Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19"

Transkript

1 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN

2 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är en bilaga till Förstudierapport ny kommunikationsplattform och är skrivet av Kicki Strandh, Sigma IT & Management Sweden AB. För mer information om kommunikationsplattformen och förstudien, se förstudierapporten.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Rekommendationer till anbudsförfrågan PRODUKTER OCH LICENSER Offererade produkter samt produktutveckling Licenser och källkod TEKNISKA KRAV Plattform och teknisk förvaltning Rättigheter och inloggning Standarder Prestanda och säkerhet Säkerhet Integration (steg 1 och kommande steg) Informationsutbyte med den externa webbplatsen Metadata Presentation REDAKTIONELLA KRAV Vem som kan publicera Nyheter/artiklar Bilder och multimedia Editering och publicering Mallar FUNKTIONER Virtuella samarbetsytor Bloggar Wikis Personinformation och nätverk Chat /Snabbmeddelanden Sök RSS-flöden Funktioner för kommande steg ÖVRIGT Dokumentation Utbildning Service och support Bilaga 1: Tillgänglighetskrav

4 1 INLEDNING Denna kravspecifikation innehåller krav på en ny kommunikationsplattform som ska underlätta informationshantering, kommunikation, samarbete och kunskapsdelning i Katrineholms kommun. Den baseras vad som kommit fram i den förstudie som genomfördes juni 2011 samt även på skribentens erfarenheter av liknande system. Det återstår ett antal frågetecken som behöver besvaras innan denna kravspecifikation skickas ut som en del av en anbudsförfrågan. Till en del krav har därför en kommentar skrivits för att visa att detta krav behöver diskuteras vidare inom Katrineholms kommun. 1.1 Rekommendationer till anbudsförfrågan Nedan ges ett antal rekommendationer om vad anbudsförfrågan bör innehålla, förutom denna kravspecifikation Mål och intentioner I anbudsförfrågan bör det anges Katrineholms kommuns intentioner och målsättningar med den nya plattformen (se förstudierapport). Ange även att det inte är nödvändigt att inköpt system själv kan svara upp mot alla behov, utan att det är möjligt att ta in tredjepartsprodukter. Dock ska systemet kunna integreras på ett tydligt sätt med de olika produkterna. Exempel på funktioner som kan lösas med tredjepartsprodukter är sök, dokumenthantering, samarbetsytor, chat Implementationstakt Det bör också framgå i vilken ordning ni avser genomföra hela implementationen och vilken del som denna upphandling avser, ex: 1. Driftsättning av inköpt system, migrering av innehåll från det gamla innehållet, andra system blir tillgängliga som länkar, koppla mot AD för möjlighet till rollbaserad information, införande av funktioner för samarbete och kunskapsdelning (samarbetsytor, nätverk). Även nödvändig dokumenthantering som krävs i samarbetsytorna samt införande av sökfunktion. 2. Integrering av webbaserade system enligt särskilda utredningar och prioriteringar, införande av dokument- och ärendehantering. Denna punkt sker troligen i flera steg, beroende på vad utredningarna kommer fram till Upphandlingens omfattning I anbudsunderlaget bör det tydligt framgå vad kommunen vill att anbuden ska omfatta. I punklistan nedan ges en rekommendation kring vad anbuden bör omfatta. Punkter markerade med * kan utföras av kommunen själva eller i samarbete med annan leverantör. UNDERTITEL 1(28)

5 Produkt/produkter inkl ev moduler som behövs för att uppnå de ställda kraven Implementation av funktioner enligt denna kravspecifikation Leverans och driftsättning Dokumentation Utbildning Support Målgruppsanalys * Framtagning av struktur och interaktionsdesign * Framtagning av förvaltningsorganisation * Migrering * Råd och stöd avseende intranätrelaterade frågor (ex sök, förankring och kommunikation, förvaltning) * Krav på leverantören I anbudsförfrågan ska även anges krav på leverantör, kompetens, erfarenheter, projektgenomförande etc. Flera tankar kring detta har kommit fram i förstudien och de anges kortfattat här: Flera leverantörer ska kunna tekniken/produkten för att undvika beroende till en viss leverantör Det är viktigt att sträva efter att leverantören blir en samverkanspartner där man har ett dynamiskt samarbete, Leverantören bör ha erfarenhet av liknande implementationer för att kunna ge råd och stöd Leverantören ska också kunna tillhandahålla organisationskonsulter specialiserade på kultur- och verksamhetsförändringsarbete Teknisk miljö Ange i anbudsunderlaget den tekniska miljön som kommunen har som påverkar införandet av produkten, ex att ni använder Microsoft AD, men håller på att utveckla en metakatalog, vilka webbläsare som används av de anställda, e-postsystem, version på windows på klienter etc. UNDERTITEL 2(28)

6 2 PRODUKTER OCH LICENSER 2.1 Offererade produkter samt produktutveckling Leverantören ska ange vilka produkter som offereras. För Katrineholms kommun är det viktigt att produkten utvecklas ständigt och snabbt utifrån nya influenser och trender i omvärlden Leverantören ska ange vilka produkter som offereras och även vilka av kraven som respektive produkt uppnår (om det är flera produkter) Leverantören ska ange hur produktutveckling bedrivs, hur ofta nya versioner släpps, och på vilket sätt Katrineholms kommun kan påverka produktutvecklingen Det ska vara enkelt för varje medarbetare att utföra de vanligaste uppgifterna i kommunikationsplattformen, ex uppdatera sin egen sida, skriva statusmeddelande. Ange hur detta uppfylls. 2.2 Licenser och källkod Licensmodellen ska beskrivas Leverantören ska beskriva licensmodellen för produkten/erna, där det framgår vad licenskostnaden blir för Katrineholms kommun, inklusive utvecklings, - test- och driftmiljö UNDERTITEL 3(28)

7 2.2.2 Katrineholms kommun ska ha tillgång till dokumentation och källkod för kommunikationsplattformens samtliga delar inklusive för kommunen specifikt utvecklade tillägg. UNDERTITEL 4(28)

8 3 TEKNISKA KRAV 3.1 Plattform och teknisk förvaltning Kommunikationsplattformen ska baseras på en plattform som är öppen och som möjliggör utveckling Det upphandlade systemet ska baseras på standardteknik som är öppen för integrationer av andra system, där systemen öppnas inom ramen för kommunikationsplattformen, helst med SSO. Ange hur öppet systemet är och hur integrationer görs tekniskt med den produkt som ni offererar Föreslagen produkt ska hostas hos kommunen med följande krav: Ska kunna installeras på MSSQL 2005/2008 (ifall databas) Ska kunna installeras på Windows server 2008 R2 Ska fungera med Klient Windows 7 Ska vara en Webbaserad klient som inte kräver några plugins eller tillägg Bör vara en Webbaserad klient för administration som inte kräver några plugins eller tillägg Klienten ska vara kompatibel med Office 2007 och/eller Office 2010 Integration via LDAP ska vara möjlig, ex till AD (om möjligt LDAPS) Kommentar: Leverantören ska beskriva hur driftsmiljö bör sättas upp med föreslagen produkt/er, ange även vilken hårdvara som krävs Leverantören ska beskriva vilken kompetens som krävs för att förvalta produkten tekniskt (konfiguration, uppdateringar och drift). Sigmas kommentar: ev lägga till krav på att kommunen själv ska kunna bedriva utveckling och vad som då krävs (med egna systemutvecklare) UNDERTITEL 5(28)

9 3.2 Rättigheter och inloggning Det ska gå att anpassa innehållet på intranätet till en specifik roll men också till en specifik individ. Vi vill också att medarbetarna ska kunna komma åt intranätet utifrån Rättigheter ska tilldelas både enskilda användare och grupper som hämtas från Microsoft AD, i framtiden en metakatalog Det ska finnas funktion för personalisering av sidor, så att önskad information matchas mot den användarprofil som loggat in på sidan, alltså möjlighet att variera utseende och information för olika användare och grupper Externa användare ska kunna logga in på intranätet och se vissa delar. Sigmas kommentar: detta med tanke på ev samarbete med externa intressenter Det ska gå att få direktinloggning vid systemstart, om man befinner sig i nätverket Det ska gå att få extern åtkomst (medarbetare kan logga in utanför nätverket). Beskriv hur det kan lösas med ex e-id inloggning externt från och LDAP internt Sigmas kommentar: är det ett ska-krav att man ska logga in med e-id externt från bör kravet formuleras om. UNDERTITEL 6(28)

10 3.3 Standarder Katrineholms kommun är en offentlig organisation och är därmed skyldiga att följa de standarder som finns för att nå tillgänglighet för alla medborgare Produkten ska uppnå de krav som beskrivs i bilaga 1 Tillgänglighetskrav. Eventuella avsteg ska skriftligen överenskommas med Katrineholms kommun. Beskriv ev avsteg från kraven. Sigmas kommentar: tillgänglighetskraven bör gås igenom och ev arbetas in direkt i detta dokument. Har kommunen samma ambitionsnivå när det gäller tillgänglighet på intranätet som den externa webben och i så fall till vilken kostnad? Ev rådfråga FunkaNu kring detta Produkten ska stödja vanligt förekommande publiceringskanaler såsom RSS och mobil, Ipad och möjliggöra påbyggnad för nya, kommande publiceringskanaler. Beskriv hur. 3.4 Prestanda och säkerhet Det nya intranätet måste upplevas snabbt av medarbetarna Implementation för Katrineholms kommun ska vara dimensionerad för x antal användare varav y samtidiga. Kommentar från Sigma: detta måste diskuteras vidare UNDERTITEL 7(28)

11 3.4.2 Produkten ska vara skalbar för att följa utvecklingen av organisationen i antalet medarbetare samt även externa användare. 3.5 Säkerhet Sigmas kommentar. Vilka krav ska ställas på säkerhet? 3.6 Integration (steg 1 och kommande steg) I kommunikationsplattformen ska det gå att integrera/koppla ihop befintliga system och arbetsstöd. Målet är att det ska gå att öppna externa system/sidor i intranätet som presenteras i kommunikationsplattformens design. Användaren ska inte märka att det är en annan produkt/ett annat system som används. Dock kommer detta att göras stegvis. I steg 1, som denna upphandling omfattar, kommer de att öppnas som nya fönster och i kommande steg integreras vissa av dem eftersom inom ramen för kommunikationsplattformen och dess design. Single-sign-on är önskvärt så långt det är möjligt. Nedan framgår också krav som ska säkerställa framtida integrationer Följande system ska i steg 1 gå att nå via kommunikationsplattformen (ikoner eller länkar, vid klick startas programmen/öppnas i nya fönster). Självservice Telesök Proceedo avtalsdatabas TroINT (förtroendevalda) Esmaker (enkätverktyg) ViaCompetence (söka kurser) Lokalbokningar E-post (outlook) Kompetensportalen EpiServer Siteseeker ImageVault Ekonomisystem: Personalsystem: UNDERTITEL 8(28)

12 3.6.2 Det bör gå att integrera Outlook-kalender samt mail i systemet (steg 1). Sigmas kommentar: är detta nåt för steg 1 eller kommande steg? Produkten ska kunna integreras mot en extern sökmotor (steg 1) I kommande steg ska ett dokument- och ärendehanteringssystem kunna integreras i kommunikationsplattformen. Ange hur detta krav kan nås och ev begränsningar på dessa system I kommande steg ska en lärplattform kunna integreras i kommunikationsplattformen. Lärplattformen används av personal, elever och föräldrar på skolor. Målet är att ex lärare enbart ska behöva logga in på ett ställe och där komma åt såväl kommungemensamma funktioner som att kommunicera med elever och föräldrar. Idag används produkten Ping Pong som lärplattform. Ange hur detta krav kan nås och ev. begränsningar på detta system. 3.7 Informationsutbyte med den externa webbplatsen Den information som ska finnas både internt på kommunikationsplattformen och externt på ska bara behöva publiceras en gång. Därför måste det finnas en integration mellan den interna och den externa plattformen. På den externa webben används EpiServer versionsnr UNDERTITEL 9(28)

13 3.7.1 Det ska gå att publicera information som ska finnas både på den interna plattformen och den externa plattformen enbart på ett ställe. Det ska därför finnas en kommunikation mellan de två plattformarna. Beskriv hur information utbyts mellan dessa plattformar 3.8 Metadata Sökbarheten på intranätet är av högsta vikt, därför vill vi att det ska finnas bra stöd för att hantera metadata, genvägar och etiketter i produkten Det ska gå att koppla metadata till en viss sida i systemet Det bör finnas stöd för att automatgenerera visst metadata. Beskriv vilka metadata som automatgenereras Det bör gå att skapa etikettmoln utifrån mest lästa sidor. Sigmas kommentar: detta är ett förslag från oss, något för er att ta ställning till Vem som helst ska kunna skapa etiketter på innehållet och dela med sig av dem. Sigmas kommentar: detta är ett förslag från oss, något för er att ta ställning till. UNDERTITEL 10(28)

14 3.8.5 Det ska gå att skapa genvägar till visst innehåll på intranätet eller till en extern webbsida. Sigmas kommentar: detta är ett förslag från oss, något för er att ta ställning till. 3.9 Presentation Katrineholms kommun vill att intranätet och kommande webbplatser ska fungera i de vanligast förekommande webbläsarna samt i mobiler Innehållet i sidor skapade med verktyget ska kunna visas i samtliga på marknaden förekommande webbläsare för både PC och Mac Administration av webbplatser (editering av innehåll, konfiguration av struktur etc) ska kunna ske från Internet Explorer 8 samt Firefox 4.X Lösningen ska stödja visning av sidor i mobila enheter, ex mobiltelefon, läsplattor. UNDERTITEL 11(28)

15 4 REDAKTIONELLA KRAV Sigmas kommentar: i förstudien har vi inte diskuterat redaktionella krav, detta baseras på vår erfarenhet om vad som man bör ha när det gäller det redaktionella arbetet. Ni måste gå igenom detta och ta ställning till förslagen. Ta gärna lärdom av vad ni tycker är bra resp dåligt med EpiServer som ni använder idag, 4.1 Vem som kan publicera På vissa delar av intranätet ska alla anställda kunna publicera information, medan på andra ska enbart redaktörer kunna publicera information Det ska gå att styra vem som kan publicera information på olika sidor. 4.2 Nyheter/artiklar Det ska gå att publicera nyheter med olika riktning, exempelvis; alla, avdelning, grupp osv Det ska finnas möjlighet för användaren att kommentera en artikel. Det ska vara valbart vilka artiklar som är möjliga att kommentera Artikelskaparen, eller en av Katrineholms kommun utsedd administratör, ska få ett mejl så snart en kommentar har kommit in till artikeln Det ska gå att RSS-prenumerera på nya kommentarer. UNDERTITEL 12(28)

16 4.2.5 Det bör gå att publicera innehåll på ett obegränsat antal språk Systemet ska kunna administreras på svenska. 4.3 Bilder och multimedia Det ska finnas en bildbank i produkten där bilder laddas upp och arkiveras. Beskriv produktens bildbank Det bör finnas möjlighet att redigera bilderna i produktens bildbank. Beskriv produktens bildredigeringsfunktion Bilder ska kunna publiceras på alla sidor Det ska gå att enkelt publicera multimediafiler (film, ljud, Flash osv). Beskriv ev begränsningar gällande filformat etc. UNDERTITEL 13(28)

17 4.4 Editering och publicering Innehållet ska skapas och redigeras med inbyggd texteditor WYSIWYG, där de vanligast förekommande formateringarna ska gå att göra (fetstil, kursiv stil, indrag, listor). Beskriv vad som går att göra i er editor Det ska finnas stöd för versionshantering, ex kunna spara ett utkast samt kunna ta tillbaka tidigare versioner Det ska gå att flytta innehåll och objekt till andra delar i webbplatsen och ev till en annan webbplats. Beskriv hur Det ska gå att skapa förståeliga webbadresser, ex intra.katrineholm.se/policy Det ska vara möjligt att skapa tabeller med valfritt antal rader och tabeller Det ska vara möjligt att ange ALT-text för bilder och andra multimediaobjekt. UNDERTITEL 14(28)

18 4.4.7 Det bör gå att göra svensk rättstavningskontroll vid inmatning av text Det ska gå att göra länkar till andra sidor inom samma webbplats, till andra webbplatser samt sk ankarlänkar Det ska gå att styra om en länk ska öppnas i ett nytt eller i samma fönster Det ska gå att ange en TITLE-text på länkar Det ska gå att kontrollera och indikera brutna länkar Det ska finnas stöd för att mäta antalet unika besökare per sida, via produkten eller tredjeparts produkt. Beskriv er statistikfunktion. UNDERTITEL 15(28)

19 Det bör finnas stöd i produkten som gör det möjligt att ta ut besöksstatistik för bearbetning i externt statistiskt analysverktyg Det ska gå att förhandsgranska en sida innan publicering i det sammanhang sidan kommer att publiceras i (inklusive navigation och andra element) Det ska gå att tidsstyra publiceringen av webbsidor med start- och sluttid (datum och tid) Det bör gå att skapa datumstyrd mejlnotifiering på en sida. När tiden går ut notifieras skaparen att denne har en utgången sida på kommunikationsplattformen Det bör finnas en behörighetsstyrd möjlighet att redigera sidkoden. 4.5 Mallar På varje sida genererad av produkten ska status framgå: senast uppdaterad, granskad, av vem. UNDERTITEL 16(28)

20 4.5.2 Det ska gå att välja vilken typ av navigeringsstruktur man vill ha på webbplatsen (ex horisontell, vänstermeny) samt kombinera såväl topp som vänstermeny på flera nivåer. Beskriv ev begränsningar i val av navigeringsstruktur i mallarna Det ska gå att skapa utskriftsvänliga sidor Det ska gå att skapa ett A-Ö-index automatiskt utifrån webbplatsens informationsstruktur Det bör vara möjligt att skapa och anpassa mallar direkt i produkten, utan att ha programmeringskunskaper Det ska skapas brödsmulor/länkstigar automatiskt på alla sidor på en webbplats. UNDERTITEL 17(28)

21 5 FUNKTIONER Kommunikationsplattformen ska innehålla olika funktioner, främst stöd för kommunikation och samarbete av olika slag. Dessa kan vara tredjepartsprodukter, om så är fallet ska det beskrivas. 5.1 Virtuella samarbetsytor Katrineholms kommun vill ha en funktion för virtuella samarbetsytor där man kan dela dokument, anteckna, diskutera osv. Om denna funktion inte finns som standard i produkten är det ok med en tredjepartsprodukt, men det ska tydligt vara specificerat en kostnad för att integrera detta i så fall Det ska finnas stöd för virtuella samarbetsytor. Om ni väljer att lösa denna del med hjälp av tredje partsprodukt, beskriv vilken och till vilken kostnad I ytan ska det gå att dela dokument, göra egna anteckningar, diskutera samt skapa uppgiftslistor. Beskriv ev ytterligare funktionalitet som finns i er produkt Skaparen av varje yta ska kunna bjuda in deltagare och bestämma vilka som släpps in Notifiering bör utgå till skaparen/ägaren och systemadministratör när ytan varit inaktivt en tid och kanske bör kastas. UNDERTITEL 18(28)

22 5.1.5 Det ska gå att arkivera innehållet i ett ytan Alla ska kunna se vilka ytor som finns och vem som ansvarar för det. 5.2 Bloggar Katrineholms kommun vill kunna införa obegränsat antal bloggar i kommunikationsplattform, såväl fristående som kopplat till en samarbetsyta. Om denna funktion inte finns som standard i produkten är det ok med en tredjepartsprodukt, men det ska tydligt vara specificerat en kostnad för att integrera detta i så fall Det ska finnas stöd för bloggar, i ett obegränsat antal. Om ni väljer att lösa denna del med hjälp av tredje partsprodukt, beskriv vilken och till vilken kostnad Det ska gå att kommentera blogginlägg Bloggskribenten ska få ett mejl så snart en kommentar gjorts i hans/hennes blogg. Detta ska vara valbart för bloggskribenten. UNDERTITEL 19(28)

23 5.2.4 Det ska gå att prenumerera på blogginlägg Det ska gå att ladda upp dokument och/eller bilder till ett blogginlägg En redaktör ska kunna se samtliga kommentarer till alla blogginlägg och ta bort enskilda kommentarer. Sigmas kommentar: är detta relevant för er? Kanske i bloggar som alla ser, ex chefsbloggar? 5.3 Wikis Katrineholms kommun vill införa en eller flera wikis på sitt intranät, d v s sidor där vem som helst kan lägga till, ändra eller ta bort information (ex i en begreppslista), såväl fristående som kopplat till en samarbetsyta. Om denna funktion inte finns som standard i produkten är det ok med en tredjepartsprodukt, men det ska tydligt vara specificerat en kostnad för att integrera detta i så fall Det bör finnas stöd för wikis i produkten. Om ni väljer att lösa denna del med hjälp av tredje partsprodukt, beskriv vilken och till vilken kostnad Det bör gå att se statistik på gjorda ändringar på en wiki-genererad sida. Beskriv på vilket sätt detta kan ske. UNDERTITEL 20(28)

24 5.4 Personinformation och nätverk Det ska vara enkelt för alla medarbetare att bilda nätverk för att enkelt kunna kommunicera med varandra. Här ingår också kontaktkort/personlig information om alla medarbetare där man bjuder in personer till sitt nätverk Det ska finnas kontaktkort/personlig sida där information om den enskilde medarbetaren läggs in: traditionella kontaktuppgifter kompletteras med bild, CV, specialkunskaper, anställningsform, arbetsuppgifter. Beskriv vad som ingår i er funktion Så många uppgifter som möjligt ska hämtas ifrån AD:et, ex telefonnummer och adress, organisationstillhörighet. Sigmas kommentar: specificera vad som kan hämtas från AD:et I framtiden ska uppgifterna kunna hämtas från kommunens metakatalog Vissa av personens uppgifter ska vara redigeringsbara av aktuell person och redaktör/systemadministratör. Beskriv vilka Varje person ska kunna bjuda in andra till sitt personliga nätverk. UNDERTITEL 21(28)

25 5.4.6 Det ska gå att skriva statusmeddelanden liknande Facebook som personerna i det personliga nätverket kan se och kommentera och gilla Det ska vara enkelt att starta en dialog med personerna i det personliga nätverket, ex via chat eller mail. Beskriv ev andra dialogmöjligheter som kan startas från detta läge Det bör gå att integrera ett flöde från sitt Facebookkonto så att det syns även i denna vy i kommunikationsplattformen, eller tvärtom det bör gå att se flödet från det interna nätverket på Facebook. Sigmas kommentar: Detta är ett krav som ni bör diskutera mer internt. Kanske ange det som ett framtidskrav? Användargränssnittet ska följa det dominerande sociala mediet. UNDERTITEL 22(28)

26 5.5 Chat /Snabbmeddelanden För att stödja daglig kommunikation mellan medarbetare ska det finnas en chat-funktion i det nya intranätet. Om denna funktion inte finns som standard i produkten är det ok med en tredje parts produkt, men det ska tydligt vara specificerat en kostnad för att integrera detta i så fall Det bör finnas stöd för chat/snabbmeddelanden. Om ni väljer att lösa denna del med hjälp av tredjepartsprodukt, beskriv vilken och till vilken kostnad Alla ska kunna se vilka som är inloggade/tillgängliga för att kunna starta chat UNDERTITEL 23(28)

27 5.6 Sök En enkel och effektiv sökfunktion är mycket prioriterat i den nya kommunikationsplattformen. Om denna funktion inte finns som standard i produkten är det ok med en tredje parts produkt, men det ska tydligt vara specificerat en kostnad för att integrera detta i så fall Det ska finna stöd för en sökfunktion med nedanstående funktionalitet. Om ni väljer att lösa denna del med hjälp av tredjepartsprodukt, beskriv vilken och till vilken kostnad. Ange ev begränsningar i er produkt gällande nedanstående krav. Söka på personer och allt innehåll på den personliga sidan/kontaktkortet (se krav 5.5.1) Trunkeringsmöjligheter - både höger och vänstertrunkering. Automatiskt eller med jokertecken. Rättstavning - inkl. förslag på sökningar som ger träffar Statistik från sökmotorn. Sökningar som gav träff, inte träff, vanligaste sökord osv. Indexerar även dokument Möjlighet att göra egna viktningar Ämnesord/metadata på sidor Kategoriindelningar - träffar i bloggar, samarbetsytor, olika avdelningar Kunna betygssätta sökningar (Bör-krav) Tar hänsyn till vilka du haft mest kontakt med på och innehåll från dessa listas med högre relevans än övrigt innehåll Sigmas kommentar. Detaljkrav på sökfunktionen har vi inte hunnit gå igenom i denna förstudie, det bör göras Sökfunktionen ska vara kopplad till behörighetsfunktionen så att man inte får träffar på innehåll som man inte har behörighet till. 5.7 RSS-flöden Katrineholms kommun vill utnyttja RSS-tekniken så mycket som möjligt. UNDERTITEL 24(28)

28 5.7.1 Det ska finnas en funktion för att prenumerera på RSS-flöden, både interna och externa Allt som publiceras bör kunna göras till RSS (ex även bloggar, inlägg i forum) 5.8 Funktioner för kommande steg Nedanstående funktioner har identifierats som troliga att implementeras i kommande steg. Ange per funktion om det ingår i produkten eller inte och ev kommentar kring möjligheten att utveckla/implementera den i produkten. Avisering om viktiga händelser för mig Videomöten Beslutsstöd Följa föreläsningar i efterhand UNDERTITEL 25(28)

29 Gemensamt kalendarium Funktioner för e-lärande Sigmas kommentar: detta är en lista utifrån vad som kom fram i workshopparna, gå igenom listan och ta bort/lägg funktioner UNDERTITEL 26(28)

30 6 ÖVRIGT 6.1 Dokumentation Det ska ingå en generell användardokumentation av produkten på svenska Det ska ingå en driftsdokumentation anpassad till Katrineholms kommuns driftsmiljö Det ska ingå systemdokumentation som beskriver systemarkitektur, systemsamband, kod etc. 6.2 Utbildning Anbudet ska omfatta utbildning. Lämna förslag på utbildning, dela in i lämpliga användarkategorier (t ex driftspersonal, redaktörer, förvaltare, systemadministratörer) med förslag på utbildningsplan för respektive kategori. 6.3 Service och support Det ska ingå 2nd line support på vardagar. Beskriv hur er support är organiserad, vad som ingår i den samt kostnad för detta. UNDERTITEL 27(28)

31 6.3.2 Uppgraderingar av produkten bör ingå i supportavtalet. UNDERTITEL 28(28)

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Anslagstavlan 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Anslagstavlan 4 Sponsorlogga 4 Klickbar logga 5 Youtube film 7 Facebook gilla knapp 9 2 2 Skriv ej ut manualen! För att

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-02-10 Lathund Anslagstavlan 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Sida 1 av 14 Introduktion Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) avser upphandla produkter

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Digital rekrytering Icke-funktionella krav

Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 1(7) Serviceförvaltningen Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 2(7) Innehållsförteckning: 1. Dokumentinformation...2 1.1. Versionshantering...2 2. Bakgrund, dokumentens roll...3

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Vad är Aurora? Aurora är Umeå universitets gemensamma intranät Bas- och fördjupningsinforma;on med användarfokus Nyheter från universitet och fakulteter

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0 Version 2.0 Uppdateringsinformationen beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i vid uppdateringen. Version 2.0 Sida 2/12 Innehållsförteckning 1 Nyheter och förändringar i kundtjänstapplikationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg Snabbguide Digitala läromedel steg för steg I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Resultatrapport. Generell del. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium. % 2,22 Uppfylls kravet ( ) (Ja/Nej svar)

Resultatrapport. Generell del. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium. % 2,22 Uppfylls kravet ( ) (Ja/Nej svar) Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Filmhanteringstjänst Handläggare: Tobias mtehov Referensnr: Af-2012/282201 Telefon: +46 10 4880945 E-post: tobias.jamtehov@arbetsformedlingen.se

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 2015-01-20 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter.

Läs mer