Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 22/2014 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Rapport framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, på uppdrag av kommunstyrelsen i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad Behandlad av kommunstyrelsen , 92

2 1 (18) Innehåll Bakgrund 2 Utredningsuppdraget 2 Arbetsmetod 3 Tidigare utredningar 3 Läsanvisning 3 Nulägesbeskrivning av Katrineholms kommun 4 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden 4 Hur vill äldre bo? 4 Boendeformer för äldre i Katrineholms kommun 5 Tillgänglighet i Katrineholms kommun 5 Möjliga förbättringsåtgärder 8 Framtidsprognos 10 Kommunens demografi 10 Behovsinventering 11 Analys och handlingsplan - Förslag för framtiden 13 Sammanfattande analys 13 Handlingsplan 14 Foto (framsida): Johan Nygren.

3 2 (18) Bakgrund Utredningsuppdraget Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, utreda framtidens boende för äldre med huvudsakligt upplägg enligt förstudiens förslag 1. Rekommendationen från denna förstudie är att ett bredare grepp behöver tas kring frågan angående framtidens boende för äldre och att det inte enbart bör fokuseras på projekteringen av ett nytt särskilt boende. Förstudien föreslog nedanstående till fortsatt arbete: Nuläge Beskrivning av nuvarande vanligt boende (flerfamiljshus, villor) uppdelat på åldersklasser samt redovisning av nuvarande särskilda boenden. Tillgänglighetsbeskrivning av nuvarande bostadsbestånd (flerfamiljshus) (klassificering av lämpliga tillgängliga bostäder). Demografi Redovisning av framtida befolkningsutveckling. Behovsbeskrivning Köer till kommunens särskilda boenden. Hur vill äldre bo? Behov hos äldre nuvarande och framtida situation. Research Redovisning av research från liknande genomförda eller pågående processer. Hur matcha framförda boendebehov analys och handlingsplan Tillgänglighetsåtgärder Boendekoncept Underlag till översiktsplanering Valfrihet och flexibilitet Tekniska hjälpmedel Enligt uppdrag i Kommunplan ska utredningen även visa lokaliseringen samt tidplan av framtida särskilt boende. 1 Framtidens boende för äldre, KS/2013:

4 3 (18) Arbetsmetod Denna utredning är genomförd av utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB på uppdrag av kommunstyrelsen. En styrgrupp från dessa tre förvaltningar/bolag har följt arbetet och löpande gjort ställningstaganden. Förutom denna rapport har vi tagit fram ett fördjupningsmaterial 2 som ytterligare beskriver förutsättningarna kring äldres boende i Sverige och som ger exempel från projekt som behandlat detta ämne. Tidigare utredningar Under 2008 genomfördes utredningen Framtidens goda boende för äldre 3. Vi har utgått från denna utredning men fortsatt resonemangen utifrån dagens förutsättningar. Läsanvisning Rapporten är uppbyggd i tre större avsnitt, Nulägesbeskrivning av Katrineholms kommun, Framtidsprognos och Analys och handlingsplan. Vill ni ytterligare fördjupa er i den research som är gjord så ta del av det fördjupningsdokumentet som har upprättats. 2 Fördjupningsmaterial. 3 Framtidens goda boende för äldre, Cecilia Björk, KS/2008:286.

5 4 (18) Nulägesbeskrivning av Katrineholms kommun För att kunna planera framtidens boende för äldre behöver vi veta hur nuläget i Katrineholms kommun ser ut. Vad har vi för strategiska dokument att förhålla oss till? Var är det attraktivt att bo i Katrineholm? Vilka typer av boenden finns idag? Hur ser tillgängligheten ut i rådande bostadsbestånd? Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen flera decennier framåt. I kommunens nya Översiktsplan för staden 4 står följande riktlinjer angående boende för äldre: Boende för äldre ska planeras utifrån behovet av en upplevelserik, tillgänglig, trygg och hälsosam miljö både inomhus och utomhus. Boende för äldre ska vara jämt utspridda över staden och kan kombineras med andra typer av boenden eller verksamheter. Det är viktigt vid placering av nya boenden för äldre att det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik och service. Olika typer av boenden för äldre kan placeras inom samma hus, kvarter eller områden för att minimera antalet längre flyttar. Dessa riktlinjer är viktiga att ta med i planeringen av nya boenden för äldre. Det är även viktigt att se närmare på var och hur invånarna själva önskar sitt boende. Hur vill äldre bo? Nationella undersökningar visar att de flesta äldre helst vill bo kvar i sitt ordinarie boende så länge som möjligt. Resultatet av dessa studier visar på närmiljöns betydelse för möjligheterna till ett värdigt och aktivt åldrande. Högst värderas närhet till dagligvaruhandel. Därefter kommer närhet till kommunikationer med låg taxa samt tillgängliga och vackra utemiljöer. Med stigande ålder blir tillgången till primärvård allt viktigare. KFAB genomförde hösten 2012 en marknadsundersökning i Katrineholm. Syftet var att samla in önskemål om boende i Katrineholm. Undersökningen vände sig inte till någon särskild åldersgrupp men kan ändå tänkas säga en del om hur även äldre personer vill bo. 4 Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun del staden. Samrådsförslag hösten 2013.

6 5 (18) Majoriteten av de svarande vill bo i en hyresrätt i centrum eller på östra sidan av staden. Den service som de allra flesta vill ha nära sitt hem är en livsmedelsaffär, som andra alternativ väljs närhet till kollektivtrafik. I bifogad karta visar vi var serviceinrättningar och kollektivtrafik finns i Katrineholm idag. Boendeformer för äldre i Katrineholms kommun Följande boendeformer för äldre finns idag i Katrineholms kommun: Egen bostad hyresrätt, bostadsrätt och villa Seniorboende som en hyresrätt men riktat mot hyresgäster över viss ålder samt bostäder med bra tillgänglighet Trygghetsboende som en hyresrätt men riktat mot hyresgäster över viss ålder samt bostäder med bra tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler och personal Särskilt boende drivet av kommunen (krävs biståndsbeslut för att få bo här) - vårdboende - demensboende - korttidsboende - serviceboende I Katrineholms tätort finns idag 8 vård- och serviceboenden, 1 trygghets- och 4 seniorboenden. I kransorterna finns vårdboenden i Julita, Sköldinge, Valla och Björkvik. I bifogade kartor syns placeringen av nuvarande boenden. Tillgänglighet i Katrineholms kommun Flerbostadshus År 1985 genomförde Stadsarkitektkontoret en inventering av alla flerbostadshus i tätorten Katrineholm. Bland annat noterades om huset hade hiss eller inte. Med utgångspunkt av den undersökningen kan man bland annat räkna antalet hissbetjänade bostadslägenheter. De lägenheter som har skapats med hissbetjäning efter 1985 har lagts till i beräkningen. Tillgänglighet definieras i dessa fall som bostadslägenheter i flerbostadshus med tillgång till hiss eller belägna i markplan. I kransorterna finns ingen liknande kunskapsbas. Bedömningen är dock att det inte finns några ytterligare bostadslägenheter med hiss i privata flerbostadshus med undantag av fastigheten Granhammar 3:20 Rosenberg i Flodafors innehållande 12 lägenheter som KFAB sålde under 2013 till en privat hyresvärd. En del i den studie och utredning som genomfördes år 2008: Rapport 2008 Framtidens goda boende för äldre var att ta reda på hur många av lägenheterna som var tillgängliga utifrån om de går att nå dem med hiss eller att de ligger i markplanet.

7 6 (18) I tätorten fanns det (2008) 1784 tillgängliga lägenheter med hissbetjäning eller belägna i markplan (inklusive Igelkottens och Panterns servicelägenheter) i flerbostadshusbeståndet plus ett okänt antal småhus. För kransorterna var motsvarande siffra 117. Sedan undersökningen gjordes 2008 har 113 lägenheter byggts/byggts om och tillgänglighetsanpassats med hissbetjäning. (kv. Linnean, Siken, Rosenbusken, Kärnan). Inom en 5-års period planerar Katrineholms Fastighets AB respektive Tegelstaden Bygg AB att uppföra cirka 220 hissbetjänade bostadslägenheter i Katrineholms centralort. Totalt finns i Katrineholms kommun 8724 lägenheter i flerbostadshus. Lägenheter med hiss eller belägna i markplan, år 2014 (Tätorten Katrineholm) Område Antal lägenheter Väster 498 Norr 156 Öster 454 Centrum 789 Totalt i tätorten Katrineholm 1897 Lägenheter med hiss eller belägna i markplan, år 2014 (Kransorterna) Område Antal lägenheter Forssjö 12 Bie 10 Floda 12 (hiss) Strångsjö 23 Björkvik 16 Julita 29 Valla 15 Särskilda boenden i lägenhet (exklusive servicehusen Igelkotten och Pantern). Vårdboende Demensboende Korttidsboende Totalt I tätorten Katrineholm I Kransorterna Det finns alltså cirka 2380 lägenheter i flerbostadshus i Katrineholms kommun år 2014 som är hissbetjänade eller ligger i markplan. (År 2008: 2275 lägenheter).

8 7 (18) Inom en 5-års period torde siffran uppgå till minst 2600 hissbetjänade/ eller tillgängliga lägenheter i markplan, att tillgå i Katrineholms kommun. Det är cirka 30 procent av det totala antalet lägenheter i flerbostadshus. En avstämning har skett med kommunens arbetsterapeuter och bostadsanpassare angående tillgänglighetsfrågor i flerfamiljshusbeståndet. Deras åsikt är att om huset har hiss eller att lägenheterna ligger på markplan behöver inte betyda att huset och/eller lägenheterna är tillgängliga för en person med fysisk funktionsnedsättning. Entréer och trappuppgångar måste vara utformade så att rullator och rullstol kan ta sig fram. Ett flerbostadshus där tillgängligheten inte varit en parameter i planeringen kan ha en halvtrappa upp till hissen vilket omöjliggör för en person med rullstol att ta sig upp. Enligt arbetsterapeuterna finns både i tätorten och kransorterna flera bostadsområden med bebyggelse från femtio- och sextiotalen med tillgänglighetsproblem i entréer som skulle kunna gå att åtgärda med ganska enkla medel. Tydliga incitament finns därmed för att vidare utreda kommunens flerbostadshusbestånd ur ett tillgänglighetsperspektiv. Se förteckning över lägenheter med hiss eller på markplan i kartan för tätorten. Samhällsvinster av tillgänglighetsåtgärder Det finns samhällsekonomiska besparingar i att genomföra tillgänglighetsåtgärder som främjar kvarboende. Brytpunkten för när en tillgänglighetsinvestering går jämnt upp med kostnadsbesparingarna ligger på cirka kr per lägenhet där det bor en person som är 65 eller äldre. 5 Den demografiska utvecklingen, som förutspår en kraftig ökning av antalet personer över 85 år, kommer att medföra stora ekonomiska utmaningar för den kommunala ekonomin. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar i en utredning att om ingenting görs behöver kommunalskatten höjas med 13 kr. 6 En strategi för att bemöta detta går ut på att höja välfärden i boendet för den äldre befolkningen för att därigenom minska behovet av vård- och omsorgsboende. I Katrineholms kommun ser kostnadsskillnaden ut så här mellan vård- och omsorgsboende och vård- och omsorgslösning i hemmiljö (Detta är en schablonberäkning): Kostnad per år och person Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgslösning i hemmiljö kr kr 5 Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre. FoU i Väst/GR och PWC 6 Framtidens utmaning, Framtidens långsiktiga finansiering. SKL, 2010.

9 8 (18) Insatserna på vård- och omsorgsboende respektive stöd i det egna boendet skiljer sig i omfattning och inriktning. Ovanstående kostnad per år är medelkostnaden för respektive boendelösning. Möjliga förbättringsåtgärder Trygghetsboenden Förutom tillgängligt boende i vanliga flerbostadshus kan ett mellanboende vara en bra lösning för att skjuta upp behovet av plats på särskilt boende. Den vanligaste typen av mellanboende idag är trygghetsboende. Det finns idag bostadsbestånd i Katrineholms kommun som skulle kunna omvandlas till trygghetsboenden. Med fler effektiva trygghetsboenden finns möjlighet att skjuta upp flytten till särskilt boende samtidigt som människor får en trygg boendemiljö med möjlighet till gemensamma aktiviteter. Vi bedömer idag att det inte är kommunens uppgift att tillhandahålla trygghetsboenden. Men det skulle vara ekonomiskt lönsamt om kommunen hade fler mellanboendeformer där de äldre kände sig trygga och kunde bo kvar i sin egen hemmiljö än vad de skulle gjort i ett ordinarie boende. Ett alternativ är att kommunen finansierar de gemensamhetslokaler som ska finnas i ett trygghetsboende, och/eller den värd som också finns som resurs vissa tider under veckan. I KFAB:s bostadsbestånd finns ett antal fastigheter som skulle kunna omvandlas till trygghetsboende, under förutsättning att någon vill bekosta ombyggnation, gemensamhetslokaler och trygghetsvärd. Totalt kan cirka 109 lägenheter hos KFAB göras om/ tillskapas för trygghetsboenden. Privata aktörer har under våren visat intresse för att starta trygghetsboenden i Katrineholm, både i tätorten och i några kransorter. Boverkets stöd till inventering av flerbostadsbeståndet Boverket har utlyst möjlighet för kommuner att söka stöd för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Syftet med stödet är att underlätta kommunernas beredskap och planering av bostadsförsörjningen. Vår bedömning är att Katrineholms kommun skulle ha stor nytta av att inventera sitt bostadsbestånd. En ansökan är inlämnad till Boverket den 24 mars. Tekniska hjälpmedel Det finns nya tekniska lösningar som ska underlätta ett kvarboende i den vanliga bostaden för äldre personer med kognitiva problem. Undersökningar visar att

10 9 (18) äldre generellt sätt inte är teknikrädda och att flera lösningar fungerar mycket bra för personer med demens och andra typer av funktionsnedsättningar. Huvudområden för teknikstödet är: Tillgänglighet, kommunikation, information, påminnelse samt trygghet och säkerhet. Exempel är bildportstelefon, bortalås som stänger av spis med mera när man låser och lämnar lägenheten, påminnelsepanel för öppna dörrar och fönster, smart nyckelbricka och så vidare. De nya lösningarna baseras ofta på bredbandsteknik. För att utveckla arbetet med tekniskt stöd i verksamheten i Katrineholms kommun, tog vård- och omsorgsförvaltningen fram en Strategi för vård- och omsorgsförvaltningens arbete med brukarnära Välfärdsteknologi, under våren Som start på det arbetet påbörjades ett projekt med Fjärrtillsyn. En kamera som på natten kan se, om den boende befinner sig i sin säng eller inte. Den här tjänsten är tänkt att erbjudas till personer med ett beviljat bistånd, Tillsyn natt, i hemtjänsten. Det planeras även tester av utrustning som kan förmedla både bild och ljud, till personer med beviljad hemtjänst. Att kunna lämna sitt eget hem och kunna ha hjälp med trygghet är ett stort behov. Förvaltningen kommer även där att på försök använda mobila trygghetslarm.

11 10 (18) Framtidsprognos Kommunens demografi För att kunna planera för framtidens behov och utbyggnad av särskilt boende behöver vi analysera prognosen för befolkningsutveckling. När vi undersöker framtidens åldersutveckling för att se behovet av vårdplatser i särskilt boende har vi gjort beräkningar utifrån två olika prognoser. Dels SCB:s prognos där Katrineholm har en förväntad befolkningsökning på 0,1 procent per år, och dels kommunens egen prognos där vi utgår från ett mål på 1 procents ökning per år fram till år Även om befolkningsmängden i stort kommer att se olika ut utifrån de olika alternativen skiljer sig inte gruppen äldre lika mycket åt. Oavsett ökningstakt står Katrineholms kommun, såsom stora delar av Sverige, inför stora utmaningar där den äldre befolkningen blir allt fler. Det som skiljer prognoserna åt mest är mängden befolkning i arbetsför ålder som ekonomiskt, i form av skatteintäkter, och rent praktiskt, i form av arbetskraft, ska ta om hand den äldre befolkningen som är i behov av vård och stöd. Enligt SCB:s prognos Redovisning av framtida befolkningsutveckling för Katrineholms kommun. Det finns idag ingen prognos uppdelad på kransortsnivå att tillgå. Ålder/ år ~ ~ Totala befolkningen Enligt kommunens befolkningsmål I översiktplanering finns ett scenario med 1% befolkningsökning per år. Det skulle för gruppen 80 år och äldre år 2030 innebära en ökning med 800 personer i jämförelse dagens situation. Enligt SCB:s prognos skulle ökningen bli 600 personer.

12 11 (18) Behovsinventering Efterfrågan av platser i särskilt boende Framtida behov av platser i vårdboende har nedan bedömts utifrån antalet 80- åringar och äldre genom att en rak framskrivning har gjorts utifrån dagens beläggningssituation och med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Jämförelse har gjorts med Stockholms och Linköpings bedömningar angående framtida efterfrågan av platser på det särskilda boendet. År Behov av antal platser utifrån 0,1 % befolkningsökning Förändring utifrån 2013 års platsbehov (0,1 %) Behov av antal platser utifrån 1 % befolkningsökning Förändring utifrån 2013 års platsbehov (1%) Ovanstående tabell visar att behovet av platser i vårdboende är oförändrat fram till år Under 2020-talet blir det ett stegrat behov av platser i vårdboende under denna tidsperiod behöver 150 platser tillföras. I början av 30-talet behövs ytterligare 50 platser. Detta bygger på en rak framskrivning. Vid 1 procents befolkningsökning blir platsbehovet 633 år I Sveriges Kommuner och Landstings rapport Bättre liv för sjuka äldre är bedömningen att antal dementa ökar till dubbelt så många som idag fram till år Det beror framförallt på allt fler kommer upp i de åldrar där demens är mer förekommande. I Katrineholm skulle det innebära att antalet brukare med förekomst av demens ökar med 50 brukare fram till år 2020 och med 120 fram till Denna beräkning tar dock inte hänsyn till om Katrineholm får en befolkningstillväxt eller inte. Tillgänglighetsanpassningar och matchningar av tillgängliga lägenheter till de som bäst behöver dem skulle kunna få fler äldre att kunna och vilja bo kvar i sitt ordinarie hem längre, även tillskapande av fler trygghetsboenden skulle kunna minska behovet av platser i särskilt boende. Utbyggnadsplan Utifrån ovan redovisade bedömning behöver under perioden minst nya platser tillföras i särskilt boende. Detta förutsätter att alla nuvarande särskilda boenden i kommunen har kvar sina nuvarande platser och att dessa vid behov renoveras och anpassas till framtidens behov. Vidare förutsätts att landstinget inte gör några strukturella nedskärningar i sin verksamhet som skulle kunna påverka platsbehovet på särskilt boende.

13 12 (18) Enligt uppdraget i kommunplanen ska förslag till lokalisering av nytt särskilt boende finnas med i utredningen. Ett tänkbart scenario är ett nybyggt särskilt boende (50 platser) färdigställt år 2018/2019 med hänsyn tagen till planarbete, programarbete kring det nya boendet och byggnation. Sedan behöver under 2020-talets första hälft ytterligare 50 platser tillkomma och andra hälften talet ytterligare 50 platser.

14 13 (18) Analys och handlingsplan - Förslag för framtiden Sammanfattande analys Kommunens befolkningsprognos visar att den stora ökningen av personer över 80 år kommer år i Katrineholms kommun. Med kommunens egna befolkningsmål på invånare till år 2030 kan den äldre befolkningen öka ännu mer. Generellt sätt för Sverige gäller att färre i arbetsför ålder ska försörja fler gamla. En rak framskrivning av behovet av platser i särskilt boende visar att det under 20-talet finns ett stegrat behov på totalt 150 platser. I början av 30-talet finns behov av ytterligare 50 platser. Detta kan bli en stor kostnad för kommunen (200 platser á kr /år, samt kostnad för byggnation av nya boenden.) Genom åtgärder som att stimulera till nya mellanboenden och till ökad tillgänglighet i det nuvarande bostadsbeståndet kan behovet av platser i särskilt boende minskas eller skjutas framåt. Detta är positivt både för många individer som helst vill bo kvar hemma, om de kan ha en trygg och tillgänglig miljö, men också för den kommunala ekonomin. Kommunen behöver prioritera tillgänglighetsåtgärder i områden där det finns annan service och där lägenheterna är av en sådan typ att de är möjliga att få bra tillgänglighetsnivå på, till ett rimligt pris. Det är också viktigt att studera i vilka områden äldre bor, eftersom många som redan nämnts, gärna bor kvar i sin lägenhet eller åtminstone i närområdet. Kan kommunen stimulera till fler mellanboenden? Kan serviceboenden bli trygghetsboenden? Kan kommunen ge bidrag till personal i trygghetsboenden? Mellanboendeformer som exempelvis trygghetsboende har stort behov av god service i närområdet, genom till exempel mataffär och apotek. Nya flerbostadshus har god tillgänglighet men är förhållandevis dyra i hyreskostnad. Det behövs alternativ till dessa nya lägenheter i form av tillgänglighetsanpassade lägenheter i nuvarande bestånd och/eller en matchning av tillgängliga lägenheter mot personer med behov av dessa. För personer med stort vårdbehov behövs plats på särskilt boende. Detta boende behöver kännetecknas av god omvårdnad och trygghet. Denna typ av boende har inte nödvändigtvis behov av ett fullgott serviceutbud i närområdet eftersom många av de boende förlitar sig på den service de får på boendet. Lokaliseringen av denna typ av boende bör kanske snarare kännetecknas av vackra och/eller bekanta omgivningar.

15 14 (18) Handlingsplan Tillgänglighetsinventering av kommunens flerbostadshus Om fler personer ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende eller åtminstone i sitt ordinarie bostadsområde krävs bättre tillgänglighet i många av kommunens lägenheter. En inventering av flerbostadshus utifrån om lägenheterna ligger i markplan eller går att nå med hiss är gjord, men detta behöver inte alls innebära att lägenheterna är tillgängliga för en person med funktionsnedsättning. Det finns olika nivåer av tillgänglighet. I ett första skede är det intressant att se om lägenheten finns i ett hus där utemiljö och entré är så beskaffad att det går att ta sig in med rullator och rullstol. I många fall räcker det med ganska små tillgänglighetsanpassningar för att detta ska vara möjligt. Det är dock viktigt att konstatera detta. Om vi i stället börjar med anpassningar inne i lägenheterna och sedan konstaterar att de boende inte kan ta sig dit, har vi stora problem. Boverket har utlyst pengar för en sådan inventering. En ansökan till Boverket är inskickad där kommunen söker stöd för inventering under 2014/2015. Vi ser tre syften med en sådan inventering: 1. Planera för tillgänglighet Med tanke på kommande behov av tillskott av nya tillgängliga bostäder behövs inom ramen för det pågående arbetet med översiktsplanen en strategisk planering kring detta. Inventeringen skall ge ett underlag för detta. 2. Förbättra tillgängligheten i flerbostadshus I vår kommun bor många äldre i flerbostadshus med dålig tillgänglighet. Många av dessa äldre kommer förmodligen att bo kvar. Inventeringen skall ge underlag för hur tillgängligheten kan förbättras i detta bostadsbestånd och möjliggöra ett kvarboende för denna grupp äldre. 3. Förmedla tillgängliga bostäder Inventeringen skall visa var det finns tillgängliga bostäder i flerbostadsbeståndet som via en bostadsportal kan förmedlas till äldre som är i behov av att byta till en mer tillgänglig bostad. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en tillgänglighets-inventering enligt ovanstående riktlinjer. Inventeringen bekostas antingen av beviljat stöd från Boverket eller budgeteras för inför Samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar inventeringen. Lokal omflyttning och matchning av bostäder (T-märkning) Om vi genom en tillgänglighetsinventering kan visa på vilka lägenheter i Katrineholms kommun som är tillgängliga, har vi större möjlighet att matcha dessa utifrån behov hos befolkningen.

16 15 (18) Tillgängliga lägenheter utifrån en gemensam norm skulle kunna märkas med en T-märkning 7. Fastighetsägarna i Katrineholm skulle tillsammans med kommunen kunna ha en speciell kö till tillgängliga lägenheter. Kommunen skulle kunna arbeta för att stimulera fastighetsägare till omflyttningar i sitt bostadsbestånd. En äldre person i behov av en tillgänglig lägenhet skulle kunna få möjlighet att flytta till en anpassad lägenhet på ett enklare sätt än idag. Kommunens webbplats skulle kunna förmedla de T-märka lägenheterna. Vårdoch omsorgsförvaltningens telefontjänst Äldreomsorgen Direkt skulle kunna fungera som kontaktyta för medborgare som har behov av stöd i att hitta en tillgänglig lägenhet. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in fastighetsägare till samarbete kring en gemensam T-märkning av bostäder och att en gemensam bostadskö för förmedling av tillgängliga lägenheter skapas. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås delta i arbetet. Stimulera till fler mellanboenden Kommunen bör vara positiv till aktörer som vill starta mellanboenden, exempelvis trygghetsboenden, i kommunen. Vår bedömning är att kommunen inte själv ska bygga några nya boenden av denna typ. En alternativ lösning är att kommunen går in och sponsrar en värd/värdinna till trygghetsboendet och/eller ekonomiskt står för gemensamhetslokalerna. Arbetsgruppen bedömer att Katrineholms kommun har förutsättningar att få bostadsföretag att vilja starta och driva trygghetsboenden utan finansiellt stöd från kommunen. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ställer sig positiv till privata aktörer som vill starta och driva trygghetsboenden i kommunen. Inget finansiellt eller personellt stöd lämnas från kommunen. Däremot kan kommunen bidra med ett kunskapsstöd. 7 Göteborgs stad har tagit fram verktyget T-märkning som används av fastighetsägare i regionen.

17 16 (18) Information till fastighetsägare om enklare tillgänglighetsanpassningar Kommunen bör höja kunskapen om tillgänglighet bland kommunens fastighetsägare. Vi har en stor roll att spela i att få fastighetsägarna intresserade av tillgänglighetsanpassningar i sitt bostadsbestånd. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samordna arbetet med att höja kunskapen hos kommunens fastighetsägare i tillgänglighetsfrågor. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås delta i arbetet. Utbyggnad av särskilda boenden Utredningen har studerat flera alternativa platser för byggnation av nytt särskilt boende i kommunen. Nedanstående två placeringar förordas av arbetsgruppen (utan inbördes ordning): Alternativ 1. Nybyggnation i anslutning till fastigheten Igelkotten 1, vid parkeringsområdet mot Linnevägen. Sammanbind nybyggnationen med befintligt äldreboende genom en förbindelse i markplan. Markutrymmet är begränsat vilket gör att boendet behöver byggas på höjden. För att åstadkomma ett 50-tal lägenheter behövs 6-7 våningar. Positivt med denna lokalisering är att läget är centralt. Det är enkelt för anhöriga som kommer med tåg att ta sig till boendet. Eftersom boendet byggs på befintlig parkering behöver parkeringsmöjligheter lösas. Att bygga till cirka 50 platser till det befintliga äldreboendet skapar en mycket stor anläggning. Detta är positivt då samordning torde vara möjlig kring personal, mat och så vidare. Men det blir ett stort komplex och det är viktigt att arbeta för en personlig och inbjudande miljö, både invändigt och utvändigt. Utrymmet för utevistelse är begränsat och behöver utredas. Läget vid Linnevägen är mycket attraktivt och vi har funderat över möjligheten att kombinera det särskilda boendet för äldre med ordinarie lägenheter speciellt anpassade till unga. Arbetsgruppen föreslår att om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med alternativ 1, fortsatt utreda behov och möjlighet till utbyggnad av ungdomslägenheter i samband med nybyggnation. Kommunens översiktsplan för staden förespråkar en blandad bebyggelse där olika boendetyper och serviceinrättningar integreras.

18 17 (18) Det finns möjlighet att bygga ett hus som står för modernitet och nytänkande. 4-5 våningar skulle kunna rymma det särskilda boendet för äldre, och 2-3 våningar skulle kunna rymma ordinarie lägenheter för unga. Eventuellt skulle även en restaurang kunna inhysas, allt för att skapa en inbjudande och levande mötesplats. Se bifogad karta över tätorten, alternativ 1. Alternativ 2. Nybyggnation i anslutning till fastigheten Plogen 5, vid äldreboendet Strandgården. På denna lokalisering finns mer markutrymme vilket skapar möjlighet att bygga i 2 eller 3 plan. Det finns bättre förutsättningar till parkeringar och till en stimulerande utemiljö. Avståndet till centrum är längre än vid ovanstående alternativ. Även här finns problematik och fördelar med att bygga till befintligt äldreboende. Området kring Strandgården planeras även för byggnation av ordinarie boenden. Se bifogad karta över tätorten, alternativ 2. Arbetsgruppen har även övervägt möjligheter till nybyggnation på andra platser i kommunen. Vid Gersnäs (se karta över tätorten, alternativ 3) finns olika möjligheter till äldreboende, både att bygga ett 6-7 våningars hus, men också att bygga enplanshus. Dock finns vattenproblematik i området som gör att byggnationen kan bli svår och kostsam. Även Backavallen (se karta över tätorten, alternativ 4) har figurerat som alternativ plats. Här pågår en utredning av hur området ska utvecklas framåt och tankar finns på ett blandat område med flera typer av boendeformer och verksamheter som exempelvis förskola. På sikt skulle kanske detta kunna lämpa sig för en särskilt boende. Fastigheten Skogsbrynet 2, vid äldreboendet Furuliden har diskuterats, men detta ses som ett attraktivt utvecklingsområde för övriga bostäder varav vi inte föreslår utbyggnad där. I kransorterna finnas behov inom de närmsta åren att renovera nuvarande särskilda boenden. I samband med detta skulle det kunna bli aktuellt att utöka antalet platser på något boende. Detta måste dock utredas ytterligare så att det blir ekonomiskt hållbart. Utifrån den historiska befolkningsutvecklingen i kransorterna bedömer vi inte att det finns behov av nya boenden. Nuvarande boenden går att se i bifogad karta över kransorterna.

19 18 (18) Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta om byggnation av alternativ 1 eller alternativ 2, enligt ovanstående beskrivning. Fortsatt arbete inför nytt boende När beslut tagits om lokalisering av nytt boende bör följande uppdrag ges: Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen att besluta att: samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för berört område. Katrineholms Fastighets AB får uppdraget att projektera för boendet. investeringsmedel avsätts i budget för 2016/2017/2018 (beroende på när arbetet sätts igång). En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utreda behovet av utbyggnad och/eller renovering av boenden i kransorterna. KLF samordnar gruppen. Tidplan Maj 2014 September 2016 December 2016 Beslut fattas om var ett särskilt boende ska byggas En detaljplan för området är framtagen Bygglov (kan påbörjas parallellt med detaljplanen) Byggnation (produktionstid ca 2 år)

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Rapport till Boverket

Rapport till Boverket Rapport till Boverket Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Sandviken - Wikman-konsult - www.wikman-konsult.se Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST TNING T A F N A M M SA T AV RAPPOR D E M T M A S R N E Ö D L Ä T S O B A G I L G N Ä TILLG Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre det ökar livskvaliteten och självständigheten,

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna.

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna. Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna 1. Mycket byggande är Har drivit och Vi vill att på gång i Nykvarn. kommer

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Framtidens äldre i Sverige

Framtidens äldre i Sverige Framtidens äldre i Sverige Lars Hovius Byt bilden till illustrationen med hela ålderkedjan Vad kommer jag att prata om? Boende för äldre? Blir det fler äldre och hur bor de? Vad gör Riksbyggen? Bonums

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser UTREDNING 1 (18) Vår handläggare Maria Andersson, områdeschef hemtjänst/korttidsboende/samordning Jan Nilsson, utredare Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, 58 Införande av trygghetsmodell

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012

Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012 1 (5) Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012 Plats: Handikappens Hus, Linnégården, Hantverkaregatan 24 Tid: 17.30 19.30 Närvarande: Frånvarande: Gunilla Magnusson (S), ordförande tillgänglighetsutskottet

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se POLICY Datum 2013-05-27 Diarienummer 2013 000027 Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden cessägare Dokumentnamn

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S)

Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S) Utlåtande 2013:186 RV (327-1487/2012) Boende för äldre i Högdalen Motion (2012:54) av Roger Mogert (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:54) av Roger Mogert

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg 2012-06-19 Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör

Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör Datum 2011-04-20 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Sida 1 (1) Kommunstyrelsens förvaltning Adressat Vår handläggare Utredare Daniel Artaeus Senior- och trygghetsbostäder i Kungsör - Planeringsunderlag

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Bra bostäder - bättre liv

Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv SeniorVärldskonferens 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, Senior Göteborg, SLK SeniorVärldskonferensen 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, boendeutveckling

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN

STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN ATTRAKTIVA BOSTÄDER OCH BOENDEMILJÖER FÖR ÄLDRE STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN Remiss 18 februari 6 april 2016 2(46) Projektinformation Styrgrupp Marianne Johansson, kommunstyrelseförvaltningen (projektägare)

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering RAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Britt-Marie Svedenberg, hemtjänstchef Jan Nilsson, utredare Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering Nedan redovisas

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Till dig som bor på Esplanaden 13

Till dig som bor på Esplanaden 13 Till dig som bor på Esplanaden 13 HUSET SKA RENOVERAS Hej! Många av Förvaltarens hus börjar komma upp i åren och behöver snart renoveras. Under de kommande åren går vi igenom nästan alla hus och nu har

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

innebrännas i äldrebo

innebrännas i äldrebo serie: sprinkler Del 1: Nya regler i BBR. / DEL 2: JÄTTEMARKNAD VÄNTAR. Fem gånger högre risk innebrännas i äldrebo Dödsbränder är fem gånger vanligare bland svenska pensionärer som bor i behovsprövat

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 PLAN FÖR Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 Inledning Syfte med att upprätta en äldreplan Eslövs kommuns äldreplan ska säkerställa att äldres behov och intressen samt delaktighet och möjlighet till

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Organisation av förskolor på Viksäng

Organisation av förskolor på Viksäng 1 2015-03-25 2015/297-FSN Lars Jakobsson lars.jakobsson@vasteras.se 021-39 12 69 Förskolenämnden Handläggardialog 2015-03-25 Ordförandeberedning 2015-04-01 Beredningsutskott 2015-04-15 Förskolenämnden

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer