Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB"

Transkript

1 Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH Jan Magnusson SCAN COIN Industries AB

2

3 Förord Detta examensarbete har utförts under hösten 2005 som den avslutande delen i vår civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts på SCAN COIN Industries AB i samarbete med Institutionen för teknisk ekonomi och logistik på Lunds Tekniska Högskola. Vi skulle vilja tacka vår handledare Jan Magnusson på SCAN COIN för att vi fick möjlighet att genomföra denna intressanta uppgift och ett tack till Nils-Åke Göransson på SCAN COIN som förmedlade kontakten. Ett stort tack vill vi också rikta till övriga medarbetare på SCAN COIN som oavsett situation alltid har ställt upp och hjälpt oss med våra frågor samt gett oss feedback i många intressanta diskussioner. Ni har verkligen gjort att vi har känt oss hemma på SCAN COIN och sett till att vi har fått många nyttiga erfarenheter med oss i bagaget! Vi är också tacksamma för den hjälp och den tid vi har fått av representanter för SCAN COINs leverantörer samt inköpsansvariga på Dresser Wayne och Besam. Ett särskilt tack till vår handledare Andreas Norrman som på ett inspirerande sätt har sett till att vi har fått rätt perspektiv på saker och ting och med oförtruten energi har läst och kommenterat detta ordrika examensarbete. Till sist vill vi rikta ett stort tack till varandra för väl utfört arbete och ett mycket gott samarbete. Lund den 27 januari 2006 Annika Karlsson Camilla Strömbäck III

4

5 Sammanfattning Problemformulering Dagens företag lever i en allt hårdare konkurrenssituation där kraven ökar på bl.a. de interna och externa samarbetsformerna. Idag försöker många företag vinna konkurrensfördelar genom att inleda ett närmare samarbete med leverantörerna, dvs. utvalda leverantörer får ta ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. Samarbetsformer som strategiskt partnerskap där leverantörssamarbete omfattar involvering i produktutvecklingsprocessen, skapar oftast goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. SCAN COIN har allt mer börjat fokusera på sina kärnkompetenser och har därmed fattat beslut om att arbeta med fördjupade leverantörsrelationer i framtiden. Med anledning av detta har examensarbetet haft målsättningen att utreda vilka krav samt arbetssätt som måste ligga till grund för strategiskt partnerskap. Mål Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap Metod Examensarbetet bygger på ett systemsynsätt då arbetet berör komplexa flöden genom en försörjningskedja där flera delar av flödet bidrar till en helhetsbild. Arbetet har genomförts som en fallstudie där SCAN COIN, fyra av dess leverantörer och två benchmarkingföretag har intervjuats. Studierna var inledningsvis deduktiva då en referensram utvecklades från teorin, för att sedan övergå till abduktiva då teorin applicerats på verkligheten. Både primär och sekundär data har använts. Den primära datan har insamlats via personintervjuer och den sekundära via litteraturstudier. Slutsatser På SCAN COIN finns ett behov av att dela upp begreppet strategiskt partnerskap i två olika definitioner, integrerade leverantörer och strategiska partners. Den första definitionen utgör grunden för den andra definitionen. Det är även viktigt att SCAN COIN följer en korrekt arbetsgång där ledningsbeslut ligger till grund för de operativa arbetsuppgifterna. Ett första steg i arbetsgången är att alla medarbetare har en tydlig och gemensam definition av vad integrerade leverantörer innebär för SCAN COIN. Detta utgör grunden för att SCAN COIN ska kunna inleda djupare samarbeten med leverantörsinvolvering redan i produktutvecklingsprocessen. Utöver detta krävs det att SCAN COIN skapar en tydlig förståelse för att olika leverantörer kräver olika relationer. Först när tydliga definitioner och leverantörsuppdelningar finns, kan SCAN COIN använda kravspecifikationen för att tillsammans med leverantören utarbeta ramarna för ett närmare samarbete. Nyckelord Strategiskt partnerskap, integrerade leverantörer, leverantörsinvolvering, kravspecifikation, produktutvecklingsprocess, arbetsgång, leverantörsdifferentiering. V

6

7 Abstract Problem analysis The business environment of today and its escalating competition create increasing demands on internal and external cooperation. Companies are trying to gain competitive advantages through closer cooperation with suppliers, where certain suppliers take responsibility for larger parts, modules, system and functions. Strategic partnership and other forms of close collaboration with supplier involvement in the product development process often create competitive advantages for both parties. The main advantage with strategic partnership is a reduction of the total costs. SCAN COIN is focusing on their core competences and has decided to work with closer supplier relationships in the future. The purpose of this master thesis is to investigate which demands and working methods are needed to accomplish strategic partnership. Purpose To define and create a specification of demands for strategic partnership, i.e. demands that need to be fulfilled by SCAN COIN and its suppliers Propose working methods for strategic partnership Method The master thesis is based on a system approach, since it analyzes a complex situation which concerns a large part of the company s supply chain. The thesis has been conducted as a case study where SCAN COIN, four of its suppliers and two benchmarked companies have been interviewed. The study had initially a deductive approach since a theoretical framework was developed. The study became abductive in the empirical phase since the theory was applied on real situations. Both primary and secondary sources have been used. The primary sources during interviews and the secondary through literature studies. Conclusion In the case of SCAN COIN, the term strategic partnership needs to be divided into two different definitions, integrated supplier and strategic partner. The second definition is based on the first. Another important aspect for SCAN COIN is to follow a correct working method in which decisions made by the company management is a condition for the operational work. A first step in the working method is to make sure that all employees have a clear and common definition of what integrated suppliers means for SCAN COIN. This step and definition is the prerequisite of deeper supplier collaboration with supplier involvement in the product development process. The definition needs to be made at an early stage for SCAN COIN to be able to work with integrated suppliers. SCAN COIN also needs to have a clear understanding of the fact that different suppliers need different relationships. Not until clear definitions and supplier differentiations exist, is it sensible for SCAN COIN to use the specification of demands as a tool for making the frame of closer supplier involvement. Key words Strategic partnership, integrated suppliers, supplier involvement, specification of demands, product development process, working method, supplier differentiation. VII

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Forskning inom området Avgränsningar och direktiv Målgrupp Rapportens disposition Tydliggörande av begrepp i examensarbetet Företagsbeskrivning Historik Dagens SCAN COIN Produktportfölj SCAN COIN Industries AB Metod Vetenskapliga metodsynsätt Förklarande kunskap (Explanatik eller Positivism) Förstående kunskap (Hermeneutik) Analytiskt synsätt Systemsynsättet Aktörsynsättet Examensarbetets synsätt Systemansats i teori och i examensarbetet Val av undersökningsmetoder Kvalitativa och kvantitativa studier Induktiva, deduktiva och abduktiva metoder Typ av undersökningsmetod Examensarbetets undersökningsmetoder Datainsamling Litteraturstudier Intervjuer Metodmedvetande Reliabilitet och validitet Examensarbetets metodmedvetande Arbetsgång för examensarbetet Teori Relationer i nätverk Olika typer av leverantörsrelationer Bindningar i nätverk Inköpsstrategi Outsourcing av olika aktiviteter till leverantörer Reducering av antalet leverantörer Ingående av partnerskap med leverantörer Omfattningen av leverantörsrelationer Inställningen till leverantörsrelationer Leverantörsstrukturen...32 IX

10 4.2.7 Kraljics matris Portföljmodell för leverantörsinvolvering Strategiskt partnerskap Rollfördelning Motiv till strategiskt partnerskap Leverantörens och företagets olika syn Strategiskt partnerskap och produktutvecklingsprocessen Drivkrafter Möjliggörare Ledningsområden Fördelar med strategiskt partnerskap Kortsiktiga fördelar Långsiktiga fördelar Nackdelar med strategiskt partnerskap Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos det köpande företaget Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av strategiskt partnerskap Modell 1: Införande av strategiskt partnerskap Modell 2: Införande av strategiskt partnerskap Modell 3: Införande av strategiskt partnerskap Teoretisk kravspecifikation Interna krav för det köpande företaget Det köpande företagets krav på leverantören Leverantörens krav på det köpande företaget Gemensamma krav Empiri Företagets strategier Konkurrenssituation Kärnkompetens Interna funktioner på SCAN COIN Ledning Konstruktionsavdelningen Inköpsavdelningen Produktionsavdelningen Projektledare Andra avdelningar inom SCAN COIN AB Logistik Nuvarande leverantörssamarbeten Leverantörer Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB...76 X

11 6 Benchmarking Dresser Wayne AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Införande av strategiskt leverantörssamarbete Produktframtagning Besam AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Intern struktur Införande av strategiskt leverantörssamarbete Lagerhantering Analys Förutsättningar SCAN COINs leverantörsbild Kraljics matris Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB Definitioner Fördelar för SCAN COIN med integrerade leverantörer Standardisering Produktutvecklingsprocessens ledtider och kostnader Långsiktiga fördelar Risker för SCAN COIN med integrerade leverantörer Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos SCAN COIN Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av integrerade leverantörer Interna krav SCAN COINs krav mot leverantörerna Leverantörernas krav mot SCAN COIN Gemensamma krav Kravspecifikation Jämförelse med teoretisk kravspecifikation Förslag på arbetsgång vid praktiskt införande Fas 1 SCAN COINs ledning Fas 2 Strategiskt inköp Fas 3 Projektgrupp Fas 4 Leverantörens bidrag Anpassad kravspecifikation till arbetsgången XI

12 8 Slutsats Examensarbetets syfte Slutlig definition Leverantörsuppdelning med hjälp av Kraljics matris Slutlig kravspecifikation och arbetsgång Diskussion om uppfyllelse av examensarbetets syfte Förslag till vidare studier på SCAN COIN Förslag på vidare akademiska studier Generalisering av examensarbetets resultat Referenslista Bilagor XII

13 -INLEDNING- 1 Inledning Detta kapitel ger en övergripande bild över bakgrunden till examensarbetet och det problem som analyserats. Kapitlet presenterar uppgiftens målsättning och dess syfte. Vidare definieras avgränsningar, målgrupp och rapportens disposition. 1.1 Bakgrund För dagens företag blir konkurrenssituationen allt hårdare och därmed ökar kraven på bland annat de interna och externa samarbetsformerna. Slutkunderna kräver förutom produkter till lägre kostnader även skräddarsydda lösningar. På senare år har många företag försökt förstärka konkurrenskraften genom att inleda ett närmare samarbete med sina leverantörer, dvs. arbeta för en leverantörsintegration. 1 Att inleda ett djupare samarbete med leverantörer, s.k. strategiskt partnerskap, är ett strategiskt beslut som måste ha stöd från alla delar i organisationen och initieras av ledningen. 2 Det krävs stora ansträngningar att bygga upp och vårda relationerna mellan parterna, istället för att som tidigare ständigt skaffa nya leverantörer när de gamla tappar i konkurrenskraft. I ett långsiktigt perspektiv blir det betydligt enklare och mer lönsamt att vårda, bibehålla och styra ett mindre antal väl utvalda leverantörer, så kallade strategiska partners. Utvecklingen går idag mot färre, större och mer kompetenta leverantörer som får ta allt större ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. 3 Strategiskt partnerskap, där ett djupgående leverantörssamarbete omfattar leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, skapar i de flesta fall goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det egenskaper som kommunikation, tilltro och en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. Dock ska företag vara medvetna om att det finns risker med partnerskap och om företaget inte tänker nog igenom vad ett samarbete innebär, kan det misslyckas och bli kostsamt. 4 SCAN COIN AB är en av de ledande leverantörerna av utrustning för automatisk hantering av kontanter, systemlösningar och service. SCAN COIN utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och integrerade lösningar för hantering av mynt och sedlar i över 100 länder. 5 Företaget har haft en gynnsam ekonomisk situation över åren och den senaste toppen var när euron infördes i EMU. Bytet av valuta medförde att myntapparatur behövdes bytas eller uppgraderas i ett flertal länder. Till följd av euroinförseln har utvecklingen gjort att SCAN COIN måste börja fokusera på sina kärnkompetenser och på att förbättra logistiken internt och externt, pga. den allt mer ökande konkurrensen inom branschen. 6 1 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 5 2 Gadde & Håkansson, Professionellt inköp, s 60 3 Ibid, s 60 4 Jonsson, Den strategiska försörjningsprocessen med fokus på uppbyggnaden av företagets leverantörsbas, s SCAN COIN AB, Årsredovisning Magnusson, J. SCAN COIN Logistikfunktion Nu och i framtiden 1

14 -INLEDNING- SCAN COIN har därmed kommit till att fatta beslut om hur leverantörssamarbetet ska se ut i framtiden. Det senaste året har antalet leverantörer minskats till förmån för ökat fokus på det strategiska arbetet och på företagets kärnkompetenser. Nästa steg i detta är att involvera ett fåtal noga utvalda leverantörer redan i produktutvecklingsstadiet och att inleda ett långsiktigt partnerskap med dessa. Idag förekommer inte något partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer. Potentiella leverantörer för partnerskap finns dock att arbeta med och internt på SCAN COIN figurerar mycket frågor om hur arbetet mellan SCAN COIN och tilltänka strategiska partners ska fungera. 1.2 Problemformulering För att företag ska kunna utnyttja idéerna och koncepten kring strategiskt partnerskap krävs en tillämpning av metoderna och teorierna kring ämnet. Det finns behov av en praktisk kravbild för hur samarbetet inom det strategiska partnerskapet ska initieras och byggas upp. SCAN COINs nuvarande kommunikationsvägar med leverantörerna kan schematiskt beskrivas som Figur 1.1. SCAN COIN LEVERANTÖR Ledning Ledning Produktion Inköp Försäljning Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.1. Schematisk modell över det nuvarande kommunikationsvägar mellan SCAN COIN och dess leverantörer. SCAN COINs nuvarande kommunikation och samarbete med leverantörerna sker huvudsakligen mellan funktionerna inköp och konstruktion, samt motsvarande funktioner hos leverantören, dvs. försäljning, konstruktion, produktion och ledning. Internt på SCAN COIN är det framförallt de fyra funktionerna inköp, konstruktion, ledning och produktion som berörs av hur samarbetet med leverantörerna ser ut. 2

15 -INLEDNING- Den främsta kommunikationen sker mellan inköpsfunktionen hos SCAN COIN och försäljningsfunktionen hos leverantören, samt mellan konstruktionsavdelningarna på respektive företag. Det finns även kommunikationsvägar mellan konstruktionsavdelningarna till inköps- respektive försäljningsfunktionen, men dessa vägar är betydligt svagare. I Figur 1.2 finns en schematisk modell över hur författarna ser uppgiftens problemformulering. Denna problemformulering handlar om att studera och utveckla strategiskt partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer, med fokus på kravspecifikation och arbetsgång. SCAN COIN Leverantör Ledning STRATEGISKT PARTNERSKAP Ledning Produktion Inköp kravspecifikation arbetsgång Sälj Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.2. Schematisk modell över uppgiftens problemformulering. I Figur 1.2 visas två cirklar med SCAN COINs respektive leverantörens interna funktioner. Den gråmarkerade cirkeln ska symbolisera det strategiska partnerskapet och de delar av företagen som examensarbetet fokuserar på, dvs. gränssnittet för samarbetet mellan SCAN COIN och leverantören. Examensarbetet fokuserar internt på SCAN COIN främst på de kraftigare pilarna som är relationerna mellan ledning, inköpsfunktionen och konstruktionsavdelningen. Den kravbild, eller specifikation, som ska tas fram, den gråmarkerade delen i Figur 1.2, kommer att bestå av fyra delar, en intern del som riktar sig internt mot SCAN COIN och vad som krävs av företaget för att ett strategiskt partnerskap ska bli lyckosamt. Den andra delen är mer extern och riktar sig mot leverantören och vad som SCAN COIN kräver av leverantören och vilka faktorer som är viktiga för dem i partnerskapet. Den tredje delen tar upp leverantörens krav på SCAN COIN. Slutligen fokuserar den fjärde delen på de gemensamma krav som båda parter ställer på varandra. Utöver kravbilden har examensarbetet till uppgift att ta fram en arbetsgång för hur strategiskt partnerskap praktiskt ska implementeras på SCAN COIN. Arbetsgången blir ett 3

16 -INLEDNING- komplement till kravspecifikationen och tillsammans ska de utgöra en grund för framtida leverantörssamarbeten. Utifrån denna bakgrund har följande problemställning formulerats: Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet är att definiera en kravbild och arbetsgången för strategiskt partnerskap, både utifrån det interna arbetssättet på SCAN COIN och utifrån leverantörernas krav för samarbete med SCAN COIN. Att även undersöka leverantörens krav är nödvändigt då det är viktigt för SCAN COIN att ha en klar bild över leverantörens behov och förväntningar. I denna kravbild är det viktigt att de olika funktionerna i företaget får samma mål att arbeta mot, samt att de olika funktionerna får en specifikation över vad som krävs av respektive funktion. Arbetsgången behövs för att kravspecifikationen på ett naturligt sätt ska införas i organisationen. 1.4 Forskning inom området Inom området strategiskt partnerskap och tidig leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, finns det en mängd litteratur. Mycket av litteraturen är allmänt hållen och refererar mestadels till stora, ofta världsomfattande företag där leverantörerna är mindre än det köpande företaget. Eftersom SCAN COIN är ett litet företag, där leverantörerna ofta är större, har författarna tagit stor hänsyn till detta i analysen. De främsta forskarna inom examensarbetets område är Wynstra och Ellram, som i ett flertal artiklar tar upp olika infallsvinklar, dvs. både positiva och negativa sidor med närmare leverantörsinvolvering. En annan viktig del av examensarbetets teori är hämtad från doktorsavhandlingar, t.ex. Seppälä (2003), Lakemond (2001) och Jonsson (1998), som är mer konkreta eftersom dessa baserats på undersökningar hos företag. 1.5 Avgränsningar och direktiv Eftersom examensarbetets tid och omfattning är begränsad är det nödvändigt med avgränsningar för uppgiften. Avgränsningar kan göras dels på djupet och dels på bredden. Avgränsningar på djupet innebär att resultatet blir mer allmänt och mer av utredande karaktär. Avgränsningar på bredden innebär snävare infallsvinkel och ger därmed ett mindre omfattande resultat. Studiens avgränsning ges av den fysiska och organisatoriska enheten för SCAN COIN Industries i Malmö. Författarnas förslag på kravbild för SCAN COIN och dess strategiska partners bygger på intervjuer internt inom företaget, externt med fyra av SCAN COINs leverantörer, två benchmarkingföretag, samt väsentlig teori inom området. Avgränsningar har gjorts när det gäller antalet intervjuade personer. 4

17 -INLEDNING- Anledningen till det specifika valet av de fyra studerande leverantörerna är att SCAN COIN ser dessa leverantörer som möjliga för framtida djupare samarbete. De fyra leverantörerna tillhör SCAN COINs 20 största leverantörer. Resultatet av kravbilden är avgränsad på djupet, dvs. kravbilden beskriver inte exakt vilken person som ska göra vad och inga exakta tekniska specifikationer görs, t.ex. vilket CADprogram som ska användas. Kravbilden eller kravspecifikationen ska istället ses som en generell rekommendation om vilka frågor som internt respektive externt ska gås igenom med den tilltänkta partnern. Detsamma gäller för arbetsgången, där ansvaret är fördelat på funktioner inom företaget, snarare än på personer. Examensarbetet tar ej hänsyn till de interna organisatoriska processerna hos leverantören. Examensarbetets tidsbegränsning gör att SCAN COIN är det enda företag där en noggrannare undersökning gjorts internt av de olika funktionerna samt för relationerna mellan olika funktioner. Två benchmarkingstudier har gjorts på två externa företag Besam och Dresser Wayne, för att se hur de har infört strategiskt partnerskap och hur de arbetar med begreppet. Benchmarkingföretagen valdes med anledning av att de är företag som arbetar med någon form av strategiskt partnerskap och har en produktionstyp som liknar SCAN COINs. Karaktären för dessa två benchmarkingstudier har inte varit djupgående pga. tidsbegränsning. En större undersökning hos ett antal företag hade gett ett bättre underlag. Teorin, samt de två mindre benchmarkingstudierna har istället fungerat som underlag vilket sedan applicerats på SCAN COIN. 1.6 Målgrupp Målgruppen för examensarbetet är i första hand medarbetare på SCAN COIN och i andra hand studenter och personal inom logistik och inköp vid tekniska högskolor i Sverige. Studien kan även vara intressant för andra företag och industrier med liknande planer på införande av strategiskt partnerskap. 1.7 Rapportens disposition Examensarbetet följer en traditionell disposition enligt Figur 1.3. Dispositionen och arbetsgången följer också till stora delar varandra. Inledning Kap 1 & 2 Metod Kap 3 Teori Kap 4 Empiriska studier Kap 5 & 6 Analys Kap 7 Slutsats Kap 8 Figur 1.3. Rapportens strukturella uppbyggnad. Inledning är rapportens två inledande kapitel. I kapitel ett beskrivs bakgrund, problemställning och syfte med rapporten. Sist i första kapitlet återges rapportens disposition för att läsaren ska få en överblick över rapporten som underlättar den fortsatta läsningen. Kapitel två innehåller en företagsbeskrivning av SCAN COIN och dess historia samt en beskrivning av SCAN COINs produktportfölj. 5

18 -INLEDNING- Metodkapitlet tar upp vetenskapliga synsätt och metoder som är viktiga att ta hänsyn till för att ge examensarbetet god vetenskaplig grund. Tillsammans med inledningskapitlet skapar metoden basen för förståelsen för rapporten. Den teoretiska referensramen återfinns i kapitel fyra och skapar en förståelse för de teoretiska tillvägagångssätt och de metoder som används för att uppfylla syftet med rapporten. Eftersom den teoretiska referensramen är omfattande tillhandahålls en modell för att konkret visa hur kapitlet är uppbyggt. Modellen följer läsaren genom kapitlet. Empirin inleds med en beskrivning av SCAN COINs nuläge samt en beskrivning av de intervjuade leverantörerna. En beskrivning av de två benchmarkingföretagen finns i kapitel sex. Analysen bearbetar det empiriska materialet med hjälp av teorin. Utifrån analysen diskuteras ett antal förbättringsförslag, som ligger till grund för slutsatsen i det sista kapitlet, där även ett antal rekommendationer ges. 1.8 Tydliggörande av begrepp i examensarbetet I examensarbetet kommer författarna att använda sig av återkommande begrepp. För att inte missuppfattningar ska uppstå ges nedan en förklaring av de vanligaste begreppen. Det köpande företaget syftar på det företag som köper tjänster/produkter av leverantören och är därmed ett steg framför leverantören i värdekedjan. Kärnkompetens interna områden där företaget tror att de kan uppnå och bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar, dvs. det företaget är riktigt bra på, tjänar pengar på och som gör företaget unikt på marknaden. 7 Leverantör syftar till det företag som avlämnar eller tillhandahåller varor till det köpande företaget. Leverantörsinvolvering syftar på en fördjupad relation mellan leverantören och det köpande företaget där leverantören medverkar i produktutvecklingen och produktutvecklingsprocessen. Produktutveckling framtagning av en ny produkt eller förbättring av befintlig. Produktutvecklingsprocessen den process som sker från det att en idé finns på en helt ny produkt eller en förbättring av en befintlig produkt, tills det att en ny produkt är framtagen och säljs till slutkund. 7 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 8 6

19 -FÖRETAGSBESKRIVNING- 2 Företagsbeskrivning Detta kapitel beskriver SCAN COIN med dess historik, organisation och produktportfölj för att ge läsaren en god grundförståelse av företaget. Kapitel fem presenterar mer ingående empirisk fakta om SCAN COIN och dess nuläge som är väsentligt för examensarbetet. 2.1 Historik SCAN COIN grundades 1966 i Malmö. Fokus fanns då endast på hantering av mynt med en marknadsbegränsning inom Skandinavien. Redan från start hade SCAN COIN revolutionerande produkter, som förutom att de simultant kunde räkna och sortera mynt, dessutom kunde refusera avvikande mynt. Inom kort hade SCAN COINs produktportfölj vuxit och även företaget i sig växte globalt. På slutet av 80-talet utvecklade SCAN COIN återigen en unik lösning med elektronisk detektering av mynt vilket ledde vägen för mera exakt mynträkning än vad tidigare hade varit möjligt. Strax därefter lanserades höghastighetsmaskiner för marknader över hela världen samt det nya självservicekonceptet Cash Deposit System, även kallat CDS. 8 Idag har SCAN COIN ett brett sortiment av mynthanteringsutrustning och har även börjat med sedelhantering. Stora delar av dagens produktutveckling fokuserar framförallt på integrerad mynt- och sedelhantering. SCAN COINs marknad sträcker sig idag över hela världen Dagens SCAN COIN SCAN COIN AB är en koncern med omsättning på ca 700 miljoner kr/år och ca 450 anställda. Dotterföretag finns runt om i Europa, samt i USA och Hongkong. Huvudkontoret är beläget i Malmö, med 150 anställda, där även den mesta av produktionen sker, dvs. ca 3000 maskiner per år. Resterande 300 anställda finns på marknadsbolag runt om i världen. Organisationen är uppbyggd av moderbolaget SCAN COIN AB samt de tre helägda underkoncernerna SCAN COIN Industries AB, SCAN COIN Europe AB och SCAN COIN International AB. Moderbolaget har till huvuduppgift att äga och förvalta de tre underkoncernerna. Figur 2.1 visar organisationsschemat. SCAN COIN Industries AB är koncernens teknikbolag medan SCAN COIN Europe och SCAN COIN International främst är marknadsbolag. 8 ( ), SCAN COIN AB 9 Ibid 7

20 -FÖRETAGSBESKRIVNING- SCAN COIN AB SCAN COIN Industries AB SCAN COIN Europe AB SCAN COIN International AB SCAN COIN Technology Ltd. England SCAN COIN Intramat AB Sverige SCAN COIN PERCONTA Development GmbH Tyskland Figur 2.1. Organisationsschema över SCAN COIN-koncernen. 10 SCAN COINs viktigaste kundgrupper är banker, valutacentraler, handeln, transportbolag samt bolag inom nöjesbranschen t.ex. kasinon. SCAN COINs vision är: Att addera värde till våra kunders verksamhet genom att skapa lösningar som tillåter dem att hantera kontanter effektivt. 11 Affärsidén är: Att vara världsledande inom mynthanteringslösningar, såväl som en ledande leverantörer av insättningsautomater och integrerade kontanthanteringslösningar. 12 I Figur 2.2 ges en illustration över SCAN COINs viktigaste kundgrupper hur dessa interagerar. Pilarna i figuren representerar transportbolagen. 10 SCAN COIN AB, Årsredovisning 2004, s 2 11 Ibid, s 3 12 Ibid, s 3 8

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Verktyg för effektivisering av hanteringsenheter i försörjningskedjan

Verktyg för effektivisering av hanteringsenheter i försörjningskedjan Lunds tekniska högskola Institutionen för teknisk ekonomi och logistik avdelningen för teknisk logistik Handledare: Maria Björklund Lund juli 26 Verktyg för effektivisering av hanteringsenheter i försörjningskedjan

Läs mer

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria bengt.berglund@chalmers.se 772 3889 Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller?

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Utflyttning eller återflyttning av produktion?

Utflyttning eller återflyttning av produktion? Re-industrialisering? Trender och förutsättningar VINNOVA, 3 april 2014 Utflyttning eller återflyttning av produktion? Lars Bengtsson och Robin von Haartman 1 Alternativ till outsourcing (år 2005) Våg

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser.

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser. Analys av slutmonteringsprocesser utifrån ett kvalitetsperspektiv Oscar Werne, Marcus Bruzelius Institutionen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Bakgrund Tillverkningsföretag

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv - En fallstudie om förutsättningarna för att införa en BI-lösning Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning P2P Summit 2012 Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning Jan Svedman & Per Hedenborn från PEAB delade med sig av sitt arbete och PEABs visioner kring P2P Anna Bjärkerud, VD, EBG e-businessguide

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag.

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Projektplan Examensarbete Brandteknik LTH En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Erik Mattsson, David Wimmercranz

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Lagerstyrning av inköpsartiklar på FSL

Lagerstyrning av inköpsartiklar på FSL Lagerstyrning av inköpsartiklar på FSL Dimensionering av säkerhetslager utifrån given servicenivå Författare: Handledare: Sandra Evaldsson, M03 Britta Nokrach, E99 Sven Axsäter Institutionen för Produktionsekonomi,

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer