VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud 1. Årsstämmans öppnande Årsstämmans öppnande Ordförande Ingemar Larsson hälsade alla välkomna till kommunfullmäktiges sal i Borås och därefter förklarade mötet öppnat. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd tillika Upprättande upprop av ombud Årsstämman beslutar att godkänna röstlängd och 37 röstberättigade ombud är närvarande. 3. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst Stadgeenligt utlyst Årsstämman beslutar att årsstämman är stadgeenligt utlyst. 4. Godkännande av dagordning Dagordning Årsstämman beslutar att fastställa dagordningen enligt följande: 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd tillika upprop av ombud 3. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännande av dagordning 5. Val av stämmoordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av två protokolljusterare som samtidigt är rösträknare 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året 10. Revisorernas berättelse över länsförbundet 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 12. Behandling av a) motioner b) propositioner 13. Fastställande av årsavgift 14. Beslut om ersättning till styrelse och valberedning 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året 16. Val av ordförande för en tid av två år 17. Val av tre ledamöter för en tid av fyra år 18. Fyllnadsval av ledamot 19. Val av revisorer för två år 20. Förslag till arbetsgrupp/råd 21. Val av ombud till SDR:s kongress 22. Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande 23. Avslutning

2 PROTOKOLL Sida 2 (7) 5. Val av stämmoordförande Stämmoordförande Årsstämman beslutar att välja Mats Jonsson från Stockholm till stämmoordförande. 6. Val av stämmosekreterare Stämmosekreterare Årsstämman beslutar att välja Paula Larsson från Borås till stämmosekreterare. 7. Val av två protokolljusterare som samtidigt är rösträknare Protokolljusterare Årsstämman beslutar att välja Eira Balkstam från Göteborg och Charlott Andersson från Borås till protokolljusterare tillika rösträknare. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året Verksamhetsberättelse Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 med följande tillägg/rättelser; Björn Ångqvist från Göteborgs Dövas Förening vill dövblindteam ska vara med i inledningen, i början o i slutet. Ingemar Larsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund svarar med att det är Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB som har ansvaret för dessa frågor. Elisabet Aronsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund: Dövblind finns redan med på sidan 13. Mats Jonsson: Ska det vara som det är? Flesta röstade på att det ska vara som det är. Eira Balkstam från Göteborgs Dövas Förening berömmer Västra Götalands Dövas Länsförbund för hemsida. Björn Ångvist från Göteborgs Dövas Förening vill ha gemensamt medlemsblad inom Västra Götalands Dövas Länsförbund. Ingemar Larsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund svarar med att det finns bara en anställd och det räcker då inte till att sköta medlemstidning. Olle Jönson från Västra Götalands Dövas Länsförbund har skickat brev till olika dövföreningar om gemensamt tidning och bara Göteborgs Dövas Förening är intresserad av att ha gemensamt tidning. Därför räcker det med hemsidan. Elisabet Aronsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund om sidan 10. Hon påminde om att dövblinda finns med i den sidan.

3 PROTOKOLL Sida 3 (7) 9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året Ekonomiska berättelse Årsstämman beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen för år Revisorernas berättelse över länsförbundet Revisorernas berättelse Årsstämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse över länsförbundet. 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för Ansvarsfrihet det gångna året Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året. Roland Califf från Borås Dövas Förening avbryter årsstämman på grund av bowling men återkommer kl Klockan var då Mötets ordförande beslutar att årsstämman ajourneras på grund av lunch. Klockan var då Behandling av a) motioner b) propositioner Motioner Mötets ordförande beslutar att årsstämman öppnas igen klocka Motioner Skövde Dövas Förening Motion nr 1: Förslag till att videofilma vid rättegång Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att motionen ska föras vidare till Sveriges Dövas Riksförbund. Skövde Dövas Förening Motion nr 2: Krav på ökad kunskap om dövhet Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionen. Skövde Dövas Förening Motion nr 3: Bygg upp ett teckenspråkshus för hela region Årsstämman beslutar att motionen ska utredas vidare. Årsstämman godkändes motionen. Lidköpings Dövas Förening Motion nr 4: Utflykter Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

4 PROTOKOLL Sida 4 (7) Propositioner Proposition nr 1: Förslag till stadgar Paragraf 1 Paragraf 3.mom 4 Paragraf 6 Paragraf 8 mom 1 mom 2 mom 5 Paragraf 13 mom 2 Paragraf 18 Stig Ros från Göteborgs Dövas Förening föreslår direkt siffror istället för vad som står i stadgar på mom 5, Årsstämman beslöt godkänna Stig Ros förslag, Arbetsordning för valberedning godkändes av årsstämman. Årsstämman beslutar att propositionen bifallas. Proposition nr 2: Förslag till arvode och ersättning Styrelsen föreslår att arvode och ersättning höjs enligt tabellen: Styrelsen/AU Valberedning Arbetsgrupp Representation från 225 till 300 kronor, från 225 till 250 kronor, från 150 till 200 kronor och från 100 till 150 kronor. Bilersättning höjs till 17 kr per mil. Årsstämman beslutar att propositionen bifallas. Proposition nr 3: Förslag till föreningsavgift Varje dövförening ska betala grundavgift på 300 kronor och 15 kr för varje medlem som överstiger 30 medlemmar. Margit Steiner från Göteborgs Dövas Förening tog upp om nytt Förslag till Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsavgift. Olle Jönson från Västra Götalands Dövas Länsförbund svarade med att beslutet är inte klart, det ska avgöras vid Sveriges Dövas Riksförbunds kongressen.

5 PROTOKOLL Sida 5 (7) Mats Jonsson från Sveriges Dövas Riksförbund föreslår att alla ombud skall läsa noga igenom. Det är inte lätt för alla. Anita Brodd-Johansson från Trollhättans Dövas Förening föreslår att Mats Jonsson ska informera mer om förbundsavgifter efter årsstämman. Mats Jonsson svarade med om vi hinner genomföra det efter årsstämman. Årsstämman beslutar att propositionen bifallas. 13. Fastställande av årsavgift Årsavgift Årsstämman beslutar att fastställa årsavgiften enligt propositionen nummer Beslut om ersättning till styrelse och valberedning Ersättning Årsstämman beslutar att fastställa årsavgiften enligt propositionen nummer Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året Budget och verksamhetsplan Årsstämman beslutar att fastställa 2005 års budget samt att godkänna verksamhetsplan med följande ändring/tillägg: Roland Califf från Borås Dövas Förening kom tillbaka klocka Björn Ångqvist från Göteborgs Dövas Förening föreslår att dövblindteam också ska finnas med i verksamhetsplan. Han tycker att det är mycket viktigt. Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB är inte så kunniga på teckenspråk. Elisabet Aronsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund och Zaag Arvidsson från Skövde Dövas Förening instämmer med Björn att det är viktigt att dövblinda ska vara med i planen. Ingemar Larsson från Västra Götalands Dövas Länsförbund stödjer Björn Ångqvists förslag. 16. Val av ordförande för en tid av två år Ordförande Valberedningen föreslår Ingemar Larsson till ordförande. Årsstämman väljer med acklamation: Ingemar Larsson till ordförande.

6 PROTOKOLL Sida 6 (7) 17. Val av tre ledamöter för en tid av fyra år Valberedningen föreslår Sara Halla, Elisabeth Aronsson och Maj-Lis Wahlström till ledamöter. Tre ledamöter Mötets ordförande meddelade att det har kommit in en mot kandidat till Maj-lis Wahlström och det är Margit Steiner från Göteborgs Dövas Förening. Årsstämman föreslog sluten röstning. Maj-Lis Wahlström fick 18 röster mot Margit Steiner 16 röster samt fel namn hade 2 röster. Årsstämman väljer med acklamation: Sara Halla, Elisabeth Aronsson och Maj-Lis Wahlström till ledamöter. 18. Fyllnadsval av ledamot Det blev ingen fyllnadsval. 19. Val av revisorer för två år Fyllnadsval av ledamot Val av revisorer Styrelsen föreslår Johnny Slotts och Eréne Nilsson till revisorer för två år. Årsstämman väljer med acklamation: Johnny Slotts och Eréne Nilsson till revisorer. 20. Förslag till arbetsgrupp/råd Arbetsgrupp/råd Ordföranden föreslår att årsstämman lämnar över till styrelsen som utser arbetsgrupp/råd i konstitutionsmöte. Årsstämman beslutar att godkänna ordförandens förslag att styrelsen utser arbetsgrupp/råd. 21. Val av ombud till SDR:s kongress Årsstämman beslutar att utse Zanna Melin, Ari Mäkelä, Claes Klintenberg, Marie Rahmberg, Thor-Ulf Ståhlberg, Roland Califf, Margit Steiner, Eira Balkstam och Elisabeth Aronsson till ombud vid Sveriges Dövas Riksförbunds kongress. SDR:s Kongress

7 PROTOKOLL Sida 7 (7) 22. Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande Val av valberedning Årsstämman beslutar att välja Ronnie Aronsson, Stig Ros och Michael Holmén till valberedning. 23. Avslutning Mats Jonsson tackar för sig och tyckte att det var en tungt årsstämman att ledas. Avslutning Ingemar Larsson tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad. Följande personer tackas: Mats Jonsson för att leda årsstämman. Paula Larsson för att ha varit årsstämmosekreterare. Barbro Fröjdh som suttit i styrelsen två år. Olle Jönson för att han ordnat en fin lokal för årsstämman. Ari Mäkelä för filmande av årsstämman. Vid protokollet: Borås den 16 april 2005 Mats Jonsson Årsstämmoordförande Paula Larsson Årsstämmosekreterare Eira Balkstam Justerare Charlott Andersson Justerare

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Webb: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Du/Ni är varmt välkomna till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämma

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer