Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30"

Transkript

1 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande: President Ulrike Kylberg, Varberg, 1:e vice president Maria Sandberg Malmborg, Lund, 2:e vice president Anita Westerström, Luleå, unionssekreterare Stina Fjelkner-Modig, Landskrona. unionskassör Elisabet Nord, Motala, styrelseledamot Berit Bensryd, Blekinge, suppleant Mihaela-Lucia Aquelius, Hässleholm Guvernörer Britt-Marie Hammarskiöld, Kalmar och Martha Björnström, Stockholm- Vaxholm, Guvernörssuppleanter Ursula Hellberg, Ystad och Margareta Warman, Nyköping Butiksansvarig Vanja von Knorring, Uppsala-Carolina, Landssekreterare Karin Michols, Falun, Redaktör Svensk Soroptima Lena Källström; Åtvidaberg (år 2008), Päivi Leandersson, Strömstad (år 2009) Revisorer Margareta Hammarstedt, Malmö-Limhamn och Graziella Mank, Alingsås Revisorssuppleant Lisbeth Nilsson, Kristianstad. Unionskoordinatorer Ekonomisk och social utveckling: Eira Sydstedt, Malmö-Limhamn, Utbildning och kultur: Karin Carlsson, Strömstad, Hälsa: Bente Mörnesten, Arvika, Miljö: Lena Sofia Andersson, Göteborg-Råda, Mänskliga rättigheter/kvinnans ställning: Christina Zeidlitz, Umeå-Sävar, Internationell goodwill och samförstånd & Friendship: Gunnel Zenk Askersund-Laxå, Liaison för koordinatorerna: Maria Sandberg Malmborg, Lund Extension Region Norr/Norr: Maj-Britt Jonsson, Luleå-Gammelstad, Region Norr/Syd: Ulla Berglund, Sundsvall, Region Öst: Gunnel Wallbing, Motala, Region Väst: Margareta Kraepelin-Lundh, Skaraborg, Region Syd: Lena Segerholm, Hässleholm, Region Mitt: Eva Bodin, Stockholm- Vaxholm, Liaison för Extension: Anita Westerström, Luleå Jämställdhetsråd; Ewa-Lotta Berg, Stockholm-Södertörn, suppleant Satu Trygg, Norrköping Finanskommitté; Kerstin Holmqvist, Norrköping-Alosa Skiljenämnd; Birgitta Ganting, Stockholm Vaxholm, Maria Almgren, Falkenberg och Christina Wadstén Malm, Lund. Stadgekommitté; Ylva Johansson, Härnösand Stipendiekommitté; Eva Ljunggren, Lund 1

2 Svenska FN-förbundet; Margaretha Feldt, Sotenäs. Sveriges Kvinnolobby; Ann-Christine Söderlund, Linköping, Valberedning Region norr: Anne-Sohpie Söderberg, Östersund, Region mitt: Carin Carlinger-Wallin Vimmerby-Hultsfred, Region Väst: Carola Kalin, Göteborg-Mölnlycke (sammankallande), Region Öst: Lisa Hellsten, Linköping, Region Syd: Ing-Britt Lådö, Hässleholm Webbgrupp: Mai Terras, Stockholm-Södertörn, Elisabet Storck, Västervik, Vivian Hollqvist, Uppsala- Carolina och Inga-Maj Nilsson, Umeå-Sävar. Medlemsantal Vid verksamhetsårets början fanns det 68 klubbar och medlemmar. Stockholm- Johanneshovklubben har lags ner under året. Medlemsantalet har sjunkit under och vid verksamhetsårets slut ( ) var antalet medlemmar fördelat på 67 klubbar. Sverigeunionens årsmöte Årsmötet hölls den 25 april 2009 i Sparbankshallen i Varberg. Varberg Soroptimistklubb var värd för mötet och kunde hälsa nästan 300 Soroptimister välkomna till ett soligt Varberg. Samtliga 68 klubbar utom en var representerade med två röstberättigade delegater och röstlängden omfattade därmed 135 röster. Vid ljusceremonin tändes ljuset för Soroptimist International av Margareta Stjernholm, Eskilstuna, för Europa Federationen av Ann-Christine Söderlund, Linköping för Sverigeunionen av Ulrike Kylberg, Varberg och för alla närvarande klubbar av Gunnel Björke, som är klubbpresident i Varbergs Soroptimistklubb. Förhandlingarna leddes av Karin Starrin, generaldirektör för Tullverket och f.d. landshövding i Halland. Utöver stadgeenliga val och sedvanliga rapporter behandlade årsmötet fem motioner och tre propositioner i olika ämnen. Årsmötet avslog samtliga motioner. Propositionerna tillstyrktes och därmed kommer sammankallande av webbgruppen ingå i styrelsen från och med verksamhetsåret Såväl redaktör för Soroptima som webbredaktör (=sammankallande av webbgruppen) kommer från och med nästa unionsmöte att väljas av representantskapet. Årsmötet beslöt vidare att unionsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utvärdera unionsprojektet Stop Trafficking och komma med förslag till hur de innestående medlen ska användas. Verksamhetsplanen för fastställdes. Den utgår från Soroptimist International s förslag till strategiplan och ger oss Soroptimister en riktlinje att arbeta efter utifrån följande: Vilken vision har SI?, Vilka är uppdragen? och Vilka är de värden och vinster som ska arbetas mot? Verksamhetsplanen finns på Sverigeunionens hemsida. Unionsstyrelsen föreslog en höjning av unionsavgiften pga försämrad valutakurs SEK-Euro, ökad kostnad för Soroptima etc. Efter en livlig diskussion beslutade årsmötet att årsavgiften ska vara oförändrad. Detta medförde att den budget som presenterats i Soroptima måste omarbetas och unionsstyrelsen fick i uppdrag att revidera budgeten och presentera en balanserad budget som bilaga till årsmötesprotokollet. Årsmötesprotokollet finns i sin helhet i Soroptima nr 2/2009. Tidningen finns även som pdffil på hemsidan. Efter årsmötesförhandlingarna fick alla deltagarna möjlighet att aktivt delta i någon av de tio arbetsgrupper/workshops som arrangerades av Mihaela Aquelius. Syftet med arbetsgrupperna var att främja medlemsutvecklingen, klubbarbetet och unionens arbete med andra ord SOROPTIMISMEN. Exempel på frågeställningar som diskuterades i de olika grupperna är; Hur ökar vi och förbättrar den interna kommunikationen?, Unionsprojekt i framtiden? och 2

3 Hur öka antalet engagerade medlemmar samt föryngring viktigt för vår överlevnad som organisation! Mihaela har redovisat resultatet från arbetsgrupperna i Soroptima nr 2 och 3, Söndagens program gick under temat Hälsa i kvinnoperspektiv kropp och själ behöver sitt. Efter en presentation av kampanjen Gå till Varberg med Tappa fick vi höra docenterna Cathrine Hildingh och Evy Lidell, Högskolan, Halmstad berätta om sin forskning Den unga kvinnans självskattade hälsa i ett globalt perspektiv. Välbefinnande i grönt rum och Hälsa i garderoben med Margit Kastberg respektive Marianne Schönning gav en stimulerande avslutning på unionsmötet med härligt gröna fingrar och budskap om använd både bas och bus i din klädsel så mår du bra. Sverigeunionen och unionsstyrelsen Unionsstyrelsen har under året haft nio protokollförda möten; fyra styrelsemöten, fyra arbetsutskottsmöten och ett möte med styrelse och funktionärer. Unionspresidenten har skrivit elva presidentbrev, där hon har tagit upp aktuella frågor och information från Soroptimist International, Europafederationen, Sverigeunionen och enskilda klubbar. Unionspresidentens brev har skickats till samtliga klubbar för vidare distribution till medlemmarna. De finns också på vår hemsida. Sverigeunionen representerades av Anita Westerström vid Danmarksunionens årsmöte i Roskilde och av Karin Michols vid Norgeunionens möte i Fredrikstad. Organisations- och verksamhetsbidrag Vid verksamhetsåret början fanns det en ingående balans för organisationsbidrag för utvecklingsprojekt om kr och för verksamhetsbidrag för Stop Trafficking-projektet om kr. I slutet på 2008 söktes nytt bidrag för klubbpresidentutbildning under år 2009 och i september söktes medel för utvecklingsprojekt under år 2010 då statsbidraget ges för kalenderår och redovisas till Ungdomsstyrelsen året därpå. Organisationsbidrag 2008 är nu redovisat och godkänt. Medlen har använts på följande sätt: Klubbpresidentutbildning november 2008, 35 deltagare, 6 utbildare kr Utveckling av hemsidan kr Summa kr Ansökta medel för utökat styrelsemöte m.m. kunde inte genomföras då det hamnade mellan den gamla styrelsens avgång och den nya styrelsens tillträdande, vilket medförde att kr återbetalades till staten. Organisationsbidrag 2009 Unionsstyrelsen ansökte om kr för genomförande av klubbpresidentutbildning och beviljades kr. Utbildningen kommer att genomföras nov Organisationsbidrag 2010 En ansökan har sammanställts och skickats in för år Den omfattar ledarskapsutbildning för funktionärer till en kostnad på kr, bidrag till deltagande i årsmöte och utbildningsdag, kr, samt medel till hemsidan/soroptima, kr dvs. totalt kr. Verksamhetsbidrag Stop Trafficking I oktober 2007 beviljades Sverigeunionen kr för år Arbetet i projektet har pågått fortlöpande sedan dess. Projektet är redovisat under 2009 och godkänt. Av de beviljade medlen användes totalt kr för planering, projektledning, annonsering, genomförande av seminarier bl.a. i Hässleholm och Umeå november 2008, deltagande/medverkande i klubbmöten och samverkansprojekt samt för produktion av lila 3

4 band, framtagning och tryckning av metodhandboken, framställning av stripes och arvoden till föreläsare. Av ansökta medel har kr återbetalats då tiden inte medgav genomförande av samtliga planerade seminarier och planerade aktiviteter på flygplatser. Guvernörer Guvernörerna är Sverigeunionens kontaktpersoner och språkrör i Europafederationen Under verksamhetsåret har guvernörerna arbetat som informatörer, ambassadörer och inspiratörer. Guvernörerna har under året deltagit i klubbmöten, regionmöten och unionsmötet samt aktivt representerat unionen vid guvernörsmötet i Amsterdam juli 2009 En rapport från guvernörsmötet i Amsterdam den 8-9 juli finns i Soroptima nr 3, 2009 och på hemsidan. Guvernörerna har under löpande verksamhetsår besvarat många olika frågeställningar som berör verksamheten inom Europafederationen och har också via e-post slutfört omröstning av kandidater till poster som inte beslutats på federationsmötet. Guvernörerna har i varje nummer av Soroptima haft någon form av information från guvernörsgruppen och har startat information via den nya hemsidan. Extensionkommittén Extensionkommittén har haft ett möte under verksamhetsåret i anslutning till unionsmötet. De har också haft överlämnandemöten i norr och syd mellan respektive funktionärer. Arbetet har under året i huvudsak präglats av rekryterings- och medlemsvårdsfrågor samt att via lokalpress göra Soroptimistorganisationen mer känd. De har uppmanat klubbarna att tillsätta medlemsansvariga. Extension har tillsammans med Landssekreteraren tagit fram anvisningar för rekrytering av medlemmar. De har också i samverkan med unionskoordinatorer och guvernörer arrangerat inspirationsdagar för klubbrepresentanter i regionerna och det har varit god representation i syd, öst och norr. Extension Medlemsansvariga har deltagit i regionmötena. De har besökt ett antal klubbar och telefonkontakt har tagits med de klubbar som har ett medlemsantal under 18. Under året har extension hållit kontakten med den nya klubben i Lidköping och stöttat dem i deras arbete. De fortsätter arbetet med att starta upp ett nätverk i Stockholm för yngre yrkesverksamma kvinnor. Extension mitt har haft kontakter med gruppen i Gävle som har ökat sitt medlemsantal något. Stockholm-Johanneshovsklubben har lagts ner och några av medlemmar har fortsatt i annan närliggande klubb. Ett embryo till ny klubb finns sannolikt i Örnsköldsvik. Programkoordinatorerna Koordinatorerna har tillsammans med 1:e vice-president Maria Malmborg haft två sammankomster under året förutom några möten i samband med årsmötet i Varberg. PFR (Programme Focus Reporting) En central fråga för unionskoordinatorerna är rapportering av projekt. De har tillsammans gått igenom de svenska och europeiska sidorna på webben. Under årets gång har hemsidorna förbättras och frågor kring rapportering av projekt har klarnat mer och mer. Alla projekt skall redovisas på en särskild PFR-blankett på federationens hemsida. Riktlinjer för rapportering av projekt har ändrats. Projekten klassificeras som Advocacy (förespråka något), Hands on service (handling) eller Funding of project (ekonomisk stöd). Projektet skall också placeras under ett av tio programfokusar som finns på webbsidan. 4

5 Programdirektör Det finns nu inga koordinatorer på federationsnivå. De sex federationskoordinatorerna har ersatts med en programdirektör, en biträdande programdirektör och fyra vicepresidenter. För unionskoordinatorerna innebär detta att de inte längre har någon speciell kontakt för varje koordinatorsområde i federationen. Samarbete om projektrapportering Unionskoordinatorernas uppgift är bland annat att inspirera och hjälpa klubbarna att komma igång med projekt. Detta har gjorts via koordinatorsbrev till klubbkoordinatorerna, via artiklar i Soroptima och vid besök hos andra klubbar. Samverkan med Extension Arbetet med att öka samverkan mellan extension, koordinatorer och guvernörer pågår. Tillfällen för samverkan är utbildningsdagar, regionmöten, unionsmöten och överlämnandemöten. Svensk Soroptima och trycksaker Päivi Leandersson, Strömstad Soroptimistklubb tog i början på verksamhetsåret över från Lena Källström som redaktör och producent för Svensk Soroptima. Soroptima ges ut som Posttidning B med fyra ordinarie nummer årligen. Medarbetare och korrekturläsare i redaktionen är Lena Källström och Ann-Christine Söderlund. På styrelsemötet i april fick Lena Källström och Ann-Christine Söderlund i uppdrag att omarbeta Handboken. Arbetet har påbörjats. Hemsidan Webbgruppen har arbetat med att färdigställa den nya hemsidan. Mai Terras gav en redogörelse av deras arbete på unionsmötet i Varberg. I juni skickades ett brev till samtliga klubbar där de uppmanades att gå igenom respektive klubbs matrikeluppgifter. I början på september lanserades den nya hemsidan och därmed släcktes också den gamla ner. Samtliga medlemmar har fått personliga inloggningsuppgifter till den interna delen av hemsidan. Unionsprojektet Stop Trafficking Unionsprojektet Stop Trafficking lanserades på unionsmötet år 2002 av dåvarande unionspresidenten. Projektet har sedan tagits över av kommande unionspresidenter och drivits vidare fram till förra verksamhetsårets slut ( ). För att dra nytta av de erfarenheter som gjorts under projektet föreslog unionsstyrelsen i en proposition vid unionsmötet 2009 att en arbetsgrupp tillsättes för att göra en utvärdering av projektet och för att utarbeta ett förslag till unionsstyrelsen på hur de innestående medlen på kontot skall användas. Propositionen tillstyrktes och en arbetsgrupp bestående av Brita Trübenbach, Stockholm- Vaxholm, Christina Wadsten Malm, Lund och Birthe Ryder, Stockholm-Ekerö har bildats. Gruppen började utvärderingsarbetet september Inge-Gärd Kihlgren har arbetat med projektet sedan 2003 och hennes sammanfattning av sina erfarenheter och minnen finns i Soroptima nr 3, Soroptimistbutiken Det är första året som Vanja von Knorring har varit ansvarig för Soroptimistbutiken. Hon har investerat och anskaffat artiklar som tagit slut men också utökat sortimentet med ny sidensjal och ett penn-set som ligger i en fin ask. Sjalen är mycket populär hos medlemmarna och Vanja påpekar att både sidensjalen och pennorna är trevliga gåvor att ge bort. Många klubbar är flitiga beställare hos butiken och omsättningen i butiken under detta verksamhetsår har varit ca kr. 5

6 Finanskommittén Finanskommittén har under året bollat frågor i samband med upprättande av budget för kommande året samt frågor kring årets bokslut. Det känns bra att det finns en budget och ekonomi i balans. Kerstin Holmqvist har också i egenskap av auktoriserad revisor granskat de redovisningar som skickats in gällande Organisationsbidrag samt bidrag för Stop Trafficking. Stipendiekommittén Federationsstipendium: En ansökan skickades till federationens stipendiekommitté i januari Ansökan bifölls denna gång med kronor. Stipendiaten är Tove Rosendal, Lysekils Soroptimistklubb (doktorand i afrikanska språk) och hon fick stipendiet som stöd för vidareutbildning. Läs mer om hennes forskningsarbete i Soroptima nr 3, Dr Noëls stipendiefond: Inga ansökningar har kommit in under verksamhetsåret. Soroptimistpriset: Detta pris har inte delats ut under verksamhetsåret. Svenska FN-förbundet Sverigeunionens representant i Svenska FN-förbundet deltog i juni i Svenska FN-förbundets kongress i Skövde. En rapport från konferensen finns i Soroptima nr 3, Sveriges Kvinnolobby (SKL) Samarbetet med Sveriges kvinnolobby har stärkts under året och en Soroptimist ingår numera i SKLs styrelse. Soroptimister från Stockholmsklubbarna har deltagit i arrangemang såsom utbildningsdagar, konferens och organiserade uttalanden samt manifestationer organiserade genom SKL. Vår organisation var genom samverkan med Sveriges kvinnolobby representerad vid Bok-& Biblioteksmässan i Göteborg, september Samtliga representanter har bemödat sig att vara aktiva i handling och sprida kunskaper genom medlemstidningen och hemsidan Våra nätverk och NGO-arbete Våra funktionärer och förtroendevalda sprider information om och deltar i evenemang och uttalanden. Under verksamhetsåret har unionens funktionärer hjälpts åt att bevaka områden som speglar Soroptimismens syften och informationen har spridits till medlemmarna via presidentbrev, hemsidan och Soroptima. Regionmöten Inbjudan till de fem regionmöten skickades ut under sommaren. Östra regionen hade möte den 19 september. Drygt 60 Soroptimister kom till ett inspirerande möte på Bergkvara Gård utanför Växjö. Ett 80-tal Soroptimister från södra regionen samlades i Lund den september. I Stockholm samlades ca 45 Soroptimister från mittregionen den september. Det blev kunskapsfyllda och stimulerande dagar. Mötena i Region norr och Region Väst fick ställas in på grund av få anmälningar. Klubbarnas verksamhet Av klubbarnas verksamhetsberättelser framgår att samtliga klubbar har genomfört tio klubbmöten. Intressanta föredrag har blandats med studiebesök och möteskvällar där klubbprojekt, medlemsrekrytering och andra viktiga Soroptimistfrågor har diskuterats. Den genomsnittliga mötesnärvaron var 67 % - samma siffra som i fjol. Högsta närvaro hade Lund med 84 % tätt följt av Ängelholm-Båstad med 81 % och Göteborg-Råda respektive Kil med 80 %. Två klubbar hade under 50 % närvaro. 6

7 Hjälpverksamhet Klubbarna har sammanlagt redovisat kr till hjälpverksamhet. 56 av de 67 klubbarna har avsatt pengar till olika klubbprojekt, unionsprojektet Stop trafficking, kvinnojourer, stipendier, fistula, barnbyar etc. Beloppen varierar från några tusen kronor till drygt kr. Landskrona Ulrike Kylberg president Maria Sandberg Malmborg 1:e vice president Anita Westerström Stina Fjelkner-Modig 2:e vice president sekreterare Elisabet Nord kassör Berit Bensryd ledamot Mihaela-Lucia Aquelius suppleant 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer