Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB"

Transkript

1 Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH Jan Magnusson SCAN COIN Industries AB

2

3 Förord Detta examensarbete har utförts under hösten 2005 som den avslutande delen i vår civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts på SCAN COIN Industries AB i samarbete med Institutionen för teknisk ekonomi och logistik på Lunds Tekniska Högskola. Vi skulle vilja tacka vår handledare Jan Magnusson på SCAN COIN för att vi fick möjlighet att genomföra denna intressanta uppgift och ett tack till Nils-Åke Göransson på SCAN COIN som förmedlade kontakten. Ett stort tack vill vi också rikta till övriga medarbetare på SCAN COIN som oavsett situation alltid har ställt upp och hjälpt oss med våra frågor samt gett oss feedback i många intressanta diskussioner. Ni har verkligen gjort att vi har känt oss hemma på SCAN COIN och sett till att vi har fått många nyttiga erfarenheter med oss i bagaget! Vi är också tacksamma för den hjälp och den tid vi har fått av representanter för SCAN COINs leverantörer samt inköpsansvariga på Dresser Wayne och Besam. Ett särskilt tack till vår handledare Andreas Norrman som på ett inspirerande sätt har sett till att vi har fått rätt perspektiv på saker och ting och med oförtruten energi har läst och kommenterat detta ordrika examensarbete. Till sist vill vi rikta ett stort tack till varandra för väl utfört arbete och ett mycket gott samarbete. Lund den 27 januari 2006 Annika Karlsson Camilla Strömbäck III

4

5 Sammanfattning Problemformulering Dagens företag lever i en allt hårdare konkurrenssituation där kraven ökar på bl.a. de interna och externa samarbetsformerna. Idag försöker många företag vinna konkurrensfördelar genom att inleda ett närmare samarbete med leverantörerna, dvs. utvalda leverantörer får ta ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. Samarbetsformer som strategiskt partnerskap där leverantörssamarbete omfattar involvering i produktutvecklingsprocessen, skapar oftast goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. SCAN COIN har allt mer börjat fokusera på sina kärnkompetenser och har därmed fattat beslut om att arbeta med fördjupade leverantörsrelationer i framtiden. Med anledning av detta har examensarbetet haft målsättningen att utreda vilka krav samt arbetssätt som måste ligga till grund för strategiskt partnerskap. Mål Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap Metod Examensarbetet bygger på ett systemsynsätt då arbetet berör komplexa flöden genom en försörjningskedja där flera delar av flödet bidrar till en helhetsbild. Arbetet har genomförts som en fallstudie där SCAN COIN, fyra av dess leverantörer och två benchmarkingföretag har intervjuats. Studierna var inledningsvis deduktiva då en referensram utvecklades från teorin, för att sedan övergå till abduktiva då teorin applicerats på verkligheten. Både primär och sekundär data har använts. Den primära datan har insamlats via personintervjuer och den sekundära via litteraturstudier. Slutsatser På SCAN COIN finns ett behov av att dela upp begreppet strategiskt partnerskap i två olika definitioner, integrerade leverantörer och strategiska partners. Den första definitionen utgör grunden för den andra definitionen. Det är även viktigt att SCAN COIN följer en korrekt arbetsgång där ledningsbeslut ligger till grund för de operativa arbetsuppgifterna. Ett första steg i arbetsgången är att alla medarbetare har en tydlig och gemensam definition av vad integrerade leverantörer innebär för SCAN COIN. Detta utgör grunden för att SCAN COIN ska kunna inleda djupare samarbeten med leverantörsinvolvering redan i produktutvecklingsprocessen. Utöver detta krävs det att SCAN COIN skapar en tydlig förståelse för att olika leverantörer kräver olika relationer. Först när tydliga definitioner och leverantörsuppdelningar finns, kan SCAN COIN använda kravspecifikationen för att tillsammans med leverantören utarbeta ramarna för ett närmare samarbete. Nyckelord Strategiskt partnerskap, integrerade leverantörer, leverantörsinvolvering, kravspecifikation, produktutvecklingsprocess, arbetsgång, leverantörsdifferentiering. V

6

7 Abstract Problem analysis The business environment of today and its escalating competition create increasing demands on internal and external cooperation. Companies are trying to gain competitive advantages through closer cooperation with suppliers, where certain suppliers take responsibility for larger parts, modules, system and functions. Strategic partnership and other forms of close collaboration with supplier involvement in the product development process often create competitive advantages for both parties. The main advantage with strategic partnership is a reduction of the total costs. SCAN COIN is focusing on their core competences and has decided to work with closer supplier relationships in the future. The purpose of this master thesis is to investigate which demands and working methods are needed to accomplish strategic partnership. Purpose To define and create a specification of demands for strategic partnership, i.e. demands that need to be fulfilled by SCAN COIN and its suppliers Propose working methods for strategic partnership Method The master thesis is based on a system approach, since it analyzes a complex situation which concerns a large part of the company s supply chain. The thesis has been conducted as a case study where SCAN COIN, four of its suppliers and two benchmarked companies have been interviewed. The study had initially a deductive approach since a theoretical framework was developed. The study became abductive in the empirical phase since the theory was applied on real situations. Both primary and secondary sources have been used. The primary sources during interviews and the secondary through literature studies. Conclusion In the case of SCAN COIN, the term strategic partnership needs to be divided into two different definitions, integrated supplier and strategic partner. The second definition is based on the first. Another important aspect for SCAN COIN is to follow a correct working method in which decisions made by the company management is a condition for the operational work. A first step in the working method is to make sure that all employees have a clear and common definition of what integrated suppliers means for SCAN COIN. This step and definition is the prerequisite of deeper supplier collaboration with supplier involvement in the product development process. The definition needs to be made at an early stage for SCAN COIN to be able to work with integrated suppliers. SCAN COIN also needs to have a clear understanding of the fact that different suppliers need different relationships. Not until clear definitions and supplier differentiations exist, is it sensible for SCAN COIN to use the specification of demands as a tool for making the frame of closer supplier involvement. Key words Strategic partnership, integrated suppliers, supplier involvement, specification of demands, product development process, working method, supplier differentiation. VII

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Forskning inom området Avgränsningar och direktiv Målgrupp Rapportens disposition Tydliggörande av begrepp i examensarbetet Företagsbeskrivning Historik Dagens SCAN COIN Produktportfölj SCAN COIN Industries AB Metod Vetenskapliga metodsynsätt Förklarande kunskap (Explanatik eller Positivism) Förstående kunskap (Hermeneutik) Analytiskt synsätt Systemsynsättet Aktörsynsättet Examensarbetets synsätt Systemansats i teori och i examensarbetet Val av undersökningsmetoder Kvalitativa och kvantitativa studier Induktiva, deduktiva och abduktiva metoder Typ av undersökningsmetod Examensarbetets undersökningsmetoder Datainsamling Litteraturstudier Intervjuer Metodmedvetande Reliabilitet och validitet Examensarbetets metodmedvetande Arbetsgång för examensarbetet Teori Relationer i nätverk Olika typer av leverantörsrelationer Bindningar i nätverk Inköpsstrategi Outsourcing av olika aktiviteter till leverantörer Reducering av antalet leverantörer Ingående av partnerskap med leverantörer Omfattningen av leverantörsrelationer Inställningen till leverantörsrelationer Leverantörsstrukturen...32 IX

10 4.2.7 Kraljics matris Portföljmodell för leverantörsinvolvering Strategiskt partnerskap Rollfördelning Motiv till strategiskt partnerskap Leverantörens och företagets olika syn Strategiskt partnerskap och produktutvecklingsprocessen Drivkrafter Möjliggörare Ledningsområden Fördelar med strategiskt partnerskap Kortsiktiga fördelar Långsiktiga fördelar Nackdelar med strategiskt partnerskap Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos det köpande företaget Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av strategiskt partnerskap Modell 1: Införande av strategiskt partnerskap Modell 2: Införande av strategiskt partnerskap Modell 3: Införande av strategiskt partnerskap Teoretisk kravspecifikation Interna krav för det köpande företaget Det köpande företagets krav på leverantören Leverantörens krav på det köpande företaget Gemensamma krav Empiri Företagets strategier Konkurrenssituation Kärnkompetens Interna funktioner på SCAN COIN Ledning Konstruktionsavdelningen Inköpsavdelningen Produktionsavdelningen Projektledare Andra avdelningar inom SCAN COIN AB Logistik Nuvarande leverantörssamarbeten Leverantörer Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB...76 X

11 6 Benchmarking Dresser Wayne AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Införande av strategiskt leverantörssamarbete Produktframtagning Besam AB Företagsbeskrivning Konkurrenssituation Leverantörer Intern struktur Införande av strategiskt leverantörssamarbete Lagerhantering Analys Förutsättningar SCAN COINs leverantörsbild Kraljics matris Lars Höglund AB Borre Metalvarefabrik A/S Molex G. Østervig A/S NOTE Lund AB Definitioner Fördelar för SCAN COIN med integrerade leverantörer Standardisering Produktutvecklingsprocessens ledtider och kostnader Långsiktiga fördelar Risker för SCAN COIN med integrerade leverantörer Relationsproblemet Leverantörsproblemet Interna problem hos SCAN COIN Risk för ökade kostnader Informationsdelningsrisk Vägning av risker Implementering av integrerade leverantörer Interna krav SCAN COINs krav mot leverantörerna Leverantörernas krav mot SCAN COIN Gemensamma krav Kravspecifikation Jämförelse med teoretisk kravspecifikation Förslag på arbetsgång vid praktiskt införande Fas 1 SCAN COINs ledning Fas 2 Strategiskt inköp Fas 3 Projektgrupp Fas 4 Leverantörens bidrag Anpassad kravspecifikation till arbetsgången XI

12 8 Slutsats Examensarbetets syfte Slutlig definition Leverantörsuppdelning med hjälp av Kraljics matris Slutlig kravspecifikation och arbetsgång Diskussion om uppfyllelse av examensarbetets syfte Förslag till vidare studier på SCAN COIN Förslag på vidare akademiska studier Generalisering av examensarbetets resultat Referenslista Bilagor XII

13 -INLEDNING- 1 Inledning Detta kapitel ger en övergripande bild över bakgrunden till examensarbetet och det problem som analyserats. Kapitlet presenterar uppgiftens målsättning och dess syfte. Vidare definieras avgränsningar, målgrupp och rapportens disposition. 1.1 Bakgrund För dagens företag blir konkurrenssituationen allt hårdare och därmed ökar kraven på bland annat de interna och externa samarbetsformerna. Slutkunderna kräver förutom produkter till lägre kostnader även skräddarsydda lösningar. På senare år har många företag försökt förstärka konkurrenskraften genom att inleda ett närmare samarbete med sina leverantörer, dvs. arbeta för en leverantörsintegration. 1 Att inleda ett djupare samarbete med leverantörer, s.k. strategiskt partnerskap, är ett strategiskt beslut som måste ha stöd från alla delar i organisationen och initieras av ledningen. 2 Det krävs stora ansträngningar att bygga upp och vårda relationerna mellan parterna, istället för att som tidigare ständigt skaffa nya leverantörer när de gamla tappar i konkurrenskraft. I ett långsiktigt perspektiv blir det betydligt enklare och mer lönsamt att vårda, bibehålla och styra ett mindre antal väl utvalda leverantörer, så kallade strategiska partners. Utvecklingen går idag mot färre, större och mer kompetenta leverantörer som får ta allt större ansvar för större delar, moduler, system och funktioner. 3 Strategiskt partnerskap, där ett djupgående leverantörssamarbete omfattar leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, skapar i de flesta fall goda konkurrensfördelar för båda parter. Framförallt är det egenskaper som kommunikation, tilltro och en sänkning av totalkostnaden som är tilltalande med strategiskt partnerskap. Dock ska företag vara medvetna om att det finns risker med partnerskap och om företaget inte tänker nog igenom vad ett samarbete innebär, kan det misslyckas och bli kostsamt. 4 SCAN COIN AB är en av de ledande leverantörerna av utrustning för automatisk hantering av kontanter, systemlösningar och service. SCAN COIN utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och integrerade lösningar för hantering av mynt och sedlar i över 100 länder. 5 Företaget har haft en gynnsam ekonomisk situation över åren och den senaste toppen var när euron infördes i EMU. Bytet av valuta medförde att myntapparatur behövdes bytas eller uppgraderas i ett flertal länder. Till följd av euroinförseln har utvecklingen gjort att SCAN COIN måste börja fokusera på sina kärnkompetenser och på att förbättra logistiken internt och externt, pga. den allt mer ökande konkurrensen inom branschen. 6 1 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 5 2 Gadde & Håkansson, Professionellt inköp, s 60 3 Ibid, s 60 4 Jonsson, Den strategiska försörjningsprocessen med fokus på uppbyggnaden av företagets leverantörsbas, s SCAN COIN AB, Årsredovisning Magnusson, J. SCAN COIN Logistikfunktion Nu och i framtiden 1

14 -INLEDNING- SCAN COIN har därmed kommit till att fatta beslut om hur leverantörssamarbetet ska se ut i framtiden. Det senaste året har antalet leverantörer minskats till förmån för ökat fokus på det strategiska arbetet och på företagets kärnkompetenser. Nästa steg i detta är att involvera ett fåtal noga utvalda leverantörer redan i produktutvecklingsstadiet och att inleda ett långsiktigt partnerskap med dessa. Idag förekommer inte något partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer. Potentiella leverantörer för partnerskap finns dock att arbeta med och internt på SCAN COIN figurerar mycket frågor om hur arbetet mellan SCAN COIN och tilltänka strategiska partners ska fungera. 1.2 Problemformulering För att företag ska kunna utnyttja idéerna och koncepten kring strategiskt partnerskap krävs en tillämpning av metoderna och teorierna kring ämnet. Det finns behov av en praktisk kravbild för hur samarbetet inom det strategiska partnerskapet ska initieras och byggas upp. SCAN COINs nuvarande kommunikationsvägar med leverantörerna kan schematiskt beskrivas som Figur 1.1. SCAN COIN LEVERANTÖR Ledning Ledning Produktion Inköp Försäljning Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.1. Schematisk modell över det nuvarande kommunikationsvägar mellan SCAN COIN och dess leverantörer. SCAN COINs nuvarande kommunikation och samarbete med leverantörerna sker huvudsakligen mellan funktionerna inköp och konstruktion, samt motsvarande funktioner hos leverantören, dvs. försäljning, konstruktion, produktion och ledning. Internt på SCAN COIN är det framförallt de fyra funktionerna inköp, konstruktion, ledning och produktion som berörs av hur samarbetet med leverantörerna ser ut. 2

15 -INLEDNING- Den främsta kommunikationen sker mellan inköpsfunktionen hos SCAN COIN och försäljningsfunktionen hos leverantören, samt mellan konstruktionsavdelningarna på respektive företag. Det finns även kommunikationsvägar mellan konstruktionsavdelningarna till inköps- respektive försäljningsfunktionen, men dessa vägar är betydligt svagare. I Figur 1.2 finns en schematisk modell över hur författarna ser uppgiftens problemformulering. Denna problemformulering handlar om att studera och utveckla strategiskt partnerskap mellan SCAN COIN och dess leverantörer, med fokus på kravspecifikation och arbetsgång. SCAN COIN Leverantör Ledning STRATEGISKT PARTNERSKAP Ledning Produktion Inköp kravspecifikation arbetsgång Sälj Produktion Konstruktion Konstruktion Figur1.2. Schematisk modell över uppgiftens problemformulering. I Figur 1.2 visas två cirklar med SCAN COINs respektive leverantörens interna funktioner. Den gråmarkerade cirkeln ska symbolisera det strategiska partnerskapet och de delar av företagen som examensarbetet fokuserar på, dvs. gränssnittet för samarbetet mellan SCAN COIN och leverantören. Examensarbetet fokuserar internt på SCAN COIN främst på de kraftigare pilarna som är relationerna mellan ledning, inköpsfunktionen och konstruktionsavdelningen. Den kravbild, eller specifikation, som ska tas fram, den gråmarkerade delen i Figur 1.2, kommer att bestå av fyra delar, en intern del som riktar sig internt mot SCAN COIN och vad som krävs av företaget för att ett strategiskt partnerskap ska bli lyckosamt. Den andra delen är mer extern och riktar sig mot leverantören och vad som SCAN COIN kräver av leverantören och vilka faktorer som är viktiga för dem i partnerskapet. Den tredje delen tar upp leverantörens krav på SCAN COIN. Slutligen fokuserar den fjärde delen på de gemensamma krav som båda parter ställer på varandra. Utöver kravbilden har examensarbetet till uppgift att ta fram en arbetsgång för hur strategiskt partnerskap praktiskt ska implementeras på SCAN COIN. Arbetsgången blir ett 3

16 -INLEDNING- komplement till kravspecifikationen och tillsammans ska de utgöra en grund för framtida leverantörssamarbeten. Utifrån denna bakgrund har följande problemställning formulerats: Definiera och utarbeta en kravbild för strategiskt partnerskap, dvs. vad som krävs för ett strategiskt samarbete, både av SCAN COIN och av leverantören Föreslå en arbetsgång för införande av strategiskt partnerskap 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet är att definiera en kravbild och arbetsgången för strategiskt partnerskap, både utifrån det interna arbetssättet på SCAN COIN och utifrån leverantörernas krav för samarbete med SCAN COIN. Att även undersöka leverantörens krav är nödvändigt då det är viktigt för SCAN COIN att ha en klar bild över leverantörens behov och förväntningar. I denna kravbild är det viktigt att de olika funktionerna i företaget får samma mål att arbeta mot, samt att de olika funktionerna får en specifikation över vad som krävs av respektive funktion. Arbetsgången behövs för att kravspecifikationen på ett naturligt sätt ska införas i organisationen. 1.4 Forskning inom området Inom området strategiskt partnerskap och tidig leverantörsinvolvering i produktutvecklingsprocessen, finns det en mängd litteratur. Mycket av litteraturen är allmänt hållen och refererar mestadels till stora, ofta världsomfattande företag där leverantörerna är mindre än det köpande företaget. Eftersom SCAN COIN är ett litet företag, där leverantörerna ofta är större, har författarna tagit stor hänsyn till detta i analysen. De främsta forskarna inom examensarbetets område är Wynstra och Ellram, som i ett flertal artiklar tar upp olika infallsvinklar, dvs. både positiva och negativa sidor med närmare leverantörsinvolvering. En annan viktig del av examensarbetets teori är hämtad från doktorsavhandlingar, t.ex. Seppälä (2003), Lakemond (2001) och Jonsson (1998), som är mer konkreta eftersom dessa baserats på undersökningar hos företag. 1.5 Avgränsningar och direktiv Eftersom examensarbetets tid och omfattning är begränsad är det nödvändigt med avgränsningar för uppgiften. Avgränsningar kan göras dels på djupet och dels på bredden. Avgränsningar på djupet innebär att resultatet blir mer allmänt och mer av utredande karaktär. Avgränsningar på bredden innebär snävare infallsvinkel och ger därmed ett mindre omfattande resultat. Studiens avgränsning ges av den fysiska och organisatoriska enheten för SCAN COIN Industries i Malmö. Författarnas förslag på kravbild för SCAN COIN och dess strategiska partners bygger på intervjuer internt inom företaget, externt med fyra av SCAN COINs leverantörer, två benchmarkingföretag, samt väsentlig teori inom området. Avgränsningar har gjorts när det gäller antalet intervjuade personer. 4

17 -INLEDNING- Anledningen till det specifika valet av de fyra studerande leverantörerna är att SCAN COIN ser dessa leverantörer som möjliga för framtida djupare samarbete. De fyra leverantörerna tillhör SCAN COINs 20 största leverantörer. Resultatet av kravbilden är avgränsad på djupet, dvs. kravbilden beskriver inte exakt vilken person som ska göra vad och inga exakta tekniska specifikationer görs, t.ex. vilket CADprogram som ska användas. Kravbilden eller kravspecifikationen ska istället ses som en generell rekommendation om vilka frågor som internt respektive externt ska gås igenom med den tilltänkta partnern. Detsamma gäller för arbetsgången, där ansvaret är fördelat på funktioner inom företaget, snarare än på personer. Examensarbetet tar ej hänsyn till de interna organisatoriska processerna hos leverantören. Examensarbetets tidsbegränsning gör att SCAN COIN är det enda företag där en noggrannare undersökning gjorts internt av de olika funktionerna samt för relationerna mellan olika funktioner. Två benchmarkingstudier har gjorts på två externa företag Besam och Dresser Wayne, för att se hur de har infört strategiskt partnerskap och hur de arbetar med begreppet. Benchmarkingföretagen valdes med anledning av att de är företag som arbetar med någon form av strategiskt partnerskap och har en produktionstyp som liknar SCAN COINs. Karaktären för dessa två benchmarkingstudier har inte varit djupgående pga. tidsbegränsning. En större undersökning hos ett antal företag hade gett ett bättre underlag. Teorin, samt de två mindre benchmarkingstudierna har istället fungerat som underlag vilket sedan applicerats på SCAN COIN. 1.6 Målgrupp Målgruppen för examensarbetet är i första hand medarbetare på SCAN COIN och i andra hand studenter och personal inom logistik och inköp vid tekniska högskolor i Sverige. Studien kan även vara intressant för andra företag och industrier med liknande planer på införande av strategiskt partnerskap. 1.7 Rapportens disposition Examensarbetet följer en traditionell disposition enligt Figur 1.3. Dispositionen och arbetsgången följer också till stora delar varandra. Inledning Kap 1 & 2 Metod Kap 3 Teori Kap 4 Empiriska studier Kap 5 & 6 Analys Kap 7 Slutsats Kap 8 Figur 1.3. Rapportens strukturella uppbyggnad. Inledning är rapportens två inledande kapitel. I kapitel ett beskrivs bakgrund, problemställning och syfte med rapporten. Sist i första kapitlet återges rapportens disposition för att läsaren ska få en överblick över rapporten som underlättar den fortsatta läsningen. Kapitel två innehåller en företagsbeskrivning av SCAN COIN och dess historia samt en beskrivning av SCAN COINs produktportfölj. 5

18 -INLEDNING- Metodkapitlet tar upp vetenskapliga synsätt och metoder som är viktiga att ta hänsyn till för att ge examensarbetet god vetenskaplig grund. Tillsammans med inledningskapitlet skapar metoden basen för förståelsen för rapporten. Den teoretiska referensramen återfinns i kapitel fyra och skapar en förståelse för de teoretiska tillvägagångssätt och de metoder som används för att uppfylla syftet med rapporten. Eftersom den teoretiska referensramen är omfattande tillhandahålls en modell för att konkret visa hur kapitlet är uppbyggt. Modellen följer läsaren genom kapitlet. Empirin inleds med en beskrivning av SCAN COINs nuläge samt en beskrivning av de intervjuade leverantörerna. En beskrivning av de två benchmarkingföretagen finns i kapitel sex. Analysen bearbetar det empiriska materialet med hjälp av teorin. Utifrån analysen diskuteras ett antal förbättringsförslag, som ligger till grund för slutsatsen i det sista kapitlet, där även ett antal rekommendationer ges. 1.8 Tydliggörande av begrepp i examensarbetet I examensarbetet kommer författarna att använda sig av återkommande begrepp. För att inte missuppfattningar ska uppstå ges nedan en förklaring av de vanligaste begreppen. Det köpande företaget syftar på det företag som köper tjänster/produkter av leverantören och är därmed ett steg framför leverantören i värdekedjan. Kärnkompetens interna områden där företaget tror att de kan uppnå och bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar, dvs. det företaget är riktigt bra på, tjänar pengar på och som gör företaget unikt på marknaden. 7 Leverantör syftar till det företag som avlämnar eller tillhandahåller varor till det köpande företaget. Leverantörsinvolvering syftar på en fördjupad relation mellan leverantören och det köpande företaget där leverantören medverkar i produktutvecklingen och produktutvecklingsprocessen. Produktutveckling framtagning av en ny produkt eller förbättring av befintlig. Produktutvecklingsprocessen den process som sker från det att en idé finns på en helt ny produkt eller en förbättring av en befintlig produkt, tills det att en ny produkt är framtagen och säljs till slutkund. 7 van Weele, Purchasing and supply chain management, s 8 6

19 -FÖRETAGSBESKRIVNING- 2 Företagsbeskrivning Detta kapitel beskriver SCAN COIN med dess historik, organisation och produktportfölj för att ge läsaren en god grundförståelse av företaget. Kapitel fem presenterar mer ingående empirisk fakta om SCAN COIN och dess nuläge som är väsentligt för examensarbetet. 2.1 Historik SCAN COIN grundades 1966 i Malmö. Fokus fanns då endast på hantering av mynt med en marknadsbegränsning inom Skandinavien. Redan från start hade SCAN COIN revolutionerande produkter, som förutom att de simultant kunde räkna och sortera mynt, dessutom kunde refusera avvikande mynt. Inom kort hade SCAN COINs produktportfölj vuxit och även företaget i sig växte globalt. På slutet av 80-talet utvecklade SCAN COIN återigen en unik lösning med elektronisk detektering av mynt vilket ledde vägen för mera exakt mynträkning än vad tidigare hade varit möjligt. Strax därefter lanserades höghastighetsmaskiner för marknader över hela världen samt det nya självservicekonceptet Cash Deposit System, även kallat CDS. 8 Idag har SCAN COIN ett brett sortiment av mynthanteringsutrustning och har även börjat med sedelhantering. Stora delar av dagens produktutveckling fokuserar framförallt på integrerad mynt- och sedelhantering. SCAN COINs marknad sträcker sig idag över hela världen Dagens SCAN COIN SCAN COIN AB är en koncern med omsättning på ca 700 miljoner kr/år och ca 450 anställda. Dotterföretag finns runt om i Europa, samt i USA och Hongkong. Huvudkontoret är beläget i Malmö, med 150 anställda, där även den mesta av produktionen sker, dvs. ca 3000 maskiner per år. Resterande 300 anställda finns på marknadsbolag runt om i världen. Organisationen är uppbyggd av moderbolaget SCAN COIN AB samt de tre helägda underkoncernerna SCAN COIN Industries AB, SCAN COIN Europe AB och SCAN COIN International AB. Moderbolaget har till huvuduppgift att äga och förvalta de tre underkoncernerna. Figur 2.1 visar organisationsschemat. SCAN COIN Industries AB är koncernens teknikbolag medan SCAN COIN Europe och SCAN COIN International främst är marknadsbolag. 8 ( ), SCAN COIN AB 9 Ibid 7

20 -FÖRETAGSBESKRIVNING- SCAN COIN AB SCAN COIN Industries AB SCAN COIN Europe AB SCAN COIN International AB SCAN COIN Technology Ltd. England SCAN COIN Intramat AB Sverige SCAN COIN PERCONTA Development GmbH Tyskland Figur 2.1. Organisationsschema över SCAN COIN-koncernen. 10 SCAN COINs viktigaste kundgrupper är banker, valutacentraler, handeln, transportbolag samt bolag inom nöjesbranschen t.ex. kasinon. SCAN COINs vision är: Att addera värde till våra kunders verksamhet genom att skapa lösningar som tillåter dem att hantera kontanter effektivt. 11 Affärsidén är: Att vara världsledande inom mynthanteringslösningar, såväl som en ledande leverantörer av insättningsautomater och integrerade kontanthanteringslösningar. 12 I Figur 2.2 ges en illustration över SCAN COINs viktigaste kundgrupper hur dessa interagerar. Pilarna i figuren representerar transportbolagen. 10 SCAN COIN AB, Årsredovisning 2004, s 2 11 Ibid, s 3 12 Ibid, s 3 8

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Wolfgang Ulaga & Andreas Eggert(2006) sammanfattad av: Sebastian Ohlsson, Grupp 6 för kursen TEIM04 Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Ordlista

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Investigation of buying in retail companies

Investigation of buying in retail companies Investigation of buying in retail companies Understanding the effects of a central warehouse Richard Lämsä Sebastian Mattsson RELEX seminar 2015-04-22 Vilka är vi? Richard Lämsä Konsult inom verksamhetsutveckling

Läs mer

Redovisning Examensarbete

Redovisning Examensarbete Redovisning Examensarbete Datum för redovisning av X-jobb Den 25/11 08:30 på Rosen Slutrapport till HL och opponentgrupp senast den 21/11 Impact on Procurement Context (omgivning) World Economic Development

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Studiebesök BT / Toyota

Studiebesök BT / Toyota DAGENS AGENDA 8.30-9.15 Repetition operativt + marknader 9.30-10.15 Val av marknad / leverantör 10.30-11.30 Grupparbete 1 11.30-12.30 Lunch 12.30-13.15 SRM (Supplier Relation Management) 13.30-14.30 Grupparbete

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Strategiskt inköp Repetition strategiskt inköp 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Mål och KPI Process och rutiner Supply Strategier Strategi för inköp på

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Datum: 2013-01-18 Tid: 09.00-12.00 (En student med förlängd skrivtid skriver 09.00-13.00) Plats:

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2016 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Framtagning av strategi för affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar 1 Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Underlag för att utarbeta en strategi för immateriella tillgångar

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utflyttning eller återflyttning av produktion?

Utflyttning eller återflyttning av produktion? Re-industrialisering? Trender och förutsättningar VINNOVA, 3 april 2014 Utflyttning eller återflyttning av produktion? Lars Bengtsson och Robin von Haartman 1 Alternativ till outsourcing (år 2005) Våg

Läs mer

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon International Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon 15 år av maskinell mynt- och sedelhantering Axlon har utvecklat

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Dag 1. GolvSpecialisten AB Dag 1 GolvSpecialisten AB Företaget GolvSpecialisten AB (GSAB) bildades 1987 och har sedan dess vuxit till ett världsledande företag inom professionell slip- och polersystem för golv. Man producerar utrustning

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004)

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004) Industriell marknadsföring & Supply Chain Management, 722A29 Seminarium 2013-11- 22 Grupp 10: Åsa Andersson, Johanna Byström, Emelie Frejd och Hanna Prosén Artikel 2. Business relationships alignment:

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall F orfattare forfattare@student.ltu.se Institutionen f or teknikvetenskap och matematik 31 maj 2017 1 Sammanfattning Sammanfattningen är fristående från rapporten

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer