Jämställda löner. Önskvärd lönestruktur. Västra Götalandsregionen Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställda löner. Önskvärd lönestruktur. Västra Götalandsregionen 2006-2009. Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet"

Transkript

1 Jämställda löner Önskvärd lönestruktur Västra Götalandsregionen Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet

2 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Syfte 4 3. Lönepolitiska mål 4 4. Bakgrund 4 5. Befattningsvärdering 5 6. Lönekartläggning 6 7. Löneanalys och lönepolitiska ställningstaganden 7 8. Handlingsplan 9 9. Uppföljning Resultat Omvärldsperspektiv jämförelse andra landsting 11 Rapportförfattare Annika Bogren Handläggare Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Västra Götalandsregionen, Vänersborg Besöksadress: Regionens Hus, Östergatan Tel:

3 3 Sammanfattning Rapporten redogör för arbetet med jämställda löner som genomförts i regionen under perioden Till grund för arbetet ligger också den befattningsvärdering som infördes i regionen genom projekt under perioden Syftet med arbetet med jämställda löner har varit att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbete och mellan kvinnodominerade yrkesgrupper och icke kvinnodominerade yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga. I den regiongemensamma lönekartläggningen och löneanalysen som genomfördes i regionen 2005 konstaterades att medellönen för vårdens yrkesgrupper och första linjens chefer i vården ligger lågt i förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper. Detta gällde speciellt vid jämförelse med befattningar inom administration och teknik. Regionen gjorde utifrån denna analys vissa lönepolitiska prioriteringar. Prioriteringarna omfattade kvinnodominerade yrkesgrupper i vården med medellång högskoleutbildning samt första linjens chefer i vården. Kvinnodominerade yrkesgrupper i vården med medellång högskoleutbildning är exempelvis sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. I juni 2006 beslutade regionfullmäktige i budget för planperioden att avsätta 50 miljoner kronor per år till satsningar på de prioriterade yrkesgrupperna vid kommande löneöversyner. De lönepolitiska prioriteringarna innebar att lönerna för de prioriterade yrkesgrupperna ska öka mer än för övriga yrkesgrupper. Uppföljning av löneutvecklingen i samband med löneöversynerna visade att de prioriterade yrkesgrupperna sammantaget i regionen haft en högre löneutveckling än för övriga yrkesgrupper, 18,3 % (4 151 kronor) respektive 13 % (3 229 kronor). Sammantaget kan vi konstatera att satsningen under perioden har bidragit till ett trendbrott. De prioriterade yrkesgrupperna har haft en högre löneutveckling än övriga yrkesgrupper som är likvärdiga. Hade satsningarna inte gjorts hade med stor sannolikhet skillnaderna istället ökat. De omotiverade löneskillnaderna är dock fortfarande stora. Det tar tid och kostar pengar att förändra lönestrukturen som har byggts upp under många år. I det fortsatta arbetet med regionens lönestruktur kommer därför satsningarna på de prioriterade yrkesgrupperna att fortsätta.

4 4 1. Inledning Denna rapport är framtagen för att beskriva det arbete som bedrivits i regionen för att uppnå jämställda löner under perioden Rapporten presenteras för Personalutskottet och andra intressenter som varit berörda av arbetet. 2. Syfte Syftet med lönekartläggning och löneanalys är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i lika och likvärdiga arbeten enligt de krav som lagen anger. Arbetssättet ger också bra underlag för lönepolitiska ställningstaganden och beslut om eventuella åtgärder för att uppnå önskvärd lönestruktur 3. Lönepolitiska mål En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Den är också en del av verksamhetsstyrningen och en drivkraft att motivera till bra arbetsprestationer. Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika arbete och mellan likvärdiga yrkesgrupper som är kvinnodominerade respektive icke kvinnodominerade ska dessa sakligt kunna motiveras Målsättningen är också att fortsätta att utveckla den individuella lönesättningen som synliggör individens prestationer och skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål och uppmuntrar till kompetensutveckling. 4. Bakgrund År 2001 skärptes jämställdhetslagen och blev tydligare utifrån vilka kriterier befattningar ska jämföras för att identifiera vilka befattningar som är likvärdiga. Ett arbete betraktas som likvärdigt med ett annat om det, utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer, anses ha lika värde. Bedömningen ska göras utifrån faktorer såsom kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. I september 2002 startade projektet Lönekartläggning likvärdigt arbete, då regionen ansåg sig behöva en systematisk metod för arbetsvärdering för att kunna klargöra vilka yrkesgrupper som är likvärdiga i lagens mening. Projektets uppdrag var att ta fram ett könsneutralt system för arbetsvärdering samt att tillsammans med förvaltningarna införa systemet genom pilotprojekt. Ett befattningsvärderingssystem upphandlades våren Kraven var bland andra att det skulle vara ett väl beprövat system och det skulle vara webbaserat, för en så enkel hantering som möjligt. Målsättningen var att förvaltningarna skulle erhålla en metod för att kunna gruppera de yrkesgrupper som är likvärdiga och att förvaltningarna skulle få bättre förutsättningar för att kunna uppfylla lagens krav på lönekartläggning och analys. För närmare beskrivning och resultat av projektet hänvisas till slutrapport för projektet Lönekartläggning likvärdigt arbete.

5 5 5. Befattningsvärdering I april 2003 upphandlades Löneanalyser AB:s arbetsvärderingssystem, BAS (befattnings- och arbetsvärderingssystem). BAS används både inom privat och offentlig sektor. Alla befattningar värderas efter samma faktorer och med samma viktning oavsett om det är yrken inom vård, teknik, administration, utbildning eller service. Befattningens arbetsuppgifter och krav värderas efter 14 faktorer inom huvudområdena Kunnande, Problemlösning, Ansvar och Arbetsförhållanden. Varje faktor består av olika nivåer som ger olika poäng. Befattningen får en summa poäng som sammanställs i 50 poängintervall tex poäng. Alla befattningar som hamnar i samma poängintervall betraktas som likvärdiga. Befattningarna placeras i en så kallad befattningsstruktur där poängintervallen benämns med en bokstav (A M). Därefter jämförs lönerna i en lönekartläggning. Arbetsvärdering och lönekartläggning fungerar som verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader. Det kan visa på att några yrkesgrupper har för låg lön i jämförelse med andra likvärdiga yrkesgrupper och att vissa individer har för låg lön i jämförelse med andra individer som har lika arbete och som det utifrån ett jämställdhetsperspektiv inte finns sakliga förklaringar till. Efter en utbildning i befattningsvärderingsmetoden har samtliga chefer värderat sina befattningar. Dessa värderingar godkänns/kvalitetssäkras sedan av attestanter. Chefen är expert på kraven i befattningen och attestanten är expert på värderingsmetoden och tillsammans uppnås en bra kvalitet på befattningsvärderingen. Som vägledning hade också attestanterna från början de typbefattningar som tagits fram i samband med projektet. Genomförandet av värderingsmetoden skedde inledningsvis genom pilotprojekt under maj september Med resultatet från pilotprojekten som underlag beslutades att befattningsvärderingssystemet BAS skulle införa i hela regionen under Under hösten och vintern 2004/2005 kalibrerades befattningsvärderingarna inom och mellan förvaltningarna. I december 2005 hade ca 80 procent av regionens anställda sin befattning värderad. Befattningsvärdering - Kvalitetssäkring/kalibrering Målsättningen är att minst 80 procent av regionens anställda har sin befattning värderad och att dessa värderingar ska täcka de antalsmässigt stora yrkesgrupperna i regionen. Under hösten och vinter 2004 /2005 genomfördes kalibreringar inom och mellan förvaltningarna. Därefter har olika verktyg tagits fram för att underlätta löpande kalibrering och säkerställa att värderingarna görs på samstämmigt sätt i hela regionen. En regionmanual har tagit fram som förtydligar och definierar delfaktorerna i BAS. Syftet med manualen är att öka samsynen vad gäller tillämpningen av befattningsvärderingsmetoden. Efter projektet bildades ett nätverk där förvaltningarnas huvudattestanter träffades för att utbyta erfarenheter och komma fram till samstämmighet i värderingsfrågor.

6 6 Befattningsvärdering - Lärdomar Befattningsvärdering utgår från grundkraven i befattningen och tar inte hänsyn till lön, titel eller kodning. Befattningsvärdering är en lönepolitisk värderingsfråga. Befattningsvärderingssystemet är inte en vetenskaplig metod utan ett verktyg för att säkerställa att arbetsgivarens lönepolitiska värderingar tillämpas lika för alla anställda. Ledningens stöd är avgörande för befattningsvärderingens framgång i förvaltningen. Befattningsvärdering är en förutsättning för att uppnå en önskvärd lönestruktur som i sin tur skapar en tydlighet i regionens lönepolitik. 6. Lönekartläggning Regionen har genom befattningsvärderingen ökat kvaliteten på lönekartläggningen och kan analysera förekomst och orsaker till löneskillnader inom yrkesgrupper som är lika och likvärdiga. Regiongemensamma löneanalyser har sedan legat till grund för de åtgärder som genomförts under perioden Bild 1: Regionens befattningsstruktur (dec 2005) medellön och antal i respektive befattningsgrupp Medellön och andel anställda per likvärdig grupp Medellön, kr Andel anställda, % % % 80% % % 50% 40% Medellön Andel anställda % % 10% 0 0% A B C D E F G H I J K L M N O P Q Bild 1 visar medellön och antal i de olika befattningsgrupperna. I takt med att kraven i befattningen ökar stiger också medellönen för befattningsgrupperna.

7 7 Bild 2: Regionens befattningsstruktur (dec 2005) medellön och andel kvinnor i respektive befattningsgrupp Medellön, kr Medellön och andel kvinnor per likvärdig grupp Över 60 procent = kvinnodominerad grupp Andel kvinnor 100% % 80% % 60% 50% 40% Medellön Andel kv % % 10% 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 0% Bild 2 visar medellön och andelen kvinnor i de olika befattningsgrupperna. I befattningsgrupperna med hög lön är andelen kvinnor betydligt lägre än i befattningsgrupperna med lägre lön. 7. Löneanalys och lönepolitiska ställningstaganden Utifrån den regiongemensamma kartläggning och analys som genomfördes i regionen 2005 konstaterades att medellönen för vårdens yrkesgrupper och första linjens chefer i vården ligger lågt i förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper. Detta gällde speciellt vid jämförelse med befattningar inom administration och teknik. Regionen gjorde utifrån denna analys vissa lönepolitiska prioriteringar. Prioriteringarna omfattade kvinnodominerade yrkesgrupper i vården med medellång högskoleutbildning samt första linjens chefer i vården. Kvinnodominerade yrkesgrupper i vården med medellång högskoleutbildning är exempelvis sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. Förvaltningarnas egna analyser kan utgöra grund för ytterligare åtgärder. Vid analys framkom också att undersköterskornas löner behövde differentieras utifrån befattningens ansvarsnivå och svårighetsgrad. De lönepolitiska prioriteringarna innebar att de prioriterade yrkesgrupperna skulle ha en högre löneutveckling än övriga yrkesgrupper. Av genomförd löneanalys framgick också att ingångslönerna påverkar regionens lönestruktur. Skillnader i ingångslöner för yrkesgrupper som är likvärdiga ska kunna motiveras med sakliga argument. Enligt löneavtalen ska arbetsgivaren ta ställning till önskvärd lönestruktur som ska spegla lönepolitiken och uppfylla jämställdhetslagen krav på lika lön för lika och likvärdigt arbete. De lönepolitiska prioriteringarna angavs vara en förutsättning för att regionen ska kunna uppfylla lagens krav och för att uppnå en önskvärd lönestruktur.

8 8 Exempel på lönekartläggning och löneanalys som har legat till grund för de lönepolitiska prioriteringarna: Bild 3: Medellöner för likvärdiga yrkesgrupper i F Kvinnodominerade yrkesgrupper har röda staplar och yrkesgrupper som inte är kvinnodominerade har blå staplar. Likvärdigt arbete F - VGR dec Medellön kronor Antal befattn >15 medellön antal Bitr avdsfst, sekt led Sjuksköterska, special Distr.ssk, bmsk, öv Ssk,bmsk sv dag Ssk, bmsk sv natt Audionom Ambulanssjukv Kurator Sjukgymnast Arbetsterapeut Cheflogoped, logoped Dietist Tandsköterska, 1:e Tandhygienist Adm chef, kval handlägg Adm, handlägg Med tekn ing, labing Specialpedagog Bilden 3 visar medellönen för likvärdiga yrkesgrupper inom befattningsgrupp F. Inom denna grupp finns yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning såsom exempelvis sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, administrativa handläggare och tekniker. De kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vården ligger lägre i medellön än tekniker och administratörer. Lönestrukturen och löneskillnaderna ser likadan ut inom andra befattningsgrupper. Bild 4: Medellöner för likvärdiga yrkesgrupper i J Likvärdigt arbete J - VGR dec Medellön kronor Antal befattn >15 medellön antal 0 Avdfst, chefsjuksköt Bitr avdsfst, sekt led Adm chef, kval handlägg Ingenjör 0 Bild 4 visar medellönen för likvärdiga yrkesgrupper inom befattningsgrupp J. Inom denna grupp finns yrkesgrupper med lång högskoleutbildning såsom avdelningschefer inom vården med många medarbetare, chefer inom administration, kvalificerade handläggare och

9 9 ingenjörer. De kvinnodominerade chefsgrupperna inom vården har en lägre medellön än chefsgrupperna inom administration och teknik Prioriteringarna berörde antalsmässigt stora yrkesgrupper varför kostnaden blev hög och åtgärderna behövde sträcka sig över flera års löneöversyner. Förvaltningarna berördes i olika grad av dessa prioriteringar beroende på befattningsstruktur. De förvaltningar som blev mest berörda var sjukhusen och primärvården. Medan övriga förvaltningar inte berördes alls eller i mycket liten utsträckning. I juni 2006 beslutade regionfullmäktige i budget för planperioden att 50 miljoner kronor per år skulle avsättas till Hälso- och sjukvårdsnämnderna utöver generell uppräkning. Dessa pengar skulle tillsammans med delar av det ordinarie löneökningsutrymmet läggas på de prioriterade yrkesgrupperna vid kommande löneöversyner. Beloppet avsåg helårskostnad för löneökningar inklusive sociala avgifter. 8. Handlingsplan De lönepolitiska prioriteringarna finns inskrivna i regionens handlingsplan som är samstämmig med regionens lönepolitiska riktlinjer. Riktlinjerna, som skickas ut under hösten varje år, innehåller utöver de regionövergripande lönepolitiska prioriteringarna även andra lönepolitiska inriktningar av långsiktig karaktär. 9. Uppföljning De lönepolitiska prioriteringarna innebar att lönerna för de prioriterade yrkesgrupperna skulle öka mer än för övriga yrkesgrupper. Personalstrategiska avdelningen fick i uppdrag att årligen följa upp löneutvecklingen för de prioriterade yrkesgrupperna samt att de särskilt avsatta medlen används enligt angivna förutsättningar. Berörda förvaltningar skulle kunna visa att de med egna pengar har en sammantagen satsningsprofil på de prioriterade yrkesgrupperna. Förvaltningens andel av de 50 miljonerna ska sedan förstärka denna satsning. Uppföljningen att så skett gjordes genom att förvaltningens andel av de femtio miljonerna togs bort vid analys av löneutvecklingen i samband med löneöversynen för de prioriterade yrkesgrupperna respektive övriga yrkesgrupper. Uppföljningen skedde dels i samband med årsredovisning och dels i en mer fördjupad uppföljning i samband med delårsrapporterna i mars. Rapportering till personalutskottet, förvaltningarna och regionens MBL-grupp har skett kontinuerligt. Uppföljning av kedjad löneutvecklingen i samband med löneöversynerna visar att de prioriterade yrkesgrupperna sammantaget i regionen haft en högre löneutveckling i samband med löneöversyn än för övriga yrkesgrupper, 18,3 % (4 151 kronor) respektive 13 % (3 229 kronor). För att kunna rekrytera och behålla personal, exempelvis läkare, har regionen också behövt följa omvärldens löneutveckling för vissa andra övriga yrkesgrupper. Om de prioriterade yrkesgrupperna utan satsningen haft samma löneutveckling i procent som övriga yrkesgrupper, dvs. 13 % hade de prioriterade yrkesgruppernas medellöneutveckling varit kronor istället för kronor. Satsningen skulle då vara skillnaden dvs

10 10 kronor som motsvarar en årskostnad på ca 90 miljoner kronor inkl sociala avgifter under perioden Utifrån samma resonemang kan vi också dra slutsatsen att utan satsningen så hade skillnaderna troligen ökat i ställer för minskat. Uppföljning av kedjad löneutvecklingen på förvaltningsnivå Kedjad löneutveckling är när man beräknar löneutveckling över en längre tidsperiod med flera procentuella ökningar. Den totala ökningen blir större än summan av ökningarna. Kallas också ibland för ränta på ränta effekt. Bild 5: Löneutveckling (kedjad) i samband med löneöversyn , sjukhusen Löneutveckling, kedjad (%) 25% Löneöversynerna 2006, 2007, 2008 och 2009 sjukhusen 20,6% 19,3% 20% 15,8% 15,5% 18,5% 18,1% 17,8% 18,3% 17,6% 17,1% 14,6% 12,2% 11,7% 13,9% 14,5% 13,0% 15% 10% 5% Prioriterade grupper Övriga grupper 0% SÄS SKAS NU Alingsås Frölunda SU Kungälv VGR totalt Löneutvecklingen i samband med löneöversynerna under perioden på sjukhusen visar att de prioriterade yrkesgrupperna haft en kedjad löneutveckling på mellan 17,1 procent och 20,6 procent jämfört med övriga yrkesgrupper som haft en kedjad löneutveckling på mellan 11,7 procent och 15,8 procent. Bild 6: Löneutveckling (kedjad) i samband med löneöversyn , primärvården, habilitering & hälsa. Löneutvecklingen i samband med löneöversynerna under perioden inom primärvården och habilitering och hälsa visar att de prioriterade yrkesgrupperna haft en

11 11 kedjad löneutveckling på mellan 14,9 procent och 19,2 procent jämfört med övriga yrkesgrupper som haft en kedjad löneutveckling på mellan 13,2 procent och 15,4 procent. Sammantaget visar bilderna 5 och 6 att även på förvaltningsnivå har de prioriterade yrkesgrupperna haft en högre löneutveckling än övriga yrkesgrupper i samband med löneöversynerna Löneutvecklingen har varit högre även i kronor. 10. Resultat De prioriterade yrkesgrupperna, som 2006 hade låg medellön i förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper, har under åren haft en betydligt högre löneutveckling än andra likvärdiga yrkesgrupper. De prioriterade yrkesgrupperna återfinns i befattningsgrupperna F J. Bild 7: Medellöneförändring i procent mellan dec 2006 och dec 2009 per befattningsgrupp F-J. Löneutveckling (%) 25% Medellöneförändring mellan dec dec 2009 Per likvärdigt befattningsvärde 20% 19,1% 15% 15,2% 13,0% 16,4% 15,7% 13,2% 11,2% 10,3% 10,4% 10,6% 10% 5% 0% Prioriterade yrkesgrupper Övriga yrkesgrupper F G H I J Kommentar: Medellöneförändringen påverkas här också av personalrörligheten och förändringar i personalstrukturen. 11. Omvärldsperspektivet jämförelse med andra landsting: De prioriterade yrkesgrupperna i regionen konstaterades 2006 ligga lågt i medellön i förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper inom regionen. Dessa yrkesgrupper hade också lägre medellön än den sammantagna medellönen för landstingen (riket) för respektive yrkesgrupp. Som ett resultat av satsningar på de prioriterade yrkesgrupperna har bilden förändrats och dessa grupper har nu medellöner som ligger över riket för respektive yrkesgrupp.

12 12 Bild 8: Jämförelse av medellön mellan regionen och riket för ett urval av prioriterade yrkesgrupper i november Medellön Urval av prioriterade yrkesgrupper - Bef Klass: Västra Götalandsregionen och riket, Novemberstatistik Sjuksköterska, Sjukgymnast, Arbetsterapeut, Dietist VGR Riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Bild 9: Jämförelse av medellön mellan regionen och riket för ett urval av prioriterade yrkesgrupper i november Anmärkning: Från och med har det nya klassificeringssytemet AID införts i regionen. Medellön Urval av prioriterade yrkesgrupper AID: Västra Götalandsregionen och riket, Novemberstatistik VGR Riket Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Dietist, Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Bilderna 8 och 9 visar att medellönerna för yrkesgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist i regionen har ökat mer än riket och i november 2009 ligger medellönerna i regionen högre än riket.

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Lönekartläggning 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 3 Förankring fackliga organisationer... 4 Lika arbete... 4 Likvärdigt arbete... 4 Analys av löneskillnader... 4 Likvärdigt arbete...

Läs mer

10 steg till jämställda löner

10 steg till jämställda löner 10 steg till jämställda löner Denna vägledning är gjord av Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet för att hjälpa de lokala parterna att uppfylla diskrimineringslagens

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun 1 Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun Personalenheten 2009-01-28 2 (11) FEL! HITTAR INTE Sammanfattning Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med fler än tio anställda gör en årlig lönekartläggning.

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Stöd för lönekartläggning

Stöd för lönekartläggning Stöd för lönekartläggning Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader Parternas gemensamma utgångspunkter Lönekartläggning: - knyter

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer foto: tina thornberg Antogs av Kommunfullmäktige 27 juni 2011 72 SIMRISHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning... 2 Centrala avtal - HÖK... 2 Politiska mål... 2 Ansvar för

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen Bilaga 8 Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen 2016-12-22 inför löneöversynen 2017 Stadsledningskontoret har gjort en löneanalys inför löneöversynen 2017. Nedanstående analys är förankrad

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Arbetsgivare: Övertorneå kommun Org. nummer: 2120002700 Antal anställda: 448 personer Könsfördelning: 78% kvinnor & 22% män INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3... 5 Arbetsgivarens ansvar och samverkan...

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Beslutade av kommunstyrelsen 2013-09-18 (Dnr KS/2013:553) Personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 2013-09-10 Innehåll Sid Inledning 3 Mjölby kommuns

Läs mer

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland 11 LiÖ 2011-3818 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland Sida 1 av 51 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Diskrimineringslagen

Läs mer

Lönepolicy för Laholms kommun

Lönepolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 29 maj 2012 Lönepolicy för Laholms kommun Inledning Laholms kommuns lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för förtroendevalda och verksamhetschefer / lönesättande

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän 1 april 2012 31 maj 2013 Lo neavtal Skog SLA Naturvetarna/Sveriges Ingenjo rer LÖNEBILDNINGEN I FÖRETAGET SLA och Naturvetarna/Sveriges

Läs mer

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun Dilagu KS 2015/102/1 -~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson Kommunstyrelsen 1(2) 2015-04-24 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2n1S -n,- 1 2 Oiarienr 2.0/t{ /...,00/Aklbilaga

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Riktlinjer för lönebildning

Riktlinjer för lönebildning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1460 Kommunstyrelsen Riktlinjer för lönebildning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Lönelots/JämO Rapport 2001:1

Lönelots/JämO Rapport 2001:1 -lpvwloogkhwvdqdo\vdy O QHVNLOOQDGHU± VWHJI UVWHJ Lönelots/JämO Rapport 2001:1 Ur Jämställdhetslagen 1992:433 i dess lydelse den 1 januari 2001 2 Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten 2008-02-05 Vård och omsorgsförvaltningen Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndsenheten Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Befattningsvärdering; en bas för lönedifferentiering INLEDNING

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , kl 13:15. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , kl 13:15. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-09-27 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-09-27, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Justering av Lönepolitisk agenda

Justering av Lönepolitisk agenda KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-12-01 Diarienummer KSN-2015-1459 Kommunstyrelsen Justering av Lönepolitisk agenda 2012-2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

1 (9) Kommunstyrelsens förvaltning Sammanträdesdagar Personalavdelningen 28 mars och 16 april 2008 26/2008

1 (9) Kommunstyrelsens förvaltning Sammanträdesdagar Personalavdelningen 28 mars och 16 april 2008 26/2008 1 (9) Ärende Överläggningar inför Löneöversyn 2008 Åter till: www.sktf-helsingborg.se Parter Helsingborgs Stad och Fackförbundet SKTF Deltagande För Helsingborgs stad Gerd Sand Stefan Christiansson Boris

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1 Lön, statistik, politik och karriär Vårinternat 2017 Blekinge 1 Från politik till kronor 2017-05-16 2 2017-05-16 3 Från strid till strategi, Historik 60- och 70 talets låglönesatsningar hade bidragit till

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se FVSI YSTAD ENERGI AB Jämställdhetsplan för Ystad Energi AB Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V)

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2013: RI (Dnr 222-163/2013) Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte 1(4) HANDLINGSPLAN LÖNER Mål och syfte Lönepolitiken som är en del av den gemensamma personalpolitiken skall formas inom de ekonomiska ramarna, den skall vara långsiktig, konsekvent och omfatta all personal

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Lönesättning i Vårgårda kommun

Lönesättning i Vårgårda kommun Datum 2013-12-17 Sida 1(3) Samverkan i komsam 2014-xx-xx Antaget av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Riktlinjer för Lönesättning i Vårgårda kommun Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx:

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Lönepolitiskt ställningstagande

Lönepolitiskt ställningstagande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2013-12-10 Diarienummer KSN-2013-1530 Arbetsutskottet Lönepolitiskt ställningstagande 2014-2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete Stöd till lokal lönebildning Resultat av partsgemensamt arbete Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer och generella lönepåslag som lades fast av

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 DNR MIUN 2014/506 Publicerad: 2014-03-11 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Anders Sandberg Beslutsdatum: 2014-03-11 Giltighetstid:

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer