Sluttentamen Endodonti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sluttentamen Endodonti"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi Endodonti Namn.. Persnr.. Sluttentamen Endodonti 8:e terminen kl 13,00-17,00 Sal A och C Ange din kod på varje sida

2 Essä-frågor Lille Kalle 12 år har spelat ishockey och har vid fall fått en motståndares skridsko mot munnen. Tand 21 exartikulerades och tand 22 trycktes in en aning mot gommen. Det visade sig senare att denna tand var frakturerad på halva rothöjden. Mamma Stina fick meddelandet på sin mobil och skyndade till uterinken och var där ca en kvart efter traumat. Hon ringer dig omgående. Hon och Kalle kan vara på din klinik inom 20 min. Vad informerar du Stina att göra och hur behandlar du Kalle när han kommer till dig. Svar: Till Stina. Förvara tanden i mjölk eller i munnen och kom till kliniken så fort som möjligt. På kliniken. Tag rtg och ev foton. Bedöva. Spola 11 i koksalt, spola alveolen, sätt tanden i rätt position och fixera med komposit och glasfibertråd. Sätt 22 i rätt läge och fixera. Antibiotika Åter 10 dag för avl av fixaturen samt rensning av 11. Senstest av övriga tänder. Åter 1 mån, 3 mån, för senstest. Vid tecken på nekros 22 rensa koronala fragmentet. 2. Johan har länge haft ont i sina tänder på hö sid i underkäken. Han har varit hos tandläkaren men man har inte hittat något fel. Nu har värken tilltagit och det har svullnat upp sedan ett par dagar. Han har feber och känner sig hängig. En hård svullnad gör att mandibelranden är svår att palpera. Rtg visar att det är 46 som har en uppklarning i anslutning till båda rötterna. Vad gör du? Svar. Rensa tanden om möjligt samt kontakta oralkir eller läkare för omhändertagande av pat. Intravenös antibiotikabehandling indicerad. 3. Ankylos är ett tillstånd som ofta drabbar traumaskadade tänder. Vari ligger orsaken och hur resonerar du angående behandling och prognos. Svar. Orsaken ligger i en större skada på rothinnan vilket medför att det skyddsskikt mot resorption som finns i rothinnan har försvunnit. Dentinet uppfattas som ben och mediatorer påverkar benmetaboliska celler att ersätta dentinet med ben. Processen anses vara fysiologisk.

3 4. NiTi materialet har uppenbara fördelar då det används i filar vid maskinell rensning av rotkanaler. Vilka? Ange även de brister som föreligger. Svar Fördelar: Mycket flexibelt material kan utan att räta ut kanalen rensa böjda kanaler. Tål utmattning bättre än stål och minska därmed risk för frakturer då rensning med rotation utföres. Brister: Materialet är en minnesmetall och kan ej förböjas. Rotationstekniken rengör ej ovala kanaler. Mindre taktilitet.

4 Multiple-choicefrågor Fler alternativ kan vara rätt. Varje rätt svar ger 1p. Fel svar ger minuspoäng. 5 En intraalveolär transplantation innebär att man kirurgiskt flyttar upp en tand ur sin alveol för att förlägga en subperiostal kron-rotfraktur i ett mer behandlingsbart läge. Följande gäller. A. Man borrar ur ett par mm av pulpan med high speed utan att lägga kofferdam. Kaviteten förslutes med ZOE eller Coltosol. B. Man bör rensa ur pulpan och lägga inlägg innan man utför den kirurgiska extrusionen. C. Tanden skall lossas så skonsamt som möjligt för att inte nekrotisera rothinnan. D. Det kan vara en fördel att rotera tanden så att buccalytan pekar palatinalt när man sätter tillbaka roten i alveolen. E. Tanden skall fixeras med komposit till granntanden 3-4v för att att den skall växa fast så att man skall kunna sätta kofferdam på den. 6 Nickel-titan filar används vid maskinell rensning. Följande gäller. A. Nickel-titan är en minnesmetall och återgår till sin ursprungliga form när man försöker böja den. B. Nickel-titan består av 30% Ni och 70% Ti. C. Det är viktigt att köra långsamt för att inte utmatta materialet och därmed åstadkomma frakturer. D. Tunna filar utmattar materialet lättare än grövre. 7 Följande gäller för odontoblaster. A. Bildar primärdentin, sekundärdentin och tertiärdentin. B Är mer frekvent förekommande i koronala delen av pulpan än i den apikala delen. C Större celler är ett tecken på att de är aktiva. D Odontoblaster är slutceller och kan inte genomgå ytterligare celldelning.

5 8 Ange rätta alternativ. A. Gramfärgning är ett sätt att grovt dela in bakterierna efter cellväggens uppbyggnad. B. Gramnegativa celler har ett lipidskikt i cellväggen. C. Gramnegativa bakterier har lipotecoic acid som inflammationsframkallande substans. D. Gramnegativa celler anses mer inflammationsframkallande än grampositiva. E. LPS är cellfragment från grampositiva bakterier. 9 Ange rätta alternativ. A. Divertiklar i nekrotiska tänder kan missfärga kronan. B. Dentiklar i kronpulpan missfärgar kronan. C. Divertiklar i rotkanalerna försvårar rensningen. D. Dentiklar i pulpakavum är ofta mörkare i färgen än omgivande dentin. 10 Ange rätta alternativ. A. Cvek anger en lyckandefrekvens på 76% vid sin behandling. B. Fördelen med Cvek-behandling är att man inducerar en ytlig aseptisk nekros. C. Fördelen med Cvek-behandlingen är att man får utrymme för att applicera sitt sårförband. D. Ett alternativ till kalciumhydroxid som sårförband är MTA. E. MTA anses ha samma hårdvävnadsinducerande effekt som kalciumhydroxid. 11 Pulpablotta är inte ovanligt vid trauma mot tänderna. Följande gäller. A. Tiden är avgörande för val av behandling. Om pulpan varit blottlagd mer än en dag bör man utföra djup amputation alternativt pulpectomi. B. Ytlig pulpaamputation kan utföras på tänder vars pulpa varit blottad upp till 1v. C. Cveks teknik är detsamma som djup pulpaamputation.

6 12 Ange rätta alternativ. A. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 40% av fallen. B. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i drygt 80% av fallen. C. Ett apikalt granulom har histologiskt påvisbar rotresorption i knappt 100% av fallen. D. Ett apikalt granulom har radiografisk påvisbar rotresorption i ca 20% av fallen. 13 Ange rätta alternativ. A. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis i apikalområdet mellan 35 och 36. B. Foramen mentale i 3:e kvadranten ligger vanligtvis mellan 33 och 34. C. Det är större risk att skada N. alv inf. om man överrensar 36 jämfört med 37. D. En apikal abscess i anslutning till 44 kan orsaka känselbortfall i hö mungipa. 14 I Sverige används Dakins lösning som antibakteriell spolvätska. Följande gäller. A. Lösningen är en hypokloritlösning som är 2,5 %. B. Lösningen bör vara buffrad för att man skall erhålla en hög koncentration av HClO molekyler. C. Buffrad lösning har ett ph på 9 och är mindre toxisk än obuffrad D. HClO i molekylform krävs för att den verksamma komponenten skall kunna penetrera cellväggen. E. HClO- i jonform kan penetrera cellväggen och reagerar i cellen med enzymer med proteindenaturering som resultat. 15 Ange rätta alternativ. A. EDTA löser dentin och kan med viss framgång användas som inlägg för att lösa upp dentinet i totalt oblitererade kanaler. B. EDTA bör tillföras kanalen när man kommit ner med filen och för att underlätta rensningen. C. EDTA löser upp kollagenet och mjukar därmed upp dentinet. D. EDTA har antibakteriell effekt och är effektivt mot E. faecalis. E EDTA har förmågan att lösa upp smear layer och öppna upp dentinkanalerna.

7 16 Bakterier är orsaken till sjukdomar i pulpan. Ange rätta alternativ. A. Rotplaning öppnar sidokanaler och är en betydande orsak till att den vitala pulpan infekteras. B. Den icke vitala pulpan infekteras genom att bakterier penetrerar genom rotcementet. C. Den vitala pulpan infekteras genom att kariesangreppet banar väg för bakterierna. D. Den icke vitala pulpan infekteras sannolikt inte genom bakterier som kommer via blodbanorna och tränger in i kanalen vid foramen apikale (anachores). 17 Ange rätta alternativ. A. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till molarer i ök och uk. B. Klammer Ivory no 9 användes med fördel till premolarer. C. Två klamrar no 00 användes med fördel om man skall lägga kofferdam på 2 närliggande incisiver. D. Klammer nr 27 kan med fördel användas till 2:a molar i ök. 18 Ange rätta alternativ. A. Man bör alltid söka 2 kanaler i 1:a premolar i uk. B. Lingual shelf är en struktur som förhindrar filen att komma ner i den buccala kanalen på uk-incisiver och bör alltid avlägsnas innan kanalerna rensas. C. Andra premolar i uk har ofta 2 kanaler där delningsstället ligger i apikala delen av roten. D. Första premolaren i ök kan ha 3 rotkanaler och då ligger dessa med placeringen 2 st mesialt och 1 distalt. E. C-shaped canal kan föreligga på 1:a molaren i ök och då ser pulparummet/kanalen ut som ett C. 19 Ange rätta alternativ. A. Kakehashi et al.1965 genomförde experiment med råttor som visade att bakterier är den egentliga orsaken till att vi får apikal parodontit. B. Göran Sundqvist visade i sina studier att mängden bakterier i rotkanalen var avgörande för den apikala destruktionens storlek. C. Sundqvist visade också att antalet stammar i kanalerna inte hade en avgörande betydelse för hur kraftig reaktion man fick i käkbenet. D. Sundqvist visade att förhållandet anaeroba bakterier/fakultativa bakterier i en infekterad rotkanal var 50/50.

8 20 Ange rätta alternativ. A. ter Steeg & van der Hoeven visade i sina experiment att fakultativa bakterier har förmågan att spjälka proteiner och växer explosionsartat. B. Fabricius visade i apförsök att ekologin i rotkanaler följer ett visst mönster och att villkoren i kanalerna gör att vissa bakterier är mer vanliga än andra. C. Fabricius visade att med tiden ökar andelen anaeroba bakterier i rotkanalen. D. WD Miller visade 1894 att bakteriesammansättningen i koronala delen av pulpan är skild från den som finns i apikala delen av pulpan. 21 Följande påståenden gäller vid rotfrakturer. A. Vitalitet i pulpan är en förutsättning för att man skall få en läkning med hårdvävnad mellan det koronala och apikala fragmentet. B. Sensibilitet för kyla är ett tecken på att pulpan är vital och tanden inte skall behandlas. C. Hårdvävnadsläkning är ovanlig vid rotfrakturerade tänder. D. Det apikala fragmentet skall aldrig rensas även om det koronala fragmentet devitaliserats vid traumat. E. Fibrös läkning är vanlig då man rensat det koronala fragmentet. F. Dåliga täckförband är en vanlig orsak till att man misslyckas med behandlingar vid traumaskadade tänder. 22 Följande påstående är korrekta. A. Sjödings stifutdragare har en gummi och metallbricka där metallbrickan skall ligga an mot tandytan för att utjämna trycket mot tanden. B. Instrumentet har en trepanerborr som användes för att erhålla en specifik diameter på pelaren som skall avlägsnas. C. Instrumentet kan liknas vid en slaghammare med mycket kort slagamplitud. 23 Följande gäller. A Apikal-marginal kommunikation orsakas alltid av bakterier från en infekterad nekrotisk rotkanal. B Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är beroende på hur länge den stått. C Prognosen på en apikal-marginal kommunikation är god om fickan är lokal och tanden är icke sensibel. D. Vid en äkta endo-parodontal apikal-marginal kommunikation måste man rensa såväl rotkanalen som utföra parodontal sanering av rotytan för att man skall få en utläkning.

9 24 Följande påståenden är korrekta. A. En extraradikulär infektion kännetecknas kliniskt av att en fistel kvarstår trots att man rensat tanden. B. En extraradikulär infektion kan manifestera sig som en radiografisk regress av radioluscensen när man utfört adekvat endodontisk behandling. C. En extraradikulär infektion kan med god framgång behandlas med antibiotika. D. En extraradikulär infektion orsakas ofta av actinomycesarter. 25 Ange rätta alternativ. A. Pulpapolyp kan förekomma hos yngre personer med god nutrition av pulpan. B. Pulpapolyper har ofta epiteltäckning som har sitt ursprung i slemhinnan. C. Behandlingen utgörs vanligtvis av konserverande rotbehandling. 26 Ange rätta alternativ. A. Radikulärcystor kan delas in i true cysts och utvecklingscystor. B. Äkta cystor läker med endodontisk behandling. C. Kolesterolkristaller bildas av lipider från cellväggar. D. Kolesterolkristaller omges av multinukleära jätteceller. E. Multinukleära jätteceller bildas av fibroblaster som smälter samman. F. Abscessteorin är den troliga mekanismen vid uppkomst av radikulärcystor. 27 Du upptäcker på rtg att det föreligger en välavgränsad svärtning på halva rothöjden på 15. Svärtningen tecknar sig över rotkanalen. Du tar en bild till som är mer mesialt exponerad. Svärtningen flyttar sig inte. Följande gäller. A. Det är en extern rotresorption och du rensar kanalen för att inte resorptionen skall progridera. B. Du anser att det är en intern rotresorption och du avvaktar för att se om resorptionen är aktiv. C. Behandlingen av tänder med intern rotresorption innebär att man rensar kanalen samt lägger kalciumhydroxid för att lösa upp rester av vävnad som kan ligga kvar i resorptionen. D. Externa resorptioner har sin orsak i en skadad rothinna.

10 28 Följande påståenden gäller apexogenesis. A. Apexogenesis är en process där man rensar en nekrotisk ej fullt rotutvecklad tand med avsikten att få en förslutning apikalt. B. Efter rensning appliceras kalciumhydroxidinlägg under lång tid. C. Ett alternativ är att applicera MTA apikalt samt därefter rotfylla mot detta stopp. D. MTA utgöres till största delen av Portlandcement. 29 Ange rätta alternativ. A. Genom att kila mellan tänderna och dra med ett slipstrip jämnar man till kontaktpunkten och underlättar kofferdamappliceringen. B. Vaselin på tandtråden underlättar betydligt svårigheterna med att föra ner kofferdamduken approximalt. C. Kofferdamapplicering på tänder som ingår i broar är problematisk med tanke på att det inte går att föra ner duken approximalt. D. Genom att låta klammern trycka in duken mot tanden minimeras risken för läckage då det på broar ej går att dra ner duken approximalt. 30 Ange rätta alternativ. A. Enterokocker är en liten gramnegativ kock. B. Enterokocker tål låga ph. C. Enterokocker är resistenta mot kalciumhydroxid. D. NaOCl är ett effektivt spolmedel för att avdöda E.faecalis. E.Enterokocker kan penetrera in i sido- men inte dentinkanaler. F. Enterokocker påträffas frekvent i rotfyllda tänder som inte läkt efter behandlingen. G. Flertalet enterokockstammar är resistenta mot Vancomycin. H. Enterokocker förekommer ofta i infekterade obehandlade rotkanaler. I. Enterokocker förekommer sällan i den patologiska tandköttsfickan.

11 31 Ange rätta alternativ. A. MTA är ett cement som kan användas för att laga perforationer. B. Cementet är känsligt för fukt. C. Vid retrograda rotfyllningar kan man använda Gluma och Retroplast för att försluta roten apikalt. D. Glutaraldehyd binder till kollagen och ger plastfyllningen en tät förslutning mot dentinytan. 32 Ange rätta alternativ. A. Extraradikulära infektioner kräver apikalkirurgiska ingrepp för att läka. B. Enterokocker tillhör den grupp av bakterier som kan överleva i granulomet. C. Actinomyces och Propionibacterium propionicum producerar kollagenaser vilket gör att de kan överleva extraradikulärt. D. Actinomyces och Propionibacterium propionicum är grampositiva stavformade bakterier. 33 Vilka faktorer är av betydelse för att uppnå ett gott resultat vid överkappning. A. Diagnosen av pulpan är helt avgörande för behandlingsresultatet. B. Värkattacker för en vecka sedan är tecken på irreversibel pulpit och utgör kontraindikation för överkappning. C. Prognosen är god om du excaverar till ett tomrum men ser den vitala pulpan ett par mm ner i kavum. Du lägger sårförband och försluter. D. Lätt tandvärk som nyligen uppstått är i sig ingen kontraindikation för överkappning. Sårytans utseende avgör i detta fall om prognosen kan anses god. E. MTA är ett lika bra överkappningmaterial som kalciumhydroxid. 34 Ange rätta alternativ. A. Vid exartikulation är den extraorala tiden avgörande för tandens prognos. B. Om den extraorala tiden understiger 30 min klarar sig 90% av tänderna utan allvarlig rotresorption. C. Filmjölk är ett bra alternativ att förvara den utslagna tanden i under transport till tandläkaren. D. Har det inte uppkommit rotresorption inom 1 år kan man känna sig relativt säker på att det går bra.

12 35 Ange rätta alternativ. A. Lateralkanaler kan vara orsak till lokal parodontal bennedbrytning. B. Lateralkanaler på enrotiga tänder minskar i frekvens ju längre apikalt man kommer. C. Lateralkanaler förekommer i furkaturen hos 30% av molarerna och utgöt ett behandlingsproblem vid rotbehandling. D. Lateralkanaler kan vara ym i diameter. 36 Ange rätta alternativ. A. Trauma ger upphov till försämrad nutrition av pulpan. Detta kan orsaka obliteration av rotkanalen. Innan kanalen kalkar igen helt bör man rensa och rotfylla den. B. Oblitererade kanaler efter trauma ger upphov till patologiska processer i ca 15% av fallen. C. Intrusion ger upphov till pulpaobliteration i drygt 60% av fallen. D. Concussion ger upphov till nekroser i ca 20% av fallen. E. Intrusion av unga tänder reponerar man omgående. 37 När är det indicerat att utföra terapeutisk behandling med antibiotika. A. Pat som kommer med diffus intraoral svullnad efter det att du för 2 dagar sedan rensat tand 13. Pat har lätt värk och känner sig lite hängig. Ingen feber konstateras. B. Pat som kommer med extraoral svullnad hö kind. Tand 26 har en kraftig svärtning apikalt på distobuccala roten. Pat känner sig febril (38,2 ). Övriga tänder i ök hö sid svarar sensibelt för kyla. Du öppnar tanden och kan se pustömning via kanalen. C. Pat som har kraftig värk från tand 36. Ett stort kariesangrepp kan ses. Du excaverar och uppdagar då läsion till en vital pulpa. 38 Ange rätta alternativ. Vid endodontisk behandling gäller: A. Vitala tänder har bättre prognos än nekrotiska tänder utan apikal uppklarning. B. Nekrotiska tänder utan apikal uppklarning kan rotfyllas i en sittning. C. Nekrotiska tänder med apikal uppklarning har i stort sett lika bra prognos som vitala tänder under förutsättning att man kan rotfylla nära foramen apikale (0-2 mm). D. Rotfyllning med överskott ger för tänder med nekros och apikal uppklarning sämre resultat än om rotfyllningen är kort (>2 mm från apex). E. Vitala tänder kan rotfyllas i en sittning.

13 39 En medelålders kvinna som fått ett slag mot Uk-fronten för 2 v sedan. Tänderna kändes då ömma men inte speciellt lösa. I dag ingen mobilitet men rtg visar apikal benförtätning på båda ök-medialerna. Följande anses korrekt agerande. A. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är felaktigt och rensar såväl 11 som 21. B. Senstest positiv. Jag misstänker att testet är korrekt och avvaktar med behandlingen. C. Senstest negativ. Jag misstänker att senstestet är korrekt och avser behandla tänderna. D. Senstest negativ. Jag vill avvakta en tid för att se om sensibiliteten återkommer.

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Hur kan man bäst hjälpa sin

Hur kan man bäst hjälpa sin Foto Eivor Rasehorn Hur kan man bäst hjälpa sin katt att hålla god tandhälsa och förebygga dyra tandbehandlingar och tandextraktioner, som mer ofta än sällan föregås av en smärtsam tid för katten? Svaret

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. allt detta även inom hund- och kattmatsindustrin.

Veterinärinformation från Doggy AB. allt detta även inom hund- och kattmatsindustrin. 2/97 4/99 ÅRGÅNG 23 Veterinärinformation från Doggy AB Konsumentvänliga vindar i Brüssel Det händer för närvarande mycket som har med djurmat att göra i Europa. Allmänt kan sägas att den nya EUkommissionen

Läs mer

Tandlossning en infektionssjukdom

Tandlossning en infektionssjukdom Tandlossning en infektionssjukdom Lennart Hänström Universitetslektor i parodontologi Vi lever i fredlig samexistens med en stor mängd bakterier. Räkna med att kroppen kan innehålla upp till ett par kilo

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när?

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Tore Dérand Under de senaste 50 åren har stort intresse visats för stiftförankringars problematik och deras användning i kliniken. I detta sammanhang avses

Läs mer

Är dina patienter nöjda med färgen på sina tänder?

Är dina patienter nöjda med färgen på sina tänder? Är dina patienter nöjda med färgen på sina tänder? Varför inte ställa frågan innan du påbörjar andra behandlingar, som exempelvis kron- och broterapi. Faktum är att en majoritet av patienter med mörka

Läs mer

Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser

Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser Christer Swahn, leg. tdl. 2008 Maria Tandvård AB and Christer Swahn All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Tema Barn och oral hälsa

Tema Barn och oral hälsa bkn_112_6_cover.qxd:bkn 11/17/12 4:19 PM Page 1 nr.6/2012 Tema Barn och oral hälsa Karies ett folkhälsoproblem Vård av barn med LKG-spalt Barnläkare kräver högre löner IFC-3520 HCP_Nestle+toad.qxd:Layout

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Minimalinvasiv tandvård

Minimalinvasiv tandvård Minimalinvasiv tandvård Torgny Alstad Minimalinvasiv tandvård är något man talat om under en längre tid, men kanske mer som ett slagord än som en fastlagd teknik. På många sätt kan man säga att det är

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering PlaqueOff Animal Innehåll och dosering Dosering Hund under 10 kg och katt: 1/2 mått*/dag, Hund 10-25 kg: 1mått/dag, Hund över 25 kg: 2 mått/dag *mått, motsvarande ett halvt kryddmått, medföljer i förpackningen.

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2006 På bettet hela livet om odontologisk vetenskap i Umeå En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen

Läs mer