Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli juni 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016"

Transkript

1 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 jli jni 2016

2 Innehåll Vårdflöde för osteoporosbehandling... sidan 3 Definition... sidan 4 Patofysiologi... sidan 5 Utredning... sidan 5-6 Behandling... sidan 7-8 Preparat... sidan 9-10 Vårdprogram för osteoporos Landstinget i Kalmar län

3 VÅRDPROGRAM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VÅRDFLÖDE FÖR Osteoporosbehandling Ingen lågenergifraktr Lågenergifraktr i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifraktrer Lågenergifraktr i höft eller ryggkota (kotkompression) FRAX-beräkning FRAX-beräkning <15% >15% <15% >15% Ingen behandling Ingen behandling Bentäthetsmätning (DXA) Bentäthetsmätning (DXA) Annars ingen behandling T-score -2,0 SD och FRAX (med T-score inlagt i beräkningen) 20% T-score -2,5 SD och FRAX (med T-score inlagt i beräkningen) 20% Annars ingen behandling Med T-score avses det T-score som är sämst av höft och rygg. Med FRAX-värdet avses 10-årsrisken för osteoporosisk fraktr. Benspecifik behandling samt Kalcim + D-vitamin Vid lågenergifraktr i ryggkota eller höft behandla med kalcim + D- vitamin samt benspecifik behandling oavsett svar på eventell DXA och FRAX. Beställ dock en DXA att ha som tgångsvärde inför en eventell framtida ny mätning. Vänta inte på svar innan behandlingsstart. 3

4 Definition OSTEOPOROS ÄR EN AV FLERA RISKFAKTORER FÖR FRAKTUR OCH DEFINIERAS SOM EN SYSTEMISK SKELETTSJUKDOM SOM KÄNNETECK- NAS AV NEDSATT BENTÄTHET OCH FÖRÄNDRAD MIKROARKITEKTUR. Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktrer, det vill säga fraktr efter fall i samma plan eller lägre grad av våld. Livstidsrisken för lågenergifraktr är för kvinnor 50 %, män 25 %. Vanligaste osteoporosrelaterade fraktrerna: Radisfraktr Kotfraktr Höftfraktr Observera att med nvarande osteoporosriktlinjer behöver patienten inte ha T-score -2,5 SD för att benspecifik behandling ska ges. Se avsnitt Indikation för benspecifik behandling samt flödesschemat över osteoporostredning. Överarmsfraktr/collm chirrgicmfraktr Bäckenfraktr WHO:s definition av osteoporos WHO:s definition av osteoporos grndas på bentäthetsvärden: T-score = antal standarddeviationer, SD, i förhållande till bentäthetsvärden hos friska nga kvinnor respektive män. 1. Normal benmassa T-score -1 SD 2. Osteopeni T-score < -1 SD till > -2,5 SD 3. Osteoporos T-score -2,5 SD 4. Etablerad/manifest osteoporos T-score -2,5 SD och fraktr Det råder ingen enighet vad gäller definitionen av osteoporos hos män, men data antyder att förhållandet mellan benmassa och fraktrrisk förefaller vara detsamma hos män och kvinnor. Riskfaktorer för osteoporos och fraktrer är hvdsakligen samma för män och kvinnor. Sekndära former av osteoporos är vanligare hos män. Speciellt hos yngre män bör alltid sekndär osteoporos misstänkas. Särskilt vanliga och viktiga orsaker till sekndär osteoporos hos män är hypogonadism, alkoholism och steroidbehandling. Tänk även på patienter med antihormonell behandling mot prostatacancer. Utredning bör ske av specialknnig läkare och behandling bör ske på individell basis. Vem gör vad? Primärvården: Identifierar riskpatienter. Utreder och behandlar flertalet patienter. Ortopedkliniken: Identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling i vissa fall, remitterar därefter vidare till primärvården för fortsatt ppföljning. Geriatriska kliniken: Handlägger och identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling. Egen ppföljning eller remiss till distriktsläkare för fortsatt ppföljning. Medicinkliniken: Identifierar riskpatienter. Initierar tredning och behandling. Vid behov remitterar vidare till distriktsläkare för fortsatt ppföljning. Ansvarar för tredning och behandling vid tillstånd, sjkdomar och behandlingar som kan ge pphov till sekndär osteoporos samt tar ställning till behandling med PTH. Fysiologiska kliniken: Utför bentäthetsmätning. Röntgenkliniken: Besvarar frågeställningen kotfraktr och kommenterar eventella fynd talande för osteopeni/osteoporos. Utför bentäthetsmätning i Västervik. Alla läkare som träffar osteoporospatienter bör knna identifiera, riskbedöma och treda dessa patienter. 4

5 Patofysiologi Primär osteoporos Postmenopasal osteoporos relaterad till östrogenbortfall Åldersosteoporos efter 65 års ålder sker förlsten i samma tsträckning hos båda könen Sekndär osteoporos Läkemedel till exempel kortikosteroider, heparin, vissa antiepileptika, läkemedel som sänker könshormonnivåerna, immnomodlerande medel samt vissa glitazoner och sppressionsdoser av tyroxin Sjkdom till exempel hypogonadism, celiaki, RA, primär hyperparathyroidism, stroke, Parkinsons sjkdom, KOL, anorexia nervosa Utredning FRAKTURRISKEN OCH DÄRMED INDIKATIONEN FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING ÖKAR MED ÖKANDE ANTAL RISKFAKTORER. Syftet med tredning är att Identifiera patienter med osteoporos/osteopeni. Påvisa orsaker till osteoporos. Uppskatta risken för fraktrer. Riskfaktorer för fraktr Kvinnor har högre fraktrrisk än män. Starka riskfaktorer: Tidigare lågenergifraktr (>50 år) Hög ålder Låg bentäthet -2,5 SD Hereditet för osteoporosfraktr Systemisk kortisonbehandling 3 månader Längdminskning >3 cm före 70 år >5 cm efter 70 år Övriga riskfaktorer: BMI <20 och/eller vikt < 55 kg Tidig menopas (<45 år) Fysisk inaktivitet Rökning Ökad fallbenägenhet Låg solexponering Lågt kalkintag Hög alkoholkonsmtion Långvarig behandling med vissa läkemedel (se sidan 10) Vissa sjkdomstillstånd (se sidan 10) Etnicitet Ofrivillig viktförlst > 5 kg det senaste året 5

6 Bastredning av osteoporos 1. Anamnes Riskfaktorbedömning (enligt FRAX se pnkt 6), fraktranamnes, smärtanamnes, övriga sjkdomar, läkemedel, ntrition, fnktionsnivå. 2. Stats Foks på längd och vikt, balans och rygg (kyfos). Eventellt riktad tredning (thyroidea, mammae, prostata, testis). 3. Laboratorietredning SR, Hb, kreatinin, TSH, ALP, fri kalcimjon, PTH, 25-OH-D-vitamin och ev. testosteron samt SHBG hos män. 4. Röntgen bröst/ländrygg Vid klinisk misstanke om kotkompression (typisk smärta, längdminskning). 5. FRAX Idag finns ett webb-baserat instrment för beräkning av 10-års risk för fraktrer med tgångspnkt från vissa kända riskfaktorer. Värden är specifika för varje land, så välj Sverige. Svaret anger 10-års risk i procent för major osteoporotic fractres (höft, överarm, kota, handled) resp. enbart höftfraktrer. Om bentäthetsmätning gjorts väljer man T-score och lägger in T-score för lårbenshalsen. Instrmentet är väl validerat men det finns svagheter (ppgift om fallrisk saknas, liksom bentäthetsvärde för ländrygg samt vilken fraktr patienten tidigare haft). FRAX är endast validerat för patienter tan benspecifik behandling. För patienter nder pågående behandling med osteoporosläkemedel sedan mer än 3 månader är FRAX en mer osäker riskbedömning. Mätning med DXA (dal energy X-ray absorptiometry) på Fysiologiska kliniken i Kalmar och Röntgenkliniken i Västervik. Rtinmässigt mäts ländrygg och höft och vid behov nderarm. Vid behandling med Strontimranelat bör detta framgå av remissen, då Strontimranelat genom passiv närvaro i skelettet kan ge pphov till falskt höga bentäthetsvärden. Scintigrafier och ndersökning med peroralt kontrastmedel kan påverka ndersökningsresltatet, varför mätning av bentäthet bör tföras tidigast en vecka efter genomförd ndersökning. Bentäthetsmätning tförs ej rtinmässigt på gravida. Vilka ska remitteras till medicinklinik? Osteoporos hos kvinnor nder 50 år Osteoporos hos män nder 60 år Patient med T-score <-3 SD samt minst 2 kotkompressioner (kan vara aktella för behandling med teriperatid (Forsteo) Vid misstanke om sekndär osteoporos Observera att osteoporos inte ger några smärtor annat än vid fraktr Risk för kotfraktrer bör också bedömas separat, eftersom den nderskattas i FRAX. Den bör skattas kliniskt tifrån genomgången kotfraktr; hereditet för kotfraktrer, låg bentäthet i ländrygg eller höft, kortisonbehandling, låg BMI. Beräkning av fraktrrisk - FRAX beräkningsverktyg (http://www.shef.ac.k/frax/tool. aspx?contry=5) 6. Eventell bentäthetsmätning, (se vårdflödet på sidan 3) 6

7 Behandling INDIKATIONEN FÖR BEHANDLING BASERAS PÅ EN SAMMANVÄGD RISKVÄRDERING AV INDIVIDEN. SYFTET MED BEHANDLING ÄR ATT FÖREBYGGA FRAKTUR. Basbehandling Kostanalys/adekvat kaloriintag. Säkerställ adekvat kalcim- och D-vitaminintag. Kalcim mg/dag inklsive kostintag.d-vitamin (400-)800 IE = (10-)20 μg vitamin D3/dag (1 glas mjölk = 250 mg kalcim, 1 skiva ost = 80 mg kalcim). Adekvat solexponering. Rökstopp. Fysisk aktivitet. Höftskydd vid ökad falltendens. Fallprofylax: - Om möjligt ndvika mediciner som ökar fallrisken. - Bra glasögon. - Gånghjälpmedel. - Sanera hemmiljön (sladdar, mattor, belysning). - Balansträning. Använd gärna skriften Hr d ndviker fall och fallskador, tformad av ortopedklinikerna. Farmakologisk behandling Kalcim och D-vitamin Vitamin D- och kalcimtillskott bör alltid ges då farmaka ges mot osteoporos, 20 mikrogram/ 800 IE vitamin D och mg kalcim (se Läkemedelsverkets rekommendationer). Den lägre mängden kalcim ges då patienten blir obstiperad av 1000 mg kalcim eller har stort kalcimintag via kosten. Tidigare rekommenderades de biologiskt äldsta enbart behandling med kalcim och D-vitamin. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för någon betydande fraktrförebyggande effekt av behandling med endast kalcim och D-vitamin vid normala nivåer av D-vitamin. Därför rekommen- deras monoterapi med kalcim och D-vitamin endast vid dokmenterat låga nivåer av D-vitamin eller vid kortisonbehandling tan benspecifik behandling. För att förbättra compliance vid sådan långvarig behandling kan växelbrk (byte av administreringsform/-smak med något års mellanrm) rekommenderas. För att ndvika interaktion med andra läkemedel (bisfosfonater, strontim, järn, levaxin, tetracyklin, kinoloner) kan dosering av kalcim och D-vitamin vid lnch + middag vara att rekommendera. Benspecifik behandling För preparatval hänvisas till: Rekommenderade läkemedel. Se också kapitlet Preparat. Indikation för benspecifik behandling: Lågenergifraktr i ryggkota eller höft - oavsett T-score och FRAX-värde Kommentar: Trots ett relativt normalt T-score kan fraktrrisken vara hög. Vid osteoporos är mikroarkitektren i benet försämrad, vilket inte fångas fllt t vid DXA-mätning. Vad det gäller FRAX har även den metoden sina begränsningar (se avsnittet om FRAX) och det finns evidens för att benspecifik behandling minskar fraktrrisken vid kot- eller höftfraktr efter lågenergivåld oavsett FRAX-värde. Lågenergifraktr i handled, överarm eller bäcken - T-score -2SD och FRAX 20% Ingen lågenergifraktr - T-score -2,5 SD och FRAX 20 % Kortisonbehandling minst 5 mg Prednisolon per dag i minst 3 månader - vid tidigare lågenergifraktr eller vid T-score -1SD Vid kot- eller höftfraktr bör patienten få benspecifik behandling insatt tan föregående DXA. 7

8 I de flesta fall bör patienten även remitteras för DXA för att få ett tgångsvärde på bentätheten, vilket kan vara av värde inför eventell tvärdering av behandlingen i framtiden. Ålder tgör inget hinder för benspecifik behandling om fraktrrisken är hög, tvärtom är behandlingsvinsterna stora hos de biologiskt äldsta. Vid mycket hög biologisk ålder avstås från DXA. Överväg då att redan från början tidsbestämma behandlingen. Uppföljning vid farmakologisk behandling Uppföljning efter 3-4 månader rekommenderas vid peroral behandling (tvärdering av behandling, compliance, eventella biverkningar). Kan ske via telefonkontakt, eventellt med sköterskemottagning. Behandlingskontroll med bentäthetsmätning efter 2 år. Vid risk för snabbare förlst av benmassa, till exempel kortisonbehandling, kan mätning göras redan efter 6 månader. Då effekten av bisfosfonater sitter i efter avsltad behandling bör peroral bisfosfonatbehandling i många fall tsättas efter 5 år. Vid intravenös behandling med zoledronsyra räcker det med 3 års behandling. I samband med tsättandet görs ny bentäthetsmätning för tgångsvärde. Efter 1-2 år rekommenderas ny bentäthetsmätning för ställningstagande till återinsättning av bisfosfonat eller annan benspecifik behandling. Behandling med kalcim och D-vitamin ska fortgå nder behandlingsppehållet. En ovanlig biverkan av bisfosfonater är atypiska femrfraktrer. Risken för dessa är mycket liten första 3-4 behandlingsåren men ökar med behandlingstiden. Fraktrerna kan föregås av smärtor i låren varför sådana smärtor bör ppmärksammas hos patienter som har behandlats länge med bisfosfonater. Slätröntgen ger ofta diagnosen. Uppge då i röntgenremissen att patienten står på bisfosfonatbehandling mot osteoporos och fråga efter atypisk femrfraktr. Observera att risken för atypisk femrfraktr är mycket låg jämfört med risken för en typisk osteoporosrelaterad höftfraktr. Behandlingsvinsten överväger vida riskerna vid normal användning av bisfosfonat mot osteoporos. Kortisonbehandling och osteoporos Alla patienter som får långtidsbehandling med kortison (motsvarande minst 5 mg Prednisolon/ dag i minst 3 månader) bör få kalcim och D-vitamin. Desstom ska de med tidigare lågenergifraktr eller med T-score -1 SD ha benspecifik behandling. Kortisonbehandling ger en ökad risk för osteoporos oavsett bentäthet och benförlsten är som störst de första 3-6 månaderna. Därför kan benspecifik behandling vara aktellt om det förefaller troligt med en långvarigt hög kortisondos även om patienten inte har haft tidigare lågenergifraktr eller har T-score > -1 SD. Vid insättande av benspecifik behandling är det dock bra att beställa en DXA för att få ett tgångsvärde på bentätheten. Behandlingskontroll kan vid kortisonbehandling behövas redan efter 6 månader, framför allt vid höga kortisondoser, för att alternativ benspecifik behandling ska knna övervägas vid sjnkande bentäthet trots behandling. 8

9 Preparat PREPARAT VID BENSPECIFIK BEHANDLING Perorala bisfosfonater Alenat veckotablett 70 mg, 1 gång/vecka Perorala bisfosfonat ska på grnd av låg absorption intas med vatten minst en halvtimme före frkost på fastande mage. Får inte intas med andra läkemedel eller med annan dryck eller föda. Kalcim och mejerivaror ska inte intas samma morgon som bisfosfonat. Läkemedlet får heller inte intas i liggande ställning på grnd av att läkemedlet kan fastna i matstrpen och ge pphov till esofagserosioner. Noggranna behandlingsinstrktioner ska ges till varje patient och den medföljande instrktionen ska följas, annars blir behandlingen verkningslös. Perorala bisfosfonater kan således inte ges i apodos eller med andra läkemedel i dosett. Perorala bisfosfonater bör heller inte ges till patienter med sväljningsbesvär, generell malabsorption eller till de som på grnd av nedsatt kognition har svårt att följa läkemedelsordination med veckotablett. Indikation: Behandling av postmenopasal osteoporos, profylax mot kortikosteroidindcerad osteoporos, behandling av manlig osteoporos. Kontraindikationer: Esofagsförändringar och andra faktorer som fördröjer esofagstömning. Oförmåga att stå eller sitta pprätt i minst 30 minter, hypokalcemi och GFR <35 ml/min. Intravenösa bisfosfonater Zoledronsyra SUN lösning för infsion 5 mg/100 ml, administreras intravenöst en gång per år. På grnd av avsevärt lägre kostnad bör Zoledronsyra SUN rekvireras och ej skrivas på recept. Indikation: Behandling av postmenopasal osteoporos, profylax mot kortikosteroidindcerad osteoporos, behandling av manlig osteoporos. Kontraindikationer: Hypokalcemi och GFR <35 ml/min. Aclasta har stark affinitet till skelettet och kan därför ges en gång per år som infsion. Ges intravenöst som infsion nder ca 20 minter. Zoledronsyra kan ge inflensaliknande symtom pp till 3-7 dagar efter infsion hos ca en tredjedel patienter, framförallt vid första infsionen. Använd: Checklista för behandling med Zoledronsyra- SUN (motsvarar Aclasta) läkemedelsmallen i Cosmic vid ordination av Zoledronsyra SUN Biverkningar och behandlingstid För bisfosfonater finns i olika kliniska stdier säkerhet och effekt dokmenterad i 7-10 år. En mycket sällsynt biverkan, osteonekros i käkbenet (ONJ), har beskrivits vid intravenös behandling med bisfosfonater och då nästan tesltande hos patienter med maligna sjkdomar som framför allt myelom där man givit pprepade höga doser. Vid osteoporos tan samtidig malignitet och behandling med bisfosfonater i rekommenderade doser är förekomsten av ONJ mycket sällsynt. Innan start av behandling bör eventella tandbesvär åtgärdas och patienten bör informeras om vikten av god tandhygien nder behandlingen. Patienten bör ppmanas att kontakta sin läkare vid ppkomst av tandbesvär nder behandlingen. Det har i stdier även påvisats en kraftigt nedsatt benomsättning vid långtidsbehandling med bisfosfonater och fall av atypiska fraktrer vid långtidsanvändning finns även rapporterade. Om bisfosfonat ges till kvinna i fertil ålder bör adekvat preventionsmedel användas. Utsättning av alendronat bör övervägas efter 5 år. Ny behandling kan åter övervägas efter 1-2 år. 9

10 Eftersom zoledronsyra har så stark affinitet till skelettet kan tsättning av zoledronsyra (Aclasta) övervägas redan efter 3 år. Andra preparatgrpper Denosmab Prolia förfylld sprta 60 mg. Denosmab är en hman monoklonal antikropp som binder till RANKL och hämmar aktivering av dess receptor, RANK, på ytan av förstadier till osteoklaster, vilket leder till en minskad benresorption. Ges som sbctan injektion 2 gånger per år. Indikation: behandling av osteoporos hos postmenopasala kvinnor som löper ökad risk för fraktrer - Prolia minskar signifikant risken för vertebrala och icke-vertebrala fraktrer inklsive höftfraktrer. behandling av benförlst på grnd av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för fraktrer. Hos män med antihormonell behandling mot prostatacancer minskar Prolia signifikant risken för vertebrala fraktrer. Kontraindikationer: Hypokalcemi Atypiska femrfraktrer finns även beskrivet vid behandling med Denosmab, liksom osteonekros i käkbenet (ONJ). ONJ är mycket sällsynt vid behandling med denosmab men innan start av behandling bör eventella tandbesvär åtgärdas och patienten bör informeras om vikten av god tandhygien nder behandlingen. Patienten bör ppmanas att kontakta sin läkare vid ppkomst av tandbesvär nder behandlingen. Teriparatid (PTH Paratyroideahormon) Forsteo ges som sbctan injektion 1 gång per dag i 18 månader. Har visats ha en anabol effekt på benvävnad. Preparatet bör vara förbehållet specialknniga läkare med stor erfarenhet av osteoporosbehandling. För närvarande sköts denna behandling av endokrinolog. Indikation: Forsteo ingår i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grpper av patienter. Grpperna begränsas på följande sätt: 1. Som förstahandsbehandling endast för patienter som har T-score mindre än -3 SD och har haft minst två kliniska kotfraktrer samt efter tredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktr patienter med T-score mindre än - 2,5 SD och har haft minst en klinisk kotfraktr och som kommer att behandlas med glkokortikoider i minst 6 månader med en dos av motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn 2. Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 SD och då patienten haft minst en klinisk kotfraktr och det dokmenterats att patienten på grnd av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling patienten nder pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfraktrer. Med klinisk kotfraktr avses symptomgivande fraktr som verifierats med röntgen av ryggen. Röntgen behöver inte nödvändigtvis ske nder pågående ryggsmärta, men ett rimligt orsakssamband mellan fraktr och smärta bör föreligga Kontraindikationer: Hyperkalcemi, svårt nedsatt njrfnktion, andra metabola bensjkdomar (såsom hyperparatyroidism), oförklarlig stegring av ALP, tidigare strålbehandling av skelettet, patienter med skelettmörer eller skelettmetastaser. Östrogen För postmenopasala kvinnor tan klimakteriella symtom men med hög fraktrrisk rekommenderas inte behandling med östrogen som osteoporosbehandling. Risk- respektive nyttabalansen bedöms negativ. Östrogenbehandling nder ca 3-5 år kan dock övervägas till kvinnor < 60 år som inte tolererar eller har kontraindikationer mot övriga läkemedel mot osteoporos. Behandling med östrogen bör skötas av gynekolog eller annan specialknnig läkare. Mer information FASS: och Läkemedelsverkets rekommendationer: 10

11 Utfärdat av: Helena Bäckström, distriktsläkare Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik Rebecca Nobin, specialistläkare Ortopedkliniken, Kalmar Jennifer Mikosch, distriktsläkare Norrlidens hälsocentral, Kalmar Tarja Skarsgård, överläkare Geriatriska kliniken, Kalmar Måns Aldman, ST-läkare Ortopedkliniken, Västervik Fredrik Grimvall, överläkare Medicinkliniken, Västervik Jan Andersson, överläkare Radiologiska kliniken, Västervik Annkristin Svensbergh, överläkare Fysiologiska kliniken, Kalmar Pär Wanby, överläkare Endokrinsektionen, medicinkliniken, Kalmar Ellen Vinge, specialistläkare i klinisk farmakologi Läkemedelssektionen, Kalmar 11

12 Medicinkliniken Västerviks sjkhs Landstinget i Kalmar län Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporostredning 1 jli 2014-30 jni 2015 Innehåll Vårdflöde för osteoporostredning... sidan 3 Definition... sidan 4 Behandling... sidan 5-6 Preparat... sidan 7-8 Utredning...

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i DEFINITION 3 INDELNING 4 Primär osteoporos 4 Sekundär osteoporos 4 EPIDEMIOLOGI 5 UTREDNING 6 Allmänt 6 Anamnes 6

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ortopedi Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vad behandlar man på ortopeden? Frakturer = benbrott, ffa pga osteoporos,

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Överläkare Peter Gillberg i samarbete med Läkemedelskommitténs expertgrupp för Smärta och rörelseorganens sjukdomar.

Läs mer

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M RÖRELSEAPPARATEN M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Osteoporos Den tysta sjukdomen Martin von Wirén Katrine Vestling Lillemor Jansson Eva Hedlöf Annette Westling Olsson Ola Eriksson Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Ett arbete om den dolda sjukdomen

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015 Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 141015 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Inledning Läkemedelsverket anordnade i månadsskiftet januari/februari 2007 ett expertmöte för att uppdatera rekommendationer från 2004 om behandling av osteoporos. Orsakerna till

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos Läkemedel: teriparatid (Forsteo) Företag: Eli Lilly Godkänt för försäljning: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för endokrinologi Injektionsbehandling med teriparatid (Forsteo) innebär en ny anabol

Läs mer

Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa

Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa Prostatacancer och osteoporos en temadag om skeletthälsa Lördagen den 24 november hade ProLiv Väst sitt sista kvartalsmöte för år 2012. Temat var om prostatacancer och skelettsjukdomen osteoporos. Mötet

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för rörelseorganens

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prolia 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förfylld spruta innehåller 60 mg denosumab i 1 ml

Läs mer

Osteoporos och frakturprevention

Osteoporos och frakturprevention 614 Ändrad2014-03-07, s 620 och s 624 2014-07-16, s 621. 2015-03-04, s 619, s 620 och s 624 Östen Ljunggren, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Helena Salminen, Centrum

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1.

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 2013-01-30 Robert Svartholm Daniel Albertsson 1. Brottsplats Boden 2. Vårdmötet - Person eller Diagnos perspektiv? 3. Osteoporos - Nationella

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Vad är osteoporos? (benskörhet)

Vad är osteoporos? (benskörhet) Vad är osteoporos? (benskörhet) Broschyren är framtagen för dig som äter Calcichew -D 3 Vad är benskörhet? Benskörhet eller osteoporos är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad

Läs mer

SBU:s slutsatser och sammanfattning

SBU:s slutsatser och sammanfattning SBU:s slutsatser och sammanfattning SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s slutsatser och sammanfattning Slutsatser Osteoporos

Läs mer

Behandling av osteoporos för att förebygga

Behandling av osteoporos för att förebygga Behandling av osteoporos för att förebygga frakturer Behandlingsrekommendation Som ett led i samarbetet mellan SBU, Socialstyrelsen och anordnade LV i november 2003 ett expertmöte för att utarbeta rekommendationer

Läs mer

Vårdprogram osteoporos

Vårdprogram osteoporos Vårdprogram osteoporos - prevention och behandling efter lågenergifraktur Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel och rekommendationer Azitromycin (Azyter) vid purulent bakteriell konjunktivit.

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas

Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas Osteoporos frakturer i sköra ben kan förebyggas Leo Niskanen, Heikki Valleala, Tom Pettersson Osteoporos definieras som en systemisk skelettsjukdom kännetecknad av minskad benhållfasthet på grund av reducerad

Läs mer

Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling

Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Tomasz Wczysla, ST-läkare Vårdcentralen Skara Rapport 2011:7 Utförd i grundläggande

Läs mer

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat)

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) DEL VI SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) Format och innehåll i sammanfattningen av riskhanteringsplanen Sammanfattningen av riskhanteringsplanen (del VI) innehåller information

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Anna Holm Sieppi Produktchef/leg sjuksköterska Program Siffror och statistik Vad kan vi lära av den typiska höftfrakturpatienten? Osteoporos Paus Osteoporos

Läs mer

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem HSN 2009-12-01 P 21 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Ärendet

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt Hälsorelaterad forskning baserad påp landstingens administrativa databaser Ann-Britt Wiréhn FoU-enheten för f r närsjukvn rsjukvården rden i Östergötlandtland Nationella populationsbaserade register relaterade

Läs mer

Svensk Osteoporosvård

Svensk Osteoporosvård Svensk Osteoporosvård Utmaningar och förändringsarbete 2 april 2014 Denna studie om svensk osteoporosvård har sammanställts av uppdragsforskningsföretaget Quantify Research i samarbete med forskare från

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandling av osteoporos Under de senaste åren har ny kunskap om osteoporos tillkommit och förutom östrogenbehandling har behandling med bisfosfonater visats ha effekt vid osteoporos.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Osteoporos. Osteoporos. Information om benskörhet

Osteoporos. Osteoporos. Information om benskörhet Osteoporos Osteoporos Information om benskörhet 1 Liten ordlista Fraktur = benbrott = spricka Frakturkoordinator = sjuksköterska som bedömer frakturpatienters framtida frakturrisk Fysioterapeut = sjukgymnast

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Incidens och prevalens Postmenopausal osteoporos Iincidensen av osteoporos

Läs mer

State of the Art - Osteoporos

State of the Art - Osteoporos State of the Art - Osteoporos Innehåll Definition Epidemiologi Etiologi och patogenes Symtom Utredning - diagnostik Prevention Prognos Behandling Referenser Dokumentinformation Definition Osteoporos definieras

Läs mer

Osteoporos MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA: TEMA. nr 5 2014. Vaccinera äldre mot pneumokocker. Behandla fler bensköra med hög risk

Osteoporos MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA: TEMA. nr 5 2014. Vaccinera äldre mot pneumokocker. Behandla fler bensköra med hög risk nr 5 2014 MEDICIN & LÄKEMEDEL EN TIDNING FRÅN STOCKHOLMS LÄNS LÄKEMEDELSKOMMITTÉ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vaccinera äldre mot pneumokocker UPPDATERAT SID 2 Behandla fler bensköra med hög risk

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL i stabil fas

Handläggning av patienter med KOL i stabil fas Handläggning av patienter med KOL i stabil fas Senast uppdaterad: 2011-04-20 http://slmf.nyttodata.net/kol/niva-1/handlaggning-av-patienter-med-kol-i-stabil-fas/ 7.1 Behandling av tobaksberoende Enkla

Läs mer

Benhälsa. Prostatacancer. Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 N-PIP-038-2010-A

Benhälsa. Prostatacancer. Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 N-PIP-038-2010-A Benhälsa Prostatacancer Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 Innehåll Benets biologi Prostatacancerbehandling risk för osteopeni/poros Prostatacancer/

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Starka. Nr.2 2009. Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos!

Starka. Nr.2 2009. Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos! Starka sidor Nr.2 2009 E t t n y h e t s b r e v o m o s t e o p o r o s Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos! Mät din längd och ta hand om skelettet! Intervju med

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Vårdprogram Benskörhet

Vårdprogram Benskörhet Vårdprogram Benskörhet Benskörhetens utveckling från normal skelettstruktur och en väl bevarad kota, över tunnare skelettbalkar och begynnande hoppressning av kotkroppen till slutstadiet - helt frakturerad

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Farmakoterapi vid KOL

Farmakoterapi vid KOL Farmakoterapi vid KOL Vad kan man åstadkomma med farmakoterapi vid KOL Hjälp till rökstopp. Ökad överlevnad med hemoxygenbehandling i vissa fall Minskad dyspné och bättre prestationsförmåga i vissa fall.

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Revisionsrapport Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och ppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D vitamin 2014 08 26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Aclasta 5 mg infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med 100 ml infusionsvätska innehåller 5 mg zoledronsyra

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Handläggning av osteoporos vid

Handläggning av osteoporos vid Handläggning av osteoporos vid inflammatorisk reumatisk sjukdom VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Detta vårdprogram kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida och skall uppdateras regelbundet.

Läs mer

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel OMSLAGSBILD Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel HANDLÄGGNING AV OSTEOPOROS VID INFLAMMATORISK REUMATISK SJUKDOM VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Vi stödjer utgivningen av Vårdprogrammet: Aventis Pharma

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

PPD- Tuberkulinprövning

PPD- Tuberkulinprövning Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Iwona Jacobsson (ijn018) 2015-09-25 2014-03-25 Iwona Jacobsson (ijn018) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Hans Boman (hbn007),

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer