Sluttentamen Endodonti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sluttentamen Endodonti"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi Endodonti Namn.. Persnr.. Sluttentamen Endodonti 8:e terminen kl 13,00-17,00 Sal A och C Ange din kod på varje sida

2 Essä-frågor Lille Kalle 12 år har spelat ishockey och har vid fall fått en motståndares skridsko mot munnen. Tand 21 exartikulerades och tand 22 trycktes in en aning mot gommen. Det visade sig senare att denna tand var frakturerad på halva rothöjden. Mamma Stina fick meddelandet på sin mobil och skyndade till uterinken och var där ca en kvart efter traumat. Hon ringer dig omgående. Hon och Kalle kan vara på din klinik inom 20 min. Vad informerar du Stina att göra och hur behandlar du Kalle när han kommer till dig. Svar: Till Stina. Förvara tanden i mjölk eller i munnen och kom till kliniken så fort som möjligt. På kliniken. Tag rtg och ev foton. Bedöva. Spola 11 i koksalt, spola alveolen, sätt tanden i rätt position och fixera med komposit och glasfibertråd. Sätt 22 i rätt läge och fixera. Antibiotika Åter 10 dag för avl av fixaturen samt rensning av 11. Senstest av övriga tänder. Åter 1 mån, 3 mån, för senstest. Vid tecken på nekros 22 rensa koronala fragmentet. 2. Johan har länge haft ont i sina tänder på hö sid i underkäken. Han har varit hos tandläkaren men man har inte hittat något fel. Nu har värken tilltagit och det har svullnat upp sedan ett par dagar. Han har feber och känner sig hängig. En hård svullnad gör att mandibelranden är svår att palpera. Rtg visar att det är 46 som har en uppklarning i anslutning till båda rötterna. Vad gör du? Svar. Rensa tanden om möjligt samt kontakta oralkir eller läkare för omhändertagande av pat. Intravenös antibiotikabehandling indicerad. 3. Ankylos är ett tillstånd som ofta drabbar traumaskadade tänder. Vari ligger orsaken och hur resonerar du angående behandling och prognos. Svar. Orsaken ligger i en större skada på rothinnan vilket medför att det skyddsskikt mot resorption som finns i rothinnan har försvunnit. Dentinet uppfattas som ben och mediatorer påverkar benmetaboliska celler att ersätta dentinet med ben. Processen anses vara fysiologisk.

3 4. NiTi materialet har uppenbara fördelar då det används i filar vid maskinell rensning av rotkanaler. Vilka? Ange även de brister som föreligger. Svar Fördelar: Mycket flexibelt material kan utan att räta ut kanalen rensa böjda kanaler. Tål utmattning bättre än stål och minska därmed risk för frakturer då rensning med rotation utföres. Brister: Materialet är en minnesmetall och kan ej förböjas. Rotationstekniken rengör ej ovala kanaler. Mindre taktilitet.

4 Multiple-choicefrågor Fler alternativ kan vara rätt. Varje rätt svar ger 1p. Fel svar ger minuspoäng. 5 En intraalveolär transplantation innebär att man kirurgiskt flyttar upp en tand ur sin alveol för att förlägga en subperiostal kron-rotfraktur i ett mer behandlingsbart läge. Följande gäller. A. Man borrar ur ett par mm av pulpan med high speed utan att lägga kofferdam. Kaviteten förslutes med ZOE eller Coltosol. B. Man bör rensa ur pulpan och lägga inlägg innan man utför den kirurgiska extrusionen. C. Tanden skall lossas så skonsamt som möjligt för att inte nekrotisera rothinnan. D. Det kan vara en fördel att rotera tanden så att buccalytan pekar palatinalt när man sätter tillbaka roten i alveolen. E. Tanden skall fixeras med komposit till granntanden 3-4v för att att den skall växa fast så att man skall kunna sätta kofferdam på den. 6 Nickel-titan filar används vid maskinell rensning. Följande gäller. A. Nickel-titan är en minnesmetall och återgår till sin ursprungliga form när man försöker böja den. B. Nickel-titan består av 30% Ni och 70% Ti. C. Det är viktigt att köra långsamt för att inte utmatta materialet och därmed åstadkomma frakturer. D. Tunna filar utmattar materialet lättare än grövre. 7 Följande gäller för odontoblaster. A. Bildar primärdentin, sekundärdentin och tertiärdentin. B Är mer frekvent förekommande i koronala delen av pulpan än i den apikala delen. C Större celler är ett tecken på att de är aktiva. D Odontoblaster är slutceller och kan inte genomgå ytterligare celldelning.

5 8 Ange rätta alternativ. A. Gramfärgning är ett sätt att grovt dela in bakterierna efter cellväggens uppbyggnad. B. Gramnegativa celler har ett lipidskikt i cellväggen. C. Gramnegativa bakterier har lipotecoic acid som inflammationsframkallande substans. D. Gramnegativa celler anses mer inflammationsframkallande än grampositiva. E. LPS är cellfragment från grampositiva bakterier. 9 Ange rätta alternativ. A. Divertiklar i nekrotiska tänder kan missfärga kronan. B. Dentiklar i kronpulpan missfärgar kronan. C. Divertiklar i rotkanalerna försvårar rensningen. D. Dentiklar i pulpakavum är ofta mörkare i färgen än omgivande dentin. 10 Ange rätta alternativ. A. Cvek anger en lyckandefrekvens på 76% vid sin behandling. B. Fördelen med Cvek-behandling är att man inducerar en ytlig aseptisk nekros. C. Fördelen med Cvek-behandlingen är att man får utrymme för att applicera sitt sårförband. D. Ett alternativ till kalciumhydroxid som sårförband är MTA. E. MTA anses ha samma hårdvävnadsinducerande effekt som kalciumhydroxid. 11 Pulpablotta är inte ovanligt vid trauma mot tänderna. Följande gäller. A. Tiden är avgörande för val av behandling. Om pulpan varit blottlagd mer än en dag bör man utföra djup amputation alternativt pulpectomi. B. Ytlig pulpaamputation kan utföras på tänder vars pulpa varit blottad upp till 1v. C. Cveks teknik är detsamma som djup pulpaamputation.

6 12 Ange rätta alternativ. A. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 40% av fallen. B. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 80% av fallen. C. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i knappt 100% av fallen. D. Ett apikalt granulom har radiografisk påvisbar rotresorption i ca 20% av fallen. 13 Ange rätta alternativ. A. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis i apikalområdet mellan 35 och 36. B. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis mellan 33 och 34. C. Det är större risk att skada N. alv inf. om man överrensar 36 jämfört med 37. D. En apikal abscess i anslutning till 44 kan orsaka känselbortfall i hö mungipa. 14 I Sverige används Dakins lösning som antibakteriell spolvätska. Följande gäller. A. Lösningen är en hypokloritlösning som är 2,5 %. B. Lösningen bör vara buffrad för att man skall erhålla en hög koncentration av HClO molekyler. C. Buffrad lösning har ett ph på 9 och är mindre toxisk än obuffrad D. HClO i molekylform krävs för att den verksamma komponenten skall kunna penetrera cellväggen. E. HClO- i jonform kan penetrera cellväggen och reagerar i cellen med enzymer med proteindenaturering som resultat. 15 Ange rätta alternativ. A. EDTA löser dentin och kan med viss framgång användas som inlägg för att lösa upp dentinet i totalt oblitererade kanaler. B. EDTA bör tillföras kanalen när man kommit ner med filen och för att underlätta rensningen. C. EDTA löser upp kollagenet och mjukar därmed upp dentinet. D. EDTA har antibakteriell effekt och är effektivt mot E. faecalis. E EDTA har förmågan att lösa upp smear layer och öppna upp dentinkanalerna.

7 16 Bakterier är orsaken till sjukdomar i pulpan. Ange rätta alternativ. A. Rotplaning öppnar sidokanaler och är en betydande orsak till att den vitala pulpan infekteras. B. Den icke vitala pulpan infekteras genom att bakterier penetrerar genom rotcementet. C. Den vitala pulpan infekteras genom att kariesangreppet banar väg för bakterierna. D. Den icke vitala pulpan infekteras sannolikt inte genom bakterier som kommer via blodbanorna och tränger in i kanalen vid foramen apikale (anachores). 17 Ange rätta alternativ. A. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till molarer i ök och uk. B. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till premolarer. C. Två klamrar no 00 användes med fördel om man skall lägga kofferdam på 2 närliggande incisiver. D. Klammer nr 27 kan med fördel användas till 2:a molar i ök. 18 Ange rätta alternativ. A. Man bör alltid söka 2 kanaler i 1:a premolar i uk. B. Lingual shelf är en struktur som förhindrar filen att komma ner i den buccala kanalen på uk-incisiver och bör alltid avlägsnas innan kanalerna rensas. C. Andra premolar i uk har ofta 2 kanaler där delningsstället ligger i apikala delen av roten. D. Första premolaren i ök kan ha 3 rotkanaler och då ligger dessa med placeringen 2 st mesialt och 1 distalt. E. C-shaped canal kan föreligga på 1:a molaren i ök och då ser pulparummet/kanalen ut som ett C. 19 Ange rätta alternativ. A. Kakehashi et al.1965 genomförde experiment med råttor som visade att bakterier är den egentliga orsaken till att vi får apikal parodontit. B. Göran Sundqvist visade i sina studier att mängden bakterier i rotkanalen var avgörande för den apikala destruktionens storlek. C. Sundqvist visade också att antalet stammar i kanalerna inte hade en avgörande betydelse för hur kraftig reaktion man fick i käkbenet. D. Sundqvist visade att förhållandet anaeroba bakterier/fakultativa bakterier i en infekterad rotkanal var 50/50.

8 20 Ange rätta alternativ. A. ter Steeg & van der Hoeven visade i sina experiment att fakultativa bakterier har förmågan att spjälka proteiner och växer explosionsartat. B. Fabricius visade i apförsök att ekologin i rotkanaler följer ett visst mönster och att villkoren i kanalerna gör att vissa bakterier är mer vanliga än andra. C. Fabricius visade att med tiden ökar andelen anaeroba bakterier i rotkanalen. D. WD Miller visade 1894 att bakteriesammansättningen i koronala delen av pulpan är skild från den som finns i apikala delen av pulpan. 21 Följande påståenden gäller vid rotfrakturer. A. Vitalitet i pulpan är en förutsättning för att man skall få en läkning med hårdvävnad mellan det koronala och apikala fragmentet. B. Sensibilitet för kyla är ett tecken på att pulpan är vital och tanden inte skall behandlas. C. Hårdvävnadsläkning är ovanlig vid rotfrakturerade tänder. D. Det apikala fragmentet skall aldrig rensas även om det koronala fragmentet devitaliserats vid traumat. E. Fibrös läkning är vanlig då man rensat det koronala fragmentet. F. Dåliga täckförband är en vanlig orsak till att man misslyckas med behandlingar vid traumaskadade tänder. 22 Följande påstående är korrekta. A. Sjödings stifutdragare har en gummi och metallbricka där metallbrickan skall ligga an mot tandytan för att utjämna trycket mot tanden. B. Instrumentet har en trepanerborr som användes för att erhålla en specifik diameter på pelaren som skall avlägsnas. C. Instrumentet kan liknas vid en slaghammare med mycket kort slagamplitud. 23 Följande gäller. A Apikal-marginal kommunikation orsakas alltid av bakterier från en infekterad nekrotisk rotkanal. B Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är beroende på hur länge den stått. C Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är god om fickan är lokal och tanden är icke sensibel. D. Vid en äkta endo-parodontal apikal-marginal kommunikation måste man rensa såväl rotkanalen som utföra parodontal sanering av rotytan för att man skall få en utläkning.

9 24 Följande påståenden är korrekta. A. En extraradikulär infektion kännetecknas kliniskt av att en fistel kvarstår trots att man rensat tanden. B. En extraradikulär infektion kan manifestera sig som en radiografisk regress av radioluscensen när man utfört adekvat endodontisk behandling. C. En extraradikulär infektion kan med god framgång behandlas med antibiotika. D. En extraradikulär infektion orsakas ofta av actinomycesarter. 25 Ange rätta alternativ. A. Pulpapolyp kan förekomma hos yngre personer med god nutrition av pulpan. B. Pulpapolyper har ofta epiteltäckning som har sitt ursprung i slemhinnan. C. Behandlingen utgörs vanligtvis av konserverande rotbehandling. 26 Ange rätta alternativ. A. Radikulärcystor kan delas in i true cysts och utvecklingscystor. B. Äkta cystor läker med endodontisk behandling. C. Kolesterolkristaller bildas av lipider från cellväggar. D. Kolesterolkristaller omges av multinukleära jätteceller. E. Multinukleära jätteceller bildas av fibroblaster som smälter samman. F. Abscessteorin är den troliga mekanismen vid uppkomst av radikulärcystor. 27 Du upptäcker på rtg att det föreligger en välavgränsad svärtning på halva rothöjden på 15. Svärtningen tecknar sig över rotkanalen. Du tar en bild till som är mer mesialt exponerad. Svärtningen flyttar sig inte. Följande gäller. A. Det är en extern rotresorption och du rensar kanalen för att inte resorptionen skall progridera. B. Du anser att det är en intern rotresorption och du avvaktar för att se om resorptionen är aktiv. C. Behandlingen av tänder med intern rotresorption innebär att man rensar kanalen samt lägger kalciumhydroxid för att lösa upp rester av vävnad som kan ligga kvar i resorptionen. D. Externa resorptioner har sin orsak i en skadad rothinna.

10 28 Följande påståenden gäller apexogenesis. A. Apexogenesis är en process där man rensar en nekrotisk ej fullt rotutvecklad tand med avsikten att få en förslutning apikalt. B. Efter rensning appliceras kalciumhydroxidinlägg under lång tid. C. Ett alternativ är att applicera MTA apikalt samt därefter rotfylla mot detta stopp. D. MTA utgöres till största delen av Portlandcement. 29 Ange rätta alternativ. A. Genom att kila mellan tänderna och dra med ett slipstrip jämnar man till kontaktpunkten och underlättar kofferdamappliceringen. B. Vaselin på tandtråden underlättar betydligt svårigheterna med att föra ner kofferdamduken approximalt. C. Kofferdamapplicering på tänder som ingår i broar är problematisk med tanke på att det inte går att föra ner duken approximalt. D. Genom att låta klammern trycka in duken mot tanden minimeras risken för läckage då det på broar ej går att dra ner duken approximalt. 30 Ange rätta alternativ. A. Enterokocker är en liten gramnegativ kock. B. Enterokocker tål låga ph. C. Enterokocker är resistenta mot kalciumhydroxid. D. NaOCl är ett effektivt spolmedel för att avdöda E.faecalis. E.Enterokocker kan penetrera in i sido- men inte dentinkanaler. F. Enterokocker påträffas frekvent i rotfyllda tänder som inte läkt efter behandlingen. G. Flertalet enterokockstammar är resistenta mot Vancomycin. H. Enterokocker förekommer ofta i infekterade obehandlade rotkanaler. I. Enterokocker förekommer sällan i den patologiska tandköttsfickan.

11 31 Ange rätta alternativ. A. MTA är ett cement som kan användas för att laga perforationer. B. Cementet är känsligt för fukt. C. Vid retrograda rotfyllningar kan man använda Gluma och Retroplast för att försluta roten apikalt. D. Glutaraldehyd binder till kollagen och ger plastfyllningen en tät förslutning mot dentinytan. 32 Ange rätta alternativ. A. Extraradikulära infektioner kräver apikalkirurgiska ingrepp för att läka. B. Enterokocker tillhör den grupp av bakterier som kan överleva i granulomet. C. Actinomyces och Propionibacterium propionicum producerar kollagenaser vilket gör att de kan överleva extraradikulärt. D. Actinomyces och Propionibacterium propionicum är grampositiva stavformade bakterier. 33 Vilka faktorer är av betydelse för att uppnå ett gott resultat vid överkappning. A. Diagnosen av pulpan är helt avgörande för behandlingsresultatet. B. Värkattacker för en vecka sedan är tecken på irreversibel pulpit och utgör kontraindikation för överkappning. C. Prognosen är god om du excaverar till ett tomrum men ser den vitala pulpan ett par mm ner i kavum. Du lägger sårförband och försluter. D. Lätt tandvärk som nyligen uppstått är i sig ingen kontraindikation för överkappning. Sårytans utseende avgör i detta fall om prognosen kan anses god. E. MTA är ett lika bra överkappningmaterial som kalciumhydroxid. 34 Ange rätta alternativ. A. Vid exartikulation är den extraorala tiden avgörande för tandens prognos. B. Om den extraorala tiden understiger 30 min klarar sig 90% av tänderna utan allvarlig rotresorption. C. Filmjölk är ett bra alternativ att förvara den utslagna tanden i under transport till tandläkaren. D. Har det inte uppkommit rotresorption inom 1 år kan man känna sig relativt säker på att det går bra.

12 35 Ange rätta alternativ. A. Lateralkanaler kan vara orsak till lokal parodontal bennedbrytning. B. Lateralkanaler på enrotiga tänder minskar i frekvens ju längre apikalt man kommer. C. Lateralkanaler förekommer i furkaturen hos 30% av molarerna och utgöt ett behandlingsproblem vid rotbehandling. D. Lateralkanaler kan vara ym i diameter. 36 Ange rätta alternativ. A. Trauma ger upphov till försämrad nutrition av pulpan. Detta kan orsaka obliteration av rotkanalen. Innan kanalen kalkar igen helt bör man rensa och rotfylla den. B. Oblitererade kanaler efter trauma ger upphov till patologiska processer i ca 15% av fallen. C. Intrusion ger upphov till pulpaobliteration i drygt 60% av fallen. D. Concussion ger upphov till nekroser i ca 20% av fallen. E. Intrusion av unga tänder reponerar man omgående. 37 När är det indicerat att utföra terapeutisk behandling med antibiotika. A. Pat som kommer med diffus intraoral svullnad efter det att du för 2 dagar sedan rensat tand 13. Pat har lätt värk och känner sig lite hängig. Ingen feber konstateras. B. Pat som kommer med extraoral svullnad hö kind. Tand 26 har en kraftig svärtning apikalt på distobuccala roten. Pat känner sig febril (38,2 ). Övriga tänder i ök hö sid svarar sensibelt för kyla. Du öppnar tanden och kan se pustömning via kanalen. C. Pat som har kraftig värk från tand 36. Ett stort kariesangrepp kan ses. Du excaverar och uppdagar då läsion till en vital pulpa. 38 Ange rätta alternativ. Vid endodontisk behandling gäller: A. Vitala tänder har bättre prognos än nekrotiska tänder utan apikal uppklarning. B. Nekrotiska tänder utan apikal uppklarning kan rotfyllas i en sittning. C. Nekrotiska tänder med apikal uppklarning har i stort sett lika bra prognos som vitala tänder under förutsättning att man kan rotfylla nära foramen apikale (0-2 mm). D. Rotfyllning med överskott ger för tänder med nekros och apikal uppklarning sämre resultat än om rotfyllningen är kort (>2 mm från apex). E. Vitala tänder kan rotfyllas i en sittning.

13 39 En medelålders kvinna som fått ett slag mot Uk-fronten för 2 v sedan. Tänderna kändes då ömma men inte speciellt lösa. I dag ingen mobilitet men rtg visar apikal benförtätning på båda ök-medialerna. Följande anses korrekt agerande. A. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är felaktigt och rensar såväl 11 som 21. B. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är korrekt och avvaktar med behandlingen. C. Senstest negativ. Jag misstänker att senstestet är korrekt och avser behandla tänderna. D. Senstest negativ. Jag vill avvakta en tid för att se om sensibiliteten återkommer.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Diagnostik Undersökning Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Undersökning Objektiva symtom Klinisk undersökning Perkussionsömhet

Läs mer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Klinikchef Anna Lena Sundell/HJ Första utgåvan 1972. Rev. tills. m. käkkir. klin. maj 2010 Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Allmänt Dessa riktlinjer har tagits

Läs mer

Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Klinisk undersökning Perkussionsömhet Kronömhet Apikalömhet Sensibilitetstest Kyla el

Läs mer

Tanden i sitt sammanhang

Tanden i sitt sammanhang Tanden i sitt sammanhang Divertikel Pulpatak Pulpakavum Dentikel Karies Sekundärdentin Pulpabotten Kanalmynning Furkation Sidokanal Rotkanal Foramen apikale Apex Apexdelta Pulparum på en ung respektive

Läs mer

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt:

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt: MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2008 PM för gruppdiskussion Rotresorptioner Tandens dentin och cement är uppbyggt av liknande huvudkomponenter som benvävnad. Tanden omges

Läs mer

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet

Läs mer

AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009

AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009 AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009 Anamnes När inträffade skadan? Var inträffade skadan? Hur inträffade skadan? Har patienten varit avsvimmad i samband med olyckan? Hälsodeklaration

Läs mer

Mikael Silfverberg Specialist i Endodonti Institutionen för Odontologi KI

Mikael Silfverberg Specialist i Endodonti Institutionen för Odontologi KI Mikael Silfverberg Specialist i Endodonti Institutionen för Odontologi KI Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom(anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk

Läs mer

Riktlinjer för traumabehandling

Riktlinjer för traumabehandling Riktlinjer för traumabehandling Innehåll Behandlingsprinciper i det unga permanenta bettet... 3 Riktlinjer för efterkontroller av tandskador i unga permanenta bettet... 5 Diagnoser Permanenta bettet...

Läs mer

KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT

KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT Namn... KONTROLLKORT - ARBETSMOMENT Pulpaamputation (II) Kavum prep. "Sårytan" Sårförband Rotfyllning HG metoden plastklots (III) Kanal prep. Rotf. godkänd Indikatorröntgen Rotfyllning av tand i klots

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Undersökningsmetodik MIKAEL SILFVERBERG ST-TANDLÄKARE, UNIVERSITETSADJUNKT AVD FÖR ENDODONTI MIKAEL.SILFVERBERG@KI.SE

Undersökningsmetodik MIKAEL SILFVERBERG ST-TANDLÄKARE, UNIVERSITETSADJUNKT AVD FÖR ENDODONTI MIKAEL.SILFVERBERG@KI.SE Undersökningsmetodik MIKAEL SILFVERBERG ST-TANDLÄKARE, UNIVERSITETSADJUNKT AVD FÖR ENDODONTI MIKAEL.SILFVERBERG@KI.SE Är undersökningsmetoder som används vid smärttillstånd för att kunna fastställa en

Läs mer

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G AVDELNINGEN FÖR ENDODONTI ODONTOLOGISKA FAKULTETEN MALMÖ HÖGSKOLA 2014 2 Innehållsförteckning I. Undersökningsteknik... 3 II. Kliniska diagnoser... 5 III. Behandling

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VUXEN- TANDVÅRDEN. Studiebrev 3:1

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VUXEN- TANDVÅRDEN. Studiebrev 3:1 NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VUXEN- TANDVÅRDEN Studiebrev 3:1 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna Mål med studiebrevet Att genom grupparbete diskutera hur man idag behandlar patienter

Läs mer

Primärtandstrauma. Disposition. Obligatorisk kurslitteratur. Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999

Primärtandstrauma. Disposition. Obligatorisk kurslitteratur. Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999 Primärtandstrauma Monica Barr Agholme T-7 2011 Obligatorisk kurslitteratur Traumatic Dental Injuries: A manual Eds. JO Andreasen, FM Andreasen Munksgaard, 1999 Namn Efternamn 7 oktober 2011 2 Disposition

Läs mer

Infektionskontroll i endodonti

Infektionskontroll i endodonti Infektionskontroll i endodonti Aseptisk teknik och kofferdamapplicering Berörda enheter Samtliga Folktandvårdskliniker i Norrbotten. Syfte Att få en enhetlig och patientsäker arbetsgång vid endodontiska

Läs mer

Endodontisk Mikrobiologi T5 HT2016

Endodontisk Mikrobiologi T5 HT2016 Endodontisk Mikrobiologi T5 HT2016 LUIS E. CHÁVEZ DE PAZ, ENDODONTI Vad är skillnad på röntgenbilder? + 1 + Immediate post-treatment radiograph + After 3 years Endodontisk Mikrobiologi: mikroorganismer

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2005 PM för gruppdiskussion Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg Kalciumhydroxid är ett luktfritt vitt pulver. Den har låg löslighet i vatten,

Läs mer

ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR

ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR ENDODONTI BEHANDLINGSANVISNINGAR ENDOJOURNAL HANTERING AV RTG-BILDER STEGVIS EXCAVERING KLINISKT FRISK PULPA PULPAÖVERKAPPNING SUPERFICIELL AMPUTATION PULPEKTOMI KONSERVERANDE ROTBEHANDLING APEXLOKALISATOR

Läs mer

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G

E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G E N D O D O N T I S K H A N D L E D N I N G AVDELNINGEN FÖR ENDODONTI ODONTOLOGISKA FAKULTETEN MALMÖ HÖGSKOLA 2011 2 Innehållsförteckning I. Undersökningsteknik... 3 II. Kliniska diagnoser... 5 III. Behandling

Läs mer

KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI

KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI 1 Institutionen för odontologi Endodonti KURSKOMPENDIUM PREKLINISK KURS I ENDODONTI BO NILSSON 2013-08-19 2 Välkomna till avdelningen för endodonti Vad är Endodonti? Endodonti är läran om pulpans och de

Läs mer

2010-10-18 Michael Ahlquist 1

2010-10-18 Michael Ahlquist 1 2010-10-18 Michael Ahlquist 1 Odontogen smärta Michael Ahlquist 2010-10-18 Michael Ahlquist 2 Vad är akutbehandling inom Endodonti?? Omhändertagande, diagnos och behandling av patienter som har: Tandvärk

Läs mer

Journalföring. Vad ska en journalanteckning innehålla?

Journalföring. Vad ska en journalanteckning innehålla? Vad ska en journalanteckning innehålla? Skyldighet att föra journal Tandvårdslagen (SFS 1985:125) Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) Patientdatalagen (2008:355) 3 kap. 1 SOSFS 2008:14 SOSFS 2005:12 Framställning

Läs mer

Orto- eller retrograd endodontisk revisionsbehandling

Orto- eller retrograd endodontisk revisionsbehandling Orto- eller retrograd endodontisk revisionsbehandling thomas kvist Resultat av endodontisk behandling Det finns en ansenlig mängd publicerade undersökningar som rapporterat resultat av endodontisk behandling

Läs mer

Rensningstekniker vid endodontisk behandling

Rensningstekniker vid endodontisk behandling MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2009 PM Rensningstekniker vid endodontisk behandling Den endodontiska behandlingen har de biologiska målen att behandla pulpaskador och dess följdtillstånd,

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler. Medel för desinfektion av operationsfält

PM för gruppdiskussion. Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler. Medel för desinfektion av operationsfält MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2011 PM för gruppdiskussion Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler Medel för desinfektion av operationsfält En

Läs mer

När är det indicerat att ändra tändernas färg?

När är det indicerat att ändra tändernas färg? Blekning av missfärgade tänder: Icke vitala tänder Föreläsning för T6 januari 2004 Anette Oliveby Estetiska aspekter på tändernas färg Vilken färg har vackra tänder? Har tänderna samma färg hela livet?

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Letala effekter på bakterieceller

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Letala effekter på bakterieceller MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2015 PM för gruppdiskussion Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg Kalciumhydroxid har använts i endodontisk terapi sedan 1920-talet. Denna kemiska

Läs mer

Så kan patienten behandlas

Så kan patienten behandlas Differentialdiagnoser: partiell ankylos av kondylen, adherenser i anslutning till disken med eller utan aktiv kronisk monoartrit. För att angripa gapförmågan med en minimalt invasiv behandling föreslogs

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2005

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2005 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2005 PM för gruppdiskussion Diagnostik och behandling vid tandvärk När Du träffar patienter som söker akutbehandling på grund av tandvärk

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Maskinell rotbehandling blir allt vanligare

Maskinell rotbehandling blir allt vanligare Maskinell rotbehandling blir allt vanligare Ulf Sjögren Odont dr, ötdl, Avd för endodonti, Umeå universitet E-post: ulf.sjogren@ odont.umu.se Cecilia Gruffman Distriktstandläkare Stina Svensson Distriktstandläkare

Läs mer

6. Praxisundersökning

6. Praxisundersökning 6. Praxisundersökning Bakgrund Endodontisk behandling kan genomföras framgångsrikt med olika tekniker och material. I avsaknad av entydiga evidensbaserade studier florerar emellertid olika behandlingsfilosofier

Läs mer

Bilaga 3. Enkät 2009-04-01. Praxisundersökning för en kommande SBU-rapport om endodonti. Enkät till svenska tandläkare

Bilaga 3. Enkät 2009-04-01. Praxisundersökning för en kommande SBU-rapport om endodonti. Enkät till svenska tandläkare Bilaga 3. Enkät 2009-04-01 Praxisundersökning för en kommande SBU-rapport om endodonti Enkät till svenska tandläkare Bästa kollega! Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) genomför i samarbete

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

Hundtandvård Anna Klinge och Johanna Skog 2009-05-04. Hundtandvård. Anna Klinge Johanna Skog

Hundtandvård Anna Klinge och Johanna Skog 2009-05-04. Hundtandvård. Anna Klinge Johanna Skog Hundtandvård Vanliga diagnoser och behandlingar i jämförelse med humantandvård Anna Klinge Johanna Skog Odontologiska institutionen Karolinska Institutet Huddinge 1 Sammanfattning Syftet med det här arbetet

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Big Apical Files STERILE Tillverkare

Big Apical Files STERILE Tillverkare Big Apical Files STERILE Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Utgångsdatum Använd inte om förpackningen är skadad Lotnummer Får inte återanvändas Artikelnummer Läs bruksanvisningen

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Vad, när och hur! Avtagbar protetik Protesrelaterat Bristande passform på gammal helprotes eller partialprotes. - Mjukbasa alt rebasera permanent. - Slipa ur ev underskär - Adhesiv, provil medium, patient

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI FÖR EFFEKTIV ENDODONTI Endo med LM LM-EndoLine ger en övergripande lösning på de problem rotkanalerna medför. Ergonomiska handinstrument och filar liksom även ultraljudsutrustning med ytterst slitstarka

Läs mer

Bild. Fråga 1) (bildmapp) Fråga 2a) (bildmapp)

Bild. Fråga 1) (bildmapp) Fråga 2a) (bildmapp) Bild Obs! I flersvarsfrågorna finns det ingen direkt koppling mellan antalet alternativ som är korrekta och antalet poäng som frågan kan ge! På flersvarsfrågorna ger korrekta alternativ poäng och felaktiga

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården Ett konsensusdokument från expertmöte 10-11 september 2013, anordnat av Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet Antibiotikabehandling i tandvården

Läs mer

Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13)

Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) Rotfyllning En systematisk litteraturöversikt November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Indikatorer

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Indikatorer Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 Indikatorer 2 Innehåll Metoder för beteendepåverkan 5 1.1 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling (U) 5 1.2 Rökande patienter med parodontit

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

SKRIVNING PARODONTALKIRURGI. 8:e terminen. 18 oktober kl Sal 6, Östra paviljongen. Ange din kod på varje sida

SKRIVNING PARODONTALKIRURGI. 8:e terminen. 18 oktober kl Sal 6, Östra paviljongen. Ange din kod på varje sida Skrivning Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Avd för Molekylär parodontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.umu.se Skrivning i parodontalkirurgi T8 Exempel 2012 Sid

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

1. Inledning. Tandpulpan och dess sjukdomstillstånd

1. Inledning. Tandpulpan och dess sjukdomstillstånd 1. Inledning Jämförande iakttagelser är en absolut förutsättning för den experimentella och vetenskapliga medicinen; i annat fall vandrar läkaren på måfå och faller offer för tusentals illusioner. Claude

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Teori. Fråga 1) Fråga 2)

Teori. Fråga 1) Fråga 2) Teori Obs! I flersvarsfrågorna finns det ingen direkt koppling mellan antalet alternativ som är korrekta och antalet poäng som frågan kan ge! På flersvarsfrågorna ger korrekta alternativ poäng och felaktiga

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas För att få påbörja egen patientbehandling krävs godkänt på alla stationer i den här examinationen.

Läs mer

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2016 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 810 810 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 440 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning

Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Det friska tandköttet Ett friskt tandköttet är blekt rosa, något knottrigt och

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

BRUKSANVISNING ProRoot TM MTA Carrier A A0408

BRUKSANVISNING ProRoot TM MTA Carrier A A0408 Maillefer Instruments Holding Sarl 1 / 6 Enbart för dentalt bruk BRUKSANVISNING ProRoot TM MTA Carrier A0407 - A0408 1) INDIKATIONSOMRÅDE Dessa instrument får enbart användas för dentalt bruk av kvalificerad

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 1(8) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Scen: intro Bild: 1.1-1.2 Intro 1.1 Bakrunden föreställer en gomvägg och i över- samt underkant skymtar

Läs mer

Postoperativ smärta efter akut endodontisk behandling

Postoperativ smärta efter akut endodontisk behandling Postoperativ smärta efter akut endodontisk behandling Jon Fregelin, Stamoulis Rotous Odontologiska institutionen Karolinska institutet Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka vilken akutbehandling

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1980:22 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 22 december 1980 Kungörelse om tillämpning av tandvårdstaxan

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens Lena Karlsson 14 oktober 2013 1 Kliniktillfälle 2 Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 - Sebastian God egenvård - Lena Undersökning 1. Plack vad gäller

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering.

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering. WaveOne Gold-system SV ENDAST FÖR DENTAL ANVÄNDNING BRUKSANVISNING ENDODONTISK STERIL FIL MED ÅTERGÅENDE GLIDBANA, REF. B ST W1GG & ENDODONTISKA, STERILA, ÅTERGÅENDE FORMFILAR, REF. A 0751, A 0753, A 0756,

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Gäller från 15 januari 2016. Prislista

Gäller från 15 januari 2016. Prislista Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 11 Innehåll Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder 5 Kirurgiska

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

ORIGINALET! EMS PIEZON STANDARDSPETSAR

ORIGINALET! EMS PIEZON STANDARDSPETSAR STANDARDSPETSAR SPETS A Används supragingivalt. Håll spetsen parallellt med tanden och med en vinkel av 15, tandstenen borttages med lätta penselrörelser. Rek effekt: låg - max DS-001A SPETS P Universalspets

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder

RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder 1 Rationell kariesterapi primära tänder För barn med flera kariesangrepp och/eller symptomgivande kariesangrepp Akutfas Tänder med infektion och/eller värk

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014

PM för gruppdiskussion. Diagnostik och behandling vid tandvärk. MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2014 PM för gruppdiskussion Diagnostik och behandling vid tandvärk När Du träffar patienter som söker akutbehandling på grund av tandvärk

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Odontologiska institutionen Vuxenkliniken SEPTEMBER 1996 302(6) Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Matrissystemets funktion 1. Ge fyllningen dess rätta kontur 2. Möjliggöra kondensering 3.

Läs mer