Boendeplan inom äldrenämndens ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeplan inom äldrenämndens ansvarsområde"

Transkript

1 Diarienr 2014/116-ÄN-753 Sociala nämndernas förvaltning Äldrenämnden Boendeplan inom äldrenämndens ansvarsområde I syfte att få en bild av bostadsbehoven i ett längre tidsperspektiv har äldrenämnden uppdragit till förvaltningen att utarbeta en boendeplanering för nämndens målgrupper. Sociala nämndernas förvaltning har anlitat konsultföretaget PwC för ett utredningsuppdrag med uppgiften att allsidigt belysa de aspekter som påverkar eller kan påverka framtida behov av bostäder för nämndens målgrupper. Rapporten redovisades för äldrenämnden den 26 november I samband med detta beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att med rapporten som underlag utarbeta en konkret handlingsplan med specifika åtgärder för att planera och tillgodose behoven av bostäder med särskild service inom nämndens område fram till PwCs rapport återfinns som bilaga 1 till denna rapport. Sammanfattande beskrivning av behovet av särskilt boende fram till 2030 Den demografiska utvecklingen innebär en stor ökning av gruppen 65 år och äldre fram till år 2030 och även därefter. Från dagsläget till år 2030 kommer denna åldersgrupp att öka med cirka personer eller cirka 25 %. För bedömning av behovet av särskilt boende är det i huvudsak åldersgruppen 80 år och äldre som utgör underlag för planeringen. Denna åldersgrupp ökar med drygt personer, vilket motsvarar en ökning med cirka 60 %. I PwC-rapporten Kartläggning och analys av behovet av särskilt boende för äldre konstateras: Med utgångspunkt från åldersstrukturen år 2012 kan en framskrivning göras av det framtida förväntade behovet av platser i särskilt boende. Framskrivningen utgår från antal platser i särskilda boenden år Beräkningarna bygger på att samma andel av åldergrupperna år, år, år, år och 90+ som år 2012 bor i särskilt boende kommer att vara i behov av detta även i framtiden. En rak framskrivning utifrån demografin visar att platsbehovet år 2030 beräknas uppgå till ca platser. Detta innebär en ökning med ca 670 platser jämfört med dagsläget. Ökningstakten är relativt konstant fram till ca år 2020, varefter en snabbare ökning kan skönjas. Efter diskussioner utifrån såväl PwC-rapporten som övriga kända och överblickbara faktorer som kan påverka behovet av särskilt boende, gör sociala nämndernas förvaltning bedömningen att det totala behovet av platser i särskilt boende år 2030 ligger i den nivå som anges i rapporten cirka platser. Runt årsskiftet 2014/2015 färdigställs det särskilda boende på Bäckby (vård- och omsorgsboende) med 120 lägenheter som nu är under byggnation. Boendet kommer att ID:

2 2 (8) heta Hälleborgs äldreboende. I samband med detta avvecklas sammanlagt 30 platser fördelade på två enheter (Pettersbergs gruppboende och återstående del av Treklangens ålderdomshem). Vidare avvecklas 18 gruppboendeplatser som inrättades runt halvårsskiftet 2013 som tillfälliga platser i avvaktan på att det nya äldreboendet på Bäckby skulle stå klart. Det innebär att nettotillskottet blir 52 lägenheter för permanentboende och 20 lägenheter (platser) för korttidsboende i form av växelvård. Dessa 20 lägenheter kan så småningom användas för permanentboende om behovet av växelvårdsplatser minskar/upphör eller kan tillgodoses på annat sätt. De senast byggda särskilda boendena för äldre i Västerås före den nu pågående byggnationen var Änglamarkens äldreboende med 46 lägenheter 2008 och Mälarhem med 24 lägenheter För planeringsperioden återstår således ett behov av nettotillskott av platser i särskilt boende med cirka 600 platser. Befintliga boenden som kan behöva avvecklas framöver behöver också ersättas med motsvarande antal platser. Det totala tillskottet kan alltså behöva vara av större omfattning än 600 lägenheter/platser. Den här gjorda behovsbedömningen behöver givetvis följas kontinuerligt framöver för att justeras antingen uppåt eller nedåt beroende på förändringar av sådana faktorer som påverkar behovet. Planeringen behöver alltså vara av parerande karaktär och inte statisk utifrån dagsläget. Däremot är bedömningen att det är mycket angeläget att med start omgående se till att förutsättningarna finns (färdiga detaljplaner mm) för att kunna hantera en utökning av ovan nämnda omfattning. Värt att nämna i detta sammanhang är också att tiden för ett enskilt byggprojekt från beslut i äldrenämnden om att påbörja projektet i form av beställning hos fastighetskontoret av en förprojektering till att huset är inflyttningsklart kan variera mellan 3-5 år. Denna variation beror i huvudsak på om färdig detaljplan finns eller inte. Om ny detaljplan måste upprättas åtgår till att börja med tiden för planarbetet, varefter planen kan överklagas och när planen väl har vunnit laga kraft kan så småningom även bygglovet överklagas. Nuvarande bostadsbestånd Bostadsbeståndet avseende permanentboende i särskilda boendeformer inom äldrenämndens ansvarsområde såg vid årsskiftet 2013/2014 ut enligt följande: Servicehus Gruppboende för personer med demenssjukdom Ålderdomshem Totalt 687 lägenheter 487 lägenheter 465 lägenheter lägenheter Dessa är fördelade på sammanlagt 41 objekt(hus) enligt nedan: Servicehus Gruppboende för personer med demenssjukdom Ålderdomshem 10 objekt(hus) 11 objekt(hus) 12 objekt(hus)

3 3 (8) Hus med både ålderdomshem och gruppboende Totalt 6 enheter/hus 41 enheter/hus Förteckning över samtliga särskilda boenden finns i bilaga 2. Beträffande det befintliga beståndet av särskilda boenden har en genomgång skett av vilket behov som föreligger att avveckla boenden utifrån bristande lokalmässiga förutsättningar att bedriva verksamheten. Följande boenden har aktualiserats för diskussion om eventuell avveckling: Gude gruppboende. Ett gruppboende med 25 lägenheter beläget i centralt läge i staden på Karlsgatan. Utökades vid årsskiftet 2012/2013 med två lägenheter (till 25 lgh) genom ombyggnad i lokalerna eftersom behovet av ytterligare platser i särskilt boende var stort. Anledning till diskussion om eventuell avveckling är att det är ett relativt litet boende, men främst utformningen i fyra våningar med 6-7 lägenheter per våning, vilket kräver en högre bemanning. Efter diskussion och beslut i äldrenämnden nyligen kommer avveckling dock inte att vara aktuell åtminstone de närmaste åren utifrån att inga platser i särskilt boende kan avvaras innan de kan ersättas med motsvarande nyproduktion. Ett skäl som bör finnas med i framtida diskussion om eventuell avveckling är det centrala läget i staden. Det är det enda boendet av denna karaktär i ett så centralt läge i staden. Hagalidsgården gruppboende. Ett gruppboende med 32 lägenheter i stadsdelen Haga. En större skolenhet Hagaskolan avvecklades i mitten av 1990-talet och idag är hela det tidigare skolområdet omvandlat till bostadsområde med bostäder av varierande karaktär. Två av de tidigare skolbyggnaderna byggdes om till detta gruppboende för personer med demenssjukdom och bands samman med en glasad gång. Bra läge i staden och trevligt integrerat som en del i detta relativt nya bostadsområde. Stor och fin tomt. Anledning till diskussion om eventuell avveckling är utformningen av boendet med de sex mindre boendeenheter som gruppboendet består av spridda dels i två huskroppar, dels i olika våningsplan, vilket gör boendet mer personalkrävande och svårarbetat. I boendeseminarium med äldrenämnden - som ett led i framtagande av denna boendeplan höjdes många röster för att åtminstone tillsvidare behålla Hagalidsgården. En eventuell framtida avveckling kräver en ersättning av motsvarande antal platser genom nybyggnation. Rösegården gruppboende. Ett gruppboende med 52 platser, varav 48 permanentplatser, beläget på Skälby. Det enda särskilda boendet inom äldrenämndens ansvarsområde som inte består av fullvärdiga lägenheter. Den äldre delen består av mindre boenderum utan eget hygienrum samt gemensamma utrymmen. Den nyare delen som byggdes till i mitten av 1990-talet består av något större boenderum med egna hygienrum. Att detta gruppboende varit föremål för diskussion om eventuell avveckling är just utformningen med boenderum istället för fullvärdiga lägenheter. Inget förslag till avveckling föreligger utifrån i detta sammanhang förda diskussioner eller erfarenheter i övrigt. Södergårdens gruppboende. Ett gruppboende med 18 lägenheter beläget på Viksäng. Gruppboendet är insprängt i ett flerbostadshus och fördelat på tre våningsplan (vån 1 3) med sex lägenheter samt gemensamma utrymmen på vardera planet. I markplan samt på våningarna 4 8 finns ordinära bostadslägenheter. Såväl gruppboendets storlek och utformning som husets utformning i övrigt är en exakt parallell till Pettersbergs gruppboende som kommer att avvecklas under hösten Anledningen till diskussion om avveckling är alltså att den argumentation som gällt för Pettersberg även gäller här. Boendet är relativt litet (18 lgh) och är dessutom fördelat på tre våningsplan, vilket gör det mer svåröverskådligt och kräver högre bemanning.

4 4 (8) Eftersom äldrenämnden inte kan avvara platser i särskilt boende utan tvärtom behöver ytterligare platser, kan avveckling av Södergårdens gruppboende inte ske förrän motsvarande antal platser kan ersättas i form av nybyggnation. Förslagsvis kan detta ske i samband med något av de nedan föreslagna färdigställandena av nya boenden åren 2018 eller 2020, som då behöver innehålla 18 lägenheter utöver behovet av nettotillskott. Servicehusen. Utöver de ovan specificerade boendena som varit föremål för diskussion om avveckling eller inte, har servicehusens vara eller inte vara som särskild boendeform alltså med krav på biståndsbeslut - diskuterats. Den gemensamma uppfattningen bland de tjänstemän i förvaltningen som arbetat med frågan och de politiker i nämnden som deltagit i boendeseminarierna om boendeplanerna är att behålla servicehusen som särskild boendeform tills vidare. Någon tidsaspekt uttalas alltså inte i denna boendeplan. Detta ställningstagande ligger helt i linje med äldrenämndens beslut , 159 att tills vidare behålla servicehusen - med tillägget att det skulle gälla för en tidsperiod om åtminstone 6-10 år. I utredningen Servicehusen i Västerås utredning om framtida användning som nämnda beslut avsåg, framfördes bland annat följande argument: Servicehusen utgör en så stor andel av hela beståndet av särskilda boenden (43%) att en avveckling i ett kortare tidsperspektiv riskerar att ställa Västerås stad inför mycket stora problem när det gäller möjligheten att kunna verkställa beslut om särskilt boende med därpå följande risk för sanktionsavgifter. En avveckling av servicehusen helt eller delvis, momentant eller successivt - ställer krav på att ersätta åtminstone en del av det avvecklade antalet lägenheter med nybyggnation av annat särskilt äldreboende motsvarande gruppboende eller ålderdomshem (eller annan benämning). Servicehusen har en stark ställning bland pensionärerna i Västerås, vilket utöver alla ovan anförda argument skulle innebära en pedagogisk utmaning att förklara en avveckling. Dessa argument är lika aktuella idag som de var Dessutom tillkommer ytterligare ett tungt vägande argument för att behålla servicehusen som har sin grund i äldrenämndens beslut avseende riktlinjer för särskilt boende. Nämnden beslutade anta följande tillägg i riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen när det gäller särskilt boende i servicehus för dem som är 90 år och äldre: Hög ålder, över 90 år, hos den enskilde ska särskilt beaktas vid bedömning av behov av särskilt boende. Detta om den enskilde också - är otrygg - är ofrivilligt ensam - är hänvisad till att vistas ensam i sin bostad - känner sig isolerad - inte kan leva ett aktivt liv eller - inte kan ha inflytande över sin vardag samt är i behov av regelbunden daglig tillsyn Utöver argumentationen ovan kan avslutningsvis och sammanfattningsvis konstateras att i det perspektiv av behov av nybyggnation som speglas upp i denna boendeplan föreslå avveckling av servicehusen bedöms inte vara realistiskt.

5 5 (8) Behov av och planering för ytterligare bostäder åren Förprojektering är genomförd utifrån tidigare beslut i äldrenämnden av utbyggnad av Vallonens äldreboende i Skultuna som idag innehåller 35 servicehuslägenheter och 5 ålderdomshemslägenheter. Utbyggnaden är projekterad i form av en ny huskropp som sammanlänkas med den nuvarande byggnaden i markplan. Tillbyggnaden kommer att vara ett vård- och omsorgsboende med 30 lägenheter fördelade på tre våningsplan. 12 lägenheter kommer att ersätta Solglimtens gruppboende i Skultuna för personer med demenssjukdom som därmed avvecklas på grund av icke funktionella lokaler. Nettotillskottet blir alltså 18 lägenheter. Någon tidplan finns inte framtagen i detta skede, men bedömningen är med hänsyn tagen till tid för detaljprojektering, upphandling, byggtid samt tid för pågående detaljplanearbete att ett färdigställande kan vara aktuellt i mitten av Detta nettotillskott med 18 lägenheter beräknas tillsammans med ovan nämnda pågående byggnation av Hälleborgs äldreboende - som är färdigt runt årsskiftet 2014/ klara av att tillgodose det förväntade behovet till och med år Förprojektering är planerad sedan en tid och kommer nu att påbörjas för en ombyggnad av Gryta korttidsboende för personer med demenssjukdom. Avsikten är att göra Gryta till ett demenscentrum, innebärande att korttidsboende/växelvård blir kvar i samma omfattning som i dagsläget, men i ombyggda och mer ändamålsenliga lokaler, vilket bland annat innebär enkelrum med egna hygienrum och färre boende per avdelning/enhet än dagens 24 personer, vilket är för mycket med tanke på målgruppen. Demenscentrum är vidare tänkt att innehålla lokaler för dagverksamhet samt lägenheter för permanentboende. Innan förprojektering är genomförd är det vanskligt att uttala sig om omfattningen av det permanenta boendet. Tillgängliga lokalytor samt vissa utbyggnadsmöjligheter inom befintlig tomtyta möjliggör uppskattningsvis ett permanentboende med lägenheter. Även om inte permanentboendedelen kan bli större än så, är det av stort värde med ett demenscentrum som innehåller samtliga nämnda funktioner: korttidsboende/växelvård, dagverksamhet och permanentboende. Gryta är en viktig lokalmässig resurs att slå vakt om med ett bra läge i staden samt hela byggnaden i markplan. Någon tidplan för projektet finns inte i dagsläget, då projektet just håller på att påbörjas, men en erfarenhetsmässig uppskattning skulle kunna vara ett successivt färdigställande under För åren beräknas behovet av tillskott av platser i särskilt boende vara sammanlagt 95 platser, relativt jämnt fördelade över de fyra åren. Det beräknade tillskottet av lägenheter för permanentboende i Gryta demenscentrum tillgodoser en del av detta behov beräknat behov år Detta innebär att planering behöver ske för en utökning som ger ett nettotillskott på cirka platser under perioden En arbetshypotes i dagsläget skulle kunna vara ett nytt boende med detta antal platser år Behov av och planering för ytterligare bostäder åren Under åren beräknas behovet av nettotillskott vara cirka 470 lägenheter/platser, varav i genomsnitt 40 platser per år under åren för att öka till drygt 50 platser per år under perioden

6 6 (8) Planeringsförutsättningar bör skapas för att under hela 10-årsperioden kunna anskaffa 6 8 nya vård- och omsorgsboenden om vardera lägenheter. Utöver de ovan nämnda projekten som är under planering/projektering mer eller mindre långt framskridna - finns ytterligare några mer eller mindre konkreta idéer som diskuterats. Aroseken har presenterat förslag till utbyggnad/tillbyggnad av två befintliga äldreboenden där de är fastighetsägare, dels Karlslunds servicehus, dels Tre små hus som är ett mindre gruppboende på Bäckby för personer med demenssjukdom. Vad avser utbyggnad av Karlslund innehåller förslaget två nya huskroppar med sammanlagt cirka 70 lägenheter för vård- och omsorgsboende. Detta innebär dels att en del av det framtida behovet tillgodoses och dessutom i ett centralt och attraktivt läge i staden. Vidare skapar denna förtätning och utbyggnad av ett befintligt servicehus en äldreboendeanläggning som består av samtliga boende-/omvårdnadsformer: servicehus, ålderdomshem och gruppboende för personer med demenssjukdom. Tre små hus är en relativt liten enhet som med fördel skulle kunna byggas ut, vilket bland annat påverkar driftekonomin i positiv riktning. En mindre och en större utbyggnad har skisserats. Nya detaljplaner krävs i båda fallen, men förslagen bedöms vara intressanta att gå vidare med. Fastighetskontoret har nyligen presenterat ett förslag för äldrenämnden avseende nytt användningsområde för Wenströmska skolan och området runt omkring denna. Förslaget som i detta skede är mer av en idéskiss som är uppbackad av ekonomiska kalkyler för att spegla den ekonomiska realismen i förslaget innehåller bland annat möjligheter att tillskapa ett särskilt boende för äldre (vård- och omsorgsboende). Med den utformning av och det innehåll i förslaget som presenterades för äldrenämnden en hel del ytterligare bostäder av varierande karaktär (trygghetsboende skulle till exempel kunna utgöra en del), kan det definitivt vara intressant att tillgodose en del av det framtida behovet av särskilt boende för äldre här. Studier av befintliga särskilda boenden har visat att i något eller några fall skulle tillbyggnad kunna ske med ett mindre antal lägenheter. Det är här på sin plats att även nämna att byggnation i dagsläget pågår av ett vård- och omsorgsboende helt i privat regi. Det är Attendo som låter bygga ett boende med 54 lägenheter av samma karaktär (vård- och omsorgsboende) som är aktuellt för äldrenämndens behov, dock helt utan att det finns någon beställning av detta från äldrenämnden. Det beräknas vara färdigt i november Utöver ovan nämnda möjligheter att tillgodose en del av behovet av ytterligare platser i särskilt boende under perioden fram till 2030 behövs en planberedskap i form av detaljplaner som möjliggör byggnation av åtminstone 5 nya vård- och omsorgsboenden i storleksordningen lägenheter - samt gemensamhetsutrymmen vardera. Det är viktigt att denna planering påbörjas snarast. Vad avser geografisk lokalisering av särskilda boenden i staden gäller principen att ha en så jämn spridning över staden som möjligt. I dagsläget är spridningen relativt jämn, med en något större andel i den västra delen av staden. I det fortsatta arbetet kan lämpligen inriktningen vara att en större andel av nytillskott lokaliseras till de östra stadsdelarna.

7 7 (8) Den äldre befolkningen kommer att fortsätta att öka även efter 2030, vilket medför behov av ytterligare tillskott av platser i särskilt boende. Då är det förmodligen aktuellt med avveckling av ytterligare något eller några boenden, vilket ökar behovet av nytillskott. En sammanfattande tabell över de ovan beskrivna behoven återfinns i bilaga 3. Kommunstyrelsens ansvar för bostadsförsörjningen Denna boendeplan behandlar planering för de typer av boenden som utgör äldrenämndens ansvar särskilda boenden - som kommunen har ansvar för att inrätta utifrån 5kap. 5 i socialtjänstlagen: Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Antalet personer i Västerås som är 65 år eller äldre uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till cirka personer. Av dessa bor cirka 6 % i någon av äldrenämndens särskilda boendeformer. År 2030 beräknas åldersgruppen 65 år och äldre uppgå till drygt personer. Andelen av åldersgruppen som behöver bo i någon särskild boendeform bedöms vara ungefär densamma. De särskilda boendeformerna utgör givetvis en del av stadens totala bostadsförsörjning, men är som synes en relativt marginell del av bostadsförsörjningen för hela åldersgruppen 65 år och äldre. Tillgången på bra bostäder som möjliggör kvarboende långt upp i åren och i de allra flesta fall livet ut är en mycket viktig del av stadens samlade bostadsförsörjning. En del av utbudet på den ordinära bostadsmarknaden kan lämpligen utgöras av mer profilerade boenden - såsom till exempel trygghetsboenden - med inriktning mot äldre personer såsom 70+, 75+. Ansvaret för kommunal planering för bostadsförsörjningen är en kommunövergripande fråga som ytterst vilar på kommunstyrelsen. Arbetet med äldrenämndens boendefrågor Utifrån de behov av särskilda boenden som har konstaterats föreligga för nämndens målgrupper, sker ett nära och kontinuerligt samarbete mellan sociala nämndernas förvaltning, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Sedan många år finns en arbetsgrupp etablerad med representanter från dessa förvaltningar/kontor som träffas 2 3 gånger per termin för att se till att tillräcklig beredskap finns i form av bland annat detaljplaner för att möjliggöra erforderlig byggnation. Allmän bevakning av fastighetsmarknaden samt kontakter med olika fastighetsägare är också löpande uppgifter som fastighetskontoret utför på uppdrag av och i nära samarbete med sociala nämndernas förvaltning. I sociala nämndernas förvaltning sker bevakning och planering av boendefrågor för alla tre sociala nämnderna äldrenämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för funktionshindrade. I detta arbete ingår även att bevaka huruvida boenden som av någon anledning avvecklas för en nämnds räkning, eventuellt kan användas för någon av de andra nämndernas behov. Detta har skett i ett flertal fall.

8 8 (8)

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Boendeplanering för äldre 2015, med utblick mot 2040

Boendeplanering för äldre 2015, med utblick mot 2040 Sida 1 (11) 2014-01-27 rev 2014-02-12 för äldre 2015, 2016-2017 med utblick mot 2040 Östra Söderort Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum Post: Box 113, 123 22 Farsta Tel växel: 08 508 18 000 E-post:

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Bostadsförsörjning för äldre Halmstads kommun Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Metod

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-12-23 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 090122 Planering för boenden

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 SN.2015.130 Vuxen- och omsorgsnämnden Särskilt boende för äldre Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Upphäva beslut

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Organisation och arbetsformer

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Social- och omsorgskontoret 2016-03-14 Katarina Blomstrand 08-590 972 77/ 08 590 973 93 Dnr SÄN/2016:126 katarina.blomstrand@upplandsvasby.se BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET PROJEKT Ny bostad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se Sida 1 av 7 Ale kommun Hanna Hogström Göteborg den 4 september 2015 Promemoria Rättsfrågor 1. Vilka regler och praxis finns i frågan om samlokalisering gällande bostäder med 9 9 LSS med andra LSS-verksamheter

Läs mer

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2015 Version: 1.0 Fastställd: KF 2010-12-16, 98 Uppdateras: Dras in 2015-12-31 Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

Utredning Boende för äldre

Utredning Boende för äldre Kommunfullmäktige 2010 05 31 74 166 Kommunstyrelsen 2010 05 17 94 220 Plan och tillväxtutskottet 2010 02 15 13 22 Dnr 10.89 00 marskf11 Utredning Boende för äldre Bilaga: Planering för Bostäder för äldre

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 22/2014 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Rapport framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, på

Läs mer

Boendeplanering för äldre 2017, med utblick mot 2030/2040 för region Östra Söderort

Boendeplanering för äldre 2017, med utblick mot 2030/2040 för region Östra Söderort Region Östra söderort Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Sida 1 (14) -01-25 för äldre, 2018-2019 med utblick mot 2030/2040 för region Östra Söderort Region Östra Söderort

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Kartläggning och analys av behovet av särskilt boende för äldre. Västerås Stad

Kartläggning och analys av behovet av särskilt boende för äldre. Västerås Stad www.pwc.se Rådgivningsrapport Anders Törnqvist Joanna Hägg Oskar Lannerhjelm Samir Sandberg Tobias Bjöörn Kartläggning och analys av behovet av särskilt boende för äldre Västerås Stad Innehållsförteckning

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 2013-08-15 Handläggare Peter Fahlander Kundvals- och finansieringsavdelningen Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 Innehåll Sammanfattning... 2 Förskoleplatser 2013 till 2022... 2 Förskoleplatser

Läs mer

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 1 Bakgrund... 3 2 Utredningsgruppens arbete... 3 2.1 Arbetsmetodik... 3

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Veronica Andersson, områdeschef Jan Nilsson, utredare PM 1 (5) VON/2010:59-727 Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Planeringsperspektivet. äldreomsorgen

Planeringsperspektivet. äldreomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Johan Lidström Planeringsperspektivet i äldreomsorgen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedöming... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende avd. för Äldre&Funktionshindrade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-09-02 Handläggare: Gunnel Dahlin Tfn: 508 03 189 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 4. Plan för äldreboenden

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S)

Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S) Utlåtande 2013:186 RV (327-1487/2012) Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:54) av Roger Mogert

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 167 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS 2013-407 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres boende i Pajala kommun

Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres boende i Pajala kommun Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres boende i Pajala kommun Denna komplettering är framtagen för att ytterligare specificera och beräkna behovet för olika typer av

Läs mer

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 Bilaga Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr: 122-692/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (22) Innehåll Bakgrund... 4 Resultat för staden som helhet...

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 147 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS 2013-407 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Seniorboende 75 lgh Seniorboende, Axelsberg i Hägersten-Liljeholmens stadsdel.

Seniorboende 75 lgh Seniorboende, Axelsberg i Hägersten-Liljeholmens stadsdel. VÄSTRA SÖDERORT (5) 05 SID 1 2011-01- REVIDERAD ÄLDREBOENDEPLAN 2 BILA BILAGA Platser i vård- och omsorgsboende, korttidsvård, profilboende, servicehus, trygghetsboende och seniorboende i Västra Söderort

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Sida 1/9 Vårt dnr: 1151-2012:120 Vård- och omsorgsutskottet Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Förslag till vård- och omsorgsutskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut

Läs mer

Beräkning av behov av äldreomsorg åren

Beräkning av behov av äldreomsorg åren TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2008-05-06 Staffan Agesand Karin Alexandersson Dnr: 64/08-011 Socialnämnden Beräkning av behov av äldreomsorg åren 2008-2013 FÖRSLAG TILL BESLUT

Läs mer

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-10-02 Socialnämnden Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Det nya särskilda boendet på Smedvägen i Kallhäll

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Omstruktureringar inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och omsorgsboende

Omstruktureringar inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och omsorgsboende SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 305-2012-1.2.1. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Tyresö kommun Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Augusti 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Tyresö kommun Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Augusti 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 Planerings- och beslutsunderlag...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer