Fullmäktige Sida 1 / 77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige Sida 1 / 77"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 77 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30-17:30 Plats Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Jouni Majuri sekreterare Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 77 Underskrifter ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: datum datum tarkastajan nimi tarkastajan nimi Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 30 december 2016 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den 2017.

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 77 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 4 beslutförhet 2 Val av protokolljusterare 5 3 Ny ersättare i fullmäktige 6 4 Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden 7 5 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt 9 6 Justering av stadens proprieborgen för Espoon Elä ja Asu 11 Oy:s lån 7 Ändring av kostnadsförslaget i projektplanen för Kirstin 14 koulu och Viherlaakson koulu 8 Godkännande av en ändring av detaljplanen Westends 17 affärscentrum i stadsdel 13 Westend, område nr Godkännande av en ändring av detaljplanen Esbovikens 29 centrum II, Mårtensbro, område nr i stadsdel 34 Esboviken 10 Godkännande av detaljplanen Flyttfågelbacken I i stadsdel Fågelberga, område nr I 11 Godkännande av delgeneralplanen Kera, område nr Esbos rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd Motion om fastighetsskatten Motion om behandling och godkännande i fullmäktige av 64 en anvisning för hur antalet parkeringsplatser ska räknas ut i Esbo 15 Motion om att grunda skyddsområden i Esbos centralpark Fråga om principerna för placering av stenkrossar Fråga om montering av information på hållplatserna för Västmetrons anslutningstrafik 75

4 Esbo stad Protokoll 1 Fullmäktige Sida 4 / 77 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

5 Esbo stad Protokoll 2 Fullmäktige Sida 5 / 77 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes representanter för Arja Juvonen ja Mia Laiho.

6 Esbo stad Protokoll 3 Fullmäktige Sida 6 / 77 [Förhandsbesked] 5139/ Stadsstyrelsen Ny ersättare i fullmäktige Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ersättare Janne Rantanen (Sannf & obundna) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Redogörelse Ersättare Janne Rantanen (Sannf & obundna) anhåller per brev om befrielse från sitt förtroendeuppdrag på grund av flyttning från Esbo. shistoria Stadsstyrelsen Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Janne Rantanen. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Janne Rantanen (Sannf & obundna) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 405. För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Janne Rantanen

7 Esbo stad Protokoll 4 Fullmäktige Sida 7 / 77 [Förhandsbesked] 5442/ Stadsstyrelsen Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (C) i stället för Simo Repo (C) till medlem i revisionsnämnden. Fullmäktige: Fullmäktige valde Eila Uotila (C) i stället för Simo Repo (C) till medlem i revisionsnämnden. Redogörelse Medlem i revisionsnämnden Simo Repo (C) anhåller per brev om avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden på grund av att han förlorat sin valbarhet. Fullmäktige valde Simo Repo till medlem i stadsstyrelsen Valbar till revisionsnämnden är enligt 71 kommunallagen inte: - en ledamot av kommunstyrelsen; - en person som i enlighet med 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören; - en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller ett samfund eller en stiftelse där kommunen har bestämmanderätt, eller - en person som inte är valbar till kommunstyrelsen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna.

8 Esbo stad Protokoll 4 Fullmäktige Sida 8 / 77 shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (C) i stället för Simo Repo (C) till medlem i revisionsnämnden. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 8. För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Nämndens sekreterare - Den valda - Simo Repo

9 Esbo stad Protokoll 5 Fullmäktige Sida 9 / 77 [Förhandsbesked] 5244/ Stadsstyrelsen Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Merja Pursiainen till nämndeman i Esbo tingsrätt. Redogörelse Fullmäktige: Fullmäktige valde Tana Viloi stället för Merja Pursiainen till nämndeman i Esbo tingsrätt. Lagmannen i Esbo tingsrätt Olli Saunanoja meddelar att Merja Pursiainen har bett om avsked från uppdraget som nämndeman i Esbo tingsrätt och uppmanar Esbo stad att välja en ny nämndeman för fullmäktiges återstående mandatperiod. En nämndeman ska vara en finsk medborgare som bor i en kommun i tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. (6 i tingsrättslagen) shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer i stället för Merja Pursiainen till nämndeman i Esbo tingsrätt.

10 Esbo stad Protokoll 5 Fullmäktige Sida 10 / 77 För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Esbo tingsrätt - Merja Pursiainen

11 Esbo stad Protokoll 6 Fullmäktige Sida 11 / 77 [Förhandsbesked] 538/ Stadsstyrelsen Justering av stadens proprieborgen för Espoon Elä ja Asu Oy:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige justerar proprieborgen för lånet till Espoon Elä ja Asu Oy enligt följande: Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Espoon Elä ja Asu Oy på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet höjs med 6,7 miljoner euro, sammanlagt högst 11,7 miljoner euro, som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision högst 15 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt ingen kontrasäkerhet krävs garantiprovisionen är 0,05 procent per år av lånets medelsaldo. I övrigt hålls villkoren för borgen lika. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Valtuuston päätös

12 Esbo stad Protokoll 6 Fullmäktige Sida 12 / 77 Redogörelse Stadsstyrelsen beslutade att grunda ett allmännyttigt bolag, Espoon Elä ja Asu Oy, för att bygga, äga och administrera Leva och boseniorcentraler som är avsedda för specialgrupper samt övriga allmännyttiga enheter inom staden. Projektplanen för Leva och bo-seniorcentralen i Alberga godkändes av fullmäktige och projektet genomförs av Espoon Elä ja Asu Oy. Viktiga mål för byggnaden är hälsa, säkerhet, användbarhet, hållbarhet, energieffektivitet, tillgänglighet, flexibilitet, ett vackert utseende och en bra underhållbarhet. Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen på 5 miljoner euro till Espoon Elä ja Asu Oy. Projektets bidrag, räntestödslån och helhetskostnader har preciserats och bolaget anhåller om att Esbo stad höjer proprieborgen med 6,7 miljoner euro. Lånebehov Euro Projektets totala utgifter Räntestödslån Understöd Behov av extern finansiering Varav redan lyft Behov av tilläggslån Kostnadsökningen beror på dåliga grundförhållanden som framkom genast i början av projektet och som gjorde att kostnaderna för grundandet ökade. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansåg att den andel som centralen för öppen service utgör av kostnaderna är större än vad vi uppskattat. Detta ökar självfinansieringsandelen. ARAs tolkning ökar inte projektets totalkostnader. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige justerar proprieborgen för lånet till Espoon Elä ja Asu Oy enligt följande: Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen enligt följande:

13 Esbo stad Protokoll 6 Fullmäktige Sida 13 / 77 Låntagare Långivare Espoon Elä ja Asu Oy på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet höjs med 6,7 miljoner euro, sammanlagt högst 11,7 miljoner euro, som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision högst 15 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt ingen kontrasäkerhet krävs garantiprovisionen är 0,05 procent per år av lånets medelsaldo. I övrigt hålls villkoren för borgen lika. Behandling Tekniska direktören var jävig och avlägsnade sig medan ärendet behandlades ( mom. i förvaltningslagen). Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

14 Esbo stad Protokoll 7 Fullmäktige Sida 14 / 77 [Förhandsbesked] 5030/ Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Ändring av kostnadsförslaget i projektplanen för Kirstin koulu och Viherlaakson koulu Beredning och upplysningar: Reijo Yrjölä, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner de ändrade projektplanerna för Kirstin koulu ja päiväkoti och Viherlaakson koulu ja lukio så, att projektens sammanlagda målkostnader är 62 miljoner euro. Tilläggsmaterial Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. - Valtuusto Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen - Valtuusto Kirstin koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen Redogörelse Fullmäktige beslutade att ombyggnader och tillbyggnader av skolor ska utföras enligt en modell för offentlig-privat samverkan, med ett belopp som motsvarar investeringsutgifter på högst hundra miljoner, vilket gäller omkring tio skolor, samt att projekten ska sammanslås till tre eller fyra konkurrensutsättningar. I det första skedet ingick Karamalmens skola, Hansakallion koulu och Soukan koulu, i andra skedet Espoonlahden koulu, Karakallion koulu och Mainingin koulu och i tredje skedet Lintuvaaran koulu ja päiväkoti och Päivänkehrän koulu. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som i sin helhet ägs av staden, ska i fjärde skedet av modellen för offentlig-privat samverkan bygga om Kirstin koulu ja päiväkoti och Viherlaakson koulu ja lukio. Kirstin koulu ja päiväkoti färdigställs i december 2018 och Viherlaakson koulu ja lukio i december 2019.

15 Esbo stad Protokoll 7 Fullmäktige Sida 15 / 77 Enligt investeringsdelen i stadsdirektörens budgetförslag för 2017 har ett anslag på sammanlagt 55,7 miljoner euro budgeterats för projekten. Projektens målkostnader föreslås höjas till 62 miljoner euro. Projekten har konkurrensutsatts under det gångna året. De offerter som inlämnades överskred investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten överskreds bland annat på grund av att man i beräkningarna av målpriserna i projektplanerna inte exakt kunde uppskatta anbudsgivarnas risktillägg för livscykelansvaret. Ombyggnadsobjektet har också utökats eftersom även ombyggandet av Kirstin päiväkoti och auditoriebyggnaden i Viherlaakson koulu har inkluderats i projekten. I samband med den fortsatta planeringen av projekten konstaterades att det vore lönsamt att bygga om daghemmet och auditoriebyggnaden som en del av hela ombyggnadsprojektet, bland annat för att båda objekten har gemensam husteknik med de övriga delarna som ombyggs. Trots att målkostnaderna ökat anses det ur helhetsekonomisk synpunkt vara förmånligare för staden att genomföra projekten. En nedskärning eller begränsning av projektet kommer att medföra okontrollerade risker när det gäller omfattningen av tjänsteproducentens livscykelansvar och vad tjänsteproducenten kommer att inkludera i livscykelansvaret. Om vissa objekt delvis lämnas utanför projektet eller senare ansluts till livscykelansvaret blir detta dessutom sannolikt dyrare för staden än om ombyggandet och livscykelansvaret konkurrensutsätts samtidigt för samtliga objekt. De tilläggskostnader som en försening av projektens tidtabell medför för staden måste också poängteras. Om genomförandet av projekten fördröjs måste hyresavtalet för Kirstin koulus flyttbara skola förlängas, vilket orsakar staden en extra hyreskostnad på minst 2 miljoner euro om utgångspunkten är en månadskostnad på cirka euro. Det besluts senare separat huruvida skolbyggnaderna överlåts som apport till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat och även om det lån som staden beviljat bolaget för att genomföra projektet. Stadens tomtenhet bereder därefter tomtens arrendeavtal mellan Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat Oy och staden, eftersom markområden inte överförs till bolaget. shistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner ändringen av projektplanerna för Kirstin koulu ja päiväkoti och Viherlaakson koulu ja lukio så, att projektens målkostnad är totalt 62 miljoner euro.

16 Esbo stad Protokoll 7 Fullmäktige Sida 16 / 77 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de ändrade projektplanerna för Kirstin koulu ja päiväkoti och Viherlaakson koulu ja lukio så, att projektens sammanlagda målkostnader är 62 miljoner euro. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

17 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 17 / 77 [Förhandsbesked] 92/ / Godkännande av en ändring av detaljplanen Westends affärscentrum i stadsdel 13 Westend, område nr Beredning och upplysningar: Kaisa Rauhalammi, tfn Olli Koivula, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Westends Affärscentrum i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad , ändrad , område nr Tilläggsmaterial Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. - Westendin liikekeskus, tapahtumaluettelo - Westends affärscentrum, plankarta - Westends affärscentrum, planbestämmelser - Westends affärscentrum, uppdaterad detaljplan - Westends affärscentrum, illustration - Westendin liikekeskus, selvitys varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen mahdollisuuksista Redogörelse Avsikten med ändringen är att ändra kvartersområdet för affärsbyggnader till kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader. Den nuvarande affärsbyggnaden från 1986 ska rivas. Byggrätten ökar från nuvarande v-m 2 till v-m 2. I kvarteret föreslås fem flervåningshus med bostäder. I gatuplanet ska det byggas minst v-m² för affärs- och butikslokaler och för offentliga och privata tjänster.

18 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 18 / 77 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: till ändring av detaljplanen Westends affärscentrum som omfattar tomt nr 1 i kvarter i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, område nr Initiativ och aktualisering Det är markägaren som tagit initiativ till detaljplanen. Planändringen blev ett planläggningsobjekt vid uppföljningen av arbetsprogrammet för planläggning Aktualiseringen meddelades Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat Områdets nuläge Planområdet är cirka 1 hektar och ligger på adressen Westendvägen På tomten ligger en affärsbyggnad som mot Westendvägen har 2 våningar men mot Nedre Fortet 3 våningar. Westends affärscentrum har 26 aktieägare av vilka en del är verksamma som företagare. En del av lokalerna hyrs av externa aktörer. I affärsbyggnaden verkar bland annat Valintatalo, kontor och tre daghem. Den inhägnade gården i hörnet av Westendvägen och Hirbölevägen fungerar som daghemmets gård. Vid tomtens östra sida ligger ett rätt stort parkeringsområde. Längs tomtens utkant och runt lekplatsen växer fullvuxna höga träd. Öster om affärscentrets tomt ligger ett allmänt parkeringsområde, en skola och ett daghem. Kvarteren intill består av småhus och bostadshöghus i högst fyra våningar.

19 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 19 / 77 Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan, som fastställdes , är planområdet område för tätortsfunktioner. I generalplanen för södra Esbo, som vann laga kraft , har planområdet beteckningen område för centrumfunktioner och närservice. (C). På området får boende som passar i centrum samt förvaltnings-, kontors-, service-, utbildnings- och butikslokaler anvisas. På området får inte placeras en storenhet i detaljhandeln. I den gällande detaljplanen är planområdet kvartersområde för affärsbyggnader. I den nuvarande detaljplanen är kvarterets byggrätt v-m 2 och exploateringsgraden 0,36. Exploateringsgraden för bostadskvarteren väster och norr om kvarteret är 0,25. Exploateringsgraden för tomten söder om kvarteret inklusive kvarteret för bilplatser är 0,41. Offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen et till ändring av detaljplanen var offentligt framlagt Till registraturen lämnades 4 anmärkningar, enligt vilka höghusen ansågs vara för höga och inte passa in i området. I en anmärkning krävdes det att byggnadens skadeverkan på näromgivningen ska minskas. I planen infördes en planbestämmelse med tanke på grannarna: Sikten från bostäderna i de två översta våningarna vid Westendvägen och Hirbölevägen till husen och gårdarna på andra sidan gatan ska begränsas med byggnadstekniska fasadlösningar som anpassas till arkitekturen. I en anmärkning uttrycktes oro för att trafiken kommer att öka. De nya bostadshusen kommer att ge upphov till cirka 220 personbilsresor per vardagsdygn. Trafikökningen för affärslokalernas del kommer inte att vara nämnvärd. Westends affärscentrum är ett så kallat närservicecentrum. Trafiken på de omgivande gatorna är i dagens läge ungefär fordon per dygn. Planändringen kommer alltså inte att orsaka någon betydande ökning av trafikmängden. En reservering för en parktransformator infördes i planen efter ett utlåtande av Caruna Esbo Ab. Reservationer för underjordiska ledningar infördes efter ett utlåtande av HRM. Platsen där träd ska planteras har i planförslaget justerats utifrån tekniska centralens ställningstagande. Enligt bildningssektorns ställningstagande kommer 68 dagvårdsplatser att bli utan lokaler på grund av planändringen och dessutom kommer de nya bostäderna att skapa behov av nya dagvårdsplatser. Bildningssektorn ville i sitt ställningstagande ha en utredning om huruvida tomten invid Westendinpuiston koulu ja päiväkoti kunde utvecklas så att den nuvarande dagvårdenheten på ett kostnadseffektivt sätt förstoras. Detaljplanens

20 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 20 / 77 byggrätt på v-m 2 har använts och eventuell tillbyggnad förutsätter en planändring, men arealmässigt finns dock utrymme för nya daghemsplatser. Tomten, som är m 2, är glest bebyggd. Anmärkningarna av Fortum Power and Heat Oy och Västra Nylands räddningsverk föranledde inga ändringar i planen. Detaljplaneändringen Kvartersområde för affärsbyggnader ändras till kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader där det får byggas lokaler för offentlig och privat närservice. Vid kvarterets utkanter förblir marken obebyggd. Helhetsstruktur och stadsbild Kvarteret kommer att bilda ett litet stadsmässigt centrum i Westend. De fem byggnaderna är högre än de omgivande byggnaderna och till sin form otypiskt skulpturala. I två av byggnaderna finns affärslokaler i gatuplan vid Westendvägen. I samtliga hus finns bostäder. Höghusens byggnadskroppar terrasseras så, att de två översta våningarna indras från de lägre våningarnas fasader i kvarterets utkanter. De två översta våningarna ska till utseende och material avsevärt avvika från de övriga våningarna. Byggnadernas våningstal är 3 och 5 samt 4 och 6. I varje byggnad vid östra sidan av kvarteret ska det byggas arbetslokaler på markplanet för bostaden ovanför. Gårdsdäcket används av invånarna. Tomtens utkanter ska planteras med träd och buskar. I byggnaderna vid Westendvägen får det inte på gatuplanet finnas bostäder som vetter mot Westendvägen. Trafik Affärscentrets parkering (cirka 20 bilplatser) anvisas till kvarterets norra del och kan nås via bostadsgatorna på Hirbölevägen. Längs Westendvägen finns dessutom cirka 10 bilplatser för allmän parkering. Även servicetrafiken sker via Hirbölevägen i kvarterets norra del. Invånarparkeringen är under gårdsdäcket och kan nås via Nedre Fortet på kvarterets södra sida. Mellan körbanan och affärscentrumet har det i planen anvisats en områdesdel för allmän gångtrafik i nord-sydlig riktning. Cykelbanan går vid affärscentrumet längs gatans västra sida. Det ska byggas minst en bilplats per 80 v-m² bostäder, dock minst 0,5 bilplatser per bostad, en bilplats per 50 v-m² affärslokaler och en bilplats per 200 v-m² för offentlig och privat närservice. Det ska byggas minst en cykelplats per 30 v-m² bostäder, dock minst 2 cykelplatser per bostad i låsbara utrymmen med tak. Dessutom ska det finnas plats för cykelparkering utomhus. Det ska byggas minst en cykelplats per 40 v-m² affärslokaler och minst en cykelplats per 40 v-m² lokaler för offentlig och privat närservice.

21 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 21 / 77 Dimensionering Planområdets areal är m². Byggrätten är v-m², varav minst v-m² för affärs- och butikslokaler och för offentliga och privata tjänster. Exploateringsgraden är 1,06. Planändringen möjliggör cirka 200 nya invånare enligt en invånare per 50 v-m². Utredningar Enligt en bullerutredning kommer medelljudnivån vid fasaderna vid Westendvägen att ställvis överskida 60 db i prognosläget Alla bostäders balkonger ska glasas in i dessa fasader. I dagvattenplanen utreddes fördröjningen av kvarterets dagvattenavrinning. Med hjälp av områdesskärningar granskades kvarterets höjdlägen i relation till omgivningen. En byggnadshistorisk utredning om den nuvarande byggnaden gjordes. Den utredning om dagvårdsplatser som stadsplaneringsnämnden förutsätter bifogas föredragningslistan. Kvartersplan Kvartersplanen för Westends affärscentrum, daterad , hör samman med detaljplanen. Avgifter Sökanden betalade 60 procent av kostnaderna för detaljplaneändringen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen Staden debiterar enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen den återstående delen för detaljplaneändringen (40 procent), det vill säga 3 600,00 euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 933,34 euro, sammanlagt 4 533,34 euro, efter att detaljplaneändringen har godkänts. shistoria Stadsplaneringsnämnden , 161 Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Westends affärscentrum: 1.1 på kvartersområdet för affärsbyggnader planläggs bostäder samt affärsoch arbetslokaler. Genom planändringen säkerställs att de kommersiella tjänsterna i centrum blir kvar. Vid beredningen ska det utredas det om ett daghem kan placeras på tomten,

22 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 22 / byggnaderna och de allmänna uterummen ska till stadsbild och funktion motsvara kvalitetskraven på en högklassig centrummiljö, 1.3 parkeringen sker under gårdsdäcken. I kvarteret planläggs en urban öppen plats. Tomtens utkanter ska planteras med träd. Bostadsbyggnadernas markplan och parkeringsanläggningens mur mot idrottsplanen ska vara högklassiga och livfulla, 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om detaljplaneändringens utgångspunkter och mål och väljer till mötets ordförande. Behandling Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Louhelainen att punkt 1.1 ändras till: 1.1 på kvartersområdet för affärsbyggnader planläggs bostäder samt affärsoch arbetslokaler. Mängden affärs- och arbetslokaler ska vara betydande och projektet ska producera tjänster för Westend. Genom planändringen säkerställs att de kommersiella tjänsterna i centrum blir kvar. Vid beredningen ska det utredas om ett daghem kan placeras på tomten, Lydelsen i punkt 1.2 ändras till följande: 1.2 Planändringen ska märkbart förbättra den nuvarande stadsstrukturen och kvarterets kvalitetsnivå. Byggnaderna och de allmänna uterummen ska till stadsbild och funktion motsvara kvalitetskraven på en högklassig centrummiljö, Under diskussionens gång föreslog ersättare Partanen understödd av ledamot Klar-Nykvist att ledamot Stefan Ahlman väljs till ordförande för informations- och diskussionsmötet om planförslagets utgångspunkter och mål. Efter diskussionen frågade ordföranden om ordförandens och ersättare Partanens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Stadsplaneringsnämnden: 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Westends affärscentrum: 1.1 på kvartersområdet för affärsbyggnader planläggs bostäder samt affärsoch arbetslokaler. Mängden affärs- och arbetslokaler ska vara betydande

23 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 23 / 77 Stadsplaneringsnämnden , 166 och projektet ska producera tjänster för Westend. Genom planändringen säkerställs att de kommersiella tjänsterna i centrum blir kvar. Vid beredningen ska det utredas det om ett daghem kan placeras på tomten, 1.2 Planändringen ska märkbart förbättra den nuvarande stadsstrukturen och kvarterets kvalitetsnivå. Byggnaderna och de allmänna uterummen ska till stadsbild och funktion motsvara kvalitetskraven på en högklassig centrummiljö, 1.3 parkeringen sker under gårdsdäcken. I kvarteret planläggs en urban öppen plats. Tomtens utkanter ska planteras med träd. Bostadsbyggnadernas markplan och parkeringsanläggningens mur mot idrottsplanen ska vara högklassiga och livfulla, 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om detaljplaneändringens utgångspunkter och mål och väljer Stefan Ahlman till mötets ordförande. Detaljplanechef Ossi Keränen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplanen Westends affärscentrum, område nr , 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Westends affärscentrum som omfattar tomt 1 i kvarter i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad , område nr , 3 begär de utlåtanden som behövs och sektorernas ställningstaganden. Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i förslaget: Tredje meningen i 3 i planbestämmelserna ändras enligt följande: Dispositionen och fasadmaterialen i de två översta våningarna ska i betydande grad avvika från de andra våningarna. Till slutet av 3 i planbestämmelserna fogas följande: I varje byggnad vid östra sidan av kvarteret ska det byggas minst 50 v-m² arbetslokaler på markplanet för bostaden ovanför. Dessa lokaler får byggas utöver byggrätten i detaljplanen.

24 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 24 / 77 Sista meningen i 4 i planbestämmelserna ändras enligt följande: Den synliga fasaden på parkeringsanläggningen under gårdsplanet ska utseendemässigt vara av samma klass som bostadshusen. Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Louhelainen en ny punkt i beslutsförslaget: Stadsplaneringsnämnden förutsätter att projektets genomförandeplaner preciseras och att detaljplaneförslaget preciseras efter framläggningen så, att planbeskrivningarna säkerställer att de lokaler för dagligvaruhandel och närtjänster som behövs i området byggs. Av dessa lokaler ska minst 1000 v-m² vetta mot Westendvägen och mot den öppna platsen vid Westendvägen. Vice ordförande Louhelainen föreslog understödd av Lahti en ny punkt i beslutsförslaget: Stadsplaneringsnämnden uppmanar planläggaren att beakta säkerheten på Westendvägen intill affärscentret och bland annat behärskande av körhastigheten. Efter att ha förklarat diskussionen avslutad frågade ordförande Markkula om föredragandens korrigerade förslag samt ordförandens och vice ordförande Louhelainens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordförande Markkula att förslagen hade godkänts enhälligt. Ändringarna har beaktats i protokollet och bilagorna. Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplanen Westends affärscentrum, område nr , 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Westends affärscentrum som omfattar tomt 1 i kvarter i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad , område nr , 3 förutsätter att projektets genomförandeplaner preciseras och att detaljplaneförslaget preciseras efter framläggningen så, att planbeskrivningarna säkerställer att de lokaler för dagligvaruhandel och närtjänster som behövs i området byggs. Av dessa lokaler ska minst 1000 v-m² vetta mot Westendvägen och mot den öppna platsen vid Westendvägen. 4

25 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 25 / 77 Stadsplaneringsnämnden , 38 uppmanar planläggaren att beakta säkerheten på Westendvägen intill affärscentret och bland annat behärskande av körhastigheten. 5 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har givits om förslaget till ändring av Westends affärscentrum, område nr godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Westends affärscentrum som omfattar tomt 1 i kvarter i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad och ändrad , område nr , 3 meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 933,33 euro, sammanlagt 4 533,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. Behandling Ulla Palomäki föreslog understödd av Suvi Karhu att: Ärendet återremitteras för ny behandling. Vid planeringen av Westend är en parkeringsnorm på 0,5 inte motiverad. Området ligger inte invid goda kollektivtrafikförbindelser och invånarna där är jämförelsevis förmögna, varför de äger fler bilar än genomsnittsinvånaren. Därför ska parkeringsnormen ändras till åtminstone 1 bilplats per bostad. Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad konstaterade ordförande Markku Markkula att eftersom Palomäkis förslag även väckte motstånd, måste en omröstning ske. Ordförandens förslag godkändes: de som understöder Palomäkis förslag till återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Vid namnupprop röstade följande fem (5) ledamöter ja, dvs. för en återremittering: Suvi Karhu, Ulla Palomäki, Kimmo Oila, Pirjo Kemppi- Virtanen och Kai Lintunen. Följande åtta (8) ledamöter röstade nej : Paula Pöntynen, Jukka Lahti, Harriet Klar-Nykvist, Risto Nevanlinna, Rainer Lahti (ersättare), Seppo Salo, Stefan Ahlman och ordförande Markku Markkula.

26 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 26 / 77 Ordförande Markkula konstaterade att stadsplaneringsnämnden med åtta röster mot fem (8/5) hade förkastat Palomäkis remissförslag och att behandlingen av ärendet fortsätter. Ordförande Markkula föreslog understödd av Risto Nevanlinna och ersättare Rainer Lahti en ny punkt i beslutsförslaget: Stadsplaneringsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att de avtal om daghemslokaler som bildningssektorn behöver säkerställs innan markanvändningsavtalet och detaljplanen godkänns. En del av de behövliga daghemslokalerna kan placeras på Westendinpuiston koulus och päiväkotis tomt. Nämnden påskyndar detaljplaneändringen för detta ändamål och beslutar att införa detta planobjekt i det innevarande årets arbetsprogram för stadsplanering. Efter avslutad diskussion frågade ordförande Markkula om föredragandens förslag, ändrat enligt ordförandens förslag, kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Stadsplaneringsnämnden: Stadsstyrelsen instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har givits om förslaget till ändring av Westends affärscentrum, område nr godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Westends affärscentrum som omfattar tomt 1 i kvarter i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad och ändrad , område nr , 3 meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 933,33 euro, sammanlagt 4 533,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. 4 föreslår för stadsstyrelsen att de avtal om daghemslokaler som bildningssektorn behöver säkerställs innan markanvändningsavtalet och detaljplanen godkänns. En del av de behövliga daghemslokalerna kan placeras på Westendinpuiston koulus och päiväkotis tomt. Nämnden påskyndar detaljplaneändringen för detta ändamål och beslutar att införa detta planobjekt i det gångnainnevarande årets arbetsprogram för stadsplanering. Tekniska direktören Olli Isotalo

27 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 27 / 77 Stadsstyrelsen 1 godkänner det bifogade markanvändningsavtalet mellan staden och bolag som ska grundas av Westends Affärscentrum Ab som undertecknades , 2 föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Westends Affärscentrum i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad , ändrad , område nr Behandling Elo föreslog understödd av ordföranden m.fl. att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Elos förslag till bordläggning kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade blivit godkänt. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen bordlade enhälligt ärendet. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen 1 godkänner det bifogade markanvändningsavtalet mellan staden och bolag som ska grundas av Westends Affärscentrum Ab som undertecknades , 2 föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Westends Affärscentrum i stadsdel 13 Westend, ritning nr 6922, daterad , ändrad , område nr uppmanar bildningssektorn och tekniska sektorn att i området tillsammans bereda en daghemsverksamhet både för staden och för privata aktörer. Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Sökanden, protokollsutdrag utan bilagor - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag med bilagor - Nylands förbund, utdrag samt detaljplanekartan

28 Esbo stad Protokoll 8 Fullmäktige Sida 28 / 77 - Meddelande om godkännandet till dem som har anmärkt mot planen och meddelat sin adress - Meddelande till de myndigheter som har begärt detta enligt 94 i markanvändnings- och byggförordningen

29 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 29 / 77 [Förhandsbesked] 145/ / Godkännande av en ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II, Mårtensbro, område nr i stadsdel 34 Esboviken Beredning och upplysningar: Patrik Otranen, tfn Juhani Lehikoinen, tfn Mikla Koivunen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av ändringen av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbo) i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Espoonlahden keskus II, Mårtensbro, tapahtumaluettelo - Esbovikens centrum II, Mårtensbro, planbestämmelser - Esbovikens centrum II, Mårtensbro, plankarta - Esbovikens centrum II, Mårtensbro, uppdaterad detaljplan - Esbovikens centrum II, Mårtensbro, illustration Redogörelse Syftet med detaljplaneändringen är att ändra det nuvarande kvarteret för undervisningsbyggnader och parken till ett stadsmässigt, högklassigt, särpräglat, mångsidigt och boendedominerat storkvarter som utgör en central del av Esbovikens stadscentrum. Planområdets areal är ca 3,6 hektar. Den högsta exploateringsgraden och de högsta husen planläggs främst vid planområdets kanter mot Stensviksvägen och gatan Esboviksstranden. Inne i planområdet blir byggnaderna mindre. Planområdets totala byggrätt är v-m 2, varav v-m 2 för vanligt boende, v-m 2 för serviceboende och v-m 2 för daghem. Dessutom utgörs v-m 2 i markplanet av affärs-, arbets- och servicelokaler. Kvarterens exploateringsgrad varierar mellan 3,74 och 4,73. Exploateringsgraden i hela planområdet är ungefär 2,86.

30 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 30 / 77 Den centrala principen för trafiken är att områdets inre delar domineras av gångtrafik. Dessutom ska där ligga en liten park. Körning till invånarparkeringen sker från planområdets kanter. Alla bilplatserna för invånarparkering ligger endera i parkeringsanläggningar under kvarterens gemensamma gårdar eller i ett separat parkeringshus. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: et till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II, Mårtensbro, omfattar kvarter nr i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, område nr De nya kvarteren nr och bildas. Initiativ och aktualisering Detaljplaneändringen har ansökts av Esbo stad. Aktualiseringen kungjordes samtidigt med programmet för deltagande och bedömning Planområdet ägs av Esbo stad. Planeringsreservering Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beviljade en planeringsreservering för SRV Yhtiöt Oyj. Planeringsreserveringen förlängdes till Målen, villkoren och planeringsprinciperna för planeringsreserveringen har beaktats i beredningen av detaljplanen. Områdets nuläge

31 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 31 / 77 Planområdet ägs av staden och ligger på en central plats i Esbovikens centrum i omedelbar närhet till gallerian Lippulaiva och den framtida metrostationen, norr om Esboviksgatan. Planområdet gränsar i öst till Fjärdgatan, vid vilken ett bostadskvarter färdigställdes Kvarterets högsta byggnad är ett bostadspunkthus på 14 våningar. Planområdet gränsar i norr till Stensviksvägen och i väst till gatan Esboviksstranden. Sedan 1950-talet har Mårtensbro skola och daghem verkat i planområdet, liksom även den idrottsplan som dessa använde. Skolan flyttade våren 2012 till Rektorsgränden och skolhuset revs våren På platsen kommer det att byggas en temporär galleria som ska ersätta Lippulaiva. Byggandet inleds hösten 2016 och gallerian ska vara i bruk fram till våren Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan är planområdet område för tätortsfunktioner och där finns ett behov av grönförbindelse inritat. Enligt den andra etapplandskapsplanen är planområdet område som ska förtätas inom utvecklingszonen kring metron till Stensvik. Det ska stöda på gång och cykelåkning och exploateras mera än omgivande tätortsområden. När samhällstrukturen förtätas ska särskild uppmärksamhet ägnas områdets särdrag, kulturmiljön, en god livsmiljö, ett fungerande nät av ekologiska korridorer samt tillräckligt mycket närrekreationsområden. Detaljplanen följer landskapsplanen. I generalplanen för södra Esbo har planområdet beteckningen område för centrumfunktioner (C-K), som får reserveras för boende samt förvaltnings-, kontors-, service-, utbildnings- och butikslokaler. På området tillåts en stor detaljhandelsenhet. Detaljplaneändringen följer generalplanen. För planområdet gäller flera detaljplaner: Esbovikens centrum II (410700), som fick laga kraft I detaljplanen ingår park och kvartersområden för allmänna byggnader. Esbovikens centrum, ändring (410306), fick laga kraft I detaljplanen ingår ett gatuområde. Esbovikens centrum III, ändring (410800), fick laga kraft I detaljplanen ingår en del av ett specialområde. Deltagande och växelverkan (27 i markanvändnings- och byggförordningen) et till ändring av detaljplanen ställdes ut Tre anmärkningar samt sju utlåtanden och ställningstaganden lämnades in. I anmärkningarna framfördes oro över den höga exploateringsgraden och hur detta påverkar trivseln, ljusförhållandena och trafiken. Dessutom frågades det efter huruvida arbetsplatskvoten fylls och om detaljplaneändringen främjar principerna för hållbar utveckling.

32 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 32 / 77 Efter framläggningen har inga betydande ändringar gjorts i detaljplanen. Gränserna för kvarter nr och för kvartersområdena AK och AH-1 har ändrats och byggnadsytorna har placerats glesare i samtliga kvarter för att på lång sikt göra planeringen smidigare. Den totala byggrätten har ökat med 250 v-m². Detaljplanebeteckningar och detaljplanebestämmelser som gäller dimensionering, bullerbekämpning, dagvattenhantering, hur metrodepåns servicespår påverkar byggandet samt stadsbilden och byggandets kvalitet har efter planeringen av kommunaltekniken ändrats efter framläggningen. till ändring av detaljplanen Målet för detaljplaneändringen är att ändra det nuvarande kvarteret för undervisningsbyggnader (skolan och daghemmet) till en högklassig, särpräglad och mångsidig helhet. Planområdet blir ett exploaterat, stadsmässigt storkvarter med betoning på bostäder som ligger på den mest centrala platsen i Esbovikens centrum i omedelbar närhet till den framtida metrostationen i Esboviken och till Lippulaiva samt till områdets mångsidiga tjänster. Planområdet är en central och synlig del av Esbovikens stadscentrum. Dimensionering Planområdets areal är cirka 3,6 hektar och den totala våningsytan v-m 2, varav v-m 2 är vanliga bostäder (AK) och v-m 2 serviceboende för äldre (YSA) där även en dagcentral ingår (vilket möjliggör en så kallad Leva och bo-central). För barndaghemmet som ska integreras i servicehuset har det reserverats v-m 2. Service- och affärslokaler på totalt v-m 2 placeras främst i kvarteren på gatuplanet mot Esboviksgatan och Fjärdgatan, något som ökar utbudet av kommersiella tjänster i områdescentret. Kvarterens exploateringsgrad varierar mellan 3,74 och 4,73. Områdets totala exploateringsgrad är 2,86. Den totala byggrätten för kvarter nr är v-m 2, varav v- m 2 för bostäder och 950 v-m 2 för affärslokaler. Kvarterets exploateringsgrad är 3,74. Den totala byggrätten för kvarter nr är v-m 2, varav v- m 2 för bostäder och 550 v-m 2 för affärslokaler. Kvarterets exploateringsgrad är 4,73. Den totala byggrätten för kvarter nr är v-m 2, varav v- m 2 för bostäder, v-m² för servicebostäder för äldre och v-m² för daghem. På byggnadsytan som gränsar till parken har det dessutom reserverats 50 v- m 2 för affärs- och arbetslokaler. Kvarterets exploateringsgrad varierar mellan 4,30 (alla kvartersområden) och 5,26 (kvartersområdena AK och AH-1). Utöver den i detaljplanen angivna byggrätten får det byggas gemensamma förråd, gemenskapslokaler, skyddsrum, utrymmen för husteknik och

33 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 33 / 77 återvinning samt bilplatser och ramper till dessa. I kvartersområdet ska minst en procent av den totala byggrätten utgöras av sällskaps- och hobbyrum för invånarna. Dessa lokaler kan genom avtal mellan fastigheterna också byggas gemensamt för hela kvarteret. I bostadshusen tillåts även arbetsrum i anslutning till bostäderna. I detaljplanen möjliggörs sammanlagt v-m 2 affärslokaler varav v-m 2 ska byggas och ytterligare 550 v-m 2 får byggas. Kvartersområden Detaljplaneområdet består av tre kvarter som bildar ett enhetligt storkvarter. Den höga exploateringen och det stadsmässiga byggandet i området följer de riktlinjer för Helsingforsregionen som ingår i riksmålen för områdesanvändning samt landskapsplanens och generalplanens mål att Esboviken centrum ska utvecklas som ett områdescentrum och som en del av utvecklingszonen invid Västmetrons andra etapp. Trots den höga exploateringsgraden utgör planområdet en naturlig del av områdescentrumet både nu och i framtiden. I planområdets mitt ligger ett promenad- och parkområde, som kan bli ett mångsidigt, levande och trivsamt stadsrum. Gång- och cykelvägarna i planområdet ansluter till lederna runt Esbovikens centrum. Byggnaderna skyddar parkerna och gårdarna från huvudgatornas trafikbuller. Exploateringen i planområdet är störst främst i områdets kanter. På Stensviksvägens sida av kvarter nr planläggs tre höga bostadshus med 22 våningar. Vid gatan Esboviksstranden, i var sin ända av kvarteret 34340, planläggs två höga bostadshus på 16 våningar, av vilka det ena ligger i hörnet mot Esboviksgatan. Det tredje huset på 16 våningar, som också ligger vid Esboviksgatan men närmare gallerian Lippulaiva, är centralt när det gäller att skapa stadsrummet i Esbovikens centrum. I mitten och vid storkvarterets kanter, alterneras de höga husen med lägre hus på 7 8 våningar. Detta skapar småskalighet och ett gynnsamt mikroklimat inne i området. I kvartersområdet YSA planläggs ett servicehus för äldre. Stadens socialoch hälsovårdssektor har som mål att skapa ett servicehus och en dagcentral enligt konceptet Leva och bo. Projektet färdigställs enligt planerna efter I samma komplex, delvis integrerat i servicehuset, planläggs lokaler för ett daghem med 6 grupper. I detaljplanens första skede var ingen projektplanering om ovan nämnda verksamheter anhängig. Det är motiverat att placera dessa verksamheter i kvarter nr Då kan kvarteren nr och vid Esboviksgatan, som troligen byggs först, byggas oberoende av servicehusets eller daghemmets projekttidtabell. Servicehuset och daghemmet är känslig verksamhet och när området är färdigbyggt är vindförhållandena, luftkvaliteten och bullerskyddet fördelaktiga. När daghemmet placeras invid parken, kan parken utnyttjas som utvidgad lekplats. Även servicehusets funktionella och offentliga tjänster såsom matsalar och rehabiliteringslokaler kan placeras mot parken. Kvartersområdet YSA kan innan det byggs fungera som temporär förlängning av parken.

34 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 34 / 77 Till invånarnas förfogande finns det cirka 670 bilplatser och för övrig verksamhet cirka 100. I kvartersområdet LPA placeras en parkeringsanläggning på högst sju våningar. I denna inryms 2/3 av bilplatserna för invånare, dvs. cirka 550 bilplatser, samt även servicehusets och daghemmets bilplatser. I planområdet ska det finnas cirka 65 allmänna bilplatser (en allmän bilplats per v-m 2 ). Av dessa kan, beroende på den senare gatuplaneringen, cirka allmänna bilplatser placeras i gatuområdena inom planområdet och cirka 10 bilplatser längs Esboviksgatan och Fjärdgatan. Resten, cirka allmänna bilplatser, anvisas till LPA-områdets parkeringsanläggning. Rekreationsområden och parken Mitt i området finns en liten stadspark. Den utgör ett slags komplement till de tätt bebyggda och exploaterade bostadskvarterens gårdar. Parkens areal är totalt cirka m 2, tillräckligt för ett lummigt parkområde med planteringar, träd och rekreationsområden för vistelse, lek och spel. Det parkliknande området där gångtrafik dominerar fortsätter utanför parken som gårdsgata och gång- och cykelväg. På området för dessa ryms också planteringar som kompletterar parkens grönska, varvid parkområdets totalyta blir m 2. Gång- och cykelvägarna samt behövliga räddningsvägar och lyftplatser har planlagts så att utrymme sparas och olika verksamheter överlappar varandra. Lek- och vistelseområdet (le-1) i parken kan även tjäna som en utvidgning av daghemmets egen lekplats. Parken och områdets gång- och cykelvägar ingår i det högklassiga nätet av parker och gång- och cykelvägar runt Esbovikens centrum som blir ännu bättre i framtiden. Stadsbild, verksamheter och områdesidentitet Ett av de viktigaste målen för stadsbilden är att Mårtensbros storkvarter ska bli ett starkt, kännspakt och centrumliknande bostadskvarter inom identiteten för Esbovikens centrum när metron kommer dit. I detaljplanen ges allmänna bestämmelser om landskapsbilden. De viktigaste elementen i stadsbilden har identifierats och presenteras i detaljplanen tematiskt som fasadzoner och byggnadsytor för höga punkthus. Eftersom området färdigställs först efter en längre tid, uppskattningsvis åren , är de planbeteckningar och planbestämmelser som gäller stadsbilden generella och helheten bildas av delar som stöder varandra. Detaljplanens beteckningar och bestämmelser är tillräckligt bindande för att säkra hög kvalitet men tillåter också en tillräcklig flexibilitet inom planeringen för framtiden och möjliggör olika alternativa lösningar i planeringen av byggandet. Fasadzonerna (i detaljplanen markerade med ju ) betonar i synnerhet (ju- 1) aktiviteter i de nedersta våningarna mot huvudgatan Esboviksgatan och kompletterar sålunda beteckningarna för affärslokaler. Det 16 våningar höga punkthuset (ak-1) vid Fjärdgatans korsning, i omedelbar närhet till gallerian Lippulaiva och metrons huvudingång, ska utgöra en höjdpunkt i stadsbilden (ju-2). I byggnaden ingår även ett utsprång mot Esbovikens fotgängarområde. På Stensviksvägens sida ska hela kvartersfasaden (ju- 3) bilda en särpräglad helhet. Byggnadsytorna för de höga punkthusen

35 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 35 / 77 (ak-2) och deras stadsbild utgör en del av ovan nämnda fasadzon. Trots betoningen på enhetlighet ska de höga husen inte se likadana ut. Parkeringsanläggningens mest centrala fasad mot områdets inre del och Märskorgsplatsen ska förses med grafiska figurer eller konstmotiv (ju-4). Detaljplanen tar inte specifikt ställning till fasadernas färger. Målet är att förstärka områdets nuvarande allmänna framtoning och den ljusa färgskalan i Esboviken. Den allmänna bestämmelsen förutsätter att fasaderna är högklassiga och berikar stadsbilden och att helheten är behärskad och harmonisk. Detaljplanen förutsätter att fasadernas utkanter mot gatan byggs främst i ljus sten. På kvartersgårdarna kan färgskalan vara mångsidigare och varje gård ska vara unik och olik de andra. Detaljplanen förutsätter även att intilliggande fasaders disposition mot gatan ska avvika en aning sinsemellan inom ramen för ett enhetligt material- och färgspråk. I ett kvarter som är indelat i flera byggnadsytor och tomter kan byggnaderna planeras så att de blir mer individuella, varvid stadsbilden blir mångsidigare och mer levande. Målen och principerna för stadsbilden liksom olika exempel preciseras närmare i en kvartersplan som sammanställs jämsides med detaljplanen. Trafik och parkering Den centrala principen för trafikarrangemangen i detaljplanen är att området och storkvarterets centrala område ska domineras av fotgängartrafik. Inga genomfartsmöjligheter för fordon har därför anvisats. Gårdsgatan Kajutgränden väster om Märsparken möjliggör en smidig trafik eftersom det är tillåtet att köra till tomterna längs gatan. Tack vare detta blir den framtida tomtanvändningen i kvarter nr smidigare. Från gårdsgatan kan man dock inte köra till parkeringsanläggningen under gården eftersom det skulle förorsaka mer trafik och därför äventyra fotgängarnas och cyklisternas säkerhet. Gatuparkering är möjlig längs gatorna och vid gårdsgatan. Beroende på lösningen kommer bilplatsernas antal att vara mellan 10 och 15. Dessutom finns 10 bilplatser på Esboviksgatan och Fjärdgatan. En del av det område som reserverats för parkering kan användas även som serviceutrymme för de affärslokaler som inryms i stenfötterna. Ett tillräckligt antal vändplatser för servicetrafik har reserverats vid de gator som saknar genomfart. Eftersom kvarteren är täta och stadslika ligger räddningsvägarna vid fasaderna på allmänna områden, gator samt gång- och cykelvägar. Detaljplaneområdets biltrafik vilar på två gator utan genomfart, Kajutgränden och Märskorgsplatsen. Dessa gator ansluter till det omgivande gatunätet via Fjärdgatans anslutning och Esboviksgatans ensidiga anslutning. Märskorgsplatsen har dimensionerats så, att anslutningen till Fjärdgatan har 1+2 filer. Anslutningen är planerad så, att flera olika anslutningslösningar är möjliga. Infarten till parkeringsanläggningarna för kvarteren nr och och parkeringsanläggningen i området LPA sker via Märskorgsplatsen och infarten till parkeringsanläggningen för område nr via Kajutgränden.

36 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 36 / 77 Områdets samtliga invånarbilplatser placeras antingen under kvarterens allmänna gårdar eller i parkeringsanläggningen i området LPA, i vilken det finns invånarbilplatser för alla kvarter. Parkeringsanläggningen har dimensionerats så, att även allmänna bilplatser vid behov kan inrymmas där förutom längs gatorna. Genom en gårdsgata kan man köra till tomterna även inne i storkvarteret, men inte till invånarnas parkeringsanläggning. Enligt detaljplanen ska bilplatser byggas enligt följande: I kvartersområdet AK 1 bilplats per 130 v-m² bostäder, men minst 0,5 bilplatser per bostad, Bilplatskravet kan i samband med bygglovet lindras med upp till 10 procent till de delar bilplatserna inte är reserverade (minst 0,4 bilplatser per bostad). en bilplats per 180 v-m² för affärer en bilplats per 70 v-m² för kontor och arbetslokaler I kvartersområdet YSA en bilplats per 150 v-m 2 Det slutliga antalet bilplatser bestäms när en utredning lämnats in vid ansökan om bygglov. För invånarnas gemensamma lokaler behöver inga bilplatser byggas. Om det finns av staden ägda, stödda hyresbostäder på tomten, kan minsta antalet bilplatser minskas med 20 procent. Om bostäderna upphör att vara stödda hyresbostäder ska hela minimiantalet bilplatser byggas. Bilplatserna placeras under gårdsdäcken på byggnadsytorna al/ma och i parkeringsanläggningen på kvartersområdet LPA. I kvartersområdet får bilplatser som utgör en direkt del av parkeringsanläggningen på ifrågavarande byggnadsyta också placeras utanför byggnadsytorna al/ma i våningarna. Beroende på de senare planeringslösningarna behövs det 66 allmänna bilplatser. Antalet allmänna bilplatser har i centrumområdet uträknats enligt en bilplats per v-m 2 bostadsyta. Förutom vid gatorna kan allmän parkering anvisas också i parkeringshuset i kvarteret. Parkeringen för den småskaliga servicetrafiken till affärslokalerna på gatuplanet anvisas enligt planerna till bilplatser med tidsbegränsning. Gång och cykelåkning I detaljplanen beaktas stadens mål för främjandet av cykelåkning; bredden på Esboviksgatans gång- och cykelväg är 5,5 meter, enligt målet för så kallade kvalitetscykelvägar. Gång- och cykelvägen i den nuvarande gatuplanen från 2015 har breddats mot kvarteret. På Esboviksgatan, i planområdets sydöstra kant, har gatuområdet breddats mot kvarteret så att fotgängarna får mer utrymme och stadsbilden blir mer levande. En gångförbindelse går genom planområdet mot Stensviksvägen, varifrån man kan ta sig till Mossbergets rekreationsområde. Dessutom planläggs en gångväg mellan Esboviksgatan och Fjärdgatan som en del av gång-

37 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 37 / 77 och cykelvägarna runt Esbovikens centrum. Vid gångvägarna kan parker och öppna platser byggas på platser med lämpligt mikroklimat. Samfälliga arrangemang i kvarteren Ett urbant område förutsätter att husen byggs tätt och att byggnaderna ligger mot gränsen till allmänna områden. Omfattande samfälliga arrangemang för kvarteren. Fastigheterna ska träffa avtal om samfälliga arrangemang och planera byggandet i etapper så att det går att bygga enligt detaljplanens mål inklusive parkeringsanläggningar under gårdsdäck, kör- och gångvägar, vägar, lekplatser och vistelse på gårdsdäcken, återvinning, underhåll, räddningsvägar, dagvattenkontroll och andra samfällda arrangemang. Gemensamma gårdar betecknas i detaljplanen med yht-p. I parkeringsarrangemangen ingår också ett separat område för en parkeringsanläggning (LPA-1). I kvarter nr har det bildats ett separat kvartersområde i sambruk som betjänar boendet (AH-1). I kvartersområdet har fastigheternas samfälliga verksamheter placerats, såsom räddningsvägar, promenadvägar på gården, platser för lek och vistelse samt servicekörning. Principerna och villkoren i avtalen om samfälliga arrangemang och för överlåtelse av tomter sammanställs av tomtenheten efter att detaljplaneändringen godkänts. För att stadsstrukturen ska bli urbant tät och naturlig har man avtalat med stadsteknikcentralen, som ansvarar för att bygga kommunaltekniken, att fördröjningen av kvarterens dagvatten genom avtal kan äga rum i allmänna områden. Också räddningsvägarna och lyftplatserna ligger utanför kvarteren i allmänna områden. I detaljplanen anges de ungefärliga platserna där dagvatten ska fördröjas i allmänna områden. Dimensioneringen av räddnings- och servicevägarna och lyftplatserna beaktas i utredningsplanen för kommunalteknik. Buller, luftkvalitet och blåst Buller Planområdet är beläget i ett område som drabbas av buller i synnerhet från Västerleden och Stensviksvägen. Vid planläggningen gjordes en bullerutredning (Ramboll Finland Ab, 2016) enligt vilken bullret mest påverkar fasaderna mot Stensviksvägen i kvarter nr och de delar av kvarter nr som vetter mot Esboviksstranden. Bostäderna ska isoleras så att bullret minskar med 32 35dB inomhus. I bullerbeteckningarna ingår även en precisering av närings-, trafik- och miljöcentralens anvisningar: de bostäder i fasaden som dagtid utsätts för över 65dB ska också vetta mot den tystare sidan. För att den i detaljplanen tillåtna byggrätten ska kunna utnyttjas till fullo i våningarna 1 7 i ju-3 - zonen i kvarter nr 34341, måste bullerhinder byggas invid Västerleden. Utan bullerbekämpning kan bostäder som endast vetter mot bullret inte byggas i dessa byggnadsdelar. Kvartersgårdarnas lek- och vistelseområden kommer när detaljplanen genomförts att skyddas från buller av byggnaderna. Om området byggs i

38 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 38 / 77 etapper kan det också finnas behov av temporär bullerbekämpning på kvartersgårdar och allmänna områden. Luftkvalitet Ramboll Ab har gjort en bullerutredning i planområdet. Minimiavståndet till Västerleden och andra huvudgator uppfylls i hela planområdet. Även det rekommenderade avståndet uppfylls till stor del. På byggnadsytor med beteckningen il vid Stensviksvägen ska lägenheternas friskluftsintag ligga på gårdssidan och filtreras effektivt. Luftkvaliteten i planområdet påverkas av trafikmängden på Stensviksvägen och Västerleden. I luftkvalitetsutredningen beaktades prognosen för 2040 och betoning av användningen av kollektivtrafik inom ett avstånd på 200 meter från metro- och busstationerna. Den prognostiserade trafikmängden är (inom parentes den nuvarande trafikmängden): på Esboviksstranden fordon per dygn (11 000), på Esboviksgatan fordon per dygn (4 000), på Fjärdgatan fordon per dygn (2 000) och på Stensviksvägen fordon per dygn (10 400). Alla bostadshus är belägna åtminstone på minimiavståndet till vägarna (Helsingforsregionens miljötjänster 2014). Känsliga verksamheter såsom daghemmet och servicehuset har placerats mitt i storkvarteret på det rekommenderade avståndet från gatorna. Övriga planer Detaljplanen har utgått från gatuplanen för Fjärdgatan (Ramboll/Esbo stad, 2012) och gatuplanen och den kommunaltekniska planen för Esboviksgatan, som sammanställdes vid planläggningen av gallerian Lippulaiva (Ramboll/Esbo stad, 2016). Vid planläggningen sammanställdes också en utredningsplan för kommunaltekniken, på vilken planlösningarna och dimensioneringarna baseras. Vid sidan av detaljplanen sammanställdes också en generell och vägledande kvartersplan (Tuomo Siitonen Architects, 2016). Genomförande och byggande i etapper Det uppskattas räcka minst år innan området färdigställs. Byggandet kan inledas när detaljplanen fastställts och Lippulaivas temporära byggnad (byggandet inleds hösten 2016) har flyttats bort, dvs. senast Planområdet kommer att byggas i etapper och enligt preliminära planer inleds arbetena i kvarter nr Då kommer också stadsstrukturen och stadsbilden i Esbovikens centrum att förtätas och stadsstrukturen i omedelbar närhet till Lippulaiva och Esbovikens metrostation kommer att blir färdig så fort som möjligt. Parkeringsanläggningen i området LPA-1 behöver inte byggas under de inledande etapperna förutsatt att andra obebyggda delar av området temporärt kan användas för invånarparkering. Det är fördelaktigt att inleda arbetena i kvarter nr även med tanke på att bullret från Västerleden och Stensviksvägen inte når dit fastän byggandet skulle ske i etapper. Under andra etappen torde kvarter nr byggas, medan kvarter nr vid Stensviksvägen byggs under den sista etappen. Bullret från

39 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 39 / 77 shistoria Västerleden och delvis från Stensviksvägen påverkar kvarterets nordligaste del. Detta ställer villkor för planeringen av bostäderna om zonen mellan Västerleden och Stensviksvägen inte bebyggs eller om ett bullerskydd invid Västerleden inte byggs förrän byggandet inleds i kvarter nr Staden äger marken i detaljplaneändringsområdet och kan i sina villkor för tomtöverlåtelse utfärda bestämmelser om i vilka skeden byggandet ska genomföras samt om samfälliga arrangemang och temporära åtgärder. För parkeringsanläggningen i området LPA-1 förutsätter parkeringslösningen också att ett parkeringsbolag grundas. Planekonomiska konsekvenser Vid sidan av detaljplanen har en planekonomisk utredning sammanställts. Enligt utredningen är detaljplaneändringen ekonomiskt lönsam. Kvarters- och närmiljöplan Stadsplaneringsnämnden , 146 Vid sidan av detaljplaneändringen har en utredningsplan för kommunaltekniken påbörjats (Ramboll Oy, 2016). I denna plan ingår också målet för en närmiljöplan som görs senare. Dessutom föreligger en översiktlig kvartersplan där detaljplanebestämmelser och -beteckningar preciseras och där olika alternativ till genomförandet ingår (Tuomo Siitonen Architects, 2016). Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Ett utlåtande och ett ställningstagande har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplaneändringen Esbovikens centrum II, område nr , 2 godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II, som omfattar kvarter nr samt en del av park-, gatu- och skyddsgrönområdet i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr De nya kvarteren nr och bildas, 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Louhelainen bordläggning till

40 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 40 / 77 Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om bordläggningsförslaget kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden , 165 Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt att bordlägga ärendet till Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Ett utlåtande och ett ställningstagande har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplaneändringen Esbovikens centrum II, område nr , 2 godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II, som omfattar kvarter nr samt en del av park-, gatu- och skyddsgrönområdet i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr De nya kvarteren nr och bildas, 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling I behandlingens början gav föredraganden följande ändrade beslutsförslag: Stadsplaneringsnämnden remitterar ärendet för ny beredning så, att närings- och konkurrenskraftssektionens beslut från beaktas. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om föredragandens ändrade beslutsförslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden beslutade att remittera ärendet för ny beredning så, att närings- och konkurrenskraftssektionens beslut beaktas. Stadsplaneringsnämnden , 83 Detaljplanechef Ossi Keränen Stadsplaneringsnämnden:

41 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 41 / 77 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplanen Esbovikens centrum II, område nr , 2 godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbro) i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr , 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden , 187 Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har givits om förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbro), område nr , 2 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbro) i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad , ändrad , område nr Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i förslaget: - bullerbeteckningen för den del av kvarter nr som vetter mot Stensviksvägen ändras till 32dB (I-III) 35db (IV-XXII). - på fyra sidor av byggnadsytorna ak-2 tilläggs bullerbeteckningen 32dB (VIII-XXII) och beteckningen 35dB (VIII-XXII) tilläggs på en sida. I kvarter nr ska bullerbeteckningen innefatta även den del av byggnadsytan ak-3 som vetter mot Märsstigen. Ledamot Kai Lintunen föreslog understödd av ledamot Paula Pöntynen följande: Daghemmets placering mitt i området stryks. Om en ny placering av daghemmet kräver att planen remitteras, ska planen remitteras för

42 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 42 / 77 beredning av en ny plats för daghemmet. Daghemmet borde placeras vid parkens kant på en ljus plats. I den nu föreslagna planen är så inte fallet. Ledamot Pirjo Kemppi-Virtanen föreslog understödd av ledamot Ulla Palomäki följande tillägg i beslutsförslaget: Under den fortsatta planeringen ska det säkerställas att trafikförbindelserna för lämning och hämtning till daghemmet fungerar. Efter att ha förklarat diskussionen avslutad frågade ordföranden Markku Markkula om föredragandens korrigerade förslag och Kemppi-Virtanens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslagen, konstaterade ordförande Markkula att stadsplaneringsnämnden hade godkänt dem enhälligt. Eftersom Kari Lintunens förslag rönte motstånd konstaterade ordförande Markkula att mötet måste rösta. Mötet godkände ordförandens förslag att de som stöder föredragandens förslag röstar ja och de som stöder Lintunens förslag röstar nej. Vid namnupprop röstade följande elva (11) ledamöter ja, dvs. för föredragandens förslag: Suvi Karhu, Jukka Lahti, ersättare Helena Haapsaari, Risto Nevanlinna, vice ordförande Kirsi Louhelainen, ersättare Johanna Tikanmäki, Stefan Ahlman, Ulla Palomäki, Kimmo Oila, Pirjo Kemppi-Virtanen och ordförande Markku Markkula. Två (2) ledamöter röstade nej, dvs. för Lintunens förslag: Paula Pöntynen och Kai Lintunen. Ordförande Markkula konstaterade att stadsplaneringsnämnden med 11 röster mot 2 hade godkänt föredragandens förslag och att behandlingen fortsätter. Ledamot Kai Lintunen reserverade sig mot beslutet. Stadsplaneringsnämnden: 1 beslutade att det under den fortsatta planeringen ska säkerställas att trafikförbindelserna för lämning och hämtning till daghemmet fungerar, 2 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har givits om förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbro), område nr , 3 godkände för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av ändringen av detaljplanen Esbovikens centrum II (Mårtensbo) i stadsdel 34

43 Esbo stad Protokoll 9 Fullmäktige Sida 43 / 77 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr Ledamot Kai Lintunen reserverade sig med följande avvikande åsikt: Utgångspunkten bör vara att daghemmet placeras vid parkens kant på en ljus plats. I den nu föreslagna planen är så inte fallet. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Esbovikens centrum II, Mårtensbro i stadsdel 34 Esboviken, ritning nr 6471, daterad och ändrad , område nr Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag med bilagor - Meddelande om fullmäktiges besluts till dem som har anmärkt mot planen och meddelat sin adress - Meddelande till de myndigheter som har begärt detta enligt 94 i markanvändnings- och byggförordningen

44 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 44 / 77 [Förhandsbesked] 2490/ Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av detaljplanen Flyttfågelbacken I i stadsdel 51 Fågelberga, område nr Beredning och upplysningar: Jukka Anttila, tfn Tarja Pennanen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken I i stadsdel 51 Fågelberga, ritning nr 6984, daterad och ändrad , område nr Tilläggsmaterial Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. - Muuttolinnunmäki I, tapahtumaluettelo - Flyttfågelbacken I, planbestämmelser 1 - Flyttfågelbacken I, planbestämmelser 2 - Flyttfågelbacken I, plankarta - Flyttfågelbacken I, illustration Redogörelse Ett gammalt villadominerat område som byggts med parcellering och undantag detaljplaneras och kompletterande bebyggelse planläggs. Detaljplanen inkluderar ca 19,3 hektar kvartersområde för friliggande småhus. Exploateringsgraden är 0,25. Byggrätten är alltså ca v-m². De privata fastigheterna har redan byggt ca v-m². Byggrätten ökar sålunda med ca v-m². Av den nya byggrätten ligger ca v-m² på privata fastigheter och v-m² på stadens mark. På denna kan ca 55 friliggande småhus byggas. Med tanke på antalet småhustomter på stadens mark och det relativt ringa behovet av ny infrastruktur, blir balansen av detaljplanen positiv för staden.

45 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 45 / 77 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Detaljplanen Flyttfågelbacken I, ritning nr 6984, omfattar kvarteren , i stadsdel 51 Fågelberga, område nr Initiativ och aktualisering Initiativ till detaljplaneändringen har tagits av Esbo stad. Aktualiseringen har meddelats i Esbo stads planläggningsöversikt Program för deltagande och bedömning För detaljplanen uppgjordes ett särskilt program för deltagande och bedömning som är daterat Områdets nuläge Planområdet är cirka 33,2 hektar stort. Östra delen av planområdet är ett parcellerat och bebyggt småhusområde. Planområdet har bebyggts efter kriget samtidigt som Tavastberga i Vanda, mest under de senaste årtiondena. En del av fastigheterna i Esbo är ansluta till kommunaltekniken och gatorna i Vanda. På planområdet finns cirka 100 bebyggda fastigheter. Lägenheterna är relativt stora enligt nuvarande standard (ca m²) och många lägenheter har kluvits itu. Flyttfågelbackens krön ligger 25 meter över omgivningen. Området väster om Tavastbyvägen är huvudsakligen obebyggd skog. Bebyggelsen ligger främst längs vägen. Berg i dagen finns endast på backens krön. Sluttningarna är skogsbevuxna. Skogen har ställvis gallrats för en del år sedan.

46 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 46 / 77 Flyttfågelbackens bergsrygg sträcker sig i norra delen av planområdet till östra sidan av Tavastbyvägen. Krönet är obebyggt. Vid gränsen mot Vanda förekommer gallrad frisk mo. På det bergiga krönet i nordost förekommer under tio meter hög tallskog med gläntor. På krönet, på Vandas sida, finns en länkantenn. Skogen på backens södra och östra sida gallrades i början av 2000-talet. Vid planområdets södra kant, ligger den 1,5 hektar stora Flyttfågelbackens hassellund som är särskilt viktigt för naturens mångfald och vars särdrag ska bevaras. Den norra fjärdedelen av hassellunden ligger i planområdet. Vid hassellunden, omedelbart utanför planområdet, ligger ett viktigt område för flygekorren. Staden äger den största delen av planområdet. De parcellerade och huvudsakligen redan bebyggda fastigheterna ägs av enskilda privata markägare. Den lokala matargatan Tavastbyvägen, som leder genom planområdet i nord-sydlig riktning, ansluter planområdet till gatunätet. Trafiken på Tavastbyvägen i planområdet är numera ca fordon per dygn. I planområdet finns dessutom flera bostadsgator med sandbeläggning. Längs Tavastbyvägen går en gång- och cykelväg. På de obebyggda delarna av området finns upptrampade stigar. Busslinjen nr 510 trafikerar rutten Hagalund-Otnäs-Alberga-Fågelberga- Mårtensdal. Busslinjen nr 231 N trafikerar morgon och kväll rutten Helsingfors-Alberga-Fågelberga-Tavastberga-Träskända. När Västmetron startar ersätts linje nr 510 med linje nr 555 som kör rutten Drumsö-Otnäs- Alberga-Fågelberga-Mårtensdal. Busslinjen nr 510B fortsätter som 555B på rutten Alberga-Tavastberga-Myrbacka. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I landskapsplanen är planområdet område för tätortsfunktioner. Vid norra kanten har en trafiktunnel planlagts och en förbindelseled för den tvärgående kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Vid västra kanten finns ett rekreationsområde och en kraftledning på 110 kv. Söder om planområdet finns beteckningen behov av grönförbindelse och en kraftledning på 110 kv. I generalplanen är planområdet huvudsakligen småhusområde (A3) som ska utvecklas, omgivet av rekreationsområden. Den planerade fortsättningen på Ring II har beteckningen ny huvudväg. Ring II går i en tunnel under hela planområdet. Genom planområdets östra och västra delar samt söder om planområdet leder friluftsleder med ungefärlig placering. En ny gata anvisas mellan Tavastbyvägen och Fågelbergavägen. Myndighetssamråd

47 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 47 / 77 Flyttfågelbacken har delats i en sydlig och en nordlig del. För denna föreliggande nordliga del behövs inget myndighetssamråd. Ett myndighetssamråd kan vid behov ordnas senare när den södra delen bereds. Offentlig framläggning av planförslaget et till detaljplan och detaljplaneändring var offentligt framlagt enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen Under framläggningstiden lämnades 7 anmärkningar samt 11 utlåtanden och ställningstaganden in. Responsen tog bland annat upp trafik och vägar, namn, skyddet av Gubbmossen och Flyttfågelbackens hassellund samt rekreationsområdenas storlek. Utifrån responsen har - planområdet minskats i väster: Gubbmossen, största delen av landsvägsområdet för Ring II och elstationen i Alberga lämnas utanför planen, - kvarter nr och bearbetats och planområdet förstorats en aning på stadens område så att den del av en hassellund som ligger i planområdet har placerats i ett närrekreationsområde och försetts med beteckningen luo för område som är särskilt viktig för naturens mångfald och vars särdrag ska bevaras, och - en byggnadsyta för en transformator infogats i västra delen av planområdet. et till detaljplan Alla bostadskvarter är kvartersområden för friliggande småhus (AO) med exploateringsgraden 0,25. För att tomindelningen ska vara möjlig har byggrätten på en bebyggd fastighet angetts som husets befintliga area i v-m 2. De nya bostadsområdena i planområdets västra del har placerats ihop med den befintliga bosättningen. På så sätt finns det i den södra detaljplanen, mellan planområdet och kraftlinjen i öst-västlig riktning, rum för ett enhetligare och större rekreationsområde dit de smalare rekreationsområdeskorridorerna mellan den nya och den gamla bosättningen leder. Vid planområdets södra kant, ligger den 1,5 hektar stora Flyttfågelbackens hassellund. Den norra fjärdedelen av hassellunden ligger i planområdet. Denna del ligger i ett närrekreationsområde och har beteckningen luo för område som är särskilt viktigt för naturens mångfald och vars särdrag ska bevaras. I området tillåts endast åtgärder som är nödvändiga för skötseln av naturen och landskapet.

48 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 48 / 77 Bearbetningen av mark på trafiktunneln (ma-lt) och i dess omedelbara närhet har begränsats. Vid landsvägsområdet (LT) för Ring II anvisas skyddsgrönområde (EV). Gatunätets stomme är den lokala matargatan Tavastbyvägen. Enligt trafikprognosen är trafikmängden fordon per dygn år I planområdet planläggs några nya bostadsgator utöver de befintliga. I planområdets norra del finns en reservering för Ring II enligt utredningsplanen för Ring II. Vid bostadskvarteren går Ring II i tunnel. Den befintliga gång- och cykelvägen längs Tavastbyvägen har införts i detaljplanen. På andra sidan gatan kan en gångbana byggas. På en del av bostadsgatorna kan en gångbana byggas på ena sidan. Söder om planområdet planeras en regional friluftsled i öst-västlig riktning och i planområdets västra del en i nord-sydlig riktning. Längs de regionala friluftslederna planeras kvalitetscykelvägar. Bussarna kör också i fortsättningen längs Tavastbyvägen. De stannar på körbanehållplatser. Det kör också bussar på Fågelbergavägen öster om planområdet. Längs Fågelbergavägen finns en reservering för en snabbspårväg. I bostadskvarteren sker parkeringen på tomterna. Det ska byggas två bilplatser per bostad. Det anvisas också ett område för allmän parkering (LP) vid Vinterfågelsvägen. Vid vändplatsen i ändan på Vinterfågelsgränden anvisas bilplatser. Vid behov kan allmän parkering tillåtas på bostadsgatorna. I kvarteren vid Tavastbyvägen ska gårdarna placeras så att riktvärdena för buller inte överskrids. Vid norra delen av Tavastbyvägen ska byggnadernas ljudisolering vara minst 32 db. Planområdet ligger inom randområdet för flygbuller och ljudisolering mot detta ska vara minst 30 db. Avtalsförhandlingar Tomtenheten har meddelat att detaljplanen inte kräver markanvändningsavtal, eftersom tröskeln för avtal inte överskrids beträffande någon markägare. Utredningar och planer - Muuttolinnunmäen luontoselvitys Ympäristösuunnittelu Enviro/Esa Lammi Muuttolinnunmäen asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Ramboll 2010, Kehä II välillä Turunväylä-Hämeenlinnanväylä, yleissuunnitelma. Tiehallinto K2YKR, Yhdyskuntarakennetavoitteiden suunnittelu ja arviointi Kehä II vyöhykkeellä välillä Turuntie - Vihdintie. WSP, Trafix 2016.

49 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 49 / 77 - Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kulttuurihistorialliset inventoinnit. Espoon kaupunki, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Planekonomiska konsekvenser Med tanke på antalet småhustomter på stadens mark och det relativt ringa behovet av ny infrastruktur, blir balansen av detaljplanen positiv för staden. shistoria Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringschefen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Flyttfågelbacken, område godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken som omfattar kvarter , och gatu-, trafik-, rekreations- och specialområden i stadsdel 50 Fågelberga, samt därtill hörande förslag till ändring av detaljplanen Fågelskogen II som omfattar gatu- och specialområden i stadsdel 50 Fågelberga och gatu-, trafik-, rekreations- och specialområden i stadsdel 57 Karabacka och förslag till ändring av detaljplanen Fågelskogen I som omfattar gatuområden i stadsdel 50 Fågelberga, ritning nr 6450, daterad och ändrad , område nr , 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Elo att de för nämnden presenterade beskrivningarna av tomtinfartslösningar och utredningen om fordonsmängder fogas till presentationsmaterialet, och under framläggningen a) utvecklas detaljplanen och bilagorna så att det av dessa klart framgår hur körhastigheterna på Tavastbyvägen kan stävjas åtminstone med strukturella lösningar och även med planteringar som bryter synfälten, och b) görs behövliga planer för markkablar och förs tillräckligt med avtalsförhandlingar så att genomförandet av detaljplanen avancerar så väl som möjligt.

50 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 50 / 77 Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans förslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Dessutom beslutade nämnden att de för nämnden presenterade beskrivningarna av tomtinfartslösningar och utredningen om fordonsmängder fogas till presentationsmaterialet, och under framläggningen a) utvecklas detaljplanen och bilagorna så att det av dessa klart framgår hur körhastigheterna på Tavastbyvägen kan stävjas åtminstone med strukturella lösningar och även med planteringar som bryter synfälten, och b) görs behövliga planer för markkablar och förs tillräckligt med avtalsförhandlingar så att genomförandet av detaljplanen avancerar så väl som möjligt. Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken I och till ändring av detaljplanerna Fågelskogen I och II, område nr , 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken I och därtill hörande detaljplaneändringar i stadsdel 51 Fågelberga och stasdel 57 Karabacka, ritning nr 6984, daterad , ändrad , område nr begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1

51 Esbo stad Protokoll 10 Fullmäktige Sida 51 / 77 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Flyttfågelbacken I, område nr godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken I i stadsdel 51 Fågelberga, ritning nr 6984, daterad och ändrad , område nr Stadsplaneringsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Flyttfågelbacken I i stadsdel 51 Fågelberga, ritning nr 6984, daterad och ändrad , område nr För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Utdrag utan bilagor: sökanden, Nylands förbund - Utdrag och bilagor: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland - Meddelande om fullmäktiges beslut till dem som har anmärkt mot planen och meddelat sin adress - Meddelande till de myndigheter som har begärt detta enligt 94 i markanvändnings- och byggförordningen

52 Esbo stad Protokoll 11 Fullmäktige Sida 52 / 77 [Förhandsbesked] 5248/ Stadsstyrelsen Godkännande av delgeneralplanen Kera, område nr Beredning och upplysningar: Ville Ahvikko, tfn Heini Peltonen, tfn Tuomo Näränen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till delgeneralplanen Kera, ritning nr 6933, daterad och ändrad Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Dessutom godkände fullmäktige hemställningar. Fullmäktige Redogörelse - Kera, delgeneralplan och bestämmelser - Kera, kaavaselostus ja sen liitteet - Kera, muistutusten lyhennelmät ja vastineet, ei julkinen - Kera, muistutusten lyhennelmät ja vastineet, julkinen - Kera, lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet - Kera, päätöshistoria Målet är ett stadsmässigt, höghusdominerat och stort lokalcentrum mellan Grankulla och Alberga. Planförslaget möjliggör minst invånare och arbetstillfällen i planområdet. I planområdet bor för närvarande cirka invånare I planområdet finns cirka arbetstillfällen. Planområdet ingår i utvecklingskorridoren längs stadsbanan i Esbo och ligger i en viktig trafikknutpunkt. I öst-västlig riktning anknyter planområdet till kustbanan och Åboleden och i syd-nordlig riktning till Ring II. I delgeneralplanen ingår en reservering för en utbyggnad av kustbanan till stadsbana mellan Alberga och Esbo centrum samt för en regional snabbspårväg från Mattby till Kera och vidare. Genomförandet av delgeneralplanen stödjer utvecklingen av Ring II, Åbovägen och Åboleden.

53 Esbo stad Protokoll 11 Fullmäktige Sida 53 / 77 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Aktualisering och program för deltagande och bedömning Aktualiseringen kungjordes i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet et om planläggningen fattades av stadsstyrelsens närings- och sysselsättningssektion Programmet för deltagande och bedömning, daterat och ändrat , finns på planens webbsida under hela beredningen. Beskrivning av området Idag är planområdet ett av de största arbetsplatsområdena i Esbo med otaliga logistik-, industri- och kontorslokaler i olika branscher. Området genomskärs av järnvägen i öst-västlig riktning. Vid järnvägen ligger Kera station Planområdets areal är cirka 230 hektar och det har ca 160 privata markägare. Det största bostadsområdet är Knektbrons villaområde mitt i planområdet. Offentliga tjänster för planområdet finns söder om järnvägen. Invånarna använder tjänster i Alberga, Kilo och Grankulla. De viktigaste vägarna är Åboleden, Knektbron, Ring II, Åbovägen och Karavägen Vävarsvägen förbinder Knektbro med stationsområdet. Riksmål för områdesanvändning Planen bygger enligt 22 i markanvändnings- och bygglagen på riksmålen för områdesanvändning. Byggandet av planområdet följer riksmålen för områdesanvändning och stöder en balanserad utveckling av Helsingforsregionens regionala struktur mycket bra. Planområdet ingår i

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA _ BORGÅ Ölstens norra STADSDELEN 31 Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren 3218 3221 samt gatu-, rekreations- och specialområden Ändringen av detaljplanen gäller

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detaljplan nr 1087 KORSNÄSTÅGETS CENTRUM Detaljplane- och tomtindelningsändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 25.1.2019 Planeringsobjekt Detaljplanen berör 29 stad8sdelens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

FASTIGHETERNA OCH , ANSÖKAN OM UNDANTAG, ASUNTO OY PORVOON ANKKALINNA, TARKMANSVÄGEN (MAJBERGET)

FASTIGHETERNA OCH , ANSÖKAN OM UNDANTAG, ASUNTO OY PORVOON ANKKALINNA, TARKMANSVÄGEN (MAJBERGET) FASTIGHETERNA 638-13-6009-1 OCH 638-13-6009-2, ANSÖKAN OM UNDANTAG, ASUNTO OY PORVOON ANKKALINNA, TARKMANSVÄGEN 11 13 (MAJBERGET) StUN 219 Beredning och tilläggsuppgifter: planläggningstekniker Kjell Magnusson,

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018.

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. 1 JOMALA KOMMUN BESKRIVNING ÖVER DETALJPLANEÄNDRING Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. Områdesbestämning: Detaljplaneneändringen omfattar kvarteren 4245 och 4246 samt

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 Ak 216 BRANDKÅRSVÄGEN 9 Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 26.9.2005, uppdaterat 27.4.2017 Beredare/mer information: Grankulla stad Markanvändningsenheten

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 13, RÄFSBY, DEL AV KVARTER 1303, DEL AV MICKOSVÄGENS GATUOMRÅDE, SKYDDSGRÖNOMRÅDEN SAMT GRÖNOMRÅDEN SOM

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 Planbeskrivning Plankod: 599401201609 Innehållsförteckning: 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 EKKULLAOMRÅDET Ak 222 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 7, kvarter 1053 samt rekreations-, trafik- och gatuområden (Klappträskvägen 1) PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Sammanträde Tid 09.11.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Plan nr 1086 LÅNGSKOGENS STORINDUSTRIOMRÅDE Detaljplan och detaljplaneändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 29.8.2017 Föremål för planeringen Detaljplanen och detaljplaneändringen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5.

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5. Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151 Program för deltagande och bedömning 16.5.2015 MALAX KOMMUN 1 I programmet för deltagande och bedömning (PDB), som utarbetas som en

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 17 18

SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 17 18 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 27..206, justerat 2.8.207 SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 7 8 Smedsby, kvarter 7 8 Avsikten med ett program för deltagande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2017 1 (5) 9 Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313) HEL 2014-004695 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar godkänna

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

JOMALA KOMMUN MÖCKELÖ BY

JOMALA KOMMUN MÖCKELÖ BY 1 JOMALA KOMMUN MÖCKELÖ BY DETALJPLANÄNDRING FÖR TOMT 1 I KVARTER 4206 PLANBESKRIVNING Genom detaljplanändringen delas tomten, gatuområde införlivas till tomtområde och exploateringstalet förhöjs. Detaljplanändringen

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 25 februari 2019.

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 25 februari 2019. 1 JOMALA KOMMUN BESKRIVNING ÖVER DETALJPLANEÄNDRING Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 25 februari 2019. Områdesbestämning: Detaljplaneneändring för del av kvarteret 4363 och lantbruksområde.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Tillägg till plankarta

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Esbo stad Protokoll 237. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 237. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 1 / 1 75/10.02.03/2015 Stadsplaneringsnämnden 6 21.1.2015 Stadsplaneringsnämnden 181 25.11.2015 Stadsstyrelsen 365 28.11.2016 237 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård

Läs mer

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1. Idenfikationsuppgifter Kommun: 905 Vasa Stadsdel: 31. Fastighet: 905-402-17-2 Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL ) Planläggningsavdelningen..0, justerat.8.0 SMEDSBY, GÄDDA II Ändring av detaljplan Sida Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt i markanvändnings-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.01.2017 Sida 1 / 1 5248/2016 10.02.02 Stadsstyrelsen 8 9.1.2017 11 Godkännande av delgeneralplanen Kera, område nr 132700 Beredning och upplysningar: Ville Ahvikko, tfn 043 825 3907 Heini

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 20.4.2017, kompletterat 16.8.2017 SMEDSBY, kvarter 601 Ändring av detaljplan Avsikten med ett program för deltagande och bedömning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH FÖRSTA DETALJPLAN, STADSDEL 10, MÄRLAX, KVARTEREN 1023, 1026, 1027 OCH EN DEL AV KVARTEREN 1022 OCH 1033 SAMT

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Page 1 of 5 Ingångssida Kommunförbundet Cirkulär och utlåtanden Cirkulär 2011 Cirkulär 15/80/2011, Ulla Hurmeranta, Ritva Laine/eg, 8.8.2011 Detaljplanernas aktualitet är ett kontinuerligt arbete en särskild

Läs mer

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 12.4.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Christoffer

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 5508/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 62 11.2.2013 33 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 8162 2398 E-post enligt modellen

Läs mer

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kållby detaljplan, kv. 210-211 och 221-229 samt grönområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599407201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2 Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård 599-412-6-46) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994122018Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt Planläggningsöversikt 2018 2019 20.9.2018 Innehåll PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2018 2019... 2 LANDSKAPSPLANLÄGGNING... 2 AKTUELLA LANDSKAPSPLANER... 2 NYLANDSPLANEN 2050... 2 PLANEN FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5 Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994092016Y5 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3. PLANERINGSSITUATION...

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PARGAS STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN MALMSTRANDEN DATUM: 18.10.2017 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detta program för deltagande och bedömning presenterar utgångspunkter,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

JOMALA KOMMUN ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR CENTRALOMRÅDET

JOMALA KOMMUN ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR CENTRALOMRÅDET JOMALA KOMMUN ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR CENTRALOMRÅDET BESKRIVNINGEN AVSER PLANFÖRSLAGET SOM ÄR DATERAT DEN 15 MARS 2018. Ortofoto från lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst (FDS), mars 2018. 1.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 570/10.02.03/2015 Stadsstyrelsen 294 28.9.2015 148 Godkännande av en ändring av detaljplanen Gloms i stadsdel 64 Karvasbacka, område nr 630 102 Beredning och upplysningar:

Läs mer