Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB"

Transkript

1 Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH Jan Magnusson SCAN COIN Industries AB

2

3 Förord Detta examensarbete har utförts under hösten 2005 som den avslutande delen i vår civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts på SCAN COIN Industries AB i samarbete med Institutionen för teknisk ekonomi och logistik på Lunds Tekniska Högskola. Vi skulle vilja tacka vår handledare Jan Magnusson på SCAN COIN för att vi fick möjlighet att genomföra denna intressanta uppgift och ett tack till Nils-Åke Göransson på SCAN COIN som förmedlade kontakten. Ett stort tack vill vi också rikta till övriga medarbetare på SCAN COIN som oavsett situation alltid har ställt upp och hjälpt oss med våra frågor samt gett oss feedback i många intressanta diskussioner. Ni har verkligen gjort att vi har känt oss hemma på SCAN COIN och sett till att vi har fått många nyttiga erfarenheter med oss i bagaget! Vi är också tacksamma för den hjälp och den tid vi har fått av representanter för SCAN COINs leverantörer samt inköpsansvariga på Dresser Wayne och Besam. Ett särskilt tack till vår handledare Andreas Norrman som på ett inspirerande sätt har sett till att vi har fått rätt perspektiv på saker och ting och med oförtruten energi har läst och kommenterat detta ordrika examensarbete. Till sist vill vi rikta ett stort tack till varandra för väl utfört arbete och ett mycket gott samarbete. Lund den 27 januari 2006 Annika Karlsson Camilla Strömbäck III

4

5 Sammanfattning Problemformulering Dagens företag lever i en allt hårdare konkurrenssituation där kraven ökar på bl.a. de interna och externa samarbetsformerna. Idag försöker många företag vinna konkurrensfördelar genom att inleda ett närmare samarbete med leverantörerna, dvs. utvalda leverantörer får ta ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. Samarbetsformer som strategiskt partnerskap där leverantörssamarbete omfattar involvering i produktutvecklingsprocessen, skapar oftast goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. SCAN COIN har allt mer börjat fokusera på sina kärnkompetenser och har därmed fattat beslut om att arbeta med fördjupade leverantörsrelationer i framtiden. Med anledning av detta har examensarbetet haft målsättningen att utreda vilka krav samt arbetssätt som måste ligga till grund för strategiskt partnerskap. Mål Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap Metod Examensarbetet bygger på ett systemsynsätt då arbetet berör komplexa flöden genom en försörjningskedja där flera delar av flödet bidrar till en helhetsbild. Arbetet har genomförts som en fallstudie där SCAN COIN, fyra av dess leverantörer och två benchmarkingföretag har intervjuats. Studierna var inledningsvis deduktiva då en referensram utvecklades från teorin, för att sedan övergå till abduktiva då teorin applicerats på verkligheten. Både primär och sekundär data har använts. Den primära datan har insamlats via personintervjuer och den sekundära via litteraturstudier. Slutsatser På SCAN COIN finns ett behov av att dela upp begreppet strategiskt partnerskap i två olika definitioner, integrerade leverantörer och strategiska partners. Den första definitionen utgör grunden för den andra definitionen. Det är även viktigt att SCAN COIN följer en korrekt arbetsgång där ledningsbeslut ligger till grund för de operativa arbetsuppgifterna. Ett första steg i arbetsgången är att alla medarbetare har en tydlig och gemensam definition av vad integrerade leverantörer innebär för SCAN COIN. Detta utgör grunden för att SCAN COIN ska kunna inleda djupare samarbeten med leverantörsinvolvering redan i produktutvecklingsprocessen. Utöver detta krävs det att SCAN COIN skapar en tydlig förståelse för att olika leverantörer kräver olika relationer. Först när tydliga definitioner och leverantörsuppdelningar finns, kan SCAN COIN använda kravspecifikationen för att tillsammans med leverantören utarbeta ramarna för ett närmare samarbete. Nyckelord Strategiskt partnerskap, integrerade leverantörer, leverantörsinvolvering, kravspecifikation, produktutvecklingsprocess, arbetsgång, leverantörsdifferentiering. V

6

7 Abstract Problem analysis The business environment of today and its escalating competition create increasing demands on internal and external cooperation. Companies are trying to gain competitive advantages through closer cooperation with suppliers, where certain suppliers take responsibility for larger parts, modules, system and functions. Strategic partnership and other forms of close collaboration with supplier involvement in the product development process often create competitive advantages for both parties. The main advantage with strategic partnership is a reduction of the total costs. SCAN COIN is focusing on their core competences and has decided to work with closer supplier relationships in the future. The purpose of this master thesis is to investigate which demands and working methods are needed to accomplish strategic partnership. Purpose To define and create a specification of demands for strategic partnership, i.e. demands that need to be fulfilled by SCAN COIN and its suppliers Propose working methods for strategic partnership Method The master thesis is based on a system approach, since it analyzes a complex situation which concerns a large part of the company s supply chain. The thesis has been conducted as a case study where SCAN COIN, four of its suppliers and two benchmarked companies have been interviewed. The study had initially a deductive approach since a theoretical framework was developed. The study became abductive in the empirical phase since the theory was applied on real situations. Both primary and secondary sources have been used. The primary sources during interviews and the secondary through literature studies. Conclusion In the case of SCAN COIN, the term strategic partnership needs to be divided into two different definitions, integrated supplier and strategic partner. The second definition is based on the first. Another important aspect for SCAN COIN is to follow a correct working method in which decisions made by the company management is a condition for the operational work. A first step in the working method is to make sure that all employees have a clear and common definition of what integrated suppliers means for SCAN COIN. This step and definition is the prerequisite of deeper supplier collaboration with supplier involvement in the product development process. The definition needs to be made at an early stage for SCAN COIN to be able to work with integrated suppliers. SCAN COIN also needs to have a clear understanding of the fact that different suppliers need different relationships. Not until clear definitions and supplier differentiations exist, is it sensible for SCAN COIN to use the specification of demands as a tool for making the frame of closer supplier involvement. Key words Strategic partnership, integrated suppliers, supplier involvement, specification of demands, product development process, working method, supplier differentiation. VII

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Forskning inom området Avgränsningar och direktiv Målgrupp Rapportens disposition Tydliggörande av begrepp i examensarbetet Företagsbeskrivning Historik Dagens SCAN COIN Produktportfölj SCAN COIN Industries AB Metod Vetenskapliga metodsynsätt Förklarande kunskap (Explanatik eller Positivism) Förstående kunskap (Hermeneutik) Analytiskt synsätt Systemsynsättet Aktörsynsättet Examensarbetets synsätt Systemansats i teori och i examensarbetet Val av undersökningsmetoder Kvalitativa och kvantitativa studier Induktiva, deduktiva och abduktiva metoder Typ av undersökningsmetod Examensarbetets undersökningsmetoder Datainsamling Litteraturstudier Intervjuer Metodmedvetande Reliabilitet och validitet Examensarbetets metodmedvetande Arbetsgång för examensarbetet Teori Relationer i nätverk Olika typer av leverantörsrelationer Bindningar i nätverk Inköpsstrategi Outsourcing av olika aktiviteter till leverantörer Reducering av antalet leverantörer Ingående av partnerskap med leverantörer Omfattningen av leverantörsrelationer Inställningen till leverantörsrelationer Leverantörsstrukturen...32 IX

10 4.2.7 Kraljics matris Portföljmodell för leverantörsinvolvering Strategiskt partnerskap Rollfördelning Motiv till strategiskt partnerskap Leverantörens och företagets olika syn Strategiskt partnerskap och produktutvecklingsprocessen Drivkrafter Möjliggörare Ledningsområden Fördelar med strategiskt partnerskap Kortsiktiga fördelar Långsiktiga fördelar Nackdelar med strategiskt partnerskap Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos det köpande företaget Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av strategiskt partnerskap Modell 1: Införande av strategiskt partnerskap Modell 2: Införande av strategiskt partnerskap Modell 3: Införande av strategiskt partnerskap Teoretisk kravspecifikation Interna krav för det köpande företaget Det köpande företagets krav på leverantören Leverantörens krav på det köpande företaget Gemensamma krav Empiri Företagets strategier Konkurrenssituation Kärnkompetens Interna funktioner på SCAN COIN Ledning Konstruktionsavdelningen Inköpsavdelningen Produktionsavdelningen Projektledare Andra avdelningar inom SCAN COIN AB Logistik Nuvarande leverantörssamarbeten Leverantörer Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB...76 X

11 6 Benchmarking Dresser Wayne AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Införande av strategiskt leverantörssamarbete Produktframtagning Besam AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Intern struktur Införande av strategiskt leverantörssamarbete Lagerhantering Analys Förutsättningar SCAN COINs leverantörsbild Kraljics matris Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB Definitioner Fördelar för SCAN COIN med integrerade leverantörer Standardisering Produktutvecklingsprocessens ledtider och kostnader Långsiktiga fördelar Risker för SCAN COIN med integrerade leverantörer Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos SCAN COIN Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av integrerade leverantörer Interna krav SCAN COINs krav mot leverantörerna Leverantörernas krav mot SCAN COIN Gemensamma krav Kravspecifikation Jämförelse med teoretisk kravspecifikation Förslag på arbetsgång vid praktiskt införande Fas 1 SCAN COINs ledning Fas 2 Strategiskt inköp Fas 3 Projektgrupp Fas 4 Leverantörens bidrag Anpassad kravspecifikation till arbetsgången XI

12 8 Slutsats Examensarbetets syfte Slutlig definition Leverantörsuppdelning med hjälp av Kraljics matris Slutlig kravspecifikation och arbetsgång Diskussion om uppfyllelse av examensarbetets syfte Förslag till vidare studier på SCAN COIN Förslag på vidare akademiska studier Generalisering av examensarbetets resultat Referenslista Bilagor XII

13 -INLEDNING- 1 Inledning Detta kapitel ger en övergripande bild över bakgrunden till examensarbetet och det problem som analyserats. Kapitlet presenterar uppgiftens målsättning och dess syfte. Vidare definieras avgränsningar, målgrupp och rapportens disposition. 1.1 Bakgrund För dagens företag blir konkurrenssituationen allt hårdare och därmed ökar kraven på bland annat de interna och externa samarbetsformerna. Slutkunderna kräver förutom produkter till lägre kostnader även skräddarsydda lösningar. På senare år har många företag försökt förstärka konkurrenskraften genom att inleda ett närmare samarbete med sina leverantörer, dvs. arbeta för en leverantörsintegration. 1 Att inleda ett djupare samarbete med leverantörer, s.k. strategiskt partnerskap, är ett strategiskt beslut som måste ha stöd från alla delar i organisationen och initieras av ledningen. 2 Det krävs stora ansträngningar att bygga upp och vårda relationerna mellan parterna, istället för att som tidigare ständigt skaffa nya leverantörer när de gamla tappar i konkurrenskraft. I ett långsiktigt perspektiv blir det betydligt enklare och mer lönsamt att vårda, bibehålla och styra ett mindre antal väl utvalda leverantörer, så kallade strategiska partners. Utvecklingen går idag mot färre, större och mer kompetenta leverantörer som får ta allt större ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. 3 Strategiskt partnerskap, där ett djupgående leverantörssamarbete omfattar leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, skapar i de flesta fall goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det egenskaper som kommunikation, tilltro och en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. Dock ska företag vara medvetna om att det finns risker med partnerskap och om företaget inte tänker nog igenom vad ett samarbete innebär, kan det misslyckas och bli kostsamt. 4 SCAN COIN AB är en av de ledande leverantörerna av utrustning för automatisk hantering av kontanter, systemlösningar och service. SCAN COIN utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och integrerade lösningar för hantering av mynt och sedlar i över 100 länder. 5 Företaget har haft en gynnsam ekonomisk situation över åren och den senaste toppen var när euron infördes i EMU. Bytet av valuta medförde att myntapparatur behövdes bytas eller uppgraderas i ett flertal länder. Till följd av euroinförseln har utvecklingen gjort att SCAN COIN måste börja fokusera på sina kärnkompetenser och på att förbättra logistiken internt och externt, pga. den allt mer ökande konkurrensen inom branschen. 6 1 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 5 2 Gadde & Håkansson, Professionellt inköp, s 60 3 Ibid, s 60 4 Jonsson, Den strategiska försörjningsprocessen med fokus på uppbyggnaden av företagets leverantörsbas, s SCAN COIN AB, Årsredovisning Magnusson, J. SCAN COIN Logistikfunktion Nu och i framtiden 1

14 -INLEDNING- SCAN COIN har därmed kommit till att fatta beslut om hur leverantörssamarbetet ska se ut i framtiden. Det senaste året har antalet leverantörer minskats till förmån för ökat fokus på det strategiska arbetet och på företagets kärnkompetenser. Nästa steg i detta är att involvera ett fåtal noga utvalda leverantörer redan i produktutvecklingsstadiet och att inleda ett långsiktigt partnerskap med dessa. Idag förekommer inte något partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer. Potentiella leverantörer för partnerskap finns dock att arbeta med och internt på SCAN COIN figurerar mycket frågor om hur arbetet mellan SCAN COIN och tilltänka strategiska partners ska fungera. 1.2 Problemformulering För att företag ska kunna utnyttja idéerna och koncepten kring strategiskt partnerskap krävs en tillämpning av metoderna och teorierna kring ämnet. Det finns behov av en praktisk kravbild för hur samarbetet inom det strategiska partnerskapet ska initieras och byggas upp. SCAN COINs nuvarande kommunikationsvägar med leverantörerna kan schematiskt beskrivas som Figur 1.1. SCAN COIN LEVERANTÖR Ledning Ledning Produktion Inköp Försäljning Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.1. Schematisk modell över det nuvarande kommunikationsvägar mellan SCAN COIN och dess leverantörer. SCAN COINs nuvarande kommunikation och samarbete med leverantörerna sker huvudsakligen mellan funktionerna inköp och konstruktion, samt motsvarande funktioner hos leverantören, dvs. försäljning, konstruktion, produktion och ledning. Internt på SCAN COIN är det framförallt de fyra funktionerna inköp, konstruktion, ledning och produktion som berörs av hur samarbetet med leverantörerna ser ut. 2

15 -INLEDNING- Den främsta kommunikationen sker mellan inköpsfunktionen hos SCAN COIN och försäljningsfunktionen hos leverantören, samt mellan konstruktionsavdelningarna på respektive företag. Det finns även kommunikationsvägar mellan konstruktionsavdelningarna till inköps- respektive försäljningsfunktionen, men dessa vägar är betydligt svagare. I Figur 1.2 finns en schematisk modell över hur författarna ser uppgiftens problemformulering. Denna problemformulering handlar om att studera och utveckla strategiskt partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer, med fokus på kravspecifikation och arbetsgång. SCAN COIN Leverantör Ledning STRATEGISKT PARTNERSKAP Ledning Produktion Inköp kravspecifikation arbetsgång Sälj Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.2. Schematisk modell över uppgiftens problemformulering. I Figur 1.2 visas två cirklar med SCAN COINs respektive leverantörens interna funktioner. Den gråmarkerade cirkeln ska symbolisera det strategiska partnerskapet och de delar av företagen som examensarbetet fokuserar på, dvs. gränssnittet för samarbetet mellan SCAN COIN och leverantören. Examensarbetet fokuserar internt på SCAN COIN främst på de kraftigare pilarna som är relationerna mellan ledning, inköpsfunktionen och konstruktionsavdelningen. Den kravbild, eller specifikation, som ska tas fram, den gråmarkerade delen i Figur 1.2, kommer att bestå av fyra delar, en intern del som riktar sig internt mot SCAN COIN och vad som krävs av företaget för att ett strategiskt partnerskap ska bli lyckosamt. Den andra delen är mer extern och riktar sig mot leverantören och vad som SCAN COIN kräver av leverantören och vilka faktorer som är viktiga för dem i partnerskapet. Den tredje delen tar upp leverantörens krav på SCAN COIN. Slutligen fokuserar den fjärde delen på de gemensamma krav som båda parter ställer på varandra. Utöver kravbilden har examensarbetet till uppgift att ta fram en arbetsgång för hur strategiskt partnerskap praktiskt ska implementeras på SCAN COIN. Arbetsgången blir ett 3

16 -INLEDNING- komplement till kravspecifikationen och tillsammans ska de utgöra en grund för framtida leverantörssamarbeten. Utifrån denna bakgrund har följande problemställning formulerats: Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet är att definiera en kravbild och arbetsgången för strategiskt partnerskap, både utifrån det interna arbetssättet på SCAN COIN och utifrån leverantörernas krav för samarbete med SCAN COIN. Att även undersöka leverantörens krav är nödvändigt då det är viktigt för SCAN COIN att ha en klar bild över leverantörens behov och förväntningar. I denna kravbild är det viktigt att de olika funktionerna i företaget får samma mål att arbeta mot, samt att de olika funktionerna får en specifikation över vad som krävs av respektive funktion. Arbetsgången behövs för att kravspecifikationen på ett naturligt sätt ska införas i organisationen. 1.4 Forskning inom området Inom området strategiskt partnerskap och tidig leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, finns det en mängd litteratur. Mycket av litteraturen är allmänt hållen och refererar mestadels till stora, ofta världsomfattande företag där leverantörerna är mindre än det köpande företaget. Eftersom SCAN COIN är ett litet företag, där leverantörerna ofta är större, har författarna tagit stor hänsyn till detta i analysen. De främsta forskarna inom examensarbetets område är Wynstra och Ellram, som i ett flertal artiklar tar upp olika infallsvinklar, dvs. både positiva och negativa sidor med närmare leverantörsinvolvering. En annan viktig del av examensarbetets teori är hämtad från doktorsavhandlingar, t.ex. Seppälä (2003), Lakemond (2001) och Jonsson (1998), som är mer konkreta eftersom dessa baserats på undersökningar hos företag. 1.5 Avgränsningar och direktiv Eftersom examensarbetets tid och omfattning är begränsad är det nödvändigt med avgränsningar för uppgiften. Avgränsningar kan göras dels på djupet och dels på bredden. Avgränsningar på djupet innebär att resultatet blir mer allmänt och mer av utredande karaktär. Avgränsningar på bredden innebär snävare infallsvinkel och ger därmed ett mindre omfattande resultat. Studiens avgränsning ges av den fysiska och organisatoriska enheten för SCAN COIN Industries i Malmö. Författarnas förslag på kravbild för SCAN COIN och dess strategiska partners bygger på intervjuer internt inom företaget, externt med fyra av SCAN COINs leverantörer, två benchmarkingföretag, samt väsentlig teori inom området. Avgränsningar har gjorts när det gäller antalet intervjuade personer. 4

17 -INLEDNING- Anledningen till det specifika valet av de fyra studerande leverantörerna är att SCAN COIN ser dessa leverantörer som möjliga för framtida djupare samarbete. De fyra leverantörerna tillhör SCAN COINs 20 största leverantörer. Resultatet av kravbilden är avgränsad på djupet, dvs. kravbilden beskriver inte exakt vilken person som ska göra vad och inga exakta tekniska specifikationer görs, t.ex. vilket CADprogram som ska användas. Kravbilden eller kravspecifikationen ska istället ses som en generell rekommendation om vilka frågor som internt respektive externt ska gås igenom med den tilltänkta partnern. Detsamma gäller för arbetsgången, där ansvaret är fördelat på funktioner inom företaget, snarare än på personer. Examensarbetet tar ej hänsyn till de interna organisatoriska processerna hos leverantören. Examensarbetets tidsbegränsning gör att SCAN COIN är det enda företag där en noggrannare undersökning gjorts internt av de olika funktionerna samt för relationerna mellan olika funktioner. Två benchmarkingstudier har gjorts på två externa företag Besam och Dresser Wayne, för att se hur de har infört strategiskt partnerskap och hur de arbetar med begreppet. Benchmarkingföretagen valdes med anledning av att de är företag som arbetar med någon form av strategiskt partnerskap och har en produktionstyp som liknar SCAN COINs. Karaktären för dessa två benchmarkingstudier har inte varit djupgående pga. tidsbegränsning. En större undersökning hos ett antal företag hade gett ett bättre underlag. Teorin, samt de två mindre benchmarkingstudierna har istället fungerat som underlag vilket sedan applicerats på SCAN COIN. 1.6 Målgrupp Målgruppen för examensarbetet är i första hand medarbetare på SCAN COIN och i andra hand studenter och personal inom logistik och inköp vid tekniska högskolor i Sverige. Studien kan även vara intressant för andra företag och industrier med liknande planer på införande av strategiskt partnerskap. 1.7 Rapportens disposition Examensarbetet följer en traditionell disposition enligt Figur 1.3. Dispositionen och arbetsgången följer också till stora delar varandra. Inledning Kap 1 & 2 Metod Kap 3 Teori Kap 4 Empiriska studier Kap 5 & 6 Analys Kap 7 Slutsats Kap 8 Figur 1.3. Rapportens strukturella uppbyggnad. Inledning är rapportens två inledande kapitel. I kapitel ett beskrivs bakgrund, problemställning och syfte med rapporten. Sist i första kapitlet återges rapportens disposition för att läsaren ska få en överblick över rapporten som underlättar den fortsatta läsningen. Kapitel två innehåller en företagsbeskrivning av SCAN COIN och dess historia samt en beskrivning av SCAN COINs produktportfölj. 5

18 -INLEDNING- Metodkapitlet tar upp vetenskapliga synsätt och metoder som är viktiga att ta hänsyn till för att ge examensarbetet god vetenskaplig grund. Tillsammans med inledningskapitlet skapar metoden basen för förståelsen för rapporten. Den teoretiska referensramen återfinns i kapitel fyra och skapar en förståelse för de teoretiska tillvägagångssätt och de metoder som används för att uppfylla syftet med rapporten. Eftersom den teoretiska referensramen är omfattande tillhandahålls en modell för att konkret visa hur kapitlet är uppbyggt. Modellen följer läsaren genom kapitlet. Empirin inleds med en beskrivning av SCAN COINs nuläge samt en beskrivning av de intervjuade leverantörerna. En beskrivning av de två benchmarkingföretagen finns i kapitel sex. Analysen bearbetar det empiriska materialet med hjälp av teorin. Utifrån analysen diskuteras ett antal förbättringsförslag, som ligger till grund för slutsatsen i det sista kapitlet, där även ett antal rekommendationer ges. 1.8 Tydliggörande av begrepp i examensarbetet I examensarbetet kommer författarna att använda sig av återkommande begrepp. För att inte missuppfattningar ska uppstå ges nedan en förklaring av de vanligaste begreppen. Det köpande företaget syftar på det företag som köper tjänster/produkter av leverantören och är därmed ett steg framför leverantören i värdekedjan. Kärnkompetens interna områden där företaget tror att de kan uppnå och bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar, dvs. det företaget är riktigt bra på, tjänar pengar på och som gör företaget unikt på marknaden. 7 Leverantör syftar till det företag som avlämnar eller tillhandahåller varor till det köpande företaget. Leverantörsinvolvering syftar på en fördjupad relation mellan leverantören och det köpande företaget där leverantören medverkar i produktutvecklingen och produktutvecklingsprocessen. Produktutveckling framtagning av en ny produkt eller förbättring av befintlig. Produktutvecklingsprocessen den process som sker från det att en idé finns på en helt ny produkt eller en förbättring av en befintlig produkt, tills det att en ny produkt är framtagen och säljs till slutkund. 7 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 8 6

19 -FÖRETAGSBESKRIVNING- 2 Företagsbeskrivning Detta kapitel beskriver SCAN COIN med dess historik, organisation och produktportfölj för att ge läsaren en god grundförståelse av företaget. Kapitel fem presenterar mer ingående empirisk fakta om SCAN COIN och dess nuläge som är väsentligt för examensarbetet. 2.1 Historik SCAN COIN grundades 1966 i Malmö. Fokus fanns då endast på hantering av mynt med en marknadsbegränsning inom Skandinavien. Redan från start hade SCAN COIN revolutionerande produkter, som förutom att de simultant kunde räkna och sortera mynt, dessutom kunde refusera avvikande mynt. Inom kort hade SCAN COINs produktportfölj vuxit och även företaget i sig växte globalt. På slutet av 80-talet utvecklade SCAN COIN återigen en unik lösning med elektronisk detektering av mynt vilket ledde vägen för mera exakt mynträkning än vad tidigare hade varit möjligt. Strax därefter lanserades höghastighetsmaskiner för marknader över hela världen samt det nya självservicekonceptet Cash Deposit System, även kallat CDS. 8 Idag har SCAN COIN ett brett sortiment av mynthanteringsutrustning och har även börjat med sedelhantering. Stora delar av dagens produktutveckling fokuserar framförallt på integrerad mynt- och sedelhantering. SCAN COINs marknad sträcker sig idag över hela världen Dagens SCAN COIN SCAN COIN AB är en koncern med omsättning på ca 700 miljoner kr/år och ca 450 anställda. Dotterföretag finns runt om i Europa, samt i USA och Hongkong. Huvudkontoret är beläget i Malmö, med 150 anställda, där även den mesta av produktionen sker, dvs. ca 3000 maskiner per år. Resterande 300 anställda finns på marknadsbolag runt om i världen. Organisationen är uppbyggd av moderbolaget SCAN COIN AB samt de tre helägda underkoncernerna SCAN COIN Industries AB, SCAN COIN Europe AB och SCAN COIN International AB. Moderbolaget har till huvuduppgift att äga och förvalta de tre underkoncernerna. Figur 2.1 visar organisationsschemat. SCAN COIN Industries AB är koncernens teknikbolag medan SCAN COIN Europe och SCAN COIN International främst är marknadsbolag. 8 ( ), SCAN COIN AB 9 Ibid 7

20 -FÖRETAGSBESKRIVNING- SCAN COIN AB SCAN COIN Industries AB SCAN COIN Europe AB SCAN COIN International AB SCAN COIN Technology Ltd. England SCAN COIN Intramat AB Sverige SCAN COIN PERCONTA Development GmbH Tyskland Figur 2.1. Organisationsschema över SCAN COIN-koncernen. 10 SCAN COINs viktigaste kundgrupper är banker, valutacentraler, handeln, transportbolag samt bolag inom nöjesbranschen t.ex. kasinon. SCAN COINs vision är: Att addera värde till våra kunders verksamhet genom att skapa lösningar som tillåter dem att hantera kontanter effektivt. 11 Affärsidén är: Att vara världsledande inom mynthanteringslösningar, såväl som en ledande leverantörer av insättningsautomater och integrerade kontanthanteringslösningar. 12 I Figur 2.2 ges en illustration över SCAN COINs viktigaste kundgrupper hur dessa interagerar. Pilarna i figuren representerar transportbolagen. 10 SCAN COIN AB, Årsredovisning 2004, s 2 11 Ibid, s 3 12 Ibid, s 3 8

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm How companies can implement Customer Relationship Management - A

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

INTERNAL CORPORATE VENTURING

INTERNAL CORPORATE VENTURING HÖGSKOLAN I H ALMSTAD SEKTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI, INRIKTNING INNOVATION INTERNAL CORPORATE VENTURING HISTORIEN OM DEN FULA ANKUNGEN HALMSTAD I JANUARI 2001 M AGISTERUPPSATS,

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut. Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Företagsekonomi c-uppsats, 15 hp VT 2012 Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Abstract Most payment systems that are used on the Internet today are analogous

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer

Neutrala B2B e-handelssystem

Neutrala B2B e-handelssystem Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID April 2005 LUNDS UNIVERSITET Neutrala B2B e-handelssystem Handledare Ingmar Tufvesson Författare Christian Fricke Johan Svärd Förord

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer