Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016"

Transkript

1 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 jli jni 2016

2 Innehåll Vårdflöde för osteoporosbehandling... sidan 3 Definition... sidan 4 Patofysiologi... sidan 5 Utredning... sidan 5-6 Behandling... sidan 7-8 Preparat... sidan 9-10 Vårdprogram för osteoporos Landstinget i Kalmar län

3 VÅRDPROGRAM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VÅRDFLÖDE FÖR Osteoporosbehandling Ingen lågenergifraktr Lågenergifraktr i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifraktrer Lågenergifraktr i höft eller ryggkota (kotkompression) FRAX-beräkning FRAX-beräkning <15% >15% <15% >15% Ingen behandling Ingen behandling Bentäthetsmätning (DXA) Bentäthetsmätning (DXA) Annars ingen behandling T-score -2,0 SD och FRAX (med T-score inlagt i beräkningen) 20% T-score -2,5 SD och FRAX (med T-score inlagt i beräkningen) 20% Annars ingen behandling Med T-score avses det T-score som är sämst av höft och rygg. Med FRAX-värdet avses 10-årsrisken för osteoporosisk fraktr. Benspecifik behandling samt Kalcim + D-vitamin Vid lågenergifraktr i ryggkota eller höft behandla med kalcim + D- vitamin samt benspecifik behandling oavsett svar på eventell DXA och FRAX. Beställ dock en DXA att ha som tgångsvärde inför en eventell framtida ny mätning. Vänta inte på svar innan behandlingsstart. 3

4 Definition OSTEOPOROS ÄR EN AV FLERA RISKFAKTORER FÖR FRAKTUR OCH DEFINIERAS SOM EN SYSTEMISK SKELETTSJUKDOM SOM KÄNNETECK- NAS AV NEDSATT BENTÄTHET OCH FÖRÄNDRAD MIKROARKITEKTUR. Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktrer, det vill säga fraktr efter fall i samma plan eller lägre grad av våld. Livstidsrisken för lågenergifraktr är för kvinnor 50 %, män 25 %. Vanligaste osteoporosrelaterade fraktrerna: Radisfraktr Kotfraktr Höftfraktr Observera att med nvarande osteoporosriktlinjer behöver patienten inte ha T-score -2,5 SD för att benspecifik behandling ska ges. Se avsnitt Indikation för benspecifik behandling samt flödesschemat över osteoporostredning. Överarmsfraktr/collm chirrgicmfraktr Bäckenfraktr WHO:s definition av osteoporos WHO:s definition av osteoporos grndas på bentäthetsvärden: T-score = antal standarddeviationer, SD, i förhållande till bentäthetsvärden hos friska nga kvinnor respektive män. 1. Normal benmassa T-score -1 SD 2. Osteopeni T-score < -1 SD till > -2,5 SD 3. Osteoporos T-score -2,5 SD 4. Etablerad/manifest osteoporos T-score -2,5 SD och fraktr Det råder ingen enighet vad gäller definitionen av osteoporos hos män, men data antyder att förhållandet mellan benmassa och fraktrrisk förefaller vara detsamma hos män och kvinnor. Riskfaktorer för osteoporos och fraktrer är hvdsakligen samma för män och kvinnor. Sekndära former av osteoporos är vanligare hos män. Speciellt hos yngre män bör alltid sekndär osteoporos misstänkas. Särskilt vanliga och viktiga orsaker till sekndär osteoporos hos män är hypogonadism, alkoholism och steroidbehandling. Tänk även på patienter med antihormonell behandling mot prostatacancer. Utredning bör ske av specialknnig läkare och behandling bör ske på individell basis. Vem gör vad? Primärvården: Identifierar riskpatienter. Utreder och behandlar flertalet patienter. Ortopedkliniken: Identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling i vissa fall, remitterar därefter vidare till primärvården för fortsatt ppföljning. Geriatriska kliniken: Handlägger och identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling. Egen ppföljning eller remiss till distriktsläkare för fortsatt ppföljning. Medicinkliniken: Identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling. Vid behov remitterar vidare till distriktsläkare för fortsatt ppföljning. Ansvarar för tredning och behandling vid tillstånd, sjkdomar och behandlingar som kan ge pphov till sekndär osteoporos samt tar ställning till behandling med PTH. Fysiologiska kliniken: Utför bentäthetsmätning. Röntgenkliniken: Besvarar frågeställningen kotfraktr och kommenterar eventella fynd talande för osteopeni/osteoporos. Utför bentäthetsmätning i Västervik. Alla läkare som träffar osteoporospatienter bör knna identifiera, riskbedöma och treda dessa patienter. 4

5 Patofysiologi Primär osteoporos Postmenopasal osteoporos relaterad till östrogenbortfall Åldersosteoporos efter 65 års ålder sker förlsten i samma tsträckning hos båda könen Sekndär osteoporos Läkemedel till exempel kortikosteroider, heparin, vissa antiepileptika, läkemedel som sänker könshormonnivåerna, immnomodlerande medel samt vissa glitazoner och sppressionsdoser av tyroxin Sjkdom till exempel hypogonadism, celiaki, RA, primär hyperparathyroidism, stroke, Parkinsons sjkdom, KOL, anorexia nervosa Utredning FRAKTURRISKEN OCH DÄRMED INDIKATIONEN FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING ÖKAR MED ÖKANDE ANTAL RISKFAKTORER. Syftet med tredning är att Identifiera patienter med osteoporos/osteopeni. Påvisa orsaker till osteoporos. Uppskatta risken för fraktrer. Riskfaktorer för fraktr Kvinnor har högre fraktrrisk än män. Starka riskfaktorer: Tidigare lågenergifraktr (>50 år) Hög ålder Låg bentäthet -2,5 SD Hereditet för osteoporosfraktr Systemisk kortisonbehandling 3 månader Längdminskning >3 cm före 70 år >5 cm efter 70 år Övriga riskfaktorer: BMI <20 och/eller vikt < 55 kg Tidig menopas (<45 år) Fysisk inaktivitet Rökning Ökad fallbenägenhet Låg solexponering Lågt kalkintag Hög alkoholkonsmtion Långvarig behandling med vissa läkemedel (se sidan 10) Vissa sjkdomstillstånd (se sidan 10) Etnicitet Ofrivillig viktförlst > 5 kg det senaste året 5

6 Bastredning av osteoporos 1. Anamnes Riskfaktorbedömning (enligt FRAX se pnkt 6), fraktranamnes, smärtanamnes, övriga sjkdomar, läkemedel, ntrition, fnktionsnivå. 2. Stats Foks på längd och vikt, balans och rygg (kyfos). Eventellt riktad tredning (thyroidea, mammae, prostata, testis). 3. Laboratorietredning SR, Hb, kreatinin, TSH, ALP, fri kalcimjon, PTH, 25-OH-D-vitamin och ev. testosteron samt SHBG hos män. 4. Röntgen bröst/ländrygg Vid klinisk misstanke om kotkompression (typisk smärta, längdminskning). 5. FRAX Idag finns ett webb-baserat instrment för beräkning av 10-års risk för fraktrer med tgångspnkt från vissa kända riskfaktorer. Värden är specifika för varje land, så välj Sverige. Svaret anger 10-års risk i procent för major osteoporotic fractres (höft, överarm, kota, handled) resp. enbart höftfraktrer. Om bentäthetsmätning gjorts väljer man T-score och lägger in T-score för lårbenshalsen. Instrmentet är väl validerat men det finns svagheter (ppgift om fallrisk saknas, liksom bentäthetsvärde för ländrygg samt vilken fraktr patienten tidigare haft). FRAX är endast validerat för patienter tan benspecifik behandling. För patienter nder pågående behandling med osteoporosläkemedel sedan mer än 3 månader är FRAX en mer osäker riskbedömning. Mätning med DXA (dal energy X-ray absorptiometry) på Fysiologiska kliniken i Kalmar och Röntgenkliniken i Västervik. Rtinmässigt mäts ländrygg och höft och vid behov nderarm. Vid behandling med Strontimranelat bör detta framgå av remissen, då Strontimranelat genom passiv närvaro i skelettet kan ge pphov till falskt höga bentäthetsvärden. Scintigrafier och ndersökning med peroralt kontrastmedel kan påverka ndersökningsresltatet, varför mätning av bentäthet bör tföras tidigast en vecka efter genomförd ndersökning. Bentäthetsmätning tförs ej rtinmässigt på gravida. Vilka ska remitteras till medicinklinik? Osteoporos hos kvinnor nder 50 år Osteoporos hos män nder 60 år Patient med T-score <-3 SD samt minst 2 kotkompressioner (kan vara aktella för behandling med teriperatid (Forsteo) Vid misstanke om sekndär osteoporos Observera att osteoporos inte ger några smärtor annat än vid fraktr Risk för kotfraktrer bör också bedömas separat, eftersom den nderskattas i FRAX. Den bör skattas kliniskt tifrån genomgången kotfraktr; hereditet för kotfraktrer, låg bentäthet i ländrygg eller höft, kortisonbehandling, låg BMI. Beräkning av fraktrrisk - FRAX beräkningsverktyg (http://www.shef.ac.k/frax/tool. aspx?contry=5) 6. Eventell bentäthetsmätning, (se vårdflödet på sidan 3) 6

7 Behandling INDIKATIONEN FÖR BEHANDLING BASERAS PÅ EN SAMMANVÄGD RISKVÄRDERING AV INDIVIDEN. SYFTET MED BEHANDLING ÄR ATT FÖREBYGGA FRAKTUR. Basbehandling Kostanalys/adekvat kaloriintag. Säkerställ adekvat kalcim- och D-vitaminintag. Kalcim mg/dag inklsive kostintag.d-vitamin (400-)800 IE = (10-)20 μg vitamin D3/dag (1 glas mjölk = 250 mg kalcim, 1 skiva ost = 80 mg kalcim). Adekvat solexponering. Rökstopp. Fysisk aktivitet. Höftskydd vid ökad falltendens. Fallprofylax: - Om möjligt ndvika mediciner som ökar fallrisken. - Bra glasögon. - Gånghjälpmedel. - Sanera hemmiljön (sladdar, mattor, belysning). - Balansträning. Använd gärna skriften Hr d ndviker fall och fallskador, tformad av ortopedklinikerna. Farmakologisk behandling Kalcim och D-vitamin Vitamin D- och kalcimtillskott bör alltid ges då farmaka ges mot osteoporos, 20 mikrogram/ 800 IE vitamin D och mg kalcim (se Läkemedelsverkets rekommendationer). Den lägre mängden kalcim ges då patienten blir obstiperad av 1000 mg kalcim eller har stort kalcimintag via kosten. Tidigare rekommenderades de biologiskt äldsta enbart behandling med kalcim och D-vitamin. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för någon betydande fraktrförebyggande effekt av behandling med endast kalcim och D-vitamin vid normala nivåer av D-vitamin. Därför rekommen- deras monoterapi med kalcim och D-vitamin endast vid dokmenterat låga nivåer av D-vitamin eller vid kortisonbehandling tan benspecifik behandling. För att förbättra compliance vid sådan långvarig behandling kan växelbrk (byte av administreringsform/-smak med något års mellanrm) rekommenderas. För att ndvika interaktion med andra läkemedel (bisfosfonater, strontim, järn, levaxin, tetracyklin, kinoloner) kan dosering av kalcim och D-vitamin vid lnch + middag vara att rekommendera. Benspecifik behandling För preparatval hänvisas till: Rekommenderade läkemedel. Se också kapitlet Preparat. Indikation för benspecifik behandling: Lågenergifraktr i ryggkota eller höft - oavsett T-score och FRAX-värde Kommentar: Trots ett relativt normalt T-score kan fraktrrisken vara hög. Vid osteoporos är mikroarkitektren i benet försämrad, vilket inte fångas fllt t vid DXA-mätning. Vad det gäller FRAX har även den metoden sina begränsningar (se avsnittet om FRAX) och det finns evidens för att benspecifik behandling minskar fraktrrisken vid kot- eller höftfraktr efter lågenergivåld oavsett FRAX-värde. Lågenergifraktr i handled, överarm eller bäcken - T-score -2SD och FRAX 20% Ingen lågenergifraktr - T-score -2,5 SD och FRAX 20 % Kortisonbehandling minst 5 mg Prednisolon per dag i minst 3 månader - vid tidigare lågenergifraktr eller vid T-score -1SD Vid kot- eller höftfraktr bör patienten få benspecifik behandling insatt tan föregående DXA. 7

8 I de flesta fall bör patienten även remitteras för DXA för att få ett tgångsvärde på bentätheten, vilket kan vara av värde inför eventell tvärdering av behandlingen i framtiden. Ålder tgör inget hinder för benspecifik behandling om fraktrrisken är hög, tvärtom är behandlingsvinsterna stora hos de biologiskt äldsta. Vid mycket hög biologisk ålder avstås från DXA. Överväg då att redan från början tidsbestämma behandlingen. Uppföljning vid farmakologisk behandling Uppföljning efter 3-4 månader rekommenderas vid peroral behandling (tvärdering av behandling, compliance, eventella biverkningar). Kan ske via telefonkontakt, eventellt med sköterskemottagning. Behandlingskontroll med bentäthetsmätning efter 2 år. Vid risk för snabbare förlst av benmassa, till exempel kortisonbehandling, kan mätning göras redan efter 6 månader. Då effekten av bisfosfonater sitter i efter avsltad behandling bör peroral bisfosfonatbehandling i många fall tsättas efter 5 år. Vid intravenös behandling med zoledronsyra räcker det med 3 års behandling. I samband med tsättandet görs ny bentäthetsmätning för tgångsvärde. Efter 1-2 år rekommenderas ny bentäthetsmätning för ställningstagande till återinsättning av bisfosfonat eller annan benspecifik behandling. Behandling med kalcim och D-vitamin ska fortgå nder behandlingsppehållet. En ovanlig biverkan av bisfosfonater är atypiska femrfraktrer. Risken för dessa är mycket liten första 3-4 behandlingsåren men ökar med behandlingstiden. Fraktrerna kan föregås av smärtor i låren varför sådana smärtor bör ppmärksammas hos patienter som har behandlats länge med bisfosfonater. Slätröntgen ger ofta diagnosen. Uppge då i röntgenremissen att patienten står på bisfosfonatbehandling mot osteoporos och fråga efter atypisk femrfraktr. Observera att risken för atypisk femrfraktr är mycket låg jämfört med risken för en typisk osteoporosrelaterad höftfraktr. Behandlingsvinsten överväger vida riskerna vid normal användning av bisfosfonat mot osteoporos. Kortisonbehandling och osteoporos Alla patienter som får långtidsbehandling med kortison (motsvarande minst 5 mg Prednisolon/ dag i minst 3 månader) bör få kalcim och D-vitamin. Desstom ska de med tidigare lågenergifraktr eller med T-score -1 SD ha benspecifik behandling. Kortisonbehandling ger en ökad risk för osteoporos oavsett bentäthet och benförlsten är som störst de första 3-6 månaderna. Därför kan benspecifik behandling vara aktellt om det förefaller troligt med en långvarigt hög kortisondos även om patienten inte har haft tidigare lågenergifraktr eller har T-score > -1 SD. Vid insättande av benspecifik behandling är det dock bra att beställa en DXA för att få ett tgångsvärde på bentätheten. Behandlingskontroll kan vid kortisonbehandling behövas redan efter 6 månader, framför allt vid höga kortisondoser, för att alternativ benspecifik behandling ska knna övervägas vid sjnkande bentäthet trots behandling. 8

9 Preparat PREPARAT VID BENSPECIFIK BEHANDLING Perorala bisfosfonater Alenat veckotablett 70 mg, 1 gång/vecka Perorala bisfosfonat ska på grnd av låg absorption intas med vatten minst en halvtimme före frkost på fastande mage. Får inte intas med andra läkemedel eller med annan dryck eller föda. Kalcim och mejerivaror ska inte intas samma morgon som bisfosfonat. Läkemedlet får heller inte intas i liggande ställning på grnd av att läkemedlet kan fastna i matstrpen och ge pphov till esofagserosioner. Noggranna behandlingsinstrktioner ska ges till varje patient och den medföljande instrktionen ska följas, annars blir behandlingen verkningslös. Perorala bisfosfonater kan således inte ges i apodos eller med andra läkemedel i dosett. Perorala bisfosfonater bör heller inte ges till patienter med sväljningsbesvär, generell malabsorption eller till de som på grnd av nedsatt kognition har svårt att följa läkemedelsordination med veckotablett. Indikation: Behandling av postmenopasal osteoporos, profylax mot kortikosteroidindcerad osteoporos, behandling av manlig osteoporos. Kontraindikationer: Esofagsförändringar och andra faktorer som fördröjer esofagstömning. Oförmåga att stå eller sitta pprätt i minst 30 minter, hypokalcemi och GFR <35 ml/min. Intravenösa bisfosfonater Zoledronsyra SUN lösning för infsion 5 mg/100 ml, administreras intravenöst en gång per år. På grnd av avsevärt lägre kostnad bör Zoledronsyra SUN rekvireras och ej skrivas på recept. Indikation: Behandling av postmenopasal osteoporos, profylax mot kortikosteroidindcerad osteoporos, behandling av manlig osteoporos. Kontraindikationer: Hypokalcemi och GFR <35 ml/min. Aclasta har stark affinitet till skelettet och kan därför ges en gång per år som infsion. Ges intravenöst som infsion nder ca 20 minter. Zoledronsyra kan ge inflensaliknande symtom pp till 3-7 dagar efter infsion hos ca en tredjedel patienter, framförallt vid första infsionen. Använd: Checklista för behandling med Zoledronsyra- SUN (motsvarar Aclasta) läkemedelsmallen i Cosmic vid ordination av Zoledronsyra SUN Biverkningar och behandlingstid För bisfosfonater finns i olika kliniska stdier säkerhet och effekt dokmenterad i 7-10 år. En mycket sällsynt biverkan, osteonekros i käkbenet (ONJ), har beskrivits vid intravenös behandling med bisfosfonater och då nästan tesltande hos patienter med maligna sjkdomar som framför allt myelom där man givit pprepade höga doser. Vid osteoporos tan samtidig malignitet och behandling med bisfosfonater i rekommenderade doser är förekomsten av ONJ mycket sällsynt. Innan start av behandling bör eventella tandbesvär åtgärdas och patienten bör informeras om vikten av god tandhygien nder behandlingen. Patienten bör ppmanas att kontakta sin läkare vid ppkomst av tandbesvär nder behandlingen. Det har i stdier även påvisats en kraftigt nedsatt benomsättning vid långtidsbehandling med bisfosfonater och fall av atypiska fraktrer vid långtidsanvändning finns även rapporterade. Om bisfosfonat ges till kvinna i fertil ålder bör adekvat preventionsmedel användas. Utsättning av alendronat bör övervägas efter 5 år. Ny behandling kan åter övervägas efter 1-2 år. 9

10 Eftersom zoledronsyra har så stark affinitet till skelettet kan tsättning av zoledronsyra (Aclasta) övervägas redan efter 3 år. Andra preparatgrpper Denosmab Prolia förfylld sprta 60 mg. Denosmab är en hman monoklonal antikropp som binder till RANKL och hämmar aktivering av dess receptor, RANK, på ytan av förstadier till osteoklaster, vilket leder till en minskad benresorption. Ges som sbctan injektion 2 gånger per år. Indikation: behandling av osteoporos hos postmenopasala kvinnor som löper ökad risk för fraktrer - Prolia minskar signifikant risken för vertebrala och icke-vertebrala fraktrer inklsive höftfraktrer. behandling av benförlst på grnd av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för fraktrer. Hos män med antihormonell behandling mot prostatacancer minskar Prolia signifikant risken för vertebrala fraktrer. Kontraindikationer: Hypokalcemi Atypiska femrfraktrer finns även beskrivet vid behandling med Denosmab, liksom osteonekros i käkbenet (ONJ). ONJ är mycket sällsynt vid behandling med denosmab men innan start av behandling bör eventella tandbesvär åtgärdas och patienten bör informeras om vikten av god tandhygien nder behandlingen. Patienten bör ppmanas att kontakta sin läkare vid ppkomst av tandbesvär nder behandlingen. Teriparatid (PTH Paratyroideahormon) Forsteo ges som sbctan injektion 1 gång per dag i 18 månader. Har visats ha en anabol effekt på benvävnad. Preparatet bör vara förbehållet specialknniga läkare med stor erfarenhet av osteoporosbehandling. För närvarande sköts denna behandling av endokrinolog. Indikation: Forsteo ingår i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grpper av patienter. Grpperna begränsas på följande sätt: 1. Som förstahandsbehandling endast för patienter som har T-score mindre än -3 SD och har haft minst två kliniska kotfraktrer samt efter tredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktr patienter med T-score mindre än - 2,5 SD och har haft minst en klinisk kotfraktr och som kommer att behandlas med glkokortikoider i minst 6 månader med en dos av motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn 2. Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 SD och då patienten haft minst en klinisk kotfraktr och det dokmenterats att patienten på grnd av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling patienten nder pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfraktrer. Med klinisk kotfraktr avses symptomgivande fraktr som verifierats med röntgen av ryggen. Röntgen behöver inte nödvändigtvis ske nder pågående ryggsmärta, men ett rimligt orsakssamband mellan fraktr och smärta bör föreligga Kontraindikationer: Hyperkalcemi, svårt nedsatt njrfnktion, andra metabola bensjkdomar (såsom hyperparatyroidism), oförklarlig stegring av ALP, tidigare strålbehandling av skelettet, patienter med skelettmörer eller skelettmetastaser. Östrogen För postmenopasala kvinnor tan klimakteriella symtom men med hög fraktrrisk rekommenderas inte behandling med östrogen som osteoporosbehandling. Risk- respektive nyttabalansen bedöms negativ. Östrogenbehandling nder ca 3-5 år kan dock övervägas till kvinnor < 60 år som inte tolererar eller har kontraindikationer mot övriga läkemedel mot osteoporos. Behandling med östrogen bör skötas av gynekolog eller annan specialknnig läkare. Mer information FASS: och Läkemedelsverkets rekommendationer: 10

11 Utfärdat av: Helena Bäckström, distriktsläkare Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik Rebecca Nobin, specialistläkare Ortopedkliniken, Kalmar Jennifer Mikosch, distriktsläkare Norrlidens hälsocentral, Kalmar Tarja Skarsgård, överläkare Geriatriska kliniken, Kalmar Måns Aldman, ST-läkare Ortopedkliniken, Västervik Fredrik Grimvall, överläkare Medicinkliniken, Västervik Jan Andersson, överläkare Radiologiska kliniken, Västervik Annkristin Svensbergh, överläkare Fysiologiska kliniken, Kalmar Pär Wanby, överläkare Endokrinsektionen, medicinkliniken, Kalmar Ellen Vinge, specialistläkare i klinisk farmakologi Läkemedelssektionen, Kalmar 11

12 Medicinkliniken Västerviks sjkhs Landstinget i Kalmar län Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporostredning 1 jli 2014-30 jni 2015 Innehåll Vårdflöde för osteoporostredning... sidan 3 Definition... sidan 4 Behandling... sidan 5-6 Preparat... sidan 7-8 Utredning...

Läs mer

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2016-30 juni 2017

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2016-30 juni 2017 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 jli 2016-30 jni 2017 Benspecifik behandling vid osteoporos är säkert och har god effekt på rätt patient Tillsammans med kalcim och D-vitamin minskar bisfosfonat/zoledronsyra/denosmab

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandling av osteoporos Läkemedelsinformation på våra villkor Lena Jahnson medicinska kliniken USÖ,160511 Osteoporos Hälften av alla och var femte drabbas av lågenergifraktur 50 års ålder i Sverige Enligt

Läs mer

Vårdprogram för Osteoporos

Vårdprogram för Osteoporos VÅRDPROGRAM 1 (10) VÅRDFLÖDE FÖR OSTEOPOROSUTREDNING Ingen lågeneregifraktur FRAX-beräkning Lågenergifraktur i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifrakturer FRAX-beräkning Lågenergifraktur

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Osteoporos Definition Osteoporos definieras som en systemisk skelettsjukdom med nedsatt bentäthet och förändrad mikroarkitektur. Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktur, definierad

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel Fysisk aktivitet och träning vid artros Vid artros ger fysisk träning, oberoende av artrosgrad, minskad smärta och förbättrad fysisk

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS Utredning och behandlingsrekommendationer baseras på Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 2012. Definition osteoporos (WHO 1994) Systemisk skelettsjukdom hos män och kvinnor

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX,

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX, Version: 1.0 Författare: Skapad: 2013-01- 09 Anna Holmberg Reviderad: 2013-05- 01 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Gäller tv, längst tom: 2014-12- 15 Karl- Gustav Thorngren Ansvarig: Magnus Eneroth

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Osteoporos & Frakturprevention Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Höftfrakturförekomst Tillgång till bentäthetsmätare (DXA) Prioritet Osteoporos är

Läs mer

Forsknings plan (version IV )

Forsknings plan (version IV ) Namn: Nikitas Efternamn: Samiotakis ST-läkare inom: reumatologi Personnummer: 841212-2510 Handledare: Bozena Möller (överläkare inom reumatologi) Forsknings plan (version IV 111031) Steroidinducerad osteoporos:

Läs mer

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Karolina Engvall, Läkemedelsenheten, Region Skåne Beata Dudarenko, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum,

Läs mer

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil.

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil. Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i DEFINITION 3 INDELNING 4 Primär osteoporos 4 Sekundär osteoporos 4 EPIDEMIOLOGI 5 UTREDNING 6 Allmänt 6 Anamnes 6

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos Osteoporos osteoporos Bisfosfonat I första hand alendronsyra 1) Alendronat* ) risedronsyra 1) Risedronat* ) I andra hand zoledronsyra Aclasta** ) Kalcium och kalciumkarbonat Calcichew-D3 Spearmint D-vitamin

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos Aase Wisten Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos den tysta epidemin Skandinaviska kvinnor har högst risk i världen för att drabbas av höftfraktur. I 50 årsåldern har

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall.

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Osteoporos Instruktion Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Till varje fall hör tre olika svarsalternativ. Läs igenom faktatexten. Diskutera sedan igenom fallen och

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Osteoporos och behandling

Osteoporos och behandling Osteoporos och behandling 2011-01-20 Kerstin Landin-Wilhelmsen Endokrinologisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ålder 30 år Ålder 60 år Trabekulärt ben i kota Ålder 30 år Ålder 60 år Ålder 90 år

Läs mer

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ortopedi Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vad behandlar man på ortopeden? Frakturer = benbrott, ffa pga osteoporos,

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Överläkare Peter Gillberg i samarbete med Läkemedelskommitténs expertgrupp för Smärta och rörelseorganens sjukdomar.

Läs mer

Vårdprogram för osteoporos

Vårdprogram för osteoporos Svenska Osteoporossällskapet 2015 Vårdprogram för osteoporos Benskörhet (osteoporos) är en folksjukdom som ökar risken för frakturer. I Sverige beräknas varannan kvinna och var femte man drabbas av en

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M RÖRELSEAPPARATEN M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Villkor Eli Lilly Sweden AB skall i all marknadsföring och annan information tydligt upplysa om att subvention endast gäller för ovanstående grupper.

Villkor Eli Lilly Sweden AB skall i all marknadsföring och annan information tydligt upplysa om att subvention endast gäller för ovanstående grupper. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2003-12-19 Vår beteckning 1262/2003 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Kontaktperson: Karl-Johan Myrén Box 300 37 104 25 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 ISBN 91-976391-6-8

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Jävsdeklaration Medlem av expertgrupp för zolendronate (Aclasta), Novartis.

Läs mer

Osteoporos OCH D-vitamin

Osteoporos OCH D-vitamin Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 150306 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

Osteoporos

Osteoporos Osteoporos 2014 09 01 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge Incidens konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer per år Cirka 18000 höftfrakturer per år Morbiditet och mortalitet

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre 7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre Diarienummer: PVN16-0029 Dokument: PVN16-0029-1 Handläggare Mikael Törmä Godkänt av: Jan Grönlund, Landstingsdirektör, 2016-02-23 Ärendegång

Läs mer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Mattias Lorentzon Professor, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin och osteoporosmottagningen,sahlgrenska Mölndal,

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos 200--3 Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av 200--3 Innehållsförteckning Inledning/Syfte... 4 Kapitel - Vårdstandard... 5 Definition

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Osteoporos Den tysta sjukdomen Martin von Wirén Katrine Vestling Lillemor Jansson Eva Hedlöf Annette Westling Olsson Ola Eriksson Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Ett arbete om den dolda sjukdomen

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland 13.00 13.05 Inledning» Ulf Rosenqvist/Göran Toss 13.05 13.20 Patofysiologi/Bakomliggande faktorer» Marta Vergara/Anna Spångeus 13.20 13.45 Diagnostik/DXA/FRAX/Frakturrisk»

Läs mer

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015 Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 141015 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby Företrädare: Anna Johnson

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Prolia Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Prolia Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta BESLUT 1 (6) Datum 2012-06-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Inledning Läkemedelsverket anordnade i månadsskiftet januari/februari 2007 ett expertmöte för att uppdatera rekommendationer från 2004 om behandling av osteoporos. Orsakerna till

Läs mer

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken D-vitamin Källor D-vitamin Endocrine Society Institute of Medicine Sundhedsstyrelsen (Danmark) (Socialstyrelsen) UpToDate Hyperkalcemi Internationella guidelines

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos Läkemedel: teriparatid (Forsteo) Företag: Eli Lilly Godkänt för försäljning: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för endokrinologi Injektionsbehandling med teriparatid (Forsteo) innebär en ny anabol

Läs mer

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av Osteoporos - benskörhet av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll 2 Innehåll Vad är osteoporos? 3 Orsaker till osteoporos 4 När kan man misstänka osteoporos 6 Diagnos 7 Förebyggande

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN. Del 1 Osteoporosmottagningens ansvar/åtagande (sid. 2-6)

FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN. Del 1 Osteoporosmottagningens ansvar/åtagande (sid. 2-6) Norrtälje sjukhus nov. 2016 Hans Jutberger Öläk, Geriatrik VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS - FRAGILITETSFRAKTURER NORRTÄLJE SJUKHUS FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER Ortopedi/Medicin/Geriatrik och OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prolia 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förfylld spruta innehåller 60 mg denosumab i 1 ml

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Socialstyrelsen skärpte riktlinje om osteoporos, 2014 Hälso- och sjukvården behandlar varje år runt 70 000 frakturer orsakade av

Läs mer

Osteoporos och frakturprevention

Osteoporos och frakturprevention 614 Ändrad2014-03-07, s 620 och s 624 2014-07-16, s 621. 2015-03-04, s 619, s 620 och s 624 Östen Ljunggren, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Helena Salminen, Centrum

Läs mer

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 Monoklonal antikropp minskar risken för återfall i HR-positiv bröstcancer Behandling med den monoklonala antikroppen denosumab till bröstcancerpatienter som under

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för rörelseorganens

Läs mer

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp.

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp. 2012-03-05 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

Tandvårdens roll i att hitta riskpatienter för benskörhet Varför och var står man idag. Kjell Kärrbrink Leg. Tandläkare Boneprox AB

Tandvårdens roll i att hitta riskpatienter för benskörhet Varför och var står man idag. Kjell Kärrbrink Leg. Tandläkare Boneprox AB Tandvårdens roll i att hitta riskpatienter för benskörhet Varför och var står man idag. Kjell Kärrbrink Leg. Tandläkare Boneprox AB 2017-01-23 Detta kommer jag att ta upp Osteoporos. - Orsak och sjukdomsfakta

Läs mer

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Ortopedi Termin 8, december 2014 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken SUS 1. Hur många osteoporosfrakturer sker varje år I Sverige?

Läs mer

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne nr 7 september 2012 Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne Nya riktlinjer för osteoporosbehandling De senaste åren har osteoporos och osteoporosfrakturer alltmer hamnat i fokus. Trots

Läs mer

Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa

Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa Lördagen den 24 november hade ProLiv Väst sitt sista kvartalsmöte för år 2012. Temat var om prostatacancer och skelettsjukdomen osteoporos. Mötet

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rörelseorganens relseorganens sjukdomar, 2012 Mattias Lorentzon Docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1.

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 2013-01-30 Robert Svartholm Daniel Albertsson 1. Brottsplats Boden 2. Vårdmötet - Person eller Diagnos perspektiv? 3. Osteoporos - Nationella

Läs mer

Arkiverad. Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation. Inledning. Definitioner. Frakturepidemiologi

Arkiverad. Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation. Inledning. Definitioner. Frakturepidemiologi Behandlingsrekommendation Inledning Läkemedelsverket anordnade i månadsskiftet januari/februari 2007 ett expertmöte för att uppdatera rekommendationer från 2004 om behandling av osteoporos. Orsakerna till

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Det är inte frakturer i sig som är det allvarligaste med osteoporos, utan komplikationer som lunginflammation och blodpropp som kan följa efter en fraktur. Kunskapsakuten vägleder dig till

Läs mer

Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas

Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas Leo Niskanen, Heikki Valleala, Tom Pettersson Osteoporos definieras som en systemisk skelettsjukdom kännetecknad av minskad benhållfasthet på grund av reducerad

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Disposi.on Osteoporosfrakturer och frakturkarriär Hö@frakturer Hö@frakturer i Värmland 2014 Sekundär frakturpreven.on

Läs mer

Astmadiagnos omkr 74. Uttalad obstruktivitet med förbättring på bronkodilatantia.

Astmadiagnos omkr 74. Uttalad obstruktivitet med förbättring på bronkodilatantia. Sven 68 år Astmadiagnos omkr 74. Uttalad obstruktivitet med förbättring på bronkodilatantia. Trots optimal behandling, frekventa vårdtillfällen och exacerbationer. Behov underhållsdos Prednisolon sedan

Läs mer

Vårdprogram osteoporos

Vårdprogram osteoporos Vårdprogram osteoporos - prevention och behandling efter lågenergifraktur Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram

Läs mer

Vad är osteoporos? (benskörhet)

Vad är osteoporos? (benskörhet) Vad är osteoporos? (benskörhet) Broschyren är framtagen för dig som äter Calcichew -D 3 Vad är benskörhet? Benskörhet eller osteoporos är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad

Läs mer