Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun"

Transkript

1 Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden långsiktig planering perioden Fastställd av socialnämnden

2 2(12) Innehåll Sida Bakgrund 3 Regeringens förslag angående trygghetsbostäder för äldre 4 Framtida behovsutveckling 5 - Befolkningsutveckling 5 - Hälsoutveckling 8 - Förändrade samhälls- och familjestrukturer 8 - Förändringar av de äldres preferenser 9 - Teknisk och medicinsk utveckling påverkar framtiden 9 - Myndighetsperspektivet 10 - Effektivitet i in- och utflyttningsprocessen 10 Omvandling av före detta servicehus 10 Framtida behov av boendeformer 11 Utvecklande av trygghetsbostäder 11 Framtida behov av vård- och omsorgsbostäder 12

3 3(12) Bakgrund Socialnämndens boendeplan är ett av de styrdokument som nämnden fastställer för att på bästa sätt kunna svara upp mot sitt politiska ansvar för åldersgruppen personer 65 år och äldre. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation för målgruppen. Detta innebär att nämnden måste ha en väl fungerande strategi för att säkra behovet av vård- och omsorgsboendeplatser men även att nämnden ska medverka i att alternativa former utvecklas för att tillgodose behovet av en trygg och säker boendesituation för målgruppen. Ett annat viktigt syfte med planen är att för medborgarna och organisationer men även marknadens aktörer, beskriva nämndens intentioner samt hur man avser att bidra till att skapa bästa möjliga boendesituation för personer i målgruppen. Planen beskriver i huvudsak två olika perspektiv, ett kortare för åren samt ett längre perspektiv som sträcker sig fram till cirka år En tydlig trend är att personer över 65 år på sikt kommer att utgöra en allt större andel av kommunens befolkning. Denna boendeplan anger vilka vård- och omsorgsboenden som tillkommer och vilka som nämnden planerar att avveckla inom de närmaste tre åren. Vidare redovisar planen en strategi för att främja utbyggnad av trygghetsbostäder inför den förändrade befolkningsstruktur som prognostiseras fram till Att kunna bo kvar så länge som möjligt i det egna hemmet är ett av målen för svensk bostads- och socialpolitik. En konsekvens av detta är att även omfattande omvårdnadsbehov så långt som möjligt ska tillgodoses i den enskildes egen bostad. En grundläggande förutsättning för genomförandet av denna boendeplan är därför att hemtjänsten ges rätt förutsättningar för att klara av det behov som ska tillgodoses i den enskildes eget hem. Då människor får ett ökat omvårdnadsbehov ställs högre krav på bostäderna och deras utformning. Anpassade bostäder reducerar behovet av kommunala insatser för personer som på äldre dagar får problem med rörlighet eller hälsan i övrigt. Utifrån den enskildes perspektiv kommer det att bli alltmer betydelsefullt att i god tid planera sitt boende på äldre dagar. Ju fler som bor i bostäder med tillräcklig fysisk tillgänglighet och med en omgivning som motverkar ofrivillig ensamhet, desto mindre blir det framtida behovet av vård- och omsorgsboende. Alternativet att flytta till ett vård- och omsorgsboende är enligt nämndens riktlinjer en åtgärd som blir aktuellt först då den enskildes vårdbehov väger tyngre än den positiva effekten av att kunna bo kvar hemma.

4 4(12) Den framtida efterfrågan på bostäder för äldre är i hög grad relaterad till demografiska faktorer. Att göra en prognos om befolkningsutvecklingen för personer 65 år och äldre är dock ganska komplicerat. Framför allt är det svårt att uppskatta effekten av den ökande livslängd som följer av på grund av framsteg inom bland annat hälso- och sjukvården. Än mer komplicerat är det att beräkna hur behovet av Socialnämndens insatser kommer att utvecklas. Det finns ett stort antal faktorer som enskilt eller i samverkan påverkar behovet av olika boendeformer. I kommande avsnitt redovisas de faktorer som idag bedöms vara de viktigaste för att skapa en bild av behovsutvecklingen. Socialnämndens nuvarande äldreomsorgsplan har gällt sedan I enlighet med denna ursprungliga plan har en höjning av boendestandarden skett genom nybyggnation samtidigt som en avveckling av äldre icke längre funktionella boendeenheter genomförs. Parallellt med denna process behöver senior och trygghetsbostäder tillskapas för att tillgodose det uppenbara behovet av en mellanform av boende som också kan minska det framtida behovet av vård- och omsorgsboende. I kommande avsnitt beskrivs tanken med inrättande av trygghetsbostäder samt en strategi för hur en sådan utbyggnad kan gå till. Socialnämnden vill med denna boendeplan redovisa ett synsätt och en strategi för ett helhetsperspektiv på bostaden, omgivningen och det sociala innehållet, där helheten blir större än summan av de ingående delarna var för sig. Regeringens förslag angående trygghetsbostäder för äldre Äldreboendedelegationen har sedan 2006 regeringens uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av särskilda boendeformer. Uppdraget innefattar också att utveckla en mellanform för personer med i första hand behov av trygghet och gemenskap. Särskild utredare för Äldreboendelegationen har varit Barbro Westerholm. I december 2007 lämnade delegationen ett delbetänkande Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 2007:103). Den 19 december 2008 lämnades slutbetänkandet Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Äldredelegationen har haft en ambition att skapa entydiga och relevanta begrepp avseende olika boendeformer för äldre, som också underlättar för den enskilde när det gäller att söka sig till det bostadsalternativ man föredrar. I utredningen för man fram följande fyra definitioner: Ordinärt boende innebär boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande till skillnad från särskilda boendeformer

5 5(12) Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för former av ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet och ibland tillgång till gemensamhetslokaler men som ingår i utbudet av bostäder inom den ordinarie bostadsmarknaden. Viss uppnådd ålder krävs för att flytta in. Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som känner sig oroliga och otrygga i den ordinära bostaden. Trygghetsbostäderna ska uppfylla höga krav på tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler, servicevärd/-värdinna eller motsvarande samt trygghetslarm. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och i gemensamhetslokalerna där det också ska vara möjligt att äta tillsammans. Vård- och omsorgsboende som erbjuder service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt. Boendeformen förutsätter ett individuellt beslut i form av bistånd enligt socialtjänstlagen. I utredningens slutbetänkande Bo bra hela livet föreslås att kommunerna genom en särskild lag får befogenhet att, utan föregående behovsprövning, tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre. Den som känner sig orolig, otrygg och/eller socialt isolerad i sitt nuvarande, ordinära boende ska kunna söka sig till en sådan bostad. I trygghetsbostaden ska hon eller han ha tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. Det ska också finnas möjlighet till gemensamma måltider. Att inrätta trygghetsbostäder föreslås bli ett frivilligt åtagande för kommunerna. I regeringens höstproposition 2009 ingick förslaget att investeringsstöd för åren ska kunna utgå för produktion av trygghetsbostäder. Stödet kan utgå för såväl ombyggnad som för nyproduktion. Framtida behovsutveckling inom Socialnämndens ansvarsområde Detta avsnitt har som ambition att beskriva behovsutvecklingen inom Socialnämndens ansvarsområde både på kort och på lång sikt. Avsnittet beskriver inledningsvis utifrån den demografiska bilden hur det framtida behovet kan förväntas utvecklas med avseende på ålder, boendeorm samt även uppdelat på kommunens olika delområden. Därefter beskrivs ytterligare ett antal bakomliggande faktorer som är av stor betydelse för hur behovet av bostäder för äldre personer i kommunen kommer att utvecklas. Befolkningsutvecklingen År 2004 var andelen personer över 65 år ca 18 procent av befolkningen i Timrå Sedan dess har en ökning skett till 20 procent av den totala befolkningen. År 2020 beräknas denna andel ha stigit till 23 procent, det vill säga nästan var tredje person i kommunen kommer vid denna tidpunkt att vara över 65 år. Om man ser till andelen personer 80 år och äldre så beräknas den gruppen fram till 2020 utgöra ca sex procent av kommunens befolkning.

6 6(12) Befolkning 2011 Ålder Totalt Män Kvinnor W Åldersmässig föredelning av personer med beslut om boende januari - april 2011 Ålder Totalt Boende % av befolkningen ,09 % ,27 % ,30 % ,60 % ,48 % ,01 % ,94 % ,96 % ,10 % % ,67 % Totalt 220 Av ovanstående framgår att 74 procent (163) personer av alla som fått beslut om vård- och omsorgsboende är över 80 år. Även om utgångspunkten för planering av vård- och omsorgsboenden är personer över 80 år finns också en betydande grupp yngre personer varav många haft funktionshinder sedan tidigare år. Tabellerna beskriver situationen före en eventuell förändring från servicehus till trygghetsbostäder. I dagsläget finns 144 boenden som är att jämställa med vård- och omsorgsboenden.

7 7(12) En viktig aspekt av boendeplanen är behovet av olika boendeformer och inriktning. När det gäller vård- och omsorgsboenden sker en indelning i omvårdnad, demens och psykiska funktionshinder. Vidare tillkommer personer med beslut om bostad med särskild service jämlikt LSS. Grafen beskriver nuvarande bestånd av vård- och omsorgsbostäder vilka fördelar sig enligt ovanstående. Av grafen framträder en tydlig bild där antalet bostäder för omfattande omvårdnadsbehov planat ut. I stället har behovet av demensboendebostäder successivt blivit mer framträdande. Alzheimer's Disease International är en samlingsorganisation för ett sjuttiotal intresseorganisationer inom området demenssjukdomar i världen. De har nyligen offentliggjort rapporten World Alzheimer Report Den innehåller aktuella data om förekomsten av och kostnad för demenssjukdomar i världen samt en prognos för utvecklingen de närmsta 40 åren. Bland annat visar den att kostnaden för demenssjukdomar i år kommer att överstiga 604 miljarder dollar, vilket är mer än 1 procent av den globala BNP. Rapportförfattarna räknar också med att andelen personer med demenssjukdom kommer att ha dubblerats år 2030 och trefaldigats fram till år Ökning av personer över 80 år respektive behov av trygga och säkra bostäder År Antal Personer Prognostiserat antal boenden I den beräkningsgrund som använts beräknas 18 procent av personer över 80 år vara i särskilt behov av trygga och säkra bostäder. Tabellen beskriver den prognostiserade ökningen av antalet personer 80 år och äldre från 2012 till Som framgår av kommande avsnitt i planen går det att väsentligen reducera detta behov genom att i första hand verka för att senior- och trygghetsbostäder produceras i kommunen. Genom tillkomsten av dessa är ambitionen och förhoppning att äldre människors behov av trygghet och gemenskap samt även service och omvårdnad i högre grad ska kunna tillgodoses i det egna hemmet. Förutom befolkningsutvecklingen finns ytterligare faktorer som är av stor betydelse när det gäller att bedöma framtida behov av boendeformer för äldre personer:

8 8(12) Hälsoutveckling Sambandet mellan ökad livslängd och hälsa bland äldre är omdebatterat. Det som kan beläggas är att dagens yngre äldre i flera avseenden är friskare än tidigare generationer. En fråga som diskuteras är hur långt vi kan fortsätta att öka medellivslängden genom förbättrad hälsa och när vi når ett tak för vad som är genetiskt möjligt. Tre scenarier förekommer i denna diskussion. Scenarierna utgår från variablerna medellivslängd och ohälsa. Ingen hänsyn tas till utvecklingen av den medicinska teknologin eller förändrade ambitionsnivåer i samhället. 1. Komprimerad sjuklighet Medellivslängden ökar inte längre men äldre är friska allt längre innan de insjuknar. Förbättrade levnadsvillkor förskjuter insjuknandet mot ålderstaket. Vi får fler friska år och ett sammantaget minskat vårdbehov. 2. Uppskjuten sjuklighet Medellivslängden fortsätter att öka och tidpunkten för insjuknandet kommer senare i livet, totalt sett blir vårdbehovet oförändrat. 3. Expanderad sjuklighet Medellivslängden fortsätter att öka men sjukligheten kan inte skjutas upp. Med framgångsrik sjukvård och fler äldre uppstår ett ökat vårdbehov. Av scenarierna verkar den första om komprimerad sjuklighet minst rimlig. Det sannolika är att medellivslängden fortsätter att öka, om än i mindre grad än tidigare. Genomförda studier ger ett stöd för scenario två om en uppskjuten sjuklighet. Vi får allt fler äldre och därmed ett ökat behov av trygga och säkra bostäder samtidigt som hemtjänsten klarar att möta mer avancerade behov i hemmet samt att behovet uppstår senare i livet. Förändrade samhälls- och familjestrukturer En förändrad samhälls- och familjestruktur innebär att vi idag ser nya och förändrade samlevnadsformer. Andelen ensamhushåll ökar. Samtidigt ökar medellivslängden för både män och kvinnor, vilket innebär att gifta eller sammanboende par kan se fram emot ett längre liv tillsammans med sin partner än tidigare generationer. Eftersom kvinnornas medellivslängd fortfarande är högre än för männen kan vi dock även fortsättningsvis räkna med att gifta/sammanboende kvinnor i högre grad lever ensamma i slutet av livet medan majoriteten av männen förblir sammanboende livet ut.

9 9(12) Förändringar av de äldres preferenser Om man ser till de grupper som är eller kommer att vara behov av insatser, är 20- talisterna en grupp som åldersmässigt kommer att ha behov av vård- och omsorgsboende in på 2010-talet. 30-talisterna kommer att ha ett ökande behov av trygga och säkra boendeformer under 2010-talet. Denna generation har bättre ekonomiska förutsättningar än tidigare grupper vilket även kommer att återspegla sig i förväntningar när det gäller omhändertagandet. 40-talisterna är en generation som i hög grad fortfarande befinner sig i arbetslivet och får sitt stora genomslag som vårdkonsumenter först på 2020-talet. Denna grupp förväntas ställa nya och större krav på utformning och utförande av insatser och service samt kommer generellt att ha bättre ekonomiska möjligheter att betala för det. Forsknings- och konsultföretaget Kairos Future har genomfört studier gällande den så kallade rekordgenerationen som definieras som personer födda Denna grupp beskrivs som en generation som skapat sina egna förutsättningar för varje ny livsfas den trätt in i. 85 procent av de tillfrågade ser den kommande pensionärstillvaron som något positivt, till och med som en andra vår en ny frihetstid då man har både tid, hälsa och ekonomiska resurser för att leva ett gott liv. Dessa kommande generationers större vana att kunna välja och påverka sin situation kommer sannolikt att innebära en större mångfald av boendeformer, då individer och grupper med gemensamma intressen och värderingar tar egna initiativ för att skapa den boendemiljö man vill ha. En möjlighet kan t ex vara bostadskooperativa lösningar dit man efter hand kopplar önskade former av omvårdnadsresurser. Detta kan dessutom mycket väl ske utomlands. Nästan en fjärdedel av de intervjuade i Kairo Futures forskning säger att man med stor sannolikhet kommer att välja att tillbringa åtminstone delar av sin pensionärstillvaro utomlands. Teknisk och medicinsk utveckling påverkar framtiden Redan idag utgör IT-tekniken en viktig resurs i bostäder, som hjälpmedel och som en länk till omvärlden. Ny teknik erbjuder nya lösningar som för den enskilde kan innebära såväl ökad trygghet som en större självständighet genom olika tekniska larmfunktioner med mera. En stor brist i Timrå kommun är att många äldre människor har svårt att komma ut från bostaden på grund av att fastigheten saknar hiss. Staten har tidigare avsatt stimulansmedel för hissinstallationer i befintliga fastigheter men endast en bråkdel av behovet har tillgodosetts. Akutsjukvårdens och geriatrikens utveckling är av största betydelse för Socialnämndens planering. En kontinuerlig utveckling sker idag inom medicintekniken samtidigt som den medicinska apparaturen blir allt mindre skrymmande och alltmer mobil. Detta innebär ökad möjlighet att använda även

10 10(12) avancerad teknisk apparatur i den enskildes hem med övervakning av personal eller på distans med IT-teknikens hjälp. Den medicintekniska utvecklingen leder också till nya behandlingsmetoder som innebär att fler äldre kan få ett friskare och mer rörligt liv. Sist men inte minst kommer hemtjänstens utveckling och förmåga att tillgodose behoven i den enskildes eget hem vara av avgörande betydelse för i vilken omfattning vård- och omsorgsboenden behöver tillkomma under planperioden. Detta handlar även om hemtjänstens förmåga att skapa tilltro till sina möjligheter och förutsättningar att kunna tillgodose de äldres behov i det egna hemmet. Boendeplanen har som utgångspunkt att hemtjänsten kommer att kunna tillgodose det behov av hemtjänst som efterfrågas i den enskildes hem. Myndighetsperspektivet Socialnämnden beskriver i sina riktlinjer för bistånd förutsättningarna för att den enskilde ska vara berättigad till olika insatser. Under den senaste femårsperioden har trenden varit att färre personer relativt sett har bedömts vara i behov av vård- och omsorgsboende. Detta är i normalfallet den mest kostnadskrävande insatsen såvida det inte rör sig om omfattande behov i det egna hemmet. Myndighetsutövningen är en avgörande faktor när det gäller nämndens förmåga att kunna tillgodose det samlade behovet inom givna ekonomiska ramar. Ett restriktivt förhållningssätt krävs därför inom ramen för gällande lagstiftning. Nämndens riktlinjer anger att en förutsättning för beslut om vård- och omsorgsboende är att andra alternativ är uttömda och att behovet av vård, omsorg och trygghet inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Effektivitet i in- och utflyttningsprocessen Genom en striktare hantering av in- och utflyttning vid vård- och omsorgsboenden har under det senaste året ett effektivare resursutnyttjande åstadkommits vad gäller vård- och omsorgsbostäder. Den genomsnittliga tid då en lägenhet stått tom mellan ut- och inflyttning har det sista halvåret 2011 minskat med cirka 30 dagar. Detta är exempel på hur en mer effektiv process kan frigöra resurser, i detta fall i form av cirka 2880 vård- och omsorgsboendedygn vilket på årsbasis motsvarar 7 vård- och omsorgsplatser. Omvandling av före detta servicehus I kommunen finns idag några vård- och omsorgsboenden som kan omvandlas till trygghetsboende dessa är: Av Timråbo AB ägd Hyresrätter Hagalids servicehus Strandbo servicehus 41 lägenheter 38 lägenheter

11 11(12) Dessa fastigheter har gemensamhetsutrymmen och är även i övrigt möjliga att omvandla till seniorboende eller trygghetsboende beroende på upplåtelseform. Socialnämnden medverkar i denna process genom att tillföra kunskap om målgruppens behov. Framtida behov av boendeformer Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott av vård- och omsorgsbostäder vilket korrigeras genom omvandlig av servicehus. För medborgarna är den boendeformen både enklare att erhålla (ingen behovsprövning) och billigare (ingen kostnad för närhet och trygghet) Den tidigare redovisade demografin visar på att behovsutvecklingen under den därefter påföljande perioden blir relativt begränsad. Omkring 2012 börjar dock en måttlig men stadig utveckling av antalet personer 80 år och äldre. Enligt vissa prognoser övergår detta till en dramatisk ökning runt år 2020 som väntas pågå åtminstone till omkring Således beräknas antalet personer 80 år och äldre öka med ca 100 procent under 2020-talet. Detta skulle enligt ett traditionellt tänkande generera en utbyggnad av cirka 185 vård- och omsorgsbostäder, vilket motsvarar nästan en 75 procentig ökning av dagens antal. Som tidigare redovisats i planen finns dock ett antal motverkande trender/scenarier. Hemtjänstens utveckling, tekniska innovationer samt inrättande av trygghetsbostäder är alla exempel på faktorer som kan styra denna utveckling i en annan och för nämnden mer önskvärd riktning. En faktor som ytterligare komplicerar bilden av det framtida behovet är förändrade preferenser hos kommande generationers seniorer, vars konsekvenser ur planeringsperspektiv är svåra att förutse. Fullt möjligt är att vi i framtiden kommer att se en mängd alternativa boendelösningar som grundar sig på enskilda initiativ snarare än den kommunala planeringsprocessen. Utvecklande av trygghetsbostäder Utbyggnad av trygghetsbostäder är en för Timrå kommun viktig strategisk fråga som handlar om att tillgodose äldre människors behov av trygghet och gemenskap utan att man är i behov av den service och omvårdnad som ett vård- och omsorgsboende erbjuder. Genomförda studier har visat att tillgång till trygghetsbostäder tillgodoser behovet av ett mellanled i en naturlig behovsutveckling, vilket kan senarelägga och reducera behovet av framtida vård- och omsorgsboende. En starkt prioriterad uppgift för kommunen inför 2010-talet blir att verka för tillskapande av ytterligare trygghetsbostäder. Berörda nämnders uppgift blir att tillse att produktionen av trygghetsbostäder motsvarar den efterfrågan som finns samt att bostäderna håller den kvalitet som krävs för att erbjuda de äldre en trygg och säker boendesituation. I detta kvalitetstänkande ingår bland annat att utforma bostäderna på ett sådant sätt att framtida hemtjänstsinsatser underlättas. För att ytterligare stärka effekten av införande av trygghetsbostäder krävs inför framtiden också fortsatta satsningar på kompletterande insatser i form av växelvård, dagverksamheter, anhörigstöd etcetera.

12 12(12) I grunden kommer tillkomsten av trygghetsbostäder styras av de enskilda personernas efterfrågan och bostadsföretagens marknadsbedömningar och agerande. Den av regeringen aviserade lagstiftningen om trygghetsbostäder väntas ge kommuner möjlighet att genom subvention av kostnaden för det sociala innehållet i ett trygghetsboende, det vill säga kostnad för värd/värdinna samt gemensamhetslokaler, ytterligare stimulera tillkomsten av trygghetsbostäder för äldre. I dagsläget finns ingen undersökning om hur många som har intresse av att flytta till en trygghetsbostad. Preferenser och önskemål hos denna grupp behöver undersökas vidare. För att stimulera utvecklingen av trygghetsbostäder föreslås Socialnämnden tillsammans med styrelsen för Timråbo AB tillsätta en arbetsgrupp, för att utarbeta strategier för att intensifiera arbetet med att utveckla trygghetsbostäder. Arbetsgruppen föreslås presentera ett förslag angående definition av trygghetsboende samt vilka kriterier som ska gälla. Den ska även specificera vilka objekt och/eller kommande nyproduktion som kan vara lämpliga för trygghetsboende. Slutligen ska gruppen presentera ett förslag för omvandling av Hagalids och Strandbos servicehus till trygghetsboende. Framtida behov av vård- och omsorgsbostäder Även om trygghetsbostäder kommer att kunna tillgodose en betydande del av de tillkommande behoven så kommer ändå en omstrukturering att krävas vad gäller antalet vård- och omsorgsbostäder. Utifrån de osäkerhetsfaktorer som råder i behovsbedömningen, kommer en flexibilitet i planeringsprocessen bli nödvändig som gör det möjligt att vid behov kunna utöka respektive reducera antalet vård- och omsorgsboendeplatser. Situationen i kommunens ytterområden kan komma att kräva särskilda överväganden även om vi idag ser en relativt god balans mellan efterfrågan och tillgång på vårdoch omsorgsbostäder. Av stor vikt är att äldre personer i ytterområdena kan erbjudas boendealternativ på hemorten och inte tvingas flytta in till centrala Timrå då bostaden inte längre är funktionell.

Boendeplan. för äldre i Uppsala kommun. för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016. för långsiktig planering perioden 2017-2030

Boendeplan. för äldre i Uppsala kommun. för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016. för långsiktig planering perioden 2017-2030 Boendeplan för äldre i Uppsala kommun för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016 för långsiktig planering perioden 2017-2030 Antagen av äldrenämnden 2012-11-29 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-02-05 Tid 2013-02-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Uppdatering av arbetet

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Svenska Röda Korset i samarbete med Temo, november 2004 Inledning Svenskarna hör till de folk som blir äldst

Läs mer

Planering för äldreboende i Stockholms stad. - en sammanställning och analys av planeringsläget i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad

Planering för äldreboende i Stockholms stad. - en sammanställning och analys av planeringsläget i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad Planering för äldreboende i Stockholms stad - en sammanställning och analys av planeringsläget i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad Caroline Barner Anette Holm Göran Svensson 4 september 2006 Innehåll

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Rapport till Boverket

Rapport till Boverket Rapport till Boverket Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Sandviken - Wikman-konsult - www.wikman-konsult.se Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Befolkningsprognos Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad för Umeå kommun feb 29 INLEDNING Prognos 29 som presenteras nedan utgör ett underlag för 29 års verksamhetsplanering.

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Rapport från seminariet Morgondagens boende för en ny generation äldre från vision till verklighet.

Rapport från seminariet Morgondagens boende för en ny generation äldre från vision till verklighet. Rapport från seminariet Morgondagens boende för en ny generation äldre från vision till verklighet. Tid: Onsdagen den 22 april 2009 Plats: Göteborg Arrangör: primetime.living - www.primetimeliving.se/

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Ks 2013-243 R 2(23) Sammanfattning En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Från servicehus till Äldrelägenheter

Från servicehus till Äldrelägenheter TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.136 Datum:2015-10-08 Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg E-post: Ann-Sofie.Borg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna.

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna. Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna 1. Mycket byggande är Har drivit och Vi vill att på gång i Nykvarn. kommer

Läs mer

Malå Sorsele Norsjö är alla extrema glesbygdskommuner

Malå Sorsele Norsjö är alla extrema glesbygdskommuner Malå Sorsele Norsjö är alla extrema glesbygdskommuner Sorsele Malå Norsjö Malå har en yta av 1,609 km² med ett invånarantal på 2,1 personer per km² Norsjö har en yta av 1,751 km² med ett invånarantal på

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE. Utredning om boende för äldre. Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29

BOENDE FÖR ÄLDRE. Utredning om boende för äldre. Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29 BOENDE FÖR ÄLDRE Utredning om boende för äldre Antagen av Socialnämnden Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Ej aktuellt Beteckning SN2013/214-739,

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007 2011 2 F Ö R O R D Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. Så står det i inledningen till den äldreplan du just nu har i din hand. Att lyfta

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende 2016-03-24 1 (5) Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende Kriterier för trygghetsboende Fastighetsägare får ej diskriminera vid tecknande av hyresavtal utifrån till exempel etnicitet, religion,

Läs mer

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST TNING T A F N A M M SA T AV RAPPOR D E M T M A S R N E Ö D L Ä T S O B A G I L G N Ä TILLG Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre det ökar livskvaliteten och självständigheten,

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

11. Utbildning och omsorg

11. Utbildning och omsorg 11. Utbildning och omsorg Sammanfattning Bra utbildning och omsorg är nödvändig basservice för att uppfattas som en attraktiv boendeort. Hit hör förskola, grundskola, gymnasium, hälso- och sjukvård samt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-07-18 Diarienummer NHO-2013-0121.31 Nämnden för hälsa och omsorg Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 Datum Diarienummer 2015-09-08 2015/377 012 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 2 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Historik (2004 2014)...

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1 FAGERSTA KOMMUN Datum 2004-09-28 Maria Westberg Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1. Övergripande mål och syfte Målet för bostadsförsörjningsplaneringen i Fagersta är att alla kommuninvånare

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 27 28 samt jämförelse 1: a kvartal 28 och 29 Verksamhetsrapport 29:3 VERKSAMHETsrapport Den rådande finansoron och konjunkturläget med en skenande

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsinriktning för äldreomsorgen 2010 2014 1 Inledning

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

ABCDE STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011. Äldreroteln = _áä~ö~=p. aåê=potjntunlommt= = =

ABCDE STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011. Äldreroteln = _áä~ö~=p. aåê=potjntunlommt= = = Äldreroteln = _áä~ö~=p aåê=potjntunlommt= STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011 = = ==ëáç=2 (21) Innehållsförteckning ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD... 4 VÄRDIGHET OCH RESPEKT SKA VARA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör

Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör Datum 2011-04-20 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Sida 1 (1) Kommunstyrelsens förvaltning Adressat Vår handläggare Utredare Daniel Artaeus Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör - Planeringsunderlag

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer