Sluttentamen Endodonti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sluttentamen Endodonti"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi Endodonti Namn.. Persnr.. Sluttentamen Endodonti 8:e terminen kl 13,00-17,00 Sal A och C Ange din kod på varje sida

2 Essä-frågor Lille Kalle 12 år har spelat ishockey och har vid fall fått en motståndares skridsko mot munnen. Tand 21 exartikulerades och tand 22 trycktes in en aning mot gommen. Det visade sig senare att denna tand var frakturerad på halva rothöjden. Mamma Stina fick meddelandet på sin mobil och skyndade till uterinken och var där ca en kvart efter traumat. Hon ringer dig omgående. Hon och Kalle kan vara på din klinik inom 20 min. Vad informerar du Stina att göra och hur behandlar du Kalle när han kommer till dig. Svar: Till Stina. Förvara tanden i mjölk eller i munnen och kom till kliniken så fort som möjligt. På kliniken. Tag rtg och ev foton. Bedöva. Spola 11 i koksalt, spola alveolen, sätt tanden i rätt position och fixera med komposit och glasfibertråd. Sätt 22 i rätt läge och fixera. Antibiotika Åter 10 dag för avl av fixaturen samt rensning av 11. Senstest av övriga tänder. Åter 1 mån, 3 mån, för senstest. Vid tecken på nekros 22 rensa koronala fragmentet. 2. Johan har länge haft ont i sina tänder på hö sid i underkäken. Han har varit hos tandläkaren men man har inte hittat något fel. Nu har värken tilltagit och det har svullnat upp sedan ett par dagar. Han har feber och känner sig hängig. En hård svullnad gör att mandibelranden är svår att palpera. Rtg visar att det är 46 som har en uppklarning i anslutning till båda rötterna. Vad gör du? Svar. Rensa tanden om möjligt samt kontakta oralkir eller läkare för omhändertagande av pat. Intravenös antibiotikabehandling indicerad. 3. Ankylos är ett tillstånd som ofta drabbar traumaskadade tänder. Vari ligger orsaken och hur resonerar du angående behandling och prognos. Svar. Orsaken ligger i en större skada på rothinnan vilket medför att det skyddsskikt mot resorption som finns i rothinnan har försvunnit. Dentinet uppfattas som ben och mediatorer påverkar benmetaboliska celler att ersätta dentinet med ben. Processen anses vara fysiologisk.

3 4. NiTi materialet har uppenbara fördelar då det används i filar vid maskinell rensning av rotkanaler. Vilka? Ange även de brister som föreligger. Svar Fördelar: Mycket flexibelt material kan utan att räta ut kanalen rensa böjda kanaler. Tål utmattning bättre än stål och minska därmed risk för frakturer då rensning med rotation utföres. Brister: Materialet är en minnesmetall och kan ej förböjas. Rotationstekniken rengör ej ovala kanaler. Mindre taktilitet.

4 Multiple-choicefrågor Fler alternativ kan vara rätt. Varje rätt svar ger 1p. Fel svar ger minuspoäng. 5 En intraalveolär transplantation innebär att man kirurgiskt flyttar upp en tand ur sin alveol för att förlägga en subperiostal kron-rotfraktur i ett mer behandlingsbart läge. Följande gäller. A. Man borrar ur ett par mm av pulpan med high speed utan att lägga kofferdam. Kaviteten förslutes med ZOE eller Coltosol. B. Man bör rensa ur pulpan och lägga inlägg innan man utför den kirurgiska extrusionen. C. Tanden skall lossas så skonsamt som möjligt för att inte nekrotisera rothinnan. D. Det kan vara en fördel att rotera tanden så att buccalytan pekar palatinalt när man sätter tillbaka roten i alveolen. E. Tanden skall fixeras med komposit till granntanden 3-4v för att att den skall växa fast så att man skall kunna sätta kofferdam på den. 6 Nickel-titan filar används vid maskinell rensning. Följande gäller. A. Nickel-titan är en minnesmetall och återgår till sin ursprungliga form när man försöker böja den. B. Nickel-titan består av 30% Ni och 70% Ti. C. Det är viktigt att köra långsamt för att inte utmatta materialet och därmed åstadkomma frakturer. D. Tunna filar utmattar materialet lättare än grövre. 7 Följande gäller för odontoblaster. A. Bildar primärdentin, sekundärdentin och tertiärdentin. B Är mer frekvent förekommande i koronala delen av pulpan än i den apikala delen. C Större celler är ett tecken på att de är aktiva. D Odontoblaster är slutceller och kan inte genomgå ytterligare celldelning.

5 8 Ange rätta alternativ. A. Gramfärgning är ett sätt att grovt dela in bakterierna efter cellväggens uppbyggnad. B. Gramnegativa celler har ett lipidskikt i cellväggen. C. Gramnegativa bakterier har lipotecoic acid som inflammationsframkallande substans. D. Gramnegativa celler anses mer inflammationsframkallande än grampositiva. E. LPS är cellfragment från grampositiva bakterier. 9 Ange rätta alternativ. A. Divertiklar i nekrotiska tänder kan missfärga kronan. B. Dentiklar i kronpulpan missfärgar kronan. C. Divertiklar i rotkanalerna försvårar rensningen. D. Dentiklar i pulpakavum är ofta mörkare i färgen än omgivande dentin. 10 Ange rätta alternativ. A. Cvek anger en lyckandefrekvens på 76% vid sin behandling. B. Fördelen med Cvek-behandling är att man inducerar en ytlig aseptisk nekros. C. Fördelen med Cvek-behandlingen är att man får utrymme för att applicera sitt sårförband. D. Ett alternativ till kalciumhydroxid som sårförband är MTA. E. MTA anses ha samma hårdvävnadsinducerande effekt som kalciumhydroxid. 11 Pulpablotta är inte ovanligt vid trauma mot tänderna. Följande gäller. A. Tiden är avgörande för val av behandling. Om pulpan varit blottlagd mer än en dag bör man utföra djup amputation alternativt pulpectomi. B. Ytlig pulpaamputation kan utföras på tänder vars pulpa varit blottad upp till 1v. C. Cveks teknik är detsamma som djup pulpaamputation.

6 12 Ange rätta alternativ. A. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 40% av fallen. B. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 80% av fallen. C. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i knappt 100% av fallen. D. Ett apikalt granulom har radiografisk påvisbar rotresorption i ca 20% av fallen. 13 Ange rätta alternativ. A. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis i apikalområdet mellan 35 och 36. B. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis mellan 33 och 34. C. Det är större risk att skada N. alv inf. om man överrensar 36 jämfört med 37. D. En apikal abscess i anslutning till 44 kan orsaka känselbortfall i hö mungipa. 14 I Sverige används Dakins lösning som antibakteriell spolvätska. Följande gäller. A. Lösningen är en hypokloritlösning som är 2,5 %. B. Lösningen bör vara buffrad för att man skall erhålla en hög koncentration av HClO molekyler. C. Buffrad lösning har ett ph på 9 och är mindre toxisk än obuffrad D. HClO i molekylform krävs för att den verksamma komponenten skall kunna penetrera cellväggen. E. HClO- i jonform kan penetrera cellväggen och reagerar i cellen med enzymer med proteindenaturering som resultat. 15 Ange rätta alternativ. A. EDTA löser dentin och kan med viss framgång användas som inlägg för att lösa upp dentinet i totalt oblitererade kanaler. B. EDTA bör tillföras kanalen när man kommit ner med filen och för att underlätta rensningen. C. EDTA löser upp kollagenet och mjukar därmed upp dentinet. D. EDTA har antibakteriell effekt och är effektivt mot E. faecalis. E EDTA har förmågan att lösa upp smear layer och öppna upp dentinkanalerna.

7 16 Bakterier är orsaken till sjukdomar i pulpan. Ange rätta alternativ. A. Rotplaning öppnar sidokanaler och är en betydande orsak till att den vitala pulpan infekteras. B. Den icke vitala pulpan infekteras genom att bakterier penetrerar genom rotcementet. C. Den vitala pulpan infekteras genom att kariesangreppet banar väg för bakterierna. D. Den icke vitala pulpan infekteras sannolikt inte genom bakterier som kommer via blodbanorna och tränger in i kanalen vid foramen apikale (anachores). 17 Ange rätta alternativ. A. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till molarer i ök och uk. B. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till premolarer. C. Två klamrar no 00 användes med fördel om man skall lägga kofferdam på 2 närliggande incisiver. D. Klammer nr 27 kan med fördel användas till 2:a molar i ök. 18 Ange rätta alternativ. A. Man bör alltid söka 2 kanaler i 1:a premolar i uk. B. Lingual shelf är en struktur som förhindrar filen att komma ner i den buccala kanalen på uk-incisiver och bör alltid avlägsnas innan kanalerna rensas. C. Andra premolar i uk har ofta 2 kanaler där delningsstället ligger i apikala delen av roten. D. Första premolaren i ök kan ha 3 rotkanaler och då ligger dessa med placeringen 2 st mesialt och 1 distalt. E. C-shaped canal kan föreligga på 1:a molaren i ök och då ser pulparummet/kanalen ut som ett C. 19 Ange rätta alternativ. A. Kakehashi et al.1965 genomförde experiment med råttor som visade att bakterier är den egentliga orsaken till att vi får apikal parodontit. B. Göran Sundqvist visade i sina studier att mängden bakterier i rotkanalen var avgörande för den apikala destruktionens storlek. C. Sundqvist visade också att antalet stammar i kanalerna inte hade en avgörande betydelse för hur kraftig reaktion man fick i käkbenet. D. Sundqvist visade att förhållandet anaeroba bakterier/fakultativa bakterier i en infekterad rotkanal var 50/50.

8 20 Ange rätta alternativ. A. ter Steeg & van der Hoeven visade i sina experiment att fakultativa bakterier har förmågan att spjälka proteiner och växer explosionsartat. B. Fabricius visade i apförsök att ekologin i rotkanaler följer ett visst mönster och att villkoren i kanalerna gör att vissa bakterier är mer vanliga än andra. C. Fabricius visade att med tiden ökar andelen anaeroba bakterier i rotkanalen. D. WD Miller visade 1894 att bakteriesammansättningen i koronala delen av pulpan är skild från den som finns i apikala delen av pulpan. 21 Följande påståenden gäller vid rotfrakturer. A. Vitalitet i pulpan är en förutsättning för att man skall få en läkning med hårdvävnad mellan det koronala och apikala fragmentet. B. Sensibilitet för kyla är ett tecken på att pulpan är vital och tanden inte skall behandlas. C. Hårdvävnadsläkning är ovanlig vid rotfrakturerade tänder. D. Det apikala fragmentet skall aldrig rensas även om det koronala fragmentet devitaliserats vid traumat. E. Fibrös läkning är vanlig då man rensat det koronala fragmentet. F. Dåliga täckförband är en vanlig orsak till att man misslyckas med behandlingar vid traumaskadade tänder. 22 Följande påstående är korrekta. A. Sjödings stifutdragare har en gummi och metallbricka där metallbrickan skall ligga an mot tandytan för att utjämna trycket mot tanden. B. Instrumentet har en trepanerborr som användes för att erhålla en specifik diameter på pelaren som skall avlägsnas. C. Instrumentet kan liknas vid en slaghammare med mycket kort slagamplitud. 23 Följande gäller. A Apikal-marginal kommunikation orsakas alltid av bakterier från en infekterad nekrotisk rotkanal. B Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är beroende på hur länge den stått. C Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är god om fickan är lokal och tanden är icke sensibel. D. Vid en äkta endo-parodontal apikal-marginal kommunikation måste man rensa såväl rotkanalen som utföra parodontal sanering av rotytan för att man skall få en utläkning.

9 24 Följande påståenden är korrekta. A. En extraradikulär infektion kännetecknas kliniskt av att en fistel kvarstår trots att man rensat tanden. B. En extraradikulär infektion kan manifestera sig som en radiografisk regress av radioluscensen när man utfört adekvat endodontisk behandling. C. En extraradikulär infektion kan med god framgång behandlas med antibiotika. D. En extraradikulär infektion orsakas ofta av actinomycesarter. 25 Ange rätta alternativ. A. Pulpapolyp kan förekomma hos yngre personer med god nutrition av pulpan. B. Pulpapolyper har ofta epiteltäckning som har sitt ursprung i slemhinnan. C. Behandlingen utgörs vanligtvis av konserverande rotbehandling. 26 Ange rätta alternativ. A. Radikulärcystor kan delas in i true cysts och utvecklingscystor. B. Äkta cystor läker med endodontisk behandling. C. Kolesterolkristaller bildas av lipider från cellväggar. D. Kolesterolkristaller omges av multinukleära jätteceller. E. Multinukleära jätteceller bildas av fibroblaster som smälter samman. F. Abscessteorin är den troliga mekanismen vid uppkomst av radikulärcystor. 27 Du upptäcker på rtg att det föreligger en välavgränsad svärtning på halva rothöjden på 15. Svärtningen tecknar sig över rotkanalen. Du tar en bild till som är mer mesialt exponerad. Svärtningen flyttar sig inte. Följande gäller. A. Det är en extern rotresorption och du rensar kanalen för att inte resorptionen skall progridera. B. Du anser att det är en intern rotresorption och du avvaktar för att se om resorptionen är aktiv. C. Behandlingen av tänder med intern rotresorption innebär att man rensar kanalen samt lägger kalciumhydroxid för att lösa upp rester av vävnad som kan ligga kvar i resorptionen. D. Externa resorptioner har sin orsak i en skadad rothinna.

10 28 Följande påståenden gäller apexogenesis. A. Apexogenesis är en process där man rensar en nekrotisk ej fullt rotutvecklad tand med avsikten att få en förslutning apikalt. B. Efter rensning appliceras kalciumhydroxidinlägg under lång tid. C. Ett alternativ är att applicera MTA apikalt samt därefter rotfylla mot detta stopp. D. MTA utgöres till största delen av Portlandcement. 29 Ange rätta alternativ. A. Genom att kila mellan tänderna och dra med ett slipstrip jämnar man till kontaktpunkten och underlättar kofferdamappliceringen. B. Vaselin på tandtråden underlättar betydligt svårigheterna med att föra ner kofferdamduken approximalt. C. Kofferdamapplicering på tänder som ingår i broar är problematisk med tanke på att det inte går att föra ner duken approximalt. D. Genom att låta klammern trycka in duken mot tanden minimeras risken för läckage då det på broar ej går att dra ner duken approximalt. 30 Ange rätta alternativ. A. Enterokocker är en liten gramnegativ kock. B. Enterokocker tål låga ph. C. Enterokocker är resistenta mot kalciumhydroxid. D. NaOCl är ett effektivt spolmedel för att avdöda E.faecalis. E.Enterokocker kan penetrera in i sido- men inte dentinkanaler. F. Enterokocker påträffas frekvent i rotfyllda tänder som inte läkt efter behandlingen. G. Flertalet enterokockstammar är resistenta mot Vancomycin. H. Enterokocker förekommer ofta i infekterade obehandlade rotkanaler. I. Enterokocker förekommer sällan i den patologiska tandköttsfickan.

11 31 Ange rätta alternativ. A. MTA är ett cement som kan användas för att laga perforationer. B. Cementet är känsligt för fukt. C. Vid retrograda rotfyllningar kan man använda Gluma och Retroplast för att försluta roten apikalt. D. Glutaraldehyd binder till kollagen och ger plastfyllningen en tät förslutning mot dentinytan. 32 Ange rätta alternativ. A. Extraradikulära infektioner kräver apikalkirurgiska ingrepp för att läka. B. Enterokocker tillhör den grupp av bakterier som kan överleva i granulomet. C. Actinomyces och Propionibacterium propionicum producerar kollagenaser vilket gör att de kan överleva extraradikulärt. D. Actinomyces och Propionibacterium propionicum är grampositiva stavformade bakterier. 33 Vilka faktorer är av betydelse för att uppnå ett gott resultat vid överkappning. A. Diagnosen av pulpan är helt avgörande för behandlingsresultatet. B. Värkattacker för en vecka sedan är tecken på irreversibel pulpit och utgör kontraindikation för överkappning. C. Prognosen är god om du excaverar till ett tomrum men ser den vitala pulpan ett par mm ner i kavum. Du lägger sårförband och försluter. D. Lätt tandvärk som nyligen uppstått är i sig ingen kontraindikation för överkappning. Sårytans utseende avgör i detta fall om prognosen kan anses god. E. MTA är ett lika bra överkappningmaterial som kalciumhydroxid. 34 Ange rätta alternativ. A. Vid exartikulation är den extraorala tiden avgörande för tandens prognos. B. Om den extraorala tiden understiger 30 min klarar sig 90% av tänderna utan allvarlig rotresorption. C. Filmjölk är ett bra alternativ att förvara den utslagna tanden i under transport till tandläkaren. D. Har det inte uppkommit rotresorption inom 1 år kan man känna sig relativt säker på att det går bra.

12 35 Ange rätta alternativ. A. Lateralkanaler kan vara orsak till lokal parodontal bennedbrytning. B. Lateralkanaler på enrotiga tänder minskar i frekvens ju längre apikalt man kommer. C. Lateralkanaler förekommer i furkaturen hos 30% av molarerna och utgöt ett behandlingsproblem vid rotbehandling. D. Lateralkanaler kan vara ym i diameter. 36 Ange rätta alternativ. A. Trauma ger upphov till försämrad nutrition av pulpan. Detta kan orsaka obliteration av rotkanalen. Innan kanalen kalkar igen helt bör man rensa och rotfylla den. B. Oblitererade kanaler efter trauma ger upphov till patologiska processer i ca 15% av fallen. C. Intrusion ger upphov till pulpaobliteration i drygt 60% av fallen. D. Concussion ger upphov till nekroser i ca 20% av fallen. E. Intrusion av unga tänder reponerar man omgående. 37 När är det indicerat att utföra terapeutisk behandling med antibiotika. A. Pat som kommer med diffus intraoral svullnad efter det att du för 2 dagar sedan rensat tand 13. Pat har lätt värk och känner sig lite hängig. Ingen feber konstateras. B. Pat som kommer med extraoral svullnad hö kind. Tand 26 har en kraftig svärtning apikalt på distobuccala roten. Pat känner sig febril (38,2 ). Övriga tänder i ök hö sid svarar sensibelt för kyla. Du öppnar tanden och kan se pustömning via kanalen. C. Pat som har kraftig värk från tand 36. Ett stort kariesangrepp kan ses. Du excaverar och uppdagar då läsion till en vital pulpa. 38 Ange rätta alternativ. Vid endodontisk behandling gäller: A. Vitala tänder har bättre prognos än nekrotiska tänder utan apikal uppklarning. B. Nekrotiska tänder utan apikal uppklarning kan rotfyllas i en sittning. C. Nekrotiska tänder med apikal uppklarning har i stort sett lika bra prognos som vitala tänder under förutsättning att man kan rotfylla nära foramen apikale (0-2 mm). D. Rotfyllning med överskott ger för tänder med nekros och apikal uppklarning sämre resultat än om rotfyllningen är kort (>2 mm från apex). E. Vitala tänder kan rotfyllas i en sittning.

13 39 En medelålders kvinna som fått ett slag mot Uk-fronten för 2 v sedan. Tänderna kändes då ömma men inte speciellt lösa. I dag ingen mobilitet men rtg visar apikal benförtätning på båda ök-medialerna. Följande anses korrekt agerande. A. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är felaktigt och rensar såväl 11 som 21. B. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är korrekt och avvaktar med behandlingen. C. Senstest negativ. Jag misstänker att senstestet är korrekt och avser behandla tänderna. D. Senstest negativ. Jag vill avvakta en tid för att se om sensibiliteten återkommer.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Diagnostik Undersökning Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Undersökning Objektiva symtom Klinisk undersökning Perkussionsömhet

Läs mer

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt:

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt: MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2008 PM för gruppdiskussion Rotresorptioner Tandens dentin och cement är uppbyggt av liknande huvudkomponenter som benvävnad. Tanden omges

Läs mer

Riktlinjer för traumabehandling

Riktlinjer för traumabehandling Riktlinjer för traumabehandling Innehåll Behandlingsprinciper i det unga permanenta bettet... 3 Riktlinjer för efterkontroller av tandskador i unga permanenta bettet... 5 Diagnoser Permanenta bettet...

Läs mer

KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT

KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT Namn... KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT Pulpaamputation (II) Kavum prep. "Sårytan" Sårförband Rotfyllning HG metoden plastklots (III) Kanal prep. Rotf. godkänd Indikatorröntgen Rotfyllning av tand i klots

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G AVDELNINGEN FÖR ENDODONTI ODONTOLOGISKA FAKULTETEN MALMÖ HÖGSKOLA 2014 2 Innehållsförteckning I. Undersökningsteknik... 3 II. Kliniska diagnoser... 5 III. Behandling

Läs mer

Primärtandstrauma. Disposition. Obligatorisk kurslitteratur. Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999

Primärtandstrauma. Disposition. Obligatorisk kurslitteratur. Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999 Primärtandstrauma Monica Barr Agholme T-7 2011 Obligatorisk kurslitteratur Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999 Namn Efternamn 7 oktober 2011 2 Disposition

Läs mer

ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR

ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR ENDOJOURNAL HANTERING AV RTG-BILDER STEGVIS EXCAVERING KLINISKT FRISK PULPA PULPAÖVERKAPPNING SUPERFICIELL AMPUTATION PULPEKTOMI KONSERVERANDE ROTBEHANDLING APEXLOKALISATOR

Läs mer

KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI

KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI 1 Institutionen för odontologi Endodonti KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI BO NILSSON 2013-08-19 2 Välkomna till avdelningen för endodonti Vad är Endodonti? Endodonti är läran om pulpans och de

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI FÖR EFFEKTIV ENDODONTI Endo med LM LM-EndoLine ger en övergripande lösning på de problem rotkanalerna medför. Ergonomiska handinstrument och filar liksom även ultraljudsutrustning med ytterst slitstarka

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Vad, när och hur! Avtagbar protetik Protesrelaterat Bristande passform på gammal helprotes eller partialprotes. - Mjukbasa alt rebasera permanent. - Slipa ur ev underskär - Adhesiv, provil medium, patient

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13)

Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) Rotfyllning En systematisk litteraturöversikt November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

1. Inledning. Tandpulpan och dess sjukdomstillstånd

1. Inledning. Tandpulpan och dess sjukdomstillstånd 1. Inledning Jämförande iakttagelser är en absolut förutsättning för den experimentella och vetenskapliga medicinen; i annat fall vandrar läkaren på måfå och faller offer för tusentals illusioner. Claude

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014 PM för gruppdiskussion Diagnostik och behandling vid tandvärk När Du träffar patienter som söker akutbehandling på grund av tandvärk

Läs mer

Estetiska aspekter påp. tändernas. Blekning av vitala och icke-vitala tänder. kan blekas? När är det indicerat att ändra Då tändernas färg f

Estetiska aspekter påp. tändernas. Blekning av vitala och icke-vitala tänder. kan blekas? När är det indicerat att ändra Då tändernas färg f Blekning av vitala och icke-vitala tänder Föreläsning för f r T6 Marianne Kjaeldgaard 11-04 04-0707 Estetiska aspekter påp tändernas färg Vilken färg f har vackra tänder? t Har tänderna t samma färg f

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 1(8) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Scen: intro Bild: 1.1-1.2 Intro 1.1 Bakrunden föreställer en gomvägg och i över- samt underkant skymtar

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när?

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Tore Dérand Under de senaste 50 åren har stort intresse visats för stiftförankringars problematik och deras användning i kliniken. I detta sammanhang avses

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Mineraliseringsstörningar

Mineraliseringsstörningar Mineraliseringsstörningar Innehåll Orsak till mineraliseringsstörningar...3 Benämningen MIH (molar-incisiv-hypomineralisation)...3 Klinisk bild...4 Kliniska symtom...4 Behandling...5 Kliniska råd...6 Ortodontiska

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK. All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning.

LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK. All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning. ENDODONTI LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning. Anamnesen kan med fördel delas upp i en allmän och en lokal del.

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Tandvård på häst, hund, katt och kanin. -grundläggande kunskaper i oral anatomi, patologi samt behandlingar.

Tandvård på häst, hund, katt och kanin. -grundläggande kunskaper i oral anatomi, patologi samt behandlingar. Tandvård på häst, hund, katt och kanin. -grundläggande kunskaper i oral anatomi, patologi samt behandlingar. Åsa Flod Odontologiska institutionen Karolinska institutet Huddinge Erika Jansson Odontologiska

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 Prislista2050522CN Referens Sida /8 Utskriven 5-05-22 0:02 0 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 02 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 03 Kompletterande undersökning

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Effekter av endodontisk akutbehandling

Effekter av endodontisk akutbehandling molander vetenskap et & klinik al molander et al anders molander, odont dr, övertandläkare, Specialistkliniken för endodonti, Folktandvården Göteborg anne nilsson, tandläkare, Akuttandpolikliniken, Folktandvården

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2015

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2015 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2015 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

prislista Allmäntandvård

prislista Allmäntandvård lista Allmäntandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Rotbehandling i en, två eller flera seanser?

Rotbehandling i en, två eller flera seanser? Rotbehandling i en, två eller flera seanser? GUNNAR BERGENHOLTZ Bakgrund Frågan om antal behandlingsgånger, som fordras för att endodontisk behandling skall få ett optimalt utfall, har fått stor aktualitet

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Abrasion Abscess Adhesion Afte Aktivator Alveol Amalgam Analgetika Anamnes Anestesi Antibiotika Apex Aplasi Aspartam Bettskena Bifurkation Bitewing

Abrasion Abscess Adhesion Afte Aktivator Alveol Amalgam Analgetika Anamnes Anestesi Antibiotika Apex Aplasi Aspartam Bettskena Bifurkation Bitewing A Abrasion - Nedslitning av tänderna. Abscess - Varansamling. Adhesion - Fästa, vidhäfta. Afte - På munslemhinnan gulvita sår omgivna av en röd zon. Aktivator - Löstagbar tandställning för att ändra relationen

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

SVENSK ORTOPEDISK FÖRENINGS SKRIFTSERIE NR

SVENSK ORTOPEDISK FÖRENINGS SKRIFTSERIE NR Knäprotesinfektioner SVENSK ORTOPEDISK FÖRENINGS SKRIFTSERIE NR 20, 2006 Behandling av infekterad knäprotes Infektionsläkare Bertil Christensson, Lund bertil.christensson@infek.lu.se Ortopeder Lars Carlsson,

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer