Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Myndigheten för yrkeshögskolan Utbildningens namn: Fjäll- och äventyrsledare Ansvarig utbildningsanordnare: Älvdalens Utbildningscentrum AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Älvdalen Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift saknas} Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter ) Utbildningens namn Fjäll- och äventyrsledare Ansvarig utbildningsanordnare Älvdalens Utbildningscentrum AB Organ isationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Besöksadress Adress: Postnr/ort Älvdalens Utbildningscentrum AB Box Älvdalen Buskoviusvägen Älvdalen Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post Sida 1 14))

3 ~u_t_b_il_d_n_in_g_s_p_la_n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--) Examen och examenskrav Examensbeteckning Examens krav Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Fjäll- och äventyrsledare Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Fjälledare I färdledare Entreprenör inom upplevelseturism Äventyrsguide Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -Gruppdynamik och ledarens roll och ansvar - Systematiskt säkerhetsarbete vid upplevelseturism - Förutsättningar som krävs för en hållbar verksamhet - Den befintliga marknaden och hur säsonger styr turistnäringen både nationellt och internationellt -Trender och faktorer som styr turisternas val av besöksmål -Instruktörens roll hur man på ett pedagogiskt sätt genomför kurser och utbildningar -Lagar och regler som är gällande för olika typer av arrangemang och vildmarksupplevelser -Natur och miljö -Affärside och affärsplan - Det goda värdskapet Sida 2 14))

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att -planera och genomföra olika typer av arrangemang och upplevelser -leda och ta hand om grupper på ett säkert och omdömesgillt sätt -tillämpa ett situationsanpassat ledarskap -ansvara för och leda olika typer av projekt -upprätta en affärsplan Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att -bedöma säkerhetsrisker och den egna kompetensen för att klara av att leda grupper i olika typer av miljöer och terräng -dra egna slutsatser och vägleda inom systematiskt säkerhetsarbete -Starta och driva ett hållbart och framgångsrikt enmansföretag Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Fjäll- och friluftsteknik Företagande inom naturturism Lärande i arbete - Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete - Aktivitetsturism 2 Ledarskap och projektledning Natur och miljö Säkerhets- och räddningsarbete Skidteknik Summa: Poäng Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs er). Kursens namn: Kurstyp: Fjäll- och friluftsteknik Standard 70 Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter inom olika fril ufts- och naturbaserade aktiviteter i skog, på fjället samt på vatten. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes kunskaper i att vistas, bedöma och behärska aktiviteter i naturmiljöer under olika årstider och väderförhållanden samt att utveckla förståelsen av vikten av en bra fysik och god näringslära. Ingående Sida 3 14))

5 moment är bl.a. orientering, bivackering, kanot, kajak, forsränning, lavinkunskap, snöskoter, fysiskt arbete och näringslära. Kursens namn: Kurstyp: Kursens namn: Kurstyp: Kursens namn: Kurstyp: Kursens namn: Kurstyp: Kursens namn: Kurstyp: Företagande inom naturturism Standard 10 Kursen syftar till att ge den studerande baskunskap om hur man startar och driver företag inom naturbaserad aktivitetsturism. Kursen syftar även till att ge den studerande kunskap om den lagstiftning och de faktorer som styr företagande. Ingående moment är bl.a. att starta och driva företag, företagsformer, affärsplan, myndighetskontakter, försäkringar, finansiering och lagstiftning. Lärande i arbete - Aktivitetsturism 1 LIA 35 Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom olika delar av aktivitets- och upplevelseturismen. Ingående moment är bl.a. ledarskap och kommunikation, naturbaserad aktivitetsturism, verksamhetens organisation, säkerhetsarbete, värdskap och service, hållbar turism och arbetsmiljö. Lärande i arbete - Aktivitetsturism 2 LIA 45 Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom olika delar av aktivitets- och upplevelseturismen. Ingående moment är bl.a. ledarskap och kommunikation, naturbaserad aktivitetsturism, verksamhetens organisation, säkerhetsarbete, värdskap och service, hållbar turism och arbetsmiljö. Ledarskap och projektledning Standard 60 Kursen syftar till att genom arbete i projektform skapa, planera, genomföra och utvärdera organiserade naturupplevelser året runt för olika målgrupper. Kursen syftar även till att utveckla det personliga ledarskapet och göra den studerande till en ledare och medarbetare som kan kommunicera tydligt, hantera konflikter och använda ett situationsanpassat ledarskap. Ingående moment är bl.a. att arbeta med projekt, värdskap och service, ledarskapsstilar, kommunikation, utvärdering och konflikthantering. Natur och miljö Standard 30 Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om naturen och vilka naturföreteelser som kan användas för att skapa säljbara och eftertraktade upplevelser. Kursen syftar även till att ge den studerande kunskap om vilka lagar som reglerar användandet av naturen för friluftsändamål. Ingående moment är bl.a. fältbotanik, viltekologi, geologi, meteorologi, miljölagstiftning och rättsliga aspekter. Kursens namn: Säkerhets- och räddningsarbete Kurstyp: Standard Sida 4 14))

6 Kursens namn: Kurstyp: 30 Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna riskbedöma och förebygga olyckor och incidenter. Kursen syftar även till att ge den studerande kunskaper att kunna agera på ett korrekt sätt vid olyckor och tillbud inom naturbaserad friluftsverksamhet. Handlingsberedskapen gäller enskilt, i grupp eller tillsammans med personal från samhällets organiserade räddningstjänst. Ingående moment är bl.a. räddningsorganisation, förebyggande säkerhetsarbete, första hjälpen i terräng, krishantering och samtalsteknik, säkerhetsutrustning och issäkerhet. Skidteknik Standard 20 Kursen syftar till att förbereda den studerande för arbetsuppgifter med fokus på skidverksamhet i kommersiellt syfte. Den syftar även till att ge den studerande en bred kunskapsnivå på olika utrustningar, skötsel och tekniker. Ingående moment är bl.a. skidinstruktör alternativt skidpatrull, skidkunskap, vård av skidutrustning. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Om en sökande kan visa att han eller hon redan har kompetens inom ett eller flera kursmoment och önskar tillgodoräkna dessa kan en validering göras. Valideringsprocessen och utfärdat intyg är ett underlag för vidare utbildning och kompetensutveckling för individen under utbildningstiden. Om valideringen syftar till att ta reda på om en person uppfyller uppställda behörighetskrav eller om utländska utbildningar ska värderas till motsvarande svenska utbildningar görs valideringen före kursstart av en av utbildningsanordnaren utsedd examinator. Om valideringen görs för att avkorta studietiden för en enskild studerande får denne/a som ett första steg göra en självskattning där han/hon utifrån kursplanen gör en uppskattning av vad han/hon har möjlighet att tillgodoräkna från tidigare studier eller arbetslivserfarenhet. Tillgodoräknandet skall styrkas med betyg, intyg eller yrkesbevis. Därefter kartlägger den studerande tillsammans med utbildningsledaren de delar som den studerande angett i självskattningen. Ett förslag tas fram över vil ka delar som direkt kan tillgodoräknas och vilka som kräver en prövning. Förslag presenteras för ledningsgruppen vilken beslutar om eventuellt tillgodoräknande och om en prövning ska genomföras. Prövningen görs teoretiskt eller praktiskt beroende på vad som skall prövas. Valideringsintyg utfärdas och undertecknas av rektor och av utbildningsanordnaren utsedd examinator. Om en studerande underkänts i någon praktisk eller teoretisk prövning så avslutas valideringen för det momentet. Förslag över tillgodoräknande som presenteras för ledningsgruppen, protokoll från ledningsgruppsmötet samt dokumenterat resultat från både praktiska och teoretiska prov samt kopior på skrivningar och valideringsintyget arkiveras av utbildningsanordnaren i minst tre år. Sida 5 14))

7 Undervisning i svenska med yrkesinriktning Utbildningen erbjuder inte Svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning J Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen 2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen 2009:130) om yrkeshögskolan SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Utbildningen kräver att den studerande kan styrka en grundläggande dokumenterad fysisk förmåga. Utbildningen kräver att den sökande kan styrka en regelbunden fysisk förmåga. Styrkandet Detta innebär regelbunden fysisk aktivitet minst 2 ggr/vecka. kräver att den sökande genomgår ett Beep Test konditionstest). Beep testet skall utföras enligt standardiserade regler för genomförandet av Beep Test. För att bli antagen till utbildningen Dessutom krävs minst ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på heltid inom områden som behöver ledarskap nivå och 8.0 organisation, uppnåtts för turismbåde kvinnor rese- och och upplevelseindustrin. män Genomförandet av Beep Testet skall övervakas och kontrolleras av två insatta personer. Dessa två personer vidimerar det personliga Lägst betyget intyg E som i kursen sedan Entreprenörskap skickas till utbildningssanordnaren. från gymnasiet eller dokumenterade Kontrollpersonerna motsvarande skall vid förfrågan kunskaper. från Motsvarande ledningsgruppen kan t ex inför vara antagning eget företagande, kunna redogöra starta-eget för testets kurs, drivit trovärdighet. UF-företag på gymnasiet eller annan kurs eller utbildning inom företagande. Dessutom krävs minst ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på heltid inom områden som ledarskap och organisation, turism- rese- och upplevelseindustrin. Lägst betyget E i kursen Entreprenörskap från gymnasiet eller dokumenterade motsvarande kunskaper. Motsvarande kan t ex vara eget företagande, starta-eget kurs, drivit UF-företag på gymnasiet eller annan kurs eller utbildning inom företagande. Sida 6 14))

8 Särskilda förkunskaper - motivering Yrkesrollerna som utbildningen leder till kräver utvecklad initiativ-. kommunikations-, samarbets-, organisations- och ledarskapsförmåga, för att säkerställa att den höga utbildningsnivån och den utbildningstakt de studerande utsätts för inom utbildningen hålls. De studerande behöver dessutom ha kännedom om den bransch utbildningen syftar mot. Detta motiverar en dokumenterad yrkeslivserfarenhet. Yrkesrollerna innebär ett stort ansvarstagande och ledning av grupper i ofta utsatta miljöer. Detta ställer höga krav på att den studerande under sin studietid fortsätter utveckla sin ledarskapsförmåga. För att klara av detta behöver den studerande inneha en fysisk grundnivå då ledarskapet ofta utförs i utsatta naturmiljöer. Att arbeta som fjäll- och äventyrsledare kräver en fysisk ansträngning. Därav krävs att den studerande kan styrka sin fysiska förmåga för att bli antagen till utbildningen.erfarenheter av entreprenörskap är en förutsättning för yrkesrollen. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens Behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 1. När ansökan inkommit till Älvdalens Utbildningscentrum AB diarieförs ansökan. 2. Ansökningarna numreras och dokumenten förvaras i skolans arkiv när dessa inte används. Numret som ansökningen ges, efter vilken ordning ansökan inkommer till skolan, följs sedan genom hela antagnings- och urvalsprocessen. 3. Grundläggande behörighet och förkunskapskrav kontrolleras genom att skolans studie- och yrkesvägledare går igenom ansökningshandlingarna. Studie- och yrkesvägledaren ser även till att ev kompletteringar kommer in för styrkandet av behörigheten. 4. Studie- och yrkesvägledaren går sedan igenom ansökningarnas behörighet till utbildningen, tillsammans med en av ledningsgruppen utsedd representant, för att säkerställa behörigheten till utbildningen. 5. Alla sökanden dokumenteras digitalt utifrån vilken behörigheteskategori den sökande är behörig till utbildningen enligt Förordning 2009:130) om yrkeshögskolan. Dokumentet diarieförs även i pappersformat och förvaras i skolan arkiv. 6. För sökande som har grundläggande behörighet godkänns ansökan och den sökande går vidare till urvalsprocessen. Vid bedömning av om en sökande som inte formellt uppfyller kraven för att påbörja utbildningen kan beredas plats så görs en utredning. Den sökande får redogöra för tidigare erfarenhet inom de äm nen som ingår i gymnasieskolans grundläggande behörighet. Bedöms den sökande ha förutsättningar att klara utbildningen accepteras dennes ansökan. Tillvägagångssättet är detsamma som beskrivs under punkten "Tillgodoräknande". Sida714))

9 Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Särskilt prov Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov. Provet är utformat så att de studerande med bäst förutsättningar och utvecklade kunskaper, förmågor och färdigheter för att klara utbildningen får chansen att vissa dessa. Provet är uppdelat i två moment. Varje moment genomförs av minst två representanter från ledningsgruppen. Minst två personer bedömer resultatet för en rättvis och rättsäker behandling. Moment 1: Skriftligt prov Urvalskriterierna poängsätts och grundar sig på följande: 1: Branschkunskap 1-20 poäng, 2: Säkerhets- och riskmedvetenhet 1-20 poäng. Moment 2: Praktisk färdighet. Urvalskriterierna poängsätts och grundar sig på följande:1: Friluftsteknik poäng, 2: Friluftsteknik poäng, 3: Friluftsteknik poäng. Om det visar sig att två studerande hamnar på samma urvalspoäng och inte går att skilja åt är poängsättningen av momentet friluftsteknik 2, 3 utslagsgivande. Yrkeserfarenhet De sökande med betyg eller intyg från yrkeserfarenhet inom frilufts- och upplevelseturism erhåller meritpoäng. Älvdalens Utbildningscentrum och av ledningsgruppen utsedd kommitte gör en bedömning av hur många meritpoäng som ges. Meritpoängen beräknas enligt följande modell: 1 poäng för hel månad. Anställningar och yrkeslivserfarenhet understigande 1 månad räknas ej som meritgrundande. Maxpoäng att erhålla från tidigare yrkeslivserfarenhet är 12 poäng. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet behöriga är fler än antalet utbildningsplatser påbörjas urvalsprocessen som sköts av en antagningskommitte som är utsedd av ledningsgrupen. Urvalskriterierna är fastställda av ledningsgruppen och utgår från vad som är meriterande för att klara utbildningsmålen och kommande yrkesskicklighet och anställningsbarhet inom branschen. Efter genomgång av ansökningarna räknas meritpoängen ut för relevant yrkeserfarenhet. De studerande som är behöriga till utbildningen kallas till utbildningsorten för ett särskilt prov. Det särskilda provet är framtaget av ledningsgruppen och utbildningsledaren för att säkerställa att de studerande som antas till utbildningen har rätt förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Arbetet dokumenteras digital där det framgår tydligt inom vilken urvalskategori den sökande fått eventuella meritpoäng. Sökande rangordnas sedan utifrån urvalsprocessen yrkeserfarenhet och meriterande poäng från det särskilda provet. Den sökande som har högst poäng antas av ledningsgruppen som nr 1 till utbildningen, sedan i fallande skala. Ledningsgruppen utför sedan antagningen utifrån rangordningslistan över alla sökanden. Ledningsgruppen antar 16 st till utbildningen. Sökanden som hamnar utanför antalet sökbara platser placeras enligt rangordningslistan. Antagningsbesked till de antagna samt rangordningsplats till reserver till utbildningen skickas ut till den sökande. Sida 8 14))

10 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation ) Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Utbildningen är bunden. Det innebär att de skolförlagda delarna sker i form av föreläsningar, praktiska övningar och projekt i nära anslutning till Älvdalens Utbildningscentrums lokaler eller övningsområden. Många praktiska moment är årstidsberoende och förläggs därför till lämplig tidpunkt. Utbildningens pedagogiska mål är att utveckla den studerandes kunskap, färdighet, förtrogenhet, förmåga till ett självständigt arbetssätt och helhetstänkande. Utbildningen syftar till att den studerande skall kunna arbeta med entreprenörskap, event, arrangemang och produktutveckling inom naturturismbranschen. Branschens och myndigheternas krav skall styra hela utbildningsprocessen. För att uppnå de pedagogiska målen och utveckla den studerandes kunskaper inom entreprenörskap, ledarskap och yrkespraktiska färdigheter är utbildningen block- och projektbaserad. Delaktighet och företagsamhet driver utvecklingsprocessen framåt för individen och gruppen. Blocken består av yrkesrelaterade delkurser, studiebesök, föreläsningar, enskilda studier och arbetsförlagda studier. Den projektbaserade delen är övergripande och knyter samman blocken i gemensamma projekt. Blocken och projekten innehåller regelbundna utvärderingar och uppföljningar. Till respektive block förekommer olika typer av kurslitteratur. ö vergripande är inriktningen mot hållbar naturturism inom miljö, säkerhet och ekonomi där block och projekt skapar en progression som bygger på varandra. Det projektbaserade arbetssättet gör att den studerande får kunskap och färdighet i att kunna leda och arbeta i projekt av större och mindre karaktär. Utomhuspedagogik och inlärning i verkliga sammanhang används fortlöpande. Klassrummet är ofta naturen själv; skogen, fjället och vattnet. Utbildningen erbjuder goda möjligheter att erhålla praktiska erfarenheter från arbetslivet. Att få träna, lära och uppleva yrkeslivet har en central roll i alla YHutbildningar på Älvdalens Utbildningscentrum. Skolans grundläggande värdering är att varje individ skall ges goda möjligheter till både yrkesmässig men även personlig utveckling. Kärnan i verksamheten är att bygga goda relationer och nätverk vilket är grunden för att lärprocessen skall fungera. Utbildningsledarens uppgift är att se till att alla lärare och externa instruktörer är väl informerade om det pedagogiska arbetssättet. Det är viktigt att alla som arbetar med utbildningen har kompetens för respektive arbetsuppgift och är väl införstådda med utbildningens övergripande syfte och mål. Utbildningen innehåller en variation av praktiska moment, teoristudier, grupparbeten med olika typer av examinationsformer för att tillgodose de olika behov som kan förekomma hos individen. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Skolans arbete har en grundprocess som kan beskrivas av följande steg: fånga upp, utreda, dokumentera, åtgärda, följa upp och utvärdera. Skolan har en specialpedagog som leder detta arbete och som även handleder lärarna. I vissa fall får skolan information om eventuella stödbehov i samband med ansökan och det kan i vissa fall bli aktuellt att ansöka om så kallat särskilt pedagogiskt stöd hos YH-myndigheten. Det kan t ex handla om pedagogiska hjälpmedel. Det kan även ske under utbildningens gång, vid utvecklingssamtal eller direkt av undervisande lärare som följer upp utvecklingen för gruppen och respektive individ. Sida 9 14))

11 ÄUC har en hög kompetens och goda rutiner vad gäller att arbeta med olika typer av särskilt stöd. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator, SYV samt rektor. Lärarna har grundläggande utbildning inom kompensatoriska hjälpmedel och erbjuds återkommande fortbildningstillfällen vad gäller olika typer funktionsnedsättningar. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Hela utbildningen genomsyras av arbetslivsanknutet lärande. Flera av lärarna är knutna till olika företag inom besöksnäringen vilket gör att det alltid finns ett perspektiv med fokus på att alla kurser bottnar i förutsättningarna i arbetslivet. Arbetslivet har varit med hela vägen i den process som mynnat ut i kursplanen. Alla utbildningsmoment, både teoretiska och praktiska, samt de moment som är företagsförlagda, kommer att genomsyras av tankar kring de studerandes framtida yrkesinriktning inom den natur- och aktivitetsbaserade turismsektorn. Under den skolförlagda delen innehåller många kurser delmoment där föreläsarna/lärarna/kursledarna kommer från arbetslivet. Exempel på sådana är småföretagare inom branschen, några exempel på sådana är, SLAO, Swedbank, Venture Cup, Nol's, Almi, Näringslivskontor. Återkommande studiebesök på företag skapar också en möjlighet till fördjupad insikt i den bransch som utbildningen riktar sig mot. Praktiska projekt som t ex olika typer av arrangemang och event kommer att genomföras tillsammans med företag och andra organisationer, många företag är intresserade av samverkan och hör av sig till utbildningen med konkreta projektideer. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna De studerande förbereds för LIA-perioderna genom att utveckla kunskaper färdigheter och träna på de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på adekvata företag, vilket sker i de ordinarie kurserna. De studerande lär sig också om vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har under LIA-kurserna samt syfte och mål med kurserna. I "Handledning för LIA'' som Älvdalens Utbildningscentrum använder se mer under punkten kompetensutveckling) beskrivs rutinerna för LIA. Där beskrivs vilka kursmål som ska uppnås under LIA-perioden. Kursmomenten är lagda i tid så att det matchar med målen för respektive LIA-period. Den studerande uppmanas att söka sig till LIA-platser som erbjuder möjligheter att lära sig nya saker, dvs inte enbart befästa redan erhållna kunskaper och färdigheter. Det är vidare viktigt att den studerande och LIA-värden är överens om vad LIA-tiden skall innehålla så att ett genuint lärande kommer till stånd. Den studerande kommer att utföra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på arbetsplatsen och får på så sätt en koppling mellan de skolförlagda delar som föregått LIA:n och de färdigheter som krävs. Under utbildningstiden finns två LIA-perioder inlagda. Detta möjliggör att en progression av lärande kan komma till stånd där erfarenheter från den första LIA-perioden kan nyttjas under den senare. Den studerande har under sin LIA-period ett antal uppgifter som skall redogöras för vid LIA-periodens slut. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser I "Handbok för LIA" som Älvdalens Utbildningscentrum använder se mer under punkten kompetensutveckling) beskrivs rutinerna för LIA. Älvdalens Utbildningscentrum har ett stort kontaktnät med företag inom den natur- och upplevelseturismbaserade sektorn i Sverige, Norden och även utomlands då vi bedrivit turismutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå sedan Genom åren har många LIA-platser blivit återkommande och skolan kan coacha de studerande till lämpliga företag. Vid val av företag för LIA ligger ansvaret för att ordna en lämplig LIA-plats till stor del på den enskilde studerande själv. Den studerande ska dock alltid prata med utbildningsledaren innan en praktikplats kontaktas. Personligt brev och CV ska skickas med när man söker LIA-plats. Kvalitetssäkring sker dels genom utbildningsledarens besök på LIA-platserna och dels genom den utvärdering av LIA-platsen som den studerande gör. Utvärderingen eller en Sida 10 14))

12 Utbildningsplan för yrkes högskoleutbildning sammanfattning av den återkopplas till handledaren av studerande och utbildningsledare. Efter LIAperioderna går ledningsgruppen igenom resultaten och utvärderingarna för att kontrollera att LIAplatserna är lämpliga utifrån de övergripande målen. Metoder för kunskapskontroll Flera olika examinationsformer förekommer, t ex skriftliga rapporter, seminarier, prov i praktiska moment, observationer, presentationer och teoretiska prov. Via kunskapskontroller sker kontinuerligt en återkoppling till både de övergripande målen för utbildningen och respektive kursmål. Valet av examinationsform styrs av kursernas utformning och innehåll. En variation av examinationsformer är en strävan. Lärare och/eller utbildningsledaren har regelbunden kontakt med samtliga LIA-värdar. Vid dessa samtal/träffar redogör LIA-handledaren för den studerandes kunskaper som sätts i förhållande till de delkursmål som gäller för LIA-perioden. Underlaget används i betygsättningen. Eventuell omprövning sker i samband med ordinarie kurstid eller i direkt anslutning till denna. Kursansvarig i samråd med utbildningsledaren ansvarar för detta. Betygskriterier och betygskrav Betygskriterier tas av ledningsgrupp och utbildningsledare fram under arbetet med kursplanerna i samråd med undervisande personal i respektive kurs. Då vi genomfört KY/YH-utbildning inom området sedan 1997 har vi erfarenhet av att sätta betygskraven på en riktig nivå. Det är mycket viktigt att kriterierna som ska bedömas anknyter till den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Alla kursers övergripande mål och moment kommer att delas upp i delmål och delmoment. De betygskriterier som kommer att användas tas fram utifrån de delmål och moment som finns för varje kurs. Betygskriterier bereds av utbildningsledaren i samråd med berörda lärare. Ledningsgruppen tar sedan det formella beslutet att anta dessa. Vid betygsbedömning kommer betygen IG Icke Godkänd), G Godkänd) och VG Väl Godkänd) att användas. Bedömning och betygssättning, både den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen, kvalitetssäkras genom att bedömningen av de studerandes erhållna kunskaper och färdighet kontinuerligt kopplas till de fastställda kursmålen för varje kurs. Utbildningsledaren ansvarar för att en regelbunden diskussion förs med berörda lärare gällande bedömningsgrunder, formativ bedömning och fastlagda betygskriterier. I kurser där flera lärare ansvarar för olika moment skall betygskonferenser hållas. Entreprenörskap i utbildningen Utbildningens mål är att utveckla de studerandes förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa. Genom personlig utveckling vill utbildningen stärka de studerande med avseende på nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Detta leder till nytänkande och självförtroende. De studerande använder olika arbetssätt och arbetar i ett antal projekt där ideer omvandlas till konkreta aktiviteter. Det innebär att de studerande får möjlighet att utveckla kreativt tänkande, jobba med problemlösning och omsätta tanke till handling. Arbetssättet hjälper de studerande att identifiera möjligheter och hitta nya infallsvinklar. De studerande kommer att utmanas genom arbetssättet att arbeta med processer både inom studiegruppen men också individuellt. Blandningen av teori och praktisk genomförande ger studenterna möjlighet att utveckla sina entreprenöriella kompetenser. Sida 11 14))

13 Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 18 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vid LIA 15 tim/vecka per studerande Kvalitetsarbete ) Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Översyn För att avgöra om en enskild studerande uppnått de delmål som finns angivna i kursplanerna kommer prövningar i form av tex skriftliga och muntliga prov, seminarier, praktiska examinationer och rapporter att granskas. Formativ bedömning, självbedömning och kamratbedömning används som redskap för att utvecklas mot målen och de förmågor som är signifikanta för yrkesrollen, nämligen kommunikation, organisation och färdigheter. Den studerande kommer också att göra regelbundna utvärderingar av avklarade moment. Det är hela tiden kunskapsnivån gentemot respektive mål som bedöms för varje studerande. Lärarna/utbildningsledaren dokumenterar löpande varje studerandes studieresultat och kunskapsnivå. Utbildningsledaren presenterar sammanställningar av dessa resultat på ledningsgruppens möten för utvärdering och beslut om ev åtgärder. På detta sätt kan ledningsgruppen utvärdera både individens måluppfyllelse och huruvida utbildningen följer utbildningsmålen. Genom samtal med handledare för LIA-platser görs även regelbundna utvärderingar av hur den studerande genomfört sin LIA-tid. Kontinuerligt under utbildningen genomförs utvecklingssamtal med den studerande. Utvecklingssamtalet är framåtsyftande så den studerande vet vilka förmågor, kunskaper och färdigheter som behöver utvecklas mot utbildningsmålen och när dessa tränas på och bedöms i. Utbildningsledaren ansvarar för att sammanställning av kvalitetssäkringsdokumentationen görs. Dokumentationen finns hos utbildningsledaren. Uppföljningar görs även med studerande som examinerats från utbildningen och kommit ut på arbetsmarknaden. Skolan för statistik över sysselsättning efter examen. Utbildningsledaren är tillsammans med ledningsgruppen ansvarig för utbildningens kvalitet. För att säkerställa att utbildningen syftar mot högt satta mål samlas utvärderingsunderlag in från olika nivåer. 1. Huvudmannanivå : Huvudmannen för utbildningen utvärderar utbildningsledarens roll och åtaganden samt att utbildningsmålen för utbildningen uppnås genom enkäter till de studerande och ledningsgruppsrepresentanter. Underlaget sammanfattas och granskas av ledningsgruppen. Huvudmannen är ytterst ansvarig att sätta in åtgärder vid behov. 2. Ledningsgruppen: Ledningsgruppen utvärderar utbildningsinnehållet med utbildningsledaren och av huvudmannen utsedd representant. Utvärderingen kan bestå av både enkät- och/eller intervjuform. Utvärderingarna sammanfattas och presenteras på ledningsgruppsmöte där de studerande även är representerade och kan återkoppla till övriga studerande på utbildningen. Utbildningsledaren är direkt ansvarig för att åtgärda eventuella brister. 3. Studerandenivå: De studerande genomför av huvudmannen utformade enkäter där b la utbildningens innehåll och kvalitet mäts. Dessa går in i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Sida 12 14))

14 Vid eventuella brister i utbildningens innehåll, kvalitet eller hur de studerandes studiemiljö uppfattas uppdras det till utbildningsledaren att visa konkreta förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna följs sedan upp på ledningsgruppsmöte. 4. Branschnivå: Utvärderingar sker i samband med LIA. Utbildningsledaren utför tillsammans med handledaren och den studerande en utvärdering om den studerande har rätt kunskaper med sig från utbildningen för att klara den yrkesroll den studerande utför under sin LIA period. Efter avslutade studier följer utbildningsledaren upp de studerande med en enkät huruvida vilka förutsättningar de studerande fått genom utbildningen för den yrkesroll som utövas efter utbildningen. Utvärderingen mäter också om eleven arbetar mot den bransch utbildningen syftar mot. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningsorganisation: Älvdalens Utbildningscentrum AB - Ansvarig utbildningsanordnare, juridisk huvudman, huvudansvar för skolan och utbildningen. Styrelse och VD. Rektor: ledningsgruppsarbete samt planering och uppföljning tillsammans med programansvarig för Turism och utbildningsledaren. Programansvarig turismutbildningar YH och GY: övergripande samordning av utbildningar inom naturturism, ledningsgruppsarbete, planering och uppföljning tillsammans med utbildningsledaren, ekonomi- och budgetansvarig för utbildningens budget. Utbildningsledare: ansvarar för den dagliga verksamheten, utveckling av utbildningen, schemaläggning, bokning av externa föreläsare, kontakt med LIA-företag, utvecklings- och uppföljningssamtal med de studerande, uppföljning och utvärdering av utbildningsmoment, rapportering och kontakt med ledningsgruppen, ekonomi och budget tillsammans med programansvarig och administration, kontakt med YH-myndigheten och andra myndigheter, samordning med övriga yrkeshögskoleutbildningar, undervisning. Övriga lärare inom arbetslaget Turism: bestående av 10 personer. Kursansvar, kursplanering, genomförande, uppföljning och utvärdering Föreläsare/instruktörer: ansvariga för inköpt undervisning Ledningsgrupp: antagning, validering och tillgodoräknande, kvalitetssäkring, uppföljning, examen LIA-företag och handledare: individuell handledning på arbetsplatser utifrån uppställda kursmål Sekreterare: löneutbetalningar, ekonomisk uppföljning/budget, administration av ansökningshandlingar, registrering av elever, rekvirering av statsbidrag och rapportering till CSN Projektledare inom marknadsföring: marknadsföring av utbildningen bl.a. annonsering, broschyrer och övrigt marknadsföringsmaterial, mässor och webbsida Skoladministratör: registrering ansökningshandlingar, brevutskick och kopiering Projektledare för systemutveckling: utbildningens information och uppdatering på hemsidan, skolans intranät med studerandeuppgifter, schema, projekuveckoplaneringar och frånvarorapporteringssystem Studie- och yrkesvägledare: behörighet, antagning, vägledning Datatekniker: IT-support Studerandeinflytande Enligt 4 kap 7 förordningen 2009:130) om yrkeshögskolan ska de studerande ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. Den studerande skall ges insyn i den dagliga verksamheten och planeringen av framtida kurser och moment. Detta uppnås genom planering och god framförhållning. Regelbundna utvärderingar, uppföljningar och klasstider ägnas åt frågor om utbildningens innehåll, struktur och genomförande. De studerande får på detta vis möjlighet att lägga fram synpunkter och påverka utbildningen. En studeranderepresentant skall finnas representerad i utbildningens ledningsgrupp där en återkommande punkt på dagordningen är synpunkter från de studerande. Genom de personliga utvecklingssamtalen mellan den studerande och utbildningsledaren finns ytterligare möjlighet att framföra synpunkter och åsikter gällande utbildningen. Utvecklingssamtalen sker fortlöpande, dock Sida 13 14))

15 Utbildningsplan för yrkes högskoleutbildning minst två gånger per termin. Utbildningsansvarig har också en kontinuerlig dialog med både enskilda studerande och gruppen. När skolan börjar publicerar Älvdalens Utbildningscentrum schemat för hela läsåret, på webben. Det gör att de studerande kan ta del av den övergripande planeringen och på ett tidigt stadium kan lyfta planeringsfrågor. De studerande möter i stort sett dagligen utbildningsledaren, programansvarig och olika lärare. Det skapar en närhet mellan skolans personal och de studerande vilket gör att de även kan använda mer informella kanaler för att framföra sina synpunkter. De studerande informeras och ges också insyn i tidigare klassers utvärderingar och synpunkter, så att de får förståelse för varför utbildningen ser ut som den gör och vilka förändringar vi gjort utifrån tidigare klassers utvärderingar. På skolans hemsida finns blanketten "Klagomålsrutin" där de studerande skriftligt kan framföra eventuella klagomål. På blanketten anges även vilka rutiner skolan har för hanterandet och hur ärendet behandlas.

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Analys, främjande och tillträdesfrågor Mattias Wickberg 010 470 03 66 BESLUT 2014 03 12 Reg. Nr. 411 00200 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Omfattning, poäng: 300 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201211250

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer