Riksförsäkringsverkets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförsäkringsverkets författningssamling"

Transkript

1 RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN X RFFS 1980:22 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 22 december 1980 Kungörelse om tillämpning av tandvårdstaxan (1973:638) m. m.; utfärdad den 19 november Riksförsäkringsverket föreskriver följande. Anslutningsbestämmelser 1 Tandläkare som önskar bli uppförd på allmän försäkringskassas förteckning över tandläkare som är anslutna till tandvårdsförsäkringen, skall göra anmälan härom till den allmänna försäkringskassa, inom vars område verksamheten skall bedrivas. Anmälan skall göras på blankett enligt fastställt formulär (ANMÄLAN från tandläkare T 2, FKF 7309). Avser tandläkare att bedriva verksamhet i mer än ett försäkringskasseområde, skall anmälan göras till de försäkringskassor, inom vars områden verksamheten skall bedrivas. 2 Försäkringskassan skall tillhandahålla allmänheten en lista över folktandvårdskliniker och till försäkringen anslutna privatpraktiserande tandläkare inom försäkringskassans område. 3 Privatpraktiserande tandläkare skall till försäkringskassan lämna uppgift om namn och personnummer på under hans överinseende verksam tandhygienist eller tandsköterska med sådan särskild tilläggsutbildning som anges i tandvårdstaxan (1973:638). Uppgift skall även lämnas om tidpunkten när sådan person börjar respektive upphör med verksamhet hos tandläkaren. 4 Försäkringskassan skall från förteckningen avföra sådan privatpraktiserande tandläkare, som under de senast förflutna 18 månaderna inte bedrivit verksamhet i enskild tandvård, om inte särskilda skäl föranleder annat. Bestämmelser om behandlingsperiod 5 Med behandlingsperiod i tandvårdstaxan (1973:638) avses den tid som erfordras för att genom åtgärder av det innehåll och den omfattning som anges i socialstyrelsens cirkulär (MF 1974:103) med vägledande information om tandvårdens planering m.m. återställa patientens bett i funktionellt och estetiskt godtagbart skick samt genomföra erforderliga förebyggande åtgärder. 6 Behandlingsperiod får inte överstiga ett år. Är behandling mycket omfattande eller genomförs den i etapper med stöd av socialstyrelsens cirkulär (MF 1974:103) med vägledande information om tandvårdens planering m.m. får dock

2 behandlingsperiod överstiga ett år. Detsamma gäller om planerad behandling på grund av tandläkarens eller den försäkrades sjukdom eller militärtjänst eller annat opåräknat hinder inte kan genomföras på ett år. Anledningen till att behandlingsperioden överstiger ett år skall anges på tandvårdsräkningen. 7 I vården under en och samma behandlingsperiod inräknas varje behandlingsåtgärd i tandvårdstaxans (1973:638) Bilagor A och B som utgör led i en behandling med syfte som anges i 5. Åtgärd avseende akutpatient, som inte åtföljs av sådan behandling senast inom en månad, samt kontroll av behandling, som sker senare än tre månader efter det att behandlingen avslutats, inräknas dock inte i nämnda behandlingsperiod. Arvodesbestämmelser m. m. 8 Privatpraktiserande tandläkare skall vid behandlingsperiodens slut redovisa utförd tandvård på blankett enligt fastställt formulär för tandvårdsräkning (FKF 7300). Meddelar sådan tandläkare tandvård enligt vårdavtal med folktandvårdens huvudman, kan redovisning ske på annat sätt. Av tandvårdsräkning skall framgå om åtgärd utförts av tandhygienist eller tandsköterska med sådan särskild tilläggsutbildning som anges i tandvårdstaxan (1973:638). Beräknar tandläkare att behandlingsperiod kommer att överstiga ett år, får delräkning upprättas på blankett, som avses i första stycket, dock tidigast sedan sex månader förflutit av behandlingsperioden och därefter inte oftare än var sjätte månad. 9 Blanketter, som avses i 8 första stycket, får endast användas av den tandläkare som erhållit dem från försäkringskassan. Två eller flera tandläkare vid samma praktik får dock efter försäkringskassans medgivande använda tandvårdsräkningar i samma nummerserie. Makulerade blanketter skall återlämnas till försäkringskassan. 10 Tandtekniskt arbete, som utförts av privat tandtekniskt laboratorium, redovisas på blankett enligt fastställt formulär (FAKTURA TANDTEKNISKT ARBETE, FKF 7303). Tandläkare skall intyga riktigheten av lämnade uppgifter på sådan faktura genom attestering. Vid omgörning enligt 8 andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) redovisas arvode för tandtekniskt arbete och materialkostnader för det omgjorda arbetet på särskild faktura. På fakturan skall anges att arbetet avser omgörning. I allmänna råd nedan lämnas exempel på tillämpning av Bilaga A, Avdelning B. Tandtekniska arbeten, tandvårdstaxan (1973:638). 11 Privatpraktiserande tandläkare skall vid behandlingsperiodens slut tillställa patienten kopia av tandvårdsräkning. Erlägger patient delbetalning utan att tandvårdsräkning upprättas, skall tandläkare utfärda kvitto på betalningen enligt fastställt formulär (TANDVÅRDSKVITTO, Delbetalning, FKF 7301). Riksförsäkringsverket kan medge att kvitto enligt annat än fastställt formulär får användas. Vid behandlingsperiodens slut skall tandläkare även tillställa patienten kopia av faktura på tandtekniskt arbete. 12 Efter utgången av varje kalendermånad skall privatpraktiserande tandläkare insända samtliga under månaden upprättade tandvårdsräkningar tillsammans med en samlingsräkning på blankett enligt fastställt formulär (SAMLINGS- RÄKNING - tandvårdsersättning, FKF 7304) till försäkringskassan. Till samlingsräkningen fogas fakturor avseende tandtekniskt arbete för patienter som färdigbehandlats under månaden. Överstiger beloppet på sådan faktura 300 kronor får denna insändas tillsammans med samlingsräkning även om patienten inte är färdigbehandlad.

3 13 På samlingsräkning skall privatpraktiserande tandläkare redovisa den totalt arbetade tiden i privat tandvård under räkningsperioden inklusive vård enligt vårdavtal med folktandvårdens huvudman. Med arbetad tid avses tid för patientbehandling, patientbyte, väntetid på patient, arbetsberoende väntetid, tidbokning, kvitto- och räkningsskrivande inklusive betalning, journalföring, terapiplanering, ifyllande av förhandsprövningsblankett, anvisning till tandtekniker, rekvisition av material, strömavbrott och andra plötsliga driftsavbrott samt kortare raster. 14 Skall arvode beräknas efter tidsåtgång, anges den tid, som åtgår för att genomföra åtgärden, på tandvårdsräkningen i minuter för varje åtgärd. Antalet minuter avrundas till närmaste tal, som är jämnt delbart med fem. Om avbrott i behandling görs utan att patientens tillstånd kräver det, får tid för avbrottet inte debiteras. 15 Debitering på grund av att patient uteblir från avtalat besök eller lämnar återbud får ske endast om annan patient inte hinner kallas. 16 Arvode för tandvård, som utförts av tandläkarkandidat under utbildning, får beräknas enligt tandvårdstaxans (1973:638) Bilaga A. Avdelning A. Tandläkarens åtgärder. Skall arvode beräknas efter tidsåtgång, får dock medräknas högst en fjärdedel av den tid som åtgått för att genomföra behandlingen. 17 Arvode för tandvård, som utförts av elev under utbildning till tandhygienist enligt av skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet fastställd utbildningsplan för hygienistlinjen, får beräknas enligt vad som gäller för tandhygienist enligt tandvårdstaxans (1973:638) Bilaga A, Avdelning A. Särskilda arvodesbestämmelser punkt b). Vid beräkning får dock medräknas högst hälften av den tid som åtgått för att genomföra behandlingen. 18 Närmare bestämmelser om tillämpningen av bilagorna A och B tandvårdstaxan (1973:638) finns i bilagorna 1 A-C och 2 till denna kungörelse. 19 Vid prövning enligt 8 första stycket tandvårdstaxan (1973:638) skall hänsyn tagas till den tid, som det färdiga arbetet fungerat i sin orala miljö. I allmänna råd nedan lämnas exempel på tillämpning av 8 tandvårdstaxan. Vissa bestämmelser om ersättning för tandtekniskt material i samband med omgörning finns i Bilaga 1 B. Har tandläkare eller tandtekniker orsakat att behandling måste göras om, betalar försäkringskassan inte arvodet för omgörningen och inte heller får patienten debiteras avgift. 20 Utföres preprotetisk och pre- eller postkirurgisk ortodonti och erfordras därefter inte omfattande protetisk konstruktion, hänförs vården ändå till övrig tandvård enligt 9 första stycket andra meningen tandvårdstaxan (1973:638). Arvode för tandvård, som därefter meddelas den försäkrade, betalas dock enligt 6 och 7 tandvårdstaxan (1973:638). I allmänna råd nedan lämnas exempel på tillämpning av 9 tandvårdstaxan (1973:638). Försäkringskassan skall utfärda tandvårdsbesked enligt fastställt formulär (FKF 7307) till försäkrad, som erhållit tandvård enligt 9 första stycket första meningen tandvårdstaxan (1973:638). 21 Intyg om tandvård åt försäkrad, som avser att begära ersättning för resekostnader enligt sjukreseförordningen (1975:964) skall utfärdas på blankett enligt fastställt formulär (FKF 7308). För varje behandlingstillfälle får endast ett intyg utfärdas.

4 Bestämmelser om förhandsprövning 22 Begäran om förhandsprövning skall göras på blankett enligt fastställt formulär (BEGÄRAN OM FÖRHANDSPRÖVNING. FKF 7302). Blanketten skall inges till försäkringskassan tillsammans med röntgenbilder och annat underlag. Endast nödvändig förberedande behandling får påbörjas innan försäkringskassan fattat beslut i ärende om förhandsprövning. Beslut om förhandsprövning äger giltighet endast under den inledda behandlingsperioden. I allmänna råd nedan behandlas vissa frågor om förhandsprövning. 23 Om två eller flera tandläkare behandlar samma patient under en behandlingsperiod, skall förhandsprövning ske, då de beräknade delkostnaderna för behandling hos dessa tandläkare tillsammans överstiger den i 14 andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) angivna beloppsgränsen. Begäran om förhandsprövning inlämnas av den remitterande tandläkaren om inte annan överenskommelse träffats mellan tandläkarna. 24 Ändras förutsättningarna under behandlingsperioden så att kostnaderna för behandlingen kommer att överskrida den i 14 andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) angivna beloppsgränsen, skall begäran om förhandsprövning inges till försäkringskassan. Avviker kostnaderna från de beräknade kostnaderna för förhandsprövad vård med mer än 20 procent men högst 30 procent av beloppsgränsen, skall skälet härtill anges på tandvårdsräkningen. Avviker kostnaderna från de beräknade kostnaderna med mer än 30 procent av beloppsgränsen, skall ny begäran om förhandsprövning inges till försäkringskassan. 25 Kan patient antas vara berättigad till ersättning för kostnader för tandvård enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall förhandsprövning ske enligt 14 tandvårdstaxan (1973:638). Förskott på tandvårdsersättning 26 I avräkning på den tandvårdsersättning, som kan komma att utgå, kan privatpraktiserande tandläkare och tandtekniskt laboratorium efter prövning erhålla förskott från försäkringskassan. Ansökan om förskott görs på blankett enligt fastställt formulär (FÖRSKOTTSANSÖKAN - vårdersättning, FKF 7254) hos försäkringskassan. Till tandläkare kan förskott utgå månadsvis med högst 25 procent av en tolftedel av det för tandläkaren beräknade årsbruttoarvodet för tandvård. Vid bestämmande av förskottets maximibelopp skall uppskattade patientavgifter avseende materialkostnad för tandtekniska arbeten jämställas med förskott. Till tandtekniskt laboratorium kan förskott utgå månadsvis med högst 40 procent av den genomsnittliga månadsfaktureringen under de senaste 12 månaderna. Utgivet förskott skall återbetalas senast den dag tandläkaren eller laboratoriet upphör med verksamheten. Särskilda bestämmelser för offentlig tandvård 27 Folktandvårdens huvudman skall för varje kalendermånad till försäkringskassan insända räkning och specifikation för vuxentandvård på blanketter enligt fastställda formulär (RÄKNING, Tandvårdsersättning, vuxentandvård, FKF 7310, SPECIFIKATION, Tandvårdsersättning, vuxentandvård, FKF 7311).

5 På räkningen skall upptas under perioden debiterade behandlingsåtgäder. Till räkningen skall fogas fakturor från privata tandtekniska laboratorier samt kopior av tandvårdsräkningar i de fall förhandsprövning skett. Patient skall erhålla tandvårdskvitto eller kopia av tandvårdsräkning med uppgift om utförd tandvård. 28 Folktandvårdens huvudman skall till försäkringskassan lämna uppgifter om behandlade patienter som är födda den 20:e i månaden på blanketter enligt fastställda formulär (STATISTIKUNDERLAG - folktandvården, FKF 7295 och FAKTURA TANDTEKNISKT ARBETE. FKF 7303). Efter riksförsäkringsverkets medgivande kan uppgifterna lämnas på annat sätt. 29 Försäkringskassan skall senast den 30 juni varje år till folktandvårdens huvudman utge förskott med 80 procent av huvudmannens beräknade kostnader för barn- och ungdomstandvård under året. Beräkningen skall lämnas till försäkringskassan före den 1 mars varje år. 30 Folktandvårdens huvudman och odontologisk fakultet undantages från skyldigheten i 14 tandvårdstaxan (1973:638) att begära förhandsprövning, då den beräknade behandlingskostnaden överstiger den i 14 andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) angivna beloppsgränsen, eller när tandläkare begär prövning. Inom folktandvården skall dock en motsvarande prövning ske. Uppgifter om sådana prövningar under ett kalenderår skall lämnas till riksförsäkringsverket på blankett enligt fastställt formulär (Rfv 6:560) senast vid utgången av februari månad året därpå. Är tandläkare eller försäkrad missnöjd med prövning som avses i första stycket, skall ärendet hänskjutas till försäkringskassan för beslut. 31 Odontologisk fakultet skall redovisa utförd tandvård samt insända räkning till försäkringskassan enligt 27. Arbetad tid anges dock inte. 32 Folktandvårdens huvudman och odontologisk fakultet är skyldiga att inom skälig tid bereda försäkringskassan möjlighet till insyn i debiteringsrutiner och förete de underlag, som ligger till grund för debitering av ersättning från tandvårdsförsäkringen. 33 Tandvårdsersättning betalas även om försäkrad vistas på vårdinrättning eller eljest är föremål för vård enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Är försäkrad intagen på sjukhus för sluten vård, betalas dock inte tandvårdsersättning för tandvård, som har direkt samband med den sjukdom för vilken den försäkrade är intagen på sjukhuset. 34 Privatpraktiserande tandläkare som tjänstgör som remisstandläkare inom försvaret, skall insända tandvårdsräkningar till försäkringskassan enligt 12. På räkning skall anges att patientavgiften betalas av försvaret. Kopia av tandvårdsräkning insänds till det förband för vilket tandläkaren tjänstgör som remisstandläkare. 35 Folktandvårdens huvudman, odontologisk fakultet och försvarets sjukvårdsstyrelse skall månadsvis lämna uppgift om anställda tandläkare på blankett enligt fastställt formulär (RAPPORTLISTA - tandläkare. FKF 7299).... Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 11 andra stycket vid tidpunkt som riksförsäkringsverket beslutar, och i övrigt den 1 januari Genom kungörelsen upphävs riksförsäkringsverkets cirkulär nr 19/1973, 6/1974 och 17/1975 samt riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1978:15) om debitering av arvode för tandvård utförd av tandhygienistelev och riksförsäkringsverkets

6 kungörelse (RFFS 1979:18) om behandlingsperiod enligt tandvårdstaxan (1973:638). RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET L.-Å. ÅSTRÖM Lars Jalvemyr Arvo Marits Bilaga 1 A Föreskrifter för tillämpning av tandvårdstaxan (1973:638), Bilaga A, Avdelning A. Tandläkarens åtgärder Allmänt om åtgärderna I åtgärderna ingående arbetsmoment I föreskrifterna anges de behandlingsmoment, som ingår under respektive åtgärd. Föreskrifterna är relativt fullständiga, varför vissa moment medtagits trots att de inte alltid genomförs. Vissa självklara moment, t ex anvisningar till tandteknikern, har emellertid inte tagits med. Latitudarvoden För vissa åtgärder finns olika arvodesnivåer, s k latitudarvoden. Dessa kan vara tre eller fyra. För varje sådan åtgärd finns ett normalarvode angivet (latitud 2). Detta arvode skall kunna tillämpas i det övervägande antalet fall såvida inte tandläkaren har en specifik sammansättning av sitt klientel. När två arvoden är angivna för svårare fall (latituderna 3 och 4), förutsätts, att det högsta används endast undantagsvis. Anledningen till att man frångår normalarvodet (uppåt eller nedåt) skall i princip vara, att behandlingen i fråga om tidsåtgång väsentligt avviker från den för ingreppet och för den enskilde tandläkaren genomsnittliga. Med denna princip som utgångspunkt anges under respektive åtgärd föreskrifter för debitering av latitudarvoden. Om en behandling eller del därav misslyckas utan samband med behandlingens svårighetsgrad, berättigar detta inte till debitering enligt högre latitud. Exempel utgör bland annat amalgamfrakturer i samband med utförande av fyllningar och oskarpa avtryck av preparerade tänder. Åtgärderna I Rådfrågning, undersökning m.m. 10 Undersökning av akutpatient, konsultation Med akutpatient förstås patient, som söker tandläkare för rådfrågning och behandling av akuta tand- eller munbesvär, oavsett när föregående behandlingsperiod avslutats. Patient, som redan går under behandling och därvid debiterats för undersökning enligt någon av åtgärderna 11-13, får dock inte debiteras enligt åtgärd 10 för undersökning av akuta besvär från tänder, som behandlats eller skall behandlas under behandlingsperioden. För telefonkonsultation utgår inget arvode. Åtgärden avser upptagande av anamnes, klinisk undersökning och rådgivning i samband med akuta besvär. Åtgärden omfattar även fall, där tandläkare konsulteras av annan tandläkare rörande patients tandstatus, behandlingsbehov och/eller terapi. Sådan konsultation skall vara skriftligen dokumenterad genom remiss.

7 11 Undersökning av saneringspatient Med saneringspatient avses ur debiteringssynpunkt patient, som under den föregående 15-månadersperioden inte avslutat fullständig behandling hos ifrågavarande tandläkare. Om saneringspatient, som fått akutbehandling och debiterats enligt åtgärd 10, vid ett senare tillfälle önskar undersökning för fullständig behandling, kan även arvode enligt åtgärd 11 tas upp på tandvårdsräkningen. Åtgärden avser upptagande av anamnes, klinisk undersökning av samtliga tänder och eventuella tandlösa partier, inspektion av gingivala förhållanden samt munhålans och tungans slemhinnor. Åtgärden avser även inspektion och direktanalys av ocklusions- och artikulationsförhållanden samt erforderlig extraoral undersökning. Åtgärden avslutas på vanligt sätt med en sammanfattning för patienten av undersökningen, fynden, preliminär behandlingsplan samt en kostnadsberäkning. Denna skall ange dels den beräknade sammanlagda kostnaden, dels patientavgiften med beaktande av försäkringens ersättningsregler. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas vid undersökning av patienter, vars bett- och munstatus kräver ringa tid för såväl undersökning som terapiplanering. - Arvode för normalfall kan tillämpas för övervägande antalet patienter med i stort sett fullbetandat bett och då terapiplaneringen huvudsakligen omfattar konserverande vård. - Arvode för svårare fall får tillämpas för patienter med omfattande skador i bettet, vilket medför krav på mer extensiv undersökning och mer omfattande terapiplanering. 12 Undersökning av revisionspatient Med revisionspatient avses ur debiteringssynpunkt patient som under den närmast föregående 15-månadersperioden avslutat fullständig tandbehandling hos ifrågavarande tandläkare. Om revisionspatient, som fått akutbehandling och debiterats enligt åtgärd 10, vid ett senare tillfälle önskar undersökning för fullständig behandling, kan även arvode enligt åtgärd 12 tas upp på tandvårdsräkningen. För debitering av latitudarvoden se åtgärd Omfattande undersökning och utredning Åtgärden används vid upptagande av omfattande anamnes, fullständigt parodontalstatus med registrering av fickdjup kring samtliga tänder samt vid svårbedömt pulpalt och periapikalt status. Åtgärden kan även användas vid svårare fall av karies, erosion, abrasion eller andra tandskador, vilkas orsakssammanhang kräver ingående utredning samt vid fall med slemhinneefflorescenser. Bettfysiologisk undersökning och utredning av funktionsrelaterade sjukdomstillstånd arvoderas också enligt denna åtgärd, likaså tid för patientfotografering. När denna åtgärd används, skall undersökningen respektive utredningen specificeras på tandvårdsräkningen. Om patient, som fått akutbehandling och debiterats enligt åtgärd 10, vid ett senare tillfälle önskar undersökning för fullständig behandling och fallet kräver omfattande undersökning och utredning kan även arvode enligt åtgärd 13 tas upp på tandvårdsräkningen. Kombination med åtgärd 11 eller 12 kan inte ske. Om därför i enstaka fall åtgärd 11 eller 12 primärt utnyttjats men det därefter visat sig befogat att genomföra en mer ingående journalupptagning, hänförs all tid för undersökning och utredning till åtgärd Terapiförslag och kostnadsberäkning

8 Åtgärden används främst för de fall, som enligt tandvårdstaxans bestämmelser skall förhandsprövas. Omfattande terapiförslag, som utarbetas utan att efterföljande behandling kommer till stånd, innefattas dock i denna åtgärd. Arvode enligt denna åtgärd får även debiteras för sådant skriftligt terapiförslag och sådan kostnadsberäkning, som erfordras då del av eller hela tandvårdskostnaden skall ersättas av t ex socialnämnd, arbetsskadeförsäkringen eller privat olycksfallsförsäkring. Om tandläkare vid upprättande av terapiförslag och kostnadsberäkning avsedd för annan myndighet än försäkringskassa även skall lä m- na skriftliga uppgifter om tand- och muntillstånd, får arvode dessutom tas ut enligt åtgärd Skriftligt intyg angående tand- och muntillstånd Med skriftligt intyg avses här sådant intyg, som tandläkaren avger till olika myndigheter eller utbildningsinstitutioner i fråga om en patients tand- och muntillstånd. Om tandläkaren i samband med utfärdandet av intyget även skall upprätta terapiförslag och kostnadsberäkning, får arvode dessutom tas ut enligt åtgärd Recept Åtgärden avser skriftligt recept eller telefonrecept till patient avseende receptbelagt läkemedel. Utfärdas vid samma tillfälle flera recept för samma patient, får endast ett arvode debiteras. 17 Remiss Åtgärden avser sådan remisshandling, som innehåller anamnes- och statusuppgifter och som åtföljs av en preciserad frågeställning. Arvode får inte debiteras för utskrift av hänvisningsblankett för t ex akutpatienter. 18 Röntgenundersökning, 1 bild Åtgärden innefattar exponering och framkallning av filmen samt analys av röntgenbilden. Misslyckad bild berättigar inte till arvode. Åtgärden avser den första röntgenbilden vid ett behandlingstillfälle. Under en och samma behandlingsperiod får arvode för denna åtgärd tas ut högst två gånger. Röntgenundersökning, som under pågående behandling görs för att kontrollera utförd terapi, t ex i form av kontrollröntgen av rotfyllning, kantanslutning, stiftpreparation, får inte debiteras. Röntgenbild(er) för kontroll av under tidigare behandlingsperiod utförd terapi får däremot debiteras enligt åtgärd 18 respektive 19. Se vidare ytterligare bestämmelser om arvode för röntgenundersökningar Röntgenundersökning, varje ytterligare bild vid samma tillfälle Åtgärden innefattar exponering och framkallning av filmen samt analys av röntgenbilden. Misslyckad bild berättigar inte till arvode. Åtgärden avser varje bild, utöver den första, som tas vid samma behandlingstillfälle, med annan projektion eller med andra exponeringsdata oavsett om bilden omfattar samma tand eller tandgrupp som den första bilden. Det totala arvodet enligt åtgärderna 18 och 19 kan under en behandlingsperiod hos samme tandläkare som regel inte överstiga arvodet för intraoralt helstatus. Undantag återfinns nedan under ytterligare bestämmelser om arvode för röntgenundersökningar Röntgenbild, som under pågående behandling exponeras i syfte att kontrollera utförd behandling, får inte debiteras.

9 20 Röntgenundersökning omfattande bägge käkarna Åtgärden innefattar exponering och framkallning av filmen samt analys av röntgenbilden. Misslyckad bild berättigar inte till arvode. Åtgärden avser intraoralt helstatus och skall för helt eller partiellt betandad patient som regel omfatta minst 14 apikalbilder och 4 bitewingbilder. Röntgenbilderna skall täcka samtliga betandade eller normalt betandade områden av käkarna och bör avbilda de flesta tänderna i mer än en projektion. Hos patient, som är helt tandlös i ena eller båda käkarna, kan antalet röntgenbilder understiga ovan angivna 14, om hela käken (käkarna) kan täckas av färre bilder. Arvode enligt denna åtgärd får inte under samma behandlingsperiod kombineras med arvode enligt åtgärderna 18 och 19. Se vidare ytterligare bestämmelser om arvode för röntgenundersökningar Röntgenundersökning, bild tagen utanför munnen Åtgärden innefattar exponering och framkallning av filmen samt analys av röntgenbilden. Misslyckad bild berättigar inte till arvode. Åtgärden avser sådan undersökning, där filmen placeras extraoralt och exponeras med hjälp av kassett. Åtgärden kan under samma behandlingsperiod kombineras med åtgärderna Arvode kan debiteras för varje extraoral bild, där projektionen klart avviker från den tidigare. Extraoral bild som täcker ena eller båda käkarna och som tagits med panoramateknik (ortopantomografi och liknande) får debiteras som två extraorala bilder, om enbart en käke undersökts och som tre extraorala bilder, om båda käkarna undersökts. Se vidare ytterligare bestämmelser om arvode för röntgenundersökningar Ytterligare arvodesberättigade röntgenundersökningar Åtgärderna innefattar exponering och framkallning av filmen samt analys av röntgenbilden. Misslyckad bild berättigar inte till arvode. Med avseende på arvodering av röntgenundersökningar har i samband med åtgärderna vissa begränsningar omnämnts. Oberoende av vad som därvid sagts får särskilt arvode uttas i följande speciella situationer: - vid fall, som förhandsprövas i två steg, då en röntgenologisk dokumentation av förbehandlingarnas resultat är indicerad. - vid remissfall, då den mottagande tandläkaren med tanke på angiven frågeställning behöver komplettera den primära röntgenundersökningen med egna bilder. - vid mycket stora rehabiliteringsfall, då behandlingen medför så påtagliga förändringar av bettstatus, att en avslutande röntgenundersökning ibland är motiverad som dokumentation av det nya utgångsläget. - vid ortodontiska fall, som kräver långa behandlingsperioder, varvid utvecklingen behöver följas med förnyad intraoral och/eller extraoral röntgenundersökning. 22 Provtagning för laboratorieundersökning Åtgärden avser provtagning, antingen denna gäller salivprov, prov för PAD eller bakteriologiskt prov m m. II Förebyggande åtgärder 25 Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning

10 Åtgärden innebär att tandläkaren ger en kort och allmän information om tandsjukdomarnas uppkomst och utveckling samt vilka möjligheter till förebyggande som står till buds. Patientens egen bettsituation bör klarläggas, varvid tandläkaren med hjälp av t ex infärgning av beläggningar på tänderna, röntgenbilder och modeller pekar på brister i munhygienen samt demonstrerar uppkomna skador. Möjligheterna att hejda tandsjukdomarnas fortskridande bör understrykas. Därvid skall, med hänsyn till patientens behov, användandet av tandstickor, tandtråd etc klarläggas och demonstreras. Patienten skall ges möjlighet att själv under tandläkarens(tandhygienistens eller tandsköterskans) ledning öva de munhygieniska åtgärderna. I åtgärden ingår även den kompletterande information som kan ges med utnyttjande av AV-hjälpmedel. Därvid kan arvode debiteras endast för den tid tandläkaren medverkar. Om informationen sker till flera patienter samtidigt, fördelas arvodet för den tid tandläkaren medverkar i lika delar på patienterna. Under en behandlingsperiod bör debitering enligt åtgärd 25 omfatta högst 30 minuter såvida inte särskilda förhållanden föreligger. Som sådana räknas hög kariesaktivitet, grav parodontit och fall, där prognosen för en protetisk rehabilitering är beroende av patientens förmåga att följa givna ordinationer. 26 Förnyad instruktion vid nytt besök Åtgärden avser en uppföljning av enligt åtgärd 25 meddelad information och instruktion, varvid patienten skall få besked om hur han lyckats genomföra de föreslagna munhygieniska åtgärderna och vid behov erhålla förnyad instruktion. Den debiterade tiden bör kunna begränsas till 30 minuter per behandlingsperiod såvida inte särskilda förhållanden föreligger. Se under åtgärd Individuell kostutredning och kostrådgivning Åtgärden avser sådana fall där kostfaktorn antas spela en så dominerande roll för kariessjukdomens utbredning, att profylaktiska åtgärder i form av munhygieninstruktion, allmänna kostråd samt lokal fluorprofylax inte kan förväntas nedbringa kariesaktiviteten i tillräcklig omfattning. Givna kostråd baseras på en närmare kartläggning av patientens kostvanor. Kartläggningen bör ske genom att patienten skriftligen får redovisa sitt kostintag under ett antal dagar. Denna redovisning kan kompletteras med en muntlig kostanamnes. Tandläkaren analyserar materialet och utarbetar individuellt utformade kostråd för patienten. I vissa fall kan motsvarande kostutredning behöva göras och kostråd ges i samband med protetisk rehabilitering. Den debiterade tiden får under en behandlingsperiod inte överskrida 40 minuter. Åtgärden kan kombineras med åtgärderna 25 och Avlägsnande av tandsten, beläggningar och överskott, polering och rotplanering Debitering av arvode för polering får endast avse tid, som åtgår för avlägsnande av tandbeläggningar och putsning av gamla fyllningar. Tid för polering av fyllningar, vilka utförts under aktuell behandlingsperiod, får inte debiteras. Detsamma gäller tid för avlägsnande av överskott, som innebär korrigering av egna arbeten. 29 Behandling med kariesförebyggande preparat Åtgärden avser dels behandling genom lokal applikation av kariesprofylaktiskt preparat, dels munsköljningar med fluorhaltig eller annan lösning. Då behandling med kariesprofylaktiskt preparat utförs genom att applicera preparatet i särskilt utförd bettskena i mjukplast, debiteras skenan enligt åtgärd 98. Erfoderlig information för skenans användning debiteras enligt åtgärd 29.

11 Under en behandlingsperiod bör debitering enligt åtgärd 29 omfatta högst 30 minuter, såvida inte fall med extremt hög kariesaktivitet eller stort antal kritkariösa ytor föreligger. III Tandkirurgisk behandling, behandling av tandkött m. m. 30 Tanduttagning, en tand Åtgärden avser uttagning av en enrotig eller flerrotig tand eller sådan tands rot/rötter med tång och/eller hävel. I åtgärden innefattas lokalanestesi, separation av rötter, urskrapning av alveol, tilljämning av benkanter, tamponad samt sutur. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för en- eller flerrotig tand, då extraktion på grund av reducerat benfäste kan ske snabbt och utan omfattande luxering och alveolens efterbehandling endast kräver en ringa insats. - Arvode för normalfall kan tillämpas för en- eller flerrotig tand med normal rotanatomi och gott benfäste. Alveolen kräver normal sårtoalett. Sutur behöver inte anläggas. - Arvode för svårare fall får tillämpas för en- eller flerrotig tand, vilken på grund av sin rotanatomi eller av annan orsak kräver separation av rötter och/eller ett mer omfattande arbete med hävel. Hit hör även fall, då rotfraktur komplicerar ingreppet men avlägsnande av hela roten kan ske utan uppklaffning. 31 Tanduttagning, varje ytterligare tand inom samma käkregion och vid samma behandlingstillfälle Åtgärden avser uttagning av varje ytterligare tand inom samma käkregion, då detta sker vid samma behandlingstillfälle. Med samma käkregion förstås, att den ytterligare tand som skall extraheras helt eller delvis omfattas av samma anestesi, som läggs för den tand, vilken arvoderas enligt åtgärd 30. För debitering av latitudarvoden gäller föreskrifter för åtgärd 30. Om två eller flera tänder extraheras samtidigt och dessa skiljer sig åt vad beträffar svårighetsgraden, kan olika latituder användas. Det svåraste ingreppet arvoderas då enligt åtgärd Operativt avlägsnande av en eller flera tänder Åtgärden avser operativt avlägsnande av retinerad tand, som helt eller delvis är täckt av ben- och/eller mjukvävnader. Åtgärden avser även fall, där en frambruten tand inte kan avlägsnas med tång eller hävel utan att täckande slemhinna förs åt sidan och viss del av alveolarbenet avlägsnas (s k uppklaffning). Påbörjas extraktion med hävel och/eller tång och uppklaffning måste tillgripas, beräknas arvode enbart enligt åtgärd 32. Om tid i förväg reserverats för operativt avlägsnande av en tand får, med undantag av vad som sägs i 14, ett påslag ske för förberedelse av operation med högst 30 procent av behandlingstiden. 33 Övrig tand- och käkkirurgisk behandling inklusive kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom Åtgärden avser samtliga typer av tandkirurgiska ingrepp, inklusive parodontalkirurgiska, som inte är hänförliga till åtgärd 32. Till tandkirurgisk behandling hänförs även t ex incision, behandling av dentitio difficilis och slemhinneefflorescenser. Då extraktion eller operativt avlägsnande av tänder kombineras med annan oralkirurgisk behandling - exempelvis preprotetisk kirurgi - hänförs hela ingreppet till åtgärd 33. Om vävnadsdelar i samband med operation avlägsnas för

12 PAD, hänförs även detta ingrepp till åtgärd 33. Arvode för kirurgiskt ingrepp, som enbart innebär att skaffa material för PAD, debiteras enligt åtgärd 22. Om tid i förväg reserverats för operation får, med undantag av vad som sägs i 14, ett påslag ske för förberedelse av operationen med högst 30 procent av behandlingstiden. 34 Efterbehandling Åtgärden avser sådan efterbehandling, som omfattar kontroll av sårläkning efter infektionstillstånd, borttagande av suturer, tamponader eller kirurgisk packning, anläggande av ny kirurgisk packning eller tamponad, värmebehandling, urspolning av sårhåla m m. Kontroll av sårläkning och infektionstillstånd i samband med annan behandling får inte debiteras särskilt. 35 Mer omfattande efterbehandling Åtgärden avser byte av kirurgisk packning efter mer omfattande parodontalkirurgiska ingrepp, stillande av kraftig blödning efter tandextraktion, första behandlingen av dry socket, behandling av sårområde efter preprotetisk kirurgi, urspolning och inläggande av tamponad i större sårhåla t ex efter cystaoperation, behandling av svårartad käkläsa eller annan motsvarande behandling. IV Pulpakirurgisk behandling (rotbehandling) 40 Primär upprensning av tand med en rotkanal Åtgärden avser primär upprensning av tänder med såväl vital som nonvital pulpa samt av tidigare rotbehandlade tänder. Åtgärden omfattar anläggande av kofferdam, öppnande av pulpakavum, avlägsnande av kronpulpan vid vitalfall, upprensning av rotkanalen, applikation av medikamentöst inlägg samt förslutning av tanden genom provisorisk fyllning. Åtgärden omfattar även röntgenbilder för kontroll av upprensningen. Arvode enligt åtgärd 40 kan endast debiteras en gång per tand under samma behandlingsperiod. 41 Primär upprensning av tand med två rotkanaler Se åtgärd Primär upprensning av tand med tre eller flera rotkanaler Se åtgärd 40. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas, då en eller flera av rotkanalerna bedöms som icke rensbara och amputation respektive partiell rotfyllning tillgripes. - Arvode för normalfall kan tillämpas för tänder med normal rotanatomi och där rotkanalerna går att utan särskilda svårigheter rensa till avsett djup. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas, då rotanatomin väsentligt försvårar rensning av rotkanalerna eller då en eller flera rotkanaler genom förkalkning medför en väsentligt försvårad upprensning. Hit räknas även tänder, där tidigare kronersättningar väsentligt försvårar tillgängligheten till kanalmynningarna. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas, då flera av ovannämnda faktorer föreligger samtidigt. 43 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst inlägg

13 Åtgärden avser de fall, då primärupprensningen av rotkanalen ägt rum och fortsatt rensning sker. Åtgärden omfattar anläggande av kofferdam, borttagande av provisorisk fyllning, fortsatt rensning, applikation av medikamentöst inlägg samt ny provisorisk fyllning. Arvodet är detsamma oavsett antalet rotkanaler. Åtgärden kan, vid samma behandlingstillfälle och för samma tand, inte kombineras med åtgärderna Rotfyllning av tand med en rotkanal Åtgärden avser fyllning av rotkanalen med rotfyllningsmaterial. Behandlingen omfattar anläggning av kofferdam, borttagande av provisorisk fyllning, rotfyllning till avsett resultat samt provisorisk fyllning. Åtgärden omfattar även röntgenbilder för kontroll av rotfyllningsarbetet. 45 Rotfyllning av tand med två rotkanaler Se åtgärd Rotfyllning av tand med tre eller flera rotkanaler Se åtgärd 44. För debitering av latitudarvoden gäller föreskrifterna för åtgärd Pulpaamputation Åtgärden avser såväl vital- som mortalamputation. Behandlingen omfattar anläggande av kofferdam, öppnande av pulpakavum, avlägsnande av kronpulpan, amputation av pulpan i samtliga kanalmynningar och applikation av amputationsmedel samt eventuell provisorisk fyllning. Åtgärden omfattar även kontrollröntgen. Åtgärden kan, för samma tand och under samma behandlingsperiod, inte kombineras med åtgärderna För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas vid amputation av pulpan i enrotig tand. - Arvode för normalfall kan tillämpas vid amputation av pulpan i två- eller flerrotiga tänder, där kanalmynningarna kan nås utan större svårighet. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas vid amputation av pulpan i tänder med minst tre rotkanaler, då svårigheter att nå kanalmynningarna föreligger. Latituden kan också tillämpas vid djup amputation av pulpan i enrotig tand vars apex ännu inte har slutit sig. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas vid amputation av pulpan i tänder med tre eller flera djupt liggande och svåråtkomliga kanalmynningar. 48 Pulpaöverkappning Åtgärden avser endast direkt pulpaöverkappning, dvs en pulpablotta skall föreligga. Åtgärden omfattar även kontrollröntgen. 49 Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk behandling Åtgärden avser exempelvis temporär rotfyllning - varvid upprensning och eventuella inläggsbyten debiteras enligt åtgärderna sensibilitetstest, anläggande av kopparring eller annan åtgärd för operationsfältets avskärmning, då kronsubstans helt eller delvis saknas, borttagande av stift i rotkanalen. När denna åtgärd används skall behandlingen specificeras på tandvårdsräkningen. V Konserverande behandling (tandfyllning)

14 50 Amalgamfyllning, 1 yta Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Flera fyllningar inom samma fissursystem räknas som en fyllning. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för grunda fyllningar med ringa utsträckning på ocklusal-, lingual- och buccalytor oavsett tand. - Arvode för normalfall kan tillämpas för fyllningar, som omfattar hela fissursystemet på premolarer och molarer (även då fissuren sträcker sig ned på buccaloch lingualytan), buccal- eller lingualytorna på incisiver, caniner och premolarer. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas för fyllningar, som omfattar buccal- eller lingualytor på molarer, proximalytorna på incisiver och caniner, eller som är så djupgående, att speciellt försiktig excavering och komplicerad isolering erfordras. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas för buccal- och lingualfyllningar på molarer, då angreppets åtkomlighet och/eller utsträckning erbjuder extraordinära problem. 51 Amalgamfyllning, 2 ytor på hörn- eller kindtand Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser amalgamfyllning, som sammanhängande omfattar ocklusalytan (lingualytan) samt mesial- eller distalytan på premolar (canin). 52 Amalgamfyllning, 2 ytor på oxeltand Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser amalgamfyllning, som sammanhängande omfattar ocklusalytan samt mesial- eller distalytan på en molar. I enstaka fall kan fyllningen i stället omfatta ocklusal- och lingual- (buccal-) ytan eller en lingual (buccal-) och en proximalyta. Fyllningar, som enbart omfattar fissurer, vilka sträcker sig ner på buccal- eller lingualytan, räknas som enytsfyllningar. 53 Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på kindtand Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser amalgamfyllning, som sammanhängande omfattar åtminstone mesial-, ocklusal- och distalytorna på en premolar. I vissa fall kan i stället för en proximalyta buccal- eller lingualytan ingå. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för fyllningar av m o d-typ, då kaviteten är grund och fyllningen utförs på en fristående premolar. - Arvode för normalfall kan tillämpas för fyllningar med normal utsträckning även om kaviteten är djupgående. - Arvode för svårare fall får tillämpas, då den kariösa defekten närmar sig pulpan och/eller kavitetens cervikala begränsning måste placeras under den fria gingivalranden. Hit hör även fyllningar med större utsträckning än tre ytor. Latituden omfattar även den s k vitala amalgamkronan. Eventuella parapulpala stift får debiteras enligt åtgärd Amalgamfyllning, 3 ytor eller flera på oxeltand Se åtgärd 53.

15 55 Amalgamfyllning, krona på kindtand, inklusive stiftförankring Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser amalgamkrona, dvs såväl buccal som palatinal (lingual) kusp skall vara skuren och kronan skall vara förankrad i rotkanal med rotstift. Om en amalgamkrona måste justeras vid ett senare tillfälle under behandlingsperioden, får inget ytterligare arvode debiteras. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för amalgamkronor på fristående tänder och då förhållandena i övrigt inte motiverar ett högre arvode. - Arvode för normalfall kan tillämpas, då så mycket kronsubstans finns kvar, att man kan åstadkomma ett matrissystem utan speciella svårigheter. - Arvode för svårare fall får tillämpas, då ytterst ringa kronsubstans finns kvar. Materialkostnaden för rotstift av ädelmetall får, med angivande av användningsområde, debiteras på tandteknisk faktura. 56 Amalgamfyllning, krona på oxeltand, inklusive stiftförankring Se åtgärd Silikatfyllning eller fyllning av compositematerial, enstaka Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser fyllning med silikatcement eller compositematerial omfattande en proximal-, buccal-, lingual- eller ocklusalyta. Om en fyllning i ringa grad sträcker sig in på en angränsande yta, får arvode debiteras endast enligt denna åtgärd. Fyllning som - på grund av t ex oriktig färg - görs om under samma behandlingsperiod berättigar inte till nytt arvode. 58 Silikatfyllning eller fyllning av compositematerial, flera fyllningar vid samma behandlingstillfälle, per styck Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden tillämpas, då mer än en silikat- eller compositefyllning omfattande en tandyta utförs vid samma behandlingstillfälle. Kombination med åtgärd 57 får sålunda inte ske. Om någon av fyllningarna i ringa grad sträcker sig in på en angränsande yta, får arvode debiteras endast enligt denna åtgärd. Fyllning som - på grund av t ex oriktig färg - görs om under samma behandlingsperiod berättigar inte till nytt arvode. 59 Silikatfyllning eller fyllning av compositematerial, 2 ytor. Åtgärden innefattar all behandling fram till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser fyllning med silikat- eller compositematerial omfattande två ytor på incisiver, caniner och premolarer. Compositefyllningar på molarer eller över tre ytor ersätts inte av försäkringen. Incisum räknas inte som särskild tandyta. Om vid samma behandlingstillfälle mer än en tvåytorsfyllning utförs, får var och en debiteras enligt denna åtgärd. Åtgärden kan, vid samma behandlingstillfälle, kombineras med åtgärd 58, däremot inte med åtgärd 57. Fyllning som - på grund av t ex oriktig färg - görs om vid samma behandlingstillfälle eller senare under samma behandlingsperiod berättigar inte till nytt arvode.

16 60 Stiftförankring Åtgärden avser dels pinförankring (parapulpalt stift) i företrädesvis vitala tänder, dels eventuellt rotstift vid amalgamfyllning (exklusive amalgamkrona). Åtgärden avser såväl cementerat som självretinerande stift. Arvodet beräknas per stift. 61 Provisorisk fyllning Åtgärden innefattar all behandling till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser temporär fyllning för patient, som i fortsättningen inte skall behandlas av samma tandläkare. Om samma tandläkare vid ett senare patientbesök skall utföra fyllning eller kronersättning kan arvode enligt denna åtgärd inte debiteras. Provisoriska fyllningar mellan olika patientbesök berättigar sålunda inte till särskilt arvode. 62 Övriga behandlingsmoment i samband med fyllningsterapi Åtgärden innefattar all behandling till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser sådana behandlingar eller behandlingsmoment, som inte inryms under åtgärderna och 63. Åtgärden avser exempelvis utredning av tandsmärtor hos patient, som går under behandling, sensibilitetstest, excavering vid mycket djup kariesskada med åtföljande kalciumhydroxidfyllning och provisorisk fyllning inför indicerad expectans. Fyllning med kohesivt guld debiteras också enligt denna åtgärd. När denna åtgärd används skall behandlingen specificeras på tandvårdsräkningen. 63 Fyllning med självretinerande tandfyllningsmaterial Åtgärden innefattar all behandling till och med färdig fyllning, inklusive lokalanestesi och efterföljande polering (puts). Åtgärden avser restaurering med självretinerande plast- eller compositematerial samt utnyttjande av etsteknik. Restaurering som - på grund av t ex oriktig färg - görs om under samma behandlingsperiod berättigar inte till nytt arvode. VI Behandling med fast protes (guldinlägg, kronor, broar m. m.) 64 Särskild stiftförankring, tillägg per tand Åtgärden avser parallella eller icke parallella parapulpala stift. Debitering sker per tand oavsett antalet stift. 65 Guldinlägg, 1 yta Åtgärden avser utförande av guldinlägg över en yta oavsett tand eller tandyta. Åtgärden avser även inlägg av porslin eller värmepolymeriserande plast. Åtgärden innefattar följande behandlingsmoment: Lokalanestesi, preparation, avtryckstagning oavsett metod, provisorisk fyllning, inprovning av inlägget, eventuell korrigering eller omgörning, isolering och cementering samt eventuell inslipning till korrekt ocklusion och artikulation. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för buccala inlägg på incisiver och caniner. - Arvode för normalfall kan tillämpas för buccala och ocklusala inlägg på premolarer. - Arvode för svårare fall får tillämpas för inlägg, som utförs på linguala gingivala tredjedelsytor i hela bettet och på ocklusal- eller buccalytor på molarer.

17 66 Guldinlägg, 2 ytor på fram-, hörn- eller kindtand Åtgärden innefattar följande behandlingsmoment i den mån de utförs: Förutom de under åtgärd 65 angivna momenten inkluderas också användning av överföringshätta, avtryckstagning för arbetsmodell, registrering, eventuell användning av parallelliseringsinstrument, inslipning i ocklusion och artikulation och eventuell annan justering eller omgörning samt cementering. Skärkanten på incisiver och caniner räknas inte som separat tandyta, varför mid-inlägg räknas som tvåytors inlägg. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för inlägg på fristående incisiver och caniner. - Arvode för normalfall kan tillämpas för övriga inlägg med normal utsträckning. - Arvode för svårare fall får tillämpas för inlägg på tänder med mycket djupgående eller omfattande kariesskada eller om inlägget ingår som stöd i en bro. 67 Guldinlägg, 2 ytor på oxeltand Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 66. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för inlägg på fristående tänder. - Arvode för normalfall kan tillämpas för övriga inlägg med normal utsträckning. - Arvode för svårare fall får tillämpas för inlägg på tänder med mycket djupgående eller omfattande kariesskada eller om inlägget ingår som stöd i en bro. 68 Guldinlägg, 3 ytor på fram-, hörn- eller kindtand Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 66. Skärkanten på incisiver och caniner räknas inte som separat tandyta. Åtgärden omfattar även inlägg av typen partiell krona (3/4-krona o dyl). För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för inlägg på fristående incisiver och caniner. - Arvode för normalfall kan tillämpas för övriga inlägg med normal utsträckning. - Arvode för svårare fall får tillämpas för inlägg på tänder med mycket djupgående eller omfattande kariesskada eller där inlägget ingår som stöd i en bro. Latituden får även användas vid inlägg på premolarer med skurna kuspar. 69 Guldinlägg, 3 ytor på oxeltand Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 66. Åtgärden omfattar även inlägg av typen partiell krona (3/4-krona o dyl). För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för inlägg med normal utsträckning på fristående tänder. - Arvode för normalfall kan tillämpas för övriga inlägg med normal utsträckning. - Arvode för svårare fall får tillämpas för inlägg på tänder med mycket djupgående eller omfattande kariesskada eller om inlägget ingår som stöd i en bro. Latituden får även användas vid inlägg med skurna kuspar. 70 Porslinskrona (jacketkrona) Åtgärden avser utförande av en fullkrona i porslin på vital eller rotfylld tand oavsett tandens lokalisation i tandraden. Åtgärden innefattar följande behandlingsmoment: Lokalanestesi, preparation, avtryckstagning oavsett metod, användning av överföringshätta, avtryckstagning för arbetsmodell, registrering, isolering, färgtagning, provisorisk krona, inprovning, inslipning till korrekt ocklusion och artikulation, eventuell justering eller omgörning samt cementering. För debitering av latitudarvoden gäller följande:

18 - Arvode för enklare fall tillämpas vid revision av porslinskrona eller då preparationsarbetet av annan orsak är av mindre omfattning, t ex vid gjuten pelare. - Arvode för normalfall kan tillämpas då tandställningen i stort sett är normal och preparationsgränsen kan förläggas i normal relation till tandköttskanten. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas vid uttalad trångställning, mycket lång krona eller då kariesskadan medför, att preparations- och avtrycksarbetet avsevärt försvåras. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas då utöver ovan nämnda faktorer svåra färgproblem föreligger, t ex i form av speciella karakteristika på granntänderna. 71 Stiftkrona Åtgärden avser utförande av stiftkrona oavsett utformningen (t ex Richmondeller Daviskrona) och oavsett lokalisationen i bettet. Arvodet avser såväl enstaka kronor som kronor ingående i fast bro. Stiftkrona i metallbundet porslin hänförs till åtgärd 74. Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 70. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för fristående incisiver och caniner. - Arvode för normalfall kan tillämpas för majoriteten av fallen. - Arvode för svårare fall får tillämpas vid kraftig trångställning eller då andra anatomiska förhållanden påtagligt försvårar preparationsarbetet. Latituden omfattar även stiftkrona ingående i fast bro. 72 Guldkrona med eller utan fasad på fram-, hörn- eller kindtand Åtgärden avser utförande av fullkrona med eller utan fasad och oavsett fasadmaterial. Åtgärden avser såväl enstaka krona som krona ingående i fast bro, liksom kronor på separerade rötter. Krona i metallbundet porslin hänförs till åtgärd 74. Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 70. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för fullkrona som utförs på fristående tand eller på tidigare preparerad tand, då preparationsarbetet endast är av kompletterande natur. - Arvode för normalfall kan tillämpas för fullkrona av normal utformning och utsträckning. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas för krona, då fasaden medför färgproblem, som leder till flera provningar eller preparationsarbetet försvåras av exempelvis problem med parallelliteten vid fast bro. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas, då fasaden medför speciellt svåra färgproblem eller preparationarbetet försvåras av exempelvis problem med parallelliteten vid fast bro och dessutom kariesskadan nödvändiggör preprotetiska fyllningar i samband med preparation och avtryckstagning. Sådan fyllning får sålunda inte debiteras särskilt. 73 Guldkrona med eller utan fasad på oxeltand Krona i metallbundet porslin hänförs till åtgärd 74. Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 70. För debitering av latitudarvoden gäller föreskrifter för åtgärd Krona i metallbundet porslin Åtgärden avser utförande av krona i metallbundet porslin oavsett lokaliation i bettet. Åtgärden innefattar samma behandlingsmoment som åtgärd 70. För debitering av latitudarvoden gäller föreskrifter för åtgärd 72.

19 75 Gjuten pelare Åtgärden avser utförandet av gjuten metallpelare med eller utan kappa samt med stift i rotkanalen eller - på vital tand - pelare förankrad med parapulpala stift. Åtgärden innefattar följande behandlingsmoment: Preparation inklusive utrymning av rotkanal, avtryckstagning oavsett avtrycksmetod, användning av överföringshätta, avtryckningstagning för arbetsmodell, registrering, provisorisk krona, eventuell justering eller omgörning, cementering. Åtgärden kan kombineras med åtgärderna 70, 72, 73 och 74. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas för pelare utan rotkappa på incisiver och caniner. - Arvode för normalfall kan tillämpas för pelare utan rotkappa i övriga delar av bettet. - Arvode för svårare fall får - oavsett tand - tillämpas för pelare med rotkappa samt pelare med fler än ett stift. Latituden omfattar även pelare med parapulpala stift på vital tand. I sådant fall är debitering enligt åtgärd 64 inte tillåten. 76 Amalgampelare inklusive stiftförankring Åtgärden avser utförandet av en amalgampelare, som förankras med rotkanalstift. Åtgärden innefattar samtliga behandlingsmoment, som konstituerar en färdig pelare. Pelare i compositematerial ersätts inte av försäkringen. Beträffande debitering av rotkanalstift i ädelmetall se åtgärd Hängande broled, per led (tand) Åtgärden avser samtliga typer av hängande broled. Åtgärden innefattar inprovning, lödavtryck, inpassning och inslipning av pontic, inslipning till korrekt ocklusion och artikulation samt eventuell övrig justering eller omgörning. Arvode utgår för varje separat utformat broled i en hängande sektion och sålunda inte efter i området tidigare befintliga eller normalt förekommande tänder. För debitering av latitudarvoden gäller följande: - Arvode för enklare fall tillämpas då hängande led består av guldspång utan pontic. Latituden tillämpas även för varje led, som överstiger ett per stödtand. - Arvode för normalfall kan tillämpas, då ledet är utformat med pontic. - Det lägre arvodet för svårare fall får tillämpas, då ponticen är utformad med rottipp som når ned i en alveol eller då ponticen utförs i metallbundet porslin. - Det högre arvodet för svårare fall får tillämpas, då ponticen, förutom vad ovan sagts, på grund av svåra anatomiska förhållanden tillsammans med färgproblem kräver flera inprovningar. 78 Fastsättning av lossnad fasad eller krona Åtgärden avser temporär eller permanent fastsättning av en lossnad fasad, pontic eller krona. Fastsättning av lossnat guldinlägg innefattas också i denna åtgärd. Åtgärden inkluderar alla moment, som konstituerar en färdig behandling. Om fasaden eller kronan (guldinlägget) utförts av den behandlande tandläkaren inom den närmast föregående tvåårsperioden får, såvida det ej är fråga om traumafall, arvode för recementering inte tas ut. Om ny fasad eller pontic utförs kan arvode härför debiteras enligt åtgärd Temporär bro, per led (tand)

20 Åtgärden avser provisorisk bro eller sammanfogade provisoriska kronor av plastmaterial i samband med behandling med fast bro eller sammanfogade kronersättningar. Åtgärden omfattar alla behandlingsmoment, som konstituerar en färdigbehandling, sålunda även eventuella "preparationer" på arbetsmodell. Fastsättning av temporär bro mellan olika behandlingstillfällen berättigar inte till särskilt arvode. Under den tidsperiod, som åtgår för att utföra den fasta bron (eller de sammanfogade kronersättningarna) kan som regel endast ett arvode tas ut. Undantag härifrån medges i samband med tentativ bettfysiologisk behandling vid fall med funktionsrelaterade sjukdomstillstånd. Undantag kan också tänkas i samband med lång exspectans vid fall, som förhandsprövas i två steg, och då en temporär bro undergår sådan förslitning, att den inte längre är funktionellt och estetiskt godtagbar. Arvode utgår per led. 80 Temporär krona Åtgärden avser främst temporär krona i de fall, där den behandlande tandläkaren inte skall utföra den permanenta kronersättningen. Åtgärden avser dessutom sådan temporär kronersättning, som efter separat avtryckstagning tandtekniskt utformas individuellt på arbetsmodell och där samme tandläkare fortsätter behandlingen. Åtgärden innefattar alla moment, som konstituerar en färdig behandling. Prefabricerad krona, vilken används som temporär ersättning under tiden för utförandet av kron- och broprotes, kan inte debiteras separat. 81 Övriga arbeten eller behandlingsmoment Åtgärden avser sådana arbetsmoment eller behandlingar som inte inryms under åtgärderna Som exempel på arbetsmoment kan nämnas avlägsnande av rotkanalstift, avlägsnande av gammal kronersättning eller bro, sonderande behandling i samband med bettskena eller temporär bro för fastställande av intermaxillära relationer, inprovning av avlastningsbar eller skruvkoppling vid förlängning av fast bro. I samband med sadelextensionsbro sker tidsdebitering för injustering av den temporära brons sadlar och ocklusionsrelief. radering av slutlig arbetsmodell, inpassning av sadlar, attachments och transversalbar. I övrigt debiteras vid denna behandlingsform enligt tillämpliga icke tidsdebiterade åtgärder i avdelning VI. För de tänder, som ingår i sadlarna, debiteras dock endast lägsta latitud enligt åtgärd 77, hängande led. Behandlingar, som i sin helhet debiteras enligt denna åtgärd, är exempelvis följande: Reparatur av tidigare utfört arbete. Utförande av ny fasad eller pontic (förutsatt att behandlande tandläkare inte utfört kronersättningen eller den fasta bron inom den närmast föregående tvåårsperioden). Utförande av radikulärförankring. Utförande av mer komplicerade typer av fixationsskenor, horisontella skruvförankringar. Vissa specialarbeten, såsom t ex teleskopbroar och semipermanenta broar för fastsättning med composite (etsteknik). I samband med s k långtidstemporära broar med retentionsskelett i ädelmetalllegering sker också tidsdebitering men denna börjar vid avtryckstagningen. Tidsdebitering sker också för provning(ar), utlämning och därvid utförd inslipning och övrig justering av sådan bro. Därefter kan under funktionstiden kompletterande behandlingar debiteras, såsom sonderande behandling för fastställande av intermaxillära relationer och estetiska korrigeringar. När denna åtgärd används, skall arbetsmomentet eller behandlingen specificeras på tandvårdsräkningen. VII Behandling med avtagbar protes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Behandling Vårt pris Referenspris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård Åtgärd Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Tandvård Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare

Läs mer

Apollonia Dentalklinik. Prislista

Apollonia Dentalklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 820 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Priserna gäller från 1 januari 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1 Prislista 2015 Gäller från 1 februari 2015 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser på åtgärder är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 900 950 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Grupptandläkarna. Prislista

Grupptandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 755 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500 775 101

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista engagerad personal, medvetna patienter Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875 810 103 Akut eller

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 860 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Bredgränds Tandläkeri. Prislista

Bredgränds Tandläkeri. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890,00 810,00 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Prislista. Luna Tandläkarna

Prislista. Luna Tandläkarna Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 810 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista Friska tänder är en lönsam investering Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig

Läs mer

Övre Husartandläkarna. Prislista

Övre Husartandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 745 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1986:27 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 23 januari 1987 Riksförsäkringsverkets kungörelse om ändring

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, 2016-01-15. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, 2016-01-15. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, 2016-01-15 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du troligtvis

Läs mer

Gäller från 15 januari 2016. Prislista

Gäller från 15 januari 2016. Prislista Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 11 Innehåll Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder 5 Kirurgiska

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2016

Prislista giltig från och med 15 januari 2016 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 850 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 355 375 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - F-tandvård Åtgärder som anges i denna förhöjda taxa får användas för patientkategorier

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009.

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009. Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009. Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2014

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2014 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2014 Åtgärds Åtgärd Ref. pris Pris 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet Kod Åtgärdsnamn Teamet Alla kostnadsställets åtgärder (tar ej hänsyn till antal rum) Referen spris FTV pris valt län Snittpri s PTJ 11, 7, -3, Snittpri s Addera Snittpri s övriga PTJ Undersökning, riskbedömning

Läs mer

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Johansson 2014-05-15 LiÖ 2014-609 Landstingsstyrelsen Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 Folktandvården har inkommit med förslag till behandlingstaxor

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2016 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 810 810 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 440 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1998:35 Utkom från trycket den 3 december 1998 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten

Läs mer

745 745 745 745 102 Fullständig undersökning av tandhygienist. 695 695 103 Akut eller kompletterande undersökning av tandläkare

745 745 745 745 102 Fullständig undersökning av tandhygienist. 695 695 103 Akut eller kompletterande undersökning av tandläkare Prislista Folktandvården, Jämtlands läns landsting Gäller från den 1 september 2013 ATB, Allnänt TandvårdsBidrag 20-29 år samt 75 år och över = 300 kr per år. ATB, Allnänt TandvårdsBidrag 30-74 år = 150

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från den 1 juli 2007. På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar. Folktandvården Skåne

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20160115

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20160115 PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20160115 Folktandvården Sörmland lämnar 2 års garanti på fasta protetiska arbeten samt 1 års garanti på avtagbar protetik, permanenta fyllningar och rotfyllningar Med reservation

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2016-01-15

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2016-01-15 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Maria Johansson 2015-10-19 Dnr: RS 2015-774 Regionstyrelsen Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2016-01-15 Folktandvården har inkommit med förslag till behandlingstaxor

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

7 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2016

7 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2016 7 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-28 208 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2016 RS150353 Beslut Regionstyrelsen beslutar att

Läs mer

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller från 2009-01-01 Reviderad 2009-10-01 Ny utgåva 2009-07-01 Ersättningslistan är baserad

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013.

Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013. Datum 2012-06-18 Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013. Sammanfattning Ändringarna, som börjar gälla den 1 januari 2013, kan delas in i följande

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Tandläkare Lena Hansson-Werner Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården ANALYSERAR 2006:14 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för vård- och handikappfrågor Carl Lundgren 08-786

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 305 7 305 7 305 07-1 IV-sedering

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej Undersökning 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 684 570 570 107S0 Mindre

Läs mer