Val av Kommunikationslösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av Kommunikationslösning"

Transkript

1 BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för att lyckas... 4 Växjö kommun som exempel... 4 Trygghetslarm och trygghetstjänster... 5 Så här fungerar ett trygghetslarm... 5 Problem blir till möjligheter... 7 Fast ansluten eller mobil nätkommunikation?... 8 Fast kommunikation eller telefoni... 8 Stadsnät Andra alternativ till stadsnät Trygghetslarm i stadsnät Mobil kommunikation GSM G Alternativ Alternativ 1 Gamla telefonnätet Alternativ 2 Falsk IP kommunikation Alternativ 3 IP larm över GSM Alternativ 4 IP larm över internet Val av Kommunikationslösning 2

3 Inledning Syfte Syftet med detta dokument är att ge en pedagogisk beskrivning av den teknik som beslutsfattare kommer i kontakt med i samband med en övergång från analog till digital internetbaserad teknik, såväl för fast anslutning via fiber som för anslutning via mobilnätet. Informationen är avsedd för beslutsfattare och ska fungera som en vägledning vid val av kommunikationslösning för trygghetslarm och larmmottagning. Bakgrund I takt med att tekniken för telefoni och kommunikation utvecklas skapas möjligheter till nya tjänster och andra sätt att kommunicera. Internet som bärare av information är den standard som gäller för i princip all modern kommunikation, vare sig det handlar om tal-kommunikation, information eller tjänster. Allt sker mer eller mindre över Internet eller med Internet som bärare och den traditionella tekniken för telefoni har därmed ersatts av den regelsamling eller det språk som gäller för datorers kommunikation över internet. Regelsamlingen heter Internetprotokoll och förkortas IP efter engelskans Internet Protocol. I fallet för digitala trygghetslarm används oftast kommunikationsprotokollet SIP (Session Initiated Protocol) för att koppla ihop användare och larmmottagare. I syfte att skapa säkrare trygghetstjänster som är anpassade för de moderna kommunikationsnät vi har idag så har leverantörer och kommuner i Sverige under ledning av Hjälpmedelsinstitutet utvecklat en branschstandard för trygghetslarmskommunikation. Kommunikationsprotokollet använder SIP och är döpt till SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol). Protokollet säkerställer att all teknisk utrustning som används för kommunikation mellan en användare och en larmmottagare pratar samma språk. SCAIP är ett öppet protokoll, d.v.s. öppet publicerat och fritt för alla att använda. Att leverantörer och beställare kommer överens om ett öppet deklarerat sätt för kommunikationen är viktigt eftersom beställarsidan annars riskerar att bli inlåst till endast en leverantör, där olika system från olika leverantörer inte passar ihop. Arbete pågår just nu för att göra SCAIP till en formell standard i Sverige och inom EU. Val av Kommunikationslösning 3

4 Problemställning Varje enskild kommun måste inom en snar framtid genomföra ett teknikskifte av trygghetslarm för att stödja den IP baserade kommunikationen som utgör grunden för dagens och morgondagens informationssamhälle. De digitala trygghetslarmen ska kommunicera via IP, d.v.s. internetteknik jämfört med den analoga tonsignalerande tekniken som utvecklats för det gamla traditionella telenätet. Detta innebär ett behov av förändringar hos flertalet parter inom trygghetsfunktionen såsom kommun, larmmottagare, larmteknikleverantör och brukare. Larmmottagningarna måste kunna ta emot och hantera trygghetslarmen via IP. Skulle det någonstans i kommunikationskedjan ske omvandling av analog tonsignalering till IP och vice versa är risken stor att det ger kapacitetsproblem och förlust av information, med risk för att brukarens larm inte fungerar som det ska. Förutsättningar för att lyckas Den viktigaste slutsatsen är att betrakta teknikskiftet och förvaltning av trygghetslarm som kommunal ansvar. För att uppnå den mest kostnadseffektiva tjänsten som också erbjuder brukaren den säkraste miljön, behöver kommunen ta ett helhetsansvar och skapa kontroll över hela trygghetslarmens larmkedja. Från brukarens utrustning ända ut till larmmottagarens åtaganden. En annan viktig slutsats är att kommunen bör erbjuda säker anslutning till antingen ett trådbundet eller ett trådlöst nät med fullgod kvalitet över IP, rakt genom hela värdekedjan. Detta betyder sammanfattningsvis att om man aldrig ska blanda ihop analog och digital kommunikation. Växjö kommun som exempel I Växjö kommun har man tillsammans med kommunens avtalade kommunikationsoperatör Wexnet hittat en modell för hur omsorgspersonal på ett smidigt sätt kan erbjuda trygghetslarm via fast anslutet bredband hos dem som har bredband via stadsnät. Inga fördröjningar uppstår på grund av att omsorgspersonalen behöver övertyga användaren om att skaffa och bekosta ett visst abonnemang. Man kan använda telematikabonnemang med tal via GSM/GPRS som inte går att teckna som privatperson, och därmed använda mobilnät som backup eller alternativ till fast kommunikation. Val av Kommunikationslösning 4

5 Trygghetslarm och trygghetstjänster All modern kommunikation sker över Internet. (IP) Trygghetslarmen har hittills i huvudsak kommunicerat via det traditionella gamla publika fasta telefonnätet som funnits under i stort sett hela efterkrigstiden. Tack var teknikens utveckling och internets framsteg finns i dag andra möjligheter som öppnar upp för en stabilare, tryggare och bättre lösning för trygghetslarm på samma sätt som för alla andra tjänster vi är vana vid att använda idag. Trygghetslarm är den tekniska lösning som krävs för hela trygghetskedjan. Från larmenhet ute hos brukaren, distributionen av kommunikationen till larmmottagningen och efterföljande åtgärd av personal. En trygghetstjänst kan se lite olika ut men i grunden är det den tjänst eller insats en kommun erbjuder sina invånare. Ofta innebär det en insats från hemtjänsten i samband med att en brukare larmat via sitt trygghetslarm. Lite beroende på var man bor kan olika tekniska hjälpmedel kopplas till trygghetslarmet. Exempel på sådana hjälpmedel är larmmatta och fall-larm, etc. Så här fungerar ett trygghetslarm Ett trygghetslarm gör det möjligt att påkalla hjälp dygnet runt, t.ex. om man har ramlat eller på annat sätt är i behov av snabb hjälp från kommunens hemtjänst. Du bär på en larmknapp som vanligtvis sitter på din handled eller runt din hals. När du trycker på knappen ringer larmanläggningen, som är kopplad vid den egna telefonen, automatiskt upp larmmottagningen som då söker kontakt med dig via en högtalare i din larmenhet. Samtalet är till för att bedöma vilken insats som krävs för att hjälpa dig som brukare. Larmkedjan för ett trygghetslarm består av fyra delar som alla är beroende av varandra. Val av Kommunikationslösning 5

6 Här följer en beskrivning av dessa delar och dess innehåll. Brukare eller användare av ett larm är den person som fått en larmanläggning installerad i hemmet samt inklusive kommunikation till internet som möjliggör för brukaren att kommunicera med larmmottagaren eller larmcentralen. Larmmottagare tar emot, verifierar och i vissa fall t.o.m. sorterar och prioriterar larmen och därefter larmar ut hemtjänstens personal som tar hand om brukaren. Det finns redan idag en mängd tilläggsfunktioner och produkter som kan kopplas till trygghetslarmet, beroende på brukarens behov. Det kan t.ex. vara en larmmatta eller fall-larm eller kanske ett larm som larmar då personen rör sig utanför en viss fördefinierad Zon / område. Det finns även möjlighet att koppla videosamtal som möjliggör för brukaren att se den man pratar med. Val av Kommunikationslösning 6

7 Problem blir till möjligheter Vi står inför ett byte av teknik som av många naturligtvis uppfattas som ett väldigt stort problem med ökade kostnader och krympande budgetar inom kommunerna vilket kan bidra till att det är svårt att se fördelarna med den investering som kommer att krävas. Om vi ser teknikskiftet utifrån ett möjlighetsperspektiv så överväger fördelarna. En enklare och tryggare tillvaro för brukaren och möjligheterna till ett bredare utbud av tjänster och ett enklare handhavande för den som är ansvarig för trygghetskedjan, är bara ett par exempel på möjligheter och för att detta ska kunna ske behöver vi den rätta tekniken bakom. Problem En blandning av analog och digital teknik leder till osäker tjänst och kapacitetsproblem Ansvaret för kommunikationen med larmmottagningen ligger i stor utsträckning på brukaren själv. D.v.s. brukaren ansvarar för sitt teleabonnemang Om brukaren byter operatör eller telefonilösning kan detta innebära att larmet slutar fungera Avbrott, dålig kvalitet och nedläggning av telefonlinjer Operatörer tar ej ansvar, trygghetslarm är ej en prioriterad tjänst Automatiskt provlarm genomförs manuellt och i bästa fall var 24:e timme, om det ens sker Provlarm belastar brukarens privata telefonräkning. I många fall innebär det att brukaren själv ansvarar för sitt abonnemang. Osäkerhet om larmet fungerar eller ej (sällan användning av larmet gör att det kan ta dygn eller veckor innan man upptäcker om det är något fel på trygghetslarmet Brukaren kan när GSM-larm används, välja att använda kontantkort, vilket ökar risken för att tjänsten slutar fungera när kortet är slut Möjligheter + Med en helt igenom digital och IP baserad teknik kan kontinuerlig övervakning av tjänsten ske + Ansvaret för tjänsten föreslås flyttas till kommunen för ett helhetsåtagande vilket bl.a. underlättar kvalitetssäkring och kontroll + Med kommunens föreslagna helhetsåtagande förbättras kvalitén + Användning av IP baserad kommunikation över fiber ger hög kvalitet och snabbhet (stabil drift), i vissa fall t.o.m en backup lösning över GSM. + Med ett helhetsåtagande blir ansvaret tydligt och kommunen kan ställa krav på operatörerna + Den nya tekniken ger möjlighet att automatiskt övervaka och provlarma + Provlarm är en integrerad del i tjänsten och belastar inte brukarens abonnemang + Den nya tekniken övervakar utrustningen kontinuerligt, dygnet runt alla årets dagar + Eftersom kommunen tar ett helhetsansvar ingår mobilabonnemang i tjänsten Val av Kommunikationslösning 7

8 Fast ansluten eller mobil nätkommunikation? I arbetet med att ersätta trygghetslarm från den gamla till den nya tekniken kommer man att ställas inför några viktiga val. Ett av dessa val är vilken kommunikationslösning ska eller kan man välja mellan. Vilken är säkrast och vilken ger flest fördelar nu och i framtiden? Oavsett vilken man väljer så är det alltid av största vikt att man utgår från brukarens perspektiv och säkerhet. I dagsläget finns fyra alternativ till kommunikationslösning varav två inte finns med i ett framtidsperspektiv. De två som (vi anser) inte vara framtidssäkra är: 1. Kommunikation över det fasta gamla kopparnätet 2. Uppringd kommunikation och tonsignalering över GSM eller bredband Oavsett om kommunikationen sker över fast eller mobil kommunikation är dessa alternativ inte framtidssäkra. De två övriga kommunikationslösningarna är således de som bygger på digital IP kommunikation, oavsett om kommunikationen sker över mobilnätsanslutning (GSM/GPRS) eller fast (fiber) förbindelse över internet. Valet av tillämpning bör bygga på det alternativ som utan rangordning nedan, ger: 1) bäst Internet-tillgänglighet för brukaren 2) möjlighet till samverkan med andra ehälsotjänster 3) kostnadseffektivitet 4) bästa säkerhet för tjänsten exempelvis möjlighet för övervakning Fast kommunikation eller telefoni Fast telefoni via kopparnät är den traditionella formen av telefoni. Den uppfanns i slutet av 1800-talet och har funnits i Sverige i över ett sekel. Den fungerar både för att ringa vanliga samtal och för att koppla upp sig mot Internet (ADSL). Val av Kommunikationslösning 8

9 IP-telefoni eller bredbandstelefoni, innebär att man helt eller delvis ringer via andra nät än det traditionella telefoninätet, exempelvis via fiberanslutning till stadsnät. Brukaren behöver i detta fall inte något traditionellt telefonabonnemang. Stadsnät 11 Det finns flera varianter av stadsnät. I grunden skiljer de sig åt beroende på var de verkar i värdekedjan. Det finns stadsnät som bara äger och hyr ut fiber, d.v.s. fungerar som nätägare. Det finns också stadsnät som förutom att vara nätägare även driver ett aktivt nät som kommunikationsoperatör. Det förekommer också stadsnät som förutom dessa två roller även är tjänsteleverantörer. Kortfattat kan man säga: Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Stadsnäten i Sverige har de senaste 20 åren genom lokala investeringar bidragit till en fiberutbyggnad och utvecklingen av informationssamhället. Sedan byggstart dvs. före år 2000 har stadsnäten investerat nästan 26 miljarder kr i bredbandsnät. Stadsnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad. Mycket tack vare stadsnäten har Sverige i dag Europas fiber-tätaste bredband. I jämförelse med andra länder har Sverige en högre grad bredband som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet. Stadsnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökade behov och nya möjligheter. 1 Svenska Stadsnätsföreningen, Val av Kommunikationslösning 9

10 Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät som växer och utvecklas i takt med det lokala samhällets behov Det finns Stadsnät i närmare 200 kommuner av Sveriges 290 kommuner Stadsnäten äger knappt hälften av den befintliga fiberinfrastrukturen. Många stadsnät bidrar aktivt i den kommunala digitala utvecklingen. Ett aktivt stadsnät påverkar kommunens attraktionskraft och utveckling enligt stadsnäten själva 89 procent av stadsnäten anser att stadsnätet har haft en positiv påverkan på kommunens välfärd och det lokala näringslivets utveckling Andra alternativ till stadsnät Finns det inget stadsnät kan kommunen välja att använda sig av en eller flertalet operatörer för att säkra täckningen för brukaren. Trygghetslarm i stadsnät För trygghetslarm och personal som arbetar med trygghetslarm är fördelarna med att ansluta sig till ett stadsnät flera. Det mest påtagliga är att det skapar enkelhet i hantering av trygghetslarm, med stora samordningsvinster och lägre kostnader/användare som följd. I det fall brukaren skulle ha ett eget beställt internetabonnemang och av någon anledning inte kunna vara ansluten till stadsnätet, kan trygghetslarmtjänsten ändå erbjudas, dock med lägre säkerhet och mer administration för de som installerar trygghetslarmet. Dessutom kan larmfunktionen påverkas negativt exempelvis genom att brukarens abonnemang sägs upp. En annan stor fördel med stadsnätsanslutet trygghetslarm är att kommunen kan erbjuda bra service via stadsnätssupporten. Det är enklare för supporten att felsöka och styra på distans. Därtill kan man med samma system lägga till fler tjänster inom ramen för ehälsa och eomsorg. Kommunens stadsnät erbjuder en möjlighet till en utbyggnad av en palett av tjänster och en stor trygghet för brukaren. Man skapar dessutom grunden för bra konkurrens i och med att stadsnäten är en oberoende part som tillhandahåller arenan där externa leverantörer kan välja att ansluta sig för att erbjuda kommuninnevånarna sina tjänster. Val av Kommunikationslösning 10

11 Mobil kommunikation Först och främst ska vi säga att när det gäller trygghetslarm över mobil kommunikation så sker detta idag endast över GSM, d.v.s. inte över det moderna 3G eller 4G. Men när vi pratar om kommunikation över GSM eller 3G så är det väldigt lätt att blanda bort korten. Därför vill vi här ge en kort beskrivning av skillnaden mellan GSM/GPRS, och 3G/4G, några begrepp som ofta förekommer i diskussionerna kring övergången från analog till digital (IP) kommunikation. GSM Ett GSM-samtal fungerar i grund och botten som ett gammaldags samtal över fast telefoni i kopparnätet men det är digitalt. Det kallas för kretskopplad telefoni. Så länge som samtalet pågår disponerar de två som samtalar en obruten förbindelse hela vägen från A till B. När någon lägger på luren bryts förbindelsen. Det finns fyra GSM-varianter: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 och GSM- 1900, vilka motsvarar de olika frekvensområden i megahertz som används för överföring av tal och data. Tekniken skiljer mellan tal- och datatrafik. Ett talsamtal över GSM använder en speciell talkodningsmetod för att överföra ljud över en digital länk till masten där basstationen sitter. GSM/GPRS kallas ibland för 2,5G. GPRS är en kanal i GSM-kommunikationen för datakommunikation. I vårt sammanhang används GPRS-kommunikationen för själva larmsignalen från trygghetslarmet, samt för övervakning. Talförbindelsen däremot, mellan brukare och larmcentral, går över talkanalen i GSM-nätet. Skillnaden mellan GPRS och datakommunikation via 3G och 4G är att GPRS har mycket mer begränsad möjlig bandbredd. 3G 3G är ett parallellnät till GSM. 3G-samtal fungerar däremot mer som internet. Kommunikationen sker med s.k. paketförmedling och när din 3G-telefon är påslagen har du ständig förbindelse med nätet. Det är som att ringa upp växeltelefonisten och lägga ifrån sig luren. Skillnaden är bara den att du inte blockerar för någon annan med 3G-tekniken. Det är bara när du pratar i telefonen, kollar e-post eller hämtar webbsidor som du tar upp plats i 3G-nätet. För att ett 3G-nät ska klara att hantera större datamängder vilket är fallet då vi byter ut analoga trygghetslarm mot digitala IP baserade, betyder det att vår utrustning får ett annat sätt att koppla larmen och samtalen på. Val av Kommunikationslösning 11

12 Alternativ Nedan beskrivs de alternativ som f.n. finns i bruk. De allra flesta av landets kommuner använder fortfarande det gamla telenätets infrastruktur och teknik, medan ett fåtal helt eller delvis redan genomfört övergången från analog till digital kommunikation. Alternativ 1 Gamla telefonnätet I detta alternativ är det det gamla analoga telefonätet som är bärare av larminforation och tal. Larmet rings över via det gamla telenätet. Detta är en teknik som kommer fasas ut, dvs den är inte framtidssäker. I detta fall rings larmet över till larmmottagaren. Samtalet föregås av toner och vidare till larmcentralen. Denna kommunikationslösning är helt analog med fast telefoni vilket är en lösning som inte kommer att finnas inom några år pga. teknikskiftet. För- och nackdelar med denna kommunikationslösning Fördelar + Enkel och för närvarande relativt robust lösning. Kommunicerar via befintliga koppartrådar som kräver investeringar. Nackdelar Kommer inte att kunna ersättas med ny IP utrustning. Ingen övervakning - osäkerhet om larmet fungerar. Känslig för elektromagnetiska störningar. Brukaren står för anslutningen. Begränsad kapacitet. Starkt beroende av kvalitet på befintlig kabel och avståndet till telestation. Val av Kommunikationslösning 12

13 Alternativ 2 Falsk IP kommunikation I detta alternativ sänds larmet över med toner och använder GSM via fasta telenätet. Ej framtidssäker teknik. En GSM-sändare kopplas in på brukarens analoga larmdosa. När brukaren larmar, skickas samtalet över GSM med toner via IP, eftersom GSM är ett digitalt nät. Alternativ 1) innebär att larmet sänds över det mobila GSM nätet via en GSM mast och sedan via fasta telenätet till larmcentralen. Alternativ 2) innebär att larmet sänds med bredband (BB) till telenätet via telenätet och vidare till larmcentralen. Anslutningen mellan larmcentralen kan vara ISDN som är en standard för digital telefoni men baseras på det befintliga kopparnätet, inte fiber. För- och nackdelar med denna kommunikationslösning Fördelar + Enkel och relativt billig lösning för analog kommunikation över digitalt mobilt nät GSM. Nackdelar Ingen övervakning - osäkerhet om larmet fungerar. Provlarmas manuellt. Brukaren kan använda eget kontantkort med följd att pengarna kan ta slut och larmet kan sluta fungera. Larmcentralen kan inte få brukarens identitet (Anummer). I praktiken innebär det ett falskt IP- larm i och med att toner behöver konverteras, vilket leder till kvalitetsbrister. Val av Kommunikationslösning 13

14 Alternativ 3 IP larm över GSM Larmutrustning och trygghetstelefon kan skicka information över Internet. Larmsignalen går via GPRS alternativt med sms över GSM. Detta är en framtidssäker teknik. I detta fall har brukaren ett digitalt (IP) GSM-larm. Larmet går över det mobila nätet GSM. Talet mellan brukare och larmcentral sker över GSM via det fasta telenätet till larmcentralen. Själva larmsignalen går antingen 1) som ett sms eller 2) som en IP-signal över GSM nätets GPRS-kanal, via internet, till Larmcentralen. Det digitala larmet har inte förvanskats eller konverterats på vägen. För- och nackdelar med denna kommunikationslösning Fördelar + Bra räckvidd och når många brukare. + Behöver inte gräva kablar i marken. + GSM-näten har god täckning i Sverige och GPRS erbjuder en kostnadseffektiv kanal för både underhåll, övervakning och larm från trygghetslarmen. + Larm och tal skickas olika vägar (minskar risken om någon av dessa vägar inte fungerar). + Larmcentralen kan få fram brukarens identitet (A-nummer). Nackdelar Fysiska enheter i hemmet som står nära varandra kan störa uppkopplingen (EMI). De behöver vara testade och certifierade. Telematikabonnemang med tillägg för röstsamtal kan ej tecknas av privatperson. Kommunikationen över GSM via GPRS kan tappa kontakten med Internet. Lösning finns för att programmera GSM-modulen så den känner av avbrott. För GSM-anslutningar, som använder GPRS, är bandbredden begränsad. Larm och tal i olika vägar kan leda till att larmcentralen får problem att matcha larmsignal och tal. Kan kräva extra förstärkning (antenn) för fullgod mottagning. Val av Kommunikationslösning 14

15 Alternativ 4 IP larm över Internet I detta alternativ är larmutrustning och trygghetstelefon kapabla att skicka information över Internet. Larm och samtalet sänds IP-baserat i en fast fiberförbindelse via bredbandsanslutning över Internet. Detta är en framtidssäker teknik. Denna bygger på ren IP-kommunikation. Från brukarens larmutrustning fram till larmcentralens mottagningsutrustning. Ingen förvanskning eller konvertering av larminformation på vägen. I denna lösning används en bredbandsuppkoppling hos brukaren som via internet kan skicka larm och föra samtal baserat på protokollet SCAIP (se förklaring ovan). D.v.s. larm och samtal sker med samma teknik och baserat på IP och digital teknik. För- och nackdelar med denna kommunikationslösning Fördelar + Stabilt/driftsäkert (okänslig för störningar). + Låg energiförbrukning. + Praktiskt taget obegränsad kapacitet. + Kännetecknas av snabb utveckling. + Avger ingen strålning. + Miljövänliga material + Enkelt att uppgradera kapacitet och utöka nät. + Standardiserat protokoll. Nackdelar Kan påverkas vid stora strömavbrott. Når ej ut till alla brukare då alla ej har tillgång till fiberanslutning. Val av Kommunikationslösning 15

16 Bilaga 1 - Trygghetslarm Val av kommunikationslösning Syftet med denna bilaga är att ge en pedagogisk beskrivning av den teknik som beslutsfattare kommer i kontakt med i samband med en övergång från analog till digital Internetbaserad teknik, såväl för fast anslutning via fiber som för anslutning via mobilnätet. Vilken kommunikationslösning ska man använda sig av vid byte av trygghetslarm från analog till digital (IP baserad) teknik? I takt med att tekniken för telefoni och kommunikation utvecklas skapas möjligheter till nya tjänster och andra sätt att kommunicera. Internet som bärare av information är den standard som gäller för princip alla modern kommunikation, vare sig det handlar om tal-kommunikation, information eller tjänster. Upplysningar om innehållet Kerstin Engman, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN/Beställningsnummer: , Bilaga 1 Text: SPIUT AB, Tomas Hallberg Produktion: Elisabet Fransson, SKL Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN/Beställningsnummer nr Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP 2015-01-20 Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Organisation ca 1540

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen?

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Suzanne Örkenrud, administrativ chef, Växjö kommun Niclas Brissmalm, områdeschef, äldreomsorg, Karlskrona kommun Kerstin Engman,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM VÄGLEDNING/CHECKLISTA UTKAST 1 2013-06-20 1 (8) Kerstin Engman Mobil: 076-797 89 38 E-post: kerstin.engman@skl.se Doknummer eh2013 KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM Vägledning/checklista Trygghetslarm Steg

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät AND Vad får du? En anslutning till Falu Stadsnät ger dig pålitlig kommunikation med hög kvalitet. Det är en säker investering som gör din bostad mer attraktiv

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Jonas Lind Fastbit AB

Jonas Lind Fastbit AB Jonas Lind Fastbit AB Vad är Fastbit? Ett marknad och tjänstebolag. Ägare: Skara Energi AB, Lidköpings kommun och VänerEnergi AB Stadsnäten i Skara, Lidköping, Mariestad, Götene, Skövde, Vara, Falköping,

Läs mer

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Uppdraget från Socialdepartementet Detta ska öka 2013: -Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bakgrund. Ett teknikskifte pågår i Sverige

Bakgrund. Ett teknikskifte pågår i Sverige Bakgrund Ett teknikskifte pågår i Sverige Sveriges infrastruktur för telekommunikation är föråldrad och har nått taket för vad den klarar. Med anledning av detta genomförs nu en genomgripande teknikväxling

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen i Skeppsvik genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När 170 av de drygt 300 fastigheterna beställt kan

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM

UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM UTVÄRDERING AV DIGITALA TRYGGHETSLARM Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (14) Utvärdering av digitala trygghetslarm Slutrapport för projekt Teknikstudier Digitala Trygghetslarm Utgivningsdatum

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också!

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Påminnelse! Anslut ditt hus till Stadsnätet 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Kontaktpersoner Björn Antonsson Johan Kraft Riktigt bredband hemma Gästabudstadens

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer