älvsbyns kommun, socialtjänsten Jan-Erik Nilsson Överkalix kommun, socialtjänsten Carina Kemppainen Övertorneå kommun, socialtjänsten Katarina Wälimaa Övertorneå kommun, socialtjänsten

10 10 (39) 8 Definitioner Benämning Analog Analog trygghetstelefon Automatiskt testlarm CPE Digital Digital trygghetstelefon DTMF Frekvent funktionsövervakning Full-Rate GPRS GSM Half-Rate Heartbeat HTTPs Beskrivning Objekt som inte är digitalt. Är en trygghetstelefon, byggd på analog teknik, vars larm och röst skickas och mottages analogt till larmmottagaren. Detta kan ske via det analoga traditionella telenätet, mobilnät eller via en IP-telefon (VoIP) eller annan konverteringsbox. Larmet initierat automatiskt. Larmtelefonen ringer upp larmcentral enligt förinställt schema Customer Placed Equipment, vanliga kundplacerade konsumentroutrar och switchar. Objekt baserat på diskreta storheter. Är en trygghetstelefon, byggd på digital teknik, vars larm och röst skickas och mottages digitalt till larmmottagaren. Dual Tone Multi Frequency, signalering över analoga telefonnätet där två frekvenser tillsammans unikt identifierar en specifik signal, såsom exempelvis en siffra på telefonen. Se heartbeat. Talkodare som används i GSM med 13 kbit/s bithastighet och som förkortas FR. General Packet Radio Services - teknik för dataöverföring via GSM-nätet. Global System for Mobile communication andra generationens mobiltelefonisystem. Ett andra generationens (2G) mobiltelefonisystem, det vill säga ett digitalt system som används för överföring av tal och data. Talkodare som används i GSM med 6,5 kbit/s bithastighet och som förkortas HR. Trygghetstelefonen skickar med jämna mellanrum ut ett livstecken till en övervakande dator. Kallas också frekvent funktionsövervakning. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett protokoll för krypterad transport av data via httpprotokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på internet och för känsliga överföringar inom företag.

11 11 (39) Benämning Internet IP IP trygghetstelefon IP-adress IP-telefoni Jitter Manuellt provlarm Proxy server PSTN SIP Beskrivning Ett stort antal datorer sammanlänkade med en gemensam kommunikationsmetod, det så kallade Internetprotokollet (IP). Internet Protocol, det kommunikationsprotokoll (det vill säga en regelsamling) som används för överföring av information i datornätverket Internet. Ibland används istället termen TCP/IP, där man också nämner IP-protokollet Transmission Control Protocol, som utnyttjas för en stor del av IP-tillämpningarna, såsom för e-post (smtp) och webben (http). Är ett uttryck för en trygghetstelefon vars larm och röst skickas och mottages via ett IP-baserat nätverk till larmmottagaren men anger inte om trygghetstelefonen är byggd med digital eller analog teknik. En IP-adress, ett IP-nummer (eng. Internet Protocol address) är ett nummer som används som adress för enskilda datapaket i IP-standarden, den grundläggande standarden för trafik på Internet. För mer detaljer se exempelvis Wikipedia genom följande länk - Är överföring av röstsamtal och liknande via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP). Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen uppdelad i datapaket. IP-telefoni kallas ibland webbtelefoni eller bredbandstelefoni, engelskans VoIP (Voice over IP). Variation i fördröjning mellan IP-paket (max fördröjning min fördröjning). Påverkar hur mycket data som måste buffras i exempelvis trygghetstelefonerna för att tal ska låta bra. Larm initierat manuellt av personal eller brukare/användare En server som agerar mellanhand för förfrågningar från klienter som söker resurser från andra servrar Det publika telefonnätet (PTN), på engelska Public Switched Telephone Network (PSTN), är ett världsomspännande nätverk bestående av kretskopplade telefonväxlar och förbindelser som levererar traditionella telefonitjänster till allmänheten, s.k. plain old telephone service (POTS). Benämns i förstudien såsom analoga nätet. Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll utvecklad av IETF och numera en godtagen standard för initiering, ändring och avslutning av interaktiva sessioner som innefattar multimedia såsom video, ljud, spel och virtual reality. Speciellt är SIP känt för möjligheten till telefoni och även video-samtal.

12 12 (39) Benämning TCP/IP Transportlagret, TCP och UDP Trygghetslarm Trygghetstelefon Beskrivning TCP/IP är en arkitektur för datakommunikation över nätverk med en struktur som delas upp i olika lager. För mer detaljer se exempelvis Wikipedia genom följande länk Transportlagret hanterar kommunikation mellan datorers portar där TCP är säkrare på bekostnad av hastighet jämfört med UDP. TCP är det mest använda transportlagersprotokollet på Internet eftersom det kan hantera de fyra olika fel som kan inträffa vid paketöverföring i IP-nätverk. För mer detaljer se exempelvis Wikipedia genom följande länk Trygghetslarm kallas larm som är avsedda att användas av äldre, personer med funktionsnedsättning eller andra personer i situationer där de kan uppleva otrygghet. Inom äldrevården har man ofta trygghetslarm som används för att sända larmsignaler till vårdpersonalen, när brukaren behöver hjälp. Oftast behövs ett samtal för att fastställa larmnivån och oftast används då en larmtelefon istället. Trygghetstelefon är det samma som trygghetslarm men med skillnaden att det även kan upprättas en talförbindelse mellan mottagare och sändare som då ger en bättre kommunikation med den larmande. I dagligt tal används ofta trygghetslarm även för en trygghetstelefon vilket kan skapa osäkerhet. 9 Enkät För att kunna få en uppfattning om nuläget avseende trygghetslarm så genomfördes en enkätundersökning hos samtliga kommuner i Norrbotten. I enkäten fanns frågor såsom: vilket trygghetslarm man använder i kommunen, hur många larm man har, hur många av dessa som är kopplade till en GSM-modul, övriga tillbehör, avtal samt larmmottagning. Utifrån enkäten framkom det att det finns ca larm i länet som används, nästan 350 larm finns som reserver. Det finns larm från i princip tre olika larmleverantörer representerade; Tunstall, CareTech och STT Condigi. Det finns ett antal olika varianter på vilken larmmottagning som används. 10 Telias rivning av det analoga nätet Idag finns det ca telestationer i Sverige och i stort sett alla hushåll har kopparnät. Det kopparbaserade nätet bärs upp av cirka två miljoner telefonstolpar. Cirka en miljon av dessa stolpar nyttjas av de kunder som framförallt bor i glesbygd.

13 13 (39) TeliaSonera har bedömt att kostnaderna för dessa kunder inte är rimliga i förhållande till intäkterna och vill i samband med detta byta ut den fasta telefonin i kopparnätet till fast mobil telefoni dvs. gå från en analog teknik till en digital teknik. Detta medför att de analoga trygghetslarmen måste bytas till digitala larm. Enligt vår uppfattning innebär detta att trygghetslarmsbyten måste gå i fas med nedläggningar och införande av ny teknik. TeliaSonera har inlett ett arbete, projekt Teknikskifte, som innebär att delar av det fasta nätet, långa stolplinjer och små telestationer, ersätts med fast mobil telefoni. Det gäller nät med stort renoveringsbehov och som inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att underhålla. Arbetet är planerat att pågå i ungefär fem år med start 2010 och berör cirka hushåll och företag i Sverige. I Norrbotten berörs samtliga 14 kommuner Lösa det akuta problemet Problematiken idag är att kommunerna har trygghetstelefoner som bygger på den analoga tekniken vilken i framtiden kommer att ersättas av bredband, såväl fast som trådlös. Men fram till att bredband finns tillgängligt till alla hushåll så gäller det att lösa det akuta problemet, d.v.s. Telias nedläggning av det analoga telenätet, vilket görs genom att hitta lösningar som bygger på mobilteknik (GSM, GPRS, CDMA) som bärare av larmen fram till larmcentralen. I ett första steg måste en identifiering av berörda trygghetslarm göras. Detta innebär att det måste till en samordning mellan den information TeliaSonera har om vilka orter som är berörda och den information som kommunernas socialtjänst har över vilka trygghetslarmsabonnenter man har på berörda orter Process trygghetslarm (rivning) I och med att TeliaSonera påbörjade nedläggningarna uppstod problem med att identifiera vilka trygghetstelefoner som kommer att vara berörda. Det är viktigt att kommunerna i god tid får vetskap om detta så att de hinner förbereda installation av ersättnings larm. Som en följd av detta togs i Norrbotten, i samverkan med TeliaSonera och kommunernas socialtjänster, en process fram för att säkerställa att informationsöverföringen fungerar så effektivt som möjligt. Bland de problem som löstes genom processen finns: - Sekretess avseende abonnenter hos TeliaSonera - Sekretess avseende vårdtagare hos kommunen - Behöriga mottagare av information - Behörigt sätt att delge information - Åtgärder efter information erhållits För kompletterande information se bilaga 1, Process för identifiering av berörda Trygghetslarms användare I det här arbetet har vi sett att det är ett informationsproblem att berörda människor inte får rätt information. Det är också viktigt hur information når berörda trygghetslarmsabonnenter. Dessa är många

14 14 (39) gånger äldre personer som inte förstår teknikskiftet och som dessutom lätt kan bli oroade Gråa- och Vita fläckar Det finns områden som helt saknar såväl GSM-täckning som bredbandstäckning vilka måste identifieras. När det gäller bredbandsfrågan i Sverige idag brukar vi tala om vita och gråa fläckar. Vita fläckar är områden där det inte finns något bredband överhuvudtaget. Grå fläckar är områden där det finns viss form av datakommunikation, dock med mindre än 2 Mbit/s uppströms respektive nedströms. I IT Norrbottens rapport Slutrapport Inventering av Vita- och Gråa fläckar konstateras att utifrån de olika utredningar som lyfts fram i rapporten så är tillgången till bredband varierande över länet. På hastigheter upp till 1 Mbit/s är tillgången god i hela länet. Det finns dock områden där tillgång till bredband helt saknas. I de inventeringar som kommunerna gjort med en målbild på bredband omfattande överföringshastigheter med minst 2 Mbit/s symmetriskt så finns ett utbyggnadsbehov inom regionen identifierat. 11 Tekniktrender 11.1 Fast telefoni inte längre intressant En pågående trend är att hushåll i allt större utsträckning väljer att avveckla sin fasta telefoni och övergår i första hand till mobiltelefoni och i andra hand IP-telefoni. Samtidigt så sker ingen nybyggnation av analoga kopparnät vid nybyggnation av fastigheter Framtida tjänsters krav på nätet Vi ser att de kommande bredbandsbaserade (IP) trygghetslarmen med dess kopplingar till bildfunktion (video)kommer att kräva minst 1 Mbit/s symmetriskt för att uppnå s.k. HD-kvalitet på bilden. För att kunna använda sig av bredbandsbaserat (IP) trygghetslarm utan bildfunktion så kan en hastighet på mindre än 1 Mbit/s nyttjas. För att möjliggöra talfunktion, med god kvalitet så behöver talet vara prioriterat dvs. tal måste gå före data. Strömtillförsel till den elektroniska utrustningen måste vara stabil, för att inte få dataförluster som kan medföra avbrott i datakommunikationen. Alternativ redundans dvs. att kommunikationen kan ta nya vägar vid ev. avbrott måste undersökas. En viktig paramenter är möjligheten till frekvent funktionsövervakning av digitala trygghetslarm vilket medför att man snabbt kan få korrekt information om vilka hushåll och områden som är drabbade vid strömavbrott Projekt Bredband till alla IT Norrbotten har tillsammans med Norrbottens kommuner startat projektet Bredband till alla. Målsättningen med projektet är att kommunerna identifierar vilka hushåll och företag i Norrbotten som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s.

15 15 (39) Alla hushåll och företag som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang har rätt att stå med på en lista, som Post- och telestyrelsen sammanställer. Regeringen har som mål att ett grundläggande behov av bredband om 1Mbit/s skall vara täckt i hela Sverige tom Denna målsättning ska ej blandas samman med regeringens målsättning om 90 procentig täckning av en bredbandshastighet om 100 Mbit/s år Grundtanken från regeringens sida är att den ordinarie telekommarknaden skall kunna täcka samtliga hushåll och företag i Sverige. För de hushåll eller företag som ej kan erhålla detsamma har Net4Mobility (samverkansbolag mellan Tele2 och Telenor) fått en generell rabatt om 300 miljoner kronor vid en frekvensauktion som genomfördes av PTS 2010, för att nyttjas vid bredbandsutbyggnad, dit ordinarie marknad inte kan nå. Fördelen är att Net4Mobility bygger ut sitt nät med både 4G samt mobiltelefoni. Hastigheterna för 4G beräknas med dagens teknologi till Mbit/s. Dock finns det fortfarande behov av utbyggnad av den kommunala bredbandsinfrastrukturen genom lokala insatser från kommunen/stadsnätet inte minst för att nå regeringens mål på 100 Mbit/s till 90 procent av alla hushåll Varför övergå till ny teknik Den digitala infrastruktur som nu byggs i Sverige innebär nya möjligheter för trygghetsskapande lösningar. Svenska företag är världsledande på digitala kommunikationssystem för trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Flera system är utvecklade i samarbete med svenska kommuner och tjänsteföretag och är exempel på samarbete mellan företag och samhälle. Med endast en enda teleoperatör på marknaden och en enda analog infrastruktur var det enkelt att förlita sig på hög driftsäkerhet, samtidigt var det inte oproblematiskt att i praktiken till en rimlig kostnad kontrollera trygghetslarmens kommunikationsväg och funktion mer än en gång per dygn. En digitalisering av trygghetslarmen är en anpassning till den moderna infrastruktur som växer fram. En faktor som driver på utvecklingen är att medborgarna i allt högre utsträckning väljer digital kommunikation Ökad säkerhet En digital infrastruktur innebär att man i högre grad än tidigare kontinuerligt kan övervaka att trygghetslarm är inkopplade, har ström och att kommunikationsvägen från trygghetslarmen till larmcentralen inte är överbelastad eller bruten. Fördelarna är många men kräver samtidigt mer övervakning av funktion och kommunikation eftersom den digitala infrastrukturen i vissa avseenden är sårbarare än den tidigare infrastrukturen för fast traditionell telefoni Ökad funktionalitet Nya digitala trygghetslarm och skilda valfria trygghetstjänster som exempelvis larm från brandvarnare, fallarm och inaktivitetslarm kan

16 16 (39) med digital teknik ges en möjlighet att övervakas med ett kortare intervall och administreras på ett effektivare sätt Brukare För trygghetslarmsabonnenten skulle en ökad funktionalitet kunna innebära minskade resor till vårdcentral. Detta då man istället skulle kunna genomföra enklare rutinkontroller via den digitala tekniken t.ex. blodtryckskontroller. En annan möjlighet är att döva teckenspråkiga skulle kunna kommunicera med larmmottagningen via video Anhöriga En tre-betygs uppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2011, belyser de anhörigas situation vid vård av strokepatienter i hemmet. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna och är den diagnos som kräver flest vårddagar på sjukhus och i hemmet. Det finns beräkningar på att över personer vårdar sina anhöriga i hemmet. En av slutsatserna i uppsatsen är att anhöriga mår psykiskt dåligt av sin nya helt omstrukturerade livssituation och en effektivare hjälp från sjukvård/omsorg var önskvärd. Stöd efterfrågas i form av avlastning och kontinuitet i vården/omsorgen. Här skulle den nya digitala tekniken med bild och ljud kunna integreras med både de anhörigas och vård/omsorgstagande personens behov E-hälsa IT Norrbotten administrerar, förvaltar och utvecklar tillsammans med Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner en gemensam videokonferensplattform som nyttjas bl.a. för olika e-hälsotjänster. Exempel på detta är diagnostik av hudåkommor på distans, sjukgymnastik och vårdplanering. Dagens brukare av trygghetslarm/trygghetstelefoner nyttjar redan idag kommunernas omsorgstjänster och/eller sjukvårdens vårdande tjänster. Genom de digitala trygghetslarmens integrering med e-hälsotjänster med ljud och bild kan nya integrerade tjänster erbjudas på distans genom en sampaketering en s.k. tjänstepalett Hemsjukvård Inom förstudiens ram har en analys genomförts avseende eventuell koppling mellan det nu pågående hemsjukvårdsprojektet mellan Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landsting. Trygghetslarmen berörs inte direkt av hemsjukvårsprojektet. Dock kan vi konstatera att en digital kontakt med hemsjukvårdspatienterna kan vara av intresse Sammanfattning tekniktrender Den nya digitala tekniken med utgångspunkt från bredband (IP) skapar helt nya möjligheter att koppla samman olika och skilda behov utifrån Norrbottens geografiska och demografiska förutsättningar ur ett stads, landsbygds- och glesbygdsperspektiv. I Norrbotten har vi även en fördel av att vi skapat en gemensam modell för att mötas på distans med ljud och bild, videokonferens. Denna möjlighet har skapat nya tjänster inom bl.a. e-hälsoområdet samt nya

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM

UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (14) Utvärdering av digitala trygghetslarm Slutrapport för projekt Teknikstudier Digitala Trygghetslarm Utgivningsdatum

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM VÄGLEDNING/CHECKLISTA UTKAST 1 2013-06-20 1 (8) Kerstin Engman Mobil: 076-797 89 38 E-post: kerstin.engman@skl.se Doknummer eh2013 KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM Vägledning/checklista Trygghetslarm Steg

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet RESEARCH REPORT 2006:07 Mobilt larm och rörelsefrihet Upplevelser av ett mobilt trygghetslarm Anita Melander Wikman Gunvor Gard Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Svante Barck-Holst, Henrik Christiansson, Arne Vidström IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Försvarsanalys 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer